You are on page 1of 1

3 9 5 S A Y N N E K D R

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?O2@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?

Kuantum Fiziinin Temel lkeleri


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O2@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O26K ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? W2@@@@@@@6X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@6X? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O&@@@@@@@@@)K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?O2@@@@@@@@@)K ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?W2@@@@@@@@@@@@@6Xhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?W2@@@@@@@@@@@@@6X
?7@@@@@@@@@@@@@@@)X?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf3@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heV4@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfV4@@@@@@@@@@@@(Y ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hfI'@@@@@@@@@(Y?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@@@@@(Y? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf?V4@@@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@0Y ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@0M? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@6K O2@@@6K? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfW2@@@@@@@@@@@@6X
7@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?O&@@@@@@@@@@@@@@)K? ?O2@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@(Mhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hfW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fW&@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?W&@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?O&@@@@0M?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@1gW&@@@@0Mg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??W2@@@@(M?gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?W&@@@(Mh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@@@0Yh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?eW&@@@(Y?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@0Mhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??W&@@@(Yhe?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O&@@@(Y?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?
?
?
?
?O2@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@? ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@?fW2@@@@@@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@?e?O&@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@??W2@@@@@@@0M?I4@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@(M?eO&@@@@@(M?f?I'@@@@@@6X? O2@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@hfJ@@@0YeW2@@@@@@@HhN@@@@@@@1? ?O2@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@L?he7@@?e?W&@@@@@@@@?h?@@@@@@@@L ?O2@@@@@@@@@@)K?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@1?he@@@?eW&@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@)X?
N@@@@@@@@@@@@Lh?J@@5??W&@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@1? ?W2@@@@@@@@@@@@@@6X?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@1?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@1h?7@@H??7@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@L
?N@@@@@@@@@@@@L?gJ@@5e?@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@@@0Y?
@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@1?g7@@HeJ@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@?g@@5?e7@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@L? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@Lf?J@@H?e@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@1?
?N@@@@@@@@@@@1f?7@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@L
?V'@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@L?eJ@@5e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
N@@@@@@@@@@@1?e7@@He?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@L?J@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??
@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@1?7@@H?e?3@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@H?
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@?@@@f?N@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@@@@@@?@@5g@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
@@@@@@@5
@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@
N@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@@@@@@@@@Hg3@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@@? ?W&K ?N@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
?J@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@@@@@@@@@? W&@@@? V4@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?7@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@h?3@@@@@@@@@@@? 7@@@H? I4@@@@@@@@@(Y?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?@@@@@@@H?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@
@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@@@@@5h?V'@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@HheN@@@@@@@@@@L ?J@@@@
W&@@@5 I4@@@@@@0Y
I4@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??
?@@@@@@5
?@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@
N@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@5?he?3@@@@@@@@@1hf?W&@@@@H
3@@@@@@@H?he?V'@@@@@@@@@L?he?7@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?
?@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@5 N@@@@@@@@@1?he?@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@H ?3@@@@@@@@@?hO2@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@? ?V4@@@@@@@@@@6K??O2@@@@@@0Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
?@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@5?
N@@@H? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@ I4@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@6K?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?
?W&@@@@@@@@@@@@0M?gI4@@@@@@@@@@@@@6K?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@@?hf?I'@@@@@@@@@@@@6X?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?O&@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?W2@@@@@@@@@@@@@5? N@@@@@@@@@@@@@)Xh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@1h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W@@@@@@(M?
?W&@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W@@@@@@(M?
?W&@@@@@(Y ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heW&@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@L?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@)Xg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y?
?W&@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W&@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eW&@@@@@0M?fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y?
?W&@@@@@(Y ??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@@(Mh?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@(Y?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@(Y ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@)Xf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y?
?W&@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y?
?W&@@@@@(Y ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?W&@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@(Y?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?W&@@@@@(Y ???
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfW&@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfW&@@@@@(Y? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?W&@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?W&@@@@@(Y ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heW&@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heW&@@@@@(Y? ?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?W&@@@@@(Y
@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?W&@@@@@(Y ?

Kuantum fizii, herhalde nn olaanst derinlikteki ngrleri ve bunlarn deneysel baarsndan ok, bu bulularn dayand temellerin artclna borlu. Aslnda deneylerin
tutarl biimde dorulamasna karn, atomalt lekte geerli yasalar, kurallar, ilkeleri, bizim alk olduumuz makrodnyann mantyla kavramak hayli g. Biz, kesinlik aramaya
koullanmz; oysa kuantum fizii, evreni ynetenin belirsizlik olduunu, hatta yaammz bu belirsizlie borlu olduumuzu sylyor. Biz sanrz ki, bir ey ya vardr ya da yoktur.
Oysa Schrdingerin hayalindeki zavall kedi biliyor ki, hem yaamla hem de lmle i ie. Makro dnyann "anayasas" genel grelilik kuramna gre hibir eyin hz, k hzn
aamaz. Oysa kuantum kuramna gre "dolank" paracklar evrenin bir ucundan tekine "telepati" ba kurabiliyorlar. Yeni oluan dncelere gre, aslnda bu mikro ve makro
dnyalar ayrm temelden yanl. Bizim gnlk yaammz da en derinde bu belirsizlikler, gariplikler belirliyor.
?
O2@@@@@@6K ?
?
W2@@@@@@@@@@6X ?
?W&@@@@0MI4@@@@1 ?
tik ?7@@(MgI'@@ ?

elektromanye
?@@@H?g?N@@ ?
?@@@h?J@@ ?
?3@@L?gO&@@
?N@@)KfW2@@@5 ?W2@@? ?
?O2@6Kg?
3@@@@?e7@@@@? W&@@@??O2@hW2@@@@@@@@6Xe?
V4@@@?e3@@@@)X?hf?O2@6X?W&@@@@@@@@5g?W&@@@@@@@@@@)X??
?I@?eV'@@@@)Xhe@@@@@@@)?&@@V'@@@@0YgW&@@@0M??I4@@@1??
?V'@@@@1he@@@@@@@@@@@@?S@@0Mh7@@(M?f?I'@@??
V'@@@@L?h@@?W@@@@@@@@@@Y?h?J@@(Yh?@@??
?N@@@@1?h@@?7@@@@?@@@@@@@@?g?7@@H?g?O&@@??
alan 3@@@@Lh@@?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@5f?O2@@@@@5??
N@@@@1h@@@@@V'@@@@??@he?@@HeW2@@@@@@@0Y??
?3@@@@fO2@@@@@@5?N@@@@@@@@@@?g?@@?e7@@@@@0Mf?
?N@@@@eW2@@@@@@@@eJ@@@@@@@@@5?e?O2@@@@Le@@(Mh?
@@@@?O&@@@@0?'@@1?7@@@@@(?40Y??O2@@@@@@1e@0Y?h?
3@@@@@@@(Me?V4@@?@@(Y@@Y?e?W2@@@@@@@@@hg?

Heisenberg Belirsizlik st ste Gelme Kuantum


N@@@@@@(Y?h@0YJ@@@@eO&@@@@@@@@@@hg?
?@@@@@(Yhf?7@@@@W2@@@@@@@0M? ?
?@@@@@H?hf?@@@@@@@@@@@@0M? ?
?@@@@5hf@@@@0MW@@@@@@(M? ?
?@@@@Hhf3@@??W&@@@@@0Y
?@@@@?hfN@@?W&@@@@(M ?
?
J@@@@@@6X?h?@@W&@@@@(Y? ?
7@@@@@@@1?h?@@@@@@@(Y
@@(M?I'@@?hJ@@@@@@(Y? ?
?
@@f?@@?h7@@@@@(Y ?
@@)K?O&@5?g?J@@@@@(Y? ?
3@@@@@@(Y?gW&@@@@(Y
V'@@@@0Yg?W&@@@@@H? ?
?
?N@@X?hW&@@@@@5 ?
@@1?g?W&@@@@@(Y ?
3@@LgW&@@@@@(Y? ?
N@@)X?e?O&@@@@@@H ?
?@@@)KO2@@@@@@@@5?
J@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?
?
?W&@@@@@@@@@@@@@(Y ?
?7@@@@@?f?@@@Y? ?
J@@@@@5?f?3@@@6X? ?
7@@@@(Y?f?N@@@@1? ?
?J@@@@(Yh3@@@@L
?7@@@@H?hN@@@@1 ?
?
J@@@@5he?@@@@@ ?

u
7@@@@Hhe?3@@@@ ?
@@@@5?he?N@@@@ ?
@@@@H?hf@@@@ ?
@@@@
@@@@ @@@@
@@@@ ?
?
@@@5 @@@@ ?
@@@H
@@@L @@@@
@@@@ ?
?
@@@1hf?J@@@@ ?
@@@@hf?7@@@@hW2@@@@6X ?
@@@@hfJ@@@@@h7@@@@@@)X?
@@@@L?he7@@@@5g?J@@@0?'@@1? ?
?
@@@@)Xh?J@@@@@Hg?7@@e?V'@@? ?
3@@@@)X?gW&@@@@5?g?@@@fN@@? ?
N@@@@@1?f?W&@@@@(Y?g?@@@L?e?@@? ?
?@@@@@@?fO&@@@@@Hf?W2@@@@@1?e?@@? ?

lkesi Alanlar
?@@@@@5?eO2@@@@@@5?fW&@@@@@@5?eJ@@?
O2@@@@@(Y??@@@@@@@@(Y?e?W&@@@@@@0Y?e7@@? ??
O2@@@@@@@Ye?@@@@@@@(YfW&@@@@@@g@@@? ?
?O2@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@0Y?e?W&@@@@(Y@@@e?J@@5? ?

Bir kuantum sistemi ayn anda ?W2@@@@@@@@@0Y@@@@?@@@@0M?f?7@@@@(Y?@@@e?7@@H?


W&@@@@@@@@0Me@@@@hfJ@@@@@H??@@@e?@@@
?W&@@@@@@0M?e?J@@@@he?O&@@@@5e?@@@eJ@@5
W&@@@@@0M?f?7@@@5h?W2@@@@@(Ye?@@@?O&@@H
7@@@@(M?g?@@@@HhW&@@@@@(Y?e?3@@@@@@5?
?J@@@@(Yh?@@@@Lg?W&@@@@@(Yf?N@@@@@(Y?
?7@@@(Y?h?@@@@1gO&@@@@@(Y?g@@@@0Y
?@@@@Hhe?3@@@@L?eW2@@@@@@0Y
?@@@@?he?N@@@@)K?O&@@@@@(M
?@@@@?hf3@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@?hfN@@@@@@@@@@@0Y
?@@@@Lhf?3@@@@@@@@0M
?@@@@)X?he?V4@@@@@0M
?3@@@@1?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??

?V'@@@@L ?
N@@@@)X?
?3@@@@)X ?
?

birden fazla durumda


?V'@@@@)X? ?
V'@@@@)K ?
?V'@@@@@6X ?
V'@@@@@1 ?
?V'@@@@@
V@@@@@@6K? ?
?

g
O2@@@@@@@@@@@@@@ ?

g
kuark alan
W2@@@@@@@@@0MI'@@@ ?

g
7@@@@0M?g?@@@ ?

f
@@(Mh?W&@@5 ?

f
?J@@H?hO&@@(Y ?

f
?@@@hO2@@@(Y? ?

eeh
?N@@gO2@@@@0Y ?

h
h
@@@6KO2@@@@@0M ?

eeh ?L1@3N??
h ??L13N
h
@@@@@@@@@@0M ?

h?L1@'NV?
h
?I4@@@@@0M ?

h
h 1?
?

h
?

h
bulunabilir. Yani bir elektron,

h
gg
??

?X)@@'V

g
?X)@@'I
?X)@@@'

?XL)@@'VV?
?X)@@@@@@I?
??

g
X
X
X
X?e

1@@'V?

f
f

X)6@@@@@@@@I?

)@@'V?

?L@3
)@@@4V
X????

1'
e

)@@@@I4?

f
6X

K@6@@@@@@@@4I
@@)X
@)

f
@@

LN
1'V?
@@1?

K@6@@@@@@@@@4I
@@ @)

f
@@
?I'@
@@ @????
@?

?L@@
K@@@@@@@@@@?
@@

f
2@ V' @@

??L1@@@@??
@@ @@

f
?O
@@5?

K@6@@@@@@@@@@@@@4
@@ e ?V @@

1
2@ Y? ?

ee???@@@@@@ J??
@@

L1@@@@??
@@ M? @@ @0 ??

@
?W

@
@@

4
W& @( g

ee ?L@@@@@@7@??
@@@@g ??
@@

?L1@@@@
g 2@

@@@@@@@@@@@@@I@?f

@@@@3N??
@H

K @ @ @ @@ @
7@

N
@@ @L KO @@

6
@@ h

ee 1@@ @@@@@?J
@@ @) @@ ??

@@
@@0M

@@@@@@@@@@@@@@@@@ M
@@ @@

@
@@
e???

ee @@@@@@@@@@7@ ?
@@ @@

uzayda birden fazla konumda


2@

@
@@ @@ ?4 f

@@@@@@@@ @@@@0@
?W @( h

ee @@@@@@@@@@@@J7?J
O& @@
?@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ M ??

@
@@ @@ 0Y

@
@@ @@

ee 5H@@@@@@@@@@@@7@J7??
W2 (M ??
6@@@@@@@ @@@@@@@@0@
&@ @@ h h h

@
?W @@ @@ Y? X? h

ee ??@@@@@@@@@@@@@@@@J7 J?? ? ?
?7 @@ @( 6K
@@ 6X
@) )X h f ??
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@M0 ? ?

J@ @@ (Y @@ @@ @@ @1 h X? f ??

ee ??@5@@@@@@@@@@@@@@@@7@J&W&W&W7?J W?O W W?W O?2W&?W&O?2O@?2@O@@2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ M


7@ @@ Y? @@
@@ @@
@@ 4@ '@ @@ @6 )X ff
@@ @@ @1
2O@@@@@@ @@@@@@@@@@@@M0 M0?M ?

@@ @@ @@ @@ ?I ?I ?@ @@ f ??
@

ee ?H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&@&@@@2@&@&@&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0@
@@ @@ e &@ @@ '@ @5@H f
g f @@ @@ @@@@
@@ f ?W @@ ?I ?@
&@ 5? f ??

ef 5H@5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0@@@ M
6X X? O2 @@ '@
V4 W& @?
@L eKO @@ Y?
@@ @) )K @@ @V 7@ @@ @( g ??
@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@ @ 0@M0?M Y?Y ? ? ? ? Y?Y Y?H@5H@@5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@???

@? h @)

f
?@ @@ @@ @@ @@ @? h f @@ 3@ 4@@@
@@ @H g ge??

f
?@ @@ @@ @@ @@ @@ 5?
e ?@ @?h f
@? V'

f
@@
@@@@ @@@@@@@ @@((0MYY MYH5((( @@@@@@@ @7?

e @@ @@ @@ @? ?@ f ?V ?W @@ Y? ??

f
?@ @@ h
@

&K @@ @@ @@ @? ?@ f O& @(

f
?@ Y?h

veya birden fazla enerji


@@ X? @@ (Y
@@2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(@@(@@0@@@(@(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J??

?W @@ @@ @@ @? f f g ??

g
K? 6K @? X? h e ?7 @@ @@ )K
@@ @@ ?@ @? h f O2 @@
K? M?h

g
@@ @? 6K 6X e ?3 @@ @@ @@ @? @? h @@ @0 ??
O @@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@J7

@6 @@ @) @6 )X X? @@ @@ @@ h

g
@@ @@ @@ @@ )X X? e @@ @@ @? @@ @? O2 @@

??H @5@ @ @ @@@@@@@@@@ @ @ @ @@@@@@@@@@ @ @ @@@@@@@@@@ @ M


@@ @@ @@ @@ @) @@ e @@ h @0 ??

g
'@ @@ @@ @) )X T& @?
@? @@ @? h e @@
?I4@
@@ @@ @@ '@
'@@@
@@ @@ h
O2 4@@@
@@ @Y @@ @@ h

g
@@ @@ ?I V@ @@ @@ @@ @@ @) @@ @@ @@ 0? V4 @@ @L X? h h K? @@ ??
@@ @@ @@ @@0M
@@

h
W2 @@ e @@
@@ MI ?I V' '@ @@ @@
@@ @@ @@ @@ @@ e @@ @) )K 6K @6 @@
@@
2O@@@@ @ @@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@ @ 7??

h
&@ (M f?O2@ @@ @0 ?V V' '@
V' '@ @@ @@ @@ @? g ff 3@ @@ @@ @@ @@
@@ I4 f e ?

h
?V @L X? @@ @@
?W @@ Y? @@ @@ ff ?V V' '@ @@'@@@ 1? f ?V'@
V'
?I4@
6K 6K @1?L1
6X

eeh
@)
W& @( h @@ 0M ?V V' @@ @L f ?V4@
V' @@ @@ @@

H?@5Y@(H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0@M0?M0
f O2 @@ @@
7@ @H e @@ @@ h ?V N@ '@ @@ @1 f @@ @@ @@ '@@@
@@ @@ @5

ef
@@ 5? ?3 4@

h
f @@
2O@2@@ @ @@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@@@ @ @@@@@7@J7 J?