You are on page 1of 2

4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.

Nivellbsic

C1Cultura,participaciicivismedigital.Nivell
bsic
Mdul3Prctica3

Lasignaturaelectrnica
Es tracta d'una eina o utilitat que ens permet "signar" documents digitalment, de manera que amb la
nostra signatura electrnica podem aconseguir les mateixes finalitats que amb la nostra signatura
"manual".

L'Agencia Catalana de Certificaci [http://www.catcert.cat/RECURSOS/Glossari], un ens realment


especialitzatenaqueststemes,ladefineixdelasegentmanera:

"La signatura electrnica s un concepte legal, neutral des d'una perspectiva tecnolgica, que dna
cobertura a l's de qualsevol tecnologia que permeti obtenir les mateixes funcions, amb tcniques
electrniques,informtiquesitelemtiques,quelasignaturadedocumentsensuportpaper."

Per tant, amb la signatura electrnica, i sempre que la nostra contrapart (aquella persona o instituci
amb la qual estem "signant" un document) estigui ben preparada, podrem autentificarnos i fer
declaracionsisignardocumentsatotselsefectes(finsitotaefectesjurdicsijudicials).

Hem de tenir en compte que el seu s encara no s'ha ests i que, per tant, no s molt freqent. No
obstant,cadavegadamslesadministracionspbliquesestanincorporantaplicacionsd'aquesttipusde
signatura.Veuremunvdeoquensmostraunbonexemple:

Consulta del saldo de punts del carnet de conduir amb l'idCAT

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_3 1/2
4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.Nivellbsic

Pista:Contingutd'ampliaciacanaldevdeodesuportipromocide
l'idCAT. [http://www.youtube.com/user/idCATvideo] podeu visualitzar vdeos
sobreaplicacionsprctiquesd'aquestessignaturesdigitals.

simprescindibledisposard'unasignaturaelectrnicaperfertrmits?
El cert s que no, tot i que les tendncies apunten que cada dia ser ms til disposarne. Hi ha un
muntdegestionsqueespodenduratermesenseteniraquestaeina.

Pista: Visiteu l'Oficina virtual de trmits i ciutadania


[http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT]perobtenirnemsinformaci.

Enqualsevolcas,sempresinteressanttenirinformacisobrequsiperaquserveixelcertificat
digital. Observeu aquesta presentaci [http://issuu.com/CATCert/docs/curs_virtual_ciutadania_20110819?
mode=window]peramsinformaci.

Errorloadingdata

2082540||chrome57.0.2987.98|1493912294

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_3 2/2