You are on page 1of 3

4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.

Nivellbsic

C1Cultura,participaciicivismedigital.Nivell
bsic
Mdul3Prctica4

Utilitzarlasignaturadigital
Ambelsuportdelcertificatdigital,podemrealitzarunmuntd'operacions.Veiemalgunsexemplesd's
delasignaturadigitaloelectrnica.

Descriurem, tot seguit, alguns dels serveis que podem obtenir amb el certificat digital, des de
qualsevolordinadorconnectatalaXarxad'Internet.

Enlanostrarelaciambl'AgenciaTributaria[http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml] i
a travs de la seva "Oficina virtual": presentar declaracions d'impostos, comprovar les dades i
modificarles,demanarl'esborranydeladeclaraciderenda,etc.

Serveid'OcupacideCatalunya[http://www.oficinadetreball.cat/],atravsdelserveideTramitaci"on
line":Renovarlademanda,Sollicitarinformes,ConsultarelCV,etc.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_4 1/3
4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.Nivellbsic

Enl'Oficina Virtual de la Seguridad Social[http://www.segsocial.es/Internet_1/index.htm]: demanar un


Informe de Vida Laboral, sollicitar un duplicat de document d'afiliaci, consultar l'estat d'una
determinadaprestaci,etc.

Elsajuntamentsdediferentsciutatstambofereixendiferentsserveis,moltsd'ellssotaelconcepte
de"lacarpetaciutadana"queconstitueixunespaivirtualoncadapersonapotconsultarlesdiferents
tramitacions que ha realitzat anteriorment o que est cursant a l'actualitat. L'Ajuntament de
Barcelona[http://www.bcn.cat/ca/tramits.html]sunbonexempled'aquestaprctica.

Alssegentsvdeosenspodremferunaideamsampliaiconcreta.

Consulta del censo electoral con el certi cado idCAT

Aplicaciperatelfonsintelligents
Una novetat molt interessant ha estat introduda per l'Ajuntament de Barcelona: L'Ajuntament de
Barcelona llana l'aplicaci per a telfons intelligents idBCN [http://w2.bcn.cat/idbcn/ca] , que
permet als ciutadans relacionarse amb l'Administraci local i dur a terme gestions a travs del seu
telfon.

"El sistema idBCN permet a la ciutadania identificarse remotament de manera segura a travs duna
identitatdigitalqueestrobaalseutelfonmbil.Esbasaenunregistred'identitatsdigitalsmbilsque
permet associar un nmero de telfon mbil a cada ciutad que vulgui disposar daquesta nova
modalitatdacreditacidigital.

Qualsevol usuari que disposi dun smartphone connectat a Internet (amb lnia de dades o a travs de
WiFi)podrsollicitariutilitzarlasevaidentitatdigitalidBCNatravsdunaaplicaci."

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_4 2/3
4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.Nivellbsic

Identitat Digital Mbil

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_4 3/3