You are on page 1of 3

4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.

Nivellbsic

C1Cultura,participaciicivismedigital.Nivell
bsic
Mdul3Prctica5

Fergestionsalabancaenlnia
Una innumerable quantitat d'institucions financeres permeten als seus clients, avui en dia, realitzar
gestionsatravsd'Internet.selqueesconeixcomabancaenlnia

Per gaudir d'aquest servei, s habitual signar un contracte amb l'entitat financera. s en aquest
document on es detallen les condicions del servei (si s gratut, de pagament, les responsabilitat que
se'n deriven, el detall dels serveis que ofereix l'entitat bancria, els drets que tindr la persona
consumidorairesponsabilitatsquehaurd'exercir,etc.)

Accedirainformaciatravsdelabancaenlnia

Un cop el o la client ha signat el contracte amb l'entitat financera, aquesta li facilita els segents
elements:

L'adreawebatravsdelaqualpodraccediralservei.N'hid'especialspertald'accediralservei
atravsdeltelfonmbil.
Elnomd'usuari.Aquestasunadadaimprescindible.
Lacontrasenya. Aquesta contrasenya tindr determinades caracterstiques, que l'entitat bancaria
estableix (el nmero de dgits, si est formada o no per carcters alfanumrics o d'altres tipus, la

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_5 1/3
4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.Nivellbsic

llargadamnimaimprescindible,etc.).shabitualqueel/laclientpuguimodificarlaipersonalitzar
la.

Ambaquestainformaci,el/laconsumidorpodraccediradeterminadainformacibancriaque,coma
mnim,consisteixen:

informacisobreelsseuscomptes(extractes,movimentsrealitzats,rebutsdomicialitats,etc.),
informacisobrelessevestargetes(crditconsumit,disponibilitat,operacionsrealitzades,etc.),
accsad'altresserveis:informacisobreprstecs,hipoteques,dipsits,inversions,etc.

Realitzaroperacionsamblabancaenlnia
Treballar amb la banca en lnia permet, a ms d'accedir a la informaci sobre les nostres operacions
bancries,realitzardeterminadesoperacions.

Per tal de ferho, l'entitat financera ens donar, en signar el contracte, un segon sistema de
protecci, que haurem d'emprar sempre que vulguem realitzar determinades gestions que impliquin
uncertriscperalanostraseguretat(oladelesnostresfinances!).

Aquest segon sistema de protecci pot ser una tarja amb determinats codis que haurem d'introduir
semprequelainterfcieenshodemani,perexemple.

Aix,podrem(citemelsusosmshabituals):

Fertraspassosotransferncies.
Contractarnousserveisambl'entitatfinancera.
Realitzarpagaments.
Presentarimpostos.
Recarregartelfonsmbils.
Domiciliarlanmina,
etc.

Tanmateix,estaremensituacidepoder:

Canviarlesdadespersonalsdelnostrecompte.
Configuraralertespersonalitzades(avisosviaSMSaltelfonmbiloviacorreuelectrnic)
Personalitzar la interfcie de la nostra banca en lnia: fer ms accessibles els serveis que utilitzem
msfreqentment.

Pista: Visiteu les pgines web de diferents entitats bancries per tal
navegarperlesdemostracionsdelsseusserveisenlnia
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_5 2/3
4/5/2017 AteneuMaterialsirecursosperalaformaciDepartamentd'EnsenyamentC1Cultura,participaciicivismedigital.Nivellbsic

Demostraci de La Caixa
[http://portal.lacaixa.es/External/link_to/LO/demo_LO_cat.html?loce=ca
particularshomeHomeflash07i013DEMOSTRACI]
Demostraci de Caixa Catalunya
[http://www.caixacatalunya.com/cconline/demo/login/ie_login_ca_ES.html]

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n1/modul_3/practica_5 3/3