You are on page 1of 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt Universitatea Babe-Bolyai
superior
1.2 Facultatea tiine Politice, Administrative i ale Comunicrii
1.3 Departamentul Comunicare, Relatii Publice si Publicitate
1.4 Domeniul de studii Stiintele Comunicarii
1.5 Ciclul de studii Licenta
1.6 Programul de studiu / Comunicare si Relatii Publice
Calificarea

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Utilizarea calculatorului n relaiile publice
2.2 Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr.Mihai Deac
2.3 Titularul activitilor de seminar Asist.univ.dr. Paul Farcas
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 0
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 44
Tutoriat 0
Examinri 6
Alte activiti: .................. 0
3.7 Total ore studiu individual 14
3.8 Total ore pe semestru 98 ore conv.
3.9 Numrul de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Dei nu se cere explicit, absolvirea studiilor medii de liceu presupune
deinerea atestatului de utilizare a calculatorului
4.2 de competene Dei nu se cere explicit, absolvirea studiilor medii de liceu presupune
deinerea atestatului de utilizare a calculatorului

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a Nu este cazul
cursului
5.2 De desfurare a Este necesar disponibilitatea unui laborator de calculatoare pe care
seminarului/laboratorului este instalat pachetul Microsoft Office
6. Competenele specifice acumulate
Utilizarea noilor tehnologii de informare i comunicare
profesionale
Competene

Deprinderea utilizrii de software specializat n vederea redactrii de material PR


transversale

Pe lng utilizarea eficient a sistemului de operare Microsoft Windows i, studenii vor dobndi la
Competene

finalul cursului i aptitudinile necesare crerii de documente specifice pachetului Microsoft Office,
n special a aplicaiei Microsoft Word, i de navigare pe internet.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al Deprinderea abilitilor de utilizare a tehnologiei de baz n vederea
disciplinei realizrii de materiale utilizabile n activitatea de relaii publice i
comunicare
7.2 Obiectivele specifice Deprinderea abilitilor de utilizare a programelor Word i Excel
Deprinderea abilitilor de utilizare a software-urilor de prezentare
Utilizarea internetului n scopuri de documentare tiinific

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Structura hard i sisteme de fiiere. Creare i salvare fi iere. Demonstraie
Word: Meniul Edit, View, Insert, Format Demonstraie

Utilizarea eficient a meniului Table din Word Demonstraie


Meniul Tools i formatarea paginii n Word Demonstraie
Modaliti de utilizare a Word-ului n scop Demonstraie
colaborativ: track changes, mail merge, sisteme de file
sharing (Google Drive)
Transfer al outputului dintr-un program n altul n Demonstraie
pachetul Office
Excel: Realizare de baze de date numerice Demonstraie
Excel: realizarea de grafice Demonstraie
Excel: realizarea de formule de calcul Demonstraie
Excel: utilizarea Pivot Tables, a formatrii Demonstraie
condiionate i a filtrelor
Soft-uri prezentare: Microsoft Powerpoint Demonstraie
Soft-uri prezentare: Prezi.com Demonstraie
Utilizarea bazelor de date tiinifice i a Google Demonstraie
Academic n scopuri de documentare
Sinteza materialului didactic Demonstraie
Bibliografie
Stinson, Craig; Carl Siechert, Microsoft Windows 2000 Professional, Teora, Bucureti. (sau o alt lucrare care trateaz
acest subiect)

Rubin, Charles, Totul despre Microsoft Word 2000, Teora, Bucureti. (sau o alt lucrare care trateaz acest subiect)

Atkinson, C. (2005). Beyond bullet points: Using PowerPoint to create presentations that inform, motivate, and
inspire. Redmond, WA: Microsoft Press (sau o alt lucrare care trateaz acest subiect)

Halvorson, M., & Young, M. J. (2001). Microsoft Office XP inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press (sau o
alt lucrare care trateaz acest subiect)

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii


Structura hard i sisteme de fiiere. Creare i salvare fi iere. Aplicare direct a cunotnelor
de la curs/ aplicaii asistate
Word: Meniul Edit, View, Insert, Format Aplicare direct a cunotnelor
de la curs/ aplicaii asistate

Utilizarea eficient a meniului Table din Word Aplicare direct a cunotnelor


de la curs/ aplicaii asistate

Meniul Tools i formatarea paginii n Word Aplicare direct a cunotnelor


de la curs/ aplicaii asistate

Modaliti de utilizare a Word-ului n scop Aplicare direct a cunotnelor


colaborativ: track changes, mail merge, sisteme de file de la curs/ aplicaii asistate
sharing (Google Drive)
Transfer al outputului dintr-un program n altul n Aplicare direct a cunotnelor
pachetul Office de la curs/ aplicaii asistate

Excel: Realizare de baze de date numerice Aplicare direct a cunotnelor


de la curs/ aplicaii asistate

Excel: realizarea de grafice Aplicare direct a cunotnelor


de la curs/ aplicaii asistate
Excel: realizarea de formule de calcul Aplicare direct a cunotnelor
de la curs/ aplicaii asistate

Excel: utilizarea Pivot Tables, a formatrii Aplicare direct a cunotnelor


condiionate i a filtrelor de la curs/ aplicaii asistate

Soft-uri prezentare: Microsoft Powerpoint Aplicare direct a cunotnelor


de la curs/ aplicaii asistate

Soft-uri prezentare: Prezi.com Aplicare direct a cunotnelor


de la curs/ aplicaii asistate
Utilizarea bazelor de date tiinifice i a Google Aplicare direct a cunotnelor
Academic n scopuri de documentare de la curs/ aplicaii asistate
Evaluri Testri ale abilitilor
Bibliografie

-
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Abilitile dobndite la aceast disciplin sunt o condiie sinequa non pentru dezvoltarea profesional
a oricrui absolvent. Cunotinele sunt absolut necesare pentru ca studenii s poat ndeplini cerinele
ulterioare la celelalte discipline din programul de studii, dar i pentru a putea funciona pe piaa
muncii.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Examen Redactarea i formatarea 80%
unui text dup cerine
specifice, cu utilizarea i
transferul de tabele i
grafice din Excel

10.5 Seminar/laborator Colocviu Realizarea unei prezentri 20%


pentru un pitch n cadrul
unei campanii de relaii
publice

10.6 Standard minim de performan


- studentul este capabil s redacteze un text conform cerinelor de redactare minimale din Word,
este capabil s utilizeze Excel pentru realizarea de grafice i pentru formule de calcul de baz,
deine abiliti pentru realizarea unei prezentri atractive n Powerpoint sau n prezi.com

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

.......................... ............................... ...................................

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

........................................... ............................