You are on page 1of 1

Razvoj proizvoda pitanja i odgovori

1. Objasniti zaenje pojma izomorfizam u dizajnu proizvoda? 0,5 b


Sa aspekta dizajna mora postojati jedinstvo forme i funkcije (izomorfizam svaki
oblik ima bolje ili loije tijelo kao formu prilagoavanja okolini). U praksi se mogu
diferencirati dvodimenzionalne (2D) i trodimenzionalne (3D) forme.
2. ta je primarni cilj faze testiranja proizvoda u razvoju proizvoda? 0.5b
Cilj testiranja je utvrivanje usklaenosti karakteristika proizvoda s odreenim
specifikacijama, bilo da se radi o zahtjevima kupaca, bilo da se radi o odreenim
zakonskim ili nekim drugim specifikacijama i normama. Testiranje proizvoda
osigurava proizvoau da provjeri da li njegov proizvod posjeduje odreene
karakteristike (tehnike ili trine) definisane specifikacijom proizvoda.
3. Navesti osnovne pristupe integraciji dobavljaa u proces razvoja i proizvodnje
proizvoda? 0.5b
Razvijena su dva pristupa integracije dobavljaa u proces razvoja i proizvodnje
proizvoda:
- Modularna integracija dobavljaa
- Sistemska integracija dobavljaa
4. Definisati pojam razvojnog dobavljaa
To su dobavljai koji dio svojih prihoda usmjeravaju u nauno istraivake
aktivnosti i razvoj novih proizvoda i tehnologija, pri emu e se spomenuta
ulaganja vratiti tek kad se u praksi kroz cijenu proizvoda iskoriste dobijeni
rezultati istraivanja.