You are on page 1of 41
िव ा पर्सारक मंडळ , ठाणे मािसकाच े नाव : िदशा संपादक : डॉ. िवजय वा.

िव पर्सारक मंडळ, ठाणे

मािसकाच नाव

:

िदशा

संपादक

:

डॉ. िवजय वा. बेडेकर

पर्काशक

:

िव पर्सारक मंडळ

पर्काशन वषर्

:

२००७

वष र्

:

आठवे

अंक

:

पृष्ठे

:

४० पृष्ठे

गणपितर्का िव पर्सारक मंडळाच्या

गर्ंथालयपर्कल्पातगं र्त िनिमती

गणपितर्का िनिमती वष र्: २०१० गणपितर्का कर्मांक : ११४