You are on page 1of 9

Test 1

Nard i spoeczestwo .................................................

Imi i nazwisko
Test podsumowujcy rozdzia II
........................ ................
Dzi i jutro. Cz 1 Data Klasa

1. Czytaj uwanie zadania.


2. Jeeli si pomylisz, bdnie zaznaczon odpowied otocz kkiem.
3. Rozwizania zada zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.
Pomyki przekrelaj.
4. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 26 punktw.

1 Okrel, do jakiego rodzaju potrzeb nale opisane denia. 04 p.

ch rozwijania wasnych umiejtnoci i zdobywania wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


denie do zdobycia szacunku innych osb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pragnienie utrzymania kontaktu z ludmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zaspokajanie godu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Wstaw znak w kratk obok cech charakteryzujcych ludzi wywodzcych si 04 p.


z jednego narodu.

przynaleno do tej samej grupy spoecznej zamieszkiwanie tego samego terytorium


posiadanie wsplnego dziedzictwa rne pochodzenie
narodowego
porozumiewanie si wsplnym jzykiem
poczucie tosamoci narodowej

3 Wymie polskie symbole narodowe. 03 p.

........................................... ........................................... ............................................

4 Wytumacz, co oznacza pojcie ojczyzna. 02 p.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5 Zapisz w wyznaczonym miejscu termin, ktrego dotyczy podana definicja. 01 p.

......................................................... przekonanie, e ojczyzn czowieka jest cay wiat, poczone z

biern postaw wobec spraw wasnego narodu.

6 Wyjanij, czym jest mniejszo narodowa. 02 p.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
1
Test 1

7 02 p.

Micha Gowiski, teoretyk literatury, eseista, Jan Mela, polarnik:


pisarz: Patriotyzm to przede wszystkim nieprzedkadanie
Patriotyzm to dla mnie przede wszystkim stosunek do wasnych potrzeb i chci nad dobro innych. To
jzyka polskiego, polskiej przyrody, polskich tradycji i umiejtno mylenia take o innych, czyli wyzbycie
polskiej historii, a take do zabytkw. [...] Patriota dzi si egoizmu. Mona by to nazwa cho brzmi to
powinien dba o polski jzyk i nasz tradycj troch patetycznie i grnolotnie dbaniem o dobro
kulturaln, o to, eby dziea polskiej literatury byy narodu, czyli o dobro innych Polakw. [...]
powszechnie dostpne [...]. Fragment:
http://dziennik.pl/opinie/article69465/Jak_Polacy_widza_patriotyzm.html.

Zamaluj kratk przy waciwym dokoczeniu kadego zdania.


Patriotyzm kojarzy si z szacunkiem dla Wedug Jana Meli patriotyzm oznacza
dorobku kulturalnego narodu
A trosk o komfort rzdzcych.
A Michaowi Gowiskiemu.
B uwzgldnianie wycznie swoich potrzeb.
B Janowi Meli.
C gromadzenie dbr materialnych.
C Janowi Meli i Michaowi Gowiskiemu.
D dbanie o dobro innych.
D adnemu z autorw.

8 Zapisz nazwy dwch pastw, w ktrych Polonia liczy ponad milion osb. 02 p.

......................................................
......................................................

9 Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie i wykonaj polecenie. 03 p.

Negatywny stosunek Polakw do mniejszoci narodowych


2UMUNI

Okrel, wobec ktrej mniejszoci narodowej Polacy odnosili si najbardziej nieprzychylnie w 1992 r. Nastpnie
wyjanij, jak z czasem zmienio si to nastawienie. Podaj przyczyny takiej przemiany.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

10 Pocz terminy z odpowiednimi opisami. 03 p.

Tworz j osoby pracujce w cudzej firmie lub majce wasne niewielkie


przedsibiorstwo. Jej przedstawiciele osigaj dochody pozwalajce bez
klasa wysza trudu utrzyma rodzin, dom i samochd.
klasa rednia Nale do niej ludzie z najniszym wyksztaceniem, najczciej bezrobotni lub
klasa nisza pracujcy fizycznie w cudzym przedsibiorstwie. Ze wzgldu na niskie dochody
nierzadko maj oni problemy z utrzymaniem rodziny.
W jej skad wchodz osoby bdce wacicielami duych firm lub piastujce
najwysze stanowiska w instytucjach publicznych.
2
10

Test

Nard i spoeczestwo .................................................

Imi i nazwisko
Test podsumowujcy rozdzia II
........................ ................
Dzi i jutro. Cz 1 Data Klasa

1. Czytaj uwanie zadania.


2. Jeeli si pomylisz, bdnie zaznaczon odpowied otocz kkiem.
3. Rozwizania zada zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyki przekrelaj.
4. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 27 punktw.

1 Wstaw znak w kratk obok cech charakteryzujcych ludzi z tej samej wsplnoty 04 p.
lokalnej.

wsplne miejsce zamieszkania X zblione warunki ycia


X wykonywanie takiego samego zawodu Xpodobne problemy
wsplna wiara wsplna tradycja

2 Okrel, ktre z opisanych potrzeb s potrzebami niszego rzdu, a ktre 04 p.


wyszego.

potrzeba uznania i szacunku WYSZEGO


potrzeby duchowe WYSZEGO
NISZEGO
potrzeba przynalenoci

potrzeby naturalne NISZEGO


.

3 Wymie polskie symbole narodowe. 03 p.

........................................... ........................................... ............................................

4 Wytumacz, co to jest patriotyzm. 02 p.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5 Pocz pojcia z odpowiednimi wyjanieniami. 03 p.

rasizm uwielbienie wasnego narodu i jednoczesna pogarda wobec innych nacji


nacjonalizm przekonanie o wrodzonej wyszoci jednej rasy ludzkiej nad drug
szowinizm podporzdkowanie praw obywateli interesom pastwa

6 Wyjanij znaczenie terminu Polonia. 02 p.

7 Zamaluj kratk przy waciwym dokoczeniu zdania. 01 p.

Spoeczestwo to
A grupa osb majcych podobne C zorganizowana zbiorowo ludzi mieszkaj-
wyksztacenie i dochody o zblionej cych na danym terytorium, posiadajcych
wysokoci. wsplne obyczaje i jzyk.
B ludzie nalecy do jednej klasy spoecznej. D osoby majce takie same zainteresowania.
1
Test 2

8 Przeczytaj tekst rdowy i wykonaj polecenie. 02 p.

Amerykanie w popularnych w USA dowcipach [...] Pierwszym wanym wydarzeniem rzutuj-


o Polakach przedstawiaj nas jako pracujcego na cym na pozytywne postrzeganie nas za granic jest
roli przygupiego parobka [...]. Z drugiej strony Polska wybr Karola Wojtyy na papiea. Kolejnym
w Ameryce kojarzona jest z Solidarnoci, Was i czynnikiem zmieniajcym stereotyp Polaka w USA jest
Janem Pawem II. [...] dziaalno Solidarnoci w latach 80. [...]
Stereotyp Polaka-gupka funkcjonuje w USA od Podczas przemian spoeczno-politycznych w latach
pocztkw przybywania Polakw do tego kraju. [...] 80. w Stanach Zjednoczonych pojawi si stereotyp
przed I i II wojn wiatow. Przybyli do USA Polacy Polaka-romantyka walczcego z komunizmem, a nasz
byli z reguy ludmi biednymi, ktrzy nie potrafili kraj by utosamiany z Lechem Was. Od tego
odnale si w panujcych tam realiach, a wrd momentu Amerykanie zaczli postrzega nas jako
imigrantw powszechny by analfabetyzm. walczcych o wyzwolenie si spod wadzy
Stereotyp o Polaku-gupku do dzi nie zosta komunistycznej bohaterw [...].
wykorzeniony z kultury amerykaskiej. [...]
Fragment: P. Matysiak, Jak Amerykanie postrzegaj Polakw?, www.meritum-
news.com/KULTURA.

Wstaw znak obok zda prawdziwych.


Wspczenie w Ameryce funkcjonuj tylko negatywne stereotypy na temat Polakw.
Dziki uksztatowaniu si pozytywnego stereotypu Polaka mieszkacy USA przestali
niekorzystnie ocenia nasz nard.
Amerykanie uwaaj, e Polacy s sabo wyksztaceni.
W spoeczestwie amerykaskim istnieje zarwno pozytywny, jak i negatywny wizerunek Polaka.

9 Wska na mapie trzy pastwa, z ktrych pochodz najliczniejsze mniejszoci narodowe 03 p.


mieszkajce w Polsce. Pierwsze z nich oznacz liter A, drugie liter B, a trzecie liter C. Nastpnie
zapisz nazw kadego z tych krajw.

A ................................................................................
B ................................................................................

C ................................................................................

10 Zapoznaj si z danymi przedstawionymi na wykresie i wykonaj polecenie. 03 p.

Odsetek Polakw majcych Odpowiedz, jak w latach 20012007 zmienia si dostp spoeczestwa
dostp do internetu polskiego do internetu. Podaj dwie przyczyny tego zjawiska.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

rdo: www.static1.money.pl/im/1/2577/m2577771.jpg.
2
ODPOWIEDZI:
potrzeba samorealizacji
potrzeba szacunku
Potrzeba przynalenoci
potrzeba fizjologiczna
X przy zdaniu 2,3 i ostatnim
3> Flaga narodowa
Hymn
Godo

1.Ojczyzna to pewien obszar (kraj, pastwo) na terytorium ktrego urodzilimy si i z ktrego


kultur oraz tradycj czujemy si zwizani.
2, kosmopolityzm
3.Mniejszo narodowa to pewna grupa osb zamieszkujca pewien obszar jakiego
pastwa wyrniajca si od reszty spoeczestwa innym pochodzeniem a wic take
jzykiem i kultur

1. Patriotyzm kojarzy si z szacunkiem dla dorobku kulturalnego narodu - Micha Gowiski


Jan Mela D
2. USA (ponad 9,6 mln)
Niemcy (ok. 3 mln.)
3.Najbardziej negatywnie odnosili si do Niemcw, zmienio si to po 1992r.w wyniku
oywionych kontaktw spoeczno-gospodarczych spoeczestw Poslki i Niemiec

klasa wysza - W jej skad wchodz osoby bdce wacicielami .....


klasa rednia -tworz j osoby pracujce w cudzej firmie
klasa nisza- nale do niej ludzie z najniszym wyksztaceniem

ODPOWIDZI 2:
Dostp polskiego spoeczestwa w latach 2001-2007 zwikszy si, poniewa wzrus postp
technologiczny. Internet sta si taszy oraz coraz bardziej zaawansowany technologicznie.

7
Powstaway coraz lepsze programy inm. windows 08, 7. By coraz bardziej poszukiwany
przez pracownikw, uczniw czy szkoy.

rasizm - przekonanie o wrodzonej wyszoci


nacjonalizm - podporzdkowanie praw
szowinizm - uwielbienie wasnego narodu

1.
2.x
3.
4.x

A - Niemcy
B - Biaoru
C Ukraina

Spoeczestwo to bdzie odp: C

Nard to chyba bdzie odp:B

Nard to:
A.Trwaa wsplnota ludzi poddana wadzy zwierzchnej
B.Najstarsza i najpowszechniejsza forma ycia spoecznego.
C.Organizacja polityczna ludnoci osiadej na danym terytorium.
D.Zbiorowo ludzi wyrniajca si wspln wiadomoci narodow.

Spoeczestwo to:
A.Grupa osb majcych podobne wyksztacenie i dochody o zblionej wysokoci.
B.Ludzie nalecy do jednej klasy spoecznej.
8
C.Zorganizowana zbiorowo ludzi mieszkajcych na danym terytorium,poddajcych wsplne
obyczaje i jzyk.
D.Osoby majce takie same zainteresowania.