You are on page 1of 1

OPINSKI ili UPANIJSKI SUD U __________

Broj: _______________________

Okrivljeni:

Oteenik:

IMOVINSKO PRAVNI ZAHTJEV (IME I PREZIME OTEENIKA)

Opinsko dravno odvjetnitvo u _______________ (ili neko drugo) podiglo je optunicu protiv okrivljenika
________________ zbog kaznenog djela iz l. _____ (prepisati iz optunice) a koje je poinjeno na tetu
oteenika.

Okrivljeni je tetnom radnjom opisanom u dispozitivu optunice, u nakani da (opis) u namjeri da ostvari
nepripadnu imovinsku korist poinjenjem kaznenog djela uslijed ega je otetio oteenika za iznos od
_____________.

Slijedom navedenog ____________________(ime oteenika) koji je oteen ovom tetnom radnjom okrivljenika
postavlja imovinsko pravni zahtjev na iznos od ____________________ kn i predlae da se isti usvoji u ovom
kaznenom postupku na slijedei nain:

Nalae se okrivljeniku ________________ iz _____________. ______________ (uilica),


OIB_________________________-, da isplati oteeniku _________________________- iznos od
_______________kn sa zakonskim zateznim kamatama tekuim od dana podnoenja ovog imovinsko pravnog
zahtjeva do isplate, po stopi odreenoj l. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05), a koja se odreuje
za svako polugodite uveanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana
polugodita koje je prethodilo tekuem polugoditu uveanu za 5 posto, sve u roku od 15 dana.

____________, : ______________ OTEENIK


mjesto datum