You are on page 1of 286

PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR

C 2007 / UNIT 1 / 1

PENGENALAN

OBJEKTIF AM :

Mempelajari dan memahami jenis-jenis daya dan jenis


penyokong beserta tindakbalas.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Mentakrifkan Mekanik Struktur.


Mentakrifkan jenis-jenis daya luaran dan dalaman.
Membezakan bebanan graviti, tekanan dan tindakbalas.
Mentakrifkan struktur kejuruteraan awam.
Membezakan jenis penyokong, tindakbalas dan arah.
Mengenalpasti jumlah anu pada titik hubung dan tupang.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 2

INPUT 1

1.0 PENGENALAN

Tubuh manusia terdiri dari beberapa anggota badan dan setiap anggota badan ini
mempunyai peranan masing-masing. Setiap satu dari anggota badan ini
dihubungkan dengan tulang. Bolehkah anda bayangkan keadaan tubuh badan
manusia tanpa sokongan tulang. Lemah? Longlai? Mungkin juga tidak mampu
untuk berdiri dengan tegak. Lihat rajah 1.0 (a) & 1.0(b).

Rajah 1.0 (a) : Rajah 1.0 (b):


Tubuh manusia dengan sokongan tulang Tubuh manusia tanpa sokongan
tulang

Begitu juga halnya jika dikaitkan dengan binaan dalam bidang Kejuruteraan
Awam (e/g: bangunan dan jambatan). Sesebuah bangunan tidak dapat berdiri
dengan kukuh tanpa sokongan daripada anggota struktur (e/g: rasuk, tiang dan
papak). Malah sesebuah binaan juga perlu mempunyai struktur yang kuat bagi
menampung bebanan yang diterimanya. Oleh yang demikian, analisis perlu
dibuat untuk mendapatkan saiz, bentuk dan bahan sesuatu struktur yang paling
optimum; mencakupi aspek keselamatan dan ekonomi.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 3

1.1 MEKANIK STRUKTUR

Takrifan mekanik :-- kajian tentang gerakan benda ( daya yang menyebabkan
gerakan).
Takrifan struktur :- sesuatu yang terbentuk daripada pelbagai bahagian hingga
menjadi bentuk tertentu.

Dari segi istilah, Mekanik Struktur dikaitkan dengan kajian/analisis terhadap


terhadap sifat-sifat dan kelakuan struktur apabila ia dikenakan beban atau daya.
Secara rasionalnya, apabila sesuatu jasad/objek dibebankan, ia akan mengalami
ubahbentuk bergantung kepada magnitud dan arah beban tersebut. (lihat rajah 1.1)

Beban bertindak
dari atas ke bawah

Papan melendut ke bawah

Rajah 1.1 : Ubahbentuk struktur lantai

Dengan itu, sebelum sesuatu anggota struktur boleh digunakan, mesti dipastikan
ianya kukuh dan selamat supaya dapat menanggung beban seriwayat hidupnya.

Mekanik struktur sangat sinonim dengan perkataan beban/daya. Seterusnya kita akan
melihat dengan lebih lanjut mengenai daya. Alih ke mukasurat yang selanjutnya
sekiranya anda telah faham konsep yang diterangkan sebelum ini.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 4

1.2 DAYA-DAYA LUARAN DAN DALAMAN

Apakah itu daya?


Bagaimana daya bertindak?
Apakah kesan daya terhadap struktur?
Semua persoalan di atas akan terjawab,, sila ikuti penerangan selanjutnya.

Daya adalah faktor yang penting di dalam bidang sains kejuruteraan. Ia


didefinisikan sebagai suatu agen yang menghasilkan atau cenderung
menghasilkan; memusnahkan atau cenderung memusnahkan pergerakan.

1.2.1 Daya Luaran

Daya luaran dikaitkan dengan beban yang dikenakan ke atas struktur. Ia


meliputi berat struktur itu sendiri dan beban luaran yang dikenakan ke atas
struktur. Tindakan daya luaran ini menghasilkan tindakbalas untuk
memberi keseimbangan kepada struktur. Merujuk kepada rajah 1.2 (a),
sebatang rod AB dikenakan daya luaran dengan magnitud P Newton
(seolah-olah ditarik arah ke luar di kedua-dua hujung).
A B
P P

Rajah 1.2 (a): Daya Luaran

1.2.2 Daya Dalaman

Daya dalaman adalah daya yang terdapat pada bahan struktur untuk
menanggung beban yang dikenakan. Daya dalaman bertindak berlawanan
arah dengan daya luaran. Merujuk kepada rajah 1.2(b), suatu struktur
kerangka mempunyai 3 anggota; iaitu AB, BC dan AC yang dikenakan
daya luaran dengan magnitud W Newton pada titik B. Apabila daya
luaran dikenakan, anggota struktur AB, BC dan AC mempunyai daya
dalaman yang menentang daya luaran, W.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 5

Sambungan.....

Daya dalaman bertindak berlawanan dengan arah daya luaran. Oleh


demikian, daya luaran dan daya dalaman merupakan tindakan pasangan
daya dan masing-masing boleh terbentuk samada sebagai daya mampatan
atau daya tegangan.(lihat rajah 1.2 (c))

Daya tegangan
B

Daya mampatan
A C

Rajah 1.2 (b) : Daya Dalaman Rajah 1.2 (c) : Arah tindakan daya

1.2.3 Jenis-jenis Daya Luaran dan Dalaman


Amnya terbahagi kepada 4 jenis iaitu:-

(i) Daya paksi


(ii) Daya ricih
(iii) Daya lentur
(iv) Daya putiran

1.2.3.1 Daya Paksi

Daya yang bertindak bersudut tepat dengan luas


keratan jasad.

P P

Rajah 1.3 (a) : Daya Paksi

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 6

Sambungan ......

Daya ini bertindak samada arah ke dalam (mampatan) atau


bertindak arah ke luar (tegangan) dan masing-masing;
- mengakibatkan ubahbentuk pemendekan (e/g: tiang yang
menanggung beban)
- mengakibatkan ubahbentuk pemanjangan (e/g: beban
yang digantung pada dawai spring)

1.2.3.2 Daya Ricih


Daya yang bertindak berserenjang/selari dengan luas permukaan
keratan.

P
Rajah 1.3 (b) : Daya Ricih

Ia mengakibatkan ubahbentuk ricihan (e/g: sambungan bolt dan


rivet yang menanggung beban)

1.2.3.3 Daya Lentur


Dua momen yang senilai dan berlawanan arah pada kedua-dua
hujung .

M M

Rajah 1.3 (c) : Daya Lentur

Ia mengakibatkan ubahbentuk lenturan (e/g:- rasuk yang membawa


beban)

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 7

1.2.3.4 Daya Putiran/Kilasan


Daya yang mengandungi dua momen yang sama nilai yang
bertindak pada arah yang berlawanan di kedua-dua
hujungnya.

Rajah 1.3 (d): Daya Putiran

Ia mengakibatkan putaran (e/g:rod berpusing terhadap paksi


memanjang)

Kata Kunci:

Tindakan sepasang daya dalaman dan daya luaran menghasilkan


keseimbangan supaya sesuatu struktur stabil dan tidak mudah gagal.

Sekiranya daya dalaman tidak dapat menanggung/menahan daya luaran,


struktur tersebut akan mengalami ubahbentuk dan seterusnya gagal.

Lazimnya daya luaran bersifat sahih manakala daya dalaman bersifat


maya.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 8

1.3 BEBANAN GRAVITI, TEKANAN DAN TINDAKBALAS

Beban graviti, tekanan dan tindakbalas merupakan suatu bentuk tindakan daya.
Ketiga-tiganya mempunyai hubungkait dalam menghasilkan keseimbangan dalam
tindakan daya.

1.3.1 Bebanan Graviti


Rajah 1.4 menunjukkan sebuah kotak yang diletakkan di atas satu satah
mendatar. Sekiranya kotak itu mempunyai jisim, m dan tarikan graviti,g ;
maka berat daya kotak tersebut adalah hasil darab antara jisim dan tarikan
graviti.

Daya = Jisim x Tarikan Graviti R

Atau

F=mxg
F = mg
-2
Unit daya ialah kgms @ Newton, N Rajah 1.4: Daya dan Tindakbalas

Tarikan Graviti = 9.81 ms-2

1.3.2 Tekanan
Sekiranya luas permukaan sentuhan antara kotak dengan satah (rujuk rajah
1.4) adalah A, maka tekanan, p yang di alami oleh permukaan dalam
sentuhan ialah daya per unit luas;

Tekanan = Daya / Luas


Atau
Unit tekanan Nm-2
p=F/A

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 9

1.3.3 Tindakbalas
Apabila jasad/kotak mengenakan daya sebanyak mg ke atas pemukaan
satah yang disentuhnya, maka terdapat daya tindakbalas, R yang sama
nilainya bertindak ke atas jasad itu. Tindakan daya tindakbalas ini
berlawanan arah dengan daya yang dikenakan ke atas jasad. (rujuk rajah
1.4)

Berat atau daya = jisim x graviti


1 N/m2 = 1 Pascal (Pa)
Tekanan = daya / luas
1 kN/m2 = 1 kPa

Pastikan anda hafal formula dan unit di atas

1.4 STRUKTUR
Definisi : Struktur merupakan satu sistem sambungan anggota-anggota struktur
yang direkabentuk untuk menanggung beban bagi mengekalkan bentuk
dan kestabilan.

Contoh : Bangunan gabungan beberapa anggota struktur seperti tiang,


rasuk, papak dan kerangka. (lihat rajah 1.5)

Kerangka
bumbung

Tiang

Rasuk

Rajah 1.5 : Struktur Bangunan

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 10

1.5 JENIS-JENIS PENYOKONG, TINDAKBALAS DAN ARAH TINDAKAN

Terdapat 3 jenis penyokong iaitu (rujuk rajah 1.6):

a. Rola/penggelek
Ia mempunyai daya tindakbalas yang bertindak bersudut tepat dengan
satah penyokong. Lazimnya dalam arah pugak.

Fy = 0

b. Pin
Ia juga dikenali sebagai sendi dan engsel.
Terdapat 2 daya tindak balas yang bertindak iaitu daya pugak dan
ufuk.
Fx = 0
Fy = 0

c. Hujung terjempit.

Ia juga dikenali sebagai ikatan bina dalam


Terdapat 3 daya tindak balas iaitu daya pugak, daya ufuk dan momen

Fx = 0
Fy = 0
M = 0

Rola Pin Hujung terjempit

Rajah 1.6 : Jenis-jenis Penyokong

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 11

1.6 JUMLAH ANU PADA TITIK HUBUNG


Bilangan anu iaitu merujuk kepada bilangan nilai yang perlu dikira atau
diketahui. Rajah 1.7 menunjukkan daya tindakbalas dan arahnya sebagaimana
yang diterangkan dalam bahagian 1.5.

Rola Pin Hujung terjempit

M
fx fx

fy
fy fy

Satu nilai anu Dua nilai anu Tiga nilai anu

Rajah 1.7: Daya tindakbalas dan arahnya

Pastikan anda hafal daya


tindakbalas dan arahnya ia banyak
membantu dalam pembelajaran
yang seterusnya.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 12

AKTIVITI 1

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

1.1 Berikan definisi Mekanik Struktur.

1.2 Berikan definisi daya dalaman dan daya luaran.

1.3 Nyatakan perbezaan di antara bebanan, tekanan dan tindakbalas.

1.4 Nyatakan takrifan struktur dalam Kejuruteraan Awam.

1.5 Lakarkan 3 jenis penyokong.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 13

MAKLUMBALAS AKTIVITI 1

1.1 Mekanik Struktur adalah kajian terhadap sifat-sifat dan kelakuan struktur apabila
ia dikenakan beban atau daya

1.2 Daya luaran adalah beban yang dikenakan ke atas struktur. Ia meliputi berat
sendiri struktur dan beban luaran yang dikenakan ke atas struktur.
Daya dalaman adalah daya tindakbalas anggota struktur untuk menentang daya
luaran.

1.3 Bebanan adalah daya yang dikenakan pada suatu struktur.


Tindakbalas adalah daya dalaman yang bertindak menentang arah tindakan daya
luaran.
Tekanan ialah daya per unit luas permukaan.

1.4 Definisi : Struktur merupakan satu sistem sambungan anggota-anggota struktur


yang direkabentuk untuk menanggung beban bagi mengekalkan bentuk dan
kestabilan

1.5 Jenis-jenis penyokong ialah pin, rola dan hujung terjempit .Rujuk rajah 1.8

Rola Pin Hujung terjempit

Rajah 1.8

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 14

PENILAIAN KENDIRI

SEKIRANYA ANDA YAKIN TELAH MEMAHAMI UNIT 1, SILA UJI


KEFAHAMAN ANDA DALAM PENILAIAN KENDIRI DI BAWAH.
SILA HUBUNGI PENSYARAH, SEKIRANYA ADA SEBARANG
KEMUSYKILAN.
RUJUK MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA.

1. Terangkan dengan bantuan gambarajah, daya dalaman dan daya luaran.

2. Huraikan daya paksi dan daya ricih dengan bantuan gambarajah.

3. Bezakan daya graviti, daya tindakbalas dan tekanan, sekiranya perlu sertakan lakaran
bagi membantu penerangan.

4. Dengan bantuan gambarajah, lakarkan jenis-jenis penyokong , arah daya tindakbalas


dan bilangan anu.

- SELAMAT MENCUBA -

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 15

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI 1

1. Daya dalaman adalah daya tindakbalas anggota struktur untuk menentang daya
luaran manakala daya luaran dikaitkan dengan beban yang dikenakan ke atas
struktur.

W Arah tindakan daya dalaman anggota


struktur

Daya tegangan

B
Daya mampatan

A C

Rajah 1.9

Rajah 1.9 menunjukkan suatu struktur kerangka berbentuk segitiga. Struktur ini
mempunyai 3 anggota, iaitu AB, BC dan AC yang dikenakan daya luaran,W pada
titik B.
Apabila daya luaran , W dikenakan anggota struktur AB, BC dan AC mempunyai
daya dalaman yang menentang daya luaran W. Daya dalaman ini terbahagi
kepada dua iaitu daya mampatan dan daya tegangan. Sekiranya daya dalaman
tidak dapat menahan daya luaran, struktur tersebut akan mengalami kegagalan.

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 16

2.

Daya Paksi

Daya yang bertindak bersudut tepat dengan luas permukaan.

P P

Rajah 1.10

- mengakibatkan ubahbentuk pemendekan (e/g: tiang yang


menanggung beban)
- mengakibatkan ubahbentuk pemanjangan (e/g: beban yang
digantung pada dawai)

Daya Ricih

Daya yang bertindak berserenjang dengan luas permukaan keratan.

P
Rajah 1.11

Ia mengakibatkan ubahbentuk ricihan (e/g: sambungan bolt dan rivet yang


dibeban)

http://modul2poli.blogspot.com/
PENGENALAN MEKANIK STRUKTUR
C 2007 / UNIT 1 / 17

3.
Daya graviti, g :
bertindak dari atas ke bawah, bernilai 9.81ms-2
Daya tindakbalas, R :
bertindak sebagai daya dalaman yang menentang arah daya kenaan/luaran bagi
menstabilkan jasad.
Tekanan, p:
tekanan yang dialami oleh permukaan jasad yang bersentuh dengan permukaan
satah
daya per unit luas (p = F / A).

F = mg
Rajah 1.12

4. Tindakbalas dan arah tindakan. Rujuk 1.13

Jenis
Penyokong Rola Pin Hujung terjempit

M
Gambar fx fx
Rajah

fy fy fy

Bilangan Satu nilai anu Dua nilai anu Tiga nilai anu
Anu
Rajah 1.13
______________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, SILA BERALIH KE UNIT 2

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 1

DAYA DAN KESEIMBANGAN

OBJEKTIF AM :

Memahami perhubungan antara daya dan tindakbalas yang


bertindak pada pelbagai jenis rasuk dan tupang.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini pelajar diharap dapat :

Menerangkan perhubungan antara beban dan tindakbalas.


Menerangkan prinsip keseimbangan daya.
Mentakrifkan rasuk dan mengenalpasti jenis-jenis rasuk.
Menyatakan jenis-jenis tupang pada rasuk.
Menerangkan jenis-jenis tindakbalas dan arahnya .
Membezakan rasuk statik bolehtentu dan rasuk statik tak
bolehtentu.
Mengenalpasti jenis-jenis beban.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 2

INPUT 2A

2.0 PENGENALAN

Di dalam Unit 1, anda telah didedahkan dengan daya, tindakbalas dan penyokong.
Unit 2 merupakan kesinambungan dari Unit 1; anda akan didedahkan dengan
lebih lanjut mengenai daya dan tindakbalas. Hubungkait daya, tindakbalas,
penyokong dengan struktur rasuk dan keseimbangan akan diulas dengan lebih
lanjut. Cuba lihat rajah 2.1(a & b), dan fikirkan perkaitannya dengan
keseimbangan.

Rajah 2.1 (a): Dacing Rajah 2.1 (b) :Papan Jongket

Bagaimana ia mencapai keseimbangan???

Bagaimanakah sistem tupangnya???

Apa akan terjadi jika beban berlebihan???

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 3

2.1 HUBUNGAN BEBAN DAN TINDAKBALAS


Setiap objek mempunyai jisim dan nilainya berbeza-beza mengikut sifat sesuatu
bahan. Suatu objek mempunyai jisim yang tetap dan tidak berubah. Unit jisim
ialah kilogram, kg.

Daya ialah hasil darab jisim dan tarikan graviti. Suatu objek yang berjisim
dikatakan mempunyai beban sekiranya ia dipengaruhi oleh tarikan graviti. Suatu
objek dikatakan mempunyai berat yang sifar sekiranya ia tidak dipengaruhi oleh
tarikan graviti seperti angkasawan di bulan yang sentiasa terapung-apung (ruang
udara vakum). Lihat rajah 2.2.

F=mxg

Di mana,

F = daya yang dihasilkan.


m = jisim objek
g = pecutan graviti

m x = mg

Jasad tanpa graviti


(terapung) g Jasad dalam medan graviti
menghasilkan daya,F
F

Jisim x Pecutan graviti = Daya

Rajah 2.2: Objek dan Pengaruh Graviti

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 4

Sambungan...

Rajah 2.3 menunjukkan suatu objek yang diletakkan di atas permukaan yang
datar. Daya, F yang dihasilkan oleh objek tersebut bertindak ke atas permukaan
tersebut. Ini bermakna, objek tersebut bertindak sebagai beban kepada
permukaan itu.

Apabila beban ini dikenakan pada suatu permukaan, daya dalaman bahan tersebut
akan menentang daya, F dengan kuantiti yang sama. Daya dalaman ini dinamakan
daya tindakbalas, R.

Daya tindak
balas, R Daya dari objek, F ( F = mg)

Rajah 2.3: Daya dan Tindakbalas

2.1.1 Tindakbalas dan Prinsip Keseimbangan Daya

Hukum asas statik menyatakan bahawa jika suatu binaan struktur berada
dalam keadaan keseimbangan, maka sebarang anggota dalam struktur
tersebut juga berada dalam keseimbangan.

Syarat-syarat keseimbangan statik.


a. Jumlah vektor daya-daya = 0
fx = 0
fy = 0

b. Jumalah momen daya-daya diluar dan di


dalam binaan = 0
MA = 0
.
Prinsip Keseimbangan Statik

Jumlah daya kekiri sama dengan jumlah daya ke kanan.


Jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah.
Jumlah daya ikut jam sama dengan jumlah daya lawan
jam

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 5

2.2 TAKRIFAN RASUK


Ia boleh didefinisikan sebagai suatu ahli yang panjang dan langsing yang
menanggung beban terhadap paksi memanjangnya. Rasuk, lazimnya terletak
dalam keadaan mendatar. (lihat rajah 2.4)
Rasuk
Paksi memanjang

penyokong
Rajah 2.4 : Rasuk

2.2.1 Jenis-jenis Rasuk

Rasuk diletakkan di atas penatang/penyokong dan ia dikategorikan


berdasarkan kedudukannya pada penyokong tersebut.

Rasuk boleh dikategorikan kepada 4 jenis iaitu:


a. Rasuk tupang mudah
b. Rasuk juntai
c. Rasuk julur
d. Rasuk selanjar

2.2.1.1 Rasuk tupang mudah

Ia juga dikenali sebagai rasuk terletak mudah


Rasuk ini ditupang dikedua-dua hujungnya iaitu samada
penyokong rola atau pin.(lihat rajah 2.5)

Rajah 2.5: Rasuk Tupang Mudah

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 6

2.2.1.2 Rasuk juntai


Ia juga dikenali sebagai rasuk hujung tergantung.
Salah satu atau kedua-dua hujungnya tergantung.
Penyokong yang digunakanialah pin atau rola.
Terdapat tiga jenis rasuk juntai (lihat rajah 2.6)

Rajah 2.6: Rasuk Juntai

2.2.1.3 Rasuk julur


Rasuk ini menggunakan penyokong jenis hujung terjempit
pada satu hujungnya manakala hujung yang satu lagi dibiarkan
bebas tanpa apa-apa penyokong. (lihat rajah 2.7)

Rajah 2.7 : Rasuk Julur

2.2.1.4 Rasuk selanjar


Rasuk selanjar mempunyai lebih daripada dua penyokong
Tindakbalas penyokongnya melebihi persamaan asas statik dan
rasuk seperti ini dikatakan berada di dalam keadaan statik tidak
bolehtentu. (lihat rajah 2.8)

Rajah 2.8 : Rasuk Selanjar

Rasuk dan tupang bertindak secara gandingan; setelah anda mengenalpasti


jenis-jenis rasuk, mari lihat dengan lanjut mengenai tupang.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 7

2.3 JENIS-JENIS TUPANG/PENYOKONG

Penyokong adalah objek yang digunakan untuk menyokong atau menyangga


suatu anggota struktur. Terdapat tiga jenis penyokong iaitu rola, pin dan hujung
terjempit

2.3.1 Rola
Bagi mendapatkan gambaran mengenai penyokong jenis rola; cuba
bayangkan dua batang rod keluli diletakkan secara mengufuk. (lihat rajah
2.9 (a)). Sebatang rasuk direntangkan di atas kedua-dua rod tersebut.
Apabila rasuk dibebankan dengan ketulan bata, ia masih kekal dalam
kedudukan asalnya. Ini menunjukkan rasuk berada dalam keadaan
seimbang. Keseimbangan tercapai kerana penyokong/tupang memberi
daya tindakbalas terhadap beban yang dikenakan. (lihat rajah 2.9(b)).

Bata Rasuk Bata

Rod

Beban

Tindakbalas Tindakbalas
Rajah 2.9 (a): Rasuk di beban Rajah 2.9 (b): Keseimbangan dan tindakbalas

Anda telah melihat kesan


tindakbalas keseimbangan bila
rasuk dengan penyokong rola
dikenakan daya dalam arah pugak.
Bagaimana pula jika ia dikenakan
daya dalam arah ufuk???

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 8

sambungan......

Sekiranya rasuk dikenakan daya dalam arah mendatar, contohnya anda


menolak rasuk dengan jari dari arah kiri (lihat rajah 2.10 a). Boleh
bayangkan apa yang akan terjadi? Rasuk akan bergerak dan seterusnya
tergelincir dari rod keluli (rajah 2.10 b). Ini menunjukkan tiada
keseimbangan tindakbalas daya. Kesimpulannya, penyokong rola hanya
mampu memberi tindakbalas dalam arah pugak sahaja.

Rajah 2.10 (a): Rasuk dikenakan daya ufuk Rajah 2.10 (b) : Rasuk tergelincir dari penyokong

Bagaimana sekiranya satah penyokong tidak berada dalam keadaan ufuk?


Dalam kes ini, tindakbalas pada penyokong rola, bersudut tepat dengan
satah penyokong.(rajah 2.11 a & b )

tindakbalas

Satah
penyokong

Rajah 2.11(a) : Satah Penyokong Pugak Rajah 2.11(b): Satah Penyokong Condong

Penyokong rola dinyatakan dalam dua bentuk simbol seperti yang


ditunjukkan dalam rajah 2.12.

Rajah 2.12 : Penyokong Rola

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 9

2.3.2 Pin
Penyokong jenis ini juga dikenali sebagai penyokong sendi/engsel. Bagi
mendapatkan gambaran bagi penyokong jenis pin; cuba bayangkan sebuah
pintu dengan engsel. Pintu berengsel boleh ditutup dan dibuka. (rajah 2.13)
Ini menunjukkan ia tidak boleh menerima beban momen kerana tiada
halangan atau tindakbalas dari penyokong engsel tersebut.

Arah pergerakan daun pintu


Tutup Buka

Daun pintu

Engsel

Rajah 2.13 : Pandangan Pelan Pintu Berengsel

Bagi keadaan rasuk, anggap sebatang rasuk AB ditupang dengan


penyokong jenis pin di hujung A, dan penyokong jenis rola di hujung B.
(lihat rajah 2.14) Apabila daya pugak dikenakan, sistem ini juga masih
dalam keadaan stabil kerana terdapat tindakbalas dalam arah pugak pada
penyokong. Sekiranya rasuk dikenakan pula daya ufuk, kedudukan rasuk
masih kekal stabil. Ini menunjukan terdapat tindakbalas daya dalam arah
ufuk. Kesimpulannya, penyokong jenis pin dapat memberikan dua arah
tindakbalas iaitu arah pugak dan ufuk.
Daya Pugak

Daya tindakbalas
ufuk Daya Ufuk

A
B
Daya tindakbalas DayaTindakbalas

Rajah 2.14: Tindakbalas Rasuk dengan Penyokong Pin

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 10

Sambungan....

Penyokong pin dinyatakan dalam dua bentuk.(rajah 2.15)

Rajah 2.15 :Penyokong Pin

2.3.3 Hujung Terjempit/ Ikatan Bina Dalam

Penyokong jenis ini boleh diumpamakan seperti sebatang rasuk yang


terkeluar dari binaan dinding seperti dalam gambarajah Rajah 2.16(a).
Apabila rasuk ini dikenakan daya pugak di A dan daya ufuk di B, rasuk
akan kekal terikat pada penyokongnya. Ini menunjukkan penyokong
hujung terikat memberi tindakbalas dalam kedua-dua arah ufuk dan pugak.

Begitu juga jika dikenakan tindakan momen di hujung B, penyokong


memberi tidakbalas kepada tindakan momen pada rasuk. Ini juga
menunjukkan penyokong tersebut memberi tindakbalas kepada momen.
Kesimpulannya, penyokong hujung terjempit memberikan tiga arah
tindakbalas iaitu arah pugak, ufuk dan momen seperti dalam rajah 2.16 (b)

Rajah 2.16(a): Rasuk Hujung Terjempit

Daya pugak

Momen
A
B Daya ufuk

Tiga daya
tindakbalas
pada
penyokong
Rajah 2.16 (b): Rasuk Hujung Terjempit dan Tindakbalas

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 11

2.4 JENIS-JENIS TINDAKBALAS DAN ARAH

Amnya jenis tindakbalas dan arahnya telah dipelajari dalam Unit 1, berikut adalah
penerangan lanjut berhubung penyokong dan tindakbalas. Rumusan yang dapat
dibuat dari penerangan sebelum ini, bilangan tindakbalas adalah merujuk kepada
jenis penyokong yang digunakan. Jadual 2.17 menunjukkan arah daya
tindakbalas dan momen mengikut jenis penyokong.

Manakala arah tindakbalas adalah andaian awal yang dijangkakan kemungkinan


akan bertindak. Tindakbalas daya ufuk boleh diandaikan dalam arah ke kiri atau
kekanan dan tindakbalas daya pugak diandaikan dalam arah ke atas atau ke
bawah. Kesahihan andaian ini dapat ditentukan melalui analisis pengiraan.
Pengiraan untuk menentukan nilai tindakbalas ini akan pelajar pelajari dalam
Unit 3.

Jenis
Penyokong Rola Pin Hujung terjempit

M
Gambarajah fx fx
dan arah
tindakbalas fy fy
fy

Bilangan Satu Dua Tiga


Anu

Jadual 2.17 : Jenis-jenis penyokong dan arah tindakbalas

Nota:
Nilai anu iaitu nilai daya tindakbalas yang tidak diketahui. Contohnya dua nilai
anu membawa maksud dua nilai daya tindakbalas yang tidak diketahui.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 12

AKTIVITI 2A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

2.1 Apakah yang dimaksudkan dengan tindakbalas?

2.2 Terangkan maksud Prinsip Keseimbangan Daya

2.3 Takrifkan maksud rasuk.

2.4 Lakarkan jenis-jenis rasuk di bawah:

a. Rasuk ditupang mudah


b. Rasuk juntai
c. Rasuk julur
d. Rasuk selanjar

2.5 Lengkapkan jadual 2.18 di bawah.

Jadual 2.18

Jenis
Penyokong Rola

Gambarajah
Rasuk
dan ? ?
tindakbalas

Bilangan
Anu Dua

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 13

MAKLUMBALAS AKTIVITI 2A

2.1 Tindakbalas adalah daya dalaman yang dimiliki oleh sesuatu jasad apabila
dikenakan beban. Jumlah daya tindakbalas ini sama dengan jumlah beban yang
dikenakan dan ia bertindak berlawanan arah dengan arah tindakan beban.

2.2 Prinsip keseimbangan daya bermaksud suatu jasad itu berada di dalam
keseimbangan apabila :

a. Jumlah daya kekiri sama dengan jumlah daya kekanan


b. Jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah.
c. Jumlah momen ikut jam sama denganjumlah momen lawan jam.

2.3 Rasuk boleh didefinisikan sebagai suatu ahli yang panjang dan langsing yang
menanggung beban terhadap paksi memanjangnya.

2.4
a. Rasuk ditupang
mudah

b. Rasuk juntai

Rajah 2.19 (a)

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 14

2.4

c. Rasuk julur

d. Rasuk selanjar

Rajah 2.19(b)

2. 5

Jadual 2.20

Jenis
Penyokong Rola Pin Hujung terjempit

M
Gambarajah fx fx
dan arah
tindakbalas fy fy
fy

Bilangan Satu Dua Tiga


Anu

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 15

INPUT 2B

2.5 RASUK STATIK BOLEHTENTU DAN RASUK STATIK TAK BOLEH


TENTU

Dua kategori rasuk ini dibezakan dalam bentuk analisis. Ringkasnya rasuk statik
boleh tentu mempunyai daya tindakbalas tidak melebihi dari tiga. Sebaliknya
rasuk statik tak boleh tentu mempunyai daya tindakbalas lebih dari tiga.

2.5.1 Rasuk Statik Boleh Tentu

Suatu struktur rasuk dikatakan berada di dalam keadaan statik boleh tentu
jika semua daya-daya yang tidak diketahui dapat ditentukan dengan
menggunakan persamaan asas statik. (Jadual 2.21)

i.Jumlah daya yang bertindak arah ufuk = 0


fx =0
ii. Jumlah daya yang bertindak arah pugak = 0
fy = 0
iii. Jumlah momen = 0
M=0

Jadual 2.21 : Persamaan Asas Statik

Penentuan daya tindakbalas dapat dilakukan dengan menggunakan tiga


persamaan asas statik tersebut. Rajah 2.22a menunjukkan bentuk struktur
rasuk dengan tindakbalas yang boleh diselesaikan dengan persamaan asas
statik.

2.5.2 Rasuk Statik Tak Bolehtentu

Jika jumlah daya-daya tindakbalas dan momen yang tidak diketahui lebih
banyak daripada bilangan anu dalam persamaan asas statik (3 anu). Maka
rasuk ini dikenali rasuk statik tak boleh tentu. Nilai daya-daya ini tidak
dapat ditentukan dengan hanya menggunakan persamaan asas statik. .
(rajah 2.22 b)

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 16

fx M
fx
fx

fy fy
fy fy

Tiga nilai anu Lima nilai anu

Rajah 2.22(a) :RasukStatik bolehtentu Rajah 2.22(b) :Rasuk Statik Tak Bolehtentu

2.6 KATEGORI UTAMA BEBAN

Secara amnya, terdapat beberapa jenis beban yang lazim dibawa oleh rasuk.
Beban ini boleh disenaraikan kepada tiga kategori yang utama.

a. Beban mati
Beban yang sediada pada struktur itu sendiri. Nilai dan kedudukannya tidak
berubah-ubah. (e/g:rasuk, tiang, kerangka)

b. Beban hidup
Beban yang boleh diubah kedudukannya. Nilainya berbeza mengikut keperluan
dan keadaan.(e/g: manusia, perabut)

c. Beban angin
Beban yang dihasilkan akibat tiupan angin (e/g: angin lintang,taufan dan ribut).
Nilainya berbeza mengikut kedudukan dan ketinggian sesuatu struktur.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 17

2.7 JENIS-JENIS BEBAN

Beban dikelaskan mengikut cara ia diagihkan pada struktur. Terdapat tiga


kaedah utama pengagihan beban pada sesuatu struktur. Namun demikian
lazimnya beban yang dibawa oleh struktur adalah gabungan daripada beberapa
jenis beban.

Tiga jenis beban ialah:

a. Beban tumpu/titik
b. Beban teragih seragam
c. Beban momen

2.7.1 Beban Tumpu.


Beban tumpu juga dikenali sebagai beban titik. Beban ini bertindak ke atas
luas yang terlalu kecil dan boleh dianggap bertindak ke atas satu titik..
Simbolnya anak panah dan unitnya N atau kN.(rajah 2.23)

10kN

Rajah 2.23: Beban Tumpu

2.7.2 Beban Teragih Seragam


Beban ini boleh dianggap bertindak keseluruhan atau sebahagian rasuk
dengan cara teragih seragam.(rajah 2.24) Unitnya N/m atau kN/m.
Untuk memudahkan pengiraan tindakbalas, kita gunakan nilai jumlah
beban yang di bawa dan menganggapnya bertindak ditengah-tengah jarak
beban teragih seragam.

Contohnya (rujuk rajah 2.24), jika nilai beban teragih seragam 15 kN/m
dan ia bertindak disepanjang rentang rasuk 4 m, jumlah beban yang
ditanggung oleh rasuk ialah 15 x 4 = 60 kN dan bertindak 2 m dari
penyokong.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 18

Samb...
15kN/m

4m
15kN/m

4m
Rajah 2.24 : Bentuk Beban Teragih Seragam

2.7.3 Beban Momen


Momen dihasilkan oleh sepasang daya. Daya ini bertindak pada suatu titik
tertentu dan ia mengakibatkan pintalan berlaku pada titik tersebut. Ia
bertindak mengikut arah pusingan jam atau melawan arah pusingan jam.
Sekiranya ia bertindak mengikut arah pusingan jam, anggapkan nilainya
positif dan arah momen melawan jam, anggapkan nilainya negatif.
Unitnya ialah Nm atau kNm. Momen dinyatakan dalam dua bentuk
sebagaimana ditunjukkan dalam rajah 2.25 (a & b).

10 kNm 10 kNm

15 kNm 15 kNm

Rajah 2.25 (a) : Momen Ikut Arah Jam Rajah 2.25 (b) : Momen Lawan Arah Jam

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 19

AKTIVITI 2B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

2.6 Berikan definasi rasuk statik bolehtentu dan statik tak bolehtentu.

2. 7 Lakarkan jenis-jenis beban bagi rasuk di bawah.

a. Beban tumpu
b. Beban teragih seragam
c. Beban momen

2.8 Isikan kotak kosong dalam rajah 2.26 hingga 2.28 di bawah dengan
mengira jumlah daya teragih seragam dan tentukan kedudukannya.

a. Daya teragih seragam bertindak disebelah kiri rasuk

10 kN/m

2m 3m 2m 3m

Rajah 2.26

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 20

b. Daya teragih seragam bertindak disebelah hujung kanan rasuk.

?
20 kN/m

3m 4m 3m 4m

Jarak tindakannya ?

Rajah 2.27

c. Daya teragih seragam bertindak dikeseluruhan rasuk .

30 kN/m

5m 5m

Rajah 2.28

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 21

MAKLUMBALAS AKTIVITI 2B

2.6 Rasuk statik bolehtentu merujuk kepada rasuk yang dapat di tentukan semua
daya-daya tindakbalas yang tidak diketahui dengan menggunakan persamaan
asas statik.

Rasuk statik tak bolehtentu merujuk kepada rasuk yang tidak dapat di
tentukan semua daya-daya tindakbalas yang tidak diketahui dengan hanya
menggunakan persamaan asas statik

2.7
a. Beban tumpu b. Beban teragih
P kN seragam

W kN/m

c. Beban momen

S kN/m

Rajah 2.29

2.8
a. 20 kN, 1 m
b. 80 kN, 2 m
c. 150 kN, 2.5 m

SEKIRANYA ANDA TELAH YAKIN , ANDA BOLEH


MENCUBA PENILAIAN KENDIRI BERIKUTNYA.
ANDA DIGALAKKAN MEMBUAT RUJUKAN TAMBAHAN

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 22

PENILAIAN KENDIRI

1. Terangkan perkaitan di antara beban dan tindakbalas.

2. Terangkan Prinsip Keseimbangan Daya bagi sebuah rasuk.

3. Nama dan lakarkan tiga jenis rasuk.

4. Namakan tiga jenis tupang untuk menyokong rasuk.

5. Lakarkan jenis-jenis tupang dan arah tindakbalasnya

6. Berikan perbezaan di antara rasuk statik boleh tentu dan rasuk statik tak
bolehtentu.

7. Nama dan lakarkan jenis-jenis beban .

- SELAMAT MENCUBA -

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 23

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

1. Tindakbalas adalah daya dalaman yang dimiliki oleh sesuatu jasad apabila
dikenakan beban. Jumlah daya tindakbalas ini sama dengan jumlah beban yang
dikenakan dan ia bertindak berlawanan arah dengan arah tindakan beban.

2. Prinsip keseimbangan daya bermaksud suatu jasad itu berada di dalam


keseimbangan apabila :

a. Jumlah daya kekiri sama dengan jumlah daya kekanan


b. Jumlah daya ke atas sama dengan jumlah daya ke bawah.
c. Jumlah momen ikut jam sama denganjumlah momen lawan jam.

3.
a. Rasuk ditupang
mudah

b. Rasuk juntai

c. Rasuk julur

Rajah 2.30

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 24

4. Tiga jenis tupang ialah


a. Rola
b. Pin
c. Hujung terjempit

5.

Jenis
Penyokong Rola Pin Hujung terjempit

M
Gambarajah fx fx
dan arah
tindakbalas fy fy
fy

Jadual 2.31

6. Rasuk statik bolehtentu merujuk kepada rasuk yang dapat di tentukan semua
daya-daya tindakbalas yang tidak diketahui dengan menggunakan persamaan asas
statik.

Rasuk statik tak bolehtentu merujuk kepada rasuk yang tidak dapat di tentukan
semua daya-daya tindakbalas yang tidak diketahui dengan hanya menggunakan
persamaan asas statik

7.
a. Beban tumpu

P kN

Rajah 2.32(a)

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH
DAN MOMEN LENTUR
C 2007/ UNIT 2 / 25

Samb....

b. Beban teragih seragam

W kN/m

c. Beban momen

S kN/m

Rajah 2.32(b)

______________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, MARILAH BERPINDAH KE UNIT 3

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /1

DAYA TINDAKBALAS

OBJEKTIF AM :

Memahami dan mengetahui lakaran gambarajah jasad bebas


dan kiraan daya tindakbalas.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini, pelajar diharap dapat :

Melakar gambarajah jasad bebas bagi rasuk.


Menentukan nilai dan arah tindakbalas rasuk.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /2

INPUT 3A

3.0 PENGENALAN

Dalam unit yang lepas, anda telah didedahkan mengenai asas rasuk,
penyokong dan tindakbalas pada penyokong rasuk. Di dalam Unit 3,
anda akan didedahkan berhubung penentuan nilai bagi daya tindakbalas.
Pengetahuan ini seterusnya akan digunapakai untuk Unit 4 dan Unit 5.
Pelajar dinasihatkan menyediakan kalkulator saintifik untuk mempelajari
unit ini dan seterusnya kerana ia melibatkan banyak kerja pengiraan.

Alamak. tertinggal
di rumah

Sekiranya anda telah membuat persediaan yang telah diberitahu,


bolehlah beralih ke halaman berikut untuk memulakan Unit 3.

SELAMAT MAJU JAYA

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /3

3.1 GAMBARAJAH JASAD BEBAS

Sebelum mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan gambarajah jasad


bebas, imbas kembali pelajaran dalam Unit 1 berhubung daya luaran dan daya
dalaman. Anda perlu faham konsep daya dalaman bagi memudahkan
kefahaman berhubung gambarajah jasad bebas.

Pertimbangkan satu rasuk AB yang dibebankan seperti pada rajah 3.1(a).


Sekiranya rasuk tersebut dikerat pada satah XX dan terpisah dua; AX dan XB.
Maka untuk berada dalam keseimbangan, terbentuk daya dalaman; daya V
dan momen M yang bertindak seperti dalam gambarajah jasad bebas (rajah
3.1(b))

X
W

A X
B

Rajah 3.1(a) : Rasuk dikerat pada satah XX

M M W

V
A x x B

W V W

Rajah 3.1(b) : Gambarajah Jasad Bebas

Daya pugak V ini disebut daya ricih, bertindak pada titik X. Akibat daripada
pasangan daya ricih, V ini; rasuk AB boleh terputus pada satah XX. Momen
M pula disebut momen lentur dan bertindak pada titik X. Akibat dari momen
lentur ini, rasuk tersebut akan melentur dalam satah pugak yang mengandungi
paksi memanjang rasuk.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /4

3.2 NILAI DAN ARAH TINDAKBALAS

Suatu rasuk yang disokong mempunyai beberapa nilai anu (nilai daya
tindakbalas yang tidak diketahui). Bilangan anu ini bergantung kepada jenis
tupang/penyokong sesebuah rasuk. Sila imbas kembali pelajaran dalam Unit
2 berhubung jenis penyokong dan daya tindakbalas.

Berikut disertakan panduan berkenaan tanda lazim. Tanda lazim ini


merupakan panduan arah dalam pengiraan; ianya sangat penting dalam
pengiraan daya tindakbalas.

Tanda lazim.

1. Daya kekanan positif dan daya kekiri negatif. ( + ve & -ve)

2.Daya ke atas positif dan daya ke bawah negatif. ( +ve & -ve)

3.Momen ikut jam positf dan momen lawan jam negatif. ( +ve & - ve)

3.3 PENGIRAAN DAYA TINDAKBALAS

Berikut dinyatakan garis panduan bagi memudahkan pengiraan daya


tindakbalas:

(i) Tentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap penyokong.


(ii) Lakarkan rasuk, beban dan andaian arah daya tindakbalas.
(iii) Tentukan nilai tindakbalas dengan menggunakan persamaan
asas statik.

Seterusnya ialah contoh pengiraan dan analisis untuk mendapatkan tindakbalas


pada penyokong rasuk yang dibeban. Setiap contoh mengemukakan jenis
rasuk dan agihan beban yang berlainan. Anda dinasihatkan meneliti dan
memahami setiap contoh yang diberi.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /5

3.3.1 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Titik

Rajah 3.2 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Rasuk


ini disokong dengan penyokong pin dititik A dan penyokong rola
dititik B . Tentukan nilai tindakbalas pada penyokong tersebut.

10 kN

A B

2m 2m
Rajah 3.2 : Rasuk Tupang Mudah

Penyelesaian

Langkah 1:- Menentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap


penyokong

Terdapat dua daya tindakbalas pada penyokong A dan satu tindakbalas


pada B. Rajah 3.3 menunjukkan sistem daya yang wujud.

Tips:- Daya tindakbalas pada


penyokong pin dan rola

Ax

Ay By

Rajah 3.3

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /6

Langkah 2: Lakarkan kedudukan beban dan daya tindakbalas .


(rujuk rajah 3.4 )

10kN

Ax

Ay By

2m 2m

Rajah 3.4

Langkah 3: Menentukan daya tindakbalas dengan menggunakan


persamaan asas statik.

Tips:- Persamaan Asas Statik Tips :-Tanda Lazim

Fy = 0 Daya kekanan positif dan daya kekiri negatif


Daya ke atas positif dan daya ke bawah
Fx = 0 negatif .
M=0 Momen pusingan arah jam adalah positif dan
momen lawan arah jam adalah negatif.

fx = 0
Ax = 0

fy = 0
Ay + By 10 = 0
Ay + By = 10 ....(i)

Tips:- Momen boleh di ambil pada mana-mana titik penyokong, A atau B.


Jika anda mengambil momen di A; anda akan memperolehi nilai By dan
sebaliknya

Ambil momen di titik A:

MA = 0 +ve
10 (2) By (4) = 0
20
By =
4
By = 5 kN

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /7

sambungan....

Dari persamaan (i):-

Ay + By = 10
Ay = 10 5
Ay = 5 kN

Tips:- Sebagai semakan, ambil momen di titik B bagi mendapatkan


nilai Ay.

Ambil momen di titik B:


MB = 0 +ve
Ay (4) - 10 (2) = 0
Ay = 20/4
Ay = 5 kN (ok!)

3.3.2 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Titik Sendeng.

Rajah 3.5 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Rasuk


ini disokong dengan penyokong pin dititik A dan penyokong rola
dititik B . Tentukan nilai tindakbalas pada penyokong tersebut.

10 kN 200 kN

60

A C D B

3m 4m 3m

Rajah 3.5

Penyelesaian

Langkah 1: Menentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap


penyokong.

Terdapat dua tindakbalas di A dan satu tindakbalas di B. Daya sendeng


200 kN perlu dipecahkan kepada dua komponen daya iaitu daya ufuk
dan daya pugak.(Rajah 3.6)

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /8

Tips: Memecah komponen daya sendeng

200 kos 60

200 sin 60

Rajah 3.6

Langkah 2: Lakarkan kedudukan beban dan daya tindakbalas.

100 kN 200 sin 60

200 kos 60
AX

AY BY
A C D B

3m 4m 3m
Rajah 3.7

Langkah 3: Menentukan daya tindakbalas dengan menggunakan


persamaan asas statik.

fx = 0
Ax 200 kos 60 = 0
Ax = 100 kN

fy = 0
Ay 100 200 sin 60 + By = 0
Ay + By = 17.32 + 100
Ay + By = 117.32 ...(i)

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /9

Momen boleh di ambil pada mana-mana titik penyokong A atau B


Jika anda mengambil momen di A anda mendapat nilai By dan
begitulah sebaliknya.

Ambil momen dititik B:

MB = 0 +ve
Ay(10) 100 (7) 200 sin 60 (3) = 0
Ay (10) = 873.21

873 . 21
Ay =
10
AY = 87.32 kN

Dari persamaan (i):

Ay + By = 117.32
By = 117.32 87.32
By = 30 kN

Sekarang cuba pelajar ambil momen dititik A untuk mendapatkan nilai


By sebagai semakan.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /6

3.3.3 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Teragih Seragam

Rajah 3.8 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Tentukan


daya tindakbalas pada rasuk tersebut.

20 kN/m

A C B

3m 4m
Rajah 3.8

Penyelesaian

Tips:
Beban teragih seragam diberi dalam nilai beban per unit
jarak. Jadi untuk mendapatkan jumlah beban, nilai daya
per unit jarak perlu didarab dengan jarak yang
diwakilinya. (e/g: 20 kN/m x 4m = 80kN)
Untuk analisis, kedudukan beban teragih seragam
dianggap terletak pada pertengahan bebanannya.
(e/g: 4m 2 = 2m iaitu 5m dari hujung A ataupun 2m
dari hujung B)
Rajah 3.9 menunjukkan gambaran ini.

80 kN

Ax

Ay By

3m 2m 2m
Rajah 3.9

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /7

fx = 0
Ax = 0

fy = 0
Ay 80 + By = 0
Ay + By = 80 kN ...............(i)

MA = 0 +ve

4
80 ( + 3 ) By (7) = 0
2
400
By =
7
By = 57.14 kN

Dari persamaan (i):

Ay + By = 80
Ay = 80 57.14
Ay = 22.86 kN

3.3.4 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Teragih Seragam Dan


Momen.

Rajah 3.10 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah.


Dapatkan nilai tindakbalas bagi rasuk tersebut.

20kNm 5 kN/m

A C D B

2m 2m 2m

Rajah 3.10

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /8

Penyelesaian Beban teragih seragam


telah ditukar ke bentuk
20kNm 10 kN beban tumpu

Ax

Ay By

2m 2m 1m 1m

Rajah 3.11

fx = 0
Ax = 0

fy = 0
Ay - 10 + By = 0
Ay + By = 10kN .....................(i)

MA = 0 + ve
2
20 + 5(2) ( + 4 ) By (6) = 0
2
70
By =
Dari persamaan
6 (i):
By = 11.67 kN
Ay + By = 80
Ay = 10 11.67
= -1.67 kN ( )

Nilai negatif bagi Ay menunjukkan arah sebenar daya


tindakbalas adalah ke bawah.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /9

AKTIVITI 3A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

3.1 Lengkapkan rajah 3.12 dan 3.13 dengan nilai daya yang diperlukan bagi
menjadikannya seimbang .

a.

200 kN

b.

56 kN

Rajah 3.12

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /10

c.

450 kN
ii.
120 kN

i. ? 200 kN

d.

i.
350 kN

60

125 kN
ii.

e.
ii.

i. 65 kN

30

25kN 75 kN

Rajah 3.13

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /11

3.2 Tentukan daya tindakbalas bagi rasuk 3.14 dan 3.15

a.
15 kN 20 kN

A C D B

2m 2m 2m

b.
40 kN

30

A C B
4m 1m

c.

30 kN 20 kN
15

A C D B

3m 2m 3m

Rajah 3.14

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /12

d.

30 kN/m

A C B

2m 5m

e.

25 kN/m

A B

6m

f.

30 kN/m 15 kN/m

A C D B

1.5 m 1.5 m 1.5 m

Rajah 3.15

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /13

MAKLUMBALAS AKTIVITI 3A

3.1

a. 200 kN
b. 56 kN
c. i. 250 kN ii. 120 kN
d. i. 175 kN ii. 178.11 kN
e. i. 60.62 kN ii. 70 kN

3.2

a) Ax = 0 Ay =16.67 kN By =18.33 kN

b) Bx = 34.64 Kn Ay =4 kN By =16 kN

c) Bx = -28.98 kN Ay =12.35 kN By =15.41 kN

d) Bx = 0 Ay =51.43 kN By =8.57 kN

e) Bx = 0 Ay =225 kN By =225 kN

f) Bx = 0 Ay =41.25 kN By =26.25 kN

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /18

INPUT 3B

3.3.5 Rasuk Juntai Dengan Beban Teragih Seragam dan Beban Titik

Rajah 3.16 menunjukkan satu rasuk juntai. Tentukan daya tindakbalas


bagi rasuk tersebut.

10 kN
5 kN/m

A C D E B

1m 3m 1m 2m

Rajah 3.16

Penyelesaian

15 kN 10 kN

Ax

Ay By

1m 1.5m 1.5 m 1m 2m

Rajah 3.17

Tips.
Rajah 3.17 cuma membantu anda menggambarkan
kedudukan beban, anda tidak perlu melakar rajah
tersebut dalam penyelesaian.

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /19

fx = 0
Ax = 0

fy = 0
Ay 15 + By -10 = 0

Ay + By = 25 kN ....................(i)

Ambil momen di B:

MB = 0 + ve
3
Ay (5) - 15 ( + 1 ) + 10 (2)= 0
2
17 . 5
By =
5
By = 3.5 kN

Dari persamaan (i):

Ay + By = 25
Ay = 25 3.5
= 21.5 kN

3.3.6 Rasuk Juntai Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik

Rajah 3.18 menunjukkan satu rasuk juntai. Tentukan daya tindakbalas


pada rasuk tersebut.

25 kN
10 kN/m

1m 4m 2m

Rajah 3.18

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /20

Penyelesaian

10 kN 40 kN 25 kN

Tips:
Pecahkan komponen daya
teragih seragam kepada dua
bahagian untuk memudahkan
Ax pengiraan tindakbalas.

10kN/m x 1m = 10kN
Ay By 10kN/m x 4m = 40kN
1m 4m 2m

Rajah 3.19

fx = 0
Ax = 0

fy = 0
10 +Ay 40 + By -25 = 0
Ay + By = 75 kN ....................(i)

Ambil momen di titik A:

MA = 0 + ve
10(1) (0.5) + 40 (2) By (4) + 25 (6 ) = 0
4By = 225
By = 56.25 kN

Dari persamaan (i)

Ay + By = 75
Ay = 75 56.25
= 18.75 kN

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /21

3.3.7 Rasuk Julur Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik
Sendeng

Rajah 3.20 menunjukkan satu rasuk julur. Tentukan daya tindakbalas


pada rasuk tersebut.
Rasuk julur ada tiga nilai anu.
Daya ufuk, daya pugak dan
20 kN momen.
10 kN/m
30

A B C D

3m 3m 4m

Rajah 3.20

Penyelesaian
Tips: Memecah komponen daya
fx = 0 sendeng
Ax + 20 kos 30 = 0
20kos 30
Ax = - 17.32kN ( )
20 sin 30

fy = 0.
Ay 20 sin 30 - 10(4) = 0 Rajah 3.17(b)
Ay = 50 kN ....................(i)

Ambil momen di A:

MA = 0
-MA + 20 Sin 30 (3) + 40 (8) = 0
MA = 350 kNm

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /22

3.3.8 Rasuk Julur Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik

Rajah 3.21 menunjukkan sebuah rasuk julur. Tentukan daya


tindakbalas pada rasuk tersebut.

15 kN

20 kN/m

A B C
2m 2m

Rajah 3.21

Penyelesaian:

15kN Beban tumpu 15kN


80kN 20kN/m x 4m
80kN
Cx

MC
Cy
Rajah 3.22

fx = 0
Cx = 0

fy = 0
80 15 + Cy = 0
Cy = 95 kN

Ambil momen di titik C:

MC = 0 + ve
80(2) 15 (2) + MC = 0
MC = 190 kNm

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /23

AKTIVITI 3B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

3.3 Tentukan daya tindakbalas bagi rasuk dalam rajah 3.23 hingga 3.27 di bawah:

a.

10 kN 5 kN

A C B D

2m 3m 3.5 m

Rajah 3.23

b.

25 kN
10 kNm

C A D B

2m 2m 2m

Rajah 3.24

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /24

c.

40 kN 20 kN

25 kNm
30

C A D B E

1m 1m 3m 2m

Rajah 3.25

d.

20 kN/m
55 kNm

A C B D

4m 1m 3m

Rajah 3.26

e.

30 kN/m
40 kNm

A B C

4m 3m
Rajah 3.27

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /25

3.4 Tentukan daya tindakbalas bagi rasukdalam rajah 3.28 hingga 3.30 di bawah:

a.

8 kN/m 20 kN/m

C A D B

2m 1m 2m

Rajah 3.28

b.

45 kN 30 kN

A B C

2m 3m

Rajah 3.29

c.

20 kN/m

A B C

1.5 m 3m

Rajah 3.30

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /26

3.5 Sila isi tempat kosong berdasarkan rajah 3.31 di bawah.

P = 50 kN

W =30 kN/m
Q= 40 kNm

S T

A C D B

4m 3m 2m

Rajah 3.31

a. Beban tersebut disokong oleh rasuk :__________________________


b. Jenis Penatang S ialah :______________________
c. Jenis Penatang T ialah :______________________
d. Beban P ialah : ___________________
e. Beban Q ialah :___________________
f. Beban W ialah : __________________
g. Tentukan daya tindakbalas pada kedua-dua penatang rasuk tersebut.
i. Ax = _______________
ii. Ay = _______________
iii. By = _______________

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /27

MAKLUMBALAS AKTIVITI 3B

3.3
Daya ufuk (fx) Daya Pugak (fy)

a Bx = 0 Ay = 2.5 kN
By = 12.5 kN
b Ax+ = 0 Ay = 35 kN
By = - 10 kN
c Ax = 17.32 kN Ay = 13.75 kN
By = 36.25 kN
d Ax = 0 Ay = 13 kN
By = 7 kN
e Ax = 0 Ay = 50 kN
By = -70 kN

3.4
Daya ufuk (fx) Daya Pugak (fy) Momen

a Ax = 0 Ay = 34.67 kN -
By = 21.33 kN
b Ax = 0 Ay = 75 kN MA = - 240 kNm

c Ax = 0 Ay = 60 kN MA = - 45 kNm

3.5
a. Terletak mudah
b. Pin
c. Rola
d. Daya tumpu
e. Daya momen
f. Daya teragih seragam
g.
i. Ax = 0
ii. Ay = 161.67 kN iii. By = 158.33 kN

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /28

PENILAIAN KENDIRI

1. Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasuk dalam rajah 3.32 hingga
3.34 di bawah.

a.
20 kN 15 kN

25 30

A C D B

2m 2m 2m
Rajah 3.32

b.

30 kN/m 25 kNm

A C D B

4m 1m 2m

Rajah 3.33

c.
10 kN

20 kN/m

A C B

3m 2m
Rajah 3.34

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /29

2. Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasukdalam rajah 3.35 hingga
3.37 di bawah.

a.

45 kN

60 kN/m

C A D B

2m 3m 2m
Rajah 3.35

b.

15 kN/m 20 kN/m

C A D B

1.5m 1m 2m

Rajah 3.36

c.
40 kN 60 kN

60

A B C

2m 3m

Rajah 3.37

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /30

3. Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasuk dalam rajah 3.38 hingga
3.40 di bawah.

a.

5 kN/m 15 kN/m

A B C D

1m 1.5 m 2m
Rajah 3.38

b.

20 kN/m 50 kNm

A B C D

3m 1.5 m 2m

Rajah 3.39

c.
30 kN

20 kN/m 50 kNm

A B C

3m 5m

Rajah 3.40

http://modul2poli.blogspot.com/
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /31

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak


jawapan dengan pensyarah.

Sekiranya anda hadapi kesukaran, anda boleh ikuti panduan


di bawah

Pergi ke perpustakaan Ulangkaji

Kumpulan perbincangan Jumpa pensyarah

___________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 4

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /1

GAMBARAJAH DAYA RICIH


& MOMEN LENTUR

OBJEKTIF AM :

Mempelajari dan memahami daya ricih dan momen lentur bagi


rasuk boleh tentu statik yang melibatkan beban tumpu, beban
teragih seragam dan momen

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir pelajaran pelajar diharap dapat :

Mengenalpasti daya-daya dalaman iaitu daya ricih dan


momen lentur
Mengira daya ricih dan momen lentur rasuk terletak
mudah
Melakar gambarajah daya ricih dan momen lentur rasuk
terletak mudah

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /2

INPUT 4A

4.0 PENGENALAN

Anda pasti pernah melihat ahli sukan terjun papan anjal membuat terjun yang
menarik di kolam renang. Lazimnya kita ahli sukan ini berbadan sederhana
dan boleh dikatakan beratnya sesuai dengan kemampuan papan anjal. Boleh
anda bayangkan sekiranya ahli sumo atau ahli gusti menggunakan papan
anjal. Pasti papan anjal tersebut patah bukan ?. Papan anjal ini patah
disebabkan oleh beban yang dikenakan terlalu besar berbanding dengan
kemampuan papan anjal tersebut menanggung beban. Secara teorinya papan
anjal ini gagal disebabkan oleh kesan lenturan dan ricihan yang terhasil
daripada beban.

Dalam memastikan sesuatu struktur atau rasuk mampu menanggung beban


dengan selamat tugas merekabentuk menjadi penting untuk mendapatkan
bentuk keratan yang sesuai dan ekonomi.

Oleh yang demikian sebelum membenarkan ahli sumo tersebut menggunakan


papan anjal, pastikan pelajar mengkaji terlebih dahulu kesan ricihan dan
lenturan papan anjal. Agar papan anjal tersebut tidak gagal.

Dalam unit ini kita akan mengkaji mengenai kedua-dua kesan daya ini.
Selamat belajar.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /3

4.1 DAYA-DAYA DALAMAN


Suatu struktur yang dikenakan beban akan kekal stabil dan seimbang selagi
beban tersebut mampu ditanggung oleh anggota struktur. Kemampuan anggota
struktur ini menanggung beban dan menerima beban di namakan daya
dalaman. Daya dalaman ini boleh dikategorikan kepada beberapa jenis daya.
Walaubagaimanapun kita hanya menumpukan kepada daya ricih dan momen
lentur di sepanjang rasuk.

Daya ricih dan momen lentur menghasilkan tegasan dalaman iaitu tegasan
ricih dan tegasan lentur. Tegasan lenturan dan ricihan ini perlu dianalisis
kerana ia menjadi punca kegagalan sesuatu rasuk. Bagi struktur statik boleh
tentu, kedua-dua daya dalaman boleh ditentukan dengan menggunakan
persamaan asas statik.

4.2 DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR

y
W

y
Ay By

L/2 L/2

Rajah 4.1

Rajah 4.1 menunjukkan satu rasuk terletak mudah dikenakan beban tumpu, W
kN ditengah-tengah rentangnya L m. Beban,W diagihkan pada penatang A
W
dan B iaitu nilainya . Jika rasuk tersebut dikerat pada y-y, Daya V dan
2
momen, MX akan wujud pada kedua-dua hujung keratan keratan. Ini adalah
disebabkan sebelum rasuk dikerat ia telah berada dalam keseimbangan.
Kedua-dua daya dan momen ini wujud berpasangan dengan magnitud yang
sama tapi arah yang bertentangan seperti dalam Rajah 4.2. Akibat dari daya
ricih, rasuk akan terputus dalam keratan satah pugak dan momen lentur pula
akan melenturkan rasuk pada paksi memanjang.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /4

Keratan y-y

X Mx V

V Mx

Ay= W/2

NOTA
Ay = Daya tindakbalas
V = Daya ricih
Mx = Momen Lentur

Rajah 4.2

4.2.1 Daya Ricih


Daya ricih pada setiap keratan rasuk ialah jumlah algebra (daya normal
kepada paksi memanjang) daya-daya pugak yang bertindak di sebelah
kiri dan kanan rasuk. Daya ricih ini bertindak pada arah tegak (arah
paksi y)

4.2.2 Momen lentur


Momen lentur pada setiap keratan rasuk didefinasikan sebagai jumlah
agebra momen pada sebelah kanan dan kiri keratan tersebut. Momen
Lentur adalah daya yang disebabkan oleh lenturan.

4.3 KELAZIMAN TANDA


Kelaziman tanda bermaksud andaian yang digunapakai dalam menganalisis
suatu struktur.

4.3.1 Daya ricih

Nilai daya panduan sebelah kiri di mana-mana keratan rasuk sama


dengan nilai daya paduan disebelah kanan tetapi arah yang
berlawanan.

Daya ricih positif di ambil apabila bahagian sebelah kiri


menggelonggsor ke atas atau bahagian sebelah kiri bergelongsor ke
bawah dan begitulah sebaliknya untuk daya ricih negatif seperti di
tunjukkan dalam Rajah 4.3

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /5

Rasuk kiri Daya ricih positif

Rasuk kanan

Rasuk kanan
Daya ricih negatif
Rasuk kiri

Rajah 4.3

4.3.2 Momen Lentur


Daya yang bertindak disebelah kiri atau kanan di keratan rasuk
menghasilkan momen ikut pusingan jam.

Momen lentur di ambil positif jika daya paduan momen disebelah


kiri betindak ikut pusingan jam dan begitulah sebaliknya untuk
momen lentur negatif.

Momen lentur positif melenturkan rasuk dan momen lentur negatif


meledingkan rasuk seperti dalam Rajah 4.4

Sebelum dikenakan beban

Meleding (-)
Beban

Melentur (+)

Selepas dikenakan beban

Rajah 4.4

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /6

4.4 GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


Nilai daya ricih dan momen lentur lazimnya berubah pada setiap keratan di
sepanjang rasuk .Perubahan daya ricih dan momen lentur pada keseluruhan
panjang balak dapat ditinjau dengan lebih jelas melalui gambarajah daya ricih
(GDR) dan gambarajah momen lentur GML).
Daripada GML dan GDL penentuan daya ricih maksima dan momen lentur
maksima serta kedudukannya dapat ditentukan . Nilai-nilai ini penting dalam
pengiraan rekabentuk struktur.

4.4.1 Tips Melukis Gambarajah Daya Ricih (GDR)

Pengiraan daya dimulakan dari kiri ke kanan rasuk untuk rasuk


ditupang mudah, julur dan juntai.

Daya yang bertindak ke atas adalah positif dan daya ke bawah


negatif

Tambah atau tolak nilai daya mengikut arah ia bertindak ke atas


atau ke bawah

Jika terdapat daya teragih seragam dan beban titik pada titik yang
sama maka terdapat dua sebutan pada titik tersebut cth FB dan FB
.Beban teragih seragam dikira terlebih dahulu kemudian baru beban
titik .

Jumlah daya ricih pada hujung terakhir kanan rasuk bersamaan


dengan sifar.

Pastikan setiap daya yang bertindak pada rasuk dikira dalam kerja
pengiraan

Lukis gambarajah daya ricih dengan menyambung nilai-nilai yang


diperolehi dari pengiraan.

Beban teragih seragam menghasilkan garisan sending pada


gambarajah daya ricih

Beban titik menghasilkan garisan tegak dan momen tidak memberi


perubahan kepada gambarajah daya ricih.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /7

4.4.2 Tips Melukis Gambarajah Momen Lentur (GML)

Pengiraan dimulakan dari kiri ke kanan rasuk untuk rasuk juntai


atau rasuk ditupang mudah.

Rasuk julur pengiraan dibuat dari hujung bebas.

Pengiraan momen dibuat dari satu titik ke satu titik rasuk secara
berasingan.

Jika terdapat momen pada titik tertentu maka ada dua sebutan
momen pada titik tersebut cth MB dan MB. Untuk MB pengiraan
tidak termasuk nilai momen pada titik tersebut.Sila rujuk rajah 4.35
muka surat 37

Jumlah momen bagi titik terakhir bersamaan denga sifar.

Beban tumpu menghasilkan garisan sending.

Beban teragih seragam menghasilkan garisan yang melengkung dan


momen menghasikan garisan ufuk

Kedudukan momen maksima boleh ditentukan dengan meninjau


GDR. Ia berlaku sekiranya terdapat garisan daya ricih yang
memotong paksi x = 0 dan kedudukan tersebut berlakunya momen
maksima pada GML

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /8

Jadual 4.5 : Bentuk gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk terletak mudah
mengikut jenis beban.

Jenis Rasuk terletak mudah Gambarajah daya Gambarajah momen


Beban ricih lentur

P
Titik
+ve +ve

-ve

FA FB

Teragih W kN/m
seragam +ve
+ve
-ve

FA FB

M kNm
+ve
Momen
-ve -ve
FB FA

4.4.3 Momen Lentur Maksima

Untuk tujuan rekabentuk nilai momen lentur yang digunakan adalah


nilai maksima. Nilai momen lentur maksima dapat ditentukan dengan
menentukan kedudukannya terlebih dahulu dari gambarajah daya ricih.
Garisan daya ricih yang memotong paksi asalan x = 0, menjadi
petunjuk bahawa kedudukan tersebut berlakunya momen maksima.
Oleh yang demikian kedudukan tersebut perlu ditentukan terlebih
dahulu sebelum pengiraan momen lentur maksima dilakukan.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /9

4.4.4 Titik kontra lentur

Titik kontra lentur dapat ditentukan dari gambarajah momen lentur. Ia adalah
titik momen lentur yang berubah dari negatif kepada positif atau positif
kepada negatif. Oleh itu jumlah momen pada titik tersebut bersamaan dengan
sifar.

Langkah kerja melukis gambarajah daya ricih dan momen lentur

1. Mengira tindakbalas pada penatang.

2. Mengira nilai daya ricih

3. Melukis gambarajah daya ricih

4. Mengira nilai momen lentur

5. Melukis gambarajah momen lentur.

4.5 CONTOH PENGIRAAN DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


RASUK TERLETAK MUDAH

Pembelajaran seterusnya pelajar akan didedahkan cara penyelesaian untuk


beberapa contoh rasuk. Contoh yang diberikan diharap dapat membantu
pelajar meningkatkan kefahaman mengenai gambarajah daya ricih dan momen
lentur .

4.5.1 Rasuk ]Terletak Mudah Dengan Beban Titik

Rajah 4.6 menunjukkan rasuk disokong mudah dikenakan beban titik


10 kN.Tentukan nilai daya ricih dan momen luntur dan seterusnya
lakarkan gambarajah daya ricih dan momen luntur.

10 kN

A C B

2m 4m
Rajah 4.6

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /10

Langkah 1

Menentukan tindakbalas pada penyokong Jumlah daya ufuk = 0


Rujuk rajah 4.7 fx = 0
Ax = 0

Jumlah daya arah pugak =0


10 kN fy = 0
Ay + By = 10

Jumlah momen = 0
Ax
MA = 0
C 10 (2) By (6) = 0
20
By =
6
Ay By By = 3.33 kN

2m 4m Ay = 10 3.33
=6.67 kN

Rajah 4.7

Langkah 2

Mendapatkan nilai daya ricih dengan meninjau pada setiap keratan dari kiri ke
kanan rasuk

i. Pada titik A Terdapat daya Ay = 6.67 kN yang bertindak pada arah


atas dan nilainya adalah positif

Jadi ia ditulis sebagai FA = 6.67 kN

ii. Pada titik C Terdapat daya 10 kN bertindak ke bawah dan nilainya


negatif

Jadi ia ditulis sebagai Fc = 6.67 10


Fc = - 3.33 kN

iii. Pada titk B - Terdapat daya By = 3.33 kN bertindak ke arah atas dan
nilainya positif.

Jadi ia ditulis sebagai FB = -3.33 + 3.33


FB = 0 kN

Tips
Sebagai semakan pengiraan daya ricih. Nilai daya ricih pada titik
terakhir rasuk bersamaan sifar, spt cth di atas titik FB = 0

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /11

Langkah 3

Melukis gambarajah daya ricih. Rujuk rajah 4.8

Tandakan nilai-nolai daya ricih .


Sambung titik tersebut

10 kN

6.67 kN 3.33 kN
2m 4m

Panduan
Nilai daya ricih di atas
tve positif dan di bawah adalah
nilai negatif
- ve

A C B

Gambarajah daya ricih (kN)

Rajah 4.8

Tips 1
Dari titk C ke titik B tiada pertambahan atau
pengurangan daya maka nilai tersebut kekal.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /12

Langkah 4

Menentukan nilai momen lentur dengan meninjau daya pada keratan kiri ke
kanan rasuk

Nota: Momen ikut jam positif dan momen lawan jam negatif.

i. Pada titik A


MA = 0 kNm

6.67 kN

Rajah 4.9 (a)

ii. Pada titik C


A C

MC = 6.67 x 2
MC = 13.34 kNm
6.67 kN

2m

Rajah 4.9 (b)

MC adalah positif kerana ia mengikut arah pusingan jam

iii. Pada titk B


10 kN

A C B MB = 6.67 (6) 10 (4)


= 40 40
=0
___
6.67 kN

2m 4m

Rajah 4.9(c)

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /13

Tips :
Sebagai semakan pengiraan, nilai momen lentur
pada titik terakhir rasuk mesti bersamaan sifar spt
rajah 4.9c, MB = 0

Langkah 5

Melukis gambarajah momen lentur (Rujuk rajah 4.10)

10 kN

Panduan
3.33 kN
6.67 kN Momen lentur positif
2m 4m terletak di atas dan
momen lentur di bawah
13.34 di bawah adalah negatif.

+ve

Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 4.10

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /14

Kaedah keratan.
Kaedah keratan ialah konsep asas yang digunakan untuk melakar gambarajah
daya ricih dan momen lentur. Ia dilakukan dengan membuat keratan pada
mana-mana kedudukan jarak dari titik asalan kiri rasuk dan persamaan daya
ricih dan momen lentur dibentuk. Sebagai contoh keratan 2 m dari A.(rujuk
rajah 4.11)

0m<x<2m
10 kN
x Nilai Daya Ricih
fy = 0
6.67 10 Vx
Mx Vx = -3.33 kN
x
6.67 kN Nilai Momen Lentur
Vx
Mx-x = 0
2m 6.67 (2) Mx = 0
Mx = 13.34 kNm
Rajah 4.11

Untuk contoh seterusnya kaedah keratan tidak digunapakai kerana ia


melibatkan pengiraan yang memakan masa yang lama. Dan penulis berharap
pelajar dapat mendalami kaedah ini dengan merujuk kepada bahan rujukan
lain.

4.5.2 Rasuk Terletak Mudah Dengan Beban Titik

Lukiskan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rajah 4.12 di
bawah.

10 kN 15 kN

30

A C D B

2m 2m 2m

Rajah 4.12

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /15

Penyelesaian

Analisis

Soalan di atas terdapat dua daya tumpu dikenakan pada rasuk. Daya
kedua adalah daya sending 15 kN yang bertindak pada kecerunan 30.
Oleh yang demikian komponen daya ini bertindak pada dua arah iaitu
arah ufuk dan pugak. Nilai daya ini perlu ditentukan terlebih dahulu
sebelum pengiraan tindakbalas penyokong rujuk rajah 4.13 (b)
10 kN 15 kN

30 Komponen daya sendeng


Ax
15 kos 30 =13 kN
A C D B

2m 2m 2m 15 kN
Ay By
15 sin 30 = 7.5 kN
Rajah 4.13(a)

Rajah 4.13(b)
Langkah 1

Daya tindakbalas pada penatang.

Jumlah daya ufuk = 0


fx = 0
Ax - 13 = 0
Ax = 13 kN

Jumlah daya arah pugak =0


fy = 0
Ay + By = 10 + 7.5
Ay + By = 17.5 kN

Jumlah momen = 0
MA = 0
10 (2) + 7.5 (4) - By (6) = 0
50
By =
6
By = 8.33 kN

Ay = 25 8.33
= 9.17 kN

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /16

10 kN 7.5 kN

A C D B

2m 2m 2m
9.17 kN 8..33 kN Langkah 2

Nilai Daya Ricih (kN)

Langkah 3 FA = 9.17 kN
FC = 9.17 10
9.17 9.17 = -0.83 kN
FD = -0.83 7.5
+ve = -8.33 kN
FB = -8.33 + 8.33
=0
0.83
-ve

8.33 8.33

Gambarajah Daya Ricih (kN)


Langkah 4

Nilai Momen Lentur (kNm)

MA = 0
Langkah 5 MC = 9.17 (2) = 18.34
18.34 16.68 MD = 9.17 (4) 10 (2)
= 16.68
+ve
MB = 9.17 (6) 10 (4)
7.5 (2)
=0

Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 4.14

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /17

4.5.3 Rasuk Terletak Mudah Dengan Beban Titik Dan Momen.

Lukiskan gambarajah daya ricih dan gambarajah momen lentur bagi


rasuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.15.

5 kN

10 kNm

A B

2m 2m 2m

Rajah 4.15

Penyelesaian

Analisis

Langkah pertama ialah pelajar perlu namakan titik-titik daya pada


rasuk yang dinyatakan nilai jaraknya.

Seterusnya ikuti langkah-langkah yang telah kita pelajari iaitu:

1. Mengira tindakbalas pada penatang.


2. Mengira nilai daya ricih
3. Melukis gambarajah daya ricih
4. Mengira nilai momen lentur
5. Melukis gambarajah momen lentur.

Tips 1 Daya tindak balas


Nilai daya tindakbalas perlu dikira dengan betul kerana ia
mempengaruhi pengiraan daya ricih dan momen lentur. Jika
daya tindakbalas anda salah maka keseluruhan pengiraan daya
ricih dan momen lentur anda salah.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /18

Penyelesaian

5 kN 10 kNm

Ax

A C D B

2m 2m 2m Daya Tindakbalas (kN)


Ay By
Ax = 0
Ay = 1.67
By = 3.33

1.67 1.67
tve
Nilai Daya Ricih (kN)

FA = 1.67
-ve FC = 1.67 5
-3.33 -3.33
= - 3.33
FD = - 3.33 0
Gambarajah daya ricih = - 3.33
FB = -3.33 + 3.33
6.68 =0

3.34
+ve
Nilai Momen Lentur (kNm)

MA = 0
-3.32 MC = 1.67 (2) = 3.34
MD = 1.67 (4) 5 (2) = -3.32
MD = -3.32 + 10 = 6.68
MB = 1.67 (6) 5 (4) + 10 = 0.02
=0
Gambarajah momen lentur

Rajah 4.16

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /19

Tips 2 Gambarajah daya ricih

Nilai momen tidak perlu dimasukkan dalam pengiraan daya ricih


spt contoh di atas nilai momen FC =FD

Tips 3 Gambarajah momen lentur

Momen ikut jam positif dan momen lawan jam negatif. Nilai
momen pada titik D +ve 20 kNm.

Tips 4 Gambarajah momen lentur

Nilai momen tidak perlu dimasukkan dalam pengiraan daya ricih


spt contoh di atas nilai momen 20 kNm tidak dimasuk dalam
pengiraan FD .

Kalau pelajar telah bersedia, bolehlah cuba aktiviti


di mukasurat seterusnya untuk menguji
kefahaman. Ok selamat mencuba.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /20

AKTIVITI 4A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

4.1 Berikan istilah berikut :


a. Daya ricih
b. Momen lentur

4.2. Lengkapkan rajah 4.17 di bawah dengan melakar gambarajah daya ricih dan
momen lentur.

Rasuk P1 2P1
terletak
mudah
dengan
beban tumpu

A B

L1 L2 L3

Gambarajah
daya ricih

Gambarajah
momen
lentur

Rajah 4.17

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /21

4.3 Lengkapkan rajah 4.18 di bawah dengan melakar gambarajah daya ricih dan
momen lentur.

Rasuk By
3P1

Ay
P1
L1 L2 L3

Gambarajah
daya ricih

Gambarajah
momen
lentur

Rajah 4.18

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /22

4.4 Lengkapkan rajah 4.19 di bawah dengan melakar gambarajah daya ricih dan
momen lentur.

3P1 By

Rasuk juntai
dengan
beban tumpu

Ay P1

L1 L2 L3

Gambarajah
daya ricih

Gambarajah
momen
lentur

Rajah 4.19

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /23

4.5 Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk dalam rajah
4.20 dan 4.21 di bawah.

a.
5 kN 10 kN

30

A B

3m 3m 2m

Rajah 4.20

b.
15 kN 20 kN

15 45

A B

2m 2m 2m

Rajah 4.21

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /24

MAKLUMBALAS AKTIVITI 4A

4.1

a. Daya Ricih
Daya ricih pada setiap keratan rasuk ialah jumlah algebra (daya normal kepada paksi
memanjang) daya-daya pugak yang bertindak di sebelah kiri dan kanan rasuk.

b. Momen lentur
Momen lentur pada setiap keratan rasuk didefinasikan sebagai jumlah agebra momen
pada sebelah kanan dan kiri keratan tersebut.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /25

4.2

Rasuk
terletak P1 2P1
mudah
dengan
beban tumpu

Ay By

L1 L2 L3

Gambarajah +ve
daya rcih
-ve

Gambarajah
momen +ve
lentur -ve

Rajah 4.22

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /26

4.3

Rasuk juntai
3P1 By
dengan
beban tumpu

Ay
P1
L1 L2 L3

Gambarajah +ve
daya ricih

-ve

Gambarajah +ve
momen
lentur -ve

Rajah 4.23

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /27

4.4

3P1 By
Rasuk juntai
dengan
beban tumpu

Ay P1

L1 L2 L3

Gambarajah +ve
daya ricih

Gambarajah
momen
lentur +ve

Rajah 4.24

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /28

4.5
5 kN 10 kN
a.
30

3m 3m 2m

5.63
0.63
+v Gambarajah daya ricih (kN)
e
-ve
4.37

18.78
16.89

Gambarajah momen lentur (kNm)


+ve

Rajah 4.25
b.
5 kN 20 kN
15 45

2m 2m 2m

+ve Gambarajah daya ricih (kNm)

-ve

18.78

Gambarajah momen lentur (kNm)


+ve

Rajah 4.26

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /29

INPUT 4B

4.5.4 Rasuk Terletak Mudah Yang Dibebani Beban Teragih Seragam

Rajah 4.27 menunjukkan rasuk ditupang mudah dikenakan beban


teragih seragam disepanjang rentangnya.Lakarkan gambarajah momen
lentur dan daya ricih bagi rasuk tersebut.

20 kN/m

A B

10 m

Rajah 4.27

Penyelesaian

Langkah 1- menentukan tindakbalas pada penatang

20 kN/m

Ax .
Ax = 0 kN
A C B Ay = 100 kN
Ay By By = 100 kN

5m 5m

Rajah 4.28

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /30

Langkah 2 menentukan nilai daya ricih pada titik

20 kN/m

A C B

5m 5m

Ay =100 kN By = 100 kN

Rajah 4.29

FA= 100 kN

FC= 100 - 20(5) = 0

Jumlah daya di titik C iaitu


Nilai daya ricih, daya teragih seragam
FA= 100 kN didarab dgn jarak. Ia
bertindak ke bawah dan
nilainya negatif

FB = 20 (10) = - 100

Daya teragih seragam darab jarak


C ke B (10 m). Ia bertindak ke
bawah dan nilainya negatif

FB = -100 + 100 = 0

Daya BY bertindak ke arah


atas - positif

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /31

Nilai daya ricih (kN)

FA = 100
FC = 100 20 (5) = 0
FB = 0 20 (10) = 100
FB = 100 + 100 kN = 0

Langkah 3 melukis gambarajah daya ricih

100

A C B

-100
Gambarajah Daya Ricih (kN)

Rajah 4.30

Tips 1
Jika anda ragu garisan yang perlu dilukis pada Gambarajah
Daya Ricih, anda boleh mengira Daya Ricih pada jarak tertentu
seperti 2.5 m dan 7.5 m. Oleh itu daya teragih menghasilkan
garisan sendeng untuk gambarajah daya ricih.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /32

Langkah 4 - menentukan nilai momen lentur

5
MC = 100 (5) 20 (5) ( ) = 250 kNm
20 kN/m 2

Momen = daya x
A 5m C Daya teragih seragam x
jarak
100 kN jarak

Negatif -Tindakan momen


Rajah 4.31
melawan arah jam

Nota : Beban teragih seragam ditukar kepada jumlah beban dan ia bertindak
ditengah tengah rentangnya.

Nilai momen lentur (kNm)

MA = 0
5
MC = 100 (5) 20 (5) ( ) = 250
2
10
MB = 100 (10) 20 (10)( )=0
2

Tips 2 Gambarajah momen lentur


Pada gambarajah daya ricih, Kedudukan titik
peralihan iaitu garisan yang memotong paksi x
menunjukkan momen maksima pada gambarajah
momen lentur.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /33

Langkah 5 melukis gambarajah momen lentur.

250

A C B

Gambarajah Momen Lentur


(kNm)
Rajah 4.32

Tips 3
Pada gambarajah momen lentur , daya teragih seragam
menghasilkan gambar rajah momen lentur yang
melengkung. Oleh itu dari titik A ke C dan C ke B
adalah garisan lengkung.

4.5.5 Rasuk terletak mudah dengan beban teragih seragam

Berdasarkan rasuk terletak mudah pada rajah 4.32 di bawah:


i. Tentukan tindakbalas pada penatang
ii. Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur.

25 kN
15 kN/m

A B C

3m 3m

Rajah 4.33

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /34

Penyelesaian

25 kN
15 kN Daya Tindakbalas (kN)
Ax = 0
Ay = 67.5 kN
Ax Cy = 52.5 kN

Ay B Cy

3m 3m Nilai Daya ricih (kN)

67.5 FA = 67.5
FB = 67.5 25 (3) = - 7.5
FC = 7.5 15(3) = -52.5
-7.5 FC. = -52.5 + 52.5 = 0

Momen Lentur (kNm)


Gambarajah Daya Ricih (kN)
-52.5
MA = 0
90 3
Momen MB = 67.5 (3) 25 (3) ( ) = 90
2
maksima
3
MC = 67.5 (6) 25 (3) ( + 3)
2
3
15 (3) ( )=0
2
Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 4.34

Nota : Nilai momen maksima akan pelajar pelajari dalam unit 5

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /35

4.5.6 Rasuk terletak mudah dengan gabungan pelbagai beban

a. Berdasarkan rasuk terletak mudah dalam rajah 4.35 :

i. Tentukan tindakbalas pada penatang


ii. Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur.

55 kN
15 kN/m

A B C D

3m 1m 1m

Rajah 4.35

b. Berdasarkan rasuk terletak mudah dalam rajah 4.36


i. Tentukan tindakbalas pada penatang
ii. Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur.

25 kN

30 kN/m 10 kNm

A C D B

2m 2m 3m

Rajah 4.36

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /36

Penyelesaian

a.

55 kN
15kN/m Daya Tindakbalas (kN)
AX = 0
AY = 42.5 kN
AX DY = 57.5 kN

AY B C DY

3m 1m 1m

42.5

Nilai Daya ricih (kN)


+ve
FA = 42.5
FB = 42.5 15 (3) = - 2.5
-2.5 FC = 2.5 55 = -57.5
-ve FD = -57.5 + 57.5 = 0

Momen Lentur (kNm)


Gambarajah Daya Ricih (kN)
-57.5
MA = 0
Momen 60 3
maksima MB = 42.5 (3) 15 (3) ( ) = 60
57.5 2
3
MC = 42.5 (4) 15 (3) ( + 1)
+ve 2
= 57.5
3
M D = 42.5 (5) 15 (3) ( + 2)
2
A B C D
55 (1) = 0

Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 4.37

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /37

Penyelesaian

b.

25 kN

30 kN/m 10 kNm Daya Tindakbalas (kN)


Ax Ax = 0
Ay = 102.13 kN
By = 42.87 kN

Ay C D By

2m 2m 3m

102.13

42.13
+ve 17.43
Nilai Daya ricih (kN)
-ve
FA = 102.13
FC = 102.13 30 (2) = 42.13
42.87 42.87
FC = 42.13 25 = 17.43
FD = 17.43 30(2) = - 42.87
Gambarajah Daya Ricih (kN) FB = -42.87 + 42.87 = 0

Momen Lentur (kNm)


Momen
Maksima MA = 0
MC = 102.13(2)-30(2)(1)=144.26

MD = 102.13(4)-30(4)(1)-
25(2)=118.52

M D = 118.52 + 10 = 128.52
+ve
MB = 102.13(7)-30(4)( 2+3) -
25(5) + 10 =0

A C D B

Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 4.38

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /38

AKTIVITI 4B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

4.6 Lengkapkan 4.39 di bawah dengan melakar gambarajah daya ricih dan
momen lentur.

Rasuk terletak W kN/m


mudah dengan
beban teragih
seragam

L1 L2

Gambarajah
daya ricih

Gambarajah
momen lentur

Rajah 4.39

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /39

4.7 Lengkapkan rajah 4.39 di bawah dengan melakar gambarajah daya


ricih dan momen lentur.

Rasuk terletak W kN/m


mudah dengan
beban teragi
seragam

L1 L2

Gambarajah daya
ricih

Gambarajah
momen lentur

Rajah 4.40

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /40

4.8 Lengkapkan rajah 4.41 di bawah dengan melakar gambarajah daya


ricih dan momen lentur.

Rasuk terletak W kN/m


mudah dengan
beban teragih
seragam

L1 L2

Gambarajah daya
ricih

Gambarajah momen
lentur

Rajah 4.41

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /41

4.9 Berdasarkan rajah rasuk terletak mudah pada rajah 4.42 hingga 4.44 di bawah:

i. Tentukan tindakbalas pada penatang


ii. Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur.

a.
35 kN/m

A C B
4m 4m

Rajah 4.42

b.
25 kN/m

A C D B
2m 5m 2m

Rajah 4.43

c.

35 kN/m

A C B
4m 4m

Rajah 4.44

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /42

MAKLUMBALAS AKTIVITI 4B

4.6

Rasuk GDR GML

Rajah 4.45

4.7

Rasuk GDR GML

Rajah 4.46

4.8

Rasuk GDR GML

Rajah 4.47

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /43

4.9
a.
35 kN/m

A C B
4m 4m
105 kN

+ve
-ve

-35
-35

140

+ve

Rajah 4.48

b.
25 kN/m

A C D B

2m 5m 2m

62.5

+ve

-ve

- 62.5
125

+ve

-ve

125

Rajah 4.49

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /44

c.

35 kN/m

A C B
4m 4m

35

+ve

-ve

105

140

+ve

Rajah 4.50

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /45

PENILAIAN KENDIRI

1.0 Berdasarkan rajah 4.51 hingga 4.53 lakarkan gambarajah daya ricih dan
momen lentur serta nyatakan nilai-nilai penting.

a.

15 kN
25 kNm
60

A B

3m 4m 3m

Rajah 4.51

b.
45 kN

A 15 kN B

1m 4m 1m

Rajah 4.52

c.

20 kNm 35kN

A B

2m 3m 2m
Rajah 4.53

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /46

2.0 Berdasarkan gambarajah 4.54 hingga 4.59 lakarkan gambarajah daya ricih dan
momen lentur dan tentukan nilai momen maksima serta kedudukannya.

a.

40 kN

35 kN/m

A C B
4m 2m 2m

Rajah 4.54

b.
50 kN

25 kN/m

A C D B
2m 5m 2m

Rajah 4.55

c.
30 kN

60 kN/m
25 kN/m

A C B
4m 4m

Rajah 4.56

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /47

d.

40 kN/m

25 kNm

A C B

4m 6m
Rajah 4.57

e.

20 kN 40 kN

30 kN/m

A C D B
2m 4m 2m

Rajah 4.58

f.

40 kNm

10 kN/m
30

30kNm
A C D B
2m 4m 2m

Rajah 4.59

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 4 /48

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak


jawapan dengan pensyarah.

Sekiranya anda hadapi kesukaran, anda boleh ikuti panduan


di bawah

___________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 5

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 1

GAMBARAJAH DAYA RICIH &


MOMEN LENTUR SERTA
MOMEN MAKSIMA

OBJEKTIF AM :

Mempelajari dan memahami daya ricih dan momen lentur bagi


rasuk boleh tentu statik yang melibatkan beban tumpu, beban
teragih seragam dan momen.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir pelajaran pelajar diharap dapat :

Mengira daya ricih dan momen lentur rasuk julur dan


juntai
Melakar gambarajah daya ricih dan momen lentur rasuk
julur dan rasuk juntai
Menentukan daya ricih maksima, momen maksima dan titik
kontra lentur
Melakar bentuk pesongan pada rasuk

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 2

INPUT 5A

Unit 5 adalah sambungan dari unit 4 iaitu melakarkan GDR dan GML Baiklah
sekarang cuba pelajar amati contoh seterusnya.

5.1.1 RasukJulur Dengan Beban Titik

Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk dalam rajah 5.1
di bawah:

20 kN 10 kN

A B C
2m 3m

Rajah 5.1

Tips melukis GDR dan GML untuk rasuk julur

Nilai tindakbalas dan momen perlu ditentukan terlebih dahulu.


Nilai daya ricih ditentukan dengan meninjau daya dari kiri ke kanan rasuk.
Nilai momen lentur ditentukan dengan meninjau dari hujung bebas.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 3

Penyelesaian.

20 kN 10 kN 1. Tindakbalas pada penatang


Ax Ax = 0
MA = 90 kNm
A B C Ay = 30 kN
MA
Ay

2m 3m 2. Nilai daya ricih (kN)

FA = 30
30 30 FB = 30 20 =10
+ve 10 10 FC = 10 10 = 0

Gambarajah daya ricih (kN)


90
3. Nnilai momen lentur (kNm)

MC = 0
MB = 10 (3) = 30
30 MA = 10 (5) 20 (2) = 90
+ve
MA = 90 90 = 0

Momen di titik A (MA) nilai


Gambarajah momen Lentur (KNm)
negatif kerana ia bertindak
lawan arah jam.

Rajah 5.2

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 4

5.2 RASUK JULUR DENGAN BEBAN TERAGIH SERAGAM

35 kN/m

5m 1m

Rajah 5.3

Bedasarkan rajah 5.3 tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat.


b. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih.
c. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur
d. Nilai momen maksima.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 5

Penyelesaian.

35x 5 = 175
Tindakbalas pada penatang
Cy Cx = 0
Cy = 35 x 5 = 175 kN
A B Cy MC Mc = 612.5 kNm
5m 1m

Tentukan nilai daya ricih (kN)

FA = 0
-ve FB = -175
FC = -175 + 175 = 0

- 175 -175

Gambarajah daya ricih

Menentukan nilai momen lentur


(kNm)

MA = 0
5
MB = -175 ( ) = - 437.5
2
-ve 5
MC = -175 ( + 1) = - 612.5
2

-437.5 MC = - 612.5 + 612.5 = 0

-612.5

Gambarajah momen lentur Momen maksima 612.5 kNm iaitu terletak


dihujung bebas rasuk

Rajah 5.4

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 6

5.3 RASUK JULUR DENGAN GABUNGAN BEBAN

Rajah 5.5 menunjukkan rasuk julur yang dibebani dengan beban teragih
seragam dan momen.Tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat.


b. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih.
c. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur

25kN/m 15 kNm

A B C

5m 3m

Rajah 5.5

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 7

25kN/m 15 kNm MC
Tindakbalas pada penatang
Cx
Cx = 0
Cy = 25 x 8 = 200 kN
A B Cy MA = 15 + 25 (8) (4)
= 815 kNm
5m 3m

Nilai daya ricih (kN)


-ve
-125 FA = 0
FB =- 25 (5)= - 125
FC =-125 25(3)
= -200
FC = -200 + 200 = 0

- 200
Gambarajah daya ricih
Menentukan nilai momen
lentur (kNm)

MA = 0
5
-ve MB = -25 (5)( ) = - 62.5
2
-62.5
5
MB = -25 (5) ( ) - 15
2
-77.5 = - 77.5
8
MA = -25 (8) ( ) - 15
2
-815 = - 815
Gambarajah momen lentur MA= - 815 + 815 = 0

Rajah 5.6

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 8

AKTIVITI 5A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

5.1 Lengkapkan rajah 5.7di bawah dengan melakarkan gambarajah daya ricih dan
momen lentur

Rasuk Julur

Gambarajah daya ricih

Gambarajah momen lentur

Rajah 5.7

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 9

5.2 Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk julur
dalam rajah 5.8 di bawah.

i. P1 P2

ii.

iii.

W kN/m

Rajah 5.8

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 10

5.3 Rajah 5.9 hingga 5.11 menunjukkan rasuk julur yang dibebani dengan
pelbagai bentuk beban.Tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat.


b. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih.
c. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur

i.

20 kN/m

A B C

3m 4m

Rajah 5.9

ii.
10 kN/m 15 kN/m

A B C

3m 4m

Rajah 5.10

iii.

5 kN/m

10 kNm
A B C

2m 3m

Rajah 5.11

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 11

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5A

5.1

Rasuk GDR GML

+ve
-ve

Rajah 5.12

5.2

i.

Rasuk GDR GML

P1 P2

+ve

-ve

Rajah 5.13

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 12

ii.

Rasuk GDR GML

-ve
-ve

Rajah 5.14

iii.

Rasuk GDR GML

W
+ve

-ve

Rajah 5.15

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 13

5.3

i.

20 kN/m

A B C

3m 4m

80
Gambarajah
+ve Daya Ricih

-ve Gambarajah
Momen
160 Lentur

400

Rajah 5.16

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 14

ii.
10 kN/m 15 kN/m

A B C

3m 4m

-ve Gambarajah
Daya Ricih
30

90

-ve
Gambarajah
Momen Lentur
30

285

Rajah 5.17

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 15

iii.

5 kN/m

10 kNm
A B C

2m 3m

-ve Gambarajah Daya


Ricih

10 10

Gambarajah
-ve Momen Lentur
10

20 20

Rajah 5.18

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 16

INPUT 5B

5.4 RASUK JUNTAI DENGAN BEBAN TITIK

Daripada rajah 5.19 lakarkan gambarajah momen lentur dan daya ricih,

10 kN 15 kN

C A D B

2m 3m 2m

Rajah 5.19

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 17

Penyelesaian

10 kN 15 kN

Daya tindakbalas
C A D B
AX = 0 kN
2m 3m 2m AY = 20 kN
BY = 5 kN

10 10 Nilai Daya Ricih (kN)


+ve
FC = -10
-ve -ve FCA = -10
-5 -5 FA = -10 + 20 = 10
-10 -10 FD = 10 15 = -5
FDB = -5
FB = -5 +5 = 0
Gambarajah daya ricih (kN)

Nilai Momen Lentur (kNm)

MC = 0
10 MA =-10 (2) = -20
+ve MD = -10 (5) + 20 (3) = 10
MB = -10 (7) + 20 (5) - 15 (2)
-ve = 0

-20

Gambarajah momen lentur (kNm)

Rajah 5.20

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 18

5.5 RASUK JUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN

Daripada rajah 5.21 di bawah lakarkan gambarajah momen lentur dan daya
ricih,

20 kN

15 kNm
30

A C B D

2m 3m 2m

Rajah 5.21

Analisis

Soalan di atas terdapat daya pada arah ufuk kerana terdapat daya sending
20 kN dengan kecerunan 30. Oleh itu daya-daya ufuk dan pugak perlu di
tentukan terlebih dahulu.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 19

Penyelesaian
20 kN
15 kNm
20 kos 30= 17.32 kN
Ax 30

20 sin 30 = 10 kN
Ay B Cy D
20 kN
2m 3m 2m

Daya tindakbalas

Ax = 17.32 kN
9 9 Ay = 9 kN
Cy = 1 kN
+ve
Nilai Daya Ricih (kN)

-ve FA = 9
FAB = 9
-1 -1
FB = 9 10
Gambarajah Daya Ricih (kN0 = -1
FBC = -1
FC = -1 +1
=0
18
15 FCD = 0
+ve FD = 0

Nilai Momen Lentur (kNm)


Gambarajah Momen Lentur (kNm)
MA = 0
MB = 9 (2) = 18
MC = 9 (5) 10 (3) = 15
MD = 9 (7) 10 (5) + 1 (2)
= 15
Rajah 5.22 MD = 15- 15 = 0

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 20

5.6 RASUK JUNTAI DENGAN BEBAN TERAGIH SERAGAM

Rajah 5.23 menunjukkan rasuk juntai yang dikenakan beban teragih seragam.

a. Tentukan nilai daya ricih dan momen lentur serta lakarkan kedua-dua
gambarajah tersebut.

b. Tentukan momen lentur dititik D

20kN/m

C A D B

2m 4m 2m

Rajah 5.23

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 21

Penyelesaian

20kN/m

C A D B

2m 4m 2m Daya tindakbalas

Ax = 0 kN
Ay = 46.67 kN
By = -6.67 kN

+ve Nilai Daya Ricih (kN)


-6.67 -6.67
FC = 0
FA = -20(2) =-40
FA = 40+ 46.67
-40 = - 6.67
FAD = - 6.67
Gambarajah daya ricih FDB = -6.67
FB =-6.67 + 6.67
=0
40

+ve

Nilai Momen Lentur (kNm)


-ve
MC = 0
MA = -20 (2) (1) = 40
13.32 MD = -20 (2) 5 + 46.67 (4) = -13.32
MB = -20 (2) 7 + 46.67 (6) = 0
Gambarajah momen lentur

Rajah 5.24

Momen di titik D = -13.32 kNm

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 22

AKTIVITI 5B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

5.4 Berdasarkan rajah 5.25 hingga 5.28 selesaikan masalah di bawah :

a. Tentukan tindakbalas pada penatang


b. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting
c. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting.
d. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.

i.
20 kN 40 kN

60

A B

2m 2m 2m

Rajah 5.25

ii.

10 kNm 40 kN 15 kN

30 60

A B

2m 2m 2m 2m

Rajah 5.26

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 23

iii.
20 kN
15 kNm 10 kNm

A B

4m 1m 1m 4m

Rajah 5.27

iv.
20kN/m

A B

2m 4m

Rajah 5.28

- SELAMAT MENCUBA -

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 24

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5B

5.4
i.
20 kN 40 kN

60

A B

2m 2m 2m

34.64 34.64
+ve

-ve
-7.32

-27.32 -27.32

-ve
-14.64

-69.28

Rajah 5.29

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 25

ii.

10 kNm 40 kN 15 kN

30 60

A B

2m 2m 2m 2m

3.75 7.5
+ve +ve Gambarajah Daya
Ricih

-ve
-16.25
.

10 17.32
Gambarajah Momen
+ve lentur

-ve

-15

Rajah 5.30

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 26

iii.
20 kN
15 kNm 10 kNm

A B

4m 1m 1m 4m

Gambarajah Daya Ricih


-ve
-0.83

-20.83 -20.83

11.65 10.83
Gambarajah Momen Lentur

-3.32

-10

Rajah 5.31

iv.
20kN/m

A B

2m 4m

Rajah 5.32

Untuk soalan ini, pelajar boleh berbincang dengan rakan untuk mendapatkan
jawapannya. .

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 27

INPUT 5C

5.7 Rasuk terletak mudah dengan gabungan beban.

Berdasarkan rajah 5.33 sila jawab soalan di bawah :

a. Tentukan tindakbalas pada penatang


b. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting
c. Nilai daya ricih maksima.
d. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting.
e. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.

10 kN

20 kN/m

A B C

2m 2m
Rajah 5.33

Analisis
Soalan di atas memerlukan pelajar menentukan nilai momen lentur maksima dan
kedudukannya. Masih ingat lagi momen maksima, momen maksima terletak pada
garisan daya ricih yang memotong garisan paksi x = 0. Oleh itu pelajar perlu
menentukan kedudukan tersebut terlebih dahulu sebelum mengira momen lentur
maksima.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 28

Penyelesaian
10 kN

20 kN/m
Daya tindakbalas

Ax AX = 0
AY = 35 kN
Cy CY = 15 kN
Ay 2m 2
A B C

Nilai Daya ricih (kN)


35
FA = 35
FB = 35 20 (2) = - 5
+ve
FB = -5 10 = - 15
FC = 15 + 15 = 0
-ve
-5

-15 -15 Momen Lentur (kNm)


Gambarajah Daya Ricih (kN)
MA = 0
Momen Maksima 2
MB = 35 (2) 20 (2) ( )
2
30
= 30
MC = 35 (4) 20 (2)
+ve
2
( + 2) 10(2)
2
=0
Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 5.34

Tips.....
Dalam contoh di atas bentuk lengkungan dari titik A ke B ditentukan
dengan melihat gambarajah daya ricih. Momen maksima berlaku
apabila titik garisan daya ricih memotong garisan asalan x = 0 pada
gambarajah daya ricih. Oleh yang demikian momen maksima tidak
berlaku pada titik B (30 kNm) tetapi pada titikyang dirujuk dar
gambarajah daya ricih.

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 29

Menentukan daya ricih maksima

Tinjau gambarah daya ricih dan nilai daya ricih maksima ialah 35 kN dan ia bertindak
pada titik A

Menentukan kedudukan momen maksima.

Untuk menentukan nilai momen maksima kedudukan momen maksima tersebut perlu
ditentukan terlebih dahulu. Lihat kembali gambarajah daya ricih, pada titik A dan B
(rujuk rajah 5.35)

35

2- x
A B

x -5

2m

Rajah 5.35

Dengan menggunakan kaedah segititiga sebentuk tentukan nilai x. Pelajar tentu masih
ingat kaedah bukan ? Ok sekarang ikuti pengiraan kaedah segitiga sebentuk ini.

x 2 x
=
35 5

Abaikan nilai negatif daya ricih dan darab silang persamaan ini.

5x = 35 (2-x)

5x = 70 35x

40 x = 70

x = 1.75 m

Momen maksima bertindak 1.75 m dari titik A

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 30

Menentukan nilai momen maksima.

Lihat kembali rajah 5.33 rasuk dan buat keratan 1.75 m dari titik A iaitu kedudukan
di mana berlakunya momen maksima. Lukis gambarajah keratan rasuk dan namakan
titik keratan, sebagai contoh P seperti rajah 5.36

20 kN/m

A p

1.75 m
35 kN

Rajah 5.36

1 . 75
MP = 35 (1.75) 20 (1.75)( )
2
MP = 30.63 kNm

Nilai Momen maksima 30.63 kN/mm dan kedudukannya 1.75m dari penatang A.

5.8 RASUK TERJUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN

Rasuk juntai dalam rajah 5.37 dikenakan beban teraggih seragam dan beban
titik. Tentukan:

a. Tindakbalas pada penatang.


b. Gambarajah daya ricih dan momen lentur .
c. Kedudukan dan nilai momen maksima .
d. Kedudukan titik kontra lentur.

15 kN

25 kN/m

A B C D E

2m 2m 2m 2m

Rajah 5.37

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 31

Penyelesaian

Daya Tindakbalas (kN)


15 kN BX = 0
BY = 105kN
25 kN/m EY = 10kN
BX

A C D

2m 2m 2m 2m
BY EY
Nilai Daya ricih (kN)
55
Titik kontra ricih
FA =0
5 FB = 25(2) = - 50
FB = -50 + 105 = 55
FC = 5525(2) = 5
FD = 5 - 15 = -10
-10 FE =-10 +10 = 0

-50
Gambarajah daya
ricih Momen Lentur (kNm)
20
10 MA = 0
2
MB = -25 (2)( )= -50
+ve 2
4
MC = -25(4)( ) + 105 (2)
2
P
=10
Titik kontra lentur MD = -25(4)(2+2) + 105 (4) = 20

-50 ME = -25(4)(2+4) + 105 (6)


15(2)
Gambarajah momen lentur =0

Rajah 5.38

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 32

d. Nilai momen maksima

Sebagaimana yang kita ketahui momen maksima berlaku pada titik yang terdapat
garisan daya ricih memotong paksi x. Daripada gambarajah daya ricih kita dapati dua
garisan yang memotong paksi x iaitu pada titik B atau titik di antara C dan D. Namun
jika kita tinjau kedua-dua kedudukan ini pada gambarajah momen lentur kita dapati
pada titik B nilai momen ialah 50 kNm dan titik diantara C dan D julat momen
maksima ialah 10 kNm ke 20 kNm. Oleh yang demikian nilai momen maksima ialah
50 kNm dan kedudukan pada titik B.

e. Kedudukan titik kontra lentur

Titik kontra lentur iaitu titik peralihan di mana garisan pada gambarajah momen
lentur memotong paksi x . Ini bermakna titik kontra lentur ini jumlah momen = 0. Jika
kita rujuk pada gambarajah momen lentur (rajah 5.38), garisan yang memotong paksi
x ialah di antara titik B dan C. Kita namakan titik ini sebagai P. Untuk menentukan
kedudukan titik kontra lentur, x kita ambil momen pada titik tersebut.

25 kN/m MP = 0
x
105 (x 2) - 25 (x) ( ) = 0
2
A P 2
25 x
105x - 210 - =0
2
2m -12.5 x 2 + 105x 210 = 0

BY =105 kN x= -b b
2
4 ac

x 2a

4 ( 12 . 5 )( 210 )
2

Rajah 5.39
-105 105
2 (-12.5)

105 525
=
25

= 3.28 @ 5.12

Jarak titik A ke C cuma 4 m oleh itu nilai titik kontra lentur ialah 3.28 m

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 33

5.9 RASUK JUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN

20 kN 40 kN/m 25 kN

A B

1m 4m 1m

Rajah 5.40

Rasuk juntai dalam rajah 5.40 dikenakan beban teragih seragam dan beban
titik. Tentukan:

a. Tindakbalas pada penatang.


b. Gambarajah daya ricih dan momen lentur .
c. Kedudukan dan nilai daya ricih dan momen lentur maksima .

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 34

Penyelesaian

20 kN 25 kN

40 kN/m

Ax
P
C A B D Daya Tindakbalas (kN)
Bx = 0
Ay By Ay = 98.75kN
By = 106.25kN
1m 4m 1m

78.75

25 Nilai Daya ricih (kN)

Fc = -20
FA = -20 + 98.75 = 78.75
-ve
-20 FB = 78.75 40(4) = -81.25
FB = -81.25 + 106.25 = 25
FD = 25-25 = 0
Gambarajah daya ricih
Momen Lentur (kNm)

-81.25 MC = 0
MA = -20 (1) = -20
+ve MB = -20 (5) + 98.75 (4)
4
40(4) ( )
2
-ve = -27
MD = -20 (6) + 98.75 (5) 40(4)
Titik
4
kontra (1 + ) + 106.25 (1)
-20 lentur 2
=0
-27

Gambarajah momen lentur

Rajah 5.41

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 35

Tips
Daya teragih seragam menghasilkan lengkungan pada gambarajah momen lentur.
Seperti cth di atas pada titik A nilai momen 20 dan titk B nilai momen 27.Maka untuk
menyambung titik A dan B, kita akan melakarkan satu lengkungan tetapi didapati ada
garisan yang memotong garisan x = 0 pada gambarajah daya ricih.Oleh itu pada
lengkungan ini terdapat momen maksima.

Nilai Daya ricih maksima

81 kN dan terletak pada titik B

Kedudukan dan nilai momen maksima.

Sila rujuk gambarajah daya ricih

78.75 Kaedah segitiga sebentuk

x 4 x
=
+ve 78 . 75 81 . 25
4-x
A B
81.25x = 315 78.75x
x -ve
160x = 315

x = 1.97
81.25

4m

20 kN
40 kN/m
Momen maksima

1 . 98
P -20(2.98) + 98.75 (1.98) 40 (1.98)
2
= 57.52 kNm
1m 1.98 m

AY = 98.75kN
Rajah 5.42

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 36

5.9 BENTUK PESONGAN RASUK

Apabila sebuat rasuk dikenakan beban, ia akan melentur dan terpesong dari
bentuk asalnya. Bentuk pesongan rasuk yang terbeban ditunjukkn pada rajah
5.43.

a.
P

b.
Pesongan rasuk
W

Pesongan
maksima

c.

P1 P2
W

d.

Pesongan
maksima

Rajah 5.43

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 37

AKTIVITI 5C

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

5.5 Berdasarkan rajah 5.44 hingga 5.46 di bawah :

i. Tentukan tindakbalas pada penatang


ii. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting
iii. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting.
iv. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.

a.
30 kN

15 kN 20 kN/m 10kNm
30

A B

2m 1m 2m 1m 1m 1m

Rajah 5.44

b.
6 kN 3 kN

3kN/m 2 kN

A B

1.5 m 1.5 m 1.5 m 2.4 m

Rajah 5.45

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 38

c. 8kN
4 kN
2 kN/m
6 kNm

A B

1m 2m 1m 2m 2m

Rajah 5.46

5.6 Berdasarkan rajah 5.47 hingga 5.49 di bawah :

i. Tentukan tindakbalas pada penatang


ii. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting
iii. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting.
iv. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.
v. Kedudukan titik kontra lentur jika ada

a.
5.5 2 kN
kN
2 kN/m

A C B D

2m 3m 2m
Rajah 5.47

b.

3 kN 4 kN
1 kN/m

A B C D

1m 6m 1.5 m
Rajah 5.48

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 39

c. 11kN
4 kN/m 4 kN

A B C D

2m 3m 2m

Rajah 5.49

5.7 Lakarkan bentuk pesongan rasuk sekiranya ia dikenakan beban seperti dalam
rajah 5.50 di bawah.

a.
P1
W

b.

P1 P2

c.

P1
W

Rajah 5.50

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 40

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5C

5.5

a. Nilai momen maksima 97.49 kNm


Kedudukanya 3.97 m dari A

b. Nilai momen maksima 12.68 kNm


Kedudukanya 1.57 m dari A

c. Nilai momen maksima 8 kNm


Kedudukanya 6 m dari A

5.6
a. Nilai momen maksima 11 kNm
Kedudukanya 2 m dari A
Kedudukan titik kontra lentur 1.46 m dari titik D

b. Nilai momen maksima 6 kNm


Kedudukanya 1.5 m dari D
Kedudukan titik kontra lentur 2 m dan 3mdari titik B

c. Nilai momen maksima 22 kNm


Kedudukanya 2 m dari A
Kedudukan titik kontra lentur 2.54 m dari titik D

5.7
a.

b.

c.

Rajah 5.51

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 41

PENILAIAN KENDIRI

1. Berdasarkan rajah 5.52 tentukan :


a. Daya tindakbalas pada penyokong
b. Gambarajah daya ricih
c. Gambarajah momen lentur
d. Nilai momen maksima
i.
20 kN

45 kN/m

1m 4m

ii.
45 kN

25 kN/m

3m 5m

iii.
45kN

30 kN/m
15kN/m

3m 4m

Rajah 5.52

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 42

2. Berdasarkan rajah 5.53 tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong


b. Gambarajah daya ricih dan gambarajah momen lentur
c. Nilai daya ricih maksima
d. Nilai momen maksima dan kedudukannya
e. Nilai titik kontra lentur.
f. Bentuk pesongan rasuk.

i.
20 kN
10 kN/m

2m 3m 3m

ii.
45 kN

45 kN/m

4m 1m 3m

iii.

35 kN
35 kN/m

25 kN/m

1m 3m 3m 1m

Rajah 5.53

http://modul2poli.blogspot.com/
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 43

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak


jawapan dengan pensyarah.

Sekiranya anda hadapi kesukaran, anda boleh ikuti panduan


di bawah

___________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 6

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 1

TEGASAN DAN TERIKAN

OBJEKTIF AM :

Mempelajari dan memahami konsep tegasan dan terikan terus.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Menghuraikan kesan daya paksi ke atas tegasan dan terikan.


Mentakrifkan tegasan terus dan terikan terus.
Mengira luas keratan, tegasan, terikan, daya dan perubahan
panjang bahan untuk bar prismatik dan bar keratan rencam.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 2

TEGASAN DAN TERIKAN


INPUT 6A

6.0 PENGENALAN

Pernahkah anda melihat pertandingan tarik tali?

Rajah 6.1 : Pertandingan tarik tali

Di dalam pertandingan ini terdapat dua pihak yang menarik tali pada arah yang
bertentangan. Fokuskan pemikiran anda pada tali tersebut. Persoalannya......

Kenapa tali tersebut tidak putus?


Ada kemungkinankah tali tersebut akan putus?
Adakah tali tersebut memanjang semasa ditarik?
Adakah berlaku pengurangan saiz keratan tali semasa ditarik?
Adakah tali tersebut kembali ke panjang asal selepas selesai pertandingan?

Ringkasnya, tegasan dikaitkan dengan daya yang wujud pada sepanjang bahagian
keratan bahan tali tersebut untuk menentang daya tarikan yang dikenakan pada
kedua-dua arah. Terikan pula berkait dengan perubahan saiz yang berlaku pada
tali tersebut akibat dari daya tarikan yang dikenakan.

Konsep tegasan dan terikan merupakan asas kepada teori struktur. Struktur terdiri
dari gabungan beberapa anggota, dengan itu beban dipindahkan dari satu anggota
struktur kepada satu anggota struktur yang lain. Konsep tegasan dan terikan
merupakan analisis terhadap kelakuan struktur tanggung beban tersebut.
Sekiranya terdapat anggota struktur yang gagal maka ia boleh mengakibatkan
bahaya kepada struktur keseluruhannya.

UNIT INI MEMPEKENALKAN TEGASAN DAN TERIKAN


TERUS SAHAJA

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 3

6.1 KESAN DAYA PAKSI TERHADAP TEGASAN DAN TERIKAN TERUS

Daya paksi telah dibincangkan dalam Unit 1. Daya yang dikenakan pada rod LS
merupakan daya paksi kerana ia bertindak selari dengan paksi memanjang (rajah
6.2).

Paksi memanjang
P L S P

Rajah 6.2: Daya paksi

Magnitud dan arah tindakan daya paksi akan memberi kesan yang berbeza
terhadap tegasan dan terikan. Ia boleh mengakibatkan rod tersebut mengalami
perubahan dari saiz asal dan seterusnya gagal (putus). Kegagalan rod juga
bergantung pada saiz keratan rentas rod tersebut. Sekiranya keratan rentas bahan
adalah besar, nilai daya, P untuk memutuskan bahan tersebut lebih besar
dibandingkan dengan bahan sama yang mempunyai keratan rentas yang kecil.

Amnya kesan daya paksi boleh dibahagikan kepada dua iaitu:-


a. Tegasan Terus
b. Terikan Terus

6.2 TEGASAN TERUS

Takrifan: Tegasan ditakrifkan sebagai keamatan beban terhadap sesuatu luas


keratan.

Apabila sesuatu jasad dikenakan beban luaran, ia cenderung mengalami


ubahbentuk (i.e. perubahan dari segi bentuk atau dimensi). Semasa proses
ubahbentuk, terdapat rintangan dalaman pada bahan jasad tersebut yang
menentang ubahbentuk. Sekiranya daya dalaman dapat mengatasi bebanan yang
dikenakan, jasad tersebut berada dalam keadaan stabil.

Ringkasnya tegasan merupakan daya dalaman yang berbentuk tindakbalas bahan


kepada beban luar yang dikenakan. Daya dalaman ini bertindak bertentangan
dengan daya yang dikenakan ke atas jasad berkenaan. Unit untuk tegasan adalah
N/mm2; kN/mm2; N/m2; kN/m2 (bergantung kepada unit daya dan luas).

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 4

Pertimbangkan suatu bar prismatik yang dikenakan beban tegangan, P. Daya P


menyebabkan bar mengalami pemanjangan. Seterusnya, anggapkan bar tersebut
dikerat pada satah xx.(Rajah 6.3 a)

P P

Rajah 6.3(a): Keratan Bar Prismatik

P P P

Rajah 6.3 (b) : Tegasan di bahagian keratan

Untuk berada dalam keadaan seimbang, maka bahagian keratan rod tersebut
menghasilkan satu daya yang sama nilai dengan daya P yang bertindak pada arah
bertentangan dengan arah daya luaran, P. (Rajah 6.3 b)

Daya dalaman ini disebut sebagai tegasan dan merupakan tindakbalas bahan bar
kepada daya luaran P yang dikenakan. Ianya dianggap bertindak teragih seragam
keseluruhan keratan rentas bar.

Oleh itu,

Daya
Tegasan , =
Luas


P
=
A

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 5

6.3 TERIKAN TERUS

Takrifan : Terikan ditakrifkan sebagai ubah bentuk sesuatu bahan per unit
panjang.

Apabila sesuatu anggota struktur dikenakan beban, anggota tersebut akan


mengalami ubahbentuk walaupun hanya sedikit. Ini seterusnya menyebabkan
pertukaran dimensi bar tersebut. Apabila daya tegangan P dikenakan, bar
tersebut akan bertambah panjang mengikut arah beban dan diikuti dengan
pengurangan saiz keratan bar (Rajah 6.4 a). Sebaliknya, apabila daya mampatan
P dikenakan, bar tersebut akan menjadi lebih pendek mengikut arah beban dan
diikuti dengan pertambahan saiz keratan bar (Rajah 6.4 b)

l l

Rajah 6.4(a) : Pemanjangan dari l ke ( l + l )

l = perubahan panjang

l = Panjang asal

l
l
Rajah 6.4 (b) : Pemendekan dari l ke ( l - l )

Oleh itu,
Perubahan dimensi
Terikan, =
Dimensi asal


l

Nota:
= Terikan adalah nisbah dimensi, oleh
l itu terikan tidak mempunyai unit.
http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 6

6.4 MODULUS KEANJALAN

Takrifan : Modulus keanjalan ialah nisbah antara tegasan dengan terikan.

Sebagaimana yang telah dihuraikan terdahulu, apabila sesuatu jasad dikenakan


beban ia akan mengalami ubahbentuk. Sekiranya beban dibuang, jasad akan
kembali ke panjang asal. Sifat ini dikenali sebagai keanjalan. Teori berkaitan
modulus keanjalan akan dihuraikan dengan lebih lanjut dalam Unit 7.

Simbolnya E dan unitnya N/m2

Tegasan
E=
Terikan

= l
P
Dimana = dan
A l

Pl
E=
Al

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 7

6.5 TEGASAN DAN TERIKAN BAR PRISMATIK

PENYELESAIAN
Menentukan tegasan
MASALAH 6 a

Sebatang bar berkeratan rentas 20 cm dan 40 cm ditegangkan dengan menarik


dikedua-dua hujungnya dengan daya 20 kN. Tentukan tegasan yang dialami oleh
bar tersebut.

20cm
20kN 20 kN
40cm

Penyelesaian

Penentuan Luas Keratan

A = 20 x 40
= 800cm2

P
Tegasan tegangan, =
A

= 20
800

= 0.025 kN/cm2#

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 8

PENYELESAIAN
MASALAH 6 b Menentukan tegasan

Satu rod keluli mempunyai luas keratan rentas 175mm2 dan mengalami daya
mampatan 370 N. Kirakan tegasan dalam rod tersebut.

Penyelesaian

P
Tegasan, =
A

370
=
175

= 2.114 N/mm2 #

PENYELESAIAN
Menentukan keterikan
MASALAH 6 c

Pemanjangan yang berlaku pada satu bar 3m panjang ialah 0.5mm. Kirakan
keterikan yang berlaku.

Penyelesaian

l
Keterikan , =
l
Tips.
Terikan adalah nisbah


0 .5
= dimensi, dengan itu
3000 unit dimensi perlulah
sama.
= 1.67 x 10-4 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 9

PENYELESAIAN
Menentukan tegasan dan terikan
MASALAH 6 d

Satu blok konkrit seperti rajah di bawah menanggung beban mampatan 90 kN.
Blok tersebut mengalami pemendekan sebanyak 0.03mm.
Dapatkan :

a. Tegasan Mampatan 90kN


b. Keterikan

10mm

40mm

Penyelesaian

Penentuan Luas Tips:


A = d2 / 4 Blok konkrit tersebut
A = 3.14 x 102 / 4 mempunyai keratan rentas
A = 78.54 mm2 bulat

P l
Tegasan, = Keterikan , =
A l
90
=
78 . 54 0 . 03
=
40
= 1.146 kN/m2 #
= 7.5 x 10-4 #

Masalah 6a, 6b, 6c dan 6d


merupakan penyelesaian
mudah bagi tegasan dan
terikan. Sekiranya anda
ingin mencuba sesuatu
yang lebih mencabar, sila
beralih ke masalah yang
seterusnya.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 10

PENYELESAIAN
MASALAH 6 e Tegasan dan terikan bagi rod berongga

Sebatang rod berongga sepanjang 600mm mempunyai diameter luar dan dalam
masing-masing 30mm dan 20mm. Ia dikenakan beban sebanyak 50kN dan
didapati memanjang sebanyak 0.2mm. Tentukan tegasan terus dan keterikan bagi
rod tersebut.

Penyelesaian
Diberi;
dd = 20mm ; l = 600mm ; l = 0.2 mm
dl = 30mm ; P = 50kN ;

?
?

Luas keratan rentas, A = Luas keratan padu


Tips
(i) Luas bahagian
= ( dl 2/ 4 ) - ( dd2/ 4 ) berongga tidak dikira


kerana ia tidak padu.
= ( 30 2/ 4 ) - ( 202/ 4 )
(ii) Penyelesaian ini
boleh dilakukan terus
= 706.86 314.16 di dalam formula
tegasan.
= 392.7 mm2

P
=
A

= 50
392.7
= 0.127 kN/mm2
= 127.32 N/mm2 #

l
=
l

0.2
= 600

= 3.33 x 10-4 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 11

PENYELESAIAN
Menentukan diameter tiang
MASALAH 6 f

Sebuah tiang besi tuang mempunyai diameter dalaman 200mm. Berapakah


diameter luaran minimum bagi tiang tersebut supaya ia dapat menanggung beban
1.6 MN dengan tegasan tidak melebihi 90 N/mm2.

Penyelesaian
Diberi;
dd = 200mm ; P = 1.6 MN @ 1.6 x 106 N
dL = ? ; = 90 N/mm2

Tips: Tiang ini berongga di bahagian tengah. Bagi menentukan diameter luaran,
jadikan luas, A sebagai tajuk persamaan.

P
A =

dL2 dD2 1.6 x 106
[ 4 ] - [ 4 ] =
90
= 17.78 x 103

dL2 = [ ( 17.78 x 103 ) ( 4 ) ] + dD2

dL2 = [ ( 17.78 x 103 ) ( 4 ) ] + (200)2


71120 125663 . 71
=

= 62638 .2
dL = 250.28 mm #

Marilah beralih ke masalah


yang melibatkan modulus
keanjalan.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 12

Menentukan tegasan, terikan dan


PENYELESAIAN modulus keanjalan
MASALAH 6 g

Satu rod 2.5m panjang dengan luas


keratan rentasnya 1290mm2 mengalami
pemanjangan 1.5mm apabila dikenakan
daya tegangan 142 kN. Kirakan:-

(a) Tegasan tegangan di


dalam rod
(b) Keterikan
(c) Modulus Keanjalan

Penyelesaian
Diberi;
l = 2.5 m @ 2500mm Tips..
A = 1290mm2
l = 1.5mm Anda digalakkan
menukar maklumat
P = 142 kN
yang diberi dalam
bentuk ayat ke bentuk
P simbol
(a) =
A
3
Untuk mengelakkan
142 x 10 kesilapan, cuba
=
1290 seragamkan unit yang
akan digunakan pada
= 110.08 N/mm2 #
peringkat awal.


(b) =

1 .5
=
2500

= 6 x 10-4 #


(c) E =

110 . 08
= 4
6 x 10

= 1.83 x 105 N/mm2 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 13

PENYELESAIAN Menentukan luas keratan, PENYELESAIAN Menentukan luas keratan,


MASALAH 6 h tegasan dan keterikan MASALAH 6 i tegasan dan keterikan

Sebatang rod keluli, panjang 3m Sebatang bar keluli 50cm x 7.5cm x


membawa beban 20kN. Jika 2.5 cm dikenakan beban sebanyak
pemanjangan tidak boleh melebihi 18 kN. Dapatkan tegasan dan keterikan
0.2mm, kirakan; di dalam bar jika diberi Modulus Young
(a) Luas keratan rentas minimum rod 215 GN/m2.
(b) Tegasan tegangan rod
(c) Keterikan 18kN
18kN
E = 206 kN/m2

Penyelesaian 50 cm
Penyelesaian
Pl Semua ukuran luas ditukar ke unit m2
(a) E= supaya setara dengan unit E.
Al

Pl
P
A= (a) =
El A
3
(20 x 10 ) 3
= 18 x 10
3

3 -3 =
( 206 x 10 ) ( 0.2 x 10 ) ( 0 . 075 x 0 . 025 )

= 1456.31 m2 # = 9.6 x 106 N/m2#

P
(b) =
A (b) E=
20 x 10
3
=
1456 . 31

=
= 13.73 N/m2 # E


6
9 . 6 x 10
(c) = = 9
215 x 10
0 .2
=
3000
= 4.47 x 10-5 #
= 6.67 x 10-5 #

Nota: 215 GN/m2 = 215 x 109 N/m2

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 14

6.4.1 Tegasan dan Terikan Dalam Bar Keratan Rentas Berubah

B C
D
A
P P
A1 A2 A3

l1 l2 l3

Rajah 6.5 : Bar Keratan Rentas Berubah


Nota : Setiap bahagian mengalami tindakan daya yang sama

Terdapat bar yang mempunyai luas keratan rentas berbeza pada panjang tertentu (
Rajah 6.5 ). Dalam kes sedemikian; tegasan, terikan dan perubahan panjang bagi
setiap bahagian bar bertindak secara berasingan. Jumlah perubahan panjang
adalah hasil campur bagi perubahan panjang pada setiap bahagian keratan.

Dengan mempertimbangkan rajah 6.5:-


P = Daya
E = Modulus Keanjalan
l = Panjang bahagian 1
A1 = Luas keratan rentas bahagian 1
l2, A2 = Urutan nilai untuk bahagian 2 dan seterusnya

Oleh itu;
P P P
AB = ; BC = ; CD =
A1 A2 A3

Oleh itu;
Pl 1 Pl Pl
lAB = ; lBC = 2
; lCD = 3

A1 E A2 E A3 E

Dengan itu;
Formula ini hanya
l = lAB + lBC + lCD diterimapakai sekiranya
Pl 1 Pl 2
Pl 3 bahan bagi keseluruhan
= + + bar adalah sama i.e
A1 E A2 E A3 E
Modulus keanjalan sama

P L1 L2 L3
l =
E A1 A2 A3

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 15
Menentukan jumlah
PENYELESAIAN pemanjangan bar keratan
MASALAH 6 j berubah Tips
Memandangkan diameter dan jarak
adalah dalam unit mm maka unit E
Satu rod keluli mempunyai dua bahagian juga perlu ditukar:-
keratan rentas yang berbeza dikenakan
beban mampatan 25N. Kirakan : E = 210 x 109 N x 1
2

(a) Tegasan pada setiap bahagian. m


2
1000
2

(b) Jumlah pemendekan yang berlaku . = 210 x 10 N/mm 3 2

Diberi E =210 GN/m2

25N 25 N
1 2
(b)

12mm 17mm l = l1 + l2

150mm 200mm P l1 l2

= E A1 A2
Penyelesaian
Diberi;
P = 25 N 25 150 200
E = 210 GN/m2 @ 210 x 109 N/m2 =
210 x 10
3

12 4
2
17 4
2


1 = 12 mm @ l1 = 150mm
2 = 17 mm @ l2 = 200mm
150 200
= 1.19 x 10-4
? 1 ; ? 2 ; ?l
113 . 09 226 . 98

P
(a) 1 = = 1.19 x 10-4 ( 1.326 + 0.881 )
A1
25 = 2.627 x 10-4 N/mm2#
=
12
2
4

= 0.22 N/mm2 #

P
2 =
A2

25
=
17
2
4

= 0.11 N/mm2 #

PENYELESAIAN Menentukan jumlah


MASALAH 6 k pemanjangan

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 16

Satu bar keluli 4m panjang dikenakan Satu bar tembaga mempunyai keratan
daya tegangan 5 N. Kirakan rentas segiempat sama dikenakan daya
pemanjangan bar sekiranya tegangan 30 kN. Bahagian AB dan BC
E = 2.0 x 106 N/cm2. masing-masing mempunyai luas keratan
rentas 900cm2 dan 400cm2. Kirakan
A B tegasan dan pemanjangan di dalam
5N C D 5N
3.2cm 2.8cm 2.5cm setiap bahagian bar. (Etembaga = 110 GPa)
Berikan jawapan dalam unit N dan m.

1m 1m 2m
A B C
30kN 1 30kN
Penyelesaian
Diberi;
L = 4 m @ 400 cm
P=5N 200cm 75cm
E = 2.0 x 106 N/cm2
Penyelesaian
? l
Tips..
Anda perlu seragamkan unit yang akan digunakan.

l = lAB + lBC + lCD E 110 GPa = 110 x 109 N/m2


P 30kN = 30 x 103 N
L 1 cm = 1cm x 1m
P L AB L BC L CD 100 cm
= 2
E A AB A BC A CD A 1 cm2 = 1cm2 x
1m
2 2
100 cm


= 5

100

100

200
P
2 . 0 x 10
6
3 . 2
2
2 .8 2 2 .5 2
(a) ab =
4 4 4 A ab

= 2.5 x 10-6 ( 12.43 + 16.24 + 40.74 ) 3


30 x 10
= 3
= 1.735 x 10-4 cm # 900 x 10

= 33.33 x 103 N/m2 #

Pl
lab = ab

A ab E

= 30 x 10 2
3

900 x 10
3
110 x 10 9

60000
= 9
99 x 10

= 6.06 x 10-7 m #
sambungan.....
PENYELESAIAN Menentukan tegasan dan
MASALAH 6 l jumlah pemanjangan

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 17

P
b) bc =
A bc

3
30 x 10
= 3
400 x 10

= 75 x 103 N/m2 #

Pl
lbc = bc

A bc E

= 30 x 10
3
0 . 75
400 x 10
3
110 x 10
9

22500
= 9
44 x 10

= 5.11 x 10-7 m #

SEKIRANYA TELAH BERSEDIA, ANDA BOLEH


MENCUBA SOALAN-SOALAN AKTIVITI YANG
DISEDIAKAN BERIKUTNYA.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 18

AKTIVITI 6A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.

6.1 Padankan lajur 1 dan lajur 2 di bawah.

Lajur 1 Lajur 2

( ) (i) Apabila daya ditindakkan pada sesuatu A. Terikan


jasad, ia cenderung mengalami _______.
B. Tegasan
( ) (ii) Daya per unit luas.
C. Ubahbentuk
( ) (iii) Tegasan yang dihasilkan oleh daya tegangan. D. Modulus Keanjalan

( ) (iv) Ubahbentuk per unit panjang. E. Beban

( ) (v) Nisbah di antara tegasan dan terikan. F. Tegasan tegangan

6.2 Satu unit bar yang mempunyai keratan rentas 50 mm x 30 mm dikenakan daya
mampatan 500 kN. Kirakan tegasan dalam bar tersebut.

6.3 Suatu bar mempunyai luas keratan rentas 20mm2 dan mengalami tegasan sebanyak 31
N/mm2. Tentukan beban yang dikenakan pada bar tersebut.

6.4 Satu bar 300mm panjang, dikenakan daya tegangan. Tentukan keterikan sekiranya
bar mengalami pemanjangan 0.02mm.

6.5 Tentukan modulus keanjalan bagi suatu bahan logam 200mm panjang, yang
mengalami tegasan 15 N/mm2 dan pemanjangan 0.15mm.

6.6 Satu rod 100cm panjang dengan keratan rentas 2cm x 2cm dikenakan daya
tegangan 1000kg. Sekiranya modulus keanjalan bahan adalah
2.0 x 106 kg/cm2, tentukan pemanjangan rod.

6.7 Beban 5 kN dikenakan pada dawai keluli. Tentukan diameter minimum bagi
dawai sekiranya tegasan tidak boleh melebihi 100 MN/m2.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 19

6.8 Satu bahan panjang 10m yang berkeratan rentas bulat dengan garispusat 20 mm
dikenakan satu daya tegangan seberat 100 kN.

100 kN 100 kN

10 m

a. Dapatkan tegasan bahan tersebut.


b. Terikan sekiranya pemanjangan berlaku 0.01 m
c. Modulus kekenyalan

6.9 Sebatang rod keluli 65 cm x 5.5 cm x 2.0 cm dikenakan beban sebanyak 19N.
Dapatkan tegasan dan keterikan di dalam bar jika di beri Modulus Young
215 GN/m2 .

19 N 19 N

65 cm

6.10 Bar keluli di bawah dikenakan beban mampatan 17kN. Tentukan tegasan pada
setiap bahagian keratan bar.

17 kN 17 kN
A1=50mm2 A2= 90mm2 A3=20mm2

200mm 180mm 150mm

6.11 Tentukan tegasan dalam bahagian 1 dan 2 suatu bar keratan berubah apabila
dikenakan daya tegangan 20 kN. Bahagian 1 mempunyai keratan rentas bulat
20mm manakala bahagian 2 mempunyai keratan rentas segiempat sama 30mm.
Kirakan juga jumlah pemanjangan yang berlaku.
Diberi E = 210GN/m2 .

20 kN 20mm 30mm 20 kN

300mm 100mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 20

MAKLUMBALAS AKTIVITI 6A

6.1 (i) Ubahbentuk (ii) Tegasan


(iii) Tegasan tegangan (iv) Terikan
(v) Modulus keanjalan

6.2 333.33 MN/m2

6.3 620 N

6.4 6.67 x 10-5

6.5 20 x 103 N/mm2

6.6 0.0125 cm

6.7 8.0mm

6.8 a. 318.3 N/mm2


b. 0.001
c. 318.3 x 103 N/mm2

6.9 = 17.27 kN/m2


= 8.03 x 10-8

6.10 1 = 0.34 kN/mm2


2 = 0.19 kN/mm2
3 = 0.57 kN/mm2

6.11 1 = 63.66 MN/m2


2 = 22.22 MN/m2
l = 0.102 mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 21

TEGASAN DAN TERIKAN


INPUT 6B

6.6 TEGASAN DAN TERIKAN BAR KERATAN RENCAM

C D
B
A
P P

l1 l2 l3

Rajah 6.6 : Bar Keratan Rencam


Nota : Setiap bahagian mengalami tindakan daya yang sama

Takrifan : Bar keratan rencam adalah bar yang diperbuat dari dua bahan atau
lebih dengan kedua-duanya dipasang tegar supaya bebanan yang
dikenakan dikongsi bersama dan seterusnya mengalami pemanjangan
dan pemendekan yang sama.

Terdapat bar yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza dari segi luas keratan rentas dan
bahan pada setiap bahagian keratan (Rajah 6.6). Dengan itu; tegasan, terikan dan
perubahan panjang bagi setiap bahagian bar bertindak secara berasingan. Jumlah
perubahan panjang adalah hasil campur bagi perubahan panjang pada setiap bahagian
keratan. Disebabkan bar rencam mempunyai sekurang-kurangnya dua bahan yang
berbeza, dengan itu ia melibatkan nilai modulus keanjalan yang berbeza.

Dengan mempertimbangkan rajah 6.6:-


P = Daya
E1 = Modulus Keanjalan bahagian 1
l1 = Panjang bahagian 1
A1 = Luas keratan rentas bahagian 1
l2, A2, E2 = Urutan nilai untuk bahagian 2 dan seterusnya

Oleh itu;

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 22

P P P
AB = ; BC = ; CD =
A1 A2 A3

Oleh itu;

Pl 1 Pl Pl
lAB = ; lBC = 2
; lCD = 3

A1 E 1 A2 E 2 A3 E 3

Dengan itu;
Formula ini sesuai
l = lAB + lBC + lCD diterimapakai sekiranya
bahan bagi setiap
Pl 1 Pl Pl
= + 2
+ 3 bahagian bar adalah
A1 E 1 A2 E 2 A3 E 3 berbeza i.e Modulus
keanjalan berbeza

L1 L2 L3
l = P
A1 E 1 A2 E 2 A3 E 3

PERHATIAN!!!

Bar rencam mengalami pemanjangan


dan pemendekan yang sama dengan
itu terikan juga adalah sama.

Sekiranya anda telah bersedia, silalah ikuti penyelesaian masalah


yang seterusnya.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 23

PENYELESAIAN Pemanjangan bar


MASALAH 6 m rencam

Satu rod keratan rencam 350mm panjang terdiri dari rod kuprum sepanjang 250mm dan
bergarispusat 15mm disambung secara tegar pada sebatang rod tembaga sepanjang
100mm dengan garispusat 12mm. Sekiranya dikenakan tegangan sebanyak 15kN,
tentukan jumlah pemanjangan bagi rod tersebut.
[ Etembaga = 150 GN/m2 & Ekuprum = 110 GN/m2]

15kN 15kN

250mm 100mm
Penyelesaian
Diberi;
P = 15kN @ 15 x 103 N
E1 = 110 GN/m2 @ 110 x 109 N/m2
@
E2 = 150 GN/m2 150 x 109 N/m2
l1 = 250mm @ 0.25m ; 1 = 15mm @ 0.015m
l2 = 100mm @ 0.1m ; 1 = 12mm @ 0.012m
d
2

A1 =
4
0 . 015
2

=
4 Tips.
= 1.767 x 10-4 m2
Anda bebas untuk memilih
pertukaran unit samada
d
2
dari mm ke m atau
A2 = sebaliknya
4
0 . 012
2
Anda juga boleh
=
4 menyelesaikan masalah ini
= 1.131 x 10-4 m2 dengan mengira
pemanjangan untuk setiap
bahagian secara
l berasingan dan kemudian
L1 L2 dicampur.
= P
A1 E 2 A2 E 2
0 . 25 0 .1
= 15 x 103
1 . 767 x 10
4
110 x 10
9
1 . 131 x10 150
4
x 10
9

0 . 25 0 .1
= 15 x 103 6
6
19 . 44 x 10 16 . 97 x 10

= 15 x 103 ( 1.875 x 10-8 )


= 2.813 x 10-4 m @ 0.281 mm #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 24

PENYELESAIAN
MASALAH 6 n

Satu bar keluli diikat kukuh dengan bar aluminium dengan panjang masing-masing
700mm dan 200mm. Luas keratan rentas bar keluli adalah 230mm2 dan luas keratan
rentas bar aluminium adalah 150mm2. Dapatkan jumlah pemendekan yang dialami oleh
bar tersebut apabila ia dikenakan beban mampatan 25kN.
Ek = 207 GPa dan Eal = 70GPa

25kN 25kN

700mm 200mm

Penyelesaian

Diberi;
Lk = 700mm ; Ak = 230mm2
La = 200mm ; Aa = 150mm2

Penukaran unit N/m2 N/mm2


Ek = 207 Gpa
= 207 x 109 N/m2
= 207 x 109 x
2 2
1 m
2 2
1000 mm
5 2
= 2.07 x 10 N/mm
@

Ea = 70 Gpa
= 70 x 109 x 10-6
= 7 x 104 N/mm2

l
L1 L2
= P
A1 E 2 A2 E 2
700 200
= 25 x 103
230 2 . 07 x10 5
150 7 x10
4

= 25 x 103 ( 1.47 x 10-5 + 1.90 x 10-5 )

= 0.844 mm #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 25

Menentukan tegasan dan agihan


PENYELESAIAN
MASALAH 6 o beban dalam bar rencam

Terdapat 3 bar tembaga, zink dan aluminium dengan panjang yang sama, disambung
secara tegar dihujungnya. Luas keratan bagi bar tersebut masing-masing adalah 250mm2,
375mm2 dan 500mm2. Sekiranya anggota bar rencam dikenakan daya tarikan 125kN,
tentukan agihan beban dan tegasan bagi setiap bar.
Etb= 130 GN/m2 ; Ezn = 100 GN/m2 ; Eal = 80 GN/m2

tembaga

zink

125 kN 125 kN

aluminium

6
250 x 10
9
130 x 10
Penyelesaian Ptb = 6
x 9 P zn
375 x 10 100 x 10

Beban 125 kN diagihkan kepada bar


tembaga, zink dan aluminium. 32500
= P zn
37500
Dimana; 15
= Pzn --------- ( ii )
13
Ptb + Pzn + Pal = 125 kN -----( i )
Pilih persamaan ubahbentuk tembaga
Memandangkan semua bar disambung dan zink;
secara tegar, maka ubahbentuk adalah P tb L P al L
sama; =
A tb E tb A al E al
P tb L P zn L P al L
l= = =
A tb E tb A zn E zn
A al E al
A tb E tb
Ptb = . Pal
Pilih persamaan ubahbentuk tembaga A al E al

dan zink;
6
250 x 10
9
130 x 10
Ptb = 6
x 9 P al
P tb L P zn L
= 500 x 10 80 x 10
A tb E tb A zn E zn

32500
= Pal
A tb E tb 40000
Ptb = . Pzn
A zn E zn
13
= P al -------( iii )
16

sambungan

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 26

Agihan daya dalam setiap bar: Tegasan dalam setiap bar :

Masukkan nilai Pal dan Pzn dalam (i):-


P tb
15 16
tb =
Ptb + Ptb Ptb = 125 kN A tb
13 13

36 . 93
44 P tb =
= 125 250
13
= 0.148 kN/mm2 #
125 x 13
Ptb =
44
P zn
zn =
A zn
= 36.93 kN #
42 . 61
Maka; =
375
15
Pzn = ( 36 . 93 ) = 0.114 kN/mm2 #
13

= 42.61 kN #

P al
Pal =
16
( 36 . 93 ) al =
13 A al

= 45.45 kN # 45 . 45
=
500

= 0.09 kN/mm2 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 27

PENYELESAIAN Menentukan tegasan dalam bar


MASALAH 6 p rencam

Sebatang tiang konkrit tetulang 50cm x 50cm mempunyai empat bar tetulang
bergarispusat 2.5 cm di setiap penjurunya. Tiang tersebut membawa beban paksian
200kN. Tentukan tegasan di dalam konkrit dan tetulang tersebut.
[ Ekonkrit = 0.14 x 106 kN/cm2 ; Ekeluli = 2.1 x 106 kN/cm2 ]

200kN

50cm

50cm

Penyelesaian

Luas tiang, Atiang = 50 x 50 Dengan itu terikan konkrit bersamaan dengan


= 2500 cm2 terikan tiang;

Terikank, k = Terikant, t
.d
2

Luas tetulang, Atetulang = 44
k t
=
k
= (2.5)2 t

= 19.63 cm2 Ek
k = . t
t
Luas konkrit, Akonkrit = Atiang - Atetulang
= 2500 19.63 6
0.14 x 10
= 2480.37 cm2 = 6
. t
2.1 x 10

Tips = 0.067 t ------- ( i )


Terikan konkrit adalah sama dengan
terikan tetulang i.e k = t Diketahui;

Di mana; P = A
200 = kAk + tAt ----------- ( ii )
Terikan, =

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 28

Masukkan ( i) dalam (ii);

200 = (0.067 t) Ak + tAt

= (0.067 t) 2480.37 + t ( 19.63)

= 166.18 t + 19.63t
= 185.81 t

200
t =
185 . 81

= 1.076 kN/cm2
= 1076 N/cm2 #

Dari pers. ( i ):

k = 0.067 t
= 0.067 (1076)
= 72.12 N/cm2 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 29

AKTIVITI 6B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN
BERIKUTNYA.

6.12 Benar Palsu [ Tandakan pada kotak yang berkenaan ]


(a) Bar yang mempunyai keratan rentas berbeza dikategorikan sebagai bar rencam.

Benar Palsu

(b) Bar rencam merupakan gabungan sekurang-kurangnya dua bahan yang masing-
masingnya mempunyai ciri-ciri berbeza.

Benar Palsu

(c) Daya yang dikenakan pada bar rencam dikongsi bersama antara komponen bar
kerana ia disambung tegar.

Benar Palsu

(d) Terikan yang dialami oleh komponen bar rencam adalah sama kerana
mengalami ubahbentuk yang sama.

Benar Palsu

6.13 Satu bar rencam 3m panjang diperbuat daripada tembaga dan keluli. Panjang dan
luas keratan rentas bahagian tembaga masing-masing ialah 1m dan 350 mm2.
Panjang dan luas keratan rentas bahagian keluli masing-masing ialah 2m dan
600mm2. Dapatkan jumlah pemendekan apabila ia dikenakan beban mampatan
15 kN.
[ Ekeluli = 207 GPa dan Etembaga= 110 GPa]

15 kN 15 kN

2m 1m

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 30

6.14 Satu bar rencam terdiri daripada bar keluli yang diapit dengan bar kuprum ditarik dengan
daya 27 kN. Bahagian keluli mempunyai luas keratan 250mm2 manakala bahagian
kuprum mempunyai luas keratan 350mm2. Tentukan jumlah pemanjangan bagi bar
rencam tersebut.
[ Ekuprum = 90 kN/mm2 dan Ekeluli = 200 kN/mm2]

27 kN 27 kN

150mm 100mm 150mm

6.15 Satu bar rencam dikenakan mampatan 25 kN. Bar tersebut terdiri daripada 3
komponen bahan iaitu aluminium, kuprum dan keluli dan masing-masing mempunyai
garispusat 10mm, 15mm dan 20mm. Tentukan jumlah pemendekan bar tersebut.
[ Ealuminium = 70 kN/mm2 ; Ekuprum = 90 kN/mm2 ; Ekeluli = 200 kN/mm2]

25kN 25kN

80mm 100mm 70mm

6.16 Satu bar rencam terdiri daripada tiga komponen bahan, dikenakan tegangan sebanyak 30
N. Bahagian pertama adalah bar tembaga yang mempunyai keratan rentas segiempat
sama 20mm x 20mm. Bahagian kedua adalah bar keluli yang mempunyai keratan rentas
bergarispusat 17mm. Bahagian ketiga adalah bar aluminium yang mempunyai keratan
rentas segiempat tepat 30mm x 40mm. Tentukan jumlah pemanjangan bar rencam
tersebut.
[ Etembaga = 110 kN/mm2 ; Ekeluli = 210 kN/mm2 ; Ealuminium = 90 kN/mm2]
3
1 2
30 N 30 N

300mm 280mm 200mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 31

MAKLUMBALAS AKTIVITI 6B

6.12 (a) Palsu (b) Benar


(c) Benar (d) Benar

6.13 0.64mm

6.14 0.31mm

6.15 0.678mm

6.16 2.87 x 10-4mm

______________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH YAKIN , ANDA BOLEH MENCUBA
PENILAIAN KENDIRI BERIKUTNYA.
ANDA DIGALAKKAN MEMBUAT RUJUKAN TAMBAHAN

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 32

PENILAIAN KENDIRI

1. Satu rod 2.5 m panjang dan luas keratan rentasnya 1290 mm2 mengalami pemanjangan 1.5
mm apabila dikenakan daya tegangan 142 kN. Kirakan
a. Tegasan tegangan di dalam rod
b. Keterikan
c. Modulus Young

2. Sebatang dawai kuprum berdiameter 4 cm dikenakan beban sebanyak 8000kg. Ini


menyebabkan diameternya menyusut sebanyak 0.000775 cm. Di beri Modulus Young dawai
tersebut ialah 0.4 x 106 kg/cm2. Kirakan :
a. Keterikan dawai
b. Pemanjangan

3. Sebatang rod keluli yang panjangnya 4 m membawa beban sebanyak 40kN, Jika
pemanjangan rod tersebut tidak boleh melebihi 2 mm, kirakan
a. Luas keratan minimum rod tersebut.
b. Tegasan tegangan rod tersebut.

Diberi E = 210 GNm-2

4. Sebatang rod keluli tegak panjangnya 3 m membawa beban 20 kN. Jika pemanjangan tidak
boleh melebihi 0.2 mm, kirakan
a. Luas keratan rentas minimum rod .
b. Tegasan tegangan rod
c. Keterikan
Diberi E = 206 kN/m2

5. Satu tiang besi tuang mempunyai diameter dalaman 200mm. Berapakah nilai
diameter luaran supaya tiang tersebut dapat menanggung beban 1.6 MN, tanpa
tegasannya melebihi 90 N/mm2.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 33

6. Satu bar mempunyai bahagian hujung segi empat sama 60mm x 60mm. Sekiranya bahagian
tengah bar tersebut juga berkeratan rentas segiempat sama, tentukan saiz dan panjang
bahagian tengah bar tersebut. Diberi, tegasan bahagian tengah bar adalah 140 MN/m2 dan
jumlah pemanjangan adalah 0.14 mm.
[E = 200 GN/m2]

87.5kN 87.5kN
60mm 60mm

3m

7. Sebatang bar komposit mempunyai panjang 90 cm terdiri daripada rod keluli


sepanjang 30 cm dan 30mm diameter disambung tegar pada sebatang rod kuprum
sepanjang 60 cm. Daya paksi sebanyak 50 kN menyebabkan pemanjangan kuprum
dua kali ganda pemanjangan yang berlaku pada keluli . Kirakan
a. Diameter kuprum
b. Tegasan dalam keluli
c. Tegasan dalam kuprum

Diberi Ekeluli = 200 GN/mm2


Ekuprum = 107 GN/mm2

8. Sebatang tiang konkrit keratan rentasnya 500mm x 500mm diperkuatkan dengan 4 bar keluli
bergarispusat 25mm. Tiang itu membawa daya paksian 500kN. Kirakan tegasan mampatan
dalam konkrit dan keluli.
Ekeluli = 200 GN/m2 ; Ekonkrit = 20 MN/m2

500mm

500mm

- SELAMAT MENCUBA -

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 34

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak jawapan


dengan pensyarah.

______________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB DENGAN
BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 7

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 1

HUKUM HOOKE

OBJEKTIF AM :

Memahami tegasan, terikan dan konsep Hukum Hooke untuk


mendapatkan nilai-nilai modulus keanjalan dan melakar graf.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit anda sepatutnya dapat :-

Menyatakan Hukum Hooke.


Menerangkan sifat-sifat mekanikal bahan iaitu mulur, anjal,
plastik dan rapuh.
Mentakrifkan Modulus Keanjalan
Mengira nilai Modulus Keanjalan sesuatu bahan dengan
melakar graf beban melawan pemanjangan dan graf tegasan
melawan terikan.
Melabelkan pada graf di atas titik-titik takat anjal, takat alah,
tegasan maksimum dan takat gagal.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 2

INPUT 7 HUKUM HOOKE

7.0 PENGENALAN

Daripada unit yang lepas, diketahui bahawa apabila sesuatu jasad dikenakan
beban, ia akan mengalami ubahbentuk. Persoalannya, apakah yang akan terjadi
pada jasad tersebut sekiranya beban dibuang/dilepaskan? Terdapat teori yang
telah dibuat oleh Robert Hooke pada tahun 1678 mengenai persoalan ini. Ia
dinamakan sebagai Hukum Hooke.

Difinisi Hukum Hooke:

Hooke menyatakan bahawa sesuatu jasad akan kembali kepada panjang asal
setelah beban yang dikenakan, dialihkan daripadanya selagi ia berada dalam
had anjal.

Hooke menyatakan jika bahan dibebankan dengan tidak melebihi had anjal,
maka ubahbentuk berkadar terus dengan beban.
@

l P

Oleh kerana beban berkadar terus dengan tegasan dan pemanjangan berkadar
terus dengan terikan; maka tegasan berkadar terus dengan keterikan.

Tegasan () Terikan ( )

Hukum Hooke sah dengan syarat-syarat berikut;

Pembebanan paksi.
Keratan rentas jasad adalah tetap/seragam.
Bahan jasad adalah homogenos (sifat bahan yang sekata pada keseluruhan
jasad).

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 3

7.1 SIFAT MEKANIKAL BAHAN

Apabila suatu bahan dikenakan daya tegangan beberapa sifat dapat dikenal pasti
iaitu:

Mulur
Ia merujuk kepada suatu bahan yang mempunyai pemanjangan tinggi .

Anjal
Ia merujuk kepada keadaan bahan yang kembali kepada panjang asal apabila
beban ditanggalkan darinya.

Plastik
Kebolehan sesuatu bahan mengalami pemanjangan yang berlebihan apabila
ditegangkan.

Rapuh
Bahan rapuh iaitu bahan yang mengalami pemanjangan yang rendah sebelum
patah tanpa sebarang amaran.

7.3 MODULUS KEANJALAN

Pemalar dalam persamaan Hukum Hooke disebut sebagai Modulus Keanjalan.


Ia juga dikenali sebagai Modulus Kekenyalan atau Modulus Young,

Modulus keanjalan adalah nisbah di antara tegasan dan terikan.

Simbolnya E dan unitnya N/mm2 , kN/mm2, N/m2, kN/m2 etc.

Tegasan
E =
Terikan


E=

P
Menggantikan = dan = ,
A L

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 4

Maka ;

PL
E=
A

Jadual 7.1 menunjukkan nilai Modulus Young yang lazim bagi bahan terbabit;

Bahan Modulus Young (GN/m2)


Keluli 200 220
Aluminium 60 - 80
Kuprum 90 110
Kayu 10
Jadual 7.1: Nilai Modulus Young

Nilai modulus ini menunjukkan kekuatan bahan kerana nilai yang tinggi
menunjukkan graf tegasan- terikan yang tinggi. Oleh itu beban yang tinggi
diperlukan untuk menghasilkan pemanjangan yang sama.

GRAF TEGASAN Vs TERIKAN

Tegasan

Terikan

Kecerunan graf adalah nilai Modulus Young

Rajah 7.2: Graf Tegasan Vs Terikan

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 5

7.4 NILAI MODULUS KEANJALAN DARI GRAF

Sifat-sifat mekanikal sesuatu bahan ditentukan dengan melakukan ujian ke atas


sampel bahan tersebut. Rajah 7.3 menunjukkan ujian tegangan piawai, dijalankan
ke atas bar bulat yang mempunyai keratan rentas seragam dalam sebuah mesin
ujian tegangan. Mesin ini membolehkan daya paksi dikenakan ke atas bar yang
diuji .

Satu contoh bar yang akan diuji disediakan mengikut dimensi tertentu dan
dipasang pada mesin ujian tegangan. Beban ditingkatkan sedikit demi sedikit
sehingga bar contoh ini patah. Beban yang dikenakan dan pemanjangan yang
berlaku dicatitkan. Graf beban melawan pemanjangan dihasilkan dan keputusan
ujian ditunjukkan seperti dalam rajah 7.4 .

Tolok

Sampel
bahan

Rajah 7.3 : Ujian Tegangan

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 6

GRAF BEBAN Vs PEMANJANGAN

P
Cerun, m =
L
Beban, P

y 2 y1
=
x 2 x1
P

Pemanjangan,

Rajah 7.4 : Graf Beban Vs Pemanjangan

PL
Modulus Young, E = Dimana,
A

P L A = luas keratan rentas sampel


E= x L = panjang sampel
A
P
= kecerunan graf, m
L
E=m x
A

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 7

7.5 KEDUDUKAN SIFAT BAHAN DARI GRAF

Rajah 7.5 menunjukkan keputusan ujian tegangan bagi bar keluli lembut.
Keterangan mengenai graf ini adalah seperti berikut.

GRAF BEBAN Vs PEMANJANGAN

D
Beban, P B
A E
C

Pemanjangan,

Rajah 7.5 : Lengkung Tegasan Terikan Keluli Lembut

A ialah Takat Anjal


Iaitu takat akhir bahan mematuhi Hukum Hooke

B ialah Had plastik


Had di mana bahan mula bersifat plastik hingga ia gagal dan tidak lagi mematuhi
Hukum Hooke

C ialah Takat Alah


Had alah iaitu pemanjangan berlaku tanpa peningkatan beban.

D ialah Beban Maksima


Beban maksimum yang dikenakan dan bahan mengalami pemanjangan yang
kritikal hingga ia gagal di titik E

E ialah Takat Putus


Bahan mengalami kegagalan

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 8

7.6 MENGIRA MODULUS KEANJALAN DARI UJIAN TEGANGAN

PENYELESAIAN Mengira tegasan dan peratus peubahan panjang dari data ujikaji
MASALAH 7 a

Keputusan berikut diperolehi daripada satu ujian tegangan.

Garispusat contoh = 10mm


Panjang tolok = 50mm
Beban maksimum = 40 kN
Panjang akhir = 58.88mm
Garispusat leher = 7.7 mm

Tentukan ;
a) Tegasan muktamad
b) Peratus pemanjangan

Penyelesaian

Beban maksimum
a) Tegasan muktamad =
Luas asal

40
=

10
2

= 0.509 kN/mm2

= 509 N/mm2 #

Perubahan panjang
b) Peratus pemanjangan = X 100
Panjang asal

58 . 88 50 . 0
= x 100
50

= 17.76 % #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 9

PENYELESAIAN Mengira modulus young dan perubahan bentuk dari data ujikaji
MASALAH 7 b

Semasa ujian tegangan ke atas satu contoh, keputusan pada jadual 7.6 dihasilkan.

Beban (kN) 5 10 15 20 25 30

Pemanjangan 40 78 117 157 197 237


x 10-3mm

Jadual 7.6 : Data Beban-Pemanjangan

Berikut merupakan data contoh bahan yang diuji:


Garispusat asal = 12.5 mm
Panjang tolok = 200mm
Garispusat akhir = 8.0 mm
Panjang akhir = 260mm
Tentukan:
a) Modulus Young
b) Peratus pemanjangan
c) Peratus pengurangan luas

Penyelesaian

Tips
Graf dilukis pada kertas graf.
Pilih skala yang bersesuaian.
Sambungan titik adalah kepada garisan linear yang paling banyak
menghubungkan titik-titik.

GRAF BEBAN Vs PEMANJANGAN


Beban (kN)

Dari graf:

y1 = 6.5
30

y2 = 19
20

x1= 50

x2 = 150
10

0 50 100 150 200 250


http://modul2poli.blogspot.com/
Pemanjangan (x 10-3 mm)
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 10

y 2 y1
(a) Kecerunan graf, m =
x 2 x1

19 6 . 5
= 3
(150 50 ) x 10
= 125 kN/mm

L
Modulus keanjalan, E = m x
A

200
= 125 x
(12 . 5 )
2

= 203.72 kN/mm2#

(b) Peratus pemanjangan = Perubahan panjang


X 100
Panjang asal

260 200
= x 100
200

= 30%#

Pengurangan luas
(c ) Peratus pengurangan luas = X 100
Luas asal


12 . 5 8
2 2

4 4
= x 100

12 . 5
2

385 . 53 50 . 27
= x 100
385 . 53

= 86.96 %#

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 11

PENYELESAIAN
MASALAH 7 c Mengira modulus keanjalan dari data ujikaji

Satu sampel bahan diuji dengan ujian tegangan dan menghasilkan data tegasan
terikan seperti pada jadual 7.7. Plotkan graf tegasan melawan terikan dan
tentukan modulus keanjalan bahan tersebut. Adakah anda kelaskan bahan ini
sebagai rapuh atau mulur?

Tegasan
(MPa) 8.0 17.5 25.6 31.1 39.8 44.0 48.2 53.9 58.1 62.0 62.5

Terikan
(x 10-3) 3.2 7.3 11.1 12.9 16.3 18.4 20.9 26.0 33.1 42.9 patah
Jadual 7.7 : Data Tegasan - Terikan

Penyelesaian

GRAF TEGASAN Vs TERIKAN

Tips.
Tegasan (MPa)

Plot graf di atas kertas graf.


Sambungan titik adalah kepada garisan
linear yang paling banyak menghubungkan
60

titik-titik.
Kecerunan dikira pada bahagian lelurus
graf..
50

Kecerunan graf tegasan-terikan adalah nilai


modulus keanjalan.
40
30

(a) Modulus keanjalan


= kecerunan graf, m
20

y 2 y1
=
x 2 x1
10

( 24 5 )10
6

= 3
(10 2 )10
0 10 20 30 40 50
(Terikan x 10-3) = 2.4 GPa#

(b) Rapuh (pemanjangan


yang rendah sebelum
patah dan tidak
memberi amaran.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 12

PENYELESAIAN
MASALAH 7 d Mengira modulus keanjalan dan tegasan maksimum dari data ujikaji

Satu ujian tegangan ke atas spesimen, memberi keputusan seperti pada jadual 7.8;

Panjang tolok = 250 mm


Garispusat asal = 25mm
Garispusat akhir = 18.6 mm

Beban (kN)
20 60 100 140 160 170 172 176 178
Pemanjangan
X 10-3 mm 50 160 260 360 410 440 470 550 720

Beban (kN)
180 190 220 240 257 261 242 229
Pemanjangan
X 10-3 mm 760 900 1460 1990 3120 4500 5800 5850
Jadual 7.8 : Data Beban - Pemanjangan

Dengan melukis graf beban pemanjangan;

Tentukan:
a) Modulus Young
b) Tegasan maksimum
c) Takat alah

Penyelesaian

GRAF BEBAN Vs PEMANJANGAN

300
250
Beban (kN)

200
150 Takat alah
100
50
0
1 773 1545 2317 3089 3861 4633 5405
Pemanjangan x 10-3 (mm)

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 13

Dari plotan graf diperolehi:-


y 2 y1
(a) Kecerunan graf, m =
x 2 x1

135 40
= 3
( 350 100 )10
= 380 kN/mm

L
Modulus keanjalan, E = m x
A

250
= 380 x
( 25 )
2

4
= 193.53 kN/mm2 @ 194 GN/m2

(b) Tegasan maksimum = Beban Muktamad

Luas

261
=
( 25 )
2

= 0.532 kN/mm2

(c) Takat alah = rujuk graf

Menentukan kecerunan pada


graf, mungkin memberi jawapan
yang sedikit berbeza; bergantung
kepada ketepatan plotan graf.

SEKIRANYA TELAH BERSEDIA, ANDA BOLEH


MENCUBA SOALAN-SOALAN AKTIVITI YANG
DISEDIAKAN BERIKUTNYA.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 14

AKTIVITI 7

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

7.1 Huraikan istilah berikut

a. Had anjal
b. Had plastik
c. Mulur
d. Rapuh

7.2 Takrifkan Hukum Hooke dan Modulus Keanjalan

7.3 Berdasarkan graf beban-pemanjangan (rajah 7.9) bagi keluli lembut, labelkan
had-had penting yang ditandakan.

GRAF BEBAN Vs PEMANJANGAN

(A) ________

B D (B) ________
Beban, P A E
C (C) ________

(D) ________

(E) ________
Pemanjangan,

Rajah 7.9 : Graf Keluli Lembut

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 15

7.4 Isikan tempat kosong.

a) Hukum Hooke sah dengan syarat bahan bagi jasad/spesimen adalah __________.

b) Nilai modulus keanjalan menunjukkan __________ sesuatu bahan.

c) Graf tegasan-terikan bagi sesuatu spesimen yang diuji dengan ujian tegangan akan
berkadar terus selagi ia berada dalam takat _____________.

d) Kecerunan graf beban-pemanjangan memberi nilai ____________.

7.5 Keputusan berikut diperolehi daripada satu ujian tegangan.

Garispusat contoh = 12mm


Panjang tolok = 55mm
Beban maksimum = 30kN
Panjang akhir = 58.88mm
Garispusat leher = 8.4mm

Tentukan ;
a) Tegasan muktamad
b) Peratus pemanjangan

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 16

MAKLUMBALAS AKTIVITI 7

Jawapan 7.1

Had anjal
Iaitu takat akhir bahan mematuhi Hukum Hooke. Pada Had anjal bahan akan kembali
kepada panjang asal sekiranya beban dialihkan dari bahan.

Had Plastik
Had di mana bahan mula bersifat plastik hingga ia gagal dan tidak lagi mematuhi Hukum
Hooke

Mulur
Ia merujuk kepada suatu bahan yang mempunyai pemanjangan tinggi .

Rapuh
Bahan rapuh iaitu bahan yang mengalami pemanjangan yang rendah sebelum patah tanpa
sebarang amaran.

Jawapan 7.2

Hukum Hooke menyatakan bahawa sesuatu jasad akan kembali kepada panjang asal
setelah beban yang dikenakan dialihkan daripadanya.

Modulus keanjalan adalah nisbah diantara tegasan dan keterikan.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 17

Jawapan 7.3

A ialah Takat Anjal

B ialah Had plastik

C ialah Takat Alah

D ialah Beban Maksima

E ialah Takat Putus

Jawapan 7.4

a) Seragam /homogenos c) Takat anjal

b) Kekuatan d) Modulus keanjalan

Jawapan 7.5

a) 265.3 N/mm2

b) 7.05%

______________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH YAKIN , ANDA BOLEH
MENCUBA PENILAIAN KENDIRI BERIKUTNYA.
ANDA DIGALAKKAN MEMBUAT RUJUKAN TAMBAHAN

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 18

PENILAIAN KENDIRI

1. Satu ujian tegangan telah dijalankan ke atas sebatang contoh keluli lembut.
Jadual 7.10 adalah data keputusan ujian tersebut.

Beban 3 6 9 12 15 18 21
(kN)
Pemanjangan 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.7
(mm)
Jadual 7.10 : Data Beban - Pemanjangan

Panjang contoh = 3.5m


Luas keratan rentas = 250mm2

(i) Plotkan graf tegasan-terikan.


(ii) Nyatakan tegasan pada takat anjal.
(iii) Dengan berpandukan kepada graf, kirakan modulus keanjalan.

2. Semasa ujian tegangan ke atas satu sampel, keputusan pada jadual 7.11
diperolehi.

Tegasan x 103
(kN/m2) 12 24 36 48 60 72 84

Keterikan x 10-5
5.7 11.4 17.1 22.9 28.6 48.6
37.1

Jadual 7.11: Data Tegasan - Terikan

Panjang contoh = 200 mm


Panjang akhir = 260 mm
Garispusat asal = 12.5 mm
Garispusat akhir = 8.0 mm

Tentukan ;

a. Modulus Young
b. Tegasan anjal
c. Peratus pemanjangan
d. Peratus pengurangan luas

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 19

3. Data pada jadual 7.12 menunjukkan keputusan dari satu ujikaji contoh bahan
berukuran keratan rentas 15mm x 6mm dan jarak tolok 100mm. Tentukan
modulus keanjalan bahan tersebut.

Beban 0.25 0.50 0.75 1.0 1.25 1.50 1.75


(Mg)
Pemanjangan 0.033 0.074 0.112 0.151 0.192 0.230 0.272
(mm)

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.26 3.27

0.312 0.350 0.40 0.45 0.521 0.62 0.95 Gagal

Jadual 7.12 : Data Beban - Pemanjangan

4. Satu ujian tegangan dijalankan pada satu contoh bahan memberi keputusan seperti
pada jadual 7.13.

Panjang contoh = 250 mm


Garis pusat asal = 25 mm
Garispusat akhir = 18.6 mm

Beban
(kN) 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5

Pemanjangan
( x 10-3 mm ) 18.75 40.0 62.5 82.5 103.0 125.0 146.0 168.0 190.0 212.5 235.0

30.0 32.5 35.0 37.5 38.5 39.5 40.0 40.5

257.5 281.5 315.0 350.0 390.0 512.5 660.0 875.0

Jadual 7.13 : Data Beban - Pemanjangan

Dengan melukis graf beban melawan pemanjangan tentukan Modulus Young


bahan tersebut. Kirakan peratus pengurangan luas bahan tersebut dan tandakan
had-had yang penting pada graf.

- SELAMAT MENCUBA -

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 7/ 20

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Jawapan 1

Tegasan pada takat anjal = 60 x 103 kN/m2


Modulus keanjalan = 209.79 GN/m3

Jawapan 2

E = 74.17 GN/m2

Jawapan 3

E = 70.4 kN/mm2

Jawapan 4

a. E = 209.79 GN/m2

b. 44.65 %

___________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 8

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 1

SIFAT-SIFAT KERATAN

OBJEKTIF AM :

Mempelajari dan memahami sentroid, momen luas kedua dan


modulus keratan .

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Menerangkan kesan daya sisi ke atas keratan rasuk.


Mengira nilai momen luas kedua (momen sifat tekun) .
Mengira nilai modulus keratan.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 2

INPUT 8A SIFAT-SIFAT KERATAN

8.0 PENGENALAN

Rajah 8.1(a) : Rasuk A Rajah 8.1(b): Rasuk B

Cuba anda perhatikan kedua-dua rasuk pada rajah 8.1. Kedua-dua rasuk
tersebut menerima tahap pembebanan yang sama. Pertimbangkan.

Rasuk manakah yang anda fikir LEBIH kukuh?


Sekiranya anda menjawab rasuk A; apakah rasionalnya?
Sekiranya anda menjawab rasuk B; apakah rasionalnya?
Adakah bentuk keratan rasuk menentukan tahap kekukuhan sesuatu rasuk?

Amnya terdapat pelbagai bentuk anggota struktur yang digunakan dalam


bidang Kejuruteraan Awam. Sebagaimana dalam rajah 8.1, rasuk A
mempunyai bentuk keratan rentas segiempat sama manakala rasuk B
mempunyai bentuk keratan rentas segiempat tepat. Selain daripada jenis
bahan yang digunakan (i.e konkrit atau keluli), bentuk anggota struktur juga
menentukan kekuatan dan ketegaran sesuatu struktur.

Persoalan rasuk manakah yang lebih kukuh dapat ditentukan dengan


menganalisis nilai momen luas kedua. Penentuan nilai momen luas kedua
sangat berkait rapat dengan sentroid. Oleh yang demikian, unit ini akan
membincangkan dengan lebih lanjut berhubung sentroid dan momen luas
kedua bagi bentuk keratan yang lazim dalam bidang kejuruteraan.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 3

8.1 KESAN DAYA SISI

Pertimbangkan dua bentuk rasuk mudah yang dibebankan seperti rajah 8.2(a)
dan 8.2 (b). Kedua-dua jenis rasuk tersebut mengalami lenturan pada arah
yang berbeza. Lenturan tersebut ditindakkan oleh beban momen pada
bahagian sisi rasuk tersebut. Kesan beban momen adalah wujudnya momen
lentur yang seterusnya menyebabkan berlaku tegasan lentur dalam rasuk.

Perhatikan filamen pada rasuk yang melendut (rajah 8.2a), permukaan atas
rasuk mengalami mampatan dan beransur kurang sehingga permukaan bawah
rasuk pula mengalami zon tegangan. Bayangkan sekiranya rasuk tersebut
terdiri dari ratusan lapisan filamen. Adakah terdapat filamen yang tidak
mengalami apa-apa perubahan i.e. mampatan atau tegangan? Ya, memang
terdapat filamen yang tidak mengalami ubahbentuk dan ia terletak pada satah
neutral. Satah neutral bagi sesuatu jasad amnya, melalui pusat graviti,
manakala bagi satu unsur luasan, ia melalui titik sentroid. Bahagian yang
seterusnya akan membincangkan sentroid dengan lebih lanjut.

Zon Mampatan
A B M M

Zon Tegangan
Rajah 8.2(a) : Rasuk Melendut

Zon Tegangan
A A B B M M

Zon Mampatan
Rajah 8.2(b) : Rasuk Meleding

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 4

8.2 SENTROID

Anda pasti maklum bahawa bumi berputar pada paksi yang melalui pusat di
mana semua jisimnya terpumpun; ia dikenali sebagai pusat graviti. Sentroid
merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pusat bagi sesuatu
satah luasan (bahan yang tidak mempunyai jisim). Kedua-dua pusat graviti
dan sentroid merupakan titik keseimbangan. Amnya sentroid boleh dianggap
pusat graviti bagi sesuatu bentuk yang hanya mempunyai luasan dan tidak
mempunyai berat. Penentuan kedudukan titik sentroid boleh ditentukan
berdasarkan bentuk geometri.

8.2.1 Sentroid Bentuk Geometri Asas

Kedudukan titik sentroid lazimnya berpandukan kepada paksi rujukan


iaitu paksi pugak (y) dan paksi ufuk (x). Nilai sentroid ditulis dalam
sistem koordinat ( x , y ). Rajah 8.3 menunjukkan kedudukan titik
sentroid, s bagi bentuk geometri asas.

Bentuk Luas, A x y

b h
bh
2 2

bh b h
2 3 3

rr
2
0 0

rr
2
4r
0
2 3

Rajah 8.3 : Sentroid Bentuk Geometri Asas

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 5

8.2.2 Sentroid Bentuk Yang Mempunyai Dua Paksi Simetri

Terdapat bentuk yang mempunyai gabungan beberapa bentuk geometri


asas yang mempunyai dua paksi simetri. Sentroid bagi bentuk ini
adalah garispusat persilangan kedua-dua paksi. Ianya sangat mudah
untuk ditentukan, hanya perlu membahagi dua nilai lebar bentuk bagi
mendapatkan nilai x dan membahagi dua nilai tinggi bagi
mendapatkan nilai y . (Rajah 8.4)

S
S

(a) Bentuk I (b) Bentuk Bulatan Berongga

Rajah 8.4 : Bentuk Keratan Dua Paksi Simetri

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 6

8.2.3 Sentroid Bagi Luas Komposit

Terdapat bentuk geometri yang langsung tidak mempunyai paksi


simetri. Ia mungkin terdiri dari gabungan pelbagai bentuk geometri
asas dan mempunyai keluasan rencam/komposit. Sentroid bentuk
komposit dapat ditentukan dengan kaedah momen. Pertimbangkan
bentuk seperti rajah 8.5.y1 y2 y3

x1 x
x2

x3

Rajah 8.5 : Bentuk Komposit

Bentuk komposit pada rajah 8.5 mempunyai rongga/lubang bulat.


Bagi memudahkan kiraan, bentuk di atas dibahagikan kepada tiga
komponen bentuk geometri i.e segitiga, segiempat, bulatan dan
masing-masing mempunyai keluasan A1, A2 dan A3.
Katakan:-

= Komponen 1 @ A1

= Komponen 2 @ A2

= Komponen 3 @ A3

x1, x2, x3 = Jarak sentroid komponen dari paksi y

y1, y2, y3 = Jarak sentroid komponen dari paksi x

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 7

Sambungan.......

Momen terhadap paksi y :

A x = A1X1 + A2X2 - A3X3

A1 X 1 A 2 X A3 X
= 2 3
x
A1 A 2 A 3

Ax
x =
A

Momen terhadap x:

A y = A1Y1 + A2Y2 - A3Y3

A 1 Y 1 A 2 Y 2 A 3 Y 3
y =
A1 A 2 A 3

Ay
y =
A

Bagi memperkukuhkan
pengetahuan anda dalam
menentukan kedudukan titik
sentroid, marilah ikuti siri
penyelesaian masalah
berikutnya.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 8

PENYELESAIAN Menentukan sentroid keratan dengan dua paksi simetri


MASALAH 8 a

Tentukan kedudukan sentroid bagi keratan pembentung kekotak pada rajah


8.6. Pembentung tersebut mempunyai keratan 1000mm x 800mm dengan
ketebalan 300mm.

1000mm

800mm
Rajah 8.6 : Keratan Pembentung Kekotak

Penyelesaian
y

Tips..
Keratan di atas mempunyai dua paksi
simetri, maka sentroid bagi keratan ini
terletak pada persilangan kedua-dua
paksi.

x
b
Kedudukan sentroid ke paksi y, x =
2

800
=
2
= 400mm

h
Kedudukan sentroid ke paksi x, y =
2

1000
=
2
= 500mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 9

PENYELESAIAN Menentukan sentroid keratan dengan satu paksi simetri


MASALAH 8 b

Tentukan kedudukan sentroid bagi keratan rasuk T seperti rajah 8.7.


150mm

30mm

120mm 30mm

Rajah 8.7: Keratan T

Penyelesaian

Tips.
Bentuk T mempunyai satu paksi simetri, yy. Dengan
itu kedudukan sentroid merujuk kepada paksi y, x
boleh ditentukan dengan membahagi dua lebar keratan
T tersebut i.e 75mm. Hanya kedudukan y sahaja
yang perlu dikira.

y
1
Tips.
Bagi memudahkan kiraan,
keratan T dibahagikan
2 kepada dua bentuk geametri
asas i.e segiempat tepat

A1 = 150 x 30 ; A2 = 120 x 30 ; y1 = (30 2) + 120 ; y2 = 120 2


= 4500mm2 = 3600mm 2
= 135mm = 60mm

b 150
x = = = 75mm#
2 2

A1Y 1 A 2 Y 2
y =
A1 A 2

( 4500 x 135 ) ( 3600 x 60 )


=
4500 3600

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 10

= 101.67mm #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 11

PENYELESAIAN Menentukan sentroid keratan komposit


MASALAH 8 c

Tentukan kedudukan sentroid bagi bentuk seperti pada rajah 8.8.

y 120mm

2 40mm

140mm 1

40mm

Rajah 8.8: Keratan Tidak Simetri


Penyelesaian
Tips..
A1 = 140 x 40 Bagi memudahkan kiraan, bahagikan
= 5600mm2 bentuk tersebut kepada bentuk geometri
asas i.e dua komponen segiempat tepat.
A2 = 80 x 40
= 3200mm2

Kedudukan sentroid bentuk 1 ke paksi x, y 1 = 140 2

= 70mm

Kedudukan sentroid bentuk 2 ke paksi x, y2 = 40 100


2

= 120mm

Kedudukan sentroid bentuk 1 ke paksi y, x1 = 40 2

= 20mm

Kedudukan sentroid bentuk 2 ke paksi y, x2 = 80 40


2

= 80mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 12

sambungan ........

Dengan menggunakan formula sentroid untuk bentuk komposit;

A1 X 1 A 2 X
x = 2

A1 A 2

( 5600 x 20 ) ( 3200 x 80 )
=
5600 3200

= 41.82mm #

A1Y 1 A 2 Y 2
y =
A1 A 2

( 5600 x 70 ) ( 3200 x 120 )


=
5600 3200

= 88.18mm #

Masalah 8b dan 8c juga


boleh diselesaikan dalam
bentuk jadual, mari ikuti
penyelesaian masalah 8d.
Anda bebas memilih teknik
yang anda sukai.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 13

PENYELESAIAN Menentukan sentroid luas komposit


MASALAH 8 d

Tentukan kedudukan sentroid bagi luas yang berwarna pada rajah 8.9.

30mm
15mm

30mm 30mm

Rajah 8.9 : Keratan Simetri Pada Satu Paksi


Penyelesaian

Y
Tips.
Keratan di bahagikan 2
kepada empat bentuk
asas geometri 1 4
3

(i) Jarak sentroid dari paksi y, x = 30mm#(keratan simetri pada paksi y)

(ii) Jarak sentroid dari paksi x, y , diselesaikan dalam jadual.

Komponen A (mm2) y (mm) A y (mm3)

Segitiga, 1 0.5 x 15 x 30 = 225 (+) 30/3 = 10 2250


Segiempat, 2 30x30 = 900 (+) 30/2 = 15 13 500
Semibulatan, 3 ( x 152 ) 2 = 353.4 (-) (4 x 15)/3 2251.2
= 6.37
Segitiga, 4 0.5 x 15 x 30 = 225 (+) 30/2 = 15 2250
996.6 15 748.8

Ay
y =
A

15748 . 8
=
996 . 6
= 15.8mm#

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 14

AKTIVITI 8A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

8.1 Benar Palsu [ Tandakan pada kotak yang berkenaan ]

(a) Sentroid adalah titik di mana semua jisim sesuatu jasad terpumpun.

Benar Palsu

(b) Sentroid bagi bentuk yang mempunyai dua paksi simetri adalah titik
persilangan paksi-paksi tersebut.

Benar Palsu

(c) Sentroid merupakan satu kriteria penting dalam penentuan sifat keratan.

Benar Palsu

(d) Sekiranya keratan mempunyai paksi simetri y-y, hanya jarak y perlu dikira.

Benar Palsu

8.2 Nyatakan jarak y ke sentroid suatu keratan semi bulatan dengan jejari r.

_____________

8.3 Lakarkan kedudukan sentroid bagi bentuk keratan pada rajah 8.10.

Rajah 8.10: Keratan Simetri

8.4 Tentukan kedudukan sentroid bagi keratan segiempat tepat yang mempunyai
ukuran 50mm lebar dan 100mm dalam.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 15

MAKLUMBALAS AKTIVITI 8A

8.1 (a) Palsu

(b) Benar

(c) Benar

(d) Palsu

4r
8.2 y =
3

8.3

b
8.4 y =
2

50
= = 25mm#
2

h
x =
2

100
= = 50mm#
2

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 16

INPUT 8B SIFAT-SIFAT KERATAN

8.3 MOMEN LUAS KEDUA

Momen luas kedua juga di kenali sebagai momen sifat tekun. Momen luas
kedua melambangkan kekukuhan sesuatu bentuk luasan. Ianya ditakrifkan
sebagai momen dari momen luas pertama. Antara lain, momen luas kedua
merupakan luasan didarab dengan kuasa dua lengan momen terhadap sesuatu
paksi. Nilainya tidak sama bagi paksi yang berlainan.

x dA

x
Rajah 8.11 : Unsur Luas A

Momen luas kedua terhadap paksi x;

Ix = 2

y dA
A

Momen luas kedua terhadap paksi y;

Iy = x 2
dA
A

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 17

Bentuk A (mm2) Ipg Ixx

3 3
bh bh
bh
12 3

3 3
bh bh bh
2 36 12

d d
4 4
2
r
64 32

rr r
2 4

0.11r4
2 8

Rajah 8.12 : Momen Luas Kedua Bentuk Lazim

Nota :
Ipg = Asalan paksi-paksi terletak di sentroid

Ixx = Asalan paksi-paksi terletak di penjuru

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 18

Di dalam merekabentuk sesuatu anggota struktur, keupayaan sesuatu anggota


menanggung beban merupakan faktor yang penting. Nilai momen luas kedua
merupakan antara faktor yang utama bagi memastikan kemampuan anggota
struktur menanggung beban kenaan. Pertimbangkan dua keratan rasuk
segiempat tepat berikut;

b x x
h x x

(i) (ii)

3 3
bh hb
Ix = Ix =
12 12

Rajah 8.13 : Keratan Segiempat Tepat

Kedua-dua rasuk mempunyai luas keratan yang sama, namun nilai momen
luas kedua, Ipg yang berbeza. Keratan yang pertama memberi nilai momen
luas kedua yang lebih besar, dengan itu ianya lebih kukuh dari bentuk yang
kedua. Bagi tujuan perbandingan, pertimbangkan keratan bagi bentuk pada
rajah 8.14.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 19

Bentuk rasuk Luas keratan Momen luas kedua


rentas

100 mm

200 mm A = 20 x 103 mm2 I = 66.7 x 106 mm4

40 mm

300 mm A = 20 x 103 mm2 I = 172.2 x 106 mm4

40 mm
240 mm

100 mm
50 mm

300 mm A = 20 x 103 mm2 I = 228.4 x 106 mm4

50 mm

100 mm
50 mm
A = 20 x 103 mm2 I = 191.7 x 106 mm4
200mm
50 mm

Rajah 8.14 : Bentuk Keratan Sama Luas

Daripada rajah 8.14 kita dapati luas keratan


rasuk yang sama tetapi memberi nilai momen
luas kedua yang berbeza. Jelas, bentuk
keratan mempengaruhi nilai momen luas
kedua dan seterusnya keupayaan rasuk
menanggung beban.

??? Keratan manakah merupakan


keratan yang paling kukuh????

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 20

8.3.1 Teorem Paksi Selari

Teorem paksi selari menyatakan bahawa momen luas kedua terhadap


sesuatu paksi mempunyai kaitan dengan momen luas kedua pada paksi
sentroid sesuatu luas keratan. Momen luas kedua terhadap sebarang
paksi andaian dalam arah x di berikan oleh;

Ix = 2
--------- (i)
y dA
A

Pertimbangkan satu luasan seperti berikut

y
dA

y

*S x

d y Paksi sentroid

x
Rajah 8.15 : Unsur Luasan A

Kedudukan paksi sentroid x yang melalui titik sentroid, s adalah


selari dengan paksi x.
d, merupakan jarak antara dua paksi i.e paksi x dan paksi sentroid.
Jarak luas satu unsur kecil dA dari paksi x ialah y = y + d
Dari persamaan (i), jika y di ganti dengan y + d , maka;

Ix = ( y ' d ) 2 dA
A

= y ' dA 2 d
2
y ' dA d
2
dA --------(ii)
A A A

Dari persamaan (ii):-

Kamiran pertama :- Momen luas kedua melalui paksi sentroid


Kamiran kedua :- Memberi nilai sifar kerana jumlah momen pada
paksi yang melalui sentroid adalah sifar.
Kamiran ketiga :- Jumlah luas A

Oleh itu:-

Ix = Ipg + Ad2

*Nota : Teorem paksi selari hanya boleh digunapakai sekiranya salah


satu daripada paksi adalah paksi sentroid.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 21

8.4 MODULUS KERATAN

Takrifan: Nisbah di antara nilai momen luas kedua sekitar paksi sentroid
bagi sesuatu keratan dengan jarak terjauh diantara paksi sentroid
dengan bahagian bawah/atas keratan.

Lazimnya simbol yang digunakan adalah Z.

Pertimbangkan keratan segiempat tepat dengan lebar, b dan tinggi, d seperti


pada rajah 8.16. y

d
x x

y
b

Rajah 8.16 : Keratan Rasuk

Anggap Ix sebagai momen luas kedua sekitar paksi xx.


Momen luas kedua terhadap paksi sentroid
Zx =
Jarak terjauh keratan dengan paksi sentroid

I xx
= ( di mana b/2 merupakan jarak sentroid terjauh ke hujung keratan @ y mak)
b
2

I
Z=
y max

Marilah mencuba penyelesaian


masalah berhubung momen luas
kedua.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 22

PENYELESAIAN
Mengira momen luas kedua bentuk geometri asas
MASALAH 8e

Kirakan momen luas kedua bagi segiempat tepat melalui paksi x.(Rajah 8.17)

25mm

Rajah 8.17

100mm

x
Penyelesaian

Bagi segiempat tepat, momen luas kedua sekitar paksi sentroid;


3
bh
Ipg =
12
3
25 x 100
=
12
= 2.08 x 106 mm4

Dengan teorem paksi selari;

Ix = Ipg + Ad2

= (2.08 x 106) + (100 x 25 x 502)

= 8.33 x 106 mm4 #


______________________________________________________
PENYELESAIAN
Mengira momen luas kedua bentuk geometri asas
MASALAH 8f

Kirakan momen luas kedua bagi bentuk keratan segitiga kakisama melalui
paksi x.

Rajah 8.18 50mm

x
50mm

Penyelesaian
Bagi segitiga kakisama, Dengan teorem paksi selari;
bh
3
Ix = Ipg + Ad2
Ipg = 2
36 5 1 50
= 1.74 x 10 + ( x 50 x 50 )

3 2
50 x 50 3
=
36
= 1.74 x 105 mm4 = 5.21 x 105 mm4 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 23

PENYELESAIAN
Menentukan momen luas kedua bentuk T
MASALAH 8g

Kirakan momen luas kedua bagi keratan T, sekitar paksi sentroid (rajah
8.19)
100mm

10mm

100mm 10mm

x
Rajah 8.19: Keratan T
Penyelesaian

(i) Bahagikan keratan T kepada dua komponen segiempat tepat.


(ii) Tentukan kedudukan sentroid.

Tips 1
Bagi memudahkan kiraan sentroid,
penyelesaian boleh dibuat dengan
menggunakan jadual
2 y2

Tips y1
Keratan T menpunyai paksi simetri pada
paksi y, dengan itu x tidak perlu dicari. x

Komponen A (mm2) y (mm) Ay


100 x 10 100 + 10/2 1000 x 105
1 = 1000 = 105 = 105 000
100 x 10 100 2 1000 x 50
2 = 1000 = 50 = 50 000

2000 155 000

Ay
y =
A

155000
=
2000

= 77.5 mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 24

(iii) Menentukan momen luas kedua untuk dua komponen keratan T.

Komponen 1

3
bh
Ipg =
12
3
100 x 10
=
12

= 8.33 x 103 mm4

Dari teorem paksi selari ;

Ipg1 = Ipg + Ad2

= 8.33 x 103 + [1000 x (105 77.5)2]

= 7.65 x 105 mm4

Komponen 2

3
bh
Ipg =
12

3
10 x 100
=
12

= 8.33 x 105 mm4

Dari teorem paksi selari ;

Ipg2 = Ipg + Ad2

= 8.33 x 105 + [1000 (77.5 50)2]

= 1.59 x 106 mm4

Momen luas kedua sekitar paksi sentroid;

Ipg = Ipg1 + Ipg2

= 7.65 x 105 + 1.59 x 106

= 23.55 x 105 mm4 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 25

PENYELESAIAN Menentukan momen luas kedua keratan I


MASALAH 8h
__________________________________________________________________

Kirakan momen luas kedua sekitar paksi sentroid bagi satu rasuk keratan I
seperti rajah 8.20.
60mm

20mm

20mm 100mm

20mm

100mm
Rajah 8.20 : Keratan -I
Penyelesaian

(i) Bahagikan keratan-I kepada tiga komponen segiempat.


(ii) Tentukan kedudukan sentroid.

- Anggap y, sebagai jarak sentroid bagi setiap komponen dengan bahagian


tapak keratan, paksi x.
- Anggap y sebagai jarak sentroid keratan-I dengan tapak keratan, paksi x

Komponen 1

A1 = 60 x 20
= 1200 mm2

y1 = 20 + 100 + 20
2
= 130 mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 26

sambungan = 5.79 x 106 mm4

Komponen 2 Komponen 2

A2 = 100 x 20 20 x 100
3

= 2000 mm2 Ipg2 =


12

y2 = 20 + 100
2
= 1.67 x 106mm4
= 70 mm
Dari teorem paksi selari;
Komponen 3 Ix2 = Ipg + Ad2

A3 = 100 x 20 = 1.67 x 106 +[2000 (70-60.77)2]


= 2000 mm2 = 1.84 x 106 mm4

20
Komponen 3
y3 =
2
= 10 mm 100 x 20
3

Ipg3 =
12

Dengan itu; = 6.67 x 104mm4

A 1 Y 1 A 2 Y 2 A 3 Y 3 Dari teorem paksi selari;


y =
A1 A 2 A 3 Ix3 = Ipg + Ad2

(1200 x 130 ) ( 2000 x 70 ) ( 2000 x 10 ) = 6.67 x 104 +[2000(60.77-10)2]


= = 5.22 x 106 mm4
1200 2000 2000

= 60.77 mm
Momen luas kedua keratan-I sekitar
paksi sentroid;
(iii) Momen luas kedua
Ix = Ix1 + Ix2 + Ix3
Komponen 1
3
= (5.79 x 106) +(1.84 x 106) + (5.22 x 106)
bd
Ipg1 =
12 = 1.285 x 107 mm4 #
3
60 x 20
=
12

= 40 x 103 mm4

Dari teorem paksi selari;


SEKIRANYA TELAH BERSEDIA, ANDA
Ix1 = Ipg + Ad2 BOLEH MENCUBA SOALAN-SOALAN
AKTIVITI YANG DISEDIAKAN
= 40 x 103 + [1200 x (130 60.77)2] BERIKUTNYA.
* Unit 8 mempunyai perkaitan rapat dengan unit 9, pastikan
anda dapat menguasai kiraan momen luas kedua.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 27

AKTIVITI 8B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

8.5 Benar Palsu [ Tandakan pada kotak yang berkenaan ]


(a) Momen luas kedua menunjukkan kekukuhan sesuatu keratan.

Benar Palsu

(b) Teorem paksi selari hanya boleh digunapakai sekiranya salah satu paksi
keratan adalah paksi sentroid.

Benar Palsu

(c) Momen luas kedua adalah salah satu kriteria untuk menentukan ketahanan
sesuatu bentuk keratan menahan lenturan

Benar Palsu

(d) Keratan segiempat tepat lebih kukuh dari keratan T.

Benar Palsu

8.6 Bandingkan dua keratan rasuk berikut dan nyatakan keratan manakah yang
lebih kukuh.
b

b x x
h x x

(a) (b)

8.7 Kirakan momen luas kedua bagi keratan segiempat tepat sekitar paksi
sentroid. Keratan tersebut mempunyai ukuran 60mm lebar dan 40mm dalam.

8.8 Tentukan modulus keratan bagi keratan pada (8.3).

8.9 Kirakan momen luas kedua bagi keratan bulat bergarispusat 40mm terhadap
paksi sentroid.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 28

MAKLUMBALAS AKTIVITI 8B

8.5 (a) Benar

(b) Benar

(c) Benar

(d) Palsu

8.6 Keratan (a)

8.7 Ix = 7.2 x 105 mm4

Iy = 3.2 x 105 mm4

8.8 Zx = 3.6 x 104 mm3

Zy = 1.6 x 104 mm3

8.9 125.7 x 103 mm4

_______________________________________________________________________________________________________

SEKIRANYA ANDA TELAH YAKIN , ANDA BOLEH


MENCUBA PENILAIAN KENDIRI BERIKUTNYA.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 29

ANDA DIGALAKKAN MEMBUAT RUJUKAN


TAMBAHAN

PENILAIAN KENDIRI

1. Satu per empat daripada keratan rasuk 50mm x 50mm seperti rajah di bawah
telah di potong. Tentukan kedudukan sentroid dan nilai momen luas kedua
sekitar paksi sentroid.

2. Kirakan momen luas kedua bagi keratan T di sekitar paksi sentroid. Tentukan
juga modulus keratan bagi keratan tersebut.

120mm
15mm

15mm

90mm

3. Tentukan momen luas kedua sekitar paksi sentroid bagi keratan yang
ditunjukkan di bawah. Keratan tersebut mempunyai lubang bergarispusat
15mm.
30mm

20mm

20mm

40mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 30

4. Kirakan momen luas kedua sekitar paksi sentroid bagi keratan rasuk H di
bawah.
40mm

5mm
70mm

10mm 10mm

5. Kirakan momen luas kedua sekitar paksi sentroid bagi keratan pembentung
kekotak di bawah.
15mm

15mm
75mm

50mm

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 31

- SELAMAT MENCUBA

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak


jawapan dengan pensyarah.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 8 / 32

___________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, MARILAH BERPINDAH KE UNIT 9

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 1

TEORI LENTURAN

OBJEKTIF AM :

Mempelajari dan memahami paksi neutral, teori lenturan,


tegasan lenturan dan taburan tegasan lenturan.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

Menerbitkan formula Tegasan Lenturan.


Mengira taburan tegasan lentur pada satu-satu keratan.
Melakar taburan tegasan lentur pada satu-satu keratan.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 2

TEORI LENTURAN
INPUT 9

9.0 PENGENALAN

Di dalam topik 2 anda telah didedahkan apabila rasuk dibeban, ia mengalami


momen lentur dan daya ricih pada keseluruhan keratan rasuk. Di dalam unit
ini kita akan melihat dengan lebih lanjut berhubung kesan momen lentur
sahaja berbanding daya ricih. Apabila rasuk ditindakkan beban pada paksi
memanjangnya, ia cenderung untuk melentur dan analisis magnitud lenturan
telah dibincangkan dalam topik 2. Apa yang akan ditentukan dalam unit ini
adalah tegasan dalaman yang wujud di dalam keratan rasuk tersebut untuk
menentang momen lenturan. Tegasan dalaman ini dikenali sebagai tegasan
lentur. Teori lenturan merupakan teori yang yang menerangkan tentang
tegasan lentur pada satu-satu keratan rasuk.

9.1 TEORI LENTURAN MUDAH

Teori lenturan mudah, merupakan suatu teori yang membolehkan analisis


berhubung nilai dan agihan tegasan lentur yang berlaku pada mana-mana
bahagian keratan rasuk. Sebagaimana yang telah dibincangkan dalam unit 8,
tahap lenturan pada bahagian keratan rasuk adalah berbeza, bergantung kepada
jarak dari paksi neutral. Lenturan pada paksi memanjang rasuk cenderung
mengakibatkan berlaku mampatan dan tegangan pada keratan memanjang.

Namun demikian, terdapat beberapa andaian yang perlu diikuti bagi


mendapatkan teori lenturan iaitu;

(i) Keratan rentas rasuk tetap rata, sebelum dan selepas pembebanan.
(ii) Bahan rasuk adalah homogen (sejenis) dan mematuhi Hukum Hooke.
(iii) Modulus keanjalan untuk tegangan dan mampatan adalah sama.
(iv) Rasuk adalah lurus dan mempunyai keratan rentas yang seragam
sepanjang keratan rasuk.
(v) Beban mesti bertindak selari dengan paksi tegak keratan rentas rasuk
dan berserenjang terhadap paksi memanjang rasuk.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 3

Bagi mendapatkan tegasan lentur, pertimbangkan satu rasuk AB yang


dibebankan dengan daya luaran sebesar P. Rasuk akan melentur dengan
permukaan atas rasuk mengalami mampatan dan permukaan bawah
mengalami tegangan.

A B

Lengkung anjal
Rajah 9.1 : Lenturan Tulen

9.1.1 Penerbitan Formula Tegasan Lentur

Pertimbangkan satu unsur kecil, dx bagi rasuk yang mengalami momen


lentur. (Rajah 9.2) Akibatnya, bahagian kecil rasuk tersebut akan
melentur dengan O sebagai pusat jejari lengkungan.

Paksi
neutral

Rajah 9.2 : Teori Lenturan

Di mana;
M = Momen
= Sudut lengkungan
R = Jejari lengkungan

Pertimbangkan;
Filamen PQ berjarak y dari RS, paksi neutral rasuk.
Filamen ini akan termampat kepada PQ selepas lenturan.

Pengurangan panjang bagi filamen PQ:-


l = PQ PQ

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 4

sambungan......

l
Keterikan, =
l

= PQ P ' Q ' -------- (i)


PQ

Pertimbangkan bentuk geometri lengkungan pada rajah 9.2(b), didapati


dua bahagian OPQ dan ORS adalah sama;

P 'Q ' R y
=
R'S ' R

P 'Q ' R y
@ 1- =1-
R'S ' R

dipermudahkan :

R ' S ' P ' Q ' y


=
PQ R

PQ P ' Q ' y
=
PQ R
Dengan itu jelas bahawa
y keterikan adalah berkadar
Dari (i) : = dengan jarak dari paksi
R
neutral

Diketahui;

Tegasan, = Terikan x Modulus Keanjalan


y
= xE
R

E
= yx
R

E

y R

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 5

9.1.1.1 Momen Rintangan

Pada bahagian yang awal, telah dibincangkan bahawa lenturan


pada rasuk disebabkan faktor tindakan momen pada kedua
hujung keratan rasuk. Terdapat tegasan lentur dalam keratan
rasuk yang menghasilkan momen rintangan yang sama nilai
dengan momen luaran. Pertimbangkan keratan rasuk dibawah.
(Rajah 9.3)

P y Q

Paksi neutral

Rajah 9.3 : Unsur Keratan Rasuk

Pertimbangkan filamen PQ yang berjarak y dari paksi neutral;


Anggap;
a = luas filamen PQ
Diketahui;

E
= yx
R

Jumlah tegasan pada filamen ini


E
PQ = y x x a
R

Momen filamen PQ terhadap paksi neutral

E
M= y x x a x y
R

E
= . y2. a ---------(i)
R

Nilai y2. a mewakili nilai momen luas kedua filamen


terhadap paksi neutral;
E
M= xI
R

M E
=
I R

M E
= =
I R y

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 6

9.2 KEDUDUKAN PAKSI NEUTRAL

Telah dibincangkan terdahulu, bahawa paksi neutral merupakan satu filamen


yang tidak mengalami ubah bentuk akibat lenturan. Filamen ini seolah-olah
tidak ditindakkan dengan daya momen lentur. Sebagaimana yang telah
dibuktikan dari Teori Lenturan, tegasan lentur berkadar dengan jarak filamen
dari paksi neutral. Semakin jauh filamen dari paksi neutral maka semakin
tinggi tegasan lenturan yang di alami.

Persoalannya, di manakah kedudukan paksi neutral. Sila imbas kembali


perbincangan dalam unit 8, di mana sebarang momen luas diambil terhadap
paksi sentroid adalah sifar. Ini menunjukkan paksi neutral sesuatu keratan
merentasi paksi sentroid bagi keratan tersebut. Dengan itu, untuk menentukan
kedudukan paksi neutral, terlebih dahulu perlu mencari sentroid bagi keratan
tersebut .

Pastikan anda kuasai kaedah


mencari sentroid, bagi
memboleh anda
menyelesaikan masalah
berhubung tegasan lentur

9.3 TABURAN TEGASAN LENTUR

Bagi rasuk tupang mudah, tegasan mampatan berada di atas paksi neutral dan
tegasan tegangan berada di bawah paksi neutral. Pada paksi neutral tidak
terdapat tegasan lentur. Tegasan lentur maksimum, m terletak pada jarak
yang terjauh dari paksi neutral.(Rajah 9.4)

N N

m
Rajah 9.4: Taburan Tegasan Lentur

Marilah ikuti penyelesaian masalah berhubung


tegasan lentur. Sila beralih ke mukasurat seterusnya.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 7

PENYELESAIAN Mengira tegasan lentur maksimum dan melakar taburan tegasan


MASALAH 9a

Sebatang rasuk yang ditupang mudah 2m panjang, dikenakan beban teragih


seragam 15 N/mm seperti rajah di bawah. Tentukan tegasan lentur maksimum
yang berlaku dalam keratan rasuk yang berukuran 30mm lebar dan 70mm
dalam. Lakarkan agihan tegasan lentur yang berlaku ke atas keratan tersebut.

15N/mm
70mm

2m
30mm
Penyelesaian

(i) Momen luas kedua sekitar paksi neutral bagi segiempat tepat;

3
bh
Ipg=
12

3
30 x 70
=
12

= 8.58 x 105 mm4

(ii) Momen lentur maksimum bagi rasuk tupang mudah dengan beban
teragih seragam;

2
wL
Mmak =
8

2
15 x 2000
=
8
= 7.5 x 106 Nmm

(iii) Tegasan lentur maksimum berlaku pada jarak 35mm dari paksi neutral;

My
mak =
I

6
( 7 . 5 x 10 ) 35
= 5
8 . 58 x 10

= 305.94 N/mm2

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 8

(iv) Lakaran agihan tegasan lentur 2


306 N/mm

2
306 N/mm

PENYELESAIAN
MASALAH 9b Menentukan nilai beban yang boleh ditanggung rasuk

Satu keratan rasuk mempunyai kedalaman 300mm ditupang mudah pada


rentang sepanjang 4m. Apakah nilai beban teragih seragam yang boleh
ditanggung oleh rasuk tersebut, sekiranya tegasan lentur tidak boleh melebihi
120 N/mm2. [ I = 8 x 106 mm4 ]

Penyelesaian

Diketahui momen maksimum rasuk tupang mudah dengan beban teragih


2
wl
seragam adalah ;
8
2 2
wl w (4 )
M= = = 2w -------------(i)
8 8
Diketahui;

M
=
I y
120
M = x 8 x 106
150

= 6.4 x 106 Nmm


= 6.4 x 103 Nm
Dari (i);
2w = 6.4 x 103
3
6 . 4 x 10
w = = 3.2 x 103 N/m #
2

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 9

PENYELESAIAN
MASALAH 9c Menentukan tegasan lentur maksimum keratan T

Satu rasuk keluli keratan T , ditupang mudah sepanjang 3m dan menanggung


beban teragih seragam 17 N/mm pada keseluruhan rentang. Kirakan tegasan
lentur maksimum keratan ini.

100mm
17N/mm
10mm

100mm 10mm
3m

Penyelesaian

Langkah-langkah penyelesaian

(i) Tentukan sentroid bagi keratan tersebut.


(ii) Tentukan momen luas kedua .

Sila rujuk penyelesaian masalah 8g dalam unit 8 bagi


penentuan titik sentroid dan pengiraan momen luas kedua.

ymak = 77.5 mm dan I = 23.55 x 105 mm4

(iii) Mengira tegasan lentur maksima

Diketahui;
2
wL
Mmak =
8

2
17 x 3000
=
8
= 19.13 x 106 Nmm
Diketahui;
M
mak = mak
x ymak
I

6
19 . 13 x 10
= 5
x 77.5
23 . 55 x 10

= 629.54 N/mm2 #

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 10

PENYELESAIAN
MASALAH 9d

Satu rasuk julur 4m panjang mempunyai keratan rentas I. Rasuk ini


membawa beban teragih seragam 15 N/mm pada keseluruhan rentangnya.
Kirakan tegasan lentur maksimum dan lakarkan taburan agihan tegasan.
60mm

20mm
15N/mm

20mm 100mm

20mm

100mm

Penyelesaian

Langkah-langkah penyelesaian

(i) Tentukan sentroid bagi keratan tersebut.


(ii) Tentukan momen luas kedua .

Sila rujuk penyelesaian masalah 8h dalam unit 8 bagi


penentuan titik sentroid dan pengiraan momen luas kedua.

ytegangan = 79.23 mm ; ymampatan = 60.77 mm ; I = 1.285 x 107 mm4

(iii) Mengira tegasan lentur maksima.

Diketahui;
2
wl
Mmak = -
2
2
15 x 4000
=-
2
= 120 x 106 Nmm

Diketahui;
M
mampatan maksima = mak
x ymampatan
I

6
120 x 10
= 7
x 60.77
1 . 285 x 10

= 567.5 N/mm2

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 11

M
tegangan maksima = mak
x ytegangan
I

6
120 x 10
= 7
x 79.23
1 . 285 x 10

= 739.9 N/mm2

(iv) Taburan agihan tegasan lentur

739.9N/mm2

60.77mm

567.5N/mm2

SEKIRANYA TELAH BERSEDIA, ANDA BOLEH


MENCUBA SOALAN-SOALAN AKTIVITI YANG
DISEDIAKAN BERIKUTNYA.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 12

AKTIVITI 9

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

9.1 Padankan lajur 1 dan lajur 2 di bawah.

Lajur 1

( ) (i) Tegasan dalaman yang wujud di dalam


keratan rasuk tersebut untuk menentang
momen lenturan.
Lajur 2
( ) (ii) Teori yang yang menerangkan tentang A. Teori Lenturan
tegasan lentur pada satu-satu keratan rasuk.
B. Tegasan lentur
( ) (iii) Tahap lenturan pada bahagian keratan rasuk
adalah berbeza, bergantung kepada jarak dari C. Paksi neutral
__________ .

( ) (iv) __________ merupakan satu filamen yang


tidak mengalami ubah bentuk akibat lenturan.

( ) (v) __________ berkadar dengan jarak filamen


dari paksi neutral.

9.2 Satu rasuk mempunyai keratan rentas berukuran 250mm (dalam) x 150mm
(lebar) ditindakkan dengan momen lentur maksimum 750 kNm. Tentukan
tegasan lentur maksimum dalam keratan rasuk.

9.3 Sebatang rasuk berkeratan rentas 300mm(dalam) x 100mm (lebar) mengalami


momen lentur maksimum 170 Nmm. Tentukan tegasan lentur pada pada jarak
50mm dari permukaan atas rasuk.

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 13

MAKLUMBALAS AKTIVITI 9

9.1 (i) A. Tegasan lentur


(ii) B. Teori lenturan
(iii) C. Paksi neutral
(iv) C. Paksi neutral
(v) B. Tegasan lentur

9.2 Contoh penyelesaian

3 3
bd 0 . 15 x 0 . 25
Ix = = = 1.953 x 10-4 m4
12 12

Tegasan lentur maksimum berlaku pada jarak yang terjauh dari paksi sentroid;

d 0 . 25
y= = = 0.125 m
2 2

M
=
I y

M .y
=
I
3
750 x 10 x 0 . 125
= 4
= 480 MN/m2 #
1 . 953 x 10

9.3 Contoh penyelesaian

3 3
bd 100 x 300
Ix = = = 225 x 106 mm4
12 12

Diberi , y = 50mm

M .y 170 x 50
= = 6
= 3.778 x 10-5 N/mm2 #
I 225 x 10

http://modul2poli.blogspot.com/
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 14

PENILAIAN KENDIRI

1. Satu rasuk keluli T sepanjang 5m ditupang mudah , membawa satu beban


tumpu sebanyak 25kN yang terletak 2.5m dari satu hujung. Dapatkan:
(a) Kedudukan paksi neutral
(b) Momen luas kedua merujuk kepada paksi neutral.
(c) Tegasan maksima (nyatakan samada tegangan atau mampatan)
(d) Lakarkan agihan tegasan lentur.

25N/mm 150mm

50mm

100mm 50mm
5m

2. Sebatang rasuk keluli berbentuk H disokong mudah pada kedua-dua


hujungnya. Rasuk ini dikenakan beban tumpu 15 kN pada pertengahan
rentangnya dan beban teragih seragam 8 kN/m pada keseluruhan rentangnya.
Tentukan tegasan lentur maksimum dan lakaran agihan tegasan.

15 kN 50mm
8 kN/m

5mm
95mm
3m

10mm 10mm

3. Kirakan tegasan tegangan dan mampatan maksimum yang terjadi dalam rasuk
berkeratan rentas segiempat tepat berongga dan lukis taburan tegasannya.

10mm
8kN
5kN/m

10mm
50mm
2.5m 3m 1.5m

http://modul2poli.blogspot.com/
30mm
TEGASAN LENTUR
C 2007 / UNIT 9 / 15

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak


jawapan dengan pensyarah.

___________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB
DENGAN BETUL, MARILAH BERPINDAH KE UNIT 10

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 1

UNIT 10 PRINSIP GABUNGAN

OBJEKTIF AM :
Mempelajari dan memahami prinsip gabungan tegasan terus dan tegasan lentur,
perkaitannya dengan beban sipi, seterusnya mengira dan melakar taburan tegasan
pada keratan akibat gabungan tegasan tersebut.

OBJEKTIF KHUSUS:
Menerangkan prinsip gabungan tegasan terus dan tegasan lentur.
Menunjukkan perkaitan antara beban sipi, tegasan terus dan tegasan lentur.
Mengira dan melakarkan taburan tegasan pada keratan akibat daya paksi, daya sisi
dan daya sipi.

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 2

INPUT 10 PRINSIP GABUNGAN

10.0 PENGENALAN

Topik 3 dan topik 4 masing-masing membincangkan berhubung dua bentuk


tegasan yang utama; tegasan terus (d) dan tegasan lentur (b). Sekiranya sesuatu
jasad ditindakkan dengan daya paksi, akan wujud tegasan terus ( tegangan atau
mampatan) yang diagihkan secara rata pada keseluruhan keratan rentas jasad, i.e
tegasan terus = d = P/A. Secara berasingan, topik 4 pula menyentuh berhubung
tegasan lentur yang wujud sekiranya sesuatu jasad ditindakkan dengan momen
lentur. Dalam kes ini, nilai tegasan berubah dengan jarak filamen keratan dari
paksi neutral, i.e tegasan lentur = b = M/Z.

Namun demikian, terdapat kes di mana kedua-dua tegasan ini wujud serentak.
Sekiranya jasad ditindakkan dengan beban paksi bersama-sama dengan lenturan
melintang, kedua-dua tegasan terus dan tegasan lentur akan bergabung menentang
tindakan daya berkenaan .

Rajah 10.1 : Rumah Api

Rumah api dan cerobong asap yang tinggi yang ditindakkan dengan beban angin;
tembok penahan yang menentang tekanan tanah sisi adalah antara contoh struktur
yang mengalami tindakan gabungan tegasan terus dan tegasan lentur. Gabungan
kedua tegasan ini lazimnya menyebabkan beban paksi teranjak dan terjadi beban
sipi. Bahagian seterusnya akan membincangkan beban sipi dengan lebih lanjut.

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 3

10.1 BEBAN SIPI

Pertimbangkan rajah 10.2, di mana sekumpulan ahli sukan air, menjunjung kayak
beramai-ramai. Cuba fikirkan bentuk pengagihan beban yang diterima.
Bayangkan pula sekiranya kumpulan tersebut memegang kayak pada sisi tepi
dengan sebelah tangan menggunakan gelang pemegang. Fikirkan bentuk
pengagihan beban yang diterima.

Gelang
pemegang

Rajah 10.2 : Menjunjung kayak

Kayak yang dipegang pada sebelah tangan adalah contoh yang baik bagi
menggambarkan pembebanan sipi. Jika dipertimbangkan, didapati ahli sukan
tersebut akan merasa lebih mudah membawa beban dengan menjunjung di atas
kepala dari memegang pada sebelah tangan. Ini memandangkan, sekiranya
mereka membawa kayak dengan memegang pada sebelah tangan, mereka
terdorong melenturkan badan ke arah kayak tersebut.

Ringkasnya, individu tersebut ditindakkan dengan dua beban iaitu;


(i) Beban paksi, disebabkan berat kayak.
(ii) Momen disebabkan kesipian kayak.

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 4

10.1.1 Tiang Dengan Pembebanan Sipi Terhadap Satu Paksi

Pertimbangkan satu tiang pendek yang dibebankan dengan beban paksi , P


yang selari dengan paksi memanjang tiang tersebut dan merentas paksi
simetri pada jarak e dari sentroid .(Rajah 10.3a)

P
e

(a)

P P P P P
e e

P P

(b) (c) (d) (e)

Rajah 10.3 : Pembebanan Sipi Tiang Pendek

Beban P bertindak sipi, e .(Rajah 10.3b)

Dua beban yang sama nilai, P bertindak melalui paksi tiang. (Rajah 10.3c)

Satu dari beban tersebut akan bertindak sebagai beban paksi dan
mengakibatkan tegasan terus. (Rajah 10.3d)

Dua beban tersebut akan menyebabkan berlaku momen (P x e) dan seterus


menyebabkan berlaku tegasan lentur. (Rajah 10.3e)

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 5

Pertimbangkan rajah 10.4;

P
e

d
ee

b
Rajah 10.4 : Pandangan Pembebanan Sipi

P = Beban yang bertindak pada tiang


e = Kesipian beban

Momen,

M = P.e

d= Tebal tiang
b= Lebar tiang

Luas keratan tiang = b.d

Momen luas kedua keratan tiang sekitar paksi sentroid dan selari
dengan paksi sipian beban (paksi y);

3
db
I=
12
Dan modulus keratan;
3
db b
Z=
12 2

2
db
=
6

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 6

Diketahui tegasan terus pada tiang;

P
d =
A

Tegasan lentur pada mana-mana titik di keratan tiang pada jarak y dari
paksi yy;

M .y M I
b = = ( Z = )
I Z y

b
Untuk mendapatkan tegasan lentur maksimum, y = ;
2

b b
M . M . 3
db
b = 2
= 2
3
( I = )
I db 12
12

6M 6 P .e
= 2
= 2
( M = P.e)
db db

6 P .e
= (masukkan b.d = A)
A .b

Diketahui beban sipi menyebabkan gabungan tegasan terus dan tegasan


lentur;

Tegasan pada filamen yang paling jauh,

mak/min = d b
P M
mak/min =
P

6 P .e
@ mak/min =
A Ab A Z

Di mana;
P = Beban sipi
Nota : +ve dan ve bergantung
A = Luas keratan rentas kepada kedudukan beban sipi
e = Jarak kesipian dengan permukaan tepi tiang.
b = Lebar keratan Permukaan tepi yang berhampiran
M= Momen beban sipi (P.e) dengan beban sipi akan mengalami
Z= Modulus keratan tegasan yang lebih besar.

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 7

10.1.2 Tiang Dengan Pembebanan Sipi Terhadap Dua Paksi

Terdapat juga kes di mana beban sipi tidak terletak pada kedua-dua paksi ;
pembebanan sipi terhadap dua paksi x dan y. Pertimbangkan satu keratan
tiang ABCD yang ditindakkan dengan beban sipi terhadap dua paksi.
(Rajah 10.5)

y ey

A B

P ex
x x

D C

Rajah 10.5 : Beban Sipi Terhadap Dua Paksi

Di mana;
P = Beban
A = Luas keratan rentas
ex = Kesipian terhadap paksi x-x

Momen beban, P terhadap paksi x,


Mx = P.ex
Ixx = Momen luas kedua keratan terhadap paksi x-x

ey, My, Iyy = Nilai yang berkaitan terhadap paksi y-y

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 8

sambungan......
Tegasan bagi pembebanan sipi terhadap dua paksi:-

P
(i) Tegasan terus, d =
A

M x .y P .e x . y
(ii) Tegasan lentur disebabkan ex, bx = =
I xx I xx

M .x P .e y . x
(iii) Tegasan lentur disebabkan ey, by =
y
=
I yy
I yy

(iv) Tegasan pada filamen yang paling jauh;

mak/min = d bx by

P P .e x . y P .e y . x
mak/min =
A I xx I yy

P M M
mak/min =
xx

yy

A Z xx
Z yy

Nota:
+ve atau ve bergantung pada kedudukan filamen
dengan beban, P.
Tegasan maksimum di B, i.e Mx & My,,+ve
Tegasan minimum di D, i.e Mx & My, ve
Tegasan di A, i.e Mx ,+ve & My, -ve
Tegasan di C, i.e My, +ve & Mx, -ve

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 9

10.2 GABUNGAN TEGASAN TERUS, TEGASAN LENTUR DAN BEBAN SIPI

Pertimbangkan keratan rasuk pendek seperti rajah 10.5a . Beban, P merentasi


paksi sentroid keratan, dan menghasilkan tegasan terus (d). Tegasan teragih
secara seragam pada semua bahagian keratan, ditunjukkan pada gambarajah
agihan tegasan yang berbentuk segiempat tepat. (rajah 10.5 b)

10mm

10mm

P = 1000N x

y 10N/mm2

(a) Pembebanan Paksi (b) Agihan tegasan

Rajah 10.5 : Tegasan Terus

P 1000
d = = = 10 N/mm2
A 100

Seterusnya, pertimbangkan keratan rasuk yang mempunyai pembebanan dan


dimensi yang sama, tetapi beban, P teranjak sejauh 2mm dari paksi y-y. (Rajah
10.6a)

Seperti pada bahagian di atas, wujud tegasan terus P/A = 10 N/mm2 pada
keseluruhan keratan. Namun kesipian beban terhadap paksi y-y sebanyak 2mm
mengakibatkan momen 1000 x 2 = 2000Nmm. Momen tersebut meningkatkan
kesan mampatan pada bahagian kanan paksi y-y dan mengurangkan kesan
mampatan pada bahagian kiri paksi y-y.

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 10

10mm

A B
(a) e = 2mm
10mm

P = 1000N

D C

(b)

P/A = 10N/mm2
(mampatan)
Tegasan terus, d

(c) 12N/mm2
(tegangan)
b = M =
2000 x 6
= 12Nmm
-2
3
Z 10

12N/mm2
(mampatan)

(d) 2 N/mm2
Nota:
22 N/mm2 Tegasan mampatan yang
disebabkan oleh beban paksi
pada sisi AD terhapus
disebabkan tegasan
tegangan yang disebabkan
oleh beban sipi.
Rajah 10.6 : Tegasan Gabungan

Rajah 10.6d menunjukkan dua gambarajah agihan tegasan (b & c)


ditindihkan, memberi gambarajah agihan tegasan gabungan.
Tegasan pada sisi BC adalah;

P M
mak = + = 10 + 12 = 22 N/mm2 (mampatan)
A Z

Tegasan pada sisi AD adalah;

P M
min = - = 10 - 12 = -2 N/mm2(tegangan)
A Z

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 11

PENYELESAIAN
MASALAH 10 a Pembebanan sipi terhadap satu paksi

Satu tiang berkeratan rentas 150mm lebar dan 120mm tebal. Tiang tersebut
membawa beban 18 kN pada kesipian 10mm seperti rajah di bawah. Tentukan
tegasan maksimum dan minimum yang berlaku pada keratan tersebut.

P
e
e = 10mm

120mm
e

150mm
Penyelesaian
P 6 P .e P 6 P .e
mak = + min = -
A Ab A Ab
18 6 x 18 x 10
= +
120 x 150 120 x 150 x 150 18 6 x 18 x 10
= -
120 x 150 120 x 150 x 150
= 0.001 + 0.0004
= 0.0014 kN/mm2 = 0.001 - 0.0004
= 1.4 N/mm2 = 0.6 N/mm2

Taburan tegasan

120mm

150mm
min
mak

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 12

PENYELESAIAN
MASALAH 10 b Pembebanan sipi terhadap satu paksi

Sebatang tiang mempunyai keratan berukuran 200mm lebar dan 150mm tebal
dikenakan beban 1000N pada kesipian 50mm seperti rajah di bawah. Kirakan
tegasan maksimum dan minimum yang berlaku pada keratan rasuk tersebut.
1000N
e

e = 50mm

150mm
e

200mm
Penyelesaian

P 6 P .e P 6 P .e
mak = + min = -
A Ab A Ab
1000 6 x 1000 x 50
= +
200 x 150 200 x 150 x 200 1000 6 x 1000 x 50
= -
200 x 150 200 x 150 x 200
= 0.033 + 0.05
= 0.083 N/mm2 = 0.033 - 0.05
= - 0.017 N/mm2

150mm

200mm

min

mak

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 13

PENYELESAIAN
MASALAH 10 c Pembebanan sipi terhadap dua paksi

Satu tiang pendek membawa satu beban sipi 300 kN pada kedua-dua paksi x-x
dan paksi y-y. Kirakan tegasan pada setiap penjuru, A, B, C dan D keratan tiang
tersebut.

150mm 150mm
A B

250mm

50mm

250mm 25mm

D C

Penyelesaian

Di titik C;
P M M Di titik A;
mak, A = +
xx
+
yy

M
P M
A Z xx
Z yy min, A = - xx
- yy

A Z Z
xx yy


Beban berada hampir pada C
dalam kedua-dua arah paksi. Beban berada jauh dari A
dalam kedua-dua arah paksi.
Di titik B;
P M M Di titik D;
B = - xx
+
yy

A P M M
Z xx
Z yy D = + xx
- yy

A Z xx
Z yy


Beban berada jauh dari paksi
x dan hampir dengan paksi y. Beban berada hampir dengan
paksi x dan jauh dari paksi y

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 14

sambungan......

P 300000
= = 2.0 N/mm2
A 300 x 500

M 300000 x 50 x 6
xx
= 2
= 1.2 N/mm2
Z xx
300 x 500

M 300000 x 25 x 6
= 1.0 N/mm2
yy
= 2
Z yy
500 x 300

Tips.........
Dengan itu;
Boleh diselesaikan dengan
formula tegasan berdasarkan
A = 2.0 1.2 1.0 momen atau modulus keratan.

= -0.2 N/mm2 (tegangan)# Tanda +ve dan ve


berdasarkan kedudukan beban
sipi dengan paksi sekitar titik
B = 2.0 -1.2 + 1.0 rujukan.

= 1.8 N/mm2 (mampatan)#

C = 2.0 + 1.2 + 1.0

= 4.2 N/mm2 (mampatan)#

D = 2.0 +1.2 1.0

= 2.2 N/mm2 (mampatan)#

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 15

PENYELESAIAN
MASALAH 10 d

Satu tiang segiempat tepat berongga mempunyai keratan rentas 1.5m x 1.0m,
dengan ketebalan 0.2m. Beban 100kN bertindak pada kesipian 10cm dari satu
paksi seperti pada rajah 10.10. Kirakan tegasan maksimum dan minimum pada
keratan cerobong tersebut.
y

1.3m
1.5m
x

0.8m
1.0m

Rajah 10.10: Keratan berongga

Penyelesaian

Tegasan terus, d
P db
3
= I=
A 12
100 3 3
= 1 . 5 x1 . 0 1 .3 x 0 .8
(1 . 5 x 1 . 0 ) (1 . 3 x 0 . 8 ) =
12 12

=
100 = 69.533 x 10-3 m4
0 . 46
1 .0
y= = 0.5m
= 217.39 kN/m2 2

I
Tegasan lentur, b Z=
y
M P .e
= =
Z Z

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 16

3
69 . 533 x 10
=
0 .5
= 139.066 x 10-3 m3
P .e
b =
Z
Lakaran agihan tegasan
100 x 0 . 1
= 3 A B
139 . 066 x 10

= 71.91 kN/m2

mak = d + b
P M
= +
A Z
D C
= 217.39 + 71.91

= 289.3 kN/m2#(mampatan) min

min = d - b mak
P M
= -
A Z
Nota:
= 217.39 71.91 Sisi BC mengalami tegasan
maksimum kerana beban
= 145.48 kN/m2(mampatan) sipi hampir dengan sisi ini.

SEKIRANYA TELAH BERSEDIA, ANDA BOLEH


MENCUBA SOALAN-SOALAN AKTIVITI YANG
DISEDIAKAN BERIKUTNYA.
http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 17

AKTIVITI 10

SEBELUM MENERUSKAN KE PENILAIAN KENDIRI BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

10.1 Berikan satu contoh, struktur yang mengalami gabungan tegasan terus dan
tegasan lentur.

________________________

10.2 Nyatakan perbezaan di antara tegasan lentur dan tegasan terus.

_________________________________________________________

10.3 Berikan maksud beban sipi.

_________________________________________________________

10.4 Nyatakan kesan beban sipi ke atas keratan tiang.

_________________________________________________________

10.5 Merujuk pada rajah 10.11, dua keratan tiang ditindakkan oleh beban sipi, P.
Nyatakan sisi/titik yang akan mengalami tegasan maksimum dan minimum.

A B A B
(a) (b)
P
P
P P

D C D C

Rajah 10.11 : Pembebanan Sipi

mak = __________ mak = __________

min = __________ min = __________

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 18

MAKLUMBALAS AKTIVITI 10

10.1 Cerobong asap yang ditindakkan beban angin.

10.2 Tegasan terus disebabkan oleh beban paksi bertindak melalui pusat sentroid
keratan manakala tegasan lentur disebabkan oleh momen lentur.

10.3 Beban paksi yang tidak bertindak pada pusat sentroid.

10.4 Beban sipi yang bertindak ke atas keratan rentas tiang menyebabkan berlaku
gabungan tegasan terus dan tegasan lentur.

10.5 (a) mak = Sisi BC (b) mak = Titik D

min = Sisi AD min = Titik B

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 19

PENILAIAN KENDIRI

1. Satu tiang pendek yang berukuran 100mm x 100mm dikenakan beban sipi 60kN
pada kesipian 40mm (rajah 10.12). Kirakan tegasan maksimum dan minimum
yang berlaku pada keratan tiang tersebut.
60kN
e

60kN
P

Rajah 10.12: Pembebanan Sipi

2. Sebatang tiang mempunyai keratan rentas bulat dengan diameter 50mm. Tiang
tersebut dikenakan beban sipi 15 N pada jarak sipi 10mm dari paksi neutral (rajah
10.13). Kirakan tegasan maksimum dan minimum yang berlaku pada keratan
tiang tersebut.
15N
e

Rajah 10.13 : Pembebanan Sipi

3. Satu keratan keluli 150mm lebar dan 20mm tebal dikenakan daya tarikan 20kN.
Tentukan tegasan maksimum dan minimum apabila daya tarikan tersebut
bertindak pada jarak 4mm dari paksi geometri yang sejajar dengan ketebalan
keratan tersebut.

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 20

4. Satu tiang berongga bulat mempunyai diameter luar dan dalam masing-masing
350mm dan 300mm. Tiang tersebut menanggung beban sipi 10kN pada satu
bahagian sisi tiang (rajah 10.13). Kirakan tegasan maksimum dan minimum pada
keratan tiang tersebut. 10kN
e

10kN

Rajah 10.14 :Pembebanan Sipi

5. Satu tiang berkeratan segiempat sama, 150mm x 150mm, ditindakkan dengan


beban sipi 50kN(Rajah 10.15). Kirakan tegasan pada setiap bucu bagi keratan
tiang tersebut.
25mm
A B


25mm 50kN

D C

Rajah 10.15 : Pembebanan Sipi

6. Satu tiang pendek mempunyai keratan rentas segiempat tepat, menerima beban
sipi 36 kN pada kedua-dua arah paksi geometri (rajah 10.16). Kirakan tegasan
pada setiap bucu keratan tiang tersebut.

200mm 200mm

70mm
100mm

40mm
100mm

Rajah 10.16 : Pembebanan Sipi

- SELAMAT MENCUBA -

http://modul2poli.blogspot.com/
GABUNGAN TEGASAN TERUS &
TEGASAN LENTUR C 2007 / UNIT10 / 21

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak jawapan


dengan pensyarah.

______________________________________________________________________________________
TAHNIAH! ANDA TELAH MENAMATKAN
PEMBELAJARAN MODUL C 2007

http://modul2poli.blogspot.com/