You are on page 1of 49

TRKYEDEK KANT ALIMALARI*

mit ztrk**

KANT STUDIES IN TURKEY

ABSTRACT
This Bibliography is an integral part of a scientific project that was supported
by The Commission of Scientific Research Projects of Uludag University. In
that project, the main purpose is to illuminate difficulties in Turkish translations
of basic terminology in Immanuel Kants critical philosophy. Since this
terminological framework makes up conceptual basis of his whole philosophy, it
is inevitable that these difficulties would have negative effects on understanding
of Kant in its whole aspects. For this reason, before systematically determining
factors paving the way for such difficulties, translations of his works into Turkish
and studies on Kant in Turkey are listed under the headline Kant Bibliography.
It has been seen from this Bibliography, there are many translations and studies
on Kants critical period; on that point, studies for Kant in Turkey are seen to
be quite enough. Despite this fact, both translations and studies that focus on his
pre-critical period are unfortunately unsatisfactory.
Key Words: Immanuel Kant, Kant Studies in Turkey, Kant Bibliography.

ZET
Buradaki Bibliyografya, Uluda niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri

*
Bu alma, Uluda niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri Komisyonu tarafndan desteklenen
UAP(F)-2010/30 numaral Immanuel Kant Felsefesinin Temel Terimlerinin Trkede Karlanmas
zerine Disiplinleraras Bir alma balkl proje kapsamnda hazrlanmtr.
**
Aratrma Grevlisi; Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Aratrmalar Dergisi, Say 21, Mart 2012, s. 389-437
390 mit ztrk

Komisyonu tarafndan desteklenen bir bilimsel aratrma projesinin organik bir


parasdr. lgili proje kapsamnda Immanuel Kantn eletirel felsefesinin temel
terminolojisinin Trkedeki karlklaryla ilgili olarak karlalan glklerin
aydnlatlmas amalanmaktadr. Sz konusu terminolojik erevenin tm bir
Kant felsefesinin terimsel/kavramsal temelini oluturduu dnlecek olursa,
bu glklerin dilimizdeki Kant almalarn olumsuz ynde etkilemesi kanl-
mazdr. Onun iin, sz konusu glkleri douran etmenlerin sistematik olarak
saptanmasna giriilmeden nce, Kantn eserlerinin Trke evirileri ve Kant
ile ilgili Trke literatrn Kant Bibliyografyas bal altnda bir dkm
yaplmtr. Bibliyografyadan grlecei zere, Kantn eletirel dnemi ile
ilgili gerek eviriler gerekse de dier almalar gz doldurmaktadr. Bununla
birlikte, Kantn eletiri ncesi dnemi ile ilgili eviri ve dier almalar ise
ne yazk ki yeterli deildir.
Anahtar Kelimeler: Immanuel Kant, Trkiyede Kant almalar, Kant Bib-
liyografyas.

...

Giri

Bu aratrma, Immanuel Kant ile ilgili lkemizdeki almalar Bibliyografik


olarak drt ana blmde sunmaktadr. Birinci blm evirilerde, ilk olarak Kantn
metninin Almanca bal, bu metnin bulunduu Akademieausgabe von Immanuel
Kants Gesammelten Werkendeki (AK) cilt numaras, metnin ilk basm tarihi, son-
rasnda ise Trke eviri/eviriler verilmitir. Ayn metne ilikin farkl Trke evi-
riler, ilk basm ylna gre sralanm; ayn eviri birden fazla defa baslm ise, ;
iareti ile ayrmak suretiyle, yalnzca deien bilgiler (rnein yaynevi bilgisi gibi)
eklenmi, gerekli olduu srece de, bask ylnn nnde, kanc bask olduu gste-
rilmitir. kinci blm Telif, eviri ve Derleme Kitaplarda, dorudan Kant felsefesi
ile ilgili almalar sunulmu, felsefe tarihi, ansiklopedi veya szlk gibi eserler-
de bulunan blmlere yer verilmemi;1 sralama, alfabetik olarak yazar soyad ve
ad zerinden yaplmtr (ayn yazarn birden fazla eserinin bulunduu durum-
larda, bask tarihine ncelik verilmitir). nc blm Makalelerde, lkemizde
baslan felsefe ve sosyal bilim dergileri;2 Ulakbim Sosyal ve Beeri Bilimler Veri

1
Bununla birlikte, Derleme grubunda yer alan eserlerdeki (bireysel) almalar Makaleler ksmnda
verilmektedir.
2
Bu ksmda taranan dergilerden bazlar iin basl nshalar kullanlmtr. rnein (alfabetik olarak
verilirse) Aratrma, Bayku, Cogito, Felsefe Arkivi, Felsefe Dnyas, Felsefe ve timai-
yat Mecmuas, Felsefe Dergisi, FelsefeLogos, Felsefe Tartmalar, Kayg, Kutadgubilig,
Trkiyedeki Kant almalar 391

Taban,3 Cumhuriyet Dnemi Makaleler Bibliyografyas,4 Trkiye Makaleler


Bibliyografyas,5 Trk Diyanet Vakf, slm Aratrmalar Merkezi (SAM) ta-
rafndan hazrlanan lhiyat Makaleler Veri Taban ve Osmanlca Makaleler Veri
Taban veri tabanlar; 6 ayrca, Trkiye Felsefe Kurumu tarafndan baslan Trkiye
Felsefe Yaynlar Kaynakas. Kitaplar-Makaleler (1928-1999)7 kitab, Bolay ve
Kz tarafndan hazrlanan Trkiyede Dnce Yaymlar Kaynaka Taramas (1839-
2007)8 ve Nuran Tuzcuolu tarafndan Kantta dev Ahlknn Temellendirilii
balkl (kendi) Yksek Lisans tezine Ek olarak verilen Trkiyede Kant
almalar blmnden yararlanlmtr9 (Sralamada bir nceki tutum devam
ettirilmitir. Ayrca kitap tantma yazlarna yer verilmemitir). Drdnc blm
Tezlerde, Yksek retim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden,10 yansra, niver-
sitelerimizin Merkez Ktphane sayfalarndan tarama yaplmtr. Ayrca, ilgili
Lisans Tezleri ve Doentlik Tezleri iin, Tuzcuolunun almasndan istifade
edilmitir. Tezlerin sralanmas eski tarihliden yeni tarihliye doru yaplm, ayn
tarihli almalarda alfabetik olarak yazar soyad ve ad dzenine uyulmutur.

Lapsus, MonoKL, zne, Seminer, Yazko Felsefe Yazlar ve Yeditepede Felsefe bu der-
gilerden bazlardr. Taranan dergilerden bazlarna ise zellikle niversite yaym olan dergilere ya
ilgili derginin bal bulunduu niversitenin merkez ktphanesi zerinden ya da dorudan derginin
internet eriim adresi zerinden ulamak mmkn olmutur.
3
Ulakbim Sosyal ve Beeri Bilimler Veri Tabanndan farkl seenekler ile tarama yapabilmek mm-
kn olup, edinilen bilgiler, ilgili kaynan sonuna [UB] ksaltmas eklemek yoluyla iaretlenmitir.
[Kaynak adres: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/].
4
Cumhuriyet Dnemi Makaleler Bibliyografyas 1923-1999 yllar arasn kapsamakta olup; Maka-
le Ad, Dergi Ad, Yazar balklarnda sorgulama yaplmtr. Bu veri tabanndan edinilen bilgi-
ler, ilgili kaynan sonuna [CM] ksaltmas eklemek yoluyla iaretlenmitir. [Kaynak adres: http://
makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak].
5
Trkiye Makaleler Bibliyografyas 1995den gnmze Milli Ktphanede taranan yaynlarn
bibliyografik verilerini iermekte olup; Makale Ad, Yazar Soyad, Ad, Yayn Ad, Konu No
balklar altnda sorgulama yaplmtr. Bu veri tabanndan edinilen bilgiler, ilgili kaynan sonuna
[TM] ksaltmas eklemek yoluyla iaretlenmitir. [Kaynak adres: http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-
bin/WebObjects/Makale].
6
Bu veri tabanlarndan edinilen bilgiler, ilgili kaynan sonuna [A] ksaltmas eklemek yoluyla iaret-
lenmitir. [Kaynak adres: http://www.isam.org.tr/].
7
O. Faruk Akyol ve Sanem Yazcolu ge, Trkiye Felsefe Yaynlar Kaynakas. Kitaplar-Makaleler
(1928-1999), haz. O. Faruk Akyol & Sanem Yazcolu ge, Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, An-
kara, 2000. Bu kaynaktan edinilen bilgiler, ilgili kaynan sonuna [FY] ksaltmas eklemek yoluyla
iaretlenmitir.
8
Sleyman Hayri Bolay ve smail Kz, Trkiyede Dnce Yaymlar Kaynakas (1839-2007), Anka-
ra, 2007. almaya, Trkiye Cumhuriyeti Kltr ve Turizm Bakanl internet adresinden ulamak
mmkndr. [Kaynak adres: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-73836/felsefe.html]. Bu kay-
naktan edinilen bilgiler, ilgili kaynan sonuna [BK] ksaltmas eklemek yoluyla iaretlenmitir.
9
Nuran Tuzculu, Kantta dev Ahlknn Temellendirilii, dan. Yrd. Do. Dr. Harun Anay, Marmara
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits lahiyat Anabilim Dal Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dal,
stanbul, 2008, ss. 137-169. Bu eserden edinilen bilgiler, ilgili kaynan sonuna [NT] ksaltmas ek-
lemek yoluyla iaretlenmitir.
10
Kaynak adres: http://tez2.yok.gov.tr/
392 mit ztrk

Yazar bilgisinden sonra tez ad italik olarak, (danman ibaresi eklenmeden) da-
nman bilgisi, tezin gerekletirildii niversite ve ilgili birim, tezin tr, yl ve
sayfa says verilmitir. Tez trn belirtmek iin, Bitirme tezlerinde B, Yksek
Lisans tezlerinde YL, Doktora tezlerinde D ksaltmalar kullanlmtr.11
imdi, eserleri ile ilgili olarak ele alndnda, Kant felsefesinin temelini olu-
turan yaptn, yani, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft
ve Kritik der Urteilskraftn dilimize evrildii; dahas, ikinci metnin birden fazla
evirisinin olduu; ilk metnin ise deiik blmlerinin farkl aratrmaclarca ev-
rildii grlmektedir. Bunlarn yannda, dilimizde Prolegomena zu einer jeden knf-
tigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten knnen ve Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten evirilerinin de bulunduu dikkate alndnda, Kant felse-
fesinin ana gvdesinin Trkeye aktarld sylenebilir. Bu abalarn, De Mundi
Sensibilis atque Intelligibilis Forma et Principiis ve Metaphysische Anfangsgrnde
der Naturwissenschaft metinlerinin evirileri ile glendirilmesi, lkemizdeki Kant
almalarna ciddi bir ivme kazandracaktr. Telif, eviri ve Derleme Kitaplara
bakldnda ise, aratrmalarn eitliliine ramen, Kantn teorik felsefesini ele
alan eletirel almalarn sayca yetersizlii dikkat ekmektedir. Bu konudaki tek
bireysel alma, Duralnn 2010 tarihli eseridir. Bunun yannda, bahsi geen kate-
goride, Kantn eletiri ncesi dnemi ile ilgili hibir alma bulunmamaktadr.
Bibliyografyann Makaleler ve Tezler blmne gelindiinde ise, gerek felsefe
tarihi ile balantl gerekse de dorudan Kant ele alan almalarn, esas olarak
Kantn eletirel dnem almalar ve bu almalarn deiik cihetleri ile ilgili ol-
duu ortaya kmaktadr. Bu adan son derece eitli ve zengin bir literatr olutuu
vurgulanabilir. Bununla birlikte, Kantn eletiri ncesi almalarna eilen yalnzca
makalenin (Gzknn 2006, Topakkayann 2007 ve Gvenin 2011 tarihli metin-
leri) ve tek bir tezin (Gvenin 2006 tarihli eseri) bulunmas bir ihtiyac gzler nne
sermektedir.

1. EVRLER

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der
Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebudes, nach
Newtonischen Grundstzen abgehandelt [AK, Band I: 1755]
Evrensel Doa Tarihi ve Gkler Kuram, ev. Sekin (Clzolu) Selvi, Havass
Yaynevi, stanbul, 1982; Sarmal Yaynevi, stanbul, 2002; Morpa Yaynevi, stanbul,
2003; Say Yaynlar, stanbul, 2007.

11
Bu Bibliyografyann, 1930lar sonras felsefe almalarna younlatn belirtmek bir zorunluluk-
tur. Bu tarihten nceki gerek genel olarak felsefe gerekse de zel olarak Kant almalarnn ulalabi-
lir bir duruma getirilmesi iin ok ynl aratrmalara ihtiya duyulmaktadr.
Trkiyedeki Kant almalar 393

Beobachtungen ber das Gefhl des Schnen und Erhabenen [AK, Band II:
1764]
Kantn Gzel ve Ulvi Hislerinin Tedkiki simli Eserinden Bir Para, ev.
aziye Berin, Hayat Mecmuas, V-130/1929: 508.
Gzellik ve Ycelik Duygular zerine Gzlemler, ev. Ahmet Fethi, Hil
Yaynlar, 2010.

Kritik der reinen Vernunft [AK, Band III: 1787 (2. Aufl.) & AK, Band IV: 1781
(1. Aufl.)]
Kanttan Paralar, ev. Emin Eriirgil, Devlet Basmevi, stanbul, 1935.12
Saf Akln Eletirisi. kinci Giri, ev. Tuncar Tucu, Felsefe Dergisi, 1/1972:
13-29; Immanuel Kant ve Transendental dealizm, Alesta Yaynevi, Ankara, 2001:
99-118.
Analitik ve Sentetik Yarglarn Ayrm stne, ev. mer Naci Soykan,
Felsefe Dergisi, 5/1978: 59-61.13
Saf Akln Eletirisine nsz, ev. Akn Etan & Attil Erdemli, Felsefe Arkivi,
24/1984: 213-220.14
Katksz Akln Eletirisi / Birinci Basm in nsz (1781), ev. Nejat Bozkurt,
Seilmi Yazlar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 45-52; Say Yaynlar, stanbul,
2005: 59-67.
Katksz Akln Eletirisi / kinci Basm in nsz (1787), ev. Nejat Bozkurt,
Seilmi Yazlar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 53-71; Say Yaynlar, stanbul,
2005: 69-91.
Katksz Akln Eletirisi / Giri (kinci Basm), ev. Nejat Bozkurt, Seilmi
Yazlar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 73-89; Say Yaynlar, stanbul, 2005: 93-
113.
Ar Usun Eletirisi, ev. Aziz Yardml, dea Yaynevi, stanbul, 1/1993; 3/2011,
Trke-Almanca.
Salt Akln Eletirisinin zet Tercmesi le Yorumu, ev. . Teoman Dural,
Akln Anatomisi. Salt Akln Eletirisinin Terihi, Dergh Yaynlar, stanbul, 2010:
131-200.15

12
B Edisyonunun Vorrede ve Einleitung blmlerinden pasajlar; Die transzendentale
sthetikden 1. Abschnitt. Von dem Raume ve 2. Abschnitt. Von der Zeitdan pasajlar.
13
B Edisyonunun Einleitung blmnden 3 paragraf.
14
A Edisyonundaki Vorredenin evirisi.
15
A ve B Edisyonunun Vorrede blmlerinden pasajlar (Ayrca, B Edisyonunundan evrilen
ksmn Almancas); B Edisyonunun Einleitung ve Die transzendentale sthetik blmleri; B
Edisyonundan Von der Logik berhaupt blmnden pasajlar.
394 mit ztrk

Prolegomena zu einer jeden knftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird


auftreten knnen [AK, Band IV: 1783]
Gelecekte Bilim Olarak Ortaya kabilecek Her Metafizie Prolegomena, ev.
oanna Kuuradi & Yusuf rnek, Hacettepe niversitesi Yaynlar, Ankara, 1/1983,
Trke-Almanca; Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara, 2/1995, Trke-
Almanca.

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [AK, Band IV: 1785]


Ahlk Metafiziinin Temellendirilmesi, ev. oanna Kuuradi, Hacettepe
niversitesi Yaynlar, Ankara, 1/1982, Trke-Almanca; Trkiye Felsefe Kurumu
Yaynlar, Ankara, 2/1995, Trke-Almanca; 4/2009.
Ahlak (Treler) Metafiziini Temellendirme (1786), ev. Nejat Bozkurt,
Seilmi Yazlar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 137-209; Say Yaynlar, stanbul,
2005: 169-260.

Kritik der praktischen Vernunft [AK, Band V: 1788]


Pratik Akln Eletirisi, ev. oanna Kuuradi, lker Gkberk, Fsn Akatl,
Hacettepe niversitesi Yaynlar, Ankara, 1/1980, Trke-Almanca; Trkiye Felsefe
Kurumu Yaynlar, Ankara, 2/1994, Trke-Almanca; 3/1999.
Pratik Akln Eletirisi / nsz (1788), ev. Nejat Bozkurt, Seilmi Yazlar,
Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 93-102; Say Yaynlar, stanbul, 2005: 117-128.
Pratik Akln Eletirisi / Giri, ev. Nejat Bozkurt, Seilmi Yazlar, Remzi
Kitabevi, stanbul, 1984: 103-104; Say Yaynlar, stanbul, 2005: 129-130.
Pratik Usun Eletirisi, ev. smet Zeki Eybolu, Say Yaynlar, stanbul,
1/1989; 6/2004.
Pratik Usun Eletirisi, ev. Onur Ate, Yeryz Yaynevi, Ankara, 2003.
Klgsal Usun Eletirisi, ev. Aziz Yardml, dea Yaynevi, stanbul, 2006,
Trke-Almanca.

Kritik der Urteilskraft [AK, Band V: 1790]


Yarggcnn Eletirisi / Birinci Basm in nsz (1790), ev. Nejat Bozkurt,
Seilmi Yazlar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 107-110; Say Yaynlar, stanbul,
2005: 133-136.
Yarggcnn Eletirisi / Giri, ev. Nejat Bozkurt, Seilmi Yazlar, Remzi
Kitabevi, stanbul, 1984: 111-136; Say Yaynlar, stanbul, 2005: 137-167.
Yarg Yetisinin Eletirisi, ev. Aziz Yardml, dea Yaynevi, stanbul, 1/2006,
Trke-Almanca; 2/2011, Trke-Almanca.
Trkiyedeki Kant almalar 395

Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft [AK, Band VI: 1793]
Saf Akln Snrlar Dhilinde Din, ev. Suat Baar alan, Literatrk Yaynlar,
2012.

Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbrgerlicher Absicht [AK, Band


VIII: 1784]
Dnya Yurttal Dncesine Ynelik Genel Bir Tarih Dncesi, ev. Ulu
Nutku, Yazko Felsefe Yazlar, 4/1982: 117-129; Art, 6/1992; Tarih Felsefesi. Seme
Metinler, haz. Doan zlem & Gl Ateolu, Doubat Yaynlar, Ankara, 2006:
30-47.

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklrung? [AK, Band VIII: 1784]
Aydnlanma nedir? Sorusuna Yant, ev. Nejat Bozkurt, Yazko Felsefe
Yazlar, 6/1983: 139-148; Seilmi Yazlar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 211-
221; Toplumbilim, 11/2000: 17-21; Seilmi Yazlar, Say Yaynlar, stanbul, 2005:
261-273.
Aydnlanma Nedir?, ev. Pelin Aliolu, FelsefeLogos, 17-18/2002: 171-176.

Recensionen von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der


Menschheit [AK, Band VIII: 1785]
Herderin nsanlk Tarihi Felsefesi zerine Dncelerinin Eletirisi, ev.
Yasemin na, Tarih Felsefesi. Seme Metinler, haz. Doan zlem & Gl Ateolu,
Doubat Yaynlar, Ankara, 2006: 48-80.

Mutmalicher Anfang der Menschengeschichte [AK, Band VIII: 1786]


nsanlk Tarihinin Tahmin Balangc, ev. Metin Bal & Gl Ateolu,
Tarih Felsefesi. Seme Metinler, haz. Doan zlem & Gl Ateolu, Doubat
Yaynlar, Ankara, 2006: 81-102.

Was heit: Sich im Denken orientiren? [AK, Band VIII: 1786]


Kiinin Dnerek Ynn Tayin Etmesi Ne Anlama Gelir?, ev. & yay. haz.
Ahmet Aydoan, Dncenin ars, Say Yaynlar, stanbul, 1/2008; 2/2009: 81-
103.

ber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht
fr die Praxis [AK, Band VIII: 1793]
396 mit ztrk

Yaygn Bir Sz stne: Teoride Doru Olabilir, Ama Pratikte e Yaramaz,


Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi
niversitesi Yaynlar, stanbul, 2010: 17-56.

Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf [AK, Band VIII: 1795]
Ebed Bar stne Felsef Deneme, ev. Yavuz Abadan & Seha L. Meray,
Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Yaynlar, No : 113-95, Ajans Trk
Matbaas, Ankara, 1960.
Srekli (Ebedi) Bar stne Felsefi Bir Deneme, ev. Nejat Bozkurt, Seilmi
Yazlar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1984: 223-266; Say Yaynlar, stanbul, 2005: 275-
327.

ber das Milingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee [AK,


Band VIII: 1791]
Btn Felsefi Teodise Denemelerinin Baarszl zerine, ev. Muhsin
Akba, DouBat, 14/2001: 195-208.

Pdagogik [AK, Band IX]


Kantn Pedagojisi, ev. Mustafa Rahmi (Balaban), zmir, 1933; Pedagoji
zerine, ev. Mustafa Rahmi (Balaban), Yeni Zamanlar Yaynclk, stanbul, 2006.
Eitim zerine. ev. Ahmet Aydoan, z Yaynevi, 2006; Say Yaynlar, 1/2007;
2/2009.

Vorlesungen ber Moralphilosophie [AK, Band XXVII: 1784-5]


Philosophia Practica Universalis: Etik zerine Dersler 1, ev. Ouz zgl,
Kabalc Yaynevi, stanbul, 1994.
Ethica: Etik zerine Dersler, ev. Ouz zgl, Pencere Yaynevi, stanbul,
1/2003; 2/2007.

Dier eviriler
Fragmanlar, ev. Oru Aruoba, Argos, 29/1991: 36-46; Fragmanlar, ev. Oru
Aruoba, Altkrkbe Yaynlar, stanbul, 2000.
nsanseverlikten tr Yalan Sylemek Konusunda Bir Szmona Hak
zerine, ev. Oru Aruoba, Cogito, 16/1998: 47-52.
Ruhun Gc Hakknda, ev. Hulsi Yazcolu, Anl Matbaas, Ankara, 1998.
Felsef Teolojiye Giri, ev. Mehmet Reber, Felsefe Dnyas, 40/2004: 148-
164.16

16
Vorlesungen ber Metaphysik und Rationaltheologie [AK, Band XXVIII]den, Einleitung in die
Trkiyedeki Kant almalar 397

Yaamn Anlam (200. lm Yldnm Ansna), ed. Wolfgang Kraus, ev.


Ahmet Sar & Grsel Uyank, Birey Yaynlar, stanbul, 1/2004; 2/2010.

2. TELF, EVR VE DERLEME KTAPLAR

Abdullah, M. Amin. The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali-Kant,


TDV Yaynlar, Ankara, 1992.
Akarsu, Bedia. Ahlak retileri II: Immanuel Kantn Ahlak Felsefesi (dev
Ahlak), . . Edebiyat Fakltesi Yaynlar, stanbul, 1/1968; 2/1979; nklap
Yaynevi, 3/1999.
Altu, Taylan. Kant Estetii, Payel Yaynevi, stanbul, 1/1989; 2/2007.
Atayman, Veysel. Akln Snrlar: Kant Felsefesine Giri, yay. haz. Veysel
Atayman, Donkiot Yaynlar, stanbul, 2005.
Aydn, Mehmet. Kant ve ada ngiliz Felsefesinde Tanr-Ahlak likisi, Umran
Yaynlar, Ankara, 1981; Trkiye Diyanet Vakf, 1991.
Cassirer, Ernst. Kantn Yaam ve retisi, ev. Doan zlem, Ege niversitesi
Basmevi, zmir, 1/1988; nklp Kitabevi, stanbul, 9/2007.
Copleston, Frederick. Kant, ev. A. Yardml, dea Yaynevi, stanbul, 1/1988;
3/2004.
ilingir, Lokman. Pratik Akln Doal Diyalektii, Elis Yayinlar, Ankara, 2005.
rekiolu, Hakan. Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. Hakan rekiolu,
stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, stanbul, 2010.
Deleuze, Gilles. Kantn Eletirel Felsefesi, ev. Taylan Altu, Payel Yaynevi,
stanbul, 1995.
Deleuze, Gilles. Kantn Eletiri Felsefesi, ev. Hsen Portakal, Cem Yaynevi,
stanbul, 2002.
Deleuze, Gilles. Kant zerine Drt Ders, ev. Ulus Baker, teki Yaynevi,
Ankara, 2000; Yayma Hazrlayan & nsz: Aliye Kovanlkaya, Kabalc Yaynevi,
stanbul, 2007.
Dursun, Ycel. Felsefede ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrm, Elips
Yaynlar, Ankara, 2004.
Dural, . Teoman. Akln Anatomisi. Salt Akln Eletirisinin Terihi, Dergh
Yaynlar, stanbul, 2010.
Eriirgil, Mehmed Emin. Kant ve Felsefesi, Matbaa-i Amire, stanbul, 1339

philosophisische Religionslehrenin evirisidir.


398 mit ztrk

(1923); ed. smail Tapnar, nsan Yaynlar, stanbul, 1997.17


Geier, Manfred. Kantn Dnyas, ev. Erol zbek, letiim Yaynlar, stanbul,
2009.
Goldmann, Lucien. Kant Felsefesine Giri, ev. Afar Timuin, Metis Yaynlar,
stanbul, 1983.
Gkberk, Macit. Kant ile Herderin Tarih Anlaylar, . . Edebiyat Fakltesi
Yaynlar, stanbul, 1948; Yap Kredi Yaynlar, stanbul, 1997.
Heimsoeth, Heinz. Immanuel Kantn Felsefesi, ev. Takiyettin Mengolu,
stanbul: .. Edebiyat Fakltesi, 1967; Remzi Kitabevi, stanbul, 1986; Dou Bat
Yaynlar, Ankara, 2007.
Ik, Aydn. nan Krizi: Augustinus, Gazali, Kant, Russell, tken Neriyat,
Ankara, 2009.
Karatani, Kojin. Transkritik: Kant ve Marx zerine, ev. Erkan nal, Metis
Yaynlar, stanbul, 2008.
Kaufmann, Walter. nsan Anlamak 1 / Goethe, Kant, Hegel, ev. Aziz Yardml,
dea Yaynevi, stanbul, 1995.
Kuuradi, oanna. Barn Felsefesi: 200. lm Ylnda Kant, yay. haz. oanna
Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara, 2006.
Kula, Onur Bilge. Kant Estetii ve Yazn Kuram, Doruk Yaynlar, stanbul,
2008.
Mengolu, Takiyettin. Kant ve Schelerde nsan Problemi: Felsefi Antropoloji
in Tenkidi Bir Hazrlk, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi, stanbul, 1949;
stanbul Matbaas, stanbul, 1969.
Reyhani, Nebil. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri,
ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006.
Scruton, Roger. Kant (Dncenin Ustalar), ev. Cemal Atila, Altn Kitaplar
Yaynevi, stanbul, 2003.
Strathren, Paul. 90 dakikada Kant, ev. Mehmet Uksul, Genda Kltr, stanbul,
1998.
Yaln, ahabettin. Modern Felsefede Benlik, Boazii niversitesi Yaynevi,
stanbul, 2010.
Tucu, Tuncar. Immanuel Kant ve Transendental dealizm, Alesta Yaynevi,
Ankara, 2001.

17
Bu eserin ilk basksnn sayfa 137-158 aras, Murtaza Korlaeli tarafndan sadeletirilerek yaym-
lanmtr. Akl lhiyat (1), Saf Akln En Yksek Gayesi (2), sadeletiren. Murtaza Korlaeli, Erci-
yes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, 2/1988: 71-91.
Trkiyedeki Kant almalar 399

Wood, Allen W. Kant, ev. Aliye Kovanlkaya, Dost Kitabevi, Ankara, 2009.
Zupancic, Alenka. Gerein Etii: Kant Lacan, ev. Ahmet Sreyya zcan,
Epos Yaynevi, stanbul, 2010.

3. MAKALELER

Adorno, Theodor W. Aknsallk Kavram zerine, ev. Mine Haydarolu,


Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 56-85.
Akarsu, Bedia. Kantta Mekn ve Zaman Kavramlar, Felsefe Arkivi, 14/1963:
108-122.
Akarsu, Bedia. Immanuel Kantdan Salt Akln Eletirisi. Akl Neyi Baarr,
Neyi Baaramaz?, Bilim ve topya, 92/2002: 44. [TM]
Akarsu, Bedia. Kantda nsanlk deali ve zgrlk Sorunu, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 304-310.
Aka, Cem. Bir Kant Daha ld, Cogito, 34/2003: 12-13.
Akman, efik Taylan. Immanuel Kantn Ahlak Felsefesi Balamnda Tanr
Kavramnn Epistemolojik Bir Tahlili, Prof. Dr. Mualla ncele Armaan, Cilt II,
2009: 1617-1670.
Akpnar, Burcu. Hegelin Kantn dea Anlayn Eletirisi, Kayg. Uluda
niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 41-51.
Albayrak, Mevlt. Gazali ve Kant Asndan Yalan Sylemek Bir Hak Olabilir
mi?, Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 1(1)/2001: 9-18. [NT]
Albayrak, Mevlt. Skolastik Felsefede Tanrnn Varl ile lgili Deliller ve
Kantn Eletirileri, Sleyman Demirel niversitesi lhiyat Fakltesi Dergisi,
2/1995: 277-298. [CM]
Alper, mer Mahir. Eski Dilde Yeni Felsefe: Arap Harfli Trke Kant
almalar, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 510-
516.
Alquie, Ferdinand. Descartestan Kanta Kadar Nedensellik Dncesi, ev.
Tlin Bumin, Seminer, 7/1990: 59-69.
Altu, Taylan. Kant Estetiine Bir Bak, Seminer, 2-3/1983-1984: 11-22. [CM]
Altu, Taylan. Kantta Akln Doal Bir Yanlsamas Olarak Metafizik, Felsefe
Tartmalar, 1/1987: 37-57.
Altu, Taylan. nyaz: Yarg ve Bilin. Kantn zne Felsefesi zerine,
Kantn Eletirel Felsefesi, Payel Yaynevi, stanbul, 1995: 9-24.
400 mit ztrk

Anay, Harun. dev Ahlaknn Trk Dncesine Girii ve Baha Tevfikin Kant
Hakkndaki Yazlar, Din Aratrmalar, XIII(36)/2010: 149-160. [A]
Anl, mer Faik. Hegelin Mantk Biliminde (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi
Birinci Cilt) Nesnellikin ki Anlamnn ncelenmesi, Kayg. Uluda niversitesi
Felsefe Dergisi, 12/2009: 167-180.
Apel, Karl-Otto. Gncel Bir Kant Dnmnn Temel Perspektifi Olarak
Aknsal-Pragmatik Dnm / Transzendentalpragmatische Reflexion: die
Hauptperspektive einer aktuellen Kant-Transformation, Trke-Almanca, Trk.
ev. ebnem Sunar, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005:
434-475.
Apel, Karl-Otto, Manfred Baum, Paul Guyer, Kaan H. kten, E. Efe akmak.
ki Yznc lm Yldnmnde: Kant ve Kantlk [Tartma], ev. Kaan H.
kten, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 477-508.
Apel, Karl-Otto. Transzendentalpragmatische Reflexion: die Hauptperspektive
einer aktuellen Kant-Transformation, Immanuel Kant. Mula niversitesi
Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,
Ankara, 2006: 278-298.
Arat, Necla. Kant Estetikinde Gzel ve Yce Deerleri, Felsefe Arkivi, 21:
1978: 69-83.
Arendt, Hanna. Kantn Siyaset Felsefesi zerine Notlar, ev. Yasemin
Tezgiden, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 340-379.
Arcan, M. Kazm. Kantn Ktlk Anlay ve Teodise Eletirisi, Cumhuriyet
niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, X(2)/2006: 223-242.
Armaner, Trker. zne/Nesne kilii Asndan Sanat/Sanat Yapt likisi:
Kant, Fichte, Hegel, Heidegger, Toplum ve Bilim, 79/1998: 81-93.
Arnold, Eckhardt. Eine unvollendete Aufgabe: Die politische Philosophie
von Kants Friedensschrift, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant
Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 496-512.
Aslan, Hasan. Toplumbilimlerinde Deer Sorunu, Felsefe Dnyas, 42/2005:
22-29. [UB]
Aslan, Hasan. Doa Kavramnn Tarihsel Geliimi, Felsefe Dnyas, 46/2007:
50-66. [UB]
Aster, Ernest Von. Kantn Ahlk, 1941-1942 Yl niversite Konferanslar,
(Ayr Basm), stanbul, 1942: 25-34. [BK]
Aar, Haluk. Kantn Etik Anlaynda delerin Yeri, zne, 13/2010: 189-195.
Akn, Zehra Gl Erdoan. Kantn Kuramsal Metafizik Eletirisi Hakknda
Baz Dnceleri, Felsefe Dnyas, 36/2002: 137-150.
Trkiyedeki Kant almalar 401

Akn, Zehragl. Kant ve Heideggerde zgrlk Sorunu, Kayg. Uluda


niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 53-67.
Akn, Zehragl. Heideggerin Aknsal Tam Alg Yorumu, FelsefeLogos,
37/2009: 175-193.
Akn, Zehragl. Aknsal karsamann Ontolojik Temellendirilii, Kayg.
Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 14/2010: 11-26.
Atademir, Saip Ragp. Kantn lliyet Prensipini Ykyorlar m?, Siyas limler
Mecmuas, 48/1935: 3-7. [CM]
Ateolu, Gl. Kamusalln Dnm: Kant ve Hegelin Hukuk ve Tarih
Felsefelerinde Bir Karlatrma, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas
Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 487-
495.
Aydn, Abdurrahman. Kantn Kategorik Imperativeinin Marksist Bir
Eletirisi, Birikim, 210/2006: 62-67.
Aydn, Ik. Kantn Din Felsefesinde Doru Dinin lt zerine, Felsefe
Dnyas, 47/2008: 163-178. [UB]
Ba, Murat. Bilgi ve Varlk Alanlarnda Yeni-Kantlk ve Nesnellik Sorunu,
Bilgi Felsefesi, ed. Betl otuksken & Ahu Tunel, Heyamola Yaynlar, stanbul,
2010: 177-193.
Baha Tevfk. Felsefe-i Hzra: Kant, Felsefe Mecmas, Nefset Matbaas,
stanbul, 1913: 6-8, 20-23, 33-36, 87-90, 106-109, 145-151.
Bae, H. Emre. Kresel Savalarn Eiinde Kant ve Hegeli Yeniden Okumak:
Srekli Bar in Sava Gerekli mi?, DouBat, 24/2003: 105-121.
Bae, Samet. Russeln Kant Eletirisi, FelsefeLogos, 21/2003: 83-99.
Bae, Samet. Russelln Kant Eletirisi zerine, Felsefe Tartmalar,
30/2003: 27-45.
Bae, Samet. Are non-Euclidean Geometries Possible for Kant, Immanuel
Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil
Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 29-37.
Bae, Samet. Kantn Geometriye Dair Grlerini Kurtarmak in Bir Yol Var
m?, Ulu Nutkuya Armaan, yay. Haz. M. Elgin & . Veysal, nklp Yaynevi,
stanbul, 2006: 335-347.
Bal, Metin. Yarg Yetisinin Eletirisinin Kantn Felsefesindeki Yeri,
Aratrma. Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Felsefe Blm
Dergisi, 19/2008: 83-104.
Baum, Manfred. Kant ve Saf Akln Eletirisi / Kants Kritik der reinen Vernunft,
Trke-Almanca, Trk. ev. Nafer Ermi, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul
Kant), 41-42/2005: 31-54.
402 mit ztrk

Baum, Manfred. Recht und Ethik in Kants praktischer Philosophie, Immanuel


Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil
Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 424-435.
Bernasconi, Robert. Irk Kavramn Kim cat Etti? Aydnlanmann Irk na
Ediinde Kantn Rol, ev. Tend Meri, Defter, stanbul, 33/1998: 124-152; Irk
Kavramn Kim cat Etti? Felsefi Dncede Irk ve Irklk, haz. Zeynep Direk, Metis
Yaynlar, 2/2007: 33-64.
Bezci, Bnyamin. Kant ve Hegelin Felsefesindeki Etik Anlay, Seluk
niversitesi Sosyal ve Ekonomik Aratrmalar Dergisi, 5(9)/2005: 49-61. [TM]
Bak, Ayhan. Kantn Tarih Anlaynda Tarih Bilincinin Yeri, Felsefe
Dnyas, 16/1995: 56-74.
Bak, Ayhan. Modern Devletin Oluumu ve Sorunlar, Kutadgubilig, 5/2004:
59-89.
Bor, brahim. Ktlk Sorunu ve Kant Negatif Teodise, Dicle niversitesi
lahiyat Fakltesi Dergisi, IX (1)/2007: 151-168. [A]
Bormouth, Matthias. Between Freedom and Necessity: Karl Jaspers
Contribution to Brain Research, Yeditepede Felsefe, 5/2006: 54-69.
Bouchard, Yves. Kants Epistemological Heuristics, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 173-183.
Brandt, Reinhard. Die Deduktionen in der Kritik der Urteilskraft, Seminer,
6/1989: 297-313.
Camc, Cihan. Heideggerde Etik Deneyim, Felsefe Dnyas, 42/2005: 126-
144. [UB]
Camc, Cihan. Heideggerin Aristotelesin Zaman Anlaynn Yorumuyla
Kantn Zaman Kavramn Eletirisi, FLSF, 8/2010: 93-121.
Cornforth, Maurice. Bilinemezciler, Kant ve Mach, ev. Aynur Toraman,
Taylan ahbaz, Bilim, 3/2002: 4-17. [TM]
Coar, Metin. Kantta steme ve Keyfi steme Kavramlar: Ahlak Yasas Altnda
Mutluluk-Eilimde Mutluluk, FelsefeLogos, 19/2002: 51-61.
Coar, Metin. Antagonistik Birey Ebedi Bar Kurabilir mi?, Kutadgubilig,
3/2003: 77-83.
Cokun, Seyit. Kantn Saf Akln Eletirisi Niin Bir Varlkbilim Olarak
Anlalmaldr?, Aratrma. Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi
Felsefe Blm Dergisi, 18/2007: 93-106.
Craig, William Lane. Evrene likin Kelmi Argman ve Kantn Birinci
Antinomisindeki Tezi, ev. lker ktem, FLSF, 10/2010: 119-137.
Trkiyedeki Kant almalar 403

Cramer, Konrad. 18. Yzyl Sonunda Dnce Tarznda Bir Devrim: Immanuel
Kant, ev. Ahmet Arslan, Felsefe Tartmalar, 15/1994: 54-62.
apak, brahim. Klasik Mantkta Kategoriler Teorisi, Felsefe Dnyas,
40/2004: 108-128. [UB]
al, Orhan Mnir. Filozof Immanuel Kantn Sisteminde Ahlk ve Hukukun
Felsefi Esaslar, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 3/1947: 1106-
1133. [CM]
al, Orhan Mnir. Immanuel Kanta Gre Devletin Felsefi Esaslar, stanbul
niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 3-4/1951: 816-846. [CM]
al, Orhan Mnir. nsaniyet desinin Inda: Goethenin nsan ve Hayat
Anlay, Hegel ve Kanta Nisbeti I, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi
Mecmuas, XLV-XLVII (1-4)/1979-81: 585-616. [BK]
al, Orhan Mnir. nsaniyet desinin Inda: Goethenin nsan ve Hayat
Anlay, Hegel ve Kanta Nisbeti II, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi
Mecmuas, XLVIII-XLIX (1-4)/1982-82: 223-247. [BK]
al, Orhan Mnir. Metafizik Zaviyeden Yabanclama Problemi ve Hegelin
Panlojist ntikal ve Telif (Teklif) Felsefesi (Kanta Dair Bir Exkurs ile Birlikte),
stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, XLIV (1-4)/1980: 137-223. [BK]
akmak, E. Efe. Kant: Filozof Kral, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul
Kant), 41-42/2005: 8-29.
elebi, Volkan. Hegelin Gzyle Kantn (S)onsuzluk/Olumsuz Felsefesi,
MonoKL, 4-5/2008: 356-391.
elik, Sinan Kadir. Kant Etiinin Stoik Temelleri, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 370-377.
evikba, Sebahattin. Kantn Tz Anlay, zne, 4/2004: 2-5.
evikba, Sebahattin. Kant ve Metafizik, Immanuel Kant. Mula niversitesi
Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,
Ankara, 2006: 143-158.
rakman, Elif. mgelemin Inda: Heideggerde zgrlk ve Zaman,
Cogito, 64/2010: 214-234.
ilingir, Lokman. Kantta Pratik Akln Doal Diyalektii, Felsefe Dnyas,
32/2000: 67-75.
ilingir, Lokman. Grn Kavram Asndan Sextus ve Kantta phe
Yntemi, Felsefe Tartmalar, 30/2003: 47-60.
ilingir, Lokman. Kantta Mutluluk-Ahlakllk likisi, FelsefeLogos,
21/2003: 119-137.
404 mit ztrk

ilingir, Lokman. Transendental zgrlk, Felsefe Tartmalar, 31/2003: 33-


49.
ilingir, Lokman. Kantn Postulat Dnce Yntemi Asndan Farabi
Felsefesinin Deerlendirilii, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas
Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 232-
245.
itil, Ahmet Ayhan. Kantn Transandantal Felsefesinde Schein Kavramnn
Sinn ve Bedeutung Kavramlaryla Temellendirilmesi, FelsefeLogos, 19/2002: 87-
97.
otuksken, Betl. Kant ve Felsefece Dnme, Varlk, 1166/2004: 6-8.
otuksken, Betl. Kant Tarihst m?, Cogito (Sonsuzluun Snrnda:
Immaneul Kant), 41-42/2005:228-233.
otuksken, Betl. Kantta Bar Kavram, Barn Felsefesi: 200. lm
Ylnda Kant, yay. haz. oanna Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara,
2006: 55-62.
rekiolu, Hakan. Eletirel niversite: Kant ve Faklteler atmas,
Toplum ve Bilim, 97/2003: 217-233.
rekiolu, Hakan. Kant Otonominin Politikas, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 439-452.
rekiolu, Hakan. Kant: ada Politik Dncenin Ufku, Kant Felsefesinin
Politik Evreni, der. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, stanbul,
2010: 1-15.
rekiolu, Hakan. Kanttan Bir Sivil taatsizlik Teorisi retmek Mmkn
m?, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi
niversitesi Yaynlar, stanbul, 2010: 243-261.
en, A. Kadir. Kants Theory of Knowledge and Hegels Criticism, Uluda
niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/2000-01: 1-15.
Delice, Didem Yldrm. Estetik Bir Yarg Olarak Gzel, Aratrma. Ankara
niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Felsefe Blm Dergisi, 18/2007: 75-
92.
Dmuth, Andrej. Respect for Reason as a Reason of Law and Morality in the
World: Some Anottation to Kants Conception of Worldcitizenship, Kayg.Uluda
niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 16/2011: 53-59.
Demirdven, smail H. Meslek Kimlii Sorunu ve Immanuel Kantn Etik
Gr, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu
Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 378-383.
Trkiyedeki Kant almalar 405

Deveci, Cem. Siyasetin Snr Olarak Kamusallk:Arendtin Kanttan


karsadklar, Dou Bat, 5/1998-99: 103-120.
Deveci, Cem. Kantn Tarihe Bak: Yol Gsteren Tasarmlar Olarak lerleme
ve Bar, Varlk, 1166/2004: 21-25.
Doan, Aysel. The Defense of Externalism About Reasons form a New
Perspective, Uluda niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi,
6/2004: 17-34.
Doan, Aysel. Hayvan Haklar Sorununa Biyosantrik Bir Yaklam, Hacettepe
niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, 23/2006: 33-43.
Doan, Nejat. Machiavellism, Kantian Deontology, and the Melian Dialogue:
A Reflection on Morality and the Use of Force, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-
Corafya Fakltesi Dergisi, 44(1)/2004: 65-75.
Dolta, Dilek. Foucault, Kant, Habermas ve Postmodernizm, Varlk,
1069/1996: 47-52. [CM]
Durak, Nejdet. Mevln ve Kant Felsefesinde Akln Deeri, Sleyman Demirel
niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 2(19)/2007: 27-50. [A]
Dural, . Teoman. Veftnn kiyznc Ylnda Tarihte En nemli Fikir
Binlarndan Birinin Mimar Immanuel Kant Anarken (22 Nisan 1724-12 ubat
1804) I, Kutadgubilig, 5/2004:9-19.
Dural, . Teoman. Veftnn kiyznc Ylnda Tarihte En nemli Fikir
Binlarndan Birinin Mimar Immanuel Kant Anarken (22 Nisan 1724-12 ubat
1804) II, Kutadgubilig, 6/2004: 9-31.
Dural, . Teoman. Veftnn kiyznc Ylnda Tarihte En nemli Fikir
Binlarndan Birinin Mimar Immanuel Kant Anarken (22 Nisan 1724-12 ubat
1804) III, Kutadgubilig, 8/2005: 9-40.
Dural, . Teoman. Veftnn kiyznc Ylnda Tarihte En nemli Fikir
Binlarndan Birinin Mimar Immanuel Kant Anarken (22 Nisan 1724-12 ubat
1804) IV, Kutadgubilig, 10/2006: 9-58.
Dural, . Teoman. Veftnn kiyznc Ylnda Tarihte En nemli Fikir
Binlarndan Birinin Mimar Immanuel Kant Anarken (22 Nisan 1724-12 ubat
1804) V, Kutadgubilig, 11/2007: 9-16.
Dural, . Teoman. Veftnn kiyznc Ylnda Tarihte En nemli Fikir
Binlarndan Birinin Mimar Immanuel Kant Anarken (22 Nisan 1724-12 ubat
1804) VI, Kutadgubilig, 12/2007: 17-60.
Durant, Vill. Filozoflar Hayat Mezhepleri Eflatun-Aristo-Bacon-Spinoza-
Voltaire-Kant-Schopenhaur-Spencer-Niezche, Fikir Hareketleri, 7/1937: 157-182.
[NT]
406 mit ztrk

Dursun, Ycel. Bilme Bakmndan Kant znenin Snrlar, Immanuel Kant.


Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 50-55.
Dursun, Ycel. Bilme Bakmndan Kant znenin Snrlar, FelsefeLogos,
30-31/2006: 239-243.
Duva, zlem. Kantn, Kartezyen zne Tasarmna Kar Antropolojik Yant,
Ulu Nutkuya Armaan, yay. Haz. M. Elgin & . Veysal, nklp Yaynevi, stanbul,
2006: 150-163.
Eco, Umberto. Kant ve Ornitorenk, ev. Yasemin Tezgiden & Ali Kaftan,
Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 121-152.
Ek, Fatma pek & Deniz engel. Piranesi Between Classical and Sublime (1),
Orta Dou Teknik niversitesi Mimarlk Fakltesi Dergisi, 24(1)/2007: 17-34.
Ekemen, Zeki Nafiz (ev.). Kantn Vazife Telakkisi ve Masonluk, Trk Mason
Dergisi, 5(17)/1955: 885-887. [NT]
Ekin, zge. Is there an Absolute Time?, Yeditepede Felsefe, 10/2011: 52-67.
Eliin, Emin Trk. Sonsuz Bar steyen Bir Filozof Emmanuel Kant, Ata,
20/1963: 18-26. [CM]
Erdem, Engin. Kantn Vahiy Anlay zerine, Ankara niversitesi lhiyat
Fakltesi Dergisi, 48(2)/2007: 37-47.
Erdem, Engin. Kant: Ktlk, Ahlki Toplum ve Tanrnn Varl Meselesi,
Kutadgubilig, 14/2008: 13-31.
Erdem, H. Haluk. Saf Pratik Akln Koyutlar Olarak Tanrnn Varl ve
lmszlk, zne, 4/2004: 9-10.
Erdem, H. Haluk. ntihar Sorunu Karsnda Immanuel Kant, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 339-351.
Erdem, Hseyin Subhi. Nietzschenin Tanr mgesi zerine Bir Deerlendirme,
Felsefe Dnyas, 45/2007: 125-138. [UB]
Ergden, Akn. What is Involved in Kants Answer to Hume?, Journal of
Human Sciences, 2/1985: 77-93. [CM]
Erkzan, Hatice Nur. Kant Konstruktivizm ve Onun Yeni-Aristotelesi
Eletirisi zerine, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant
Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 474-486.
Ertrk, Ramazan. Kants Philosophical Method for the Scientific Investigation
on Nature, Felsefe Dnyas, 49/2009: 28-55. [UB]
Esenyel, Adnan. The Problem of Knowledge in Humes Philosophy and Kants
Attempt to Solve it, Kayg.Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe
Dergisi, 10/2008: 107-113.
Trkiyedeki Kant almalar 407

Esenyel, Adnan. dealizm ve Kantn Uzam Gr, Kayg. Uluda


niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 17/2011: 149-162.
Foucault, Michael. Aydnlanma Nedir, ev. Eda zgl & zlem Ouzhan,
Toplumbilim, 11/2000: 69-76.
Foucault, Michael. Doruyu Syleme Sanat, ev. Eda zgl & zlem
Ouzhan, Toplumbilim, 11/2000: 77-80.
Foucault, Michael. Aydnlanma Nedir? stne, ev. Pelin Aliolu,
FelsefeLogos, 17-18/2002: 177-190.
Funke, Gerhard. Geleneksel Mantktan Kantn Transsendental Mantna,
ev. H. Tepe, Yzylmzda nsan Felsefesi, haz. . Kuuradi, TFK, Ankara, 1997:
95-101.
Gerhardt, Vlker. Kantn Ebedi Bar Tasla stne, Kant Felsefesinin
Politik Evreni, der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar,
stanbul, 2010: 205-223.
Goldmann, Lucien. Kant Felsefesine Giri, ev. Afar Timuin, Felsefe
Dergisi, 8/1979: 55-81. [CM]
Goldmann, Lucien. Kant Felsefesine Giri, ev. Afar Timuin, Felsefe
Dergisi, 9/1979: 27-34. [CM]
Goldmann, Lucien. Kant Felsefesine Giri, ev. Afar Timuin, Felsefe
Dergisi, 11/1980: 74-86. [CM]
Gorkom, Joris von. Kant and the Invention of Literature, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 629-643.
Gkberk, Macit. Kant ve Birlemi Milletler Dncesi, Siyasi limler
Mecmuas, 259/1952: 286-289. [CM]
Gkel, Nazm. Saf Ahlak Sisteminde Bir Sarsnt: Kant-Herbert
Mektuplamasnn Yakn Analizi, FelsefeLogos, 32/2007: 135-146.
Gzetlik, Servet. How do we know that the thing-in-itself is a real existing en-
tity, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri,
Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 220-222.
Gzkn, H. Blent. Kantn Metafizik ve Akl Eletirisi zerine, Yeditepede
Felsefe, 1/2002: 21-79.
Gzkn, H. Blent. Kant ve niversite deas, Cogito (Sonsuzluun Snrnda:
Immaneul Kant), 41-42/2005: 215-226.
Gzkn, H. Blent. Kantn Eletirisi-ncesi Dneminden Eletiri Dnemine
Geiteki Anahtar Yaz: Uzayda Ynler Arasndaki Farklln Nihai Dayana
Hakknda, Felsefe Tartmalar, 37/2006: 43-55.
408 mit ztrk

Gzkn, H. Blent. Kanttan Heideggere Varln Anlam Meselesi, Cogito,


64/2010: 133-152.
Grtzel, Stephan. Kants Entwicklung zur kritischen Philosophie: Das Schne
und Erhabene in der vorkritischen Schrift von 1764 und in der Kritik der Urteilskraft
von 1790, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu
Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 610-621.
Grnberg, David. Kant, Aknsal karmlar ve Kukuculuk, Cogito
(Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 87-95.
Guyer, Paul. Kantn devler Sistemi / Kants System of Duties, Trke-
ngilizce, Trk. ev. Ali Kaftan, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant),
41-42/2005: 277-338.
Guyer, Paul. Object, Self and Cause: Kants Answer to Hume, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 116-139.
Gl, Fikri. Vicdann Nelii zerine: Rousseau-Kant rnei, Kayg. Uluda
niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 69-76.
Gnen, Mehmet. Kantta Akln Metafizik Bir Deeri Olarak Tanr deali,
Felsefe Dnyas, 49/2009: 170-180. [UB]
Gnen, Mehmet. Kantta Tanr spatlar ve Tanr Postulas, Civilacademy,
7(1)/2009: 81-88.
Gnen, Mehmet. Modern Akln zerklii, slam Aratrmalar Dergisi,
2010/23: 59-74. [UB]
Gnen, Mehmet. Kantn Ahlak Metafizii, Kutadgubilig, 19/2011: 341-358.
Gngr, Irmak. Kant: Zaman Zvanasndan karken Ben Bakas Olur,
FLSF, 11/2011: 137-154.
Gr, Bekir S. Kant ve Matematik Felsefesi zerine, Matematik Dnyas,
14(1)/2006: 94-99. [NT]
Gven, zg. Gen Kantn Evren Gr, Kutadgubilig, 20/2011: 255-267.
Habermas, Jrgen. imdinin Kalbinde Ama Yklenmek: Foucaultnun Kantn
Aydnlanma Nedir? Metni Hakkndaki Konferans zerine, ev. Eda zgl &
zlem Ouzhan, Toplumbilim, 11/2000: 81-83.
Habermas, Jrgen. ki Yzyl Sonrasndan Geriye Bakn Kazanmlaryla
Kantn Edebi Bar desi, ev. Ayegl akal, Cogito (Sonsuzluun Snrnda:
Immaneul Kant), 41-42/2005: 381-417.
Hackadirolu, Vehbi. Kantta zgrlk Sorunu, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 301-303.
Trkiyedeki Kant almalar 409

Hassner, Pierre. Immanuel Kant. Ahlk ve Politika likisi, Kant Felsefesinin


Politik Evreni, der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar,
stanbul, 2010: 81-124.
Heidegger, Martin. Kantn Varlk Tezi, ev. zgr Aktok, Heidegger, ed.
zgr Aktok & Metin Bal, Dou Bat Yaynlar, 2010: 76-107.
Heistermann, Walter. Kantn Felsefesinde nsann Yeri, ev. Tomris
Mengolu, Felsefe Arkivi, 16/1968: 49-62.
Heistermann, Walter. Die Bedeutung des Menschen in der Philosophie Kants,
Felsefe Arkivi, 16/1968: 63-78.
Heller, Agnes. Kantn Politika Felsefesinde zgrlk ve Mutluluk, Kant
Felsefesinin Politik Evreni, der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi niversitesi
Yaynlar, stanbul, 2010: 171-187.
Hzr, Nusret. Kant ve Einstein, Aratrma. Ankara niversitesi Dil ve Tarih-
Corafya Fakltesi Felsefe Blm Dergisi, 3/1965: 281-288.
Hinsch, Wilfred. Kant, nsancl Mdahele ve Ahlksal stisnaclk, Barn
Felsefesi: 200. lm Ylnda Kant, ev. etin Trkylmaz, yay. haz. oanna Kuuradi,
Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara, 2006: 85-118.
Hir, E. Kantn Ebed Bar zerindeki Felsef Denemesi I, Ankara
niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, 3(1)/1946: 3-31.
Hir, E. Kantn Ebedi Bar zerindeki Felsefi Denemesi II, Ankara
niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, 3(2)/1946: 268-292.
Hffe, Otfried. Uluslararas Hukuk Topluluunun Teorsiyeni Olarak Kant,
Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi
niversitesi Yaynlar, stanbul, 2010: 225-241.
Huhn, Tom. Kant, Adorno ve Estetiin Toplumsal Geisizlii, ev. E. Efe
akmak, Cogito, 36/2003: 256-275.
Hunemann, Philippe. Kants Critique of Leibnizian Theory of Organisms: An
Unnoticed Cornerstone for Criticism?, Yeditepede Felsefe, 4/2005: 114-150.
Hnler, Hakk. Alman Aydnlanmas ve Kantta Sanatsal Otonomi ve zgrlk
Kavramlar: En Yksek yiyi Dlemek, Felsefe Tartmalar, 11/1992: 136-147.
[FY]
Hnler, Solmaz Zelyut. Kant: Epistemolojist mi Metafiziki mi?, Immanuel
Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil
Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 168-172.
Ik, Aydn. Kantn Din Felsefesinde Doru Dinin lt zerine, Felsefe
Dnyas, 47/2008: 163-178.
kbal, Muhammed. nsan Benliinin Hrriyeti Benlik Birliinin En Mhim
Vasflar - Gazali ve Kantn Dnceleri, Yeni Selamet, 21/1947: 7-16. [NT]
410 mit ztrk

kbl, Muhammed. Kant ve Gazal, Yeni Selamet, 66/1948: 5. [CM]


nan, lhan. Kantn Varlk Kavram zerine, Cogito (Sonsuzluun Snrnda:
Immaneul Kant), 41-42/2005: 105-119.
nan, lhan. Kant on the Notion of Being, Immanuel Kant. Mula niversitesi
Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,
Ankara, 2006: 38-49.
nn, Nazl, Charles Sanders Peircen Felsefe Tarihi zerine Grleri,
Kutadgubilig, 20/2011: 247-254.
Johnson, Andrew. Kant and Virtue Ethics, Immanuel Kant. Mula niversitesi
Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,
Ankara, 2006: 359-369.
Kabaday, Talip. Ontolojik Delil zerine Anselmus ve Kant, Felsefe
Tartmalar, 24/1999: 100-107.
Kahraman, Hasan Blent. Modern Trk Siyasetinde Rousseaucu Kstlamalar
stne Rousseau-Kant Balamnda Bir Deerlendirme, Toplum ve Bilim, 93/2002:
55-82.
Kanat, Celal A. Us, Duyumlar, Platon ve Kant, Felsefe Tartmalar, 19/1996:
140-153.
Kant, Deniz Z. Aydnlanma Filozofu Kantn Ebedi Bar Dncesine Genel
Bir Bak, Felsefe Tartmalar, 14/1993: 116-128.
Kant, Deniz. Saf Akln Kritiinde Kendinde-ey Kavramnn zini Srme
Giriimi, FelsefeLogos, 30-31/2006: 169-186.
Karakaya, Talip. Kant ve Varoluu Dnrlerde zgrlk Sorunu, Immanuel
Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil
Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 311-321.
Karaosmanolu, Ali L. Muhteem Ortaklk: Kant ve Clausewitz, Uluslararas
likiler, 14/2007: 161-183.
Kart, Berfin. Kant ve Nietzschede Eletirel Dnce Asndan nsan Sorunu,
FelsefeLogos, 30-31/2006: 339-345.
Kassabov, Ognian. Finite vs. Absolute Knowledge in German Idealism: The
Case of Art, Kayg. Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi,
10/2008: 97-106.
Kayg, Abdullah. Filozoflar Hep Zt eyler mi Syler, FelsefeLogos, 29/2006:
121-130.
Kayg, Abdullah. Kesin Buyruu Doru Anlama, Barn Felsefesi: 200. lm
Ylnda Kant, yay. haz. oanna Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara,
2006: 7-53.
Trkiyedeki Kant almalar 411

Kayran, Ycel. Kant ve Eletiri: Kukuculuunun Almas Olarak Eletiri


Tasarm, Varlk, 1166/2004: 26-29.
Kayran, Ycel. Aydnlanma Kavram Asndan Modern Trk iirinde
Aydnlatma Sorunsal, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant
Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 644-653.
Kaynarda, Aslan. Trkiyede Kant eviri ve ncelemeleri, Dn (Bizim
Belde Toplum Sanat), 12/1985: 85-86. [CM]
Kersting, Wolfgang. Politika, zgrlk ve Dzen: Kantn Politika Felsefesi,
Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi
niversitesi Yaynlar, stanbul, 2010: 57-79.
Ketenci, Takner. Kant Felsefesinde Metafizik ve nsan Doas, Kayg.
Uluda niversitesi Felsefe Dergisi, 4/2005: 92-103.
Ketenci, Takner. Eletiri ve Aydnlanma, Immanuel Kant. Mula niversitesi
Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,
Ankara, 2006: 466-473.
Ketenci, Takner. Frankfurt Okulunun Diyalektii, FelsefeLogos, 30-
31/2006: 273-281.
Ketenci, Takner. Marquis de Sade: nsan-Doa likisinde nsan Doasnn
Doal Yannn Savunusu, FLSF, 3/2007: 75-96.
Ketenci, Takner. Schopenhauerin Etik Grnde Kant Eletirisi,
Yeditepede Felsefe, 6/2007: 89-111.
Ketenci, Takner. Hegelin Aynasnda Kant Etii, Bayku. Felsefe Yazlar
Dergisi, 2/2008: 275-289.
Ketenci, Takner. Kant Etiinde Duyguculuun Eletirisi, FLSF, 5/2008: 35-
58.
Ketenci, Takner & Kamuran Gdelek. Kantn ve Husserlin Descartesa
Bak, Bayku. Felsefe Yazlar Dergisi, 6/2010: 281-294.
Ketenci, Takner & Metin Topuz. Kant ve Nietzschede steme Kavram,
FLSF, 8/2010: 1-16.
Kl, Yavuz. Daha Yaanlr Bir Dnya Olanakldr: Kantta nsan Doas,
Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed.
Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 458-465.
Klaslan, Eyp. Alman dealizminin ki Dnemi, Felsefe Dnyas, 29/1999:
89-100.
Klaslan, Eyp Ali. Jacobinin Kant Eletirisi, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 223-231.
412 mit ztrk

Klaslan, Eyp Ali. Jacobinin Kant Eletirisi, Aratrma. Ankara niversitesi


Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Felsefe Blm Dergisi, 18/2007: 107-116.
Kln, Nilgn Toker. Kaybolan nsanlk dealinin Yeniden Canlandrlmas:
ada Felsefede Kanta Dn, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas
Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 453-
457.
Kibar, Sibel. An Analysis of Phenomenology: The Way to overcome Classical
Dichotomies, Ethos. Felsefe ve Toplumbilimlerde Diyalog (Elektronik Dergi), 3 (1)
Ocak 2010.
Koukouzelis, Kostas. Kants notion of independence as political freedom,
Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed.
Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 547-559.
Kmeolu, Uur. Eletirel Kant Eletirememek, Toplumbilim, 11/2000:
135-139.
Kuuradi, oanna. Kant, Etik ve Ahlak zerine oanna Kuuradi ile Sylei,
Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005:235-239.
Kuuradi, oanna. Altn Kurala Kar Kesin Buyruk, Barn Felsefesi:
200. lm Ylnda Kant, yay. haz. oanna Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu
Yaynlar, Ankara, 2006: 1-6.
Kuuradi, Ioanna. Kants Ethics: Is it a Deontological Ethics, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 352-358.
Kula, Onur Bilge. Aydnlanma Nedir? Ya da Eletirel Akl Nasl Geliir?,
FelsefeLogos, 19/2002: 79-86.
Kurtar, Senem. Sezginin Ar Formu ya da Formel Sezgi Olarak Kantta Zaman:
Heideggeri Marburg Okulundan Ayran Yitimsellik Paradoksu, Kayg. Uluda
niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 17/2011: 11-27.
Ko, Yaln. Doal Saylarn Ontolojisi Bakmndan Transandantal Mantn
nemi ve Matematiksel Mantn Bir Eletirisi, Matematik ve Felsefe. Viyana-
stanbul Felsefe evresi Sempozyumu 1994, ed. afak Ural, ISIS Ltd, stanbul, 1995:
53-63.
Ko, Yaln. Matematiin Ontolojisi Bakmndan Kant ile Fregenin
Karlatrlmas, Felsefe Arkivi, 30/1997: 49-54.
Koum, Adnan. Ahkm- Hamse ile Kantn dev Ahlkn deve Yaklamlar
Asndan Karlatrma Denemesi, Marife: Bilimsel Birikim, VI(1)/2006: 77-96.
[A]
Kovanlkaya, Aliye. Kantta Akl Grnn ptline Dair, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Trkiyedeki Kant almalar 413

Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 77-83.


Kovanlkaya, Aliye. Kantta Cinsiyet Farkll, Cinsiyetli Olmak. Sosyal
Bilimlere Feminist Baklar, derl. Zeynep Direk, YKY, stanbul, 2007: 9-24.
Kz, smail. Sezginin Bilgideki Yeri ve nemi, Felsefe Dnyas, 40/2004:
41-54. [UB]
Kutlusoy, Zekiye. Sentetik a priori Gerekten kt m?, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 56-70.
Kuyurtar, Erol. Ahlaksal Bir Ykmllk Olarak Mutlak Yoksulluu Azaltma,
FelsefeLogos, 29/2006: 177-188.
Kuyurtar, Erol. Kant, nsan Onuru ve lm Cezas, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 329-338.
Lacan, Jacques. Sade ile Kant, ev. Kamuran Gdelek & Takner Ketenci,
MonoKL, 6-7/2009: 792-811.
Lennert, Gernot. Von Kants ewigem Friedenzum Krieg fr Demokratisierung?,
Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed.
Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 523-546.
Lyotard, Jean-Franois. atmada Adalet, ev. Melih Baaran, FelsefeLogos,
16/2001: 53-70.
Makkreel, Rudolf A. Otantik Yorumdan Otantik faya Doru: Kant ile
Heidegger Arasndaki Mesafeyi Amak, Heidegger, ev. Kurtul Glen, ed. zgr
Aktok & Metin Bal, Dou Bat Yaynlar, 2010: 309-332.
Maruf, Muhammed. kbal ve Kant, ev. lhan Kutluer, Yneliler, 31-32/1984:
35-38. [CM]
Mendus, Susan. Kant: Drst Ama Dar Kafal Bir Burjuva m?, Kant
Felsefesinin Politik Evreni, der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi niversitesi
Yaynlar, stanbul, 2010: 125-149.
Mom, Karel. Two faces of irony: Kant and Rorty, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 560-570.
Nalbantolu, Hasan nal. Kant Burada da Hizmetinizdedir, Frulein. Maria
von Herbert-Immanuel Kant Yazmas, Dou Bat, 27/2004: 27-51.
Nalbantolu, Hasan nal. Kant rkten l: Schwrmerei Lesesucht
Buchmacherei, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant
Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 596-609.
Nawrath, Thomas. Interpersonale Sozialphilosophie. Grundlegung der
Sozialwissenschaften im Paradigma Kants, Immanuel Kant. Mula niversitesi
414 mit ztrk

Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,


Ankara, 2006: 401-423.
Nicholson, Peter P. Kant, Devrim ve Tarih, Kant Felsefesinin Politik Evreni,
der. & ev. Hakan rekiolu, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, stanbul, 2010:
151-170.
Nianc, Tark . Bir Btn Olarak nsan Gerei Asndan Kant Ahlaknn
Pratik Deeri, Kpr, 75/2001: 12-26. [NT]
Nutku, Ulu. Immanuel Kantn Toplumumuz in Syledikleri, zne, 4/2004: 1.
Nutku, Ulu. Engelsin Kanta Bir Eletirisine Deini, FelsefeLogos, 25-
26/2005: 127-128.
Nutku, Ulu. nsan Felsefesine Yol Gsterici Olarak Kantn Akn deler
zmlemesi, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu
Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 246-250.
Obrien, Kelli S. Kantda ve Swinburnede Vahiy, ev. Engin Erdem, Din
Aratrmalar, VI(18)/2004: 259-284. [A]
Oeser, Erhard, Gnmz Bilim Teorisi iin Kantn Gncellii, ev. mer B.
Albayrak, Kutadgubilig, 5/2004: 29-41.
Oeser, Erhard, Die Aktualitaet Kants fr die Gegenwaertige wissenschaftheo-
rie, Kutadgubilig, 5/2004: 43-57.
Ouz, ule. Kant ve Kant Sonras Pozitivizm; Mimarlkta Anlam Sorunsalnn
Balangc, Yap, 217/1999: 56-58.
Oktay, Aye Sdka. Kantta Evrensel Ahlk Yasalar ve Global Etike Katklar,
Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed.
Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 392-400.
Oral-Kavas, Zerrin. Kantn Eletirel Felsefesinde Parmenides ile Platonun
Etkisi, Felsefe Dnyas, 30/1999: 76-79.
ktem, lker. Descartes, Kant, Bergson ve Husserlde Sezgi, Ankara
niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, 40(1.2)/2000: 159-188.
ktem, lker. David Hume ve Immanuel Kantn Kesin Bilgi Anlay,
Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, 44(2)/2004: 29-55.
ktem, lker. Kant Ahlak, Aratrma. Ankara niversitesi Dil ve Tarih-
Corafya Fakltesi Felsefe Blm Dergisi, 18/2007: 11-22.
kten, Kaan H. Kantta Barn Yazgsall, Cogito (Sonsuzluun Snrnda:
Immaneul Kant), 41-42/2005: 419-432.
kten, Kaan H. Kantta Barn Yazgsall, Barn Felsefesi: 200. lm
Ylnda Kant, yay. haz. oanna Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara,
2006: 119-139.
Trkiyedeki Kant almalar 415

kten, Kaan H. Taassuba Kar Kantn Ebedi Bar lac, Cogito, 53/2007:
166-172. [TM]
zbek, Sinan. Kantn Din Felsefesinde Ortak Ahlak Sistemi ve Kilise
Kavram, Cogito, 6-7/1996: 491-510.
zbek, Sinan. Kantta Yce Kavramnn Gncellii, FelsefeLogos, 4/1998:
51-56.
zelik, Pnar Kaya. Kantn Bilgi Anlay, Ethos. Felsefe ve Toplumbilimlerde
Diyalog (Elektronik Dergi), 3 (1) Ocak 2010.
zdemirolu, A. zmen. Kant Felsefesi Inda Bir Czanne Yorumu,
Trkiyede Sanat (Plasitik Sanatlar Dergisi), 46/2000: 68-70. [TM]
zdoyran, Gven. zgrlk ya da Nedensel Belirlenim, nc Bir Olaslk
(Antinomi) Mmkn m?, FLSF, 1/2006: 85-93.
zdoyran, Gven. Hukukun Zemini Olarak Ahlak: Kantn Rechtslehre-
Tugendlehre Ayrm zerine, FelsefeLogos, 32/2007: 27-43.
zer, Blent. Sanat Snflandrmada Kant ile Hegel`e ada Adan Bir
Bak, Yap, 12/1975: 25-26. [CM]
zkan, Cengiz skender. Kantn Etiinde Ontolojik Yaklamn nemi,
Yeditepede Felsefe, 5/2006: 123-132.
zkan, Cengiz skender. Kantn Pratik Felsefesi, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 322-328.
zlem, Doan. Kantta Felsefe-Din ve Felsefe-Devlet likisi stne, Seminer,
6/1989: 93-102; Felsefe Yazlar, Anahtar Kitaplar Yaynevi, stanbul, 1993: 15-25.
zlem, Doan. Kant ve Yeni Kantlk, Immanuel Kant. Mula niversitesi
Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,
Ankara, 2006: 251-277.
zlem, Doan. Diltheyda Kant Eletirisi Balamnda Felsefenin znn
Belirlenemezlii, Bayku. Felsefe Yazlar Dergisi, 3/2008: 101-129.
ztrk, Aslhan Burcu. Sosyal Hizmet Etiinde Farkl Yaklamlar, Toplum ve
Sosyal Hizmet, 20(1)/2009: 105-115. [UB]
ztrk, Armaan. Kantn Vrisi Rawls: Liberal Kuramda Adaletin zgrl,
Cogito, 51/2007: 51-72.
ztrk, Armaan. Rawlsn Adalet Teorisi ya da Biimsel Hak Anlaynn
Teorik Amazlar zerine, stanbul niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi,
37/2007: 57-86. [UB]
ztrk, Armaan. Kant, Adalet, Bar, Cogito, 53/2007: 171-197.
Pazarkaya, Yksel. adaln Dnr Kant Anlyor, Adam Sanat,
219/2004: 74-76. [TM]
416 mit ztrk

Perovich, Anthony. Kant Bir Hristiyan m? Palmquiste Cevap, ev. Necmettin


Tan, nn niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, I(2)/2010: 311-320. [A]
Pozzo, Riccardo. Kantn Mantk Felsefesi in Miras, ev. Burhanettin Tatar,
Bilimname: Dnce Platformu, II(6)/2004: 187-200. [A]
Rawls, John. Kantn Ahlak Felsefesinin zlekleri, ev. zlem Barn, Cogito
(Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005:241-275.
Recki, Birgit. Kant ve Aydnlanma, ev. Hakan rekiolu, Cogito
(Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 192-213.
Recki, Birgit. Kendini Baka Herkesin Yerine Koyarak Dnmek: Akln
letiimsel esi stne, Kant Felsefesinin Politik Evreni, der. & ev. Hakan
rekiolu, stanbul Bilgi niversitesi Yaynlar, stanbul, 2010: 189-203.
Reber, Mehmet Sait. Deerlerin Kresellemesi ve Kresellemenin
Deerleri, Felsefe Dnyas, 41/2005: 136-145. [UB]
Rehberg, Andrea. The Problem of Subsumption, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 573-580.
Read emseddin. Kant ve Felsefesi, Muallimler Mecmuas, 33/1925: 1477-
1480. [CM]
Read emseddin. Kant ve Felsefesi, Anadolu Mecmuas, 9-19-11/1925: 346-
351. [CM]
Reyhani, Nebil. Iraka Kant karmas, Cogito, 39/2004: 359-367.
Reyhani, Nebil. Kantta Sentetik Bilgi Fikri, Cogito (Sonsuzluun Snrnda:
Immaneul Kant), 41-42/2005: 97-103.
Reyhani, Nebil. Ebed Barn Olabilirliine Kantn nanc, Barn Felsefesi:
200. lm Ylnda Kant, yay. haz. oanna Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu
Yaynlar, Ankara, 2006: 75-83.
Reyhani, Nebil. Synthetische Einheit und das Problem einer intellektuellen
Anschaauung in der Kritik der reinen Vernunft, Immanuel Kant. Mula niversitesi
Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar,
Ankara, 2006: 71-76.
Reyhani, Nebil. Dilthey, Kant ve Relativizm Sorunu, Yeditepede Felsefe,
7/2008: 125-142.
Reyhani, Nebil. Sentetik a priori: Tarihsel Arkaplan ve Bugn in Anlam,
Bilgi Felsefesi, ed. Betl otuksken & Ahu Tunel, Heyamola Yaynlar, stanbul,
2010: 211-251.
Rochlitz, Rainer. Frankfurt Okulunun Derekenarndan Kracauer, Kant, Cinayet
Felsefesi ve Polisiye Roman, ev. B. G., Argos, 1/1988: 174-175. [CM]
Trkiyedeki Kant almalar 417

Rockmore, Tom. Hegelci Eletiri ve Kant Epistemoloji zerine, ev. Damla


ikel, MonoKL, 4-5/2008: 112-118.
Russell, Matheson. Fenomenoloji ve Transendental Felsefe, ev. Kamuran
Gdelek, Bayku. Felsefe Yazlar Dergisi, 6/2010: 128-144.
Sadk Yaran, Cafer. Kant Etiinden Hareketle slamda Ahlaklln En Yksek
lkesinin Bulunmas, stanbul niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 20/2009: 51-
86. [A]
Sadi, Kerim. Kantta Diyalektik, Yeni Adam, 92/1935: 11. [CM]
Schmidt, James. Aydnlanma Neydi? Moses Mendelssohn ve Immanuel Kant
Berlinische Monatsschrifti Nasl Yantlad?, ev. Fahrettin Altun, Toplumbilim,
11/2000: 23-36.
Serin, smail. Some Remarks on Kants Contribution for Understanding the
Nature of the Transition from Epistemology to Ontology, Kayg. Uluda niversitesi
Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 10/2008: 11-15.
Sertdemir, Sekin. Kantta Doa ve Tarih, Evrensel Kltr, 94/1999: 52-55.
[CM]
Sezer, Devrim. Yurtta-Filozof Olarak Habermas: Kant Projenin Eletirel
Gc, Toplum ve Bilim, 110/2007: 47-61.
Schaper, Eva. Beeni, Ycelik ve Deha: Doa ve Sanat Estetii, ev. Ali
Kaftan, Cogito (Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 154-179.
Scruton, Roger. Immanuel Kant ve Irak Sava, ev. Gl Ateolu, Cogito,
39/2004: 355-358.
Sder, Thomas. Robert Musil und die Begegnung mit dem Denken Kants in
die Verwirrungen de Zglings Torless, Alman Dili ve Edebiyat Dergisi, 7/1990:
183-203. [CM]
Stocker, Barry. Politics and Reflective Subjective Judgment in Kant,
Yeditepede Felsefe, 3/2004: 14-30.
Stocker, Barry. The Kantian Self: The Transcendental Deduction and the
Paralogisms, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu
Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 203-219.
Tan, Necmettin. Kantn Din Anlay, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi
Dergisi, 51(2)/2010: 315-330.
Tan, Necmettin. Sanma, Bilme ve man: Kantn man Anlaynn Kavramsal
erevesi, Frat niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, XV(2)/2010: 269-285. [A]
Tatar, Burhanettin. Unity of Self-Consciousness in Kants Philosophy,
Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 11/1999: 165-174.
Tac, zcan. Kantn Vernunft (Akl) ve Verstand (Zihin) Arasnda Yapt
418 mit ztrk

Ayrmn Kelamdaki zlerine Dair Bir Aratrma, Din Bilimleri Akademik Aratrma
Dergisi, VI(4)/2006: 195-216. [A]
Ta, zcan. Kad Abdlcebbar ve Kantta Estetik Anlay, Kelm
Aratrmalar Dergisi, VII(2)/2009: 73-80. [A]
Takn, Ali. Immanuel Kantda Bilginin Kayna Problemi, Cumhuriyet
niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 6/2002: 279-294.
Temizkan, Vedi. Aristoteles ve Kantn Tz Anlaylarnn Karlatrlmas,
Antik Yunanda Felsefe ve amza Etkileri, ed. Yavuz Kl, DouBat Yaynlar,
Ankara, 2011: 431-439.
Tepe, Harun. Kreselleen Sorunlar Karsnda Kant Etii, Varlk, 1166/2004:
16-20.
Tepe, Harun. Kant Etii ve Bar Dncesi, Barn Felsefesi: 200. lm
Ylnda Kant, yay. haz. oanna Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara,
2006: 63-73.
Thorpe, Lucas. The logical basis for Kants distinction between Understanding
and Intuition, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu
Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 21-28.
Timurolu, Vecihi. Kant ve Ahlak Felsefesi zerine Siminle Sylei, Adam
Sanat, 227/2004: 58-66. [TM]
Tolun, Haydar. Kant ve Pedagoji, Ycel Aylk Bilgi ve Kltr Mecmuas, 1937:
210-212. [CM]
Topakkaya, Aslan. Kantn Ahlak(ili)in Metafizii adl Yaptnda Etiin
Temellendirilmesi, DouBat, 4/2004: 69-79.
Topakkaya, Aslan. Hobbes, Locke, Rousseau ve Kant Hukuk Felsefelerinde
Bireysel zgrlkle Toplumun Genel radesi Arasndaki likinin Kurulumu zerine
Bir Analiz, Dnen Siyaset, 24/2007: 55-66.
Topakkaya, Aslan. I. Kantn Akl ve Algsal Dnyann Formlar ve Temelleri
zerine [De mundi sensebilis atque intelligibilis forma et principiis, (Von der
Form der Sinnen und Verstandeswelt und ihren Grnden)] Adl Eserinde Zaman
Kavramnn Analizi, Kayg. Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe
Dergisi, 8/2007: 35-40.
Topakkaya, Arslan. Diltheys Kritik an Kants Zeitlehre, slam Aratrmalar
Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), 24/2011: 63-79.
Tucu, Tuncar. Immanuel Kant, Felsefe Dergisi, 1/1972: 7-11.
Tunal, smail. Kant Estetiki ve Problemleri, Felsefe Arkivi, 14: 1963: 65-81.
[Tun,] Mustafa ekip. Kant Hi Kabahatsiz midir?: lm Mnakaalar, Hayat
Mecmuas, III-53/1927: 16-17. [A]
Trkiyedeki Kant almalar 419

Tun, Serpil. Hak Olarak Konukseverlik le Etik Olarak Konukseverlii


Gnmzn G Problemleri erevesinde Dnme, zne, 13/2010: 43-58.
Turan, Erturul R. Bilgi Sezgidir: Heideggerin Kant Yorumu, Felsefe
Dnyas, 43/2006: 25-30. [UB]
Turan, Halil. Ahlk Felsefesinde zgeci ve ileci Yaklamlar: J. J. Rousseau
ve I. Kant, Felsefe Dnyas, 23/1997: 232-237.
Turan, Halil. Etikte Aknclk ve Deneyimcilik Tartmasna Bir Katk: Kant,
Epikuros ve Hutcheson, Felsefe Tartmalar, 44/2010: 19-48.
Soman-elik, Trkan, Im welchen Verhaeltnis steht Kants Kritik am
Eudaemonismus zur Xenophons Memorabilien, Hacettepe niversitesi Edebiyat
Fakltesi Dergisi, 24(1)/2007: 53-63.
Trkylmaz, etin. Kantta ve Schopenhauerde Kendinde ey (Ding an sich)
Kavram, Kayg. Uluda niversitesi Felsefe Topluluu Dergisi, 2/2003: 82-88.
Trkylmaz, etin. Heideggerin Ontoloji Tarihinde Kant Felsefesinin Yeri,
Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, 21/2004: 165-181.
U, Himmet. Kantn Ycesinden Yahya Kemalin Ycesine, Immanuel
Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil
Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 654-679.
Urhan, Veli. Kantn Bilgi Kuram ve Sentetik nermeler, Felsefe Dnyas,
38/2003: 3-20.
Urhan, Veli. Kantn Bilgi Kuramnda Metafizik nermelerin Stats,
Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed.
Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 159-167.
Utku, Ali. Foucault: Aydnlanma Nedir? Ya da Bir Felsefi Ethos Olarak Eletiri,
Felsefe Tartmalar, 25/1999: 80-92.
Uygur, Nermi. Kant, Yeni Ufuklar, 184/1967: 1-13. [CM]
lper, Sema. Kantta Yntem Sorunu Olarak Eletiri Sreci, FelsefeLogos,
35-36/2008.
rek, Ogn. Toplumsal Dzen Oluturmaya likin Yaklam: Kant, Popper
ve Sartre, Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi,
4/2003: 43-52.
rek, Ogn. Kantta Etik Deerler Olarak zgrlk ve Sayg, Uluda
niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13/2007: 189-197.
rek, Ogn. Kantta nsana Sayg Duyma Eitimi, Kayg. Uluda niversitesi
Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 8/2007: 153-161.
rek, Ogn. Kantta a priori Sentetik-Pratik Bir nerme Olarak Ahlak Yasas
ve Sayg Duygusu, Kayg. Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe
Dergisi, 11/2008: 11-20.
420 mit ztrk

rek, Ogn. Schellingin Kant Eletirisi, Ethos. Felsefe ve Toplumbilimlerde


Diyalog (Elektronik Dergi), 1 (1) Temmuz 2008.
rek, Ogn. Schellingin Kant Eletirisi, Kayg. Uluda niversitesi Fen-
Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 12/2009: 159-166.
rek, Ogn. Sokratesin Yurtseverlii: Sz Vermek, Sznde Durmak ve
nsana Sayg, FLSF, 7/2009: 37-46. [UB]
Vandenabeele, Bart. The Sublime Community, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 622-628.
Veliu, Galip. Royces Critique of Kants Epistemology, Felsefe Dnyas,
42/2005: 11-21. [UB]
Volkmann-Schluck, Karl-Heinz. Kantn Grnde Hrriyet ve Hukuk
Devleti, ev. Osman Akn Etan, Kutadgubilig, 2/2002: 71-79.
Volkmann-Schluck, Karl-Heinz. Freiheit und Rechtsstaat in der Sicht Kants,
Kutadgubilig, 2/2002: 81-91.
Voss, Stephen. A Critique of Kantian Sensibility, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 85-98.
Wolf, Gazo, Ernest. ki Yz Yl Sonra Kant: Aydnlanmaya Ne Oldu?, ev.
Esra Fazlolu, Kutadgubilig, 5/2004: 21-24.
Wolf, Gazo, Ernest. Kant After 200 Years: What Happened to the Enlightenment,
Kutadgubilig, 5/2004: 25-28.
Wood, Allen W. Kantn Deizmi, ev. Necmettin Tan, Ankara niversitesi
lahiyat Fakltesi Dergisi, LII(1)/2011: 327-347. [A]
Yaanak, Eray. Dnya Yurttal Kavramnn Evrensel Bara Katks ve
Felsefeye Den devler, Simurg, 1/1996: 19-24. [FY]
Yaln, ahabettin. The Problem of Inner Sense in Kants First Critique,
Akademik Aratrmalar Dergisi, 4(15)/2002-3: 181-190. [TM]
Yaln, ahabettin. Frege: Semantikten Matematie Paradokslar, Felsefe
Tartmalar, 30/2003: 125-139.
Yaln, ahabettin. Kantta Matematiin Felsefi Temelleri, Felsefe Dnyas,
37/2003: 128-143.
Yaln, ahabettin. Kantta Transdantal Ben Bilinci, Felsefe Dnyas, 39/2004:
44-72.
Yaln, ahabettin. Kantn Fenomenal Benlik Anlay, Immanuel Kant.
Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani,
Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 99-115.
Trkiyedeki Kant almalar 421

Yaln, ahabettin. Kant ve Benlik, Kayg. Uluda niversitesi Fen-Edebiyat


Fakltesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 91-101.
Yaln, ahabettin. Kantta Ampirik Ben Bilinci, FelsefeLogos, 39/2010.
Yaln, ahabettin. Kant Estetiinde Serbest Oyun Kavram, Felsefe
Dnyas, 52/2010: 89-102. [UB]
Yaln, ahabettin. Ben Neyim?, Beytulhikme, 2/2011: 27-38.
Yaldr, Hlya & Sibel Kiraz. Nedenselllik, Bilim ve Metafizik, Kayg. Uluda
niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 147-163.
Yayla, Ahmet. Kants View on Moral Education, Ankara niversitesi Eitim
Bilimleri Fakltesi Dergisi, 38/2005: 73-86.
Yazc, Asl. On Fichtes Reconstruction of The Kantian Unity of the I,
Cumhuriyet niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29/2005:
13-21.
Yazc, Asl. Kant ve Feminist Etik Kuramlarda Bireysel zerklik Tartmas,
Kayg. Uluda niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Felsefe Dergisi, 11/2008: 77-90.
Yetiken, Hlya. Kant Etii ile lgisi Bakmndan Kuuradinin Etik Gr,
Frankofoni, 17/2005: 203-214.
Yetiken, Hlya. Kant Etii ile lgisi Bakmndan Kuuradinin Etik Gr,
Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed.
Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 384-391.
Yetiken, Hlya. Kantn Metod retisinden zgn Bir Etik Eilimine,
Barn Felsefesi: 200. lm Ylnda Kant, yay. haz. oanna Kuuradi, Trkiye
Felsefe Kurumu Yaynlar, Ankara, 2006: 141-151.
Yetiken, Hlya. Gzelin Hakikati Hakikatin Gzeli, Yeditepede Felsefe,
8/2009: 42-58.
Ylankaya, Banu. Kants Transcendental Idealism: Is Kant an Empirical
Realist?, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu
Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 184-202.
Yldrm, Erdoan. Kalc Bar zlemi zerine, Immanuel Kant. Mula
niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi
Yaynlar, Ankara, 2006: 513-522.
Yldz, Mesut. Devlet ve Hukuk Balamnda Hobbes, Rousseau ve Kantta
zgrlk Sorunu, Kayg. Uluda niversitesi Felsefe Topluluu Dergisi, 2/2003:
45-49.
Yldz, Mesut. Kantn dev Etii, zne, 4/2004: 6-8.
Zeleny, Jindrich & Peter Kotatko. Kantn Kategoriler Tabelasna Hegelin
Eletirisinin Diyalektik Materyalizm Asndan Deerlendirilmesi, ev. mer
422 mit ztrk

Tulgan, Felsefe Dergisi, 31/1990: 141-146.


Zigriadis, Georgios. Reale Zwecke und Gottesfrage in Kants Kritik der
Urteilskraft, Immanuel Kant. Mula niversitesi Uluslararas Kant Sempozyumu
Bildirileri, Ed. Nebil Reyhani, Vadi Yaynlar, Ankara, 2006: 581-595.
Zizek, Slavoj. Kant ve Sade: deal ift, ev. Ali Kaftan, Cogito (Sonsuzluun
Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 181-190.

4. TEZLER

[1945]
Bekarolu, Hseyin. Kantta Mekan ve Zaman, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1945. [NT]
[1947]
Akn, Muzaffer. Kant ve Nicolainda Hrriyet Problemi, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1947. [NT]
[1948]
Tunal, smail. Schillerin Moral Hrriyet Anlay ve Kant Etii Karsndaki
Durumu, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1948. [NT]
[1951]
Hilav, Selahattin. Descartes ve Kantta A priori Bilgi, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1951. [NT]
[1962]
Saba, Bekir Sami. Spinoza ve Kanta Gre Ahlakta Determinizm ve
ndeterminizm Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm,
BT1962/49.
[1967]
Ik, H. brahim. Kant Estetikinde Estetik Yargnn Gzelden Duyulan Hazz
ncelemesi, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1967/47.
[1968]
Ahmetolu, Mehmet, Kant Felsefesinin zeti, Marmara niversitesi lahiyat
Fakltesi, BT1968/35.
Snmez, Ayhan. Hume ve Kantda Gereklilik ve Hrriyet Problemi, stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1968/20.
[1969]
Temuin, Nurdan. Kantta Mekan ve Zaman, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1969/29.
Trkiyedeki Kant almalar 423

[1970]
Balaban, lk. Spinoza ve Kanta Gre Ahlakta Determinizm ve ndeterminizm
Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1970/18.
Esen, Yldz. Platon ve Kanta Gre A priori Bilgi Problemi, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1970/26.
Kahraman, Adem. Dogmatik Filozoflarda Doutan Fikirlerle Kantta A priori,
stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1970/24.
[1972]
An, Tten. Kant ve Schopenhauerda Hrriyet Problemi, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1972/15. [NT]
Aksol, Nazif. Hume ve Kantta Kausalite Problemi, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1972/15.
Batge, Osman. Immanuel Kantn Ahlak Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat
Fakltesi Din Felsefesi Anabilim Dal, BT1972/34.
Pamir, Elgiz. Kantn Kategorik ve Hipotetik Imperativlerinin Felsefi
Antropolojinin Yksek Vasta Kymetleri ile Karlatrlmas, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1972/24.
Ulkut, Glten. Kantn Kategorik Imperativi ile Anthropolojideki Yksek
Deerler Arasnda Bir Karlatrma, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1972/9.
[1973]
Ayartepe, Emel. Kant ve Hegelde Mlkiyet Problemi, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1973/16.
Aydn, Fethi. Kantta a priori Bilgi Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1973/40.
lbay, Ali Rza. Kantta Uzay ve Zaman, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1973/25.
Kahya, Ahmet. Kant ve Hegelde Tarih Anlay, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1973/26.
Tuncer, Aye iek. Dnya Vatandal Asndan Genel Bir Tarih desi.
Immanuel Kant, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1973/17.
stnda, Ferhat. Immanuel Kantn Ahlak Anlay, Ankara niversitesi
lahiyat Fakltesi Felsefe Tarihi Anabilim Dal, BT1973/22.
Ylmaz, Mehmet. Immanuel Kantta Problem Metafiziinin lk Temelleri,
stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1973/65.
424 mit ztrk

[1974]
enay, Ergun. I. Kant ve G. W. F. Hegelde Hrriyet Problemi, stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1974/28.
[1975]
Altay, brahim. Kantn Antropolojik Tarih Gr, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, 1975/11.
Kuruay, Aliye. Kantta nsan Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1975/7.
[1976]
Grmen, Fethi. Kantta Hrriyet Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1976/4.
[1977]
Amik, Mustafa. Immanuel Kant ve M. Schlerde Kii Problemi, stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1976/8.
Cokun, Mustafa. Kanta, Nicolai Hartmanna ve Felsefi Antropolagiye Gre
Hrriyet Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm,
BT1977/9.
Glan, Glin. Kantn Dual Gr, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1977/10.
zcan, Mustafa. Kantta Ahlak Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1977/13.
zdemir, Nveren. Kantta nsan Problemi (amzdaki Anthropolojik
Theorilerle Kantn Anthropolojisinin Karlatrlmas), stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1977/10.
Trer, Sabahat, Kantn Tarih Gr, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1977/14.
[1978]
Aslan, Gazi. Kantta Tabi Varlk Alan ve Schelerde Psiko-vital Alan:
Benzerlikleri ve Ayrlklar, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm,
BT1978/17.
Aydn, Mehmet. Kantta ve ada ngiliz Felsefesinde Tanr-Ahlak likisi,
Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi, Doentlik Tezi, 1978/III+187. [NT]
ker, Abdullah. Kantda Antagonism ve Hartmannda Apriori Kavramlar,
stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1978/11.
Uygur, smet. Kant ve Schelerin Dual nsan Grleri, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1978/22.
Trkiyedeki Kant almalar 425

Yldrm, Hakan. nsann Bio-psiik Btnl Bakmndan Kant ve Schelerde


Dualite Problemi, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm,
BT1978/18.
[1979]
Aruoba, Oru. Nesnenin Balantsall (Hume-Kant-Wittgenstein) zerine
Bir alma, Prof. Dr. onna Kuuradi, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, D1979.
akmak, Gyasettin. Kantn (Immanuel) Dini Gr, Marmara niversitesi
lahiyat Fakltesi, BT1979/41.
alr, Hatice. Kantda Antinomiler Sorunu, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1979/21.
atalkaya, Sibel. Kant Estetikinde Gzel ve Yce, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1979/18.
Sarba, Reyhan. I. Kantn Metafizik Anlay, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1979/40.
en, Emin. Kantn Ahlak Felsefesi, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1979/51.
[1980]
elik, Remzi. I. Kantda Ahlak Anlay, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1980/32.
zbatta, Nurhayat. Kantta Antinomiler Sorunu, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1980/19. [NT]
[1981]
Akyaz, Kksal. Kantn Ahlak Anlay, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Felsefe Blm, BT1981/38.
Batur, Ali Haydar. Aristoteles ve Kantta Kategoriler Sorunu, stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1981/36.
Dursun, Pembe. I. Kantn Hukuk ve Devlet Anlay, stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1981/29.
Kantur, Sevil. Aydnlanma a ve Kantn Aydnlanma zerine Dnceleri,
stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1981/33.
Soykan, Levent. I. Kantn Ahlak Anlay, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1981/14.
zaydn, Ferda. Immanuel Kantn Salt Akln Eletirisinde Temel Kavramlar,
stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1981/37.
426 mit ztrk

[1982]
Aksakal, Sabiha. Immanuel Kantta nsan Sorunu, stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Felsefe Blm, BT1982/21.
Uuri, Tlin Berjan, Kantn Ethik rnekleri zerine Bir alma, stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm, BT1982/48.
[1985]
Gencan, Hasan. Kantda Nedensellik Sorunu,18 stanbul niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits Felsefe Blm, YL1985/45.
[1986]
Trkmen, Talat. mam Gazal ve Immanuel Kantn Akl Anlaylarnn
ncelenmesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Kelam ve slam Felsefesi
Anabilim Dal, BT1986/93.
[1987]
Akku, Yaar. Mehmet Eminin Kant ve Felsefesi Eserinin Gnmz Trkesine
evirisi (s. 198den sonras), Prof. Dr. brahim Emirolu, Dokuz Eyll niversitesi
lahiyat Fakltesi, BT1987/175.
Gl, Ali. Mehmet Eminin Kant ve Felsefesi (1-196) Eserinin Gnmz
Trkesine evirisi, Prof. Dr. brahim Emirolu, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat
Fakltesi, BT1987/188.
Kurt, Mehmet. Kantta Saf Akln Diyalektii ve Transcendantal deler, Prof. Dr.
Taylan Altu, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL1987/96.
[1990]
Abdullah, M. Amin. The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and
Immanuel Kant, Do. Dr. Alparslan Akgen, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits, D1990/166.
imenser, Serap. Kants Theory of Categories, Do. Dr. Alparslan Akgen,
Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL1990/91.
Ersoy, Tlay. The Problem of Self in Kant and Descartes, Do. Dr. Alpaslan
Akgen, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL1990/44.
[1993]
Orman, Enver. Reason without Sensibility: A Study on the Problem of Freedom
in Kants Philosophy, Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits, YL1993/52.

18
Danman bilgisi saptanamamtr.
Trkiyedeki Kant almalar 427

[1994]
Armaner, Mehmet Trker. The Problem of Space in Freges Ontology. A
Transcendental Inquiry, Prof. Dr. Yaln Ko, YL1994/101.
Gne, Yusuf. slam Asndan Kant Ahlk, Ankara niversitesi lahiyat
Fakltesi Din Felsefesi Anabilim Dal, BT1994/70.
Veysal, etin. nsan Felsefesi Asndan Kant ve Hegelde Sava ve Bar
Sorununun zmlenmesi, Prof. Dr. Nutku Ulu, ukurova niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits, YL1994/72.
[1995]
Sar, Hasan. Kantn Eserleri ve Estetik Anlay, Ankara niversitesi lahiyat
Fakltesi slam Felsefesi Anabilim Dal, BT1995/54.
Yeilyurt, Zeliha. Kant Ahlknn slm Ahlk Asndan Deerlendirilmesi,
Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi, BT1995/28. [NT]
[1996]
Sinirliolu, Feridun Hadi. Immanuel Kants Philosophical-Anthropological
Approach to International Relations: Freedom, Equality and Human Rights within
Constitutional and International Legality, Do. Dr. Taha Parla, Boazii niversitesi
Sosyal Bilimler Enstits, YL1996/224.
[1997]
Ate, Nur. The Concept of Substance in Kant`s and Schopenhauer`s Ontologies:
A Critical Comparison, Prof. Dr. Yaln Ko, Boazii niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits, YL1997/140.
Dost, Ayfer. Metaphysical Foundation of Freudian Psychology: A Transcendental
Reconsideration, Prof. Dr. Yaln Ko, Boazii niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits, YL1997/137.
zcan, Ahmet. Kanta Gre Tanr Kantlamann Eletirisi, Prof. Dr. Necip
Taylan, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi, YL1997/88.
rek, Ogn. Kant`ta Sayg Kavram, Prof. Dr. oanna Kuuradi, Hacettepe
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL1997/56.
[1998]
Adgzel, Nuri, Kanta Gre Tanr Mefhumu, Prof. Dr. Cihat Tun, Erciyes
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL1998/91. [NT]
Can, Nevzat. Aristoteles ve I. Kantta Bilginin Kayna ve Hakikate Uygunluu
Problemi, Prof. Dr. Abdulkudds Bingl, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Anabilim Dal, D1998/65.
Demir, Zerrin. Kant Felsefesinde Mutluluk (Pratik Akln Eletirisi ve Ahlak
Metafiziinin Temellendirilmesine Gre), Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Din
428 mit ztrk

Felsefesi Anabilim Dal, BT1998/27.


Serin, smail. Elementary Constituents of Objects in Kant`s Philosophy, Prof. Dr.
Yasin Ceylan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL1998/69.
Trkylmaz, etin. Ontoloji Sorunu Asndan Martin Heideggerin Kant
Yorumu, Prof. Dr. Ioanna Kuuradi, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits,
YL1998/170.
[1999]
Camc, Cihan. Richard Rortys Possibility of Solidarity out of the Kantian Game,
Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits,
YL1999/63.
Duran, smail. A Study on the Idea of Freedom in Kants Critical Philosophy,
Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits,
YL1999/68.
[2000]
itil, Ayhan A. The Theory of Objects in Kants Transcendental Thought and
Some Concequences of a Deepening of This Theory, Prof. Dr. Yaln Ko, Boazii
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, D2000/249.
Gzkn, Blent. The Problem of the Constitution of Self and Reason in
Kants Transcendental Thought, Prof. Dr. Yaln Ko, Boazii niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits, D2000/266.
Ilgcolu, Tark Necati. A Critical Consideration of Kants Doctrine of Ideas
in view of Platos Texts, Prof. Dr. Yaln Ko, Boazii niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits, D2000/226.
naltong, Mutlu Cem. The Discovery of Non-Euclidean Geometries and Kant:
The Passibility of Non-Euclidean Geometry In Kant`s Philosophy, Yrd. Do.Dr.
Samet Bae, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2000/104.
Ylmaz, Muhsin. Kant`ta Aknsal Bir Varlk Olarak Tanr, Do. Dr. Zeki zcan,
Uluda niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2000/63.
[2001]
Abat, Umut Yaar. Immanuel Kant`n Felsefesi`nde Mekan ve Zaman, Prof. Dr.
Sleyman Bolay, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2001/99.
rakman, Elif. The Ground of Law and Being-Human: A Kantian Antinomy
and its Repercussions in Heidegger and Levinas, Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou
Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, D2001/313.
Erda, Bora. Kantn Felsefesinde Doa Anlay, Do.Dr. Sinan zbek,
Kocaeli niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2001/108.
Dursun, B. Ycel. Kant`ta ve Baz Yirminci Yzyl Filozoflarnda Analitik/
Trkiyedeki Kant almalar 429

Sentetik Ayrm, Do. Dr. Kurtulu Diner, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits, YL2001/128.
imek, Ltfi. Descartes`tan Kant`a Modern ada zne-Nesne Sorunu, Do.
Dr. Sara elik, Mersin niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2001/78.
kten, Harun Kaan. Immmanuel Kant`n Ebedi Bar zerine Felsefi Deneme
Adl Eseriyle Ortaya Koyduu Ebedi Bar Fikri ve Bu Fikrin Uluslararas likiler
Dncesinde Yaratt Etki, Prof. Dr. Toktam Ate, stanbul niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits, D2001/266.
zarslan, Havva. Immanuel Kant`n Ahlak Felsefesinde Hrriyet Problemi, Prof.
Dr. Sleyman Hayri Bolay, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2001/133.
[2002]
Bal, Metin. Kant`s Dichotomic Philosophy in the Critique of Judgement, Prof.
Dr. Yasin Ceylan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Blm, YL2001/84.
Ciniviz, Mehmet Yaar. Etik Sorunlar Asndan Ekolojik Etik: Hans Jonas
Etii zerine Bir nceleme, Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits, YL2002/96.
Gen, Hayati. Two Challenges to Kantian-Rawlsian Liberal Account of the Self:
Sandel and Foucault, Yrd. Do. Dr. Cem Deveci, Orta Dou Teknik niversitesi
Sosyal Bilimler Enstits, Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Anabilim Dal,
YL2002/126.
Keser, Nimet. Kant Ahlaknda Hak, Do. Dr. Ayhan Bak, stanbul niversitesi
Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2002/138.
Kovanlkaya, Aliye. A Critical Approach to Kant`s Conception of Experience
in View of Leibniz`s Ontology, Prof. Dr. Stephen Voss, Boazii niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, D2002/233.
zaltun, Eylem. On Hintikka`s Reconstruction of Kantian Intuitions and
Aesthetics in Mathematical Reasoning, Yrd. Do. Dr. Ali Karatay & Yrd. Do. Dr.
Berna Kln, Boazii niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2002/26.
Yazc, Sedat. Justice and Justification: The Argument against Kantian
Subordination of Politics to Morality, Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou Teknik
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, D2002/277.
Yetkiner, Yusuf Ziya. Kant`ta Antinomi-Metafizik likisi, Prof. Dr. Hanifi
zcan, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Ve Din Bilimleri
Anabilim Dal, YL2002/101.
[2003]
Barn, zlem. The Role of Imagination in Kant`s First Critique, Prof. Dr. Yasin
Ceylan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim
430 mit ztrk

Dal, YL2003/224.
Beyazt, Glcan Eri. Kant`tan Scheler`e Alman dealizminde nsan ve Varlk
Sorunu, Yrd. Do. Dr. Kamuran Gdelek, Mersin niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2003/125.
Demiray, Mehmet Ruhi. Question concerning the Universality of Human Rights:
A Comparative Examination of the Works of Donnelly, Nino and Ferry and Renau,
Prof. Dr. Cem Deveci, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits,
YL2003/127.
Ku, Selim. Kant Felsefesinde Tanr Anlay, Prof. Dr. Recep Kl, Ankara
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dal,
YL2003/84.
zdemir, zge. Aydnlanma anda Avrupa ve Trkiye`de Bilim ve Toplum,
Prof. Dr. Feza Gnergun, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2003/82.
[2004]
Akkanat, Salih. The Conscious of the Presentness as a Critical Attitude Towards
The Progress: Kant, Arendt, Benjamin, Yrd. Do. Dr. Zeynep Gambetti, Boazii
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2004/104.
At, Naciye Ertrk. John Locke ve Immanuel Kantta Bilginin Snr Problemi,
Prof. Dr. Taylan Altu, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim
Dal, D2004/167.
Cmert, Selma. Immanuel Kantn zgrlk Anlay, Mula niversitesi Fen
Edebiyat Fakltesi, BT2004/53. [NT]
rekiolu, Hakan. Bir Politika Filozofu Olarak Kant, Yrd. Do. Dr. Nilgn
Toker Kln, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal,
D2004/261.
Ketenci, Takner. ada Felsefede Akl Eletirisi ve Kant Etii, Do. Dr.
Abdullah Kayg, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim
Dal, D2004/215.
Serin, smail. The Quiddity of Knowledge in Kant`s Critical Philosophy, Prof.
Dr. Yasin Ceylan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Blm, D2004/148.
en, Serdar. Kant ve Wittgenstein zerine Eletirel Bir Karlatrma, Prof. Dr.
brahim Emirolu, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe ve
Din Bilimleri Anabilim Dal, YL2004/105.
eyhun, Elif. Kantn Matematik Felsefesi, Mula niversitesi Fen Edebiyat
Fakltesi, BT2004/57. [NT]
Tanrverdi, Hasan. Immanuel Kantta Bilgi-man Ayrm, Yrd. Do. Dr. Mustafa
Trkiyedeki Kant almalar 431

Kk, Kahramanmara St mam niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe ve


Din Bilimleri Anabilim Dal, YL2004/137.
[2005]
Bingl, Hande. Kantn Ahlak Felsefesinin Siyasal Alm, Danman: Yrd. Do.
Dr. Gven Bakrezer, Kocaeli niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2005/104.
Boyac, Nihal Petek. Kantn Estetik Anlay, Prof. Dr. Afar Timuin, Kocaeli
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2005/85.
Demir, Aysel. Kantn Ahlak Felsefesinde Koulsuz Buyruun (Kategorik
mperatif) Yeri, Prof. Dr. Afar Timuin, Kocaeli niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2005/111.
Erylmaz, Alper. Les Influences Du Concept Kantien Du Jugement Sur La Pense
Contamporaine, Prof. Dr. Medar Atc, Galatasaray niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2005/81.
Gkel, Nazm. The Limits of Pure Ethics in Kant, Prof. Dr. Stephen Voss,
Boazii niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2005/120.
zdoyran, Gven. The Problem of Freedom in the Context of the Law of
Causality in Kants Critique Of Pure Reason, Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou
Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, YL2005/160.
zkaracalar, Turul. Bridging the Gap Between David Humes and Immanuel
Kants Theories of Morality, Prof. Dr. Grol Irzk, Boazii niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2005/70.
Saki, zgl. Kant`ta Nedensellik ve zgrlk, Prof. Dr. Sinan zbek, Kocaeli
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2005/95.
Satc, Murat. Immanuel Kantta zneler Araslk Kavramnn Dnya Yurttal
ve Ebedi Bar Anlayndaki Yeri, Prof. Dr. Sinan zbek, Kocaeli niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2005/154.
Tle, Harun Mustafa. Immanuel Kantta zgrlk ve Sorumluluk likisi, Prof.
Dr. Mehmet Akgn, Pamukkale niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Anabilim Dal, YL2005/98.
Yazc, Asl. An Inquiry Concerning the Place of Emotions in Virtue Ethics (A
Comparison Between Aristotle and Kant), Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou Teknik
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, D2005/258.
[2006]
Ayas, Tuba. The Pure Possibility of Immanuel Kants Aesthetics, Yrd. Do. Dr.
Mahmut Mutman, Bilkent niversitesi Gzel Sanatlar Enstits Grafik Anasanat
Dal, YL2006/94.
Bakubala, Glah. Kant Ahlaknda Tanrnn Yeri ve levi, Prof. Kazm
432 mit ztrk

Sarkavak, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal,


YL2006/92.
Baer, Nami. Les Operations Dialectiques Chez Les Philosophes Allemands
Post-Kantiens Precede Dune Presentation Raisonnee De Lusage Que Font Les
Grecs Du Terme Dialectique, Prof. Dr. Medar Atc, Galatasaray niversitesi
Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, D2006/124.
Bayram, Selma Aydn. The Relation of Freedom and Evil in Kant`s Moral
Philosophy, Do. Dr. Halil . Turan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Blm, YL2006/132.
adrc, Mzeyyen. Immanuel Kantta Bilgi-man likisi, Prof. Dr. Zeki zcan,
Uluda niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim
Dal, YL2006/138.
elebi, Ayin. Kant Felsefesinde nsan, Prof. Dr. Mehmet Akgn, Pamukkale
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2006/77.
Demirel, Seher. Kantn Ahlak Felsefesi, Prof. Dr. Sinan zbek, Kocaeli
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2006/57.
Glbahar, Glay. Kantta Yasa, Ahlak Yasas ve zgrlk, Prof. Dr. Harun Tepe,
Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2006/85.
Gven, zg. Kantn Eletiri ncesi Bilgi ve Bilim Gr, Do. Dr. Cengiz
akmak, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal,
YL2006/123.
Keha, Mine Kaya. Hume ve Kant`ta zgrlk Problemi (Kant`n Eletirel
Felsefesiyle Snrlandrlm Olarak), Prof. Dr. Abdulkuddus Bingl, Atatrk
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, D2006/130.
Mftgil, Onur Fevzi. Kant on the Ethical Community and the Pursuit of
Happiness, Yrd. Do. Dr. Nedim Nomer, Sabanc niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits, YL2006/55.
zdemir, Glay. Kant Ahlaknda Sayg Kavram, Yrd. Do. Dr. Erturul Rufayi
Turan, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, YL2006/109.
zkan, Mehmet kr. Ontolojik Nizam, Gaye Delilleri ve Kantn Eletirisi,
Necip Taylan, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi, BT2006/26.
[2007]
Erdoan, Zehragl. Yitimsellik Sorunu Asndan Heidegger`in Kant Yorumu,
Do. Dr. Erdal Cengiz, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, D2007/224.
Hogr, Kubilay. Arthur Schopenhauerin Yeter Sebep lkesi ve Kant Eletirisi,
Prof. Dr. Doan zlem, Mula niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Anabilim Dal, YL2007/120.
Trkiyedeki Kant almalar 433

Karata, Ebru Pehlivan. I. Kantn Bilgi Teorisinde znenin Kurucu Rol, Yrd.
Do. Dr. Hseyin Aykut, Sakarya niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Anabilim Dal, YL2007/97.
Trkmen, Sevin. Aristoteles, Spinoza ve Kantta Ekolojik Praksis zerine
Varlk Bilimsel Bir nceleme, Yrd. Do. Dr. Ayhan itil, Kocaeli niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2007/110.
Uslu, Yamur Ceylan. Laperception Transcendantale: Le Fondement De Lunit
Du Sujet Dans La Philosophie De Kant, Yrd. Do. Dr. Aliye Kovanlkaya, Galatasaray
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2006/133.
[2008]
Bekta, Fato. Kants Mind and Its Matter, Prof. Dr. Stephen Voss, Do. Dr.
Berna Kln & Yrd. Do. Dr. Sun Demirli, Boazii niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal, YL2008/67.
ifi, Uur. Kant ve Gazalide Din-Akl likisi, Yrd. Do. Dr. M. Kazm Arcan,
Cumhuriyet niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dal, YL2008/178.
Eldere, Serap. Hume ve Kantta Nedensellik, Do. Dr. ahabettin Yaln, Mula
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2008/124.
Karaam, Ali. Aristoteles ve Kantta Karlatrmal Erekbilim ncelemesi, Prof.
Dr. Sinan zbek, Kocaeli niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm
Felsefe Anabilim Dal, YL2008/93.
Karademir, Aykan. Zamann Varlkbilimsel Amlamas zerine Yrtlen
Metafiziksel Aratrmalara Eletirel Bir Giri, Prof. Dr. Sinan zbek, Kocaeli
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2008/85.
Kken, Benson Yapncak. Diskursif Etiin Kanttaki Temelleri, Do. Dr. Metin
Coar, Cumhuriyet niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe
Anabilim Dal, YL2008/72.
zen, zge. La Question De Loi Dans La Philosophie Pratique dEmmanuel
Kant, Prof. Dr. Melih Baaran, Galatasaray niversitesi Sosyal Bilimler Enstits
Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal, YL2008/94 .
zdem, Gnen. Teorik ve Pratik Akl likisi Bakmndan Kantta Transendental
Ben Tasarm, Yrd. Do. Dr. Sanem Yazcolu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2008/108.
Soysal, Deniz. Conceptual Background of Truth Content of Art in Gadamers
Truth and Method, Do. Dr. Halil . Turan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal
Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal, D2008/171.
434 mit ztrk

Tan, Necmettin. Immaneul Kantn man Anlay, Prof. Dr. Recep Kl, Ankara
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dal,
D2008/272.
Temizkan, Vedi. Kantta Ben Sorunu. Yrd. Do. Dr. Deniz Kant, Kocaeli
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2008/124.
Tuzcuolu, Nuran. Kantta dev Ahlknn Temellendirilii, Yrd. Do. Dr. Harun
Anay, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm lahiyat
Anabilim Dal, YL2008/178.
nal, Anl. Concept of Epigenesis on the Horizon of Transcandantel Philosophy
and Phenomenology of Heidegger, Do. Dr. Hasan Blent Gzkan, Yeditepe
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2008/70.
[2009]
Al, Nihat. Kantn Eletiri Felsefesinde nsan Sorunu, Do. Dr. O. Faruk Akyol,
stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2009/113.
Avc, Nil. The Relation of Aesthetic Experience to the Truth and the Good in
Kant, Prof. Dr. Ahmet nam, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits
Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal, YL2009/146.
Gnen, Mehmet. Kantn Tanr Anlay, Prof. Dr. Cengiz akmak, stanbul
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, D2009/154.
Kzlkaya, Ahmet. Sivil Toplum-Devlet likileri Balamnda Kant ile Hegelin
Hukuk Felsefelerinin Karlatrlmas, Do. Dr. Eyp Ali Klaslan, Ankara
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2009/170.
Koba, Tolga. An Analysis of Foucaults Introduction to Kants Anthropology,
Yrd. Do. Dr. Ayhan Akman, Sabanc niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Siyaset
Bilimi ve Kamu Ynetimi Blm Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dal,
YL2009/103.
Koar, Baak. Teleolojik Yargnn Eletirisinin Kantn Kendi Toplum Fikrini
Temellendirmesi Bakmndan levi zerine Eletirel Bir nceleme, Prof. Dr. Sinan
zbek, Kocaeli niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe
Anabilim Dal, YL2009/80.
Kurt, Ceyhan. Kantn Etik Grnde zgrlk Kavramnn Yeri, Do. Dr.
Takner Ketenci, Mersin niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm
Felsefe Anabilim Dal, YL2009/131.
ner, Ebru. Kantta Akln Eletirisi, Do. Dr. Hasan Ayk, Rize niversitesi
Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dal,
Trkiyedeki Kant almalar 435

YL2009/153.
Pusar, Gsal. Thought, Critique, and Novelty in Kants Critical Philosophy,
Stephen Voss, YL2009/54.
enkaya, Cokun. La Conception Kantienne de la Perception par Rapport
Descartes, Locke et Leibniz, Yrd. Do. Dr. Aliye Kovanlkaya, Galatasaray
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2009/123.
Vatansever, Trkan. Kantta Tarih Kavram, Yrd. Do. Dr. Deniz Kant, Kocaeli
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2009/130.
Yldrm, Yusuf. Schmatisme et Individuation: Constitutiton du Temps Objectif
chez Kant et Husserl, Yrd. Do. Dr. Aliye Kovanlkaya, Galatasaray niversitesi
Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal, YL2009/186.
[2010]
Behet, Ahmet Serbun. Kantn Ahlak Meteafiziinde zgrlk ve Ahlak Yasas
Sorunu, Prof. Dr. Ayhan Bak, YL2010/73.
Binici, Bata Baar. Nietzsches Criticisms of Kantian Morality, Yrd. Do. Dr.
Bar Parkan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Blm Felsefe Anabilim Dal, YL201/103.
Fazla, Zeynep. Kant Etiinin ada slam Ahlak zerine Etkileri: Ahmet
Hamdi Akseki rnei, Prof. Dr. Cafer Sadk Yaran, YL2010/118.
Ik, Canan. Modern Akln Postmodern Eletirisi, Do. Dr. ahabettin Yaln,
Mula niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2010/111.
Kaya, zlem Duva. Kantn Felsefi Antropolojisi ve ada Felsefeye Etkisi,
Do. Dr. Nign Toker Kln, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Blm Felsefe Anabilim Dal, D2010/423.
Keeli, Halim Avar. Kantda zgrlk ve dev Sorunu, Prof. Dr. Ayhan Bak,
stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2010/95.
Kutan, Ali Haydar. Epicurus and Kant: A Comparison of Their Ethical Systems,
Do. Dr. eref Halil Turan, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits
Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal, YL2010/140.
kszan, Umut. La libert dans la pense de Martin Heidegger, Prof. Dr.
Zeynep Direk, Galatasaray niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm
Felsefe Anabilim Dal, D2010/300.
zkan, Cengiz skender. 19. Yzyl Tarih Felsefelerinde Akl ve lerleme
Arasnda Kurulan liki: Hegel, Marx, Comte, Do. Dr. Cemal Gzel, Hacettepe
436 mit ztrk

niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, D2010/245.


zlem, Cankaya Erdem. Immanuel Kant ve Wilhelm Diltheyda Akl Kavram,
Prof. Dr. Betl otuksken, Maltepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe
Blm Felsefe Anabilim Dal, YL2010/93.
Saygn, Alkm. Kant ve Levinas Etiinde zgrlk Kavram zerine, Prof. Dr.
Sabri Bykdvenci, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm
Felsefe Anabilim Dal, YL2010/262.
Tezcan, Fatmatuzzehra. Kantta Bilgimizin Kayna. Eletirisi ve
Temellendirilmesi, Yrd. Do. Dr. smail Kllolu, Marmara niversitesi lahiyat
Fakltesi, YL2010/126.
Ylmaz, Ender. Teleolojik Etik ve Deontolojik Etikin Karlatrlmas (J.S.
Mill ve I. Kant ile Snrlandrlm Olarak), Yrd. Do. Dr. M. Hanifi Macit, Atatrk
niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal,
YL2010/107.
[2011]
Acan, Muhammed Ali. Uluslararas likiler Dncesinde nsan ve Sosyo-
Politik Topluluk Sorunu: Eletirel Teori ve Immanuel Kant, Prof. Dr. Bra Ersanl,
Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Siyaset Bilimi ve Uluslararas
likiler Anabilim Dal, D2011/257.
Atasever, Erdin. Hegelin Teslisi: Ruhun Fenomenolojisinde Benlik-uuru
emas, Do. Dr. Rahim Acar, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dal, YL2011/128.
Avar, Devrim. Immanuel Kantta Saf Akl Kavramnn Dil Felsefesi Asndan
Bir Deerlendirmesi, Do. Dr. Osman Elmal, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dal, YL2011/86.
Gecegider, Nuri. David Hume ve Kantta Nedensellik Sorunu, Yrd. Do. Dr.
Nejdet Durak, Sleyman Demirel niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe ve
Din Bilimleri Anabilim Dal, YL2011/148.
Haar, Ekim. The Problem of Self-knowledge in Kants Critique of Pure Reason,
Yrd. Do. Dr. Elif rakman, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits Felsefe Blm Felsefe Anabilim Dal, YL2011/118.
Keskin, Gamze. Kantn Transsendental Mantk Anlay, Yrd. Do. Dr. Uur
Ekren, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal,
YL2011/89.
all, Saim. Kantn Kozmopolitizm Teorisi ve ada Kozmopolitizm Akm
zerindeki Etkisi, Prof. Dr. Suna Baak, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits
Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi Blm Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dal,
D2011/223.
Trkiyedeki Kant almalar 437

Topuz, Metin. Kant ve Nietzschede steme Kavram, Do. Takner Ketenci,


Mersin niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Anabilim Dal, YL2011/179.

KAYNAKLAR

Akyol, O. Faruk ve Sanem Yazcolu ge, Trkiye Felsefe Yaynlar Kaynakas. Kitaplar-
Makaleler (1928-1999), haz. O. Faruk Akyol & Sanem Yazcolu ge, Trkiye Felsefe
Kurumu Yaynlar, Ankara, 2000.
Alper, mer Mahir, Eski Dilde Yeni Felsefe: Arap Harfli Trke Kant almalar, Cogito
(Sonsuzluun Snrnda: Immaneul Kant), 41-42/2005: 510-516.
Bolay, Sleyman Hayri ve smail Kz, Trkiyede Dnce Yaymlar Kaynakas (1839-
2007), Ankara, 2007. [Kaynak adres: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-73836/fel-
sefe.html].
Cumhuriyet Dnemi Makaleler Bibliyografyas, Kaynak adres: http://makale.mkutup.gov.tr/
cgi-bin/WebObjects/CumMak.
slam Aratrmalar Merkezi Veri Tabanlar, Kaynak adres: http://www.isam.org.tr.
Kant, Immanuel, Immanuel Kants gesammelte Schriften. 29 vols. Herausgegeben von
der Preussischen Akademie der Wissenschaften (I-XXII), der deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin (XXIII) und der Akademie der Wissenschaften zu Gttingen
(XXIV-XXIX); (Abteilung I: Werke: I-IX; Abteilung II: Briefwechsel: X-XIII; Abteilung
III: Handschriftlicher Nachlass: XIV-XXIII; Abteilung IV: Vorlesungen: XXIV-XXIX);
Berlin: 1902-.
Nuran Tuzculu, Kantta dev Ahlknn Temellendirilii, dan. Yrd. Do. Dr. Harun Anay,
Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits lahiyat Anabilim Dal Felsefe ve Din
Bilimleri Bilim Dal, stanbul, 2008.
Trkiye Makaleler Bibliyografyas, Kaynak adres: http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/We-
bObjects/Makale.
Ulakbim Sosyal ve Beeri Bilimler Veri Taban, Kaynak adres: http://www.ulakbim.gov.tr/
cabim/vt/uvt/sbvt/.
Yksek retim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, Kaynak adres: http://tez2.yok.gov.tr.