You are on page 1of 3

Univerzitet u Beogradu

Maxinski fakultet
Katedra za automatsko upravae
Predmet: Osnove automatskog upravaa
Semestar: 6.
Xkolska godina: 2016/2017
Profesor: Zoran Buqevac
SIPUI: Spisak ispitnih pitaa za usmeni ispit
Datum: 22.02.2017.
Student, registarski broj:

A grupa pitaa

1. Pojam i definicija ulazne veliqine sistema, vektora ulaza (ulaza) sistema. Oznaqavae.
Primer.

2. Pojam i definicija izlazne veliqine sistema, vektora izlaza (izlaza) sistema. Oznaqa-
vae. Primer.

3. Statiqki i dinamiqki sistemi. Primeri.

4. Pojam i definicija dijagrama sistema. Grafiqka ilustracija.

5. Definicija redne sprege sistema. Grafiqka ilustracija.

6. Definicija paralelne sprege sistema. Grafiqka ilustracija.

7. Definicija povratne sprege sistema. Grafiqka ilustracija.

8. Definicija objekta automatskog upravaa. Primer.

9. Pojam i definicija poremeajne veliqine objekta, vektora poremeaja objekta. Oznaqa-


vae. Primer.

10. Pojam i definicija upravaqke veliqine kao ulazne veliqine objekta, vektora upravaa
kao ulaza objekta. Oznaqavae. Primer.

11. Procesni i upravaqki deo objekta. Strukturni dijagram. Primer.

12. Upravaqki sistem. Strukturni dijagram.

13. Sistem upravaa. Opxti strukturni dijagram. Neautomatski, poluautomatski, i automat-


ski sistem upravaa.

14. Otvoreni sistem automatskog upravaa bez direktne kompenzacije poremeaja. Objax-
ee koncepta. Primer.
15. Otvoreni sistem automatskog upravaa sa direktnom kompenzacijom poremeaja. Ob-
jaxee koncepta. Primer.

16. Zatvoreni sistem automatskog upravaa. Objaxee koncepta. Primer.

17. Osnovni problem dinamiqkog ponaxaa zatvorenih SAU.

1
18. Kombinovani sistem automatskog upravaa. Objaxee koncepta. Primer.

19. Funkcije i struktura upravaqkih sistema.

20. Tipiqne promene ulaznih veliqina.

21. Pokazatei kvaliteta prelaznog procesa upravanog objekta.

22. HPO bez povratne sprege.


23. HPO sa krutom povratnom spregom (razvodnik bez koxuice).

24. HPO sa krutom povratnom spregom (razvodnik sa koxuicom).

25. HPO sa usporenom povratnom spregom.

B grupa pitaa

1. Definicija Laplasove transformacije. Osnovna primena.

2. Inverzna Laplasova transformacija.

3. Prva graniqna teorema Laplasove transformacije.

4. Druga graniqna teorema Laplasove transformacije.

5. Statiqka grexka sistema preko druge graniqne teoreme Laplasove transformacije.

6. Laplasova transformacije ktog izvoda funkcije.


7. Laplasova transformacija osnovnih funkcija: h (t), (t), et h (t), (sin t) h (t).

8. Hevisajdov razvoj-jednostruki polovi.

9. Hevisajdov razvoj-vixestruki pol.

10. Linearni UI sistem. Definicija. Grafiqka interpretacija.

11. Stacionarni UI sistemi, definicija, grafiqka interpretacija.

12. Linearni, stacionarni UI sistem, jednaqina ponaxaa, red, dimenzija sistema.

13. Nominalni radni reim UI sistema, apunoveva transformacija koordinata, grafiqka


interpretacija. Jednaqina ponaxaa UI sistema preko odstupaa.

14. Prenosna funkcija (klasiqna) sistema, eno fiziqko tumaqee, prenosna matrica (kla-
siqna) sistema.

15. Potpuna prenosna matrica UI sistema. Najjednostavniji primer.


16. Odreivae potpune prenosne matrice UI sistema.

17. Potpuni blok dijagram UI sistema.

18. Algebra blok dijagrama pri poqetnim uslovima jednakim nuli za rednu spregu.

19. Algebra blok dijagrama pri poqetnim uslovima jednakim nuli za paralelnu spregu.

20. Algebra blok dijagrama pri poqetnim uslovima jednakim nuli za povratnu spregu.

21. Definicija fiziqkog staa dinamiqkog sistema.

22. Definicija matematiqkog staa dinamiqkog sistema.

23. Trajektorija staa, portret staa, grafiqka interpretacija.

24. Definicija kretaa i funkcije odziva.

2
25. Definicija linearnog USI sistema.
26. Definicija stacionarnog USI sistema.
V grupa pitaa
1. Linearni stacionarni USI sistem, matematiqki model, red, dimenzija sistema.
2. Opxti algoritam za izbor veliqina staa UI sistema.
3. Nominalni radni reim USI sistema, apunoveva transformacija koordinata, grafiqka
interpretacija. Matematiqki model USI sistema preko odstupaa.
4. Ravnoteni radni reim USI sistema, ravnoteno stae, potreban i dovoan uslov da
je stae x ravnoteno stae.
5. Teorema o broju ravnotenih staa.
6. Potpuna prenosna matrica USI sistema.
7. Odreivae potpune prenosne matrice i enih podmatrica, USI sistema.
8. Potpuni blok dijagram USI sistema.
9. Definicije frekventne karakteristike i frekventne matrice.
10. Frekventna karakteristika i frekventna matrica UI sistema.
11. Frekventna karakteristika i frekventna matrica USI sistema.
12. Osobine frekventne karakteristike.
13. Logaritamska frekventna karakteristika.
14. Dijagrami logaritamske frekventne karakteristike elementarne prenosne funkcije w (s) =
k, w (s) = s i w (s) = 1 T s.
15. Dijagrami logaritamske frekventne karakteristike elementarne prenosne funkcije w (s) =
T22 s2 T1 s + 1 i w (s) = T22 s2 + 1.
16. Upravivost staa sistema, upravivost sistema, uslovi.
17. Osmotrivost staa sistema, osmotrivost sistema, uslovi.
18. Stabilnost nultog ravnotenog staa, privlaqee nultog ravnotenog staa, asimptot-
ska stabilnost nultog ravnotenog staa.
19. Osobine stabilnosti sistema.
20. Uslovi stabilnosti nultog ravnotenog staa, uslovi privlaqea nultog ravnotenog
staa, uslovi asimptotske stabilnosti nultog ravnotenog staa.
21. Uslovi stabilnosti sistema, graniqne stabilnosti i nestabilnosti sistema.
22. Hurvicov kriterijum stabilnosti.
23. Najkvistov kriterijum stabilnosti.
24. Bodev kriteriju stabilnosti.
25. Pojaqaa sistema, definicija, odreivae.
26. Vrste sistema.
27. Tipovi dejstva prenosnih organa.

Napomena: Na usmenom ispitu student izvlaqi po jedno pitae iz svake grupe pitaa.