You are on page 1of 51

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA EN 1984)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-1-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

INDICE

1. Que é a APSSC
1.1. Obxectivos
1.2. Misión, visión, valores
1.3. Persoas asociadas

2. Estrutura organizativa
2.1. Órganos de representación
2.2. Comisións
2.3. Organigrama

3. Servizos que se ofertaron

4. Memoria 2015 da Intérprete de Lingua de Signos

5. Memoria 2015 da Técnica Social

6. Memoria 2015 do Auxiliar Administrativo

8. Actividades da APSSC durante o 2015

9. Subvencións concedidas durante o 2015

10. Avaliación dos resultados obtidos

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-2-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

1. QUE É A APSSC

A Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela (APSSC) é unha entidade sen
ánimo de lucro fundada en xuño de 1977 na cidade de Santiago de Compostela. Nace como
resultado das inquietudes dun grupo de persoas xordas que desexaban unha entidade que
defendese os seus dereitos e poder traballar dende ela para mellorar a calidade de vida das
persoas xordas e xordocegas, e así acadar unha plena integración e igualdade de condicións
co resto da sociedade nos diferentes ámbitos: social, educativo, laboral,…
Está declarada de Utilidade Pública polo Ministerio de Interior no ano 1984. Neste mesmo
ano tamén se afiliou á Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG),
quedando así mesmo afiliada á Confederación Estatal de Persoas Xordas (CNSE). Mantén
unha estreita relación tanto con ambas as dúas entidades coma co resto de asociacións de
Galicia, colaborando na organización de actividades e na oferta de servizos para a atención de
calquera persoa xorda ou oínte.
Na actualidade a APSSC está situada no edificio da Casa das Asociacións de Benestar Social
(CABES), na rúa Poeta Manuel María n.º 6, 2º planta, despacho 5 (Salgueiriños), local cedido
polo Concello de Santiago de Compostela.
Atende a persoas xordas e xordocegas de toda a bisbarra e arredores de Santiago de
Compostela, pero tamén a persoas oíntes vinculadas dalgunha forma á comunidade xorda.

A APSSC loita día a día por conseguir a igualdade de condicións para as persoas xordas e por
eliminar as barreiras de comunicación aínda existentes; ademais, hoxe en día existen moitos
recursos e medios para superalas. As novas tecnoloxías da información e a comunicación,
xunto coas axudas técnicas e adaptacións que hai na actualidade, son elementos
fundamentais para eliminar estas barreiras. Tamén existen recursos humanos que favorecen
a integración, sendo o máis importante a figura dun/dunha profesional da interpretación da
lingua de signos e guía- intérprete de persoas xordocegas.
Progresivamente, as accións levadas a cabo pola APSSC fóronse enfocando cara unha real e
efectiva participación das persoas xordas e xordocegas na sociedade, mellorando a súa
Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-3-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

calidade de vida e procurando ofrecer cada vez maior número de actividades e servizos con
este fin. Así, grazas ao empeño e dedicación das/os socias/os e xunta directiva por aprender e
demostrar unha realidade tan diversa, foise logrando unha maior sensibilización da
poboación oínte pola situación deste colectivo, participando nas actividades da entidade e
interesándose por coñecer a lingua de signos e a cultura da comunidade xorda.
1.1. Os obxectivos anuais da APSSC son os seguintes:

 Mellorar a calidade de vida das persoas xordas e das súas familias nos ámbitos familiar,
infantil, educativo, sanitario, laboral,…

 Conseguir un marco legal que permita a plena igualdade e participación social das persoas
Xordas.

 Acadar o recoñecemento legal e social axeitado para a Lingua de Signos Española.

 Promover o acceso á formación e o emprego das persoas xordas e a eliminación das
barreiras de comunicación.

 Fomentar a autonomía e a independencia das persoas xordas

 Potenciar e dar continuidade aos servizos de Intérprete de Lingua de Signos en todos os
ámbitos da vida social.

 Organizar actividades culturais dentro do movemento asociativo de persoas xordas.

 Sensibilizar á sociedade sobre as necesidades e demandas das persoas xordas e as súas
familias, así como das entidades nas que estas se integran.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-4-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

1.2. Misión, visión, valores

Misión
Mellorar a calidade de vida das persoas xordas a través do traballo diario en todos e en cada
un dos ámbitos fundamentais da vida diaria, como son o social, laboral, psicolóxico,
económico... defendendo os seus dereitos e loitando pola total accesibilidade en igualdade de
condicións co resto da sociedade.

Visión
Un traballo de equipo e un ambiente de colaboración que favorezan sempre ofrecer ao
colectivo de persoas xordas, familiares e sociedade en xeral unha atención eficaz e eficiente.

Valores
Un traballo diario pola defensa dos dereitos das persoas xordas Profesionalidade na atención
a cada persoa usuaria Neutralidade e segredo profesional Comunicación na lingua natural das
persoas xordas, a lingua de signos.
As persoas xordas como protagonistas das súas propias vidas, fomento do empoderamento.

1.3. Persoas asociadas

Na actualidade a Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela conta cun total de
134 persoas socias, das cales:
113 son membros asociados
21 son membros colaboradores

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-5-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

2. ESTRUTURA ORGANIZATIVA

A Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela ten unha estrutura e un
funcionamento que se rexe por criterios democráticos e pluralistas, sendo o seu máximo
órgano de representación a Asemblea Xeral, e de xestión e organización a Xunta Directiva,
elixida en Asemblea Xeral cada catro anos.

2.1. Órganos de representación

Os órganos de representación da APSSC son:

 Pluripersonales:

- Asemblea Xeral: órgano supremo de goberno dá Asociación de Persoas Xordas de Santiago
de Compostela. - Xunta Directiva: composta polos membros dos órganos unipersoais e os
vogais, elixidos polo presidente, que executará as decisións pola Asemblea Xeral.

 Unipersoais:

Presidente: José Antonio Pais Freire
Vicepresidente: Miguel Dorado Sóñora
Secretario: Eduardo Bermúdez Peinó
Vocal: Sonia Fonseca Laya
Vocal: Alfonso Carlos Senra Vence
Vocal: Cristina Páramos Suárez

No caso dos órganos pluripersoais, a súa misión principal é o consenso, a toma de decisións e
a execución destas a través dos recursos dispostos, así como xerar novos recursos que
favorezan a consecución dos obxectivos previstos, o que supón para estes unha actividade
constante.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-6-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

A través dos órganos unipersoais, a Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela
está representada no ámbito social e político, o que supón a súa participación nas redes de
cooperación públicas e privadas co fin de defender os intereses das Persoas Xordas no seu
ámbito de actuación, sexa este local ou provincial.
En nome da Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela defendendo os
intereses das persoas con discapacidade, en xeral, e do colectivo ao que representa, en
particular, os seus representantes organizan e participan en actividades de difusión,
sensibilización, reunións de carácter político e/ou técnico, participación en foros, plataformas,
comités organizativos, etc.
Para iso organízanse en Comisións, ben relacionadas cun colectivo específico dos que forman
a comunidade xorda (xuventude, muller, persoas maiores, etc.), ou ben con algún evento ou
actos en concreto

2.2. Comisións

A Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela ten unha estrutura a nivel
operativo que é a seguinte:
 Coordinador do Movemento Asociativo

O seu obxectivo é establecer liñas de traballo entre as comisións e axilizar as colaboracións
entre elas; conseguir así un traballo máis axilizado.

 Comisión de Igualdade

Ten como obxectivo mellorar a participación das mulleres xordas nos diferentes ámbitos da
vida social, cultural, laboral...Traballa pola igualdade de condicións no acceso a todos estes
ámbitos, que sexa a protagonista da súa propia vida, e loita contra esa dobre discriminación
que sofren as mulleres con discapacidade.

 Comisión de Xuventude

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-7-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

Busca a participación da xuventude xorda, xestiona actividades adaptadas para os momentos
de ocio e tempo libre; actividades lúdicas pero ao mesmo tempo educativas e que melloran
as súas capacidades e habilidades.

 Comisión de Cultura

Organizadora de actos, xornadas, eventos e demais adaptados ás características e
necesidades das persoas xordas, buscando o tempo de ocio e diversión que todas as persoas
necesitamos á vez que en moitos casos aumenta a súa formación e coñecementos.

 Comisión de Maiores

Fomenta a participación das persoas maiores xordas en actividades de ocio de diferente tipo
como poden ser encontros interxeracionais ou de maiores en diferentes cidades de Galicia.
Preténdese sempre que sexan elas as persoas protagonistas dos seus actos e poténciase a
experiencia como un grao de valor.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-8-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

2.3. Organigrama

3. SERVIZOS QUE SE OFERTARON

Servizo de Intérprete de Lingua de Signos
O servizo de Intérprete de Lingua de Signos está subvencionado a través dun convenio co
Excelentísimo Concello de Santiago e o Concello de Teo. Atende as necesidades
comunicativas existentes dentro do colectivo xordo, para facilitar a comunicación entre
Persoas Xordas e oíntes; o seu fin é conseguir un acceso á información que rompa coas
barreiras de comunicación dende sempre existentes. Deste xeito, o obxectivo principal deste
servizo consiste en favorecer a independencia das Persoas Xordas á hora de tomar as súas
propias decisións.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

-9-
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

Servizo Integral de Apoio ás Persoas Xordas
Este servizo comezou a funcionar no mes de outubro cunha subvención do programa de
Cooperación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia. Contratouse a figura
dunha técnico social competente en lingua de signos para levar unha atención personalizada
e directa ás demandas da xunta directiva da entidade e das persoas xordas que así o desexen.
As súas funcións máis relevantes son as de informar, orientar e promover as persoas xordas
co obxectivo de lograr a súa plena integración. Realiza contactos con diferentes entidades
públicas e privadas co fin de establecer relacións e levar a cabo xestións; solicitar axudas,
convenios e subvencións, como xustificalas e presentalas; elaboración de proxectos e
posterior presentación.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 10 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

4. MEMORIA DA INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS

LUGAR, DATAS E DURACIÓN DO PROGRAMA
Os servizos de interpretación do programa desenvolvéronse entre o 1 de xaneiro e o 31 de
novembro de 2016 en Santiago de Compostela, Teo, Vedra e Rois.
O servizo funcionou de luns a xoves de 9:00-14:00h. 16:15 a 19:30e os venres de 8:00 a
15:00h. Porén, fóra do horario indicado tamén se cubriron servizos médicos, educativos e
laborais: tanto os solicitados con dous días de antelación como os servizos de carácter
urxente e que, polo tanto, non puideron ser solicitados previamente (entrevistas de traballo,
emerxencias médicas, etc.). A presenza da intérprete, se ben abarca unha ampla tipoloxía de
servizos da vida cotiá, é especialmente necesaria no eido da saúde, da educación e do
emprego. Por iso, especialmente neses ámbitos, a profesional tamén realizou servizos fóra do
seu horario habitual, dada a imposibilidade de que a persoa xorda poda escoller o horario das
súas citas para adecualo ao horario do servizo de intérprete.

DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS
Os servizos cubertos responden ás seguintes tipoloxías:
 Servizos médicos: consultas en centros de saúde, probas médicas, consultas de
especialidades e hospitais, preoperatorios e operatorios, etc.
 Servizos educativos: consultas ao profesorado, reunións de pais e nais e reunións de
alumnos cos seus titores, matrículas, consultas informativas en centros de ensino, etc. (non se
cobren actos, conferencias ou xornadas organizadas en centros educativos ou academias
 Servizos laborais: entrevistas de traballo, reunións de empresa, reunións sindicais,
xestións relacionadas coa busca de emprego, formación en centros de traballo (sempre que
non requira a presenza constante e periódica do intérprete de lingua de signos), etc.
 Servizos asociativos: xestións necesarias para o correcto funcionamento da Asociación,
contacto con outras entidades, etc.
 Xestións xerais: servizos financierios, legais (xestorías, notarios, etc.), comerciais,
administracións públicas, forzas de seguridade, subministros, etc.
 …
Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 11 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

O servizo de interpretación de lingua de signos e guía interpretación de persoas xordocegas
caracterízase pola diversidade de ámbitos e temáticas. Existe, non obstante, unha clara
predominancia de servizos médicos, xestións xerais (servizos en administracións públicas,
entidades financeiras, comerciais, etc.) e, segundo a época do ano, servizos educativos
(especialmente comúns nos meses de xuño e setembro, coincidindo co fin e inicio do curso:
reunións con profesores e titores, matriculacións, consultas, etc.).
Alén deste tipo de servizos, son especialmente habituais as interpretacións de chamadas
telefónicas, as cales poden abordar todo tipo de temáticas: consultas comerciais,
burocráticas, solicitude de citas, etc. Unha característica deste tipo de servizos é que neste
caso é a persoa xorda a que se desloca á Asociación de Personas Sordas de Santiago de
Compostela para solicitar o servizo e realizar a chamada no propio local.

METODOLOXÍA DAS ACTUACIÓNS
A interpretación consiste en trasladar a información vertida nunha lingua de partida
(galego/español ou lingua de signos) a unha lingua de chegada ou lingua meta (lingua de
signos ou galego/español).
O proceso de interpretación iníciase coa reserva da profesional por parte d@ usuari@,
reserva na cal é necesario indicar a data, hora, enderezo e temática do servizo. Para levar a
cabo os servizos de interpretación e guía interpretación, a profesional diríxese ao lugar da
cita, calculando o tempo de desprazamento até o lugar indicado para chegar cunha
antelación de entre 5 e 10 minutos, co obxectivo de evitar trastornos no desenvolvemento
normal do servizo. O anterior non se aplica, porén, aos servizos telefónicos, dado que nese
caso é a persoa xorda quen se desplaza até a Asociación de Personas Sordas para realizar o
servizo. A única excepción a esta regra consiste nas chamadas que se efectúan unha vez
finalizado un servizo de interpretación (por exemplo, para solicitar unha nova consulta ou
para informar a familiares ou entidades do resultado do servizo).
A persoa solicitante do servizo de intérpretes pode efectuar a súa reserva utilizando tres vías:
presencialmente, enviando un correo electrónico a silseapssc@hotmail.es ou chamando por

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 12 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

teléfono ao 981 58 29 68. No prazo máximo de 48 horas dáse resposta á solicitude:
confírmase se non existen outros servizos para a data e hora indicadas ou proponse a
posibilidade de modificar data e/ou hora se no día e horario solicitado xa existen reservas
previas. No caso de que non me encontrase no local, @ solicitante cubre unha folla estándar
onde facilita todos os datos do servizo necesarios para a intérprete (data, lugar, enderezo,
temática e vía de confirmación).
A intérprete ríxese sempre, en todas as súas actuacións, polo Código Deontolóxico da súa
profesión, cuxos principios fundamentais son a neutralidade (obriga de non favorecer ou
inclinarse por ningunha das dúas partes, co obxectivo principal de garantir a liberdade de
decisión dos usuarios), a confidencialidade (obriga de manter o segredo profesional e
respetar o dereito á intimidade das persoas participantes na situación de interpretación) e a
fidelidade á mensaxe (obriga de transmitir toda a información como é expresada, sen omitir
nen engadir nada).

OBXECTIVOS E VALORACIÓN DO SEU GRAO DE CUMPRIMENTO
Obxectivos operativos:
 Eliminar as barreiras de comunicación.
 Favorecer a independencia e a autonomía persoal das Persoas Xordas e Xordocegas
para tomar as súas propias decisións.
 Facilitar o acceso á información e a participación das Persoas Xordas e Xordocegas.
 Fomentar a igualdade de oportunidades.
 Desenvolver memoria explicativa con táboas estatísticas dos servizos cubertos.

A figura d@ intérprete de lingua de signos é un elemento imprescindíbel para posibilitar o
acceso á información e á comunicación das persoas xordas.
A presenza da profesional contribúe, de por si, a fomentar a autonomía e a independencia
dos usuarios, xa que posibilita que accedan á información sen necesidade de estar
acompañados por un familiar ou amigo que lle traslade os contidos da mensaxe. Neste
sentido, o servizo de intérprete de lingua de signos proporciona intimidade e privacidade aos

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 13 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

usuarios, especialmente en cuestións persoais que non desexan tratar con outras persoas.
Dado que unha das características fundamentais do desempeño profesional dos intérpretes
consiste en velar polo segredo profesional, a información vertida nunha situación de
comunicación onde o intérprete estea presenta debe ser sempre e en todo caso protexida
pola confidencialidade.
Alén diso, a presenza do intérprete garante o acceso completo á información por parte das
persoas implicadas no proceso comunicativo, xa que se trata dun profesional formado nos
procesos de interpretación e con un coñecemento profundo das linguas coas que traballa
(castelán, galego, lingua de signos e, ocasionalmente, outras). Cabe indicar neste sentido que
un aspecto crucial para as persoas xordas consiste en que a labor de interpretación sexa
realizada por un profesional para evitar a perda de información que deriva da falta de
coñecemento da lingua de signos por parte de persoas non formadas na mesma.
O servizo de intérprete de lingua de signos facilitou a participación e integración das persoas
xordas e xordocegas na sociedade en todo tipo de ámbitos, o cal redunda na mellora da súa
calidade de vida, na posibilidade de tomar decisións de maneira directa e, polo tanto, na
eliminación das barreiras de comunicación que sen a presenza da profesional serían, en
moitos casos, insalvábeis. Neste sentido, a valoración do grao de cumprimento dos obxectivos
propostos é moi positiva. Non obstante, pese a esta estimación é necesario constatar un
aspecto menos satisfactorio: dada a limitación horaria do servizo de intérpretes e dado o
elevado número de solicitudes, non foi posíbel atender todas as demandas dos usuarios, tal e
como se pode observar nas gráficas anexas.
En calquera caso, a valoración global da actividade, polos motivos expostos nas liñas
precedentes, é, en termos xerais, moi satisfactorio.

BENEFICIARIOS/PARTICIPANTES DO SERVIZO
O servizo de intérpretes está dirixido a persoas xordas, xordocegas e aos seus familiares, así
como a persoas oíntes e a entidades públicas e privadas que o necesiten para favorecer a
comunicación en todo tipo xestións imprescindibles para o desenvolvemento dunha vida
cotiá normalizada.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 14 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

O número de demandantes do servizo, como pode verse na gráfica adxunta, non presenta
diferenzas salientábeis no que se refire ás persoas individuais (número semellante de
solicitantes homes e mulleres). Porén, existe unha grande diferenza no que ten a ver coa
demanda de servizos por parte de entidades, que aínda continúa a ser baixa se comparada
coa demanda por parte de usuarios individuais. Nese sentido, parece que as entidades seguen
a considerar que a responsabilidade da petición é da persoa xorda ou xordocega cando, como
xa se ten indicado, calquera persoa xorda, xordocega, oínte ou entidade pode solicitar a
presenza da profesional para facilitar a comunicación.
O número de beneficiarios reais do servizo é, non obstante, superior ao que pode verse nas
gráficas, dado que con independencia de que o servizo sexa solicitado unicamente por unha
persoa ou entidade, os usuarios son como mínimo dous: unha persoa xorda ou xordocega e
unha persoa oínte. Alén diso, existen moitos servizos en que o número de usuarios xordos e
oíntes se multiplica, como en reunións de sindicatos, asambleas laborais, actos públicos, etc.
Nese sentido, os beneficiarios do servizo son todas as persoas xordas e oíntes que, grazas a
presenza da intérprete de lingua de signos, poden comunicarse sen dificultade.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 15 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

TIPOLOXÍA DOS SERVIZOS DE INTERPRETACIÓN DE LINGUA DE SIGNOS (SILSE)

2016
XANEIRO

OUTUBR
AGOSTO

SETEMB
FEBREIR

TIPOLOXÍA SILSES MARZO

TOTAIS
XULLO
XUÑO
MAIO
ABRIL

RO
O

O
CONCELLO 1 2 2 1 6

M.COMUNICACIÓN 3 1 4
MÉDICO 9 6 6 10 3 4 10 1 5 4 58
EDUCATIVO/FORM. 3 4 1 1 1 1 2 13
XESTIÓNS XERAIS 4 3 3 6 4 1 2 3 26
LABORAIS 2 3 2 3 3 1 3 17
LEGAL /JUDICIAL 5 1 6
CONSUMO 1 1 1 1 2 1 2 9
FAMILIAR 1 1 3 1 6
CHARLAS/CONFERENCI
1 2 2 5
AS
RELIXIOSO 1 1 2
ASOCIATIVOS 6 4 4 5 5 5 3 7 6 45
CHAMADAS 23 22 15 26 14 19 13 1 20 15 168
ANULADOS 3 5 4 5 3 7 1 6 4 38

TOTAIS 50 47 38 62 37 47 36 2 43 45 403

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 16 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA)

TOTAL SILSE SEGUNDO TIPOLOXÍA

26
1 13 17
64
38 30 9
Concello
6
Médicos 6
5
Educativo 168

Concello 58

M.Comunicació 45
n
Xestións Xerais
2
Laborais

Consumo

Familiar

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax:
981.582.968 C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail:
asopssc@hotmail.com

- 17 -
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

Servizo de Interpretación de Lingua de
70
Signos Española (SILSE) Mensuais
60
50 SILSE
40
30
20
10
0

ANULADOS

CHAMADAS

ASOCIATIVO
OUTUBRO
RELIXIOSO
SETEMBRO
CHARLAS
AGOSTO
FAMILIAR
XULLO
CONSUMO XUÑO
LEGAL MAIO
LABORAIS ABRIL

XESTIÓN MARZO
FEBRERO
EDUC/FORM
ENERO
MEDICO

M.COMUNIC

CONCELLO

0 5 10 15 20 25 30

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

SERVIZO DE CHAMADAS TELEFÓNICAS

XANEI FEBREI MAR ABR MAI XU AGO SETEMB OUTUB
XUL TOT
RO RO ZO IL O ÑO ST RO RO
LO AL

HOMES 16 16 9 22 12 15 13 1 15 13 86
MULLE
6 5 5 3 2 4 5 3 17
RES

TOTAL 22 21 13 25 14 19 13 1 20 16 103

CHAMADAS POR XÉNERO

30

25

20

15
MULLERES
HOMES
10

5

0

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

USUARIOS, SEGUNDO XÉNERO, SOLICITANTES DOS SILSES
Neste apartado non se inclúen as interpretacións realizadas das chamadas recibidas nin os SILSE anulados.

2016
USUARI
XANEI FEBREI MARZ ABR MAI XUÑ XULL AGOS SETEMB OUTUB TOTA
OS
RO RO O IL O O O TO RO RO IS

HOMES 17 15 10 13 10 11 7 3 13 47

MULLER
14 13 13 13 1 9 8 1 5 4 33
ES

ENTIDA
15 13 10 9 7 5 3 9 9 40
D

TOTAIS 44 41 33 37 18 25 18 1 17 26 94

50
Usuarios solicitantes SILSE
Entidades
45
Mulleres
40
Homes
35
30
25
20
15
10
5
0

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

SERVIZOS DE INTERPRETACIÓN ANULADOS/DERIVADOS

Os servizos de interpretación pódense anular por diversos motivos: ou ben porque son anulados por parte da
persoa usuaria solicitante do SILSE, ben pola outra parte interesada, ou ben por parte do intérprete, ao non
poder cubrir ese servizo por falta de dispoñibilidade, normalmente, por estar xa reservado a realización doutro
SILSE.
Neste caso, o ILSE sempre ofrece a posibilidade de outra data/horario, segundo dispoñibilidade. Cando non é
posible esa variación, procédese a anotar o servizo como “anulado”.

2016

USUARIOS
XANE FEBRE MAR AB MA XU XUL AGO SETEM OUTU TOT
IRO IRO ZO RIL IO ÑO LO STO BRO BRO AIS

ANULADOS/DE
3 5 4 5 3 7 1 0 6 4 23
RIVADOS

Servicios Anulados / Derivados
SETEMBRO

XULLO

MAIO Servicios Anulados

MARZO

XANEIRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

5. MEMORIA DA TÉCNICA SOCIAL

Introdución
Co fin de desenvolver e executar os obxectivos propostos pola Asociación de Personas Sordas de
Santiago de Compostela, é precisa unha atención personalizada á comunidade xorda de Santiago e
comarca a través de profesionais que coñezan e dominen a lingua de signos e as necesidades
específicas de dita comunidade. Todo isto non unicamente para dar resposta ás demandas individuais
das persoas xordas, senón tamén para resolver calquera dúbida ou problemática xurdida dende outras
entidades públicas ou privadas.
A figura da Técnica Social ofrece unha atención especializada baseándose en necesidades concretas,
consistindo as súas tarefas en desenvolver actuacións de información, orientación, atención e
promoción das Persoas Xordas coa finalidade de favorecer a súa integración social.

Obxectivos
Os obxectivos que se acadaron coa contratación da Técnico Social, a través do Servizo Integral de
Atención ás Persoas Xordas subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar (dende o 28 de
decembro de 2015 ata o 27 de decembro de 2016) son:
- Ofrecer á asociación os medios e recursos suficientes para o seu correcto
funcionamento.
- Informar ás Persoas Xordas sobre aqueles temas de interese para o seu
desenvolvemento persoal e social.
- Orientar e asesorar ás Persoas Xordas na realización de xestións e na toma de decisións
que afecten á súa persoa e ó entorno familiar.
- Ofrecer á Asociación e a Xunta Directiva os medios necesarios para o desenvolvemento
das actividades.
- Contribuír á integración das persoas xordas mediante a posta en marcha de proxectos
de intervención, de carácter individual ou colectivo.
- Potenciar a autonomía individual das Persoas Xordas en tarefas da vida diaria.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

- Contactar con outras entidades públicas e privadas, para establecer e desenvolver
actividades e xestións en colaboracións con elas.
- Colaborar nas actividades propostas pola Xunta Directiva da APSSC.
- Asesorar, orientar e informar sobre:
Axudas técnicas para a eliminación de Barreiras de Comunicación
A discapacidade auditiva
Actividades de lecer
Derivacións a outros servizos
Xestión de recursos sociais e económicos
Orientación de temas sociais, educativos, laborais…

Accións desenvolvidas
a) Solicitar e xustificar subvencións e axudas convocadas por entidades públicas e privadas.
b) Elaborar proxectos propios da asociación.
c) Redactar a memoria de actividades da APSSC 2015.
d) Colaborar coa Xunta Directiva na programación das actividades.
e) Elaborar e enviar as circulares de forma periódica ás persoas socias, informando sobre as
novidades e actividades a realizar pola entidade ou polo movemento asociativo de Galicia e
outras informacións de interese.
f) Solicitar orzamentos para actividades que se desenvolven ao longo do ano (poñentes,
albergues, manutención, transporte,….).
g) Reservar espazos para levar a cabo as diferentes actividades, cursos, charlas, obradoiros,
asembleas … organizados pola APSSC.
h) Establecer contacto e xestionar con MPE a prevención de riscos laborais.
i) Informar aos medios de comunicación e outras entidades sobre as actividades que se
desenvolven dende a APSSC ou nas que participa ou colabora dalgún xeito.
j) Atender o mail da APSSC: envío de correos electrónicos aos socios e socias, recepción de
propostas, dúbidas ou consultas dos/as mesmos/as, etc.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

k) Atender en persoa e de xeito individualizado demandas particulares de persoas xordas.
l) Contactar con empresas e Concellos da Comarca de Santiago de Compostela co obxectivo de
establecer Convenios de Colaboración.
m) Colaborar na labor de xestión co Club S.D. Compostela de Sordos.
n) Realizar todas as xestións propias dunha entidade sen ánimo de lucro, para o seu correcto
funcionamento.

Resultados
_Decembro 2015
Neste mes atendeuse a unha soa persoa usuaria, debido a que a Técnica Social comezou o seu
contrato laboral xa rematando o mes, o día 27, e por outra parte o mes de decembro soe haber menos
atencións por motivo das datas de Nadal.

_Xaneiro 2016
Durante o mes de xaneiro atendéronse un total de dezanove persoas usuarias, na súa maioría homes.
En relación ó tipo de demanda podemos dicir que a maioría e a realización de xestións e en segundo
lugar solicitude de información e seguimentos.

12
11 Tipo de demandas
10 8
8
6 Seguimento
4 Información
2 Xestións
0
Homes Mulleres

Fonte: Datos do servizo 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

_Febreiro 2016
Ó longo deste mes realizáronse un total de catorce atencións directas. Destas seis foron homes e oito
mulleres.
8
8
6 Tipo de demanda
6

4
Información
2
Xestión

0
Homes Mulleres

Fonte: Datos do servizo 2016

_Marzo 2016
Atendéronse un total de dezaseis demandas, das cales, dez foron realizadas por mulleres e seis por
homes. Destas dezaseis demandas, oito foron xestións, catro información e catro seguimentos.

Tipo de demanda
100%
80%
10 Mulleres
60% Seguimento
Homes
40% Información

20% 6 Xestións

0%

Fonte: Datos do servizo 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

_Abril 2016
O total de atencións individuais no mes de abril foi de doce, sete mulleres e cinco homes.

Tipo de Demanda
100%
80% 7
Mulleres
60% Información
Homes
40% Xestión
5
20%
0%

Fonte: Datos do servizo 2016

_Maio 2016
Ao longo deste mes atendéronse un total de catorce demandas, seis foron realizadas por mulleres e
oito por homes.

8
6
6 5
Seguimento
Homes 4 3
8 6 Información
Mulleres 2 Xestión
0
0 10 20 Tipo de demanda

Fonte: Datos do servizo 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

_Xuño 2016
Atendéronse un total de dezaseis persoas usuarias, das cales a maioría foron homes. A maioría das
actividades realizadas foron seguimentos.

Homes Mulleres 10 9

8
Seguimento
6
Información
4 3
Xestión
10 6 2 2
2 Outros
0
Tipo de demanda

Fonte: Datos do servizo 2016

_Xullo 2016
Neste mes atendéronse un total de catorce persoas usuarias. A maioría das solicitudes foron feitas por
homes.

Tipo de Demanda
100%
5
80%

60% Mulleres
Información
40% Homes
9 Xestión
20% Seguimiento
0%
Usuarios/as

Fonte: Datos do servizo 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

_Agosto 2016
No mes de agosto a maioría das demandas foron presentadas por homes.

Tipo de demanda
100%
2
80%
60% Mulleres
40% 7 Homes Seguimento

20% Información

0%
Usuarios/as

Fonte: Datos do servizo 2016

_Setembro 2016
Neste mes atendéronse un total de vinte e tres persoas usuarias, na súa maioría mulleres. No tocante
ó tipo de demanda podemos dicir que a maioría foron de seguimentos.

14
Tipo de demandas
14
12
9
10
8 Seguimento
6
Información
4
Xestións
2
0
Homes Mulleres

Fonte: Datos do servizo 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

_Outubro 2016
Ó longo deste mes realizáronse un total de vinte e sete atencións, dezanove foron homes e oito
mulleres.

19
20 Tipo de demanda
15

10 8

5
Información
0 Xestión
Homes Mulleres Seguimento

Fonte: Datos do servizo 2016

_Novembro 2016
Durante o mes de novembro atendéronse un total de dezasete persoas xordas.

10 9
8
6
Tipo de demanda
6
4 Información
2 Xestión
0 Seguimento
Homes Mulleres

Fonte: Datos do servizo 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

_Decembro 2016
Neste mes houbo catorce atencións a persoas na súa maioría relacionadas con xestións xerais.

10 9 Tipo de demanda
8
6
6
Seguimento
4 Información
2 Xestión
0
Homes Mulleres

Fonte: Datos do servizo 2016

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

6. ACTIVIDADES DA APSSC 2016

A APSSC leva a cabo actividades pensadas e planificadas para o tempo de lecer das persoas asociadas á
entidade. Entre estas actividades inclúense tamén, as de información e formación, coma poden ser obradoiros,
conferencias … As actividades realizadas durante este ano foron as seguintes:

ACTIVIDADES 2016

VISITA CIUDAD DE LA CULTURA
Data: 9 de xaneiro
Hora: 16:00
Lugar: Gaias
Participantes: 14

FIESTA BIENVENIDA DEL 2016. FIESTA DE REYES
Data: 9 de xaneiro
Hora: 19:30
Lugar: San Marcos
Participantes: 58

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

TALLER CODA
Data: 23 xaneiro
Hora: 17:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 45

REUNIÓN CURSO NUEVAS TECNOLOGÍAS
Data: 23 de xaneiro
Hora: 20:30
Lugar: San Marcos
Participantes: 25

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

ANDAINA CENTRO SOCIOCULTURAL Y APSSC
Data: 24 de xaneiro
Hora: 10:00
Lugar: Monte Viso
Participantes: 25

FIESTA CARNAVALES
Data: 13 de febreiro
Hora: 11:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 50

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

JUEGOS DE CARTAS
Data: 20 de febreiro
Hora: 16:30
Lugar: San Marcos
Participantes: 12

COMIDA DE LAS MUJERES DE LA APSSC
Data: 5 marzo
Hora: 15:00
Lugar: restaurante San Carrodio
Participantes: 25

VISITA GUIADA EXPOSICIÓN
Data: 12 de marzo
Hora: 11:00
Lugar: Praza Obradoiro
Participantes: 4

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

CHARLA ALIMENTACIÓN RESPONSABLE
Data: 18 marzo
Hora: 17:30
Lugar: Cabes
Participantes: 22

CURSO FOTOGRAFÍA
Data:19 de marzo, 9 , 16 de abril
Hora: 10:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 14

DEBATE ESTATUTOS DE LA APSSC
Data:19 de marzo
Hora: 17:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 41

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

ASAMBLEA GENERAL DE LA APSSC
Data:2 de abril
Hora: 17:00
Lugar: CSC Fontiñas
Participantes: 62

FIESTA DE LOS CALLOS
Data:9 de abril
Hora: 12:30
Lugar: San Marcos
Participantes: 50

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

RAFTING
Data: 16 de abril
Hora: 15:30
Lugar: Río Miño
Participantes: 9

ENCUENTRO DE ALUMNOS LSE Y PERSONAS SORDAS
Data:23 de abril
Hora: 12:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 25

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

EXCURSIÓN AL SUR DE VIGO Y BAIXO MIÑO
Data: 7 de maio
Hora: 8:50
Lugar: Baiona, Tui, Oia, Tomiño, O Rosal, A Guarda
Participantes: 59

CURSO REDES SOCIALES
Data:14, 21 de maio
Hora: 10:00
Lugar: CSC Conxo
Participantes: 4

VISITA DE FAXPG
Data: 14 de maio
Hora: 18:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 30

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

II ASAMBLEA DE LA APSSC
Data: 21 de maio
Hora: 17:00
Lugar: CSC Vite
Participantes: 60

CENA XXXIX ANIVERSARIO DE LA APSSC
Data: 21 de maio
Hora: 21:30
Lugar: Restaurante Dezaseis
Participantes: 45

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

DEBATE MAILING APSSC
Data: 25 de xuño
Hora: 16:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 11

FUTBOL 7 APSSC-PROTECCIÓN CIVIL
Data: 25 de xuño
Hora: 18:00
Lugar: Campo fútbol Cancelas
Participantes: 18

FIESTA SAN JUAN
Data: 25 de xuño
Hora: 21:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 58

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

FIESTA DE VERANO DE MUJERES
Data: 2 de xullo
Hora: 14:00
Lugar: A Estrada
Participantes: 27

FIESTA DEL APOSTOL SORDO
Data: 24 de xullo
Hora: 19:00
Lugar: San Marcos y Monte do Gozo
Participantes: 200

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

EXCURSIÓN A BAIXA LIMIA
Data: 3 de septembro
Hora: 8:50
Lugar: Lobios e Bande
Participantes: 50

FIESTA MEDIEVAL
Data: 10 septembro
Hora: 12:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 70

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

RUTA DENDERISMO
Data: 11 de septembro
Hora: 10:00
Lugar: Carnota
Participantes: 12

CHARLA PSICOLOGÍA Y PERSONAS SORDAS
Data: 23 de septembro
Hora: 17:30
Lugar: CABES
Participantes: 31

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS
Data: 24 de septembro
Hora: 10:00
Lugar: Pontevedra
Participantes: 52

CHARLA ADICAE: SEGUROS Y RECLAMACIONES
Data: 7 de outubro
Hora: 18:00
Lugar: Cabes
Participantes: 18

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL COMITÉ 40
ANIVERSARIO
Data: 8 de outubro
Hora: 18:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 43

CHARLA ADICAE: HIPOTECAS
Data: 21 de outubro
Hora: 18:00
Lugar: Cabes
Participantes: 18

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

CHARLA BIP&DRIVE PEAJE AUTOPISTAS
Data: 22 de outubro
Hora: 19:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 28

DARDOS
Data: 22 de outubro
Hora: 20:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 10

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

FIESTA DEL SAMAIN
Data: 31 de outubro
Hora: 20:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 40

TORNEO DE TENIS DE MESA
Data: 5 de novembro
Hora: 17:00
Lugar: Estadio San Lázaro
Participantes: 13

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

FESTA DA ALDEA: VERMOUTH/CHARLA “DIETA POR
PUNTOS PARA MANTENER LA LÍNEA”/ FIESTA DEL
MAGOSTO
Data: 12 de novembro
Hora: 12:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 70

XOGOS DE DOMINÓ
Data: 19 de novembro
Hora: 16:30
Lugar: San Marcos
Participantes: 10

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

TALLER DEFENSA PERSONAL
Data: 19 de novembro
Hora: 19:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 28

CONCURSO LOGO 40 ANIVERSARIO DA APSSC E FESTA
DA IRMANDADE
Data: 17 de decembro
Hora: 19:00
Lugar: San Marcos
Participantes: 55

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

7. SUBVENCIONS
No seguinte cadro expóñense as subvencións solicitadas durante o ano 2016, cos datos
correspondentes de cada unha delas (obxecto da subvención, cantidade solicitada, cantidade
concedida …).

ENTIDADE OBXECTO DA CONCEDIDO XUSTIFICAR
SUBVENCIÓN

XUNTA. Consellería de Técnica Social 17.667€ 17.667€
Traballo e Benestar.
Programas de Administrativo
cooperación
Intérprete

CONCELLO DE Convenio ILSE 10.000€ 10.000€
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

CONCELLO DE VEDRA Convenio ILSE 800€ 800€

CONCELLO DE ROIS Convenio ILSE 500€ 500€

CONCELLO DE TEO Convenio ILSE 1.680€ 1.680€

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA)

8. AVALIACIÓN DOS RESULTADOS OBTIDOS

No punto 1.1. pódense ver os obxectivos que a Asociación de Persoas Xordas de Santiago de
Compostela se formulou para o ano 2016. As persoas que formamos parte da entidade, xa sexa como
persoal laboral ou xunta directiva, traballamos día a día pola consecución dos mesmos. Lográronse
uns resultados que podemos valorar de positivos tendo en conta a grave situación de crise
económica pola que pasamos e que polo tanto a asociación se viu afectada a nivel económico coa
denegación de subvencións, recortes na cantidade subvencionada ou na duración do proxecto.

Traballamos todo o ano por mellorar a calidade de vida das persoas xordas e das súas familias e
entorno, pola potenciación da súa autonomía e a eliminación de barreiras de comunicación. Non
obstante, aínda con todas as nosas reivindicacións, en moitas ocasións nos vemos sen a figura, por
exemplo, dun orientador laboral que traballe pola integración das persoas xordas no mundo laboral
ou dun intérprete a xornada completa co que poidan exercer o dereito de autonomía persoal e
realizar as súas xestións persoais de modo completamente independente.

En resumo podemos dicir que, aínda que durante os períodos de tempo nos que a entidade
permaneceu sen certas figuras profesionais os nosos obxectivos non se viron afectados, as persoas
que traballaron durante o 2016 na Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela
acadaron estes obxectivos con excelentes resultados.

Rúa Poeta Manuel María, 6 Teléfono y Fax: 981.582.968
C.P.: 15705 Apto de Correos: 615 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: asopssc@hotmail.com