You are on page 1of 6

Sulit

Nama Murid: ________________________ Kelas :__________

Logo sekolah Nama sekolah

MODUL 1 2016
BAHASA MELAYU - PENULISAN 012
Februari
1 1/4 jam Satu jam lima belas minit

_____________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama kamu pada ruang yang disediakan.
Untuk kegunaan Pemeriksa
2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Kod pemeriksa:
Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
No.
Bahagian Markah
3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Soalan
4. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada A
menjawab Soalan 1 atau Soalan 2.
B
5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang
yang disediakan di dalam kertas soalan ni. C
Sekiranya ruang yang disediakan tidak cukup,
sila dapatkan helaian tambahan daripada Jumlah
50
pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada)
hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas soalan.

____________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

. BAHAGIAN A (10 markah) (Masa dicadangkan : 15 minit) Gambar di bawah menunjukkan tperkhemahan pengakap Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti perkhemahan yang dijalankan berdasarkan gambar di bawah.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ (Lihat halaman sebelah) 10 BAHAGIAN B [ 15 markah ] .

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ . Tulis ulasan kamu tentang gambar tersebut dalam bentuk perenggan. [ Masa dicadangkan : 25 minit ] Gambar di bawah menunjukkan kepentingan air kepada manusia. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ .

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 15 .