You are on page 1of 5

Prof.gr.I Mihai George TĂUTU, profesor de LIMBA FRANCEZA la Scoala cu cl.

I-
VIII,Nr.2 „ PETRU COMARNESCU” Gura Humorului, jud.Suceava

Unitatea şcolară:______________________________________________________
Director:___________________________________________

OFERTA MANAGERIALĂ A DIRECTORULUI UNITĂŢII ŞCOLARE –
STRATEGII DE INTRODUCERE ÎN CADRUL ACESTEIA A PRINCIPALELOR
PREVEDERI ALE PROIECTULUI DE REFORMĂ

A.STANDARDE DE PERFORMANŢĂ SOLICITATE:
 Stabilirea strategiilor de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare a procesului de
învăţământ în unitatea şcolară;
 Abilitarea curriculară cu pondere pe conţinutul învăţământului şi pe abordarea
productivă optimă a demersurilor didactice;
 Asigurarea resurselor umane şi materiale necesare bunei desfăşurări a procesului
instructiv-educativ din şcoală;
 Facilitarea şi monitorizarea schimbului de informaţii la nivelul unităţii şcolare;
 Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului didactic din şcoală;
 Stabilirea domeniilor de activitate ,responsabilităţilor şi direcţiilor de acţiune ale
personalului didactic/nedidactic din unitatea şcolară;
 Iniţierea unor proiecte care să vizeze asigurarea unor condiţii optime de muncă şi
activitate didactică în unitatea şcolară.
B. Gradul de satisfacere a solicitărilor prin:
 Stabilirea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune în toate domeniile de activitate,
 Eşalonarea procedurilor de coordonare şi armonizare a acţiunilor specifice,
 Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor planificate,
 Delegarea autorităţii către colaboratorii din şcoală,
 Sprijinirea iniţiativelor şi stimularea creativităţii în toate domeniile de acţiune,
 Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii sociali, cu reprezentanţii
comunităţii locale, cu instituţiile specializate şi cu alţi parteneri interni şi externi,
 Responsabilitatea formulării propunerilor decizionale şi acurateţea lor legislativă.

C.DIRECŢII DE ACŢIUNE MANAGERIALĂ:
Domenii de Obiective Funcţii Indicatori de
competenţă performanţă:
I. MANAGE- 1.creşterea calităţii 1.de proiectare 1.a.elaborarea proiectului de
MENTUL DE actului didactic şi al curriculum al şcolii;
CURRICULU prestaţiilor didactice 1.b.elaborarea proiectului
M ale întregului personal activităţilor extra-curriculare;
de predare; 2.de 2.a.procurarea documentelor
2.eficientizarea conţi- organizare curricu-lare oficiale , a
nutului procesului – manualelor şcolare, auxiliarelor
instructiv, abordarea curriculare, a cărţilor pentru
tehnicilor de instruire bibliotecă şi a mijloacelor audio-
eficientă în clasă vizuale necesare;
2.b. asigurarea bazei logistice
pentru activităţile
extracurriculare şi concursurile
şcolare.
3.de 3.a.elaborarea documentelor
conducere curricu-lare;
operaţională 3.b.structurarea orarului şcolii;
3.c.elaborarea planurilor de
dezvoltare a unităţii şcolare prin
implicarea tuturor
componentelor strategice;
3.d.stabilirea relaţiilor de
interdepen-denţă între resursele
umane şi non-umane mobilizate
în vederea împlini-rii strategiei

1

disponibilizarea prin orientare.negocierea/ 7.gr. LOR UMANE şcolară (integrare.a.d. utilizarea. 4.I- VIII. 4. umane de care are 2. procedurilor de ocupare a 2 .elaborarea proiectului de MENTUL potenţialului uman dezvoltare a resurselor umane – RESURSE. 7.antrenarea colectivului didactic în transpunerea în practică a priorităţilor învăţământului în profilul unităţii şcolare. pensionare – a personalului menţinere ).b. II. 5. proiectarea 1. motivarea.asigurarea recensământului (recrutarea şi populaţiei şcolare şi selecţia ) resurselor completarea sa periodică. armonizarea strategiilor şi modalităţilor de acţiune unitară. corectarea disfuncţiilor.de formare şi 6. 7. 1. armonizarea strategiilor.organizarea comisiilor şi colectivelor metodice şi a unor comisii care să mobilizeze activitatea unor compartimente de lucru necesare.Suceava educaţionale a şcolii.asigurarea caracterului participare stimulativ a iniţiativelor. 4.a.popularizarea preocupării cadrelor didactice vizând dezvoltările curriculare şi îmbunătăţirile aduse curriculum- ului naţional.întocmirea documentelor şi rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de autorităţile ierarhic superioare. Sprijinirea aplicării nevoie organizaţia.b.rezolvarea „conflictelor de prioritate”.b. 4.c.a.a.organizarea 2.de implicare/ 5. 6.c.MANAGE.b.I Mihai George TĂUTU. didactic şi nedidactic.asigurarea coerenţei între rezolvarea curriculum-ul naţional şi conflictelor dezvoltările locale. 5.a.Nr. formarea 6. curriculum.Utilizarea optimă a 1.evaluarea ofertei evaluare educaţionale şi a performanţelor intermediare de tip educaţional şi instructiv realizată pe baza criteriilor de monitorizare şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi.Atragerea 1. exis-tent în unitatea recrutarea..b.consolidarea abilităţii şi dezvoltare consultanţei pe probleme de profesională. organizarea unor echipe grupurilor/ pedagogice şi a unor module de dezvoltarea formare continuă pe probleme echipelor de specifice de curriculum şi acţiune didactică. 2. profesor de LIMBA FRANCEZA la Scoala cu cl.2 „ PETRU COMARNESCU” Gura Humorului. 6.Prof. selecţia.verificarea stadiilor de aplicare a ofertei manageriale. jud.a. motivare.de control. 4.

4. 3.2 „ PETRU COMARNESCU” Gura Humorului.realizarea fişelor posturilor pentru personalul din subordine.b.asigurarea asistenţei sanitare.analiza situaţiilor şi înaintarea informaţiilor solicitate de ISJ. rea.aplicarea prevederilor de disponibilizare.analiza periodică a situaţiilor existente în unitate referitoare la resursele umane mobilizate.d.arhivarea şi păstrarea ordonată documentelor şcolii. formarea. 3. 4.aplicarea strict legală a procedurilor disciplinare a elevilor în conformitate cu Regulamentul şcolar şi a personalului şcolii în confor- mitate cu Statutul Personalului Didactic şi Codul Muncii.b.b. concedii de muncă.motivare 5.a.şcolarizarea tuturor copiilor unitate.urmărirea asigurării condiţiilor de pregătire intensivă a elevilor pentru perioadele de susţinere e probelor de capacitate/ bacalaureat şi de evaluare a performanţelor curriculare.control/eva. 3. evalua. profesor de LIMBA FRANCEZA la Scoala cu cl.Evaluarea periodică a luare persona-lului didactic. 2. 5. 3. a protecţiei muncii şi prevenirii delicvenţei juvenile.c. 3. care func-ţionează în 2. 2.realizarea consilierii şi orientării şcolare şi profesionale a elevilor şi părinţilor.repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi locale a 3 . 4. de vârstă şcolară în învăţământul obligatoriu.e.e.Prof. 4. promovarea şi aplicarea criteriilor şi precizărilor recompensarea ) MECI referitoare la mobilitatea resur-selor umane personalului didactic.la diverse forme de formare/abilitare.Conducerea 3. posturilor şi catedrelor vacante rea. pensionare.a.I- VIII. pentru personalul unităţii.c.Dezvoltarea (educa.Suceava 3.c. la calitatea muncii şi activităţii acestora. 4.a.stimularea înscrierii cadrelor didactice la examene de definitivat şi grade didactice. 4.e.gr. jud. 2.d.I Mihai George TĂUTU.Nr.normarea şi utilizarea raţională a personalului şi colectivelor de lucru.încheierea contractelor de operaţională muncă cu personalul didactic şi nedidactic.d.

7.b.Utilizarea a.stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale ( participare la stagii de formare judeţene.realizarea unui sistem de comunicare intern.Suceava stimulentelor materiale şi morale stabilite prin legile în vigoare pentru personalul unităţii şcolare şi pentru elevi. 5. 7. 9. 6. profesor de LIMBA FRANCEZA la Scoala cu cl. conflictelor transparentă şi eficientă a conflictelor dintre cadrele didactice în interiorul unităţii şcolare.asigurarea participării la cursurile de iniţiere în operare pe calculator. 4 .organizarea activităţii de grupurilor/ „ loisir” pentru personalul şcolii. 7. construirea bugetului.formarea/ 7.I- VIII. asigurarea cadrului participare instituţional favorabil participării personalului didactic la procesul decizional prin colectivele şi organele de conducere colectivă existente.formarea 8. negocierea 9. 5. 6.implicare/ 6.Prof.stimularea activităţii de perfor-manţă a elevilor şcolii.a. III:MANAGE. ameliorativă.c.încurajarea unei culturi organi-zaţionale care să determine comu-nicarea deschisă.c. rapid şi eficient.părinţi.antrenarea personalului echipelor didactic şi elevilor în activitatea de cercetare pedagogică.rezolvarea conflictelor între elevi.rezolvarea rapidă . proprie 7. formare şi formare continuă în management educaţional şi studiu individual.participarea la programe de auto.asigurarea consilierii generale şi specifice cu întreg personalul din subordine. c.formarea generală continuă dezvoltarea – corelată cu evaluarea profesională personalului din subordine.c. comu-nicări în sesiunile pe specialităţi şi în publicaţiile de specialitate. dezvoltarea 8.a.cadre didactice. referate. 6. etc. popularizarea expe-rienţei prin articole. jud.a.b. elevi-personalul şcolii. naţionale şi internaţionale) şi diseminarea competenţelor specifice acumulate în colectivul didactic.d.b.b.a.I Mihai George TĂUTU. 8. 9.Nr.b. elevi .2 „ PETRU COMARNESCU” Gura Humorului. participarea şi inovaţia.gr.

Lărgirea caracterului RE participativ la manage- relaţiilor de colaborare eficientă mentul şcolar. e.Prof. între unitatea şcolară şi ofertele 3. ŞI b. localitate în favoarea şcolii. 4.Atragerea familiei ca unităţilor de producţie din partener al şcolii. alocarea resurselor RESURSELO eficientă a resurselor financiare.2 „ PETRU COMARNESCU” Gura Humorului. parte-neri de dialog. c.Suceava MENTUL responsabilă şi b. obiectivă a căilor de acţiune şi 5. COMUNITA.I Mihai George TĂUTU. planificarea colectării de MATERIALE fonduri.gr. 1.Nr. R existente. Extinderea colaborării c. Abordarea constructivă a 2. Mobilizarea monitorizarea lor.sensibilizarea altor parteneriat. evaluarea rezultatelor şi educaţionale în efectele obţinute.I- VIII. sensibilizarea şi analiza educaţie şi instrucţie. b. IV:DEZVOL. încheierea unor proiecte comune de parteneriat. eficientizarea bilaterală a cu toţi factorii care pot fi colaborărilor. jud. social şi economic. sensibilizaţi faţă de d. identificarea schimbărilor TAREA educaţional la configuraţiei economice a RELA-ŢIILOR schimbările de ordin localităţii. comunităţii locale şi d. Septembrie 2oo9 5 . Colectarea şi managementul financiar FINANCIARE atragerea de fonduri – operaţional – derularea „fund raising” operaţiilor financiar-contabile şi c. profesor de LIMBA FRANCEZA la Scoala cu cl. scopul eficientizării interacţiunii dintre învăţământ şi mediul înconjurător.Adaptarea procesului a.