You are on page 1of 8

Naručioc ID_Narudžbe

ID_Narudžbe Prezime

Broj
Broj narudžbe
narudžbe Ime
Ime

Datum
1
Narudžba
Bilješke
Bilješke
osiguranja
Plaćeno
Plaćeno unaprijed
unaprijed

Prezime
Prezime Ime
Ime ID_zaposleni
ID_zaposleni
Adresa
Adresa

Grad
Grad

1
Država
Država Zaposlenici

Zip
Zip Code
Code

Telefon
Telefon Email
Email Funkcija
Funkcija u
u organizaciji
organizaciji Bilješke
Bilješke

Šteta
Šteta nakon
nakon nesreće
nesreće Lokacija
Lokacija nesreće
nesreće ID_nesreće
ID_nesreće
Krivac
Krivac

Isplata
Isplata


Potpis
Potpis
Nesreće
Naziv
Naziv nesreće
nesreće

Detaljan
Detaljan opis
opis nesreće
nesreće


Naručioc
Naručioc osiguranja
osiguranja
Putovanja
Detaljan
Detaljan opis
opis izvještaja
izvještaja

Naziv
Naziv izvještaja
izvještaja ID_putovanja
ID_putovanja

Procjenitelj
osiguranja

∞ Bilješke Bilješke Procjenitelj osiguranja Email Email Telefon Telefon Zip Zip Code Code Država Država Grad Grad Adresa Adresa Prezime Prezime Ime Ime .

Prezime Adresa Adresa Grad Grad Država Država Telefon Telefon Zip Code Email Ime Ime Bilješke Bilješke ID_Naručioca ID_Naručioca 1 Naručioc osiguranja 1 ID_Ugovora ID_Ugovora ∞ Ugovori 1 ID_nesreće ID_nesreće 1 1 .

Ime Ime ID_Procjenitelja ID_Procjenitelja .

ID_Vrste ID_Vrste osiguranja osiguranja Osiguranje Osiguranje roba roba Email Bilješke Bilješke Osiguranje Osiguranje vozila vozila Naručioca Naručioca Osiguranje Osiguranje vozača vozača 1 Vrste osiguranja ID_Osiguranje ID_Osiguranje robe robe Vrsta robe Rok Rok dostave dostave ∞ 1 Osiguranje roba Trajanje Trajanje robe robe Polica osiguranja 1 1 1 ID_Osiguranje ID_Osiguranje vozača vozača Ime Ime ∞ Osiguranje vozača Polica osiguranja Period Period osiguranja osiguranja ID_Osiguranje ID_Osiguranje vozila vozila Marka Marka vozila vozila ∞ Registracijka Registracijka oznak oznak Osiguranje vozila Godina Godina proizvodnje proizvodnje .

Osiguranje vozila Godina Godina proizvodnje proizvodnje Broj Broj police police .

Osiguranje Osiguranje roba roba Osiguranje Osiguranje vozila vozila Osiguranje Osiguranje vozača vozača Vrsta robe Neto Neto težina težina Rok Rok dostave dostave Trajanje Trajanje robe robe Polica osiguranja Ime Ime Prezime Prezime Adresa Adresa Broj Broj lične lične karte karte Polica osiguranja Period Period osiguranja osiguranja a a vozila vozila Model Model vozila vozila Kategorija vozila Registracijka Registracijka oznaka oznaka Godina Godina proizvodnje proizvodnje .

Godina Godina proizvodnje proizvodnje Broj Broj police police .