You are on page 1of 6

Școala Generală “Ioan S.

Pavelea “ Runcu - Salvei
Adresa : str. Aluniș , nr. 409 , jud. Bistrita Nasaud
Telefon si fax : 0263 / 352238
Web:http://scoalarunc.scoli.edu.ro; email: runcusalvei@yahoo.com

NR……../12.07.2011

Raport de autoevaluare - an şcolar 2010/2011

1.Curriculum

1.1 Obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi al celui teritorial au fost
corelate cu cele ale unităţii de invatamant. A fost elaborat proiectul de curriculum al şcolii, proiectul
activitatii extrascolare si concursurilor şcolare împreună cu directorul educativ, proiect ce s-a
desfasurat la nivelul unitatii şcolare cât si extraşcolar.

Activitati extraşcolare :

a) parteneriat cu Gr. Şc. Agricol Beclean, C.S.E.I Lacrima Bistri ța, Școala Gen Lucian Blaga
Bistrița ;
b) excursii in scop didactic și educativ ( Tă șnad, Năsăud, Bistri ța)

c) activitati cultural artistice ( în parteneriat cu Sc Lucian Blaga, activită ți organizate cu ocazia
săptămânii educației globale, sărbători de iarnă ,8 martie , Sărbători de Pa ște etc)

d) concursul Cangurul și Cangurul lingvistic.

e) participarea la olimpiadele şcolare (Limba română , matematică și geografie ).

S-a elaborat proiectul de curriculum şi reactualizat Proiectul de Dezvoltare al Şcolii 2008-
2012 .

1.2. S-au procurat documentele curriculare oficiale :

- manuale scolare, harti, carti pt. biblioteca, cataloage, aparaturi auxiliare, materiale
sportive, caiete speciale pentru elevii clasei I-IV, culegeri de probleme , etc.
1.3. S-au aplicat documentele curriculare la nivel de şcoală

Orarul scolii s-a elaborat la timp, în funcţie de specificul unităţii şcolare.

Monitorizarea ofertei educationale a avut loc conform criteriilor de monitorizare și evaluare.
Activitatile extracurriculare si concursurile scolare au fost vizate de inspectoratul scolar.

1.4. S-a evaluat oferta educaţională pe baza indictaorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de
curriculum. Curriculumul la nivel local pentru elevi a fost întocmit în funcţie de necesităţile acestora.

Pregatirea organizarii examenelor nationale (Evaluare Na țională) pentru elevii clasei a VIII-a, cât si
monitorizarea admiterii în liceu pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

409 . respectiv în conformitate cu planificarea activităţilor.com Am întocmit la timp documentele și rapoartele tematice curente și speciale.A..locale. Aluniș . jud.scoli. Școala Generală “Ioan S.2 Procedura de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul din subordine s-a realizat conform criteriilor nationale . 2.5.în perioada 1-10 septembrie care va fi discutat în C. Gen Ioan S. 2. 8.C. 7. în problemele pentru cadrele didaccice. solicitate de ISJ BN si autorităţile locale.M. 2.Salvei Adresa : str.E. Resurse umane 2. S-au efectuat interasistente. iar păstrarea documentelor şcolare oficiale s-a facut conform cerinţelor legislative. 1. S-a consemnat şi transmis persoanelor în drept dezvoltarea curriculumului local și a propunerilor venite de la cadrele didactice. nr. Bistrita Nasaud Telefon si fax : 0263 / 352238 Web:http://scoalarunc. neexistand conflicte între reprezentanţii diverselor discipline şi interesul elevilor. . și va fi înaintat ISJ BN. S-a efectuat evaluarea periodica a personalului din scoala prin efectuarea asistentelor la ore. Am asigurat abilitarea şi consultanţa . consiliere si orientare profesională. s-a făcut normarea conform normelor stabilite de ISJ BN. Comisia de evaluare a calitătii învătământului va prezenta un Raport anual pe 2010/2011 . nu dispune de fondurile necesare cofinanţării spre a fi depus . respectiv afişat la avizierul şcolii. Comenius . respectiv asistenţele la ore.4 . în urma cărora cadrele didactice au primit calificativul anual par țial. 9. în functie de necesitatea şcolii şi a cadrelor didactice.ro. 1. 1. respectiv.6. email: runcusalvei@yahoo.2009. S-a elaborat un nou proiect. nr.edu.07. Proiectul POS-DRU resurse umane « Orizonturi noi în educaţie la Sc. 4595 din 22. S-a elaborat fişa postului pentru personalul din şcoală şi a procedurilor disciplinare de rezolvare a contestațiilor. şi personalului didactic din subordine i s-a atribuit ore de diregentie si.3 S-au incheiat contractele de munca cu personalul didactic si nedidactic. 2. 1. avându-se în vedere solicitările părirnților. CDȘ-ul a avut un caracter stimulativ si pe specific comunitar. Pavelea “ Runcu . Intre curriculumul notional si cel local s-a asigurat o coerenţă . 1. ”Calitatea în educa ție –întâia prioritae” pentru care suntem în căutarea de parteneri externi. respectiv a Consiliului de Administrație. de la sfârşitul anului şcolar O. Am organizat colectivele de catedra si echipele de proiect. stabilite în ședin țele Consiliului Profesoral.I. Pavelea Runcu – Salvei”.1. discutat în şedinţa Consiliului Profesoral şi de Administraţie .

a cataloagelor.7. s-au înscris un număr de 4 cadre didactice pentru perfecţionare continuă (grade didactice. au obținut diploma de licență în Învă țământul primar și pre școlar. învățătoare. completarea carnetelor de muncă. În cadrul Consilului de Administraţie şi Consiliului profesoral s-au realizat un plan de activităţi anual şi semestrial. activitati care au dus la solutionarea problemelor apărute la nivelul unităţii scolare. cu acordarea unei zile libere pentru liderul de sindicat. nedidactic. părinţi şi cadre didactice. curs urmat de directorul unității . respectandu-se numărul minim de ore/săptămână pentru fiecare disciplina. facilitând schimbul de experien ță. secretara. părintii. fiind aprobată de către departamentul corespunzător din cadrul ISJ BN. d. 409 .6. Incadrarea pe post s-a făcut conform cerinţelor metodologice. participând întreg colectivul de cadre didactice la activitatile tematice propuse. 9. Curs de instruire pentru potentialii beneficiari de proiecte Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (COMENIUS) . Programme de formare la care s-a participat : a. Bistrita Nasaud Telefon si fax : 0263 / 352238 Web:http://scoalarunc. registrelor de evidenţă a elevilor. organizat de Universitatea Babe ș Bolyai Cluj-Napoca . Curs de formare pentru mentor și metodist. 2. 2. Curs de formare pentru directori. precum şi păstrarea lor. Școala Generală “Ioan S. Comisiile metodice atât la învăţători cât şi la profesori s-au dovedit eficiente. jud. promo ția 2011.Salvei Adresa : str. cât şi celălalt personal din subordine. certificatelor de absolvire. organizat de Universitatea Babe ș Bolyai Cuj- Napoca. b. am încurajat munca în echipă care a avut ca finalitate susținerea de lecții deschise . c. Curs de formare continuă în specialitate. . cadrele didactice a fost eficienta si transparenta. auxiliar. elevi). e.com S-a întocmit un raport privind starea învăţământului în unitate care a fost prezentat în şedinţa Consiliului de Administrație din 20 mai 2010. transparent şi eficient. în cadrul Universită ții Babe ș Bolyai din Cluj Napoca. nr. directorul educativ. curs organizat de CCD Bistrița-Năsăud . email: runcusalvei@yahoo. Au participat la cursuri de formare continuă atât directorul unităţii . Două cadre didactice au urmat modulul de psihopedagogie specială. respectiv specializarea geografie. Aluniș . S-au întocmit documentele legale privind managementul rersurselor umane(personal didactic. 5. Comunicarea cu elevii . 8. pentru profesori debutan ți. în cadrul şedinţelor planificate pe clase. o dată la 5 ani ). 2. 2. am stimulat şi încurajat luarea unor decizii cu caracter benefic pt elevi.ro. Alte 2 cadre didactice . Conflicte între profesori nu au existat iar cele aparute între elevi au fost rezolvate rapid.edu. Pavelea “ Runcu . Din cadrul unităţii. 2. respectiv cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.scoli. 1 cadru didactic urmează cursuri postuniversitare în scopul ob ținerii celei de-a doua specializări. Orarul şi programul şcolii s-a intocmit conform planului cadru.

de achizitii și dotare a unitatilor scolare. incalzire.com 3. Bugetul de la Consiliul Local (Primărie).Salvei Adresa : str. . Aluniș .823 2. Planurile de achizitie au fost evaluate. iar în anul 2011 s-a depus 1 singur dosar eligibil. dar din lipsă de fonduri nu au fost achitate încă.tel Consiliul Local 10. curăţenie). S-au aprobat burse elevilor.723 7 grădiniță TOTAL 291. Suma Direcţia utilizării fondului De unde provine fondul Crt LEI 1 Materiale de curăţ. a celor privind managemetul financiar si se partreaza conform prevederilor legale. S-au achiziţionat materiale de laborator.scoli. de management anual.1. fiind înaintat Consiliului Local.000 6 Cărţi pt. S-au intocmit documentele si rapoartele tematice si speciale cerute de ISJ BN. 3. 409 .4. Fonduri intrate în unitate din septembrie 2010 Nr. birou. 3. jud. deşi au fost solicitatate . În 2010 au fost considerate eligibile 8 dosare din 10 depuse de elevi. Școala Generală “Ioan S.700 Materiale didactice pentru MECTS 1. Bistrita Nasaud Telefon si fax : 0263 / 352238 Web:http://scoalarunc.400 Cărti dotare biblioteca Consiliul Local 300 3 scolii Fondul CRP achiziționarea Consiliul 700 4 diverselor materiale Părinţilor necesare școlii 5 Împrejmuirea cu gard școală Consiliul Local 265. care a fost utilizată pentru achiziționarea diverselor materiale necesare școlii. email: runcusalvei@yahoo. Finantarea unităţii reiese din tabelul următor .edu.ro. care s-a aprobat și urmează să primească bonul valoric.Resurse financiare si materiale 3. premii . nr. carti pentru premii de sfarsit de an scolar. respectiv execu ția bugetară pe 2010 nu s-au primit .000 2 Aprovizionarea cu lemne Consiliul Local 12. Proiectul de buget pe 2010 .diplome Consiliul Local 1. 3.Repartizarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar s-a făcut conform planificării progr. S-au asigurat conditiile optime de lucru pentru elevi (iluminat. Pavelea “ Runcu . Consiliul Reprezentativ al Părinţilor a contribuit cu suma de 700 lei. au fost elaborate la timp şi aprobate în şedinţele Consililul de Administratie. carti de biblioteca.2.

S-au elaborat şi pus în aplicare oferta educationala. S-au facut sedinţele planificate cu părinţii si lectoratele cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. 7.edu. școala a ob ținut C. 3. Dezvoltare şi relatii comunitare 4. 5. Școala Generală “Ioan S. In vederea repartizării fondurilor pentru functionarea întreţinerea şi reparaţiile din unitatea şcolară s-a realizat proiectul de buget pe 2011 . S-au stabilit legături şi realizat parteneriate cu agentii economici. Majoritatea operaţiunilor financiare se derulează prin intermediul Primăriei. procesele privind legea 221). Raportul de Autoevaluare Asigurarea calităţii va fi elaborat și dezbătut în C. 6. S-au adus la cunostinta celor interesati activitatea scolara prin publicarea pe pagina de WEB a şcolii la adresa http://scoalarunc. Am elaborat Planul Operaţional al Comisiei de Asigurare a Calităţii stabilind criterii de monitorizare şi evaluare a calităţii educatiei şcolare.. respectiv a proiectului de buget pe 2011 în vederea sartisfacerii nevoilor şcolii şi a comunitatii locale. S-a pus la dispozitie unitatea scolara pentru desfăsurarea unor activitati comunitare (ex.scoli. S-a consultat organizaţia sindicală în procesul decizional si in rezolvarea unor probleme ale scolii (decontarea abonamentelor. 4. 3. Scoala nu dispune de contabilitate proprie.ro.A. 4. cu biserica. 1. S-a reactualizat Proiectul de dezvoltare şcolară ( instiuţional ) pentru o periodă de 4 ani. email: runcusalvei@yahoo. poliţia.3. 3. Nu există spații închiriate. nr. 6. solutionare de probleme.com 3. 4.U. Din mai 2011. Nu s-au facut negocieri în vederea executiei bugetare.. Aluniș . repartizat pe capitole şi înaintat Consiliului Local 4. Directorul nu a fost invitat la şedinţa de buget. Pavelea “ Runcu . activități artistice culturale). 9. 2. jud.I. 409 .edu. respectiv inaintat ISJ BN în periada 1-10 sept. 3. Personalul Administrativ a lucrat in echipă. . documentare. Personal financiar. 2. respectiv s-a promovat un proiect Comenius. 5. iar începând cu 1 septembrie 2011. ”Executia bugetară” s-a elaborat și realizat cu aprobarea Consiliului de Administratie. Cu politia s-a reînoit parteneriatul în vederea prevenirii si combaterii delicventei juvenile. 8.ro. 4.Salvei Adresa : str. 4. Bistrita Nasaud Telefon si fax : 0263 / 352238 Web:http://scoalarunc. informare. rapoartul anual şi semestrial de activitate a unităţii şcolare. astfel unitatea va avea personalitate juridică pe deplin.scoli. unității noastre i s-a aprobat ½ normă contabil șef.Cu liderul de sindicat din scoala s- au stabilit relatii de comunicare.

4.8. Prof . Pavelea “ Runcu . jud. Problemele.ro. 4. Director. în vederea elaborării proiectului Comenius ”Calitatea în educație –întâia prioritare”. La nivel de unitate şcolară un cadru didactic s-a inscris pentru reconversie profesională in domeniul geografie .Salvei Adresa : str. S-au format echipe mixte (şcoală-comunitate-autoritati locale).scoli.9. 7.edu. 409 . Aluniș . email: runcusalvei@yahoo. apărute s-au rezolvat la nivel de Consiliu de Administraţie în mod transparent şi eficient. nr. conflictele. Școala Generală “Ioan S.com 4. Bistrita Nasaud Telefon si fax : 0263 / 352238 Web:http://scoalarunc. VARTOLOMEU ALINA .