You are on page 1of 9

ANEXA 2

FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE – DIRECTOR ADJUNCT

Numele și prenumele: ______________________________________
Unitatea de învățământ: _____________________________________
Perioada evaluată: _________________________________________
UNITATEA DE COMPETENȚĂ

I. Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ– 15 puncte

PUNCTAJ ACORDAT
Nr. ATRIBUȚII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ PUNCTAJ Auto- Evaluare Contestație
crt. UTILIZATE ÎN EVALUARE MAXIM evaluare
1.1. Elaborează PDI şi planul managerial al unității de
învățământ prin corelarea cu programul managerial al
inspectoratului școlar
1.2. Elaborează planul managerial al unității de învățământ
Colaborează cu directorul la conceperea planului prin operaționalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la
1. managerial propriu în concordanță cu planul de nivelul inspectoratului școlar; 3
dezvoltare instituţională 1.3. Elaborează documentele manageriale ale unității de
învățământ prin raportarea la indicatori cuantificabili de
realizare
1.4. Elaborează documentele manageriale ale unității de
învățământ prin precizarea și planificarea tuturor
resurselor necesare.
Colaborează cu directorul unităţii de învăţământ 2.1. Elaborează documentele de proiectare
2.2. Proictează documentele de planificare
la elaborarea materialelor de proiectare,
2. 2.3. Proiecteză elementele de evaluare a activităţii din unitatea 3
planificare și evaluare a activității desfășurate în
de ănvăţământ
unitatea școlară
Colaborează cu directorul școlii, consiliul de 3.1. Alcătuieşte şi promovează oferta educaţională
3. administrație si consiliul profesoral la alcătuirea 3
și promovarea ofertei educaționale privind planul
de școlarizare pentru anul școlar următor

1

Asigură resursa umană şi materială pentru 2. Organizarea activităților unității de învățământ – 15 puncte PUNCTAJ ACORDAT Nr.1. ANEXA 2 Realizează împreuna cu directorul proiectul de 4. Proiecteză/planifică stagiile de pregătire practică 5.Planifică semestrial asistenţele la ore cu planul managerial al unității de învățământ.1. 1. Evaluare Contestație crt. desfăşurare examenelor.1. pe o perioadă determinată în lipsa directorului. în baza directorului 3 unei decizii III. săptămânală/ comasată/ laboratoarele tehmice de 3 profil II. olimpiadelor și școlare care se desfășoară la nivelul unității de 5 concursurilor școlare învățământ Elaborează o planificare a inspecțiilor. alături de directorul liceului. încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de 3 învățământ Planifică stagiile de pregătire practică 5.1. astfel încât să se realizeze asistențe la ore. UTILIZATE ÎN EVALUARE MAXIM evaluare 1.1.1. aprobat 3. Exercită atribuţiile delegate pe baza deciziei 4. Răspunde. olimpiadele și concursurile 2. de asigurarea conform obiectivelor stabilite în documentele 5 manageriale. desfășurării procesului instructiv-educativ Organizează examenele. ATRIBUȚII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ PUNCTAJ Auto. Organizează activitățile unității de învățământ.Întocmeşte proiectul de încadrare împreună cu directorul unităţii de învăţământ 4. 2 iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel putin o data pe semestru Înlocuiește directorul și îndeplinește atribuțiile delegate 4. de director. în concordanță 3. Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ – 20 puncte 2 .

5. 2 concursuri pe discipline de învățământ. la solicitarea directorului cataloagelor de examen.3 Asigură existenţa fişelor/formularelor de identificare. cadrele didactice responsabile. descriere şi evaluare a riscurilor.1 Centralizează documentaţia specifică disciplinelor 1 pentru disciplinele opționale/curriculumul în dezvoltare opţionale. activitățile de pregatire 2 organizate pentru elevii care participă la olimpiade.4 Asigură existenţa registrului riscurilor la nivelul unităţii.1 Realizează graficul pregătirii.1 Verifică existenţa deciziilor de numire a comisiilor. 3 . 2 locală (CDL) Coordonează. îndrumă și monitorizează implementarea 5. PUNCTAJ PUNCTAJ ACORDAT crt. Coordonează. 3. Evaluare Contestație MAXIM UTILIZATE ÎN EVALUARE evaluare Coordonează activitățile de realizare a ofertei școlii 1. alături de directorul unității școlare și 2. examenele naționale Răspunde de examenele de situaţii neîncheiate. 10 5. ATRIBUȚII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ Auto. 5.5 Identifică şi inventariază funcţiile sensibile. conform legislaţiei în vigoare. a 3 corigențe și diferențe.2 Implementează şi asigură revizuirea periodică a procedurilor privind controlul intern al unităţii de 5 învăţământ. alături de directorul unității școlare și de 4.1 Verifică actualizarea datelor în bazele de date 4 membrii consiliului de administrație întocmirea bazelor specifice unităţii de învăţământ.1 Gestionează implementarea SCMI prin respectarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial standardelor de calitate. din cadrul unității școlare 5. ANEXA 2 Nr. a subiectelor şi biletelor pentru 3 examene orale şi înregistrarea rezultatelor în documentele şcolare. 3 de date și a situațiilor statistice la nivelul unității de învățământ Coordonează.

3. de protecție civilă si de pază contra 3. calitatea procesului instructiv-educativ Răspunde.1 Asigură parteneriate în vederea obţinerii de fonduri 1. colectare de extrabugetare / materiale / echipamente / servicii / premii 5 materiale și de lansare de proiecte cu finanțare internă pentru susţinerea activităţilor şcolare şi extraşcolare. Evaluare Contestație MAXIM crt. de protecție 3. Evaluare Contestație UTILIZATE ÎN EVALUARE MAXIM* evaluare Urmărește prin responsabilii ariilor curriculare /șefi de 1. PUNCTAJ ACORDAT crt. 1. Controlează. efectuarea 5. ATRIBUȚII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ Auto. UTILIZATE ÎN EVALUARE evaluare Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare. evaluare a activității personalului didactic de predare.1 Asigură existenţa şi completarea fişelor de evaluare a 2 4 . evaluarea rezultatelor școlare .3 Coordonează exerciţiile de evacuare în caz de incendiilor în întreaga instituție cutremur sau incendiu.1 Asigură completarea carnetelor individuale de protecţie a muncii.1 Verifică aplicarea planurilor-cadru de învăţământ. alături de directorul școlii. precum: sponsorizări. serviciului pe școală de către personalul didactic și de 2 5. 2.25 puncte Nr. 3. cu sprijinul responsabililor ariilor 3 curriculare/șefilor de catedră. ANEXA 2 IV.1 Analizează rezultatele şcolare ale elevilor. alături de directorul unității de învățământ.2 Verifică planificările calendaristice ale cadrelor programelor școlare și a metodologiei privind didactice. Motivarea/antrenarea personalului din subordine .1 Întocmeşte graficul serviciului pe şcoală la personalul didactic. aplicarea planurilor-cadru de învățământ. de respectarea normelor de igienă școlară. 3 1.2 Monitorizează graficul de instruire NTSM şi PSI.1 Întocmeşte instrumente de evaluare a activităţilor specifice unităţii de învăţământ. 4. 6. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ . 2. ATRIBUȚII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ PUNCTAJ Auto. catedră.5 puncte PUNCTAJ PUNCTAJ ACORDAT Nr. consultanță. 5.2 Realizează planificarea elevilor pentru serviciul pe către elevi şcoală . Colaborează la elaborarea diverselor instrumente de 4. 2 didactic auxiliar și nedidactic Verifică. a 1. sau externă V. 2 a muncii. Colaborează la elaborarea și/sau modificarea fișei 6. donații.

Evaluare Contestație crt. legate de asistențe la ore și prezența personalului 2 0. problemă 5 . 3 precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic 9. 10. superioară de învăţământ / piaţa muncii.2 Asigură existenţa documentelor legislative la punctul de documentare şi informare al unităţii de învăţământ. didactic auxiliar şi nedidactic.1 Întocmeşte situaţia inserţiei absolvenţilor în forma 7.1 Realizează repartizarea elevilor pentru efectuarea orelor de instruire practică la ateliere şcoală / agenţi 9. accidentele de muncă la nivelul unității și informează sesizărilor întregistrate în unitatea de învăţământ. Verifică periodic prezenţa elevilor la orele de instruire practică.1 Asistă la ore de curs conform graficului pe şcoală şi 1 Împreună cu directorul școlii se ocupă de problemele completează fişele de asistenţă corespunzătoare. UTILIZATE ÎN EVALUARE MAXIM evaluare 1. Mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau 2. ATRIBUȚII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ PUNCTAJ Auto. 2 directorul de modul în care a soluționat fiecare 2. personalului 7.2 Mediază eventuale conflicte intrainstituţionale. 2 școlii 1. didactic la ore VI. Consemnează în condica de prezență absențele și 8. Monitorizează inserția absolvenților pe piața muncii.1 Verifică completarea condicilor de prezenţă. Monitorizează instruirea practică economici. întârzierile la ore ale personalului didactic de predare. 3 8. 3 9.1 Urmăreşte actualizarea informaţiei pe site-ul unităţii 1. Relații de comunicare – 10 puncte PUNCTAJ ACORDAT Nr. ANEXA 2 postului angajaților/fișei de evaluare anuală a personalului didactic. Dispune afișarea noutăților legislative la avizierele şcolare.1 Urmăreşte rezolvarea petiţiilor / reclamaţiilor / 2.

alături de directorul unității școlare și 2. 70 . ANEXA 2 3.1.99 puncte: calificativul “Bine”. 85 – 100 puncte: calificativul “Foarte Numele și prenumele: ______________________________ bine”. Apreciază. catedră. alături de directorul unității de învățământ şi 4. Consiliază profesional cadrele didactice debutante. Evaluare Contestație UTILIZATE ÎN EVALUARE MAXIM evaluare 1. 2 beneficiare în legatură cu oferta educațională a școlii 3. comunitatea locală. PUNCTAJ ACORDAT crt. mediul local de afaceri. __________________________________________________ . la inspecțiile pentru obținerea gradelor solicită înscrierea la concursul pentru obţinerea gradaţiei 4 didactice și acordarea gradațiilor de merit. 6 1. ATRIBUȚII EVALUATE CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ PUNCTAJ Auto. mediul local de afaceri Asigură. Semnătura: __________________________________________ 60 –69. 4. de merit.1 Verifică afişarea ofertei educaţionale pe site-ul unităţii 3. lor 1. 1.2.2 Întocmeşte aprecieri pentru cadrele didactice care practică. Monitorizează aplicarea planului de dezvoltare Sprijină și consiliază profesorii debutanți în formarea personală a debutanţilor.99 puncte: calificativul “Satisfăcător”. Monitorizează activitatea de mentorat în unitatea de învăţământ.3 Asigură colaborarea dintre consiliul reprezentativ al părinţilor şi reprezentanţii unităţii de învăţământ.2 Iniţiază activităţi de promovare imaginii unităţii de învăţământ. sub 60 puncte: calificativul Data: “Nesatisfăcător”.84.3. 5.2 Întocmeşte graficul lectoratelor cu părinţii. VII. relații de comunitatea locală. organizatoric și facilitează relațiile de parteneriat dintre 5. membrii consiliului de administrație. 2. cadrul unitatea de învăţământ şi părinţi. Informează toate categoriile și organizațiile interesate de învăţământ şi la avizier.1 Completează şi centralizează contractele dintre membrii consiliului de administrație.1. 2 unitatea școlară și părinții/familiile elevilor 5. Total punctaj 100 Punctaj total: 100 puncte Director/director adjunct evaluat. Dezvoltă.1 Iniţiază proiecte de parteneriat cu diverse organizaţii. 2 parteneriat cu diverse organizații. Pregătire profesională – 10 puncte Nr. personalul didactic de predare și instruire 2. Participă la inspecţiile de specialitate pentru responsabilii catedrelor/comisiilor metodice/șefiilor de acordarea gradelor didactice. alături de directorul unității școlare și de 5.

6 .

ANEXA 2 Comisia de evaluare. Președint Numele și prenumele: Numele și prenumele: e. Numele și prenumele: Numele și prenumele: ____________________________ ______________________________ Semnătura: Semnătura: __________________________________________ __________________________________________ 3. Numele și prenumele: Numele și prenumele: ___________________________ ______________________________ Semnătura: Semnătura: __________________________________________ __________________________________________ 2. ______________________________ ______________________________ Semnătura: Semnătura: __________________________________________ __________________________________________ Membri. Numele și prenumele: Numele și prenumele: ____________________________ ______________________________ Semnătura: Semnătura: __________________________________________ __________________________________________ . 1. 1. Numele și prenumele: Numele și prenumele: ____________________________ ______________________________ Semnătura: Semnătura: __________________________________________ __________________________________________ Secretari. Numele și prenumele: Numele și prenumele: ___________________________ ______________________________ Semnătura: Semnătura: __________________________________________ __________________________________________ 2. Comisia de contestații.

7 .