You are on page 1of 1

Anàlisi i qüestions

P4: CAPACITAT CALORÍFICA D’UN METALL

1. Calculeu l’equivalent en aigua del calorímetre a partir de l’expressió (4.22).
Indica quin és el seu significat amb un exemple.

2. Calculeu la calor específica dels dos metalls diferents a partir de l’expressió
(4.21). Compara els resultats empírics amb els valors reals.

3. A partir d’aquest resultat calcula la capacitat calorífica molar (per unitat de
mol) de cadascun dels dos materials i compara’ls amb el valor esperat per la
llei de Dulong i Petit.

P5: LLEI DE REFREDAMENT DE NEWTON

1. Representeu gràficament els resultats obtinguts pel refredament de l’aigua
i de l’oli utilitzant l’equació (5.4).

2. Representeu gràficament els resultats obtinguts pel refredament de l’aigua
i de l’oli utilitzant l’equació que resulta d’aplicar el logaritme neperià a
l’equació (5.4).

3. Mitjançant el càlcul de la regressió lineal de les gràfiques representades en
el punt anterior determina k1 i k2 . Dóna també les seves dimensions.

4. Conegudes les masses i les calors especifiques del termòmetre, del
recipient i del fluid de referència (aigua) determina la calor especifica de l’oli
utilitzant l’equació (5.11).