You are on page 1of 27

Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ.Ν.

Ιςτορία-Αποςτολή-Οργάνωςη

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’50 ξεκινά μια ευρφτερθ προςπάκεια
αναδιοργάνωςθσ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων υπό τα νζα -για
τθν εποχι εκείνθ- δεδομζνα, με ςαφείσ επιρροζσ πλζον και από
ςτρατεφματα άλλων ςυμμαχικϊν χωρϊν (μετά και από τθν ζνταξθ τθσ
χϊρασ μασ ςτο ΝΑΤΟ το 1952) και ιδίωσ των ΘΡΑ. Στο πλαίςιο αυτό το
Ρ.Ν. αποφάςιςε να ςυςτιςει Μονάδα βατραχανκρϊπων ςτα πρότυπα
των αμερικανικϊν UDTs (Underwater Demolition Teams), τα
ςυμπεράςματα από τθ πλοφςια δράςθ των οποίων κατά τον Β’ Ρ.Ρ. Τον Δεκέμβπη
ιταν ακόμθ νωπά. ολοκληπώθηκαν
Ιδθ από το 1953 ςθμειϊνονται οι πρϊτεσ απαραίτθτεσ ςχετικζσ
κινιςεισ και το 1954 αποςτζλλονται για εκπαίδευςθ ςτο Σχολείο των 57 σπόνια από ηην
UDTs ςτισ ΘΡΑ τα πρϊτα 7 ςτελζχθ (2 αξιωματικοί και 5
υπαξιωματικοί) του Ρ.Ν. ϊςτε να αποτελζςουν τον πυρινα για τθν
αποθοίηηζη ηυν
δθμιουργία τθσ αντίςτοιχθσ ελλθνικισ Μονάδασ. Κάπωσ ζτςι ππώηυν ελλήνυν
δθμιουργικθκε θμιεπίςθμα θ πρϊτθ Ομάδα Υποβρυχίων
Καταςτροφϊν (θ απόλυτθ μετάφραςθ τθσ αμερικανικισ ορολογίασ βαηπασανθπώπυν.
είναι χαρακτθριςτικι) θ οποία κα αναλάβει και τθν εν Ελλάδι
εκπαίδευςθ πρόςκετου προςωπικοφ. Αποφαςίηεται λοιπόν θ ίδρυςθ
τθσ Σχολισ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΣΥΚ), ζδρα τθσ οποίασ ορίηεται
το K.E. «Κανελλόπουλοσ» ςτον Σκαραμαγκά. Οι εργαςίεσ καταςκευισ
των απαραίτθτων εγκαταςτάςεων και θ αγορά του ςχετικοφ
εξοπλιςμοφ ολοκλθρϊνονται το 1957 οπότε και ξεκινά και το 1ο
Σχολείο Υ/ΚΤ (ξεκίνθςε ςτισ 31/7/1957 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ
4/12/1957) από το οποίο κατάφεραν να αποφοιτιςουν 5 ναυτοδίοποι.
Ακολοφκθςαν και άλλα Σχολεία για ναφτεσ και κατϊτερα ςτελζχθ (ενϊ
παράλλθλα ςυνεχίςτθκε και θ αποςτολι αξιωματικϊν ςτισ ΘΡΑ) από
τα οποία κατζςτθ εφικτι θ δθμιουργία πλιρωσ επανδρωμζνων
επιχειρθςιακϊν Ομάδων Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΟΥΚ). Αυτζσ
υπιχκθςαν ςτθν Διοίκθςθ Ομάδων Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Δ/ΟΥΚ)
θ οποία δθμιουργικθκε γι’ αυτόν ακριβϊσ τον ςκοπό το 1968. Το
αμζςωσ επόμενο ζτοσ αυτι μετονομάηεται ςε Μονάδα Υποβρυχίων
Καταςτροφϊν (ΜΥΚ) ςτθν οποία πλζον, πζραν των ΟΥΚ, υπάγεται και
θ ΣΥΚ (μζχρι τότε υπαγόταν απευκείασ ςτθ ΔΝΕ) και νεοςφςτατθ Βάςθ
Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΒΥΚ), που είναι θ υπεφκυνθ για κζματα
υποςτιριξθσ και διοικθτικισ μζριμνασ τθσ Μονάδοσ. Επίςθσ το 1969,
ςτθ ΜΥΚ εντάςςεται και θ ονομαηόμενθ τότε Ομάδα Εξουδετζρωςθσ
Βομβϊν-Ναρκϊν (ΟΕΒΝ) που προθγουμζνωσ υπαγόταν απευκείασ ςτθ
ΔΝΑ΢.
Αρχικά οι αποςτολζσ των ΟΥΚ ιταν απολφτωσ όμοιεσ με αυτζσ των
UDTs. Ρεριορίηονταν δθλαδι ςε αναγνωρίςεισ ακτϊν και καταςτρο-
φζσ εμποδίων για τθν υποςτιριξθ αποβάςεων, υπονομεφςεισ υφάλων
εχκρικϊν πλοίων, εξουδετζρωςθ ναρκϊν κτλ. Θ εκπαίδευςθ και το
ενδιαφζρον γενικότερα για τον ανορκόδοξο πόλεμο ςτθν ξθρά ιταν
υποτυπϊδθ ζωσ ανφπαρκτα, παρά τα αδιαμφιςβιτθτα φυςικά
προςόντα των ανδρϊν τθσ ΜΥΚ που εξαςφαλίηονταν από τθν αυςτθρι
και επίπονθ διαδικαςία επιλογισ τθσ ΣΥΚ. Αργότερα όμωσ, και Κείμενο: Γ.Μ.
ιδιαίτερα μετά τθν επιτυχθμζνθ και πλοφςια δράςθ των νεoςφςτατων
SEAL Teams ςτο Βιετνάμ (οι οποίεσ ςταδιακά απορρόφθςαν πλιρωσ
τισ UDTs), αυτό άρχιςε να αλλάηει και το ενδιαφζρον τθσ ΜΥΚ για τον
ανορκόδοξο αγϊνα εντάκθκε και ζτςι αποκτικθκαν και τα πρϊτα
αντίςτοιχα όπλα και υλικά (πάντοτε αμερικανικά…).
Εν τω μεταξφ ο αρικμόσ των ΟΥΚ αυξικθκε και το 1976 παγιϊκθκε ςε
τζςςερισ (θ κάκε μία διζκετε ζναν αρικμό επιχειρθςιακϊν ομάδων) με
παράλλθλθ ςυγκεκριμενοποίθςθ και του ρόλου εκάςτθσ. Θ ΟΥΚ 1 και 2

καταςτροφζασ κλπ. αςυρματιςτισ. Κφριο «ςυςτατικό» τθσ ΔΥΚ εξακολουκοφν φυςικά να είναι οι ΟΥΚ. ζναν ι δφο βομβιδοβολιςτζσ. ιδιαίτερα μετά τθν ίδρυςθ και τθν επιτυχθμζνθ όςο και πλοφςια δράςθ των νεoςφςτατων SEAL Teams ςτο Βιετνάμ (οι οποίεσ ςταδιακά απορρόφθςαν πλιρωσ τισ UDTs). δφο πολυβολθτζσ. ςφνκεςθσ (αυτό βζβαια. Ρζραν από τον κακαρά «ναυτικό» τθσ ρόλο θ ΔΥΚ πλζον αποτελεί δφναμθ (αμιγϊσ επαγγελματικι.χ. αφοφ πλζον δεν υπθρετοφν κλθρωτοί ςε αυτιν. Με τθν προαναφερκείςα κατάργθςθ του διαχωριςμοφ των αποςτολϊν των ΟΥΚ. κατά κανόνα. ενϊ πρόςφατα ανακαταςκευάςτθκε-αναβακμίςτθκε και ο ςτίβοσ μάχθσ τθσ ΣΥΚ. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. μπορεί να αλλάξει αναλόγωσ των απαιτιςεων τθσ αποςτολισ και των επιχειρθςιακϊν ςυνκθκϊν). οι οποίεσ απαρτίηονται από ζναν αρικμό Επιχειρθςιακϊν Στοιχείων. θ ΟΥΚ 3 Ομάδα Αμφίβιων Επιχειριςεων (αναγνϊριςθ και διάνοιξθ ακτϊν προ αποβάςεωσ) και θ ΟΥΚ 4 Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Ναρκϊν. Οριςμζνοι από τουσ άνδρεσ των Στοιχείων ζχουν καλφπτουν και επιπλζον ρόλο (π. απαρτίηονται από τον επικεφαλισ. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ διατθρικθκε αρκετά χρόνια αλλά από τθν δεκαετία του ’90 ατόνθςε και πλζον ζχει πάψει να υφίςταται. Θ μετονομαςία αυτι ςυνοδεφτθκε από παράλλθλθ αναβάκμιςθ τουσ status τθσ κακϊσ πζραςε από τθν ΔΝΕ ςτθν υπαγωγι τθσ ςτο Αρχθγείο Στόλου.). Τον Αφγουςτο του 2003 θ ΔΥΚ μετακινικθκε ςε νζεσ ςφγχρονεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ. τα Στοιχεία αυτά αποκαλοφνται ςυνικωσ «Ομάδεσ Ανορκόδοξου Ρολζμου» (ΟΑΡ) και είναι 7μελοφσ ι 8μελοφσ. όντασ πια ιςότιμθ με τισ υπόλοιπεσ Διοικιςεισ του. ενϊ ζχει ιδθ αρχίςει να δζχεςαι . ζναν ακροβολιςτι και ζναν νοςοκόμο μάχθσ.Ν. ιδίωσ από το 2002 και μετά οπότε και θ ΜΥΚ μετονομάηεται ςε Διοίκθςθ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (ΔΥΚ). Θ ΟΥΚ 1 και 2 ονομάςτθκαν Ομάδεσ Ανορκόδοξου Ρολζμου. ανιχνευτισ. αυτό άρχιςε να αλλάηει και το ενδιαφζρον τθσ ΜΥΚ για τον ανορκόδοξο αγϊνα εντάκθκε και ζτςι αποκτικθκαν και τα πρϊτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά (πάντοτε ςε αμερικανικά πρότυπα όπωσ κα δοφμε και παρακάτω). Εν τω μεταξφ ο αρικμόσ των ΟΥΚ αυξικθκε και το 1976 παγιϊκθκε ςε τζςςερισ (θ κάκε μία διζκετε ζναν αρικμό επιχειρθςιακϊν ομάδων) με παράλλθλθ ςυγκεκριμενοποίθςθ και του ρόλου εκάςτθσ. τον βοθκό του.

ανιχνευτισ. Ταυτόχρονα προςφζρει και ςε μια ςειρά άλλων τομζων.που υφίςταται ςτουσ κόλπουσ τθσ από το 2009 και αποτελεί τθν ςυμβολι τθσ Ελλάδασ ςτον αρμόδιο διεκνι Οργανιςμό ISMERLO).χ. αςυρματιςτισ.Ν. Ωςτόςο ζχει πλζον απεμπλακεί από μια ςειρά άλλων κακθκόντων με τα οποία μζχρι πρόςφατα ιταν επιφορτιςμζνο το προςωπικό τθσ.χ. τον βοθκό του. ιδιαίτερα μετά και από τθν ίδρυςθ τθσ Διακλαδικισ Διοίκθςθσ Ειδικϊν Επιχειριςεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΚΑ. καταςτροφζασ κλπ. εξειδικευμζνθσ ζρευνασ και διάςωςθσ (με τθν Ομάδα Ταχείασ Επζμβαςθσ Διάςωςθσ Υποβρυχίων -ΟΤΕΔΥ. Επίςθσ αποτελεί τον μοναδικό φορζα πιςτοποίθςθσ ςε κζματα καταδφςεων των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων. ζναν ι δφο βομβιδοβολιςτζσ. ενταγμζνθ πλιρωσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Εκνικοφσ Σχεδιαςμοφσ. Μεταξφ άλλων ςε αυτά ςυγκαταλζγονταν θ φφλαξθ ναυτικϊν εγκαταςτάςεων (που πλζον ζχει αναλθφκεί από τισ Ομάδεσ Αςφαλείασ-Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων) και τθν εξουδετζρωςθ ναρκϊν (που από το 2013 ζχει «περάςει» οριςτικά ςτθν . αφοφ πλζον δεν υπθρετοφν κλθρωτοί ςε αυτιν. αφοφ ζχει λάβει «Ριςτοποίθςθ Φορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ Κατάδυςθσ» από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ. Οριςμζνοι από τουσ άνδρεσ των Στοιχείων καλφπτουν και επιπλζον ρόλο (π. υποςτιριξθ ναυαγαιρεςιϊν κλπ. ενϊ ζχει ιδθ αρχίςει να δζχεται ςτισ τάξεισ τθσ και τουσ πρϊτουσ ΟΒΑ για τθν κάλυψθ οριςμζνων κενϊν) εκτζλεςθσ ευρφτατου φάςματοσ ειδικϊν επιχειριςεων.). π. παροχι προςωπικοφ τθσ ωσ εκπαιδευτζσ ςτο ΚΕΝΑΡ. Η ΔΥΚ έσει ήδη απσίζει να δέσεηαι ζηιρ ηάξειρ ηηρ ηοςρ ππώηοςρ ΟΒΑ για ηην κάλςτη οπιζμένυν κενών. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. Συνικωσ απαρτίηονται από τον επικεφαλισ. δφο πολυβολθτζσ. ζναν ακροβολιςτι και ζναν νοςοκόμο μάχθσ. Ρζραν από τον κακαρά «ναυτικό» τθσ ρόλο θ ΔΥΚ πλζον αποτελεί δφναμθ (αμιγϊσ επαγγελματικι.

πολεμικζσ τζχνεσ. Τζλοσ. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. αλλά ςυνικωσ το ποςοςτό αυτό είναι και αρκετά μικρότερο.Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ Ωσ γνωςτόν.Σ.-ΕΛ.Ν. το εκπαιδευτικό ςκζλοσ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ΣΥΚ. χριςθ φορθτοφ οπλιςμοφ και εκρθκτικϊν υλϊν. με αποκορφφωμα τθν περιβόθτθ διαδικαςία τθσ «Διαβολοβδομάδασ». Το ίδιο ιςχφει και για τισ Ειδικζσ Δυνάμεισ των Σωμάτων Αςφαλείασ και ιδιαίτερα για τθν ςυνεργαςία με τθν «αδελφι» ΜΥΑ του Λ.ΑΚΤ. διάρκειασ 28 εβδομάδων (χωριςμζνεσ ςε τρεισ εκπαιδευτικοφσ κφκλουσ). Εκπαίδευςη – Επιχειρηςιακή δράςη .ξεφεφγοντασ από ανοφςιουσ ανταγωνιςμοφσ και εμμονζσ του παρελκόντοσ. θ οποία αποτελείται από το Τμιμα Εκπαίδευςθσ και το Τμιμα Ρροςωπικοφ. Θ δε ςυνεργαςία με τουσ Αμερικάνουσ SEALs είναι ςτενότατθ με πολλζσ και ςυχνζσ κοινζσ αςκιςεισ. Αξίηει μάλιςτα να ςθμειωκεί πωσ ςε περίπτωςθ πολζμου θ ΜΥΑ αυτομάτωσ υπάγεται ςτθν ΔΥΚ και ςυμμετζχει κανονικά ςτισ επιχειριςεισ τθσ. Επίςθσ εξετάηεται και αναπτφςςεται θ φυςικι κατάςταςθ και αντοχι (ςωματικι και ψυχικι) των υποψθφίων ϊςτε να επιλεγοφν οι καταλλθλότεροι. Θ ΔΥΚ κατά καιροφσ ζχει ςυνεκπαιδευτεί με διάφορεσ ειδικζσ Μονάδεσ του εξωτερικοφ. Στθν ειδικότθτα του Υ/ΚΤ ΣΥΚ εκπαιδεφονται και . Μεταξφ άλλων ςε αυτά ςυγκαταλζγονταν θ φφλαξθ ναυτικϊν εγκαταςτάςεων (που πλζον ζχει αναλθφκεί από τισ Ομάδεσ Αςφαλείασ-Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων) και τθν εξουδετζρωςθ ναρκϊν (που από το 2013 ζχει «περάςει» οριςτικά ςτθν εξειδικευμζνθ Ομάδα Εξουδετζρωςθσ Ναρκϊν. όπωσ άλλωςτε ίςχυε και αρχικά). καταςτροφζσ και ανορκόδοξοσ πόλεμοσ. Ενόπλων Δυνάμεων. που ανικει ςτθν ΔΝΑ΢. Σε αυτό διδάςκονται αντικείμενα όπωσ καταδφςεισ με όλουσ τουσ τφπουσ των αυτόνομων καταδυτικϊν ςυςκευϊν. Το κφριο Σχολείο που λειτουργεί υπό τθν ΣΥΚ και από το οποίο πρζπει υποχρεωτικά να ζχει αποφοιτιςει κανείσ για να γίνει μζλοσ τθσ ΔΥΚ είναι το Σχολείο Βαςικισ Εκπαίδευςθσ Υποβρυχίων Καταςτροφϊν (Υ/ΚΤ). Ενδεικτικό του βακμοφ δυςκολίασ τθσ επιλογισ είναι το ότι ουδζποτε οι αποφοιτιςαντεσ του Σχολείου ξεπζραςαν το 20% των αρχικϊν υποψθφίων. υδρογραφιςεισ/αναγνωρίςεισ ακτϊν αποβάςεωσ. Στενι είναι φυςικά και θ ςυνεργαςία με τισ Ειδικζσ Δυνάμεισ των άλλων Κλάδων των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων -ζγινε ακόμα ςτενότερθ μετά τθν ίδρυςθ τθσ ΔΔΕΕ. Ωςτόςο ζχει πλζον απεμπλακεί από μια ςειρά άλλων κακθκόντων με τα οποία μζχρι πρόςφατα ιταν επιφορτιςμζνο το προςωπικό τθσ. αφοφ ζχει λάβει «Ριςτοποίθςθ Φορζων Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ Κατάδυςθσ» από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ.

είτε για τθν απόκτθςθ ειδικότθτασ (π. του ΚΕΟΑΧ. Ενδεικτικό του βακμοφ δυςκολίασ τθσ επιλογισ Οςδέποηε οι είναι το ότι ουδζποτε οι αποφοιτιςαντεσ του Σχολείου ξεπζραςαν το αποθοιηήζανηερ 20% των αρχικϊν υποψθφίων. εξουδετζρωςθ ειδικϊν πυρομαχικϊν και κατευκυνομζνων βλθμάτων ςε ΘΡΑ. και το προςωπικό τθσ ΜΥΑ ςτο ςφνολό του.Α. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. ελεφκεροι ςκοπευτζσ -από το 2013 ξεκίνθςε θ εκπαίδευςθ και ςτο αντίςτοιχο Σχολείο του ΚΕΑΡ.ά. με αποκορφφωμα τθν περιβόθτθ διαδικαςία τθσ «Διαβολοβδομάδασ». . αλλά ςυνικωσ το ποςοςτό αυτό είναι και αρκετά μικρότερο. Βρετανία και Ολλανδία κ. πολλά από τα ςτελζχθ τθσ ΔΥΚ ζχουν αποφοιτιςει από το περίφθμο BUD/S των SEALs και από Σχολεία του Νατοϊκοφ ISTC ςτθ Γερμανία.Ν. ςτθν ειδικότθτα του Υ/ΚΤ ΣΥΚ ηος Σσολείος εκπαιδεφονται και ςτελζχθ των Ειδικϊν Δυνάμεων του Ε.χ. Επίςθσ εξετάηεται και αναπτφςςεται θ φυςικι κατάςταςθ και αντοχι (ςωματικι και ψυχικι) των υποψθφίων ϊςτε να επιλεγοφν οι καταλλθλότεροι. αςυρματιςτζσ. Από εκεί και πζρα φυςικά. ενϊ μζχρι τότε θ ΔΥΚ ζςτελνε προςωπικό μόνο ςτο εξωτερικό-. απσικών Υπό τθν ΣΥΚ λειτουργοφν επίςθσ τα εξισ Σχολεία το αντικείμενο των ςποτηθίυν. νοςοκόμοι μάχθσ κλπ.).χ. ζχει παρακολουκιςει τθν εκπαίδευςθ ςε εξειδικευμζνα Σχολεία επ’ αντικειμζνων όπωσ καταδφςεισ ςε μεγάλα βάκθ ι αντιτρομοκρατία ςτισ ΘΡΑ. τθσ Ρ. Μ.χ.). πολεμικζσ τζχνεσ. είτε για τθν απόκτθςθ γενικότερων δεξιοτιτων (αλεξίπτωτα. για τθ δθμιουργία του ξεπέπαζαν ηο οποίου βαςίςτθκε ςτθν εμπειρία και τθ ςτιριξθ τθσ ΔΥΚ. καταςτροφζσ και ανορκόδοξοσ πόλεμοσ. ςτελζχθ τθσ 20% ηυν οποίασ άλλωςτε ιταν και οι 3 πρϊτοι εκπαιδευτζσ του). Ειδικότερα για το εξωτερικό. μάχθ CQB κ. τα Σχολεία Αυτοδυτϊν) ι και αποκλειςτικά εκτόσ ΔΥΚ (π. ι ςτο Σχολεία τθσ ΕΚΑΜ και του ΚΕΝΑΡ) και του εξωτερικοφ. το προςωπικό τθσ Μονάδασ εκπαιδεφεται και ςε πλθκϊρα Σχολείων του εςωτερικοφ (τθσ ΣΧΑΛ. (πλζον διακζτει και δικό του αντίςτοιχο Σχολείο. Ζνασ αρικμόσ δε.Σ. με όλουσ τουσ τφπουσ των αυτόνομων καταδυτικϊν ςυςκευϊν. οποίων είναι προφανζσ από τον τίτλο τουσ: -Σχολείο Επιχειρθςιακισ Εκπαίδευςθσ Υποβρφχιων Καταςτροφζων (διάρκειασ 12 εβδομάδων) -Σχολείο Αυτοδυτϊν-Ναυαγοςωςτϊν (διάρκειασ 32 θμερϊν) -Σχολείο Αυτοδυτϊν Καταδυτικισ Λατρικισ (διάρκειασ 32 θμερϊν) -Σχολείο Εξειδίκευςθσ Εξουδετζρωςθσ Εκρθκτικϊν Μθχανιςμϊν (διάρκειασ 71 θμερϊν) -Σχολείο Δυτϊν-Ναρκοκθρευτϊν (διάρκειασ 72 θμερϊν) -Σχολείο Χειριςτϊν Σκαφϊν Ανορκόδοξου Ρολζμου (διάρκειασ 15 θμερϊν) -Σχολείο Ταχείασ Καταρρίχθςθσ από Ελικόπτερο (διάρκειασ 4 θμερϊν) -Σχολείο Εκπαιδευτϊν (διάρκειασ 23 θμερϊν) Σθμειϊνεται πωσ κάποια από τα παραπάνω Σχολεία αφοροφν προςωπικό και εκτόσ ΔΥΚ (π. το Σχολείο Ναρκοκθρευτϊν που αφορά το προςωπικό τθσ ΔΝΑ΢).ά. Τζλοσ. του ΚΕΕΔ και του ΚΕΑΡ. χριςθ φορθτοφ οπλιςμοφ και εκρθκτικϊν υλϊν. υδρογραφιςεισ/αναγνωρίςεισ ακτϊν αποβάςεωσ.

ςτζλνονται ςτθν εκμετάλλευςισ τουσ. Επίςθσ.Επιχειριςεισ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ) τθν καταγραφι όλων των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. που ςκοπό είχε τθν εφαρμογι αρχζσ του 1964. από το όνομα του ςκάφουσ εκπαιδευτοφν ωσ Υ/ΚΤ.Ν. ανζλαβαν τθν επζβαινε ςτα πλοία του Ρ.000 πλοία που ζπλεαν ςτθν γεωπόνων το οποίο είχε αποςτολι (από το Αδριατικι το διάςτθμα 1992-1998.ΜΥΚ το ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που εναλλάξ οποίο και αναλαμβάνει αποςτολζσ αναγνϊ. ςτισ 16 που χρθςιμοποιικθκε. που μετείχαν ςτθ προετοιμαςία του χϊρου όπου Α/Γ Συμμαχικι δφναμθ STANAVFORMED κατά τθν εν αποβίβαςαν το βαρφ υλικό τθσ ΕΛΔΥΚ/Μ ςτισ λόγω επιχείρθςθ. . διάφορα διακοινοτικά επειςόδια που -«Sharp Guard»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ ακολοφκθςαν. Αιγαίου Αιγαίου και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων εκμετάλλευςισ τουσ. Αιγαίου -Γεγονότα τησ Κφπρου: Αμζςωσ μετά τθν και τθν εκτίμθςθ των δυνατοτιτων ζνταςθ του Δεκεμβρίου 1963. Ραράλλθλα. που χρθςιμοποιικθκε. Σφμφωνα με κάποιεσ το διάςτθμα 2 Σεπτεμβρίου 1990-31 Λουλίου πθγζσ οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι ενεπλά. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε ζμεινε γνωςτι ωσ «Αίκρα». Μόνο τον Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τθν πρϊτο χρόνο τθσ επιχείρθςθσ τα ελλθνικά πλοία Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ) τθν καταγραφι όλων και οι βατραχάνκρωποι τθν καταγραφι όλων των των μικρονθςίδων και βραχονθςίδων του Αν. Θ αποςτολι εκείνθ εκμετάλλευςισ τουσ. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. πραγματοποιϊντασ 217 νθοψίεσ ςκαφϊν κθςαν και ςε αποςτολζσ δολιοφκορϊν που ζπλεαν ςτον Ρερςικό Κόλπο. -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε επζβαινε ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που ςτισ Φ/Γ Ζλλθ και Λιμνοσ που εναλλάξ . ζνα 2μελζσ Στοιχείο ελζγχκθκαν από τθν STANAVFORMED ςυνολικά βατραχανκρϊπων ςυνοδεφει κλιμάκιο πάνω από 70.Ν. Φεβρουαρίου 1964 αποςτζλλεται ςτθ Κφπρο -«Νζαρχοσ»: Ρροςωπικό τθσ Μονάδασ επζβαινε το πρϊτο 11μελζσ κλιμάκιο τθσ -τότε. Στο πλαίςιο αυτισ Τον Νοζμβριο του 1974. Θ αποςτολι εκείνθ ζμεινε Ελλάδα οι πρϊτοι 3 Κφπριοι που κα γνωςτι ωσ «Αίκρα». από το όνομα του ςκάφουσ ςκάφουσ που χρθςιμοποιικθκε. τθσ απόφαςθσ του ΟΘΕ για αποκλειςμό τθσ -Αναγνώριςη και καταγραφή βραχονηςίδων: -πρϊθν. αποτελοφςαν τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτισ ριςθσ ακτϊν για επιςιμανςθ πικανϊν ςθμείων επιχειριςεισ «Desert Shield» και «Desert Storm» τουρκικισ απόβαςθσ. τθν Ερυκρά εναντίον τουρκοκυπριακϊν κζςεων ςτα Κάλαςςα και τον Λνδικό Ωκεανό.Γιουγκοςλαβίασ. από το όνομα του γνωςτι ωσ «Αίκρα». 1991.

Ρροςωπικό τθσ ΔΥΚ εκτζλεςε νθοψίεσ ςε -«Κοςμάσ Αιτωλόσ»: Εξαςφάλιςθ του λιμζνα διάφορα φποπτα πλοία κατά τθν διάρκεια τθσ του Δυρραχίου από άνδρεσ τθσ Μονάδασ για τθν επιχείρθςθσ ναυτικοφ ελζγχου/αποτροπισ αςφαλι απομάκρυνςθ με πλοία του Ρ. Θγουμενίτςα. ςυμμετείχε με καλοκαίρι του 1993. λόγω τθσ ζνοπλθσ Μαρτίου 2002 ζωσ 1 Σεπτεμβρίου 2003. μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ -Γεγονότα των Ιμίων: Ωσ γνωςτόν θ -τότε. με το Ε/Γ. μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Ρ. ςυμμετζχει Μονάδασ.Ν.Ν.Ν.Ν.Σ.013 ζκταςθσ 1. μζςα και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ ελζγχκθκε και κακαρίςτθκε καλάςςια περιοχι αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ ζκταςθσ 1. ναρκοπολζμου του Ρ. (4 Φ/Γ και 4 Α/Γ) που με 10 ςυνολικά Σαγιάδασ). Ανάμεςα ςτα του 1996 κακϊσ δφο 7μελι Στοιχεία τθσ. Ακινασ. μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του Αμπχαηίασ.647 Ζλλθνεσ και ξζνουσ κακοποιοφσ εξελίχκθκαν ςε ιδιαίτερα …κερμζσ. (ςτισ «Enduring Freedom» ςτον Ρερςικό Κόλπο. το Καλοκαίρι κρουαηιερόπλοιων που ναυλοχοφςαν εκεί. περιοδικά από τον Φεβρουάριο του 2003 ζωσ εξορμϊντασ από τθν Κζρκυρα (κυρίωσ) και τθν ςιμερα. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ.Ν.. για τθν παροχι αςφαλείασ ςε πλοία του Κζρκυρασ και Αλβανίασ (μζχρι και το φψοσ τθσ Ρ.Ν. ςυμμετείχε με φποπτα πλοία που κινοφνταν ςτισ ελλθνικζσ προςωπικό και μζςα ςτθν αυξθμζνθ επιτιρθςθ κάλαςςεσ τθν περίοδο εκείνθ.) και προςωπικό ςτθν επιχείρθςθ αςφαλείασ των και ο ζλεγχοσ των υφάλων των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Ακινασ. .041 τετραγωνικϊν ναυτικϊν μιλίων. εξζγερςθσ που είχε ξεςπάςει ςτθν Αλβανία. κατά τον πόλεμο του Λιβάνου. τθσ περιοχισ υπό τον φόβο κάποιου νζου -«Enduring Freedom»/«Active Endeavour»: επειςοδίου. από τον Σεπτζμβριο του αυτοδφτεσ του Αλβανικοφ Ναυτικοφ 2006 ζωσ και ςιμερα.Ο/Γ πλοίο Viscountess το Ρ. ςυμμετείχε ςτθν επιχείρθςθ ανζλκυςθσ 5 -UNIFIL: Κλιμάκια τθσ ΔΥΚ. επιβαίνουν ςτα βυκιςτεί ςτο λιμάνι των Αγίων Σαράντα. Ανάμεςα ςτα -«Ίφιτοσ»: Θ ΔΥΚ. κακικοντα που ανζλαβε ιταν θ φροφρθςθ του φρουροφςαν εναλλάξ τθν μία (…) εκ των δφο λιμανιοφ του Ρειραία (από κοινοφ με το Λ. το Καλοκαίρι του 2004. ομογενϊν από τθν εμπόλεμθ ηϊνθ τθσ -«Ίφιτοσ»: Θ ΔΥΚ.041 τετραγωνικϊν ναυτικϊν μιλίων. ςυμμετείχε με διάςτθμα 73 θμερϊν το Καλοκαίρι του 1999. όπωσ και θ επόμενο διάςτθμα πάντωσ θ ΜΥΚ. διάςτθμα 73 θμερϊν το Καλοκαίρι του 1999. όποτε αυτό κρικεί ςκαφϊν του Αλβανικοφ Ναυτικοφ που είχαν επιχειρθςιακϊσ αναγκαίο. ςυμμετζχουν ςτθν εν εκπαιδεφτθκαν ςτο αντίςτοιχο Σχολείο τθσ ΣΥΚ. τα οποία μετείχαν ςτθν -«Atalanta»/«Ocean Shield»: Κλιμάκια τθσ ΔΥΚ εν λόγω Συμμαχικι επιχείρθςθ για τθν επιβαίνουν πάντοτε ςτισ Φ/Γ του Ρ. όπωσ και το ςυνδρομι ςτθν εκτζλεςθ νθοψιϊν/ελζγχων ςε ςφνολο των Ενόπλων Δυνάμεων.Ν. και των άλλων Κλάδων. ςυμμετείχαν δυναμικά ςτισ -«Κζδροσ»: Συνολικά 6 ΟΑΡ ενεπλάκθςαν ςτθν επιχειριςεισ πάταξθσ Αλβανϊν κακοποιϊν που επιχείρθςθ αυτι (16 Λουλίου-14 Σεπτεμβρίου δραςτθριοποιοφνταν ςτα Στενά μεταξφ 2006). ςυμμετείχε με μζςα λιμανιοφ του Ρειραία (από κοινοφ με το Λ. μζχρι τθν ςυμφωνία απόςυρςθσ και ο ζλεγχοσ των υφάλων των κρουαηιερό- των δυνάμεων και των ςθμαιϊν. και των άλλων Κλάδων. Σε πάνω από 70 νθοψίεσ. Σε και Ρ. που εξουδετζρωςθ των πάςθσ φφςεωσ πυρομαχικϊν ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω αντιπειρατικι που είχαν ριφκεί ςτθ κάλαςςα κατά τθν επιχείρθςθ (ςτακερά το διάςτθμα 2008-2010 προθγθκείςα επιχείρθςθ «Allied Force». υπθκόουσ από αλλά και μετζφεραν 240 τόνουσ -Βοήθεια ςτην Αλβανία: Αμζςωσ μετά τθν ανκρωπιςτικισ βοικειασ για τον ντόπιο παφςθ των ταραχϊν.Ν. ςτθν οποία το Ρ. -«Χρυςόμαλλο Δζρασ»: Ραροχι αςφαλείασ ελζγχκθκε και κακαρίςτθκε καλάςςια περιοχι κατά τθν επιχείρθςθ απομάκρυνςθσ 1.) βραχονθςίδων. ςτθν 14 και 17 Μαρτίου 1997) 52 Ελλινων και 250 οποία το Ρ. Επίςθσ.Ν.ΜΥΚ αςφαλείασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ ενεπλάκθ άμεςα ςτα γεγονότα του Λανουαρίου Ακινασ.. Ανάλογα ιςχφουν και για τθν επιχείρθςθ -Επιχειρήςεισ ςτα Στενά τησ Κζρκυρασ: Το «Active Endeavour» με χϊρο διεξαγωγισ τθ καλοκαίρι του 1997 προςωπικό και μζςα τθσ Μεςόγειο.Σ.Ν. το Καλοκαίρι του 2004. προςωπικό τθσ ΜΥΚ πλθκυςμό. πλοία του Ρ. και των άλλων Κλάδων. Και το πλοιων που ναυλοχοφςαν εκεί. και οι βατραχάνκρωποι είχαν πραγματοποιιςει προθγθκείςα επιχείρθςθ «Allied Force». μαηί με άλλεσ δυνάμεισ του κακικοντα που ανζλαβε ιταν θ φροφρθςθ του Ρ.Ν. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα οι δρομολόγια ςτον λιμζνα τθσ Βθρυτοφ που «επαφζσ» των βατραχανκρϊπων με τουσ απομάκρυναν 2. που. λόγω αποςτολι θ οποία ςκοπό ζχει τθν -«Allied Harvest»: Ομάδεσ εξουδετζρωςθσ απαγόρευςθ διακίνθςθσ παρανόμου οπλιςμοφ ναρκϊν τθσ Μονάδασ επζβαιναν ςε πλοία και ςυναφϊν υλικϊν προσ τον Λίβανο.Ν. ςυμμετείχε με Φ/Γ από 14 περίπου ξζνων υπθκόων.

Ρζραν των αμιγϊσ επιχειρθςιακϊν αποςτολϊν το προςωπικό τθσ ΔΥΚ ςυμμετζχει ςυχνότατα και ςε μια ςειρά άλλων δραςτθριοτιτων «κοινωνικοφ» (ζρευνα & διάςωςθ. 2014) ςτον Κόλπο του Άντεν. είτε υπό νατοϊκι αιγίδα («Ocean Shield». είτε υπό ευρωπαικι («Atalanta»). υποκαλάςςιεσ αρχαιολογικζσ ζρευνεσ) όταν απαιτείται θ αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων δεξιοτιτων του.χ. μζχρι το τζλοσ του 2012). με τθν Φ/Γ F455 Σαλαμίσ. 2012. -«Αγήνωρ»: Στοιχείο τθσ ΔΥΚ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα ςυνζλαβαν ομάδεσ πειρατϊν και κατζςχεςαν τα υλικά τουσ. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. και περιοδικά τα ζτθ 2011.Ν. . εξουδετζρωςθ παλαιϊν ανευρεκζντων ναρκϊν και λοιπϊν πυρομαχικϊν) αλλά και επιςτθμονικοφ χαρακτιρα (π. ςυμμετείχε ςτθν εν λόγω επιχείρθςθ θ οποία ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία τθν 1θ Αυγοφςτου 2014 και αφοροφςε τθν εκκζνωςθ 77 Ελλινων και 109 αλλοδαπϊν πολιτϊν από το λιμάνι τθσ Τρίπολθσ τθσ ευριςκόμενθσ ουςιαςτικά υπό εμπόλεμο κατάςταςθ Λιβφθσ.

Συμπλθρωματικά διαμετριματοσ που επίςθσ αποκτικθκαν τότε αποκτικθκαν και οριςμζνα HK-33 (άλλο ζνα απευκείασ 1 από τθν γερμανικι γραμμι όπλο που δοκιμάςτθκε από τουσ SEALs ςτο Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε παραχωρθκεί ςτισ Ειδικζσ Δυνάμεισ του Ε. 10 Ππωσ ιδθ αναφζραμε αρχικά οι ΟΥΚ δεν είχαν περίπου χρόνια πριν τθν ζναρξθ παραγωγισ του ιδιαίτερθ τριβι με το αντικείμενο του αγϊνα από τθν ΕΒΟ και τθν μαηικι χοριγθςι του). Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. Ζτςι. προφανϊσ. Κάπου τότε θ Μονάδα πρωτοτφπθςε και πάλι Αυτά. με τυπικό όπλο υποςτιριξθσ των Στοιχείων τθσ κάποιεσ αραβίδεσ Μ-1/Μ-2 Carbine να ΜΥΚ.56mm εφόδου των 33 φυςιγγίων). όςο και του ίςωσ κάποια Model-653/654 (CAR-15). FAL. θ οποία ζγινε ςφντομα το χρθςιμοποιοφταν και το βρετανικό Sten). Τθν ίδια περίπου περίοδο -ςυνεχίηοντασ Επιςτρζφοντασ όμωσ ςτθν δεκαετία του ’80. ςτθν 5/A και XM-177E2 οι οποίεσ όμωσ ςφντομα τζκθκαν ςε αποκικευςθ -λόγω τθσ παράλλθλθσ χοριγθςθσ των FN Ελλάδα που υιοκζτθςε και αυτό το όπλο. και ελαφρφτερα. αλλά και κάποια εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά με το . αλλά και το επίςθσ νζο διαμζτρθμα είχε κατάςχει. αποκτικθκαν και Glock-18 με 25θσ Μαρτίου 1976 οι βατραχάνκρωποι ικανότθτα αυτόματθσ βολισ. Αυτό.45.Φορθτά όπλα και παρελκόμενα Ελλάδα που υιοκζτθςε και αυτό το όπλο. επίςθσ των . Ζτςι. αλλά να διατθρθκοφν τα βαςικό φορθτό όπλο ιταν το υποπολυβόλο πλεονεκτιματα του πυρομαχικοφ των 7.45 ACP και κάποιων περιςτρόφων. κάποια παλιά (προζκυψε φςτερα από τα διδάγματα του βρετανικά κράνθ και ο ςυνικθσ οπλιςμόσ Βιετνάμ όπου οι SEALs τροποποιοφςαν τα κεωροφνταν αρκετά.56mm. Μετά όντασ θ πρϊτθ που υιοκζτθςε το πιςτόλι Glock- τα διδάγματα από τθν δράςθ των SEALs ςτο 17 των 9mm (του οποίου θ δυνατότθτα να Βιετνάμ (αλλά και τθν εμπλοκι ςτα γεγονότα βάλλει κάτω από το νερό εκτιμικθκε δεόντωσ) τθσ Κφπρου. γεμιςτιρεσ επαναςτατικό τότε.62mm. Ρρόςφατα δε. Στθν παρζλαςθ τθσ τυπικά Glock-17. είχε άμεςεσ τθν δεκαετία του ’80 ειςιχκθ ςε χριςθ και θ ςυνζπειεσ και ςτα αντίςτοιχα όπλα και υλικά με ελαφρφτερθ και βελτιωμζνθ ζκδοςθ «Ε3» τα οποία εφοδιαηόταν. 10 ζκδοςθ Α3 με ςυρόμενο κοντάκιο. επίςθσ των 5. παρελκόμενα (ςιγαςτιρεσ GSP1. Κατά ςτθν ξθρά.Ν.και επανιλκαν ςε χριςθ πολφ αργότερα. ακολοφκθςαν και εκείνα ςιάςεισ/επιδείξεισ τόςο των νζων εκδόςεων των βραχφτερων εκδόςεων όπωσ οι XM-177E1 (Gen4) των πιςτολιϊν Glock-17/21 (μαηί με νζα (Model-609) και XM-177E2 (Model-629) και μοντζλα ςιγαςτιρων τθσ B&T). τυπικά Μ-60 ϊςτε να καταςτοφν ςυμπαγζςτερα 1911A1 των . Ρζραν των πιςτολιϊν M.ΑΣ.38 τθσ Smith & Wesson και των . Αυτά ςυμπλθρϊκθκαν και από μικρό (τα οποία διατθρικθκαν αποκλειςτικά ωσ αρικμό γερμανικϊν MG-3 του ίδιου εκπαιδευτικά βοθκιματα). βατραχανκρϊπων. Walther PPQ.Ν.45 ACP (αρχικά του πολυβόλου Μ-60. ςυμπλθρϊνουν τισ επιλογζσ. Τα όπλα τθσ ΔΥΚ είχαν ςυμμετάςχει ςτισ παρου- ζκδοςθσ τυφεκίου. όπωσ είδαμε) θ ΜΥΚ ςτράφθκε που ζκτοτε ζγινε το τυπικό όπλο χειρόσ των γενικότερα προσ τον ανορκόδοξο πόλεμο. αντικακιςτϊντασ τα Μ- ςτον τομζα του φορθτοφ οπλιςμοφ και των 1911A1 και ςυμπλθρϊνοντασ τα περίςτροφα ατομικϊν υλικϊν.αναβακμίςτθκε και ο άρχιςαν να παραλαμβάνονται και τα M-16A2 οπλιςμόσ υποςτιριξθσ με τθν ΜΥΚ να Model-701/703. ίςχυαν μζχρι το 1975. περίπου χρόνια πριν τθν ζναρξθ παραγωγισ του από τθν ΕΒΟ και τθν μαηικι χοριγθςι του). ϊςτε να αξιοποιθκεί το απόκεμα όπλα που αποκτικθκαν ιταν τα τυπικά Μ-16A1 πυρομαχικϊν αυτοφ του διαμετριματοσ που Model-603 μαηί ίςωσ με κάποια από τα πρϊιμα διατθρεί το Ρ. ζνασ μικρόσ αρικμόσ αραβίδων GAU- παραγωγισ (θ ΜΥΚ ιταν θ πρϊτθ Μονάδα ςτθν Βιετνάμ. Μαηί με τα ςαφζςτατα αμερικανικζσ). Οπλιςμόσ και ατομικά υλικά απευκείασ από τθν γερμανικι γραμμι παραγωγισ (θ ΜΥΚ ιταν θ πρϊτθ Μονάδα ςτθν . Κατά τθν δεκαετία του ’80 ειςιχκθ ςε χριςθ και θ ελαφρφτερθ και βελτιωμζνθ ζκδοςθ «Ε3» (προζκυψε φςτερα από τα διδάγματα του Βιετνάμ όπου οι SEALs τροποποιοφςαν τα . ωσ Τ-223). ενϊ είχε εκφραςτεί και των 5. θ (κακιςτάμενθ ζτςι θ πρϊτθ ελλθνικι Μονάδα ΕΛ. όχι απλϊσ εκςυγχρονίςτθκε των . Ρρο μθνϊν πάντωσ ςτελζχθ τθσ Model-602 (AR-16/XM-16).56mm) που είχε κάνει το ντεμποφτο του ενδιαφζρον για απόκτθςθ αρικμοφ Glock-21 των ςτουσ βάλτουσ και τισ ηοφγκλεσ του Βιετνάμ. παραχϊρθςε ςτθν ΔΥΚ για αξιοποίθςθ 1 που υιοκζτθςε ςε ευρεία κλίμακα όχι μόνο το και ζναν μικρό αρικμό βραχζων Glock-19 που όπλο αυτό. τότε πάντοτε «αμερικανικά». που αρχικά ςυμπλιρωςαν και προμθκεφεται τα πολυβόλα Μ-60E1 των αργότερα αντικατζςτθςαν πλιρωσ τα Μ-16A1 7. εν πολλοίσ.Σ. Μ-16A1 5. Τα .357 τθσ αλλά πζραςε και ςτθν πρωτοπορία για τα Ruger και τθσ Colt (μοντζλο King Cobra) που ελλθνικά δεδομζνα (με τισ επιρροζσ να είναι διατθρικθκαν για ειδικζσ χριςεισ.62mm) Thompson.

ςυνοδευόμενεσ από ςκοπευτικι διόπτρα. όπλο που δοκιμάςτθκε από τουσ SEALs ςτο Βιετνάμ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι βατραχάνκρωποι είναι οι μόνοι που χρθςιμοποιοφν το όπλο αυτό ςτθν Ελλάδα. Τθν ίδια περίπου περίοδο θ Μονάδα απζκτθςε και ζνα άλλο ιδιαίτερο όπλο.45. με τθν εντυπωςιακι ταχυβολία. Μεταξφ αυτϊν ίςωσ ςυμπεριλαμβάνονταν και κάποια τθσ ζκδοςθσ MAC-10 των .Ν. Αργότερα ωςτόςο αποκτικθκαν νεότερα δείγματα τθσ ςειράσ Μ-16 και ιδίωσ οι αραβίδεσ M-4 (Model-727) και οι υποαραβίδεσ Commando (Model-733) που ςταδιακά υποςκζλιςαν και τελικά αντικατζςτθςαν ςχεδόν πλιρωσ τα παλαιότερα XM-177E1/Ε2 και τα κοινά τυφζκια M-16A1/A2 και ζτςι ςιμερα αποτελοφν -ζχοντασ ςυμπλθρωκεί και με νεότερεσ παρτίδεσ. . Εκείνθ τθν εποχι οι βαλλίςτρεσ ιταν «τθσ μόδασ» μεταξφ των διαφόρων επίλεκτων Μονάδων διεκνϊσ. ωσ όπλο ακόρυβθσ εξουδετζρωςθσ προςωπικοφ. Ρλζον όμωσ ζχουν παραγκωνιςτεί και το ίδιο ιςχφει και για τθν ελλθνικι περίπτωςθ. Ρρόκειται για το Ingram MAC-11 Cobray των 9mm. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. Κατά τθν δεκαετία του ’90 θ Μονάδα πειραματίςτθκε περαιτζρω με τα M-16 παρουςιάηοντασ μάλιςτα και οριςμζνα δικά τθσ τροποποιθμζνα ζκδοχα με ςκελετοειδι κοντάκια υποδοχζσ για διόπτρεσ και καταδείκτεσ λζιηερ και αυτοςχζδιουσ γεμιςτιρεσ αυξθμζνθσ χωρθτικότθτασ (κατά το πρότυπο των SEALs ςτο Βιετνάμ). ςτθν ζκδοςθ Α3 με ςυρόμενο κοντάκιο. Ζνα ακόμθ «εξωτικότερο» δείγμα οπλιςμοφ ιταν οι βαλλίςτρεσ τφπου Horton-150LB. επίςθσ των 5.56mm.το τυπικό όπλο των ανδρϊν τθσ ΔΥΚ (που όμωσ δεν ζχει αποκτιςει τθν ζκδοςθ M-4A1 ι κάποια νεότερθ). Ρολλζσ φορζσ ςυνοδεφονται από το προςαρμοηόμενο βομβιδοβόλο M-203 των 40mm και μάλιςτα δεν είναι ςπάνιο ςε αποςτολζσ ανορκόδοξου πολζμου αυτό να φζρεται ςτα όπλα όλων των ανδρϊν ενόσ Στοιχείου τθσ ΔΥΚ και όχι μόνο από τουσ βομβιδοβολιςτζσ. για αυξθμζνθ ιςχφ πυρόσ. ωσ Τ-223). Θ πθγι προζλευςθσ των υποπολυβόλων αυτϊν δεν ζχει διευκρινιςτεί και μια υπόκεςθ που κα μποροφςαμε να κάνουμε είναι ότι προιλκαν από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία που είναι γνωςτό ότι είχε αποκτιςει κάποια όπλα του τφπου.

κατά τισ αντιπειρατικζσ επιχειριςεισ ςτθ Σομαλία άνδρεσ τθσ ΔΥΚ ςυνθκίηουν να φζρουν (και) τζτοια όπλα κακϊσ κεωροφνται ιδανικά για καταςτάςεισ «extreme CQB». Για τα παραπάνω όπλα ζχουν αποκτθκεί και διάφορα παρελκόμενα όπωσ ολογραφικά ςκοπευτικά EOTech Model-552.56mm.ΜΥΚ το 1997 και αργότερα αγοράςτθκαν και πρόςκετα.ΕΒΟ ςτθν -τότε. Ρερνϊντασ ςτα βαρφτερα όπλα. Και πρόςφατα πάντωσ. τακτικοί φακοί τθσ Surefire.ΑΣ. Μζχρι ςιμερα δεν ζχει λθφκεί κάποια ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ.ά. Ζτςι δοκιμάςτθκαν μεταξφ άλλων τα Sig SG-552/553 SOW. Κατά τθ δεκαετία του ’90 αποκτικθκαν οριςμζνεσ Remigton-870 κακϊσ και κάποια μοντζλα τθσ Mossberg. όλα με χειροκίνθτο μθχανιςμό όπλιςθσ. προερχόμενων από παράνομο φορτίο που είχε καταςχζςει θ ΕΛ. Ζνα άλλο είδοσ όπλου που θ Μονάδα χρθςιμοποιεί κατά περίπτωςθ είναι οι λειόκαννεσ καραμπίνεσ. Τα πρϊτα 4 υποπολυβόλα του τφπου δωρικθκαν από τθν -τότε. Αν και θ Μονάδα επικυμοφςε από νωρίσ το ελαφρφ αυτό πολυβόλο. ωςτόςο θ ΔΥΚ απζκτθςε ζναν αρικμό υποαραβίδων SG-552 Commando προςφζροντασ ςτο προςωπικό τθσ άλλθ μια εναλλακτικι επιλογι. . τα F-2000 τθσ FN και φυςικά τα SCAR-L/H τθσ ίδιασ εταιρείασ θ οποία και διοργάνωςε ςχετικι επίδειξθ τον Λοφνιο του 2010. Άλλο ςυνθκιςμζνο όπλο των Ελλινων βατραχανκρϊπων είναι το MP-5SD3 με μόνιμα προςαρμοςμζνο ςιγαςτιρα. Επιςτρζφοντασ όμωσ ςτισ αραβίδεσ Μ-4 κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςχετικά πρόςφατα θ ΔΥΚ διερεφνθςε το ενδεχόμενο αντικατάςταςισ τουσ με κάτι νεότερο. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ.2 των 5. βαςικό όπλο υποςτιριξθσ Ομάδοσ τθσ ΔΥΚ ςιμερα είναι το Minimi Mk. Ακόμθ μια επιλογι ςτθ «δεξαμενι οπλιςμοφ» τθσ ΔΥΚ είναι τα ΑΚΚS (δθλαδι βουλγαρικισ καταςκευισ ΑΚ-47 Type 3) αρικμό των οποίων θ Μονάδα εξαςφάλιςε ςχετικά πρόςφατα.Ν. κατάφερε να το αποκτιςει μόλισ προ μερικϊν ετϊν παραλαμβάνοντασ τελικά όπλα τθσ ζκδοςθσ Standard από τθν ελλθνικι γραμμι παραγωγισ. ςκοπευτικά λζιηερ ITAL. τα γαλλικά FAMAS G2. εμπρόςκιεσ κάκετεσ χειρολαβζσ κ.

Μερικά από τα τελευταία διατθροφνται ςε υπθρεςία (μια πρόκεςθ για απόκτθςθ 28 ςφγχρονων και ελαφρφτερων Mk. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. Ωσ ιςχυρότεροσ οπλιςμόσ των ςκαφϊν υπάρχουν φυςικά και τα βαρζα πολυβόλα M-2HB των 12. Ωςτόςο τα παλαιότερα και πιο δφςχρθςτα M-60E1 και MG-3 που πια εξόπλιηαν κυρίωσ τα ςκάφθ τθσ ΔΥΚ (βλ. Χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζκδοςθ με κεφαλι HEAT κοίλθσ γόμωςθσ. όςο και εναντίον ςκαφϊν. . Αποκτικθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’80 για να ςυμπλθρϊςουν τουσ ελαφρφτερουσ M-72A2 LAW των 66mm που ιδθ υπιρχαν. Ξεχωρίηουν από τα υπόλοιπα Μ-16A2 από τον ενςωματωμζνο δίποδα. Ωσ ενδιάμεςθ λφςθ (ϊςτε οι Ομάδεσ να μποροφν να εφοδιαςτοφν και με κάτι ελαφρφτερο από τα M- 60E1/E3 και MG-3 που ιταν τα μόνα διακζςιμα ζωσ τότε) αποκτικθκε μια ποςότθτα του οπλοπολυβόλου M-16A2 HBAR (Model-742.Ν. ίδιο με εκείνον του Μ-60E3.7mm και τα αυτόματα βομβιδοβόλα Mk.62mm.48 -ζκδοχο του Minimi- δεν ζχει ευοδωκεί μζχρι ςτιγμισ)για τισ περιπτϊςεισ που κρίνεται απαραίτθτθ θ ιςχφσ του φυςιγγίου των 7. παρακάτω) ζχουν αντικαταςτακεί από τα εξειδικευμζνα για βολι από ζςτορα MAG-58M του ίδιου διαμετριματοσ. μια απλοποιθμζνθ ζκδοςθ του M-16A2 LSW χωρίσ τθν διάταξθ ταχείασ αλλαγισ κάννθσ). Τα M-16A2 HBAR διακζτουν βαριά κάννθ και επιλογζα βολισ τριϊν κζςεων και ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται με τον διπλό τυμπανοειδι γεμιςτιρα Beta C-Mag 100 φυςιγγίων (ποςότθτεσ του οποίου παρελιφκθςαν από το 2001).3 (θ Μονάδα ζγινε ο πρϊτοσ χριςτθσ όπλων αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτθν Ελλάδα. τα οποία παρελιφκθςαν τον Φεβρουάριο του 2006.19 mod. Ζνα άλλο βαρφ όπλο που χρθςιμοποιεί θ ΔΥΚ (και πάλι κατ’ αποκλειςτικότθτα ςτθν Ελλάδα) είναι οι μιασ χριςθσ φορθτοί εκτοξευτζσ ρουκετϊν AT-4 των 84mm. αποκτϊντασ τα ςτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του ’90). τόςο για τθν καταςτροφι ςτόχων ξθράσ.

7mm (τφπου bullpup). νάρκεσ M-18A1 Claymore για παγιδεφςεισ.62mm. Η ππόθεζη ηηρ τότε. Το 1995 θ . Τα τυφζκια αυτά μετατράπθκαν με τθν ζύγσπονυν και προςκικθ διπόδου και ςκοπευτικισ διόπτρασ 4x32mm και ζκτοτε ελαθπύηεπυν χρθςιμοποιοφνται τόςο από ακροβολιςτζσ τθσ Ομάδασ Μάχθσ όςο και από ςτοιχεία ελεφκερων ςκοπευτϊν.48 -έκδοσο πανομοιότυπά τουσ αλλά εξαρχισ καταςκευαςμζνα γι’ αυτόν τον ηος Minimi.από τα θμιαυτόματα τυφζκια M-14 που υπιρχαν ςτισ οπλαποκικεσ των απόκηηζη 28 Φ/Γ Knox και των A/T C. Αργότερα αυτζσ οι προαναφερκείςεσ διόπτρεσ αντικαταςτάκθκαν από τισ ελλθνικισ καταςκευισ «Ανδρομζδα-3». Ρζραν όμωσ από τα παραπάνω και κλείνοντασ τθν παρζνκεςθ για τισ διόπτρεσ. θ Μονάδα χρθςιμοποιεί και το Mk. τα είχε αποκτιςει ςε μικρζσ ποςότθτεσ για τουσ ελεφκερουσ ςκοπευτζσ τθσ ΕΚΑΜ αλλά αργότερα αντικαταςτάκθκαν από νεότερουσ τφπουσ. τα οποία πικανότατα αποκτικθκαν μαηί με τισ υποαραβίδεσ SG-552 Commando. Σχετικά πρόςφατα αποκτικθκαν οι. με βαριά κάννθ.56mm. ςε διαμόρφωςθ με ράγα picatinny μεγάλου μικουσ.ά. . Divers.δεν ρόλο Μ-21 με διόπτρεσ Leatherwood M-1000. νάρκεσ τφπου “limpet” για τθν υπονόμευςθ υφάλων πλοίων. Αυτά χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία για υποβρφχιεσ εργαςίεσ ι για εργαςίεσ με εκρθκτικά.S. Για τουσ ακροβολιςτζσ των Ομάδων Μάχθσ πάντωσ (ι για τουσ παρατθρθτζσ των ηευγϊν ελευκζρων ςκοπευτϊν) είναι επίςθσ μέσπι ζηιγμήρ. αλλά και για τθν επιβίωςθ και τθν αυτοάμυνα. Το μοναδικό εξ αυτϊν που όντωσ αποτελεί πραγματικό όπλο ελεφκερου ςκοπευτι είναι το κινθτοφ ουραίου Ruger M-77 των 7. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ.F. Εδϊ αξίηει να ανοίξουμε μια ςφντομθ παρζνκεςθ για να επιςθμάνουμε ότι θ Μονάδα ιταν από τισ πρϊτεσ ςτθν Ελλάδα που απζκτθςαν και διόπτρεσ νυχτερινισ ςκόπευςθσ AN/PVS-4 (και ίςωσ κάποιεσ AN/PVS-2 παλαιότερα) μαηί με τα M-16A1/A2.ΜΥΚ εκμεταλλεφτθκε τθν ανζλπιςτθ ευκαιρία που τθσ δόκθκε ΔΥΚ για και επζλεξε τα καλφτερα -από άποψθσ ακρίβειασ βολισ. Ρζραν των καταδυτικϊν μαχαιριϊν τθσ εταιρείασ U. NS-685C μεγεκφνςεωσ x6. Μια πιο «ταπεινι» κατθγορία όπλων.Ν.3 τθσ Ontario Knife το οποίο για χρόνια αποτελοφςε το τυπικό μαχαίρι των SEALs. δίποδα και διόπτρεσ Colt 4x20 ι τισ ιςχυρότερεσ DN-510 7. Τελευταία κατθγορία φορθτοφ οπλιςμοφ είναι τα τυφζκια που χρθςιμοποιεί θ Μονάδα για βολζσ ακριβείασ. τα οποία παραχωρικθκαν δωρεάν ςτθ χϊρα μασ από τισ ΘΡΑ τθν ίδια έσει εςοδυθεί χρονιά. τα οποία όμωσ είναι εξίςου χριςιμα για τθν αποςτολι των βατραχανκρϊπων είναι τα μαχαίρια. Σε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται τα διάφορα τυποποιθμζνα εκρθκτικά γεμίςματα. διακζςιμα τα M-16A2HB (Model-741) των 5. Συμπλθρωματικά αποκτικθκαν και ςκοπευτικά λζιηερ AN/PAQ-4.5x50mm. Για αποςτολζσ καταςτροφισ υλικοφ υπάρχουν και τα βαρζα τυφζκια ειδικϊν εφαρμογϊν Μ-95 των 12. Αυτά ςυμπλιρωςαν τα 9 Mk. αφοφ κατά τθν δεκαετία του ’80 θ ΕΛ. ςυςτιματα M- 1A1/A2/A3 Bangalore Torpedoes κ. οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι χρθςιμοποιοφν και διάφορα άλλα μζςα που εντάςςονται ςτθν κατθγορία των όπλων. Στον ίδιο ρόλο χρθςιμοποιοφνται και μερικά τυφζκια SG-550 με διόπτρεσ Swarovski 10x42. Φυςικά το προςωπικό μπορεί να φζρει και να χρθςιμοποιεί και ιδιωτικά μαχαίρια δικισ του προτίμθςθσ. επίςθσ εγχϊριεσ. Adams που παραχϊρθςε ςτθ χϊρα μασ το Αμερικανικό Ναυτικό.ΑΣ. Και γι’ αυτά θ διαδρομι τουσ πικανολογείται ότι ιταν κοινι με των υποπολυβόλων Cobray.

Φυςικά το προςωπικό μπορεί να φζρει και να χρθςιμοποιεί και ιδιωτικά μαχαίρια δικισ του προτίμθςθσ. . είτε αγοραςμζνα ιδιωτικά). αλλά και για τθν επιβίωςθ και τθν αυτοάμυνα.ςθμαςία. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. όπωσ και ςτον φορθτό οπλιςμό.Ν.3 τθσ Ontario Knife το οποίο για χρόνια αποτελοφςε το τυπικό μαχαίρι των SEALs. τομζασ ςτον οποίον ζωσ τότε δεν αποδίδονταν παρά ελάχιςτθ -ζωσ και κακόλου. θ Μονάδα χρθςιμοποιεί και το Mk. Μια από αυτζσ τθσ περιπτϊςεισ ιταν τα κράνθ. Ρζραν των καταδυτικϊν μαχαιριϊν τθσ εταιρείασ U. όχι με κριτιριο τθν ομοιομορφία. Γενικά αποτελεί πάγια πρακτικι τθσ Μονάδασ (και ορκότατα κατά τθ γνϊμθ μασ) να αφινει μεγάλα περικϊρια ελευκερίασ ςτο προςωπικό τθσ ϊςτε αυτό να επιλζγει τα υλικά που κα φζρει (είτε υπθρεςιακά. θ Μονάδα πρωτοπόρθςε αρκετζσ φορζσ αποκτϊντασ πρϊτθ οριςμζνα υλικά υψθλισ ποιότθτασ που οι υπόλοιπεσ Ειδικζσ Δυνάμεισ ςτθν Ελλάδα τα γνϊριςαν μετά από πολλά χρόνια. Και εδϊ ωςτόςο.ΜΥΚ με το αντικείμενο του ανορκόδοξου πολζμου ςτθν ξθρά. αλλά τισ προςωπικζσ επιλογζσ βάςει απαιτιςεων τθσ κάκε αποςτολισ και ατομικϊν προτιμιςεων.Ατομικά υλικά Με τθν ζναρξθ τθσ εναςχόλθςθσ τθσ -τότε.S. Divers. Επρόκειτο για αμερικανικισ προζλευςθσ κράνθ που αποτελοφςαν μζροσ τθσ ςυλλογισ ατομικισ κωράκιςθσ PASGT (από τθν οποία αποκτικθκαν και τα αντίςτοιχα αλεξίςφαιρα γιλζκα). τφπου «Fritz» από Kevlar που αποκτικθκαν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90. . εκδθλϊκθκε όπωσ ιταν φυςικό και το ενδιαφζρον για τθν απόκτθςθ ςφγχρονου ατομικοφ εξοπλιςμοφ για τα μζλθ τθσ.

Σε άλλεσ υλικϊν εντάςςονται και τα γιλζκα μάχθσ Eagle περιπτϊςεισ οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι TAC-V1 τα οποία αποκτικθκαν ςτα μζςα τθσ προτιμοφν ζνα πλατφγυρο καπζλο ηοφγκλασ ι δεκαετίασ του ’90 ςε αποχρϊςεισ Woodland και μια απλι υφαςμάτινθ μπαντάνα. Στθν ίδια κατθγορία ελαφρά πλαςτικά κράνθ Protec. Λίγο αργότερα τα κράνθ αυτά ςυμπλθρϊκθκαν Alice LC1 (τθσ οποίασ μάλιςτα αποκτικθκαν και με παρόμοια. Το δε κόψιμο τθσ ςτολισ είναι το κλαςςικό Ζνα άλλο υλικό για τθν προςταςία του BDU.ειςιχκθςαν ςε από τα διάφορα μοντζλα τφπου μάςκασ. Για αποςτολζσ που εξαρτφςεων βάςει των προςωπικϊν απαιτείται προςταςία τθσ κεφαλισ αλλά δεν προτιμιςεων κάκε υποβρφχιου καταςτροφζα. Μια πρϊτθ παρτίδα 100 τεμαχίων 27P ι επίςθσ ολόςωμεσ ειδικζσ ςτολζσ μαφρθσ αποκτικθκε το 2003 για να ακολουκιςουν απόχρωςθσ. πζραν του τυπικοφ για νεότερα και ελαφρφτερα αντιβαλλιςτικά κράνθ τυφεκιοφόρουσ) αντί τθσ ελλθνικισ καννάβινθσ τφπου MICH ςε μαφρθ απόχρωςθ. υπάρχει βαλλιςτικι απειλι.Σ. που ζχουν παραλλαγι του Ε. Από το 2003 χορθγοφνται υιοκετθκεί και από άλλεσ ελλθνικζσ Μοναδζσ. οι Μ-71. Oakley. Διευκρινίηεται πωσ οι μίξεισ και οι εναλλαγζσ απαρτιϊν από όλεσ αυτζσ και θ δθμιουργία ςφνκετων εξαρτφςεων βάςει των προςωπικϊν . που ιταν ιδιαίτερα ακολοφκθςαν και δοκιμζσ άλλων νεότερων δθμοφιλι πριν τθν εμφάνιςθ των διαφόρων διαςπαςτικϊν ςχεδίων όπωσ θ Multicam (ςε διαμορφοφμενων τφπων γιλζκων αλλά ςτθν διάφορα ζκδοχα) θ χριςθ τθσ οποίασ από τθ Ελλάδα δεν φαίνεται να χρθςιμοποιικθκαν ποτζ Μονάδα είναι ολοζνα και ςυχνότερθ τελευταία. πικανότατα τθσ βρετανικισ πωσ οι μίξεισ και οι εναλλαγζσ απαρτιϊν από εταιρείασ VestGuard (όπωσ αυτά που απζκτθςε όλεσ αυτζσ και θ δθμιουργία ςφνκετων και θ 31θ ΜΕΕΔ τθσ ΡΑ). αργότερα πρόςκετεσ. Το 2008 αποκτικθκαν woodland. ενϊ νωρίτερα είχαν προθγθκεί και οι Μονάδασ κατά τθν δεκαετία του ’80 ISAAK τθσ ίδιασ εταιρείασ. Σε (plate carriers) Warrior Assault Systems DCS DA μικρότερο βακμό χρθςιμοποιείται και θ 5. Το επίςθμο Tiger Stripe (μια ιδιαίτερα αγαπθτι παραλλαγι κάλυμμα κεφαλισ τθσ Μονάδασ πάντωσ είναι για τουσ SEALs τθσ εποχι του Βιετνάμ. αλλά το οκταγωνικό πθλίκιο ςε χρϊματα παραλλαγισ αρκετά ςπάνια ςιμερα). τόςο ςτθν χρϊματοσ.56 ςε απόχρωςθ Multicam. Διευκρινίηεται κράνθ «high cut». Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. θ ΔΥΚ χριςθ και άλλα βελτιωμζνα ςχζδια ςτολϊν ιταν θ πρϊτθ Μονάδα που χοριγθςε ςυμπεριλαμβανομζνων και τακτικϊν χιτωνίων. Τελευταία. Τθν ίδια προαναφερκζντων PASGT) ελλθνικισ και περίπου περίοδο θ ΔΥΚ απζκτθςε για αμερικανικισ προζλευςθσ. τυφεκιοφόρουσ) αντί τθσ ελλθνικισ καννάβινθσ Μ-71. πζραν του τυπικοφ για τζτοιων «ταπεινϊν» υλικϊν. Αργότερα αποκτικθκαν και ποςότθτεσ τθσ βρετανικισ PLCE τθσ Arktis. Ζκτοτε μζςω μεταλλικϊν «τρουκ»). ςυμπεριλαμβανο- δοκιμι/αξιολόγθςθ και ποςότθτα τθσ μζνων και των Tactical SWAT Vests (μαφρου «ψθφιακισ» παραλλαγισ MARPAT. Ρρο μερικϊν ετϊν αποκτικθκαν τα βομβιδοβολιςτζσ. τθσ ιςραθλινισ Rabintex αυτι τθ τα ειδικά μοντζλα για πολυβολθτζσ και φορά. Κακοριςτικό ρόλο για τθν Πςον αφορά τισ εξαρτφςεισ από τθ δεκαετία απόφαςθ χοριγθςισ τουσ ζπαιξαν κάποια του ’80 κακιερϊκθκε θ χριςθ τθσ αμερικανικισ περιςτατικά τραυματιςμοφ προςωπικοφ ςτουσ Alice LC1 (τθσ οποίασ μάλιςτα αποκτικθκαν και οφκαλμοφσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. με υποδοχζσ για προςαρμογι κθκϊν standard. υπθρεςιακά ςτο προςωπικό τθσ τακτικά γυαλιά Σε οριςμζνεσ αποςτολζσ πάντωσ προτιμϊνται οι και ςυγκεκριμζνα το μοντζλο M-frame τθσ ολόςωμεσ φόρμεσ πιλότου από nomex CWU. όςο και ςτθ desert εκδοχι τθσ. κατά τα αμερικανικά πρότυπα. και ςτολζσ ςε παραλλαγι εριμου 3-colour Σε χριςθ βρίςκονται επίςθσ και διάφοροι τφποι Desert (DCU) οι οποίεσ πλζον ζχουν κακιερωκεί αντιβαλλιςτικϊν γιλζκων (πζραν των ωσ τυπικζσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Αργότερα αποκτικθκαν και ποςότθτεσ Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι εμφανίςτθκαν με τθσ βρετανικισ PLCE τθσ Arktis. τα ειδικά μοντζλα για πολυβολθτζσ και καταδεικνφοντασ εμπράκτωσ τθν χρθςιμότθτα βομβιδοβολιςτζσ. από άλλθ Μονάδα. αν και πρόςφατα -παράλλθλα με τα νζα προςωπικοφ είναι τα γυαλιά μάχθσ. Θ νεότερθ προςκικθ αντικακιςτϊντασ τθν ζωσ τότε χρθςιμο. ποςότθτεσ από τισ διαμορφοφμενεσ εξαρτφςεισ Το διαςπαςτικό ςχζδιο Woodland υιοκετικθκε Strike LBE Harness (με ςφςτθμα MOLLE) τθσ ωσ τυπικι παραλλαγι για τισ ςτολζσ τθσ Blackhawk. υπάρχουν τα είναι ςυχνότατο φαινόμενο.Ν. Ρζραν όμωσ διαςπαςτικά ςχζδια καμουφλάη. είναι οι εξαρτφςεισ/φορείσ πλακϊν κωράκιςθσ ποιοφμενθ φαιοπράςινθ παραλλαγι.

με αυτονομία 2 ωρϊν). λίγουσ μόλισ μινεσ μετά τθν επίςθμθ υιοκζτθςι του ςε αμερικανικι υπθρεςία. Θ ΔΥΚ εδϊ και χρόνια χρθςιμοποιεί τισ κλαςικζσ ςυςκευζσ ανοικτοφ κυκλϊματοσ U. οι Ζλλθνεσ βατραχάνκρωποι αξιοποιοφν και μια ςειρά άλλων ειδικϊν υλικϊν για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ. το 2005 τα χειμερινά άρβυλα BILCTS τθσ Welco και το 2009 τα άρβυλα ηοφγκλασ Jungle Lite τθσ ΟΤΒ Boots. Μια πιο ειδικι περίπτωςθ είναι οι ςυςκευζσ Mk.Ν.S.0/1 οι οποίεσ διακζτουν μάςκα με ενδοεπικοινωνία και θλεκτρονικά ελεγχόμενο μθχανιςμό μείγματοσ αερίων για καταδφςεισ ςε βάκοσ ζωσ 60μ.Σ. Λόγω τθσ φφςθσ τθσ Μονάδασ. τθσ εταιρείασ Dräger.Ειδικόσ επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ Ρζραν από τα κοινά ατομικά υλικά ζνδυςθσ/υπόδθςθσ και εξάρτυςθσ μάχθσ. Φυςικά και εδϊ οι υποβρφχιοι καταςτροφείσ είναι ελεφκεροι να χρθςιμοποιοφν τα ιδιωτικά τουσ άρβυλα βάςει των προςωπικϊν τουσ προτιμιςεων. και του Ρ. 24 και 52μ. Ειδικότερα το 2003 αποκτικθκαν τα άρβυλα εριμου Desert Acadia τθσ αμερικανικισ Danner. μποροφν να προςαρμοςτοφν για βάκθ 12.. LAR-VII (για βάκθ ζωσ 8-10μ. Divers Aqua Lung ςε δφο διαμορφϊςεισ που παρζχουν αυτονομία 30 και 45 λεπτϊν αντίςτοιχα.16 mod. Ρεριςςότερεσ επιλογζσ μζγιςτου βάκουσ κατάδυςθσ παρζχουν οι γερμανικισ προζλευςθσ ςυςκευζσ θμίκλειςτου κυκλϊματοσ FGT-I/D. . ςτθν ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν αυτϊν. χάρθ ςτον ρυκμιςτι του μείγματοσ αερίων που διακζτουν. Λόγω όγκου είναι αρκετά δφςχρθςτεσ και ςυνικωσ αξιοποιοφνται ςε αποςτολζσ εξουδετζρωςθσ ναρκϊν λόγω του αντιμαγνθτικοφ υλικοφ καταςκευισ τουσ (πλζον χρθςιμοποιοφνται και από τθν ΟΕΝ τθσ ΔΝΑ΢).Ν. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. ι και περιςςότερο υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ. Οι ςυςκευζσ αυτζσ επιτρζπουν κατάδυςθ ςε μζγιςτο βάκοσ 56μ. Θ βαςικι καταδυτικι ςυςκευι τθσ ΔΥΚ για επιχειρθςιακζσ αποςτολζσ είναι θ κλειςτοφ κυκλϊματοσ LAR-V3 και το νεότερο ζκδοχό τθσ. Ρρόςφατα μάλιςτα ο εν λόγω καταςκευαςτισ εκπαίδευςε και πιςτοποίθςε προςωπικό των Ειδικϊν Δυνάμεων του Ε. Το τελευταίο αυτό μοντζλο είναι και το επίςθμο άρβυλο των SEALs με τθν ΔΥΚ να είναι θ πρϊτθ ξζνθ Μονάδα που το απζκτθςε. . Τθν τελευταία δεκαετία θ ΔΥΚ αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία και ςτθν υπόδθςθ του προςωπικοφ τθσ αποκτϊντασ ποιοτικότατα μοντζλα αρβυλϊν κάκε κατθγορίασ. μια βαςικι κατθγορία τζτοιου υλικοφ είναι οι καταδυτικζσ ςυςκευζσ. Αυτζσ.

και τθσ ΔΥΚ. Ο εξοπλιςμόσ ςυμπλθρϊνεται από υποβρφχια «μίνι-ςκοφτερσ» τθσ Fallaron.Ν. Ρολφ πρόςφατα μάλιςτα υλοποιικθκε και ζνα ευρφ πρόγραμμα με το οποίο ανανεϊκθκαν ςε πολφ μεγάλο βακμό τα ατομικά καταδυτικά υλικά τθσ Μονάδασ. Ρρόςφατα μάλιςτα ο εν λόγω καταςκευαςτισ εκπαίδευςε και πιςτοποίθςε προςωπικό των Ειδικϊν Δυνάμεων του Ε. Το πλζον αςυνικιςτο τζτοιο υλικό που αυτι διακζτει πάντωσ. Θ εν λόγω ςτολι ζχει βάροσ 240 κιλά και επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε βάκοσ ζωσ και 300-350 μζτρα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. είναι οι ςτεγανζσ ςτολζσ μεγάλου πάχουσ τθσ Viking οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςε φδατα με πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ι με υψθλά επίπεδα μόλυνςθσ. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. όςο και αμερικανικϊν εταιρειϊν. και του Ρ. φορθτά ςόναρ AN/PQS-2A.Ν. LAR-VII (για βάκθ ζωσ 8-10μ.Ν. . Πςον αφορά τον υπόλοιπο καταδυτικό εξοπλιςμό θ ΔΥΚ χρθςιμοποιεί μια ποικιλία υλικϊν τόςο τθσ Dräger.. με αυτονομία 2 ωρϊν). υδρόφωνα τφπου Scubaphone και φορθτοφσ καλάμουσ αποςυμπίεςθσ τθσ Haux. ςτθν ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν αυτϊν.Σ. Η πρώτη επιχειρηςιακή τησ χρήςη παγκοςμίωσ καταγράφθκε ςτθν αρχαιολογικι ζρευνα που διεξιχκθ το φκινόπωρο του 2014 ςε αρχαία ναυάγια ςτθν καλάςςια περιοχι των Αντικυκιρων με τθν ςυνδρομι του Ρ. Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι προςωπικό τθσ ΔΥΚ ζχει εκπαιδευτεί ςτισ ΘΡΑ ςτθν χριςθ τθσ εξελιγμζνθσ καταδυτικισ ςτολισ Exosuit τθσ εταιρείασ Nuytco Research Ltd. Θ βαςικι καταδυτικι ςυςκευι τθσ ΔΥΚ για επιχειρθςιακζσ αποςτολζσ είναι θ κλειςτοφ κυκλϊματοσ LAR-V3 και το νεότερο ζκδοχό τθσ. τθσ εταιρείασ Dräger. ςυνικωσ αξιοποιοφνται ςε αποςτολζσ εξουδετζρωςθσ ναρκϊν λόγω του αντιμαγνθτικοφ υλικοφ καταςκευισ τουσ (πλζον χρθςιμοποιοφνται και από τθν ΟΕΝ τθσ ΔΝΑ΢).

κακϊσ ιταν θ πρϊτθ που απζκτθςε ςτακμοφσ αςυρμάτου αναπιδθςθσ ςυχνοτιτων.). Τζλοσ. διακζςιμεσ είναι και πλιρεισ ςυλλογζσ EOR/EOD (αντιβομβικζσ ςτολζσ. Ρρόςφατα αυτζσ αντικαταςτικθκαν με τισ ελλθνικζσ μονοκφαλεσ NX-122A που προςαρμόηονται είτε επί του κράνουσ (με βάςεισ Wilcox L4 G42) είτε απευκείασ επί τθσ κεφαλισ. με όλον τον παρελκόμενο εξοπλιςμό.ά. από το 2001 θ ΔΥΚ ζχει αποκτιςει και αξιοποιεί και τα αλεξίπτωτα ελεφκερθσ πτϊςθσ MC-5 SL/FFRAPS τθσ αμερικανικισ Para- Flite. Θ Μονάδα όμωσ υπιρξε πρωτοπόροσ ςτθν Ελλάδα και ςε άλλουσ δφο τομείσ. Μία είναι θ τεχνικι ταχείασ καταρρίχθςθσ από ελικόπτερα «Fast Rope» ςτθν οποία θ Μονάδα υπιρξε πρωτοπόροσ ςτθν Ελλάδα αποκτϊντασ τθν πρϊτθ ςυλλογι FRIES (παραχωρικθκε από τουσ SEALs μετά από κάποια ςυνεκπαίδευςθ) το 1992.) με αλεξίπτωτα. Επρόκειτο για τισ φερόμενεσ επί τθσ κεφαλισ AN/PVS-7B οι οποίεσ χρθςιμοποιοφντο ςε ςυνδυαςμό με τα ςκοπευτικά λζιηερ που αναφζρκθκαν πιο πάνω. εργαλεία εξουδετζρωςθσ κ. ΑΝPRC-77 & 277 και ΑΝ/PRC-68.Ν. Άλλθ τεχνικι είναι θ ρίψθ προςωπικοφ και υλικοφ (λζμβοι κλπ. Ο άλλοσ τομζασ είναι ο νυχτερινόσ αγϊνασ κακϊσ θ Μονάδα είναι θ πρϊτθ που απζκτθςε (ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90) ατομικζσ διόπτρεσ νυχτερινισ όραςθσ. γάντηοι κλπ. . Εν τω μεταξφ βζβαια είχαν αποκτθκεί και άλλα υλικά νυχτερινοφ αγϊνα. αλλά και ειδικόσ εξοπλιςμόσ για αποςτολζσ VBSS (κλίμακεσ εφόδου. θ ΔΥΚ ζχει αναπτφξει και τεχνικζσ διείςδυςθσ από αζροσ.) για τουσ πυροτεχνουργοφσ τθσ Μονάδασ. Ρζραν των αλεξιπτϊτων ςτατικοφ ιμάντα. Ρρόκειται για τουσ AN/PRC-319 με τουσ οποίουσ ςυμπλιρωςε τουσ παλαιότερουσ ΑΝ/PRC-104. Ο ζνασ αφορά τισ επικοινωνίεσ. Ρζραν όμωσ από τθν υποκαλάςςια διείςδυςθ. όπωσ επί παραδείγματι οι γαλλικζσ κερμικζσ κάμερεσ Sophie αλλά και νεότερα δείγματα τθσ ελλθνικισ Miltech Hellas. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ.

Και αυτό φζρει αντίςτοιχα. Σφντομα ςτόματοσ καρχαρία που είχε ηωγραφιςμζνο κακιερϊκθκε ο όροσ Σκάφθ Ανορκόδοξου ςτθν πλϊρθ κατά τα πρϊτα χρόνια υπθρεςίασ Ρολζμου γι’ αυτά με τον αρικμό τουσ του. ανικοντασ ςτο μοντζλο Scarab- δεκαετίασ του ’90 οπότε και παρελιφκθςαν 1800. εκτόπιςμα 4.6x1μ.4x1μ. το οποίο διαφζρει ςε ίδια.8 Mercury Cruiser των 330 ίππων ζκαςτοσ. Αμφότερα τα αυτόματο βομβιδοβόλο και δφο πλευρικοί για ςκάφθ φζρουν δφο πλευρικοφσ ζςτορεσ για μζςα πολυβόλα). Τα 9. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ.3 τόνων και 2 ΜΑΚΟ-251 φζρουν δφο εξωλζμβιουσ εςωλζμβιουσ κινθτιρεσ Mercury Cruiser των κινθτιρεσ Yamaha των 200 ίππων ζκαςτοσ που 365 ίππων ζκαςτοσ. παρελιφκθ ζνα ακόμθ ςκάφοσ του ίδιου Τα άλλα δφο Scarab είναι μικρότερα και τφπου (Τ/Χ03) και πάλι με δωρεά του πανομοιότυπα μεταξφ τουσ. Τθν 1θ Οκτωβρίου 1992 ζνα ραντάρ ναυτιλίασ Raytheon RX..Ν. Σοφό και Λ. Ρζραν από τισ διάφορεσ καταδυτικζσ γνωςτισ αυτισ αμερικανικισ εταιρείασ) ςυςκευζσ αποκτικθκαν και άλλα υποβρφχια δωρικθκαν από τουσ Δ. ζχοντασ παραχωρθκεί Από τθν ίδρυςι τθσ και για πολλά χρόνια. καταλιγουν ςε 2 ζλικεσ και του επιτρζπουν Τα πρϊτα τζτοια ςκάφθ λοιπόν ιταν 2 μικρά τθν επίτευξθ μζγιςτθσ ταχφτθτασ άνω των 50 πολυεςτερικά ταχφπλοα τφπου ΜΑΚΟ-251 τθσ κόμβων άνευ φορτίου. δφο Τ/Χ01 και Τ/Χ02.7 τόνοι και τροποποιθμζνθ ζκδοςθ ποτάμιων μοντζλων διακζτει 4 ζςτορεσ για τοποκζτθςθ οπλιςμοφ τθσ εταιρείασ.4 κόμβων.4μ. Στουσ κόλπουσ τθσ Μονάδασ ζγινε από τθν Μονάδα τα πρϊτα ταχφπλοα ςκάφθ ςφντομα γνωςτό με το προςωνφμιο για τθν μεταφορά των Στοιχείων τθσ και τθν «καρχαρίασ» λόγω του πολφ πετυχθμζνου υποςτιριξθ των επιχειριςεϊν τουσ. Τ/Χ05 και Τ/Χ06. αλλά όχι ακριβϊσ Μουργινάκθ.. ζχοντασ παραχωρθκεί προ μερικϊν ετϊν ςτισ Ομάδεσ Αςφαλείασ- Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων οι οποίεσ τα χρθςιμοποιοφν για τθν αςφάλεια των Ναυςτάκμων. το δε Τ/Χ06 ζχει τουσ προςδίδουν μζγιςτθ ταχφτθτα 30 διαςτάςεισ 10x2. Τρία μεγαλφτερα και ικανότερα ταχφπλοα . μζςα (βλ.35x0. το εκτόπιςμά τουσ 3. θ υποβρφχια οποίεσ τα χρθςιμοποιοφν για τθν αςφάλεια κολφμβθςθ ιταν ο προςφιλζςτεροσ τρόποσ των Ναυςτάκμων.5-3. εκατζρωκεν του διαμερίςματοσ προςωπικοφ Μουργινάκθ και του Α. Ο εξοπλιςμόσ τουσ ςυμπλθρϊνεται από ραντάρ ναυτιλίασ Σκάφθ Ανορκόδοξου Ρολζμου (ΣΑΡ) Raytheon RX. παρακάτω) αλλά ςε αντίκεςθ με Μαυρακάκθ. είτε για διείςδυςθ προσ τθν περιοχι του Τρία μεγαλφτερα και ικανότερα ταχφπλοα ςτόχου.. Το μεν Τ/Χ04 ζχει διαςτάςεισ μικρολεπτομζρειεσ από τα άλλα δφο. Χατηθπατζρα και ζνασ ακόμθ ςτθ πρφμνθ). τα οποία ιταν 11.46x2. Φζρει δφο εςωλζμβιουσ κινθτιρεσ ςταδιακά να αυξάνεται. Οι διαςτάςεισ του είναι αμερικανικισ Sea Trade.58x2. μόνο κάποιεσ απλζσ ελαςτικζσ λζμβοι).6x0. Οι διαςτάςεισ τουσ είναι τόνων και δφο εςωλζμβιουσ κινθτιρεσ 7. ενϊ το ίδιο ςυνζβθ Mercury Cruiser των 435 ίππων ζκαςτοσ που και με τον βακμό αξιοποίθςισ τουσ. είτε για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ τφπου Wellacraft Scarab (βαςιςμζνα ςε αυτισ κακ’ αυτισ (π. όντασ δωρεά του Γ.92x2. Raytheon RX. Επιχειρηςιακά μζςα μζςα πολυβόλα).95μ. Ο εξοπλιςμόσ τουσ μζςα πολυβόλα και μποροφν να αναπτφξουν ςυμπλθρϊνεται από ραντάρ ναυτιλίασ μζγιςτθ ταχφτθτα 35-40 κόμβων. εκτόπιςμα 4. υπονόμευςθ υφάλων πολιτικά μοντζλα αγϊνων/αναψυχισ τθσ πλοίων). Το πρϊτο εξ αυτϊν παρελιφκθ αυτόν τον τομζα θ κατάςταςθ ςτα πλωτά μζςα ςτισ 19 Οκτωβρίου 1995 και το τελευταίο ςτισ επιφανείασ παρζμενε υποτυπϊδθσ (υπιρχαν 24 Λουλίου 1997.χ. κατά ςυνζπεια. θ προ μερικϊν ετϊν ςτισ Ομάδεσ Αςφαλείασ- Μονάδα ιταν αφοςιωμζνθ ςτισ υποβρφχιεσ Φροφρθςθσ Ναυτικϊν Εγκαταςτάςεων οι επιχειριςεισ και. Το μεγαλφτερο εκ των τριϊν Αυτό άρχιςε να αλλάηει ςτισ αρχζσ τθσ είναι το Τ/Χ05. Ζλαβαν τουσ κωδικοφσ Τ/Χ04. Αυτά παρελιφκθςαν ςτισ 5 (με τον ζναν εξ αυτϊν να βρίςκεται ςε ειδικά Μαρτίου 1992 λαμβάνοντασ τουσ κωδικοφσ διαμορφωμζνθ εγκατάςταςθ ςτθ πλϊρθ.. Σιμερα τα ςκάφθ αυτά δεν υπθρετοφν ςτθν ΔΥΚ. το εκτόπιςμά του 5. Τα τόνοι και διακζτουν 4 ζςτορεσ (ζνασ πρωραίοσ ραντάρ ναυτιλίασ εδϊ είναι ζνα Goldstar και και ζνασ πρυμναίοσ για βαρφ πολυβόλο ι ζνα Navico R-1000 αντίςτοιχα. Σιμερα τα ςκάφθ αυτά δεν υπθρετοφν ςτθν ΔΥΚ.

9μ.5 «Αράχνθ». Διακζτει μικρι θμίκλειςτθ καμπίνα τόνων. ςτο μζςω του ΟΔΔΥ (αρχικά επρόκειτο να πλαίςιο των Α. το Τ/Χ10 και το Τ/Χ11. Στο από τθν περίκλειςτθ καμπίνα και ζναν οπίςκιο εμπρόςκιο μζροσ αυτοφ υπάρχει ζνασ ζςτορασ για αυτόματο βομβιδοβόλο. 750 ίππων ζκαςτοσ με τουσ οποίουσ είναι Επίςθσ ςτισ 25 Αυγοφςτου 2003 εντάχκθκαν ςε εφοδιαςμζνο. και εκτόπιςμα 3.2 με τουσ αεροκαλά. Είναι εφοδιαςμζνα εξοπλιςμό δορυφορικϊν επικοινωνιϊν. των 750 ίππων που τουσ προςδίδουν μζγιςτθ μουσ)x3.Ω.3 τόνων. Ζχει με δφο εςω-εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ SEATEK διαςτάςεισ 12. Ρρόκειται για τα μεγαλφτερα και υπθρεςία ςτισ 25 Αυγοφςτου 2003.3(14.25x0. Ρρόκειται για το Τ/Χ07 το οποίο υπθρεςία ςτισ 25 Αυγοφςτου 2003. Είναι τφπου και ζνα ςκάφοσ RHIB τφπου FB-42 τθσ ιταλικισ Magna Hellraiser-44RIB και εντάχκθκαν ςε Fabio Buzzi. Στισ 20 Απριλίου 2001 εντάχκθκε ςτθ Μονάδα απόκτθςθσ των Υ/Β Τφπου-214.7x0. τα οποία καταςχεκεί από το Λιμενικό και αποκτικθκαν ναυπθγικθκαν από τθ Motomarine S.9μ.A. του επιτρζπουν να αναπτφςςει υπθρεςία και 2 ταχφπλοα SuperTermoli ST60 μζγιςτθ ταχφτθτα 68 κόμβων! Interceptor.5 με τουσ (ςτοίχθςε 1 εκατ. δωρικθκε από το ηεφγοσ Αγγελόπουλου Ζχουν διαςτάςεισ 13. Φζρουν ζναν πρωραίο ζςτορα επί διακυβζρνθςθσ και ανοιχτό χϊρο μεταφοράσ ειδικοφ βάκρου για βαρφ πολυβόλο.Ν.$) και ζγινε γνωςτό ωσ αεροκαλάμουσ)x3. ικανότερα (βάςει τεχνικϊν προδιαγραφϊν) ΣΑΡ τθσ Μονάδασ. τα οποία Βάςει του ςχεδίου του Τ/Χ07 αναπτφχκθκαν είναι πρϊθν λακρεμπορικά που είχαν από το ΕΜΡ τα Τ/Χ08 και Τ/Χ09. Ο εξοπλιςμόσ για βαρφ πολυβόλο και ςτα πλάγια άλλοι δφο τουσ ςυμπλθρϊνεται από ςυςτιματα για μζςα πολυβόλα. δφο προςωπικοφ με 8 ειδικά κακίςματα και πλευρικοφσ για μζςα πολυβόλα ακριβϊσ πίςω κωρακιςμζνα πλευρικά τοιχϊματα. Οι ταχφτθτα 56 κόμβων με πλιρθ φόρτο και 70 δφο εςω-εξωλζμβιοι κινθτιρεσ SEATEK των κόμβων άνευ φόρτου. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. Είναι τφπου παρενζβθ το ΥΡΕΚΑ και τα δζςμευςε για τθν Magna Hellraiser-44RIB και εντάχκθκαν ςε ΔΥΚ). και εκτόπιςμα 6. . Το ςκάφοσ διακζτει ζνα δορυφορικϊν επικοινωνιϊν και ζνα ραντάρ ραντάρ ναυτιλίασ Raytheon SL70 και ναυτιλίασ Raymarine R80.6(13. του προγράμματοσ παραδοκοφν ςτθ ΜΥΑ/ΛΣ αλλά τελικά απόκτθςθσ των Υ/Β Τφπου-214.

Το υποςτιριξισ τουσ. Είναι και αυτό με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν δυςκολία τφπου FB-42. ςκαφϊν. Γι’ αυτό τον λόγο πρόςφατα νεότερο όμωσ ςκάφοσ διακζτει εξ ολοκλιρου πραγματοποιικθκε θ προμικεια υλικϊν για περίκλειςτθ καμπίνα που καλφπτει και τον τθν δθμιουργία ικανοφ αποκζματοσ χϊρο του μεταφερόμενου προςωπικοφ.3μ. παρενζβθ το ΥΡΕΚΑ και τα δζςμευςε για τθν τθν δθμιουργία ικανοφ αποκζματοσ ΔΥΚ).Ν.6x3. ανταλλακτικϊν για τθν εκτζλεςθ αφινοντασ μόνο μια πρωραία ανοικτι κζςθ με προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων των ζςτορα για ζνα πολυβόλο. το οποίο προιλκε από δωρεά Issota Fraschini V1308 των 650 ίππων που δεν τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Εφοπλιςτϊν θ οποία χρθςιμοποιοφνται ςε άλλο ςκάφοσ του Ρ. το ζνα φζρει 4 κινθτιρεσ τελευταία προςκικθ ςτον ςτολίςκο τθσ ΔΥΚ SEATEK των 750 ίππων και το άλλο ιςάρικμουσ είναι το Τ/Χ12.2 Λsotta Franschini με ςτόχο τθν οριςτικι τόνοι. Στθν πρφμνθ τουσ Γενικότερα πάντωσ τουσ τελευταίουσ μινεσ τοποκετικθκε εκ των υςτζρων ζνασ ζςτορασ ζχει υλοποιθκεί ζνα ςθμαντικό πρόγραμμα για βαρφ πολυβόλο. Λόγω τθσ προζλευςισ τουσ όμωσ δυνατότθτασ οργανικισ υποςτιριξθσ των δεν ςτάκθκε δυνατόν να επιτευχκεί απόλυτθ μζςων και των υλικϊν τθσ. Οι διαςτάςεισ τουσ είναι κφριων μθχανϊν του καταςκευαςτικοφ οίκου 18. Ρρόκειται για τα μεγαλφτερα και ανταλλακτικϊν για τθν εκτζλεςθ ικανότερα (βάςει τεχνικϊν προδιαγραφϊν) προγραμματιςμζνων ςυντθριςεων των ΣΑΡ τθσ Μονάδασ. επιτρζποντασ τθν απόκτθςθ τθσ κρίςιμθσ 70 κόμβων. και το εκτόπιςμά τουσ 16.4x1. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. Τα υπόλοιπα κφριων μθχανϊν του καταςκευαςτικοφ οίκου χαρακτθριςτικά του είναι κοινά με αυτά του Λsotta Franschini με ςτόχο τθν οριςτικι Τ/Χ07 με εξαίρεςθ τθν προςκικθ και ενόσ αποκατάςταςθ κάποιων ςχετικϊν ςυςτιματοσ FLIR.Ν. προβλθμάτων που είχαν παρουςιαςτεί. υλοποιικθκε εντόσ του 2014. . ομοιοτυπία οφτε μεταξφ αυτϊν των δφο Επιςτρζφοντασ ςε αυτά κακ’ αυτά τα ΣΑΡ. Διακζτουν 2 ραντάρ ναυτιλίασ Koden αποκατάςταςθ κάποιων ςχετικϊν και μποροφν να μεταφζρουν ζωσ και 20 άτομα προβλθμάτων που είχαν παρουςιαςτεί. ΒΥΚ.. Ζτςι. ίδιο δθλαδι με το Τ/Χ07. ςτθν κλειςτι τουσ καμπίνα. Τα ςκάφθ φζρουν 4 ςφςταςθσ ςτθ ΔΥΚ ςυνεργείου ςυντιρθςθσ κινθτιρεσ ζκαςτο που καταλιγουν ςε 4 των ςκαφϊν τθσ και των κινθτιρων τουσ και υδροπροωκθτζσ οι οποίοι τουσ επιτρζπουν ευρφτερθσ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν τθσ αναπτφςςουν μζγιςτθ ταχφτθτα άνω των 60.

ενϊ πρόςφατα ιςάρικμεσ ζλικεσ. Αναλόγωσ των αποτελεςμάτων τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ του προτφπου κα αποφαςιςκοφν τυχόν αναγκαίεσ παρεμβάςεισ/διαφοροποιιςεισ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά (π. με για εξοπλιςμό του ςτολίςκου με ςφγχρονα δφο εςωλζμβιουσ κινθτιρεσ Volvo Penta D6- μζςα επικοινωνιϊν και ναυτιλίασ 370 (των 370 ίππων ζκαςτοσ) να κινοφν ςτρατιωτικϊν προδιαγραφϊν. Θ δε επικυμία ςκοπευτικά ςυςτιματα. με τθν επιλογι ιςχυρότερων κινθτιρων εκτιμάται ότι το ςκάφοσ κα μπορεί να επιτφχει μζγιςτθ . αυςτθρϊν προδιαγραφϊν που ζκεςε θ ΔΥΚ θ Ππωσ εφκολα γίνεται αντιλθπτό από τα οποία παρακολουκοφςε ςτενά το όλο παραπάνω. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. Κάποια από αυτά τελικό τουσ ςτάδιο τθν περίοδο αυτι. Ο evw εξοπλιςμόσ του ςυμπλθρϊνεται από ραντάρ ναυτιλίασ Simrad Scanner 4G και ςυςτιματα FLIR και AIS. Τα υπόλοιπα ζωσ τϊρα. θ πολυτυπία είναι το κφριο εγχείρθμα τθσ ςχεδίαςισ και καταςκευισ του πρόβλθμα για τον ςτολίςκο των ΣΑΡ τθσ ΔΥΚ. Ρίςω από τθν απόκτθςθσ 4 ςκαφϊν Mk.16x1μ. πολιτικϊν μοντζλων και δεν καλφπτουν Ρρόκειται για ζνα ςκάφοσ διαςτάςεων πλιρωσ τα ςτρατιωτικζσ προδιαγραφζσ (μόλισ 13. Στθν πλϊρθ φζρει ςυςτθμάτων ενδοεπικοινωνίασ & προςταςίασ τθλεχειριηόμενο ςτακμό οπλιςμοφ τθσ Soukos ακοισ τθσ ελλθνικισ εταιρείασ 3M Hellas για Robots με βαρφ πολυβόλο και πλιρθ τα πλθρϊματά τουσ). και πλιρουσ εκτοπίςματοσ 9.χ.V SOC από τα περίκλειςτθ καμπίνα φζρει δφο απλοφσ αμερικανικά πλεονάςματα δεν ζχει ευοδωκεί πλευρικοφσ ζςτορεσ για μζςα πολυβόλα. κάτι που δεν Fulgor και οι δοκιμζσ του βρίςκονται ςτο επζτρεψε ομοιογζνεια. από τθν εταιρεία EMAL. δίνοντάσ του μζγιςτθ αποκτικθκαν και 24 ςυλλογζσ νζων ταχφτθτα 40+ κόμβων. Τθν λφςθ ςε όλα αυτά καλείται να χαρακτθριςτικά του είναι κοινά με αυτά του δϊςει το ΣΑΡ «Ωκφαλοσ».Ν. ϊςτε να μάλιςτα προζρχονται από προςαρμογι ακολουκιςει θ παράδοςι του ςτο Ρ. Θ ναυπιγθςθ του λόγω του ότι αυτά αποκτικθκαν ςποραδικά πρωτοτφπου ζγινε με δωρεά τθσ εταιρείασ μζςω δωρεϊν ι άλλων πθγϊν. ζνα ςκάφοσ που Τ/Χ07 με εξαίρεςθ τθν προςκικθ και ενόσ αναπτφχκθκε από Ζλλθνεσ ςχεδιαςτζσ βάςει ςυςτιματοσ FLIR.5 το 2005 ζγινε μια οργανωμζνθ προςπάκεια τόνων καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο. ζςτορα για ζνα πολυβόλο.Ν.6x3.

Ν. Σε αυτό το ςθμείο όμωσ κα Εκτόσ από τα ΣΑΡ θ ΔΥΚ διακζτει και μια ςειρά προτείναμε το κακεςτϊσ αυτό να αλλάξει ϊςτε μικρότερων ςκαφϊν. ίδιασ εταιρείασ είναι και τα μεγαλφτερα ςκάφθ Επί παραδείγματι τα πλθρϊματα των ΣΑΡ κα κατθγορίασ RHIB και ςυγκεκριμζνα 4 Τφπου μποροφςαν να αποτελοφνται από προςωπικό 205 (με ζναν εξωλζμβιο κινθτιρα) και 3 Τφπου που «κόβεται» ςτα τελευταία ςτάδια των 605 (με δφο εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ) που Σχολείων τθσ ΣΥΚ ι που χάνει τθν δυνατότθτα χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν μεταφορά να είναι υποβρφχιοσ καταςτροφζασ λόγω προςωπικοφ κατά τθν εκπαίδευςθ. του Ε. Οι παλαιότερεσ οι υποβρφχιοι καταςτροφείσ να μθν ελαςτικζσ λζμβοι Mostro και Olympic ζχουν απαςχολοφνται ςε αυτά τα κακικοντα και τα πλζον αντικαταςτακεί από νζεσ τθσ Zodiac με πλθρϊματα των ΣΑΡ να προζρχονται από εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ των 55 ίππων. Άρα ζχει αποςτολζσ υπάρχουν δφο μεγαλφτερα RHIBs. Αυτζσ άλλεσ πθγζσ (κατά το πρότυπο του ςυμπλθρϊκθκαν το 2001 με 4 Barracuda IBS. Ζτςι. Το ζνα είναι τφπου Mostro Top Gun 864 .ΑΚΤ.. του αφετζρου τθν κζλθςι του να αποτελζςει Λ.Σ.-ΕΛ.Σ.χ. κα του δοκεί θ Κλείνοντασ το υποκεφάλαιο για τα ΣΑΡ κα ευκαιρία να προςφζρει ςε αυτιν από ζνα πρζπει να αναφζρουμε ότι τα πλθρϊματά τουσ άλλο κρίςιμο πόςτο. ανάγκεσ του Ρ. των 7 ατόμων. Άρα ζχει παραγωγι για να καλφψει ςυνολικά τισ αποδείξει αφενόσ το υψθλό του επίπεδο. αποφαςιςκοφν τυχόν αναγκαίεσ Επί παραδείγματι τα πλθρϊματα των ΣΑΡ κα παρεμβάςεισ/διαφοροποιιςεισ ςτα τεχνικά μποροφςαν να αποτελοφνται από προςωπικό χαρακτθριςτικά (π. και. κάποιου τραυματιςμοφ οποίοσ όμωσ δεν το Για μεταφορά Στοιχείων ςε επιχειρθςιακζσ επθρεάηει ςε άλλα κακικοντα. Τθσ που επανδρϊνει τισ Special Boat Teams/Units). πικανϊσ. FLIR και AIS. ϊςτε το ςκάφοσ να μπει ςε μαηικι επθρεάηει ςε άλλα κακικοντα. Αναλόγωσ των αποτελεςμάτων διαχωριςμοφ των SEALs από το προςωπικό τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ του προτφπου κα που επανδρϊνει τισ Special Boat Teams/Units). με τθν επιλογι που «κόβεται» ςτα τελευταία ςτάδια των ιςχυρότερων κινθτιρων εκτιμάται ότι το Σχολείων τθσ ΣΥΚ ι που χάνει τθν δυνατότθτα ςκάφοσ κα μπορεί να επιτφχει μζγιςτθ να είναι υποβρφχιοσ καταςτροφζασ λόγω ταχφτθτα 55+ κόμβων) και ςτον επιχειρθςιακό κάποιου τραυματιςμοφ ο οποίοσ όμωσ δεν το εξοπλιςμό. εκπαιδεφςεισ/ςυντθριςεισ τθσ ΔΥΚ. μζλοσ τθσ Μονάδασ. αποδείξει αφενόσ το υψθλό του επίπεδο.Ν. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. διαχωριςμοφ των SEALs από το προςωπικό αυτόματθσ πλθρϊςεωσ. Εξάλλου ζνασ καλόσ (κατά κανόνα 3μελι ι 4μελι) είναι πλιρωσ χειριςτισ ταχφπλοου ςκάφουσ δεν είναι εκπαιδευμζνοι υποβρφχιοι καταςτροφείσ που απαραίτθτο να είναι υποβρφχιοσ ςυμμετζχουν κανονικά ςε όλεσ τισ καταςτροφζασ (και αντιςτρόφωσ). αλλά επιπρόςκετα ζχουν και τα κακικοντα Άλλα πλωτά μζςα επάνδρωςθσ και βαςικισ ςυντιρθςθσ των ςκαφϊν.

Σχετικά πρόςφατα ατόμων τφπου Commando τθσ γερμανικισ υποβλικθκε ςε ανακαταςκευι. 605 (με δφο εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ) που εξοπλιςμό δορυφορικϊν επικοινωνιϊν και 8 χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν μεταφορά ειδικά κακίςματα για το μεταφερόμενο προςωπικοφ κατά τθν εκπαίδευςθ. ςτθν οποία είχε Beaufort. αυτόματθσ πλθρϊςεωσ. Φζρει δφο εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ Για μεταφορά Στοιχείων ςε επιχειρθςιακζσ Mercury των 300 ίππων ζκαςτοσ που του αποςτολζσ υπάρχουν δφο μεγαλφτερα RHIBs. Το δεφτερο αποτελεί νεότερθ αντίςτοιχων νατοϊκϊν εγχειριδίων. ςτο πλαίςιο Klepper το 1995.Ν. ζνα ραντάρ ναυτιλίασ Raymarine. Τθσ κατακυρωκεί ο ςχετικόσ διαγωνιςμόσ κόςτουσ ίδιασ εταιρείασ είναι και τα μεγαλφτερα ςκάφθ 128. Ο τφποσ αυτόσ αποτελεί τθσ οποίασ οι δφο πλευρικοί ζςτορεσ που εξζλιξθ ενόσ πολιτικοφ μοντζλου τθσ ίδιασ υπιρχαν παλαιότερα αντικαταςτάκθκαν από εταιρείασ. ενϊ αποςυναρμολογοφνται ςε 35 κατακυρωκεί ο ςχετικόσ διαγωνιςμόσ κόςτουσ κομμάτια τα οποία χωρίηονται ςε 3 128. ζνα ραντάρ ναυτιλίασ Raymarine. ςτα όνομα Αετόσ-6. Τα κανό προςκικθ κακϊσ παραδόκθκε τον Νοζμβριο Commando μποροφν να επιχειροφν με του 2014. των 7 ατόμων. ΢οφςςο Ζνα άλλο.4 τόνων και φζρει δφο αφανοφσ προςζγγιςθσ εχκρικισ ακτισ. λιγότερο γνωςτό. Το ςυςκευαςίεσ ςκάφοσ φζρει ζναν πρωραίο ζςτορα πολυβόλου. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. επιχειρθςιακό ςτισ 3 Φεβρουαρίου 1999 λαμβάνοντασ το μζςο τθσ ΔΥΚ είναι τα κανό. θ εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ Mercury των 250 Μονάδα απζκτθςε 4 κωπιλατα κανό δφο ίππων ζκαςτοσ.3μ. Commando και δωρικθκε από τον Γ. Είναι τφπου ΝΕΜΕΣΛΣ SYSTEM-33 τθσ αςφάλεια με ανζμουσ εντάςεωσ ζωσ και 3 εταιρείασ ELMON. εξοπλιςμόσ δορυφορικϊν επικοινωνιϊν και 8 ειδικά κακίςματα για το μεταφερόμενο ςτοιχείο.699 ευρϊ τον Μάρτιο του 2014. ςτοιχείο.699 ευρϊ τον Μάρτιο του 2014. και πλάτοσ πλαίςια διερεφνθςθσ εναλλακτικϊν μεκόδων 3.3μ.. Συγκεκριμζνα. βάςει των προδιαγραφϊν των ζναν πρωραίο. Φζρει δφο εξωλζμβιουσ κινθτιρεσ Mercury των 300 ίππων ζκαςτοσ που του προςδίδουν μζγιςτθ ταχφτθτα 50 κόμβων . Ζχει μικοσ 9. εκτόπιςμα 1. προςδίδουν μζγιςτθ ταχφτθτα 50 κόμβων Το ζνα είναι τφπου Mostro Top Gun 864 ζμφορτο. Το κατθγορίασ RHIB και ςυγκεκριμζνα 4 Τφπου ςκάφοσ φζρει ζναν πρωραίο ζςτορα 205 (με ζναν εξωλζμβιο κινθτιρα) και 3 Τφπου πολυβόλου.

Ωςτόςο. γνωςτά εδϊ ωσ ΥΡ. ΥΡ. Στον ρόλο τθσ υποςτιριξθσ τθσ ΔΥΚ αντικατζςτθςε το Ρλοίο Αλιείασ .ΟΧ. θ ΔΥΚ διζκετε μζχρι πρότινοσ και ζναν (ΡΑΤ) Α462 Στρυμών (πρϊθν γερμανικό TF107. Εντάχκθκε ςτο ικανό και δοκιμαςμζνο όχθμα. εκτόπιςμά του (ζμφορτο) 430 τόννοι. ςυμπλιρωνε τα ιδθ υπάρχοντα R-12 Flyer-I. Επιχειροφςαν ςε ςυνδυαςμό με τα Πχθμα FAV αμερικανικισ προζλευςθσ Υ/Β τφπου Guppy.19 των 40mm ςτο κζντρο..). Κατά καιροφσ θ ταχφτθτα 125χλμ. LCU Τφπου-520. και αποκτικθκαν αυτόν τον ρόλο χρθςιμοποιοφνταν κατά το β’ μιςό τθσ δεκαετίασ του ’70. ζνα δεφτερο ίδιο που βάλλει απόκτθςθ 4 τζτοιων ςκαφϊν./ϊρα και αυτονομία 340χλμ.S. και 12 περίπου χρόνια το Αποβατικό (Α/Β) πλευρικά του οποίου υπάρχουν και κάλακοι ςκάφοσ L169 Ηρακλειά (πρϊθν γερμανικό αποκικευςθσ υλικϊν.5 κόμβων και είχαν αυτονομία 50ν. ζνα πολυβόλο των 7. Τελικά αυτά αποςφρκθκαν προ Φζρει ζναν κινθτιρα Porsche των 2. που χρθςιμοποιοφν οι SEALs. 1992 μαηί με άλλα ςκάφθ τθσ ίδιασ κλάςθσ.Μo. μζχρι Εκατζρωκεν αυτοφ υπάρχουν δφο υποδοχζσ ςιμερα δεν ζχει υπάρξει κάποια εξζλιξθ επί για ιςάρικμουσ εκτοξευτζσ ΑΤ-4. Για του κζματοσ. Ρριν από αυτό. τόςο λόγω του Γερμανικό Ναυτικό τον Απρίλιο του 1966 και ότι είναι μόνο ζνα.εκ. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. ωσ ςτα τζλθ του 2005 είχε εγγραφεί ςχετικό οπλιςμό. Μονάδα εξζφραςε ενδιαφζρον για τθν 'Εχει κίνθςθ 4x2 και μπορεί να κινθκεί ςε απόκτθςθ νζων SDVs και μάλιςτα ςτο ζδαφοσ με 75% ανοδικι και 50% πλευρικι εξοπλιςτικό πρόγραμμα που είχε ανακοινωκεί μζγιςτθ κλίςθ.200κ. κάλαςςα με αλεξίπτωτο ι και χωρίσ (από Στον ρόλο τθσ υποςτιριξθσ τθσ ΔΥΚ μζγιςτο φψοσ 300μ. το 1993.Ν. Οι δεν ζχει καταςτεί δυνατό να βρεκεί ςαφισ διαςτάςεισ του είναι 40x8. που του παρζχει μζγιςτθ ζκκεμα ςτθν ζδρα τθσ ΔΥΚ. κομμάτια τα οποία χωρίηονται ςε 3 διαςτάςεισ του είναι 40x8. Ο χρόνοσ ςυνα. Ζνα άλλο επιχειρθςιακό μζςο που αποκτικθκε II/III που διζκεταν τθν ςχετικι υποδομι για με δωρεά είναι μια ζκδοςθ του οχιματοσ αςφαλι ζξοδο δυτϊν εν καταδφςει. Διακζτει και ίςωσ κα ιταν καλφτερα αν καταπζλτεσ ςτθν πλϊρθ και τθν πρφμνθ.Ν. από ανοικτοφ τφπου και μετζφεραν δφο πλιρωσ απλζσ Αποβατικζσ Ακάτουσ (ΑΒΑΚ).ΟΧ. επιλκε και θ περικωριοποίθςθ των Δωρικθκε το Μάιο του 1993 από τον Λ. και κζςθ αιϊρθςθσ). παλαιότερα αλλά πλζον ζχει επιςτρζψει ςτα Επρόκειτο για ζνα μοντζλο του CE2F/X60 τθσ κανονικά του κακικοντα. όςο και λόγω του παρελιφκθ από το Ρ. αποτελοφςαν και το πλιρωμά τουσ. και το ρόλοσ γιϋ αυτό ςτουσ κόλπουσ τθσ. ςτισ 31 Λανουαρίου επιχειρθςιακοφ προςανατολιςμοφ τθσ ΔΥΚ.1 βομβιδοβόλο Mk. Διακζτει ρμολόγθςισ τουσ είναι περίπου 30 λεπτά και καταπζλτεσ ςτθν πλϊρθ και τθν πρφμνθ.Σ. προςταςία του πλθρϊματοσ (το οποίο Τζλοσ. ςε ιταλικισ εταιρείασ Cos. ταχφτθτα 5. Στελζχθ τισ ΔΥΚ προσ τα πίςω χειριηόμενο από το τρίτο μζλοσ είχαν επιςκεφκεί και τισ ΘΡΑ όπου τουσ είχε του πλθρϊματοσ. και το ςυςκευαςίεσ μεταφοράσ.62mm ςτθ κζςθ κονδφλιο φψουσ 10 εκατ. Με τθν ειδικϊν επιχειριςεων FAV (γνωςτό ςε ςταδιακι απαξίωςθ των και τελικά τθν αμερικανικι υπθρεςία ωσ DPV/LSV) τθσ απόςυρςθ των εν λόγω Υ/Β λόγω παλαιότθτασ εταιρείασ Chenowth Racing Product. παραχωροφνταν ςτισ Ηϋ ΜΑΚ του Ε. μζχρι τα εξοπλιςμζνουσ βατραχανκρϊπουσ που Ραράκτια Ρεριπολικά (ΡΡ) Α477 Στάςςησ. Χορν.μ. Ιταν περιςταςιακά διάφορα άλλα ςκάφθ. Αν και πρόκειται για L794 Forelle).) ανζπτυςςαν που πλζον ζχουν παροπλιςτεί.2μ. αρικμό υποβρυχίων οχθμάτων μεταφοράσ Τφπου-430A) που χρθςιμοποιοφνταν δυτϊν (SDVs. όπου κα ραντάρ ναυτιλίασ και 2 πυροβόλα των 20mm. ςυναρμολογθμζνα μποροφν να ριφκοφν ςτθ ραντάρ ναυτιλίασ και 2 πυροβόλα των 20mm. Σε P289 Γουλανδρήσ-Ι και P290 Γουλανδρήσ-ΙΙ κατάδυςθ (μζγιςτο βάκοσ 60μ. Για αυτό εκτόπιςμά του (ζμφορτο) 430 τόννοι. για τθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν διακζτει και προςτατευτικζσ κάςκεσ με τθσ δραςτθριοτιτων και τθν μεταφορά ενςωματωμζνο ςφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ) προςωπικοφ και υλικϊν θ ΔΥΚ αξιοποιεί εδϊ roll-bars περικλείουν το ανοιχτό αμάξωμα. αντικατζςτθςε το Ρλοίο Αλιείασ Τορπιλϊν Επίςθσ.2μ. αλλά και ζνα αυτόματο γίνει παρουςίαςθ/επίδειξθ του Mk. ευρϊ για τθν του ςυνοδθγοφ. Ζχει τριμελζσ πλιρωμα και.8 mod.8x2. μερικϊν ετϊν και ςιμερα αποτελοφν ςτατικό ιςχφοσ 140ίππων.8x2.

Σ. μεηαθοπάρ δςηών.. Αφιζρωμα ςτθν Διοίκθςθ Υποβρφχιων Καταςτροφϊν του Ρ. . Μπλαβζρθ με τίτλο ΜΥΚ και από το βιβλίο Ελληνικά φτερά ςτην Κφπρο του Γ. Μιτςαινα. ρόλοσ γι' αυτό ςτουσ κόλπουσ τθσ. τθν μονογραφία του Λ. Για αυτό και ίςωσ κα ιταν καλφτερα αν παραχωροφνταν ςτθ Ηϋ ΜΑΚ του Ε.Ν. όπου κα ςυμπλιρωνε τα ιδθ υπάρχοντα R-12 Flyer-I. Η ΔΥΚ έσει ανάγκη από Ρερίπολοσ. είτε από το προςωπικό αρχείο του Γ. Αμυντικά Κζματα. Σφγχρονοσ Στρατόσ. Καταδρομι. Αμυντικι ζύγσπονα ςποβπύσια οσήμαηα Επικεϊρθςθ.Μ. _________________________________ Σθμείωςθ: Πλεσ οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ προζρχονται. είτε από ανοιχτζσ πθγζσ και ςυγκεκριμζνα από διάφορα τεφχθ των περιοδικϊν Δοφρειοσ Μπποσ.