You are on page 1of 11

http://modele-documente.info/, pentru mai multe modele.

FORME DE COMUNICARE SCRISĂ
PROCESUL VERBAL
1. – este un document
oficial, in care se inregistrează o anumită constatare
sau se consemnează succint discuţiile şi hotărârile
unei adunări.
Tipuri de procese verbale:
a. proces verbal de constatare
b. proces verbal de predare-primire
c. proces verbal de consemnare a unei şedinţe
Procesul verbal de constatare -se întocmeşte de persoanele împuternicite de un
organ de stat. In baza acestor procese verbale se aplică sancţiuni administrative. Se
intocmeşte pe forumulare tipizate.
Strucura unui proces verbal de constatare :
-antetul firmei;
-titlul si obiectul procesului verbal;
-numele si calitatea persoanelor care au făcut constatarea;
-consemnarea detaliată a faptelor;
-menţionarea numărului de exemplare în care s-a întocmit;
-semnăturile persoanelor care l-au întocmit

b.Proces verbal de predare-primire a unei gestiuni

-semnăturile persoanelor. de obicei. 5. . dintr-o singură idee.. 4. a unei situaţii. fiind format.. Mesajul trebuie să fie cât mai scurt. 3. -ordinea de zi ( subiectele care se vor discuta în şedinţă). Consiliul de administraţie etc) Structura: -denumirea documentului “Proces verbal”. care urmează a fi completată ulterior. -prezentarea şi analiza problemei . REFERATUL –este un document scris în care sunt prezentate aspecte concrete. MINUTA -este un document care înregistrează o propunere sau acţiune întreprinsă la un moment dat. -lista completă cu toate datele de identificare a bunurilor care fac obiectul predării-primirii. al şedinţei AGA” -indicarea datei: “din data de . persoane din aceeaşi instituţie. -semnăturile celor care au participat la şedinţă 2. NOTA INTERNĂ -reflectă comunicarea între compartimente. număr membri prezenţi.. MEMORIUL –este o prezentare amănunţită şi documentată a unei probleme. -numele şi prenumele. birouri. “ -menţiuni prealabile ( numele personei care a deschis şedinţa. “Am primit” c. -consemnarea discuţiilor cu indicarea persoanelor care au luat cuvântul şi concluziile privind ordinea de zi. Proces verbal de consemnare a unei şedinţe -se consemnează într-un Registru de către secretarii organelor respective (AGA. Cuprinde: -formula de adresare. ordin). dar şi propuneri de modificare a situaţiei existente. -funcţia şi adresa celui care l-a întocmit. -numele şi calitatea persoanelor care participă la operaţiune.Structura: -firma în cadrul căreia se face predarea-primirea. date şi aprecieri în legătură cu o anumită problemă. -titlul cu indicarea datei in care are loc evenimentul.. -soluţii preconizate. invitaţi). -temeiul in baza căruia se face operaţiunea (decizie. precedate de cuvintele “Am predat”. absenţi. -indicarea subiectului : “. -semnătura.

constă în prezentarea şi analiza activităţii unei organizaţii. -se desfăşoară atât pe verticală. într-o anumită etapă sau justificarea unei gestiuni.are ca scop analiza situaţiei activităţii unei firme La întocmirea unui raport trebuie să se respecte următoarele reguli: -să furnizeze date precise. -funcţia adresantului şi organizaţia 6. -cuprinde prezentarea unei situaţii concrete a operaţiunilor întreprinse. RAPORTUL . 8. clare despre subiect .cuprinde relatarea unei activităţi personale sau de grup . Se prezintă de către conducere în faţa salariaţilor la diferite intervale de timp ( luna.se face din oficiu sau la cererea unui organ ierarhic . NOTA INFORMATIVĂ -este o comunicare în cadrul unei firme. anual) 7. trimestru. DAREA DE SEAMĂ. cât şi pe orizontală.

cuprinsul raportului sau un scurt rezumat * textul propriu-zis al raportului . eficiente. Structura unui raport simplu presupune două părţi distincte: *prezentarea (partea introductivă): -datele de identificare ( in antet) -obiectul raportului *textul raportului : -continutul raportului descrierea şi analiza faptelor -concluziile (propuneri. să cuprindă argumentări şi aprecieri personale -prezentarea unor propuneri practice.corpul raportului –o analiză detaliată a faptelor * concluzii . Structura: * partea introductivă .diagrame 9. -denumirea şi sigla firmei -numele şi funcţia celui care lansează invitaţia -formularea invitaţiei -evenimentul propriu-zis -scopul întâlnirii -data.se reiau concluziile parţiale .grafice .pagina de titlu -datele de identificare a emitentului şi destinatarului -data emiterii -titlul raportului .se fac propuneri *anexele .expunerea . locul.se prezintă concluzia generale . INVITATIA Structura unei invitaţii cuprinde a. Structura unui raport poate fi simplă sau complexă. recomandări) Structura unui raport complex Raportul complex cuprinde mai multe pagini. ora -instrucţiuni prealabile şi -menţiuni referitoare la răspuns .pagina de cuprins. -ideile să fie logice.

.conţinutul propriu-zis .finalul invitaţiei In redactarea unei invitatii se ţine seama de -alegerea formulei de adresare şi a frazei introductive -adaptarea tonului şi stilului neutru -evitarea informaţiilor inutile -evitarea greşelilor -aşezarea textului în pagină .b.partea introductivă .

C._______________________ nr._______ angajat(ă)/fost(ă) angajat(ă) în perioada _______________-______________ la S.L.____________. ___________________ str. domiciliat(ă) în jud.A.R. Număr de telefon la care pot fi contactat(ă) pentru informaţii suplimentare _________________________________ : Prin prezenta vă relatez următoarele : _______________________________________________________________________ ______________________________________________ _______________________________________________________________________ ________________________________________________ Data : _____________ Semnătura :_________________ . CNP [__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]. vârsta ____ani._______ et. ___ bl.10. _________str. de telefon_______________. SESIZĂRILE SESIZARE Subsemnatul(a)______________________________________ identificat(ă) cu buletin /carte de identitate seria_____ nr.____ ap. _______________ loc._____ reprezentată prin _______________________________________. la firmă nr./S. ______________________________ S. cu sediul în loc. Punct de lucru :__________________________________________________________________ _________________________________ Puncte de reper ale situării în spaţiu al sediului de firmă sau al punctului de lucru _______________________________________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________ ._______ sc.__________________ nr.____ bl.

promovarea de noi produse etc) 12.” “Suntem in cautarea unui furnizor abilitat in . Formulări de încheiere . condiţii de plată sau de livrare a produselor.” “Suntem specializati in comert cu alimente” “Suntem cel mai mare distribuitor de bere……. -este intocmită şi trimisă de firmele care doresc să achiziţioneze mărfuri sau servicii. CIRCULARA Redactarea mesajelor scrise se poate face şi cu ajutorul unor scrisori. mărimea... CEREREA DE OFERTĂ -se solicită cataloage.. poziţia pe piaţă etc) -motivul cererii de ofertă “ Suntem interesati de/ne intereseaza in mod deosebit oferta dvs. ” ” Vă rugăm să clarificaţi următoarele nelămuriri pe care firma noastră le are în legătura cu produsul X” ” Am dori să cunoaştem mai multe detalii despre garanţie şi service” “Am dori catalogul dumneavoastra despre………” c. liste de preţuri.. vă rugăm să soluţionaţi următoarele. -este primul pas în cadrul unei negocieri precontractuale. pliante. -ajută la declanşarea dialogului între parteneri -se poate face *pe cale verbală. Prin intermediul lor. Formulări de început -informaţii despre firmă(numele firmei... b.” “Ne-ati fost recomandati de firma…” “Ma refer la anuntul dumneavoastra din ziarul . prin discuţiile dintre parteneri *în scris Structura Cererii de ofertă a. numite circulare. firma îşi informeazăclienţii cu privire la evoluţia afacerilor salesau poate anunţa schimbări importante (schimbarea adresei.de….. Formulari din cuprins “Vă rugăm să ne furnizati mai multe detalii cu privire la modalitatea de plată.” “ Datorită informaţiilor postate pe site-ul dvs...11. obiectul de activitate. mostre.

şi aşteptăm cu nerăbdare un răspuns” “Vă mulţumim şi aşteptăm răspunsul dvs. 15.“V-am fi recunscători pentru un răspuns prompt” “Vă mulţumim pentru timpul acordat/bunăvoinţa dvs. -termenul de valabilitate. COMANDA  Comanda este ulterioară ofertei şi e redactată de obicei pe formulare tipizate. este un raspuns la cererea de ofertă şi cuprinde: -denumirea mărfurilor oferite şi caracteristicile a cestora. -cantitatea ce poate fi livrată.” 13. În cazul în care comanda este facută telefonic. Răspunsul la cererea de ofertă 14. este necesar a se transmite in cel mai scurt timp o comandă scrisă.Oferta  Oferta este redactată decătre furnizor. GLOSAR 16 NOTA DE CONSTATARE . -preţul.

. Sancţiuni ............. pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi a ...... în calitate de ......... cod unic de înregistrare .....................Comisariatul ..... în prezenţa domnului(doamnei) .... ...... sub nr............................ CNP ....... Exemplu de redactare a unui raport formal ............ act de identitate: seria ..... din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu ................... anul ... luna ...... Subsemnaţii............. din localitatea ..... cu sediul în localitatea ... ziua ............. ................................ împuterniciţi cu legitimaţiile nr..Comisariatul General................... la ............ .... judeţul ......................................................................... adresa: ......... am constatat următoarele: ....................................... din anul ...... ................................... în temeiul ............ data de mai sus................................................................. Măsuri stabilite: .. în calitate de comisari.................Modelul şi conţinutul Notei de constatare sunt următoarele: NOTA DE CONSTATARE Astăzi......... telefon ... eliberate de Garda Naţională de Mediu ... . aparţinând de .................................................... ................ adresa: .............................. nr........ J/. . înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului din .. nr....... în urma controlului efectuat astăzi....... Numele şi semnătura Numele şi semnătura reprezentantului organului de constatare …………………………… unităţii care aparticipat la control …………….............................

ar Re trebui să se aprobe acest proiect fără întârziere.cu posibilități de transport excelente. Cererile de locuri de muncă sunt foarte mari iar biroul local al Departamentului Muncii vine în întâmpinarea acestor cerințe prin înființarea unei fabrici si angajarea a 600 de persoane.terenul si zona acesteia par să fie o soluție c o Acceptabilă pentru cerințele Companiei și după părerea mea. Cazarea acestor muncitori v-a reprezenta o problemă serioasă.lumina și resursele interne sunt adecvate si com- parabile cu ale zonelor similare din țară. de ii Bristol.pentru zii i reolvarea acestei probleme. Trading Estate este o întreprindere sponsorizată cuvernamental.Longman Secțiunea fnală Manager al Departamentului de Dezvoltare. . Există posibilitatea de-a se construi clădiri-cămine aproape de fa- brică sau chiar să se asigure cazarea intr-un hotel. Ea ar fi extrem de necesară pentru Companie si s-ar asigura angajarea unui număr mare de operatori si tehnicieni. fe re 31 Merrydourn Lane. J. Acest teren oferit de companie este bine amenajat și este situat în apropierea drumului principal. Cu stimă.Longman J. BS 172BT en Domnule. c lu d ăr n an Co m Poziția acestei fabrici.la jumătate de milă de Șoseaua M 94. Dezvoltarea în paragrafe Conțtinutul raportului Am verificat un mare număr de contracte de clădiri din regiune și pare să fie dificil de a le obține Această zonă este înregistrată de catre Guvern ca “regiune de dez- voltare”. situată la 10 mile de portul Speymouth. rm ur a Te d e oc erecudortnI l Conform intrucțiunile primite. am vizitat Coldharbour Trading Pr c tu e Esatate.Apa.pentru a cere companiei un teren pentru construirea unei bi Su Fabrici acolo și am plăcerea de-a vă prezenta un raport al acestei vizite. Director General ță rin Bolton and Foster Ltd.

……………………… ultimul loc de munca fiind societatea La ultimul loc de munca am incetat activitatea cu data de ………………………....... str. …. va rog respectuos a-mi aproba angajarea in cadrul societatii pe care o conduceti in functia de ……… Mentionez ca am o vechime in aceasta functie de …... societati comerciale sau chiar institutii publice.. ……….. Subsemnatul.. …….. bloc ……. conform articolului nr... am mai lucrat la urmatoarele societati: ………………. Data: ………………… Semnatura ……… . nr....... de profesie …. etaj ……. ani.. telefon nr...domiciliat in……. Domnule Director.CERERE Model de cerere tip pentru angajare prin care rugati angajatorul sa va angajeze pe un post liber in cadrul unei firme. ……… din Codul Muncii... ….. ap. …..