You are on page 1of 22

20 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι σκλάβος της 

σύγχρονης τεχνολογίας

Του Corey Savage (Return of Kings) / ΚΟ

ΈΈχεις  ποτεΈ
  σταθειΈ
  και
  αναρωτηθειΈ
    αν ελεΈγχεσαι
    αποΈ
μια δυΈνα
μ η  πεΈρα
 αποΈ  τον  εαυτοΈ
  σου

ΜηΈπως  ο  κοΈσ
μ  ος αισθαΈνεται
  αΈδειος,  εξωπραγμ ατικοΈς
 
και τρελοΈς  και
  οΈλα
  αυταΈ
 την ιΈδια
  στιγμ ηΈ

ΊΈσως  αυτεΈς
   οι σκεΈψεις
  εσεΈνα
   μνα  ην αγγιΈζουν
,  καθωΈς
 
εΈχεις  ηΈδη
  αναλωθειΈ
 μ εΈσα
    σε οΈλες
  αυτεΈς
    τις
τεχνολογικεΈς  καινοτομ ιΈες
  που
  υποτιΈθεται
  οΈτι
  γιΈνονται
 
για να μας βοηθηΈσουν. 
ΟΈπως  και  να
  εΈχει
  το
  πραΈγ
μ ,  α παρακαΈτω
  ειΈκοσι
 
σημαΈδια  που  δειΈχνουν
  οΈτι
  ειΈσαι
  σκλαΈβος
    της συΈγχρονης
 
τεχνολογιΈας.

1. Ενδιαφέρεσαι περισσότερο να καταγράψεις 
τη στιγμή παρά να την ζήσεις

ΖουΈνε
  αΈραγε
  ακοΈ
μ   η  οι αΈνθρωποι
    την ζωηΈ; τους

  . Χάνεις συχνά την αίσθηση του χρόνου στο  διαδίκτυο ΠοΈσο  συχναΈ   απο μ ακρυΈνεσαι   αποΈ     την αγαπη μ   εΈνη   σου οθοΈνη  συνειδητοποιωΈντας   οΈτι   ξοΈδεψες   ατελειΈωτες   ωΈρες online. 2. εΈς Τα σημεριναΈ social media καΈνουν  τους   ανθρωΈπους   να   εΈχουν μ ια   σταΈση  «Pics» κυριολεκτικαΈ.  Θα εΈπρεπε  καλυΈτερα   πραΈγ μ ατα    να καΈνεις .πηΈγε παραΈ  να   απολαυΈσει   αυτεΈς    τις στιγ μ .  αλλαΈ   απλαΈ σπαταλαΈς  το   χροΈνο   σου   σε   ανουΈσια   βιΈντεο   στο Youtube και χαζαΈ   αρθραΈκια .ΦαιΈνεται  οΈτι     ο καθεΈνας   μσηΈ  ερα ενδιαφεΈρεται   περισσοΈτερο  να   δειΈξει   αυτοΈ   που   ειΈδε     και εκειΈ     που .

 updates.ΜπορειΈ  να  υποΈσχεσαι   στον   εαυτοΈ   σου    οΈτι  δεν   θα   το ξανακαΈνεις.. μηνυΈ μ ατα .  .  αλλαΈ  .. και  ειδηΈσεις  συχναΈ .  ακοΈ μ   η και   οΈταν     δεν υπαΈρχουν .  Οι αΈνθρωποι  σηΈ μ ερα   ειΈναι   τοΈσο   τοξικο μ ανειΈς  μ   ε τα smartphones τους ωΈστε  η nomophobia ειΈναι μ ια   πραγματικοΈτητα . Νιώθεις άγχος χωρίς ψηφιακή σύνδεση ΤσεκαΈρεις  συνεχωΈς   για  emails.  ! ω πρεΈπει  να  το  δεις  και  αυτοΈ ! 3.

4.  . Περνάς περισσότερο χρόνο μπροστά σε  μια οθόνη από ό.  Και να ξεΈρεις  οΈτι   το   πραΈγ μ   α χειροτερευΈει   οΈταν   αρχιΈσεις  να  αισθαΈνεσαι   οΈτι     ο πραγ μ ατικοΈς   μκοΈσ   ος ειΈναι  πολυΈ   βαρετοΈς     σε συΈγκριση  μ   ε αυτοΈν     την οθοΈνης . τι στην πραγματική ζωή Ο μεΈσος  Αμ ερικαΈνος   ξοδευΈει   περισσοΈτερο   αποΈ  ωΈρες  7  την ημεΈρα  κοιταΈζοντας   οθοΈνες .(Nomophobia = ο φόβος μήπως μείνεις χωρίς κινητό.  Από τα αρχικά της φράσης no mobile phone phobia).

ΑκοΈμ α  και  εγωΈ   που   προτι μ   ωΈ ναμειΈ  αι  στη φυΈση     και   να επιδιΈδομ αι  σε  σωμ ατικεΈς   δραστηριοΈτητες . Δεν απολαμβάνεις πολύ φως  του ήλιου Οι αΈνθρωποι  σε  οΈλο   τον   κοΈσ μ   ο παΈσχουν    αποΈ ανεπαΈρκεια   βιταμ ιΈνης  D λοΈγω  της  εΈλλειψης   του   .  laptop μ 5.  πρεΈπει     να ξοδεΈψω  παΈρα   πολυΈ   χροΈνο   δουλευΈοντας   στο ου.

  οΈταν   πρεΈπει     ναμκοι ηθουΈν .  ΈιΈναι  να   απορειΈ   κανειΈς   οΈτι     τα μαΈτο   α   που ειΈναι   συνεχωΈς  στην  πριΈζα   δεν   φαιΈνεται    να εΈχουν   μ κα  ιΈα ζωνταΈνια .  διακοΈπτοντας   την   παραγωγηΈ   μελατονιΈνης  στον  εγκεΈφαλοΈ   σου . 6. Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς Οι ιΈδιοι  αΈνθρωποι    οι οποιΈοι   στερουΈνται     του φυσικουΈ   φωτοΈς  καταΈ   τη   διαΈρκεια   της   μ η εΈρας .ηλιακουΈ  φωτοΈς .  αγαπαΈνε     να βομβαρδιΈζουν  τα μ αΈτια   τους  μ   ε τεχνητοΈ   φως   καταΈ     τη διαΈρκεια  της  νυΈχτας . .  Με αυτοΈν  τον  τροΈπο   καταστρεΈφεις   πραγ μ ατικαΈ     τον κυΈκλο  του   υΈπνου   σου .  και     η τεχνολογιΈα   δεν   καΈνει     τα πραΈγμ ατα  καλυΈτερα .

 Πιστεύεις ότι τα brain games πραγματικά σε κάνουν πιο έξυπνο .7.  ενωΈ   περπαταΈνε .  ΘεωρωΈ  επιΈσης   εξοργιστικοΈ     το γεγονοΈς     οΈτι πολλοιΈ   αΈνθρωποι  δικαιολογουΈν   το   να   γραΈφουν  μ ηνυΈ μ ατα    ενωΈ οδηγουΈν μ ε  τον  ισχυρισμ οΈ   οΈτι   ειΈναι   εΈξυπνοι   αρκεταΈ     για να το καΈνουν μ ε  ασφαΈλεια . 8. Περπατάς ή οδηγείς με ένα κινητό στο χέρι  σου Δεν ξεΈρω  ποΈσες   φορεΈς     οι αΈνθρωποι   σχεδοΈν   πεΈφτουν   παΈνω  μ ου.  γιατιΈ   ειΈναι   πολυΈ   απασχολη μ εΈνοι     στο   να κοιταΈζουν  τα  τηλεΈφωναΈ   τους .

    στο .  ΠροΈσφατες μ ελεΈτες   εΈχουν   αποδειΈξει     οΈτι   ημεκτιΈ  μ ησηΈ   ου ηΈταν  σωστηΈ . 9. Οι κοινωνικές σου δεξιότητες είναι φτωχές   λόγω της έλλειψης της ανθρώπινης επαφής ΉΈ μ ουν  εΈνας   ντροπαλοΈς   και   αδεΈξιος   εΈφηβος   περνωΈντας   σχεδοΈν  οΈλο   τον   ελευΈθερο   χροΈνο  μ   ου στην   τηλεοΈραση .ΠαΈντα   πιΈστευα   οΈτι   οΈλα   αυταΈ τα    «Brain Training»  παιχνιΈδια  που  παιΈζουν    οι αΈνθρωποι   στα   κινηταΈ   τους   ειΈναι  χαζαΈ   και   αΈσκοπα .

  Μου πηΈρε  σχεδοΈν  μ ια   δεκαετιΈα   οδυνηρουΈ   αγωΈνα     για   να καλυΈψω   τη  διαφοραΈ   και   να ειΈ   αι καΈπως   μ   στον  μ   εΈσο   οΈρο οΈσον  αφοραΈ   τις   κοινωνικεΈς  μ   ου ικανοΈτητες .  αντιΈ    να κοινωνικοποιηθωΈ.  ΈΈχω  συναντηΈσει   ακοΈ μ   α και   λιΈγους   εΈφηβους     οι οποιΈοι   ηΈταν  φοβισ μ εΈνοι   να   σηκωΈσουν   εΈνα   τηλεΈφωνο     που χτυπουΈσε  επειδηΈ   χρησι μ οποιουΈσαν   συνεχωΈς     το τηλεΈφωνο  για  να  λαμ βαΈνουν  μ ηνυΈ μ ατα ! 10.διαδιΈκτυο.  και  τα   βιντεοπαιχνιΈδια . ΠολλοιΈ millennials σηΈ μ ερα  δεν  ειΈναι   τιΈποτα   αΈλλο   παραΈ   ρηχοιΈ  και  ανιΈδεοι . Προτιμάς το πορνό και μια εικονική  φιλενάδα παρά μια πραγματική γυναίκα .

  αλλαΈ   ξεΈρατε   οΈτι   υπαΈρχουν   πλεΈον     και «εικονικεΈς   φιλεναΈδες ».I. γκοΈμ ενες ” (A. 11.  ΠολλοιΈ  αΈνδρες   ειΈναι   πιθανοΈ    μνα ετατραπουΈν     σε ολοκληρωτικαΈ  σκλαΈβους   του   σεξ   σε  μ ηχανεΈς .Ί. Βασανίζεσαι με τα τελευταία gadgets .Το διαδικτυακοΈ  πορνοΈ  μ αστιΈζει   ηΈδη     τον ανδρικοΈ   πληθυσμοΈ  και  εΈχει   καταστρεΈψει   πολλουΈς   αΈνδρες     σε  οΈλο τον κοΈσ μ ο. μ οΈλις   τα sexbots (sex robots) τεθουΈν  σε   λειτουργιΈα . = Τεχνητή Νοημοσύνη) με τις  συνεχιζοΈμ ενες  δυσλειτουργικεΈς   σχεΈσεις  μ εταξυΈ    των  δυΈο φυΈλων  στις  κοινωνιΈες  μ ας .  ΈιΈναι  ηΈδη   δη μ οφιλειΈς   στην   ΊαπωνιΈα     και   θα δειΈτε   συΈντο μ α  και  στην Δ υΈση   παρο μ οιΈως    να αυξαΈνονται     οι “Α.

 Ανακαλύπτεις ότι έχεις μπλεχτεί σε μια  τεχνολογική σέκτα .  επειδηΈ   το σημερινοΈ  σου  κινητοΈ   ειΈναι   ηΈδη  11 μ ηνωΈν .  Και μοΈλις  το  καΈνεις   θα   συζηταΈς  μ   ε τους   ηλιΈθιους   γυΈρω   σου χλευαΈζοντας   τους .8  χιλιοσταΈ     πιο λεπτηΈ  αποΈ   το   προηγουΈ μ ενο  μ οντεΈλο     ηΈ  πωΈς   εΈχει περισσοΈτερα  pixel αποΈ  οΈ . 12.  τι  μ πορουΈσαν   ποτεΈ     να ανιχνευΈσουν  τα  μ αΈτια   σου .  επειδηΈ   το   δικοΈ   σου   παιχνιδαΈκι   σε καΈνει  ανωΈτερο   αποΈ   αυτουΈς .  και   βασανιΈζεσαι  για   καΈθε  μ ικρηΈ   λεπτο μ εΈρεια   οΈπως     το  πωΈς η νεΈα   εΈκδοση   του   προιϊοΈντος   ειΈναι  0.ΠερναΈς  ωΈρες   ατελειΈωτες   ελεΈγχοντας     τις προδιαγραφεΈς των πιο προΈσφατων  συσκευωΈν   της   αγοραΈς .  Θα τρεΈξεις  να   αγοραΈσεις   το   εποΈ μ ενο  μ οντεΈλο .

  ου ΑυτοΈ . ΈιΈναι  ηΈδη   σχεδοΈν   αδυΈνατο     να ζηΈσεις   χωριΈς   πιστωτικεΈς   καΈρτες  και emails.  ΈΈτσι  αναγκαΈζο μ αι   να   παρα μ ειΈνω   μδε εΈνος     στο smartphone μου.  ΠοΈσο  καιροΈς   χρειαΈζεται   ακοΈ μ   α  για  να γιΈνει     το μιΈδιο   ε τα smartphones και τα RFID. ακοΈμ η  κι  αν  δεν   το  θεΈλω   πια .  και  να  παΈρω   εΈνα   απλοΈ   τηλεΈφωνο  ωΈστε   να   απλοποιηΈσω     τη ζωηΈ  μ . Η στάση του σώματος και η υγεία σου έχει  υποβαθμιστεί .  οΈ μ ως . 13.ΈΈχω  δει   τον  εαυτοΈ  μ ου   να   θεΈλει    να απαλλαγειΈ    αποΈ   το smartphone μου για λιΈγο.  εΈχει   αποδειχθειΈ   δυΈσκολο   καθωΈς     οι αΈνθρωποι   εκειΈ   που   ζω  χρησιμ οποιουΈν  μ ια   δη μ οφιληΈ   εφαρ μ ογηΈ     για σχεδοΈν  οΈλες   τις   προσωπικεΈς   τους   και   εργασιακεΈς   τους   επικοινωνιΈες.

  α  τα γενετικαΈ   τροποποιημ εΈνα   τροΈφι μ .Ή τεχνολογιΈα  μ ας  εΈχει   οδηγηΈσει   τον   συΈγχρονο   αΈνθρωπο   σε μια καθιστικηΈ  ζωηΈ   που   εΈχει   καταστροφικεΈς   συνεΈπειες  στην  υγειΈα   του .  τις ορμοΈνες.  α  τιςμχη ικεΈς   τοξιΈνες .  και  οΈλα   αυταΈ   που   καταναλωΈνου μ .  Και αυτοΈ   ειΈναι  μ οΈνο   αποΈ     την χρηΈση   συΈγχρονων   ηλεκτρονικωΈν  συσκευωΈν . Οι γνωστικές σου λειτουργίες έχουν  μειωθεί . ε 14.  Μην πουΈμ ε  για  τα   επεξεργασμ εΈνα   τροΈφι μ .  Ή σταΈση  μ ε  τον  λαιμ οΈ  μ προσταΈ   ειΈναι  μ   ια επιδη μ   ιΈα  στον σημερινοΈ  κοΈσ μ   ο οΈπου     οι αΈνθρωποι   συνεχωΈς   κλιΈνουν     προς τα εμπροΈς  για  να  κοιταΈξουν  μ ια   οθοΈνη .

.  πολλοιΈ   νεΈοι   αΈνθρωποι   αγωνιΈζονται     να θυμηθουΈν  τον  αριθμ οΈ   του   τηλεφωΈνου   τους .  και   να   εΈχεις   δυσκολιΈες   στο    να συγκεντρωθειΈς   και να θυμηθειΈς  πραΈγ μ ατα .  ΣηΈ μ ερα .  οι   αΈνθρωποι   δεν   φαιΈνεται    μνα πορουΈν     να διαβαΈσουν  περισσοΈτερες   αποΈ  μ ερικεΈς   εκατονταΈδες   λεΈξεις  πια .ΈΈχεις  παρατηρηΈσει   οΈτι   αισθαΈνεσαι     να βαριεΈσαι     πιο ευΈκολα . didn't read"). ΈπιΈσης.  δεδομ εΈνου   οΈτι   καΈτι   τεΈτοιο   οδηγειΈ   μ αυτοΈ   ατα σε απαντηΈσεις  “TL.DR” ("Too long.  Τα παλιαΈ  τα   χροΈνια    οι αΈνθρωποι   συνηΈθιζαν     να απομνημονευΈουν  ολοΈκληρες   ιστοριΈες   και   επικαΈ   ποιηΈμ ατα .

 Νομίζεις ότι το  multitasking (πολυδιεργασία) σε κάνει πιο  έξυπνο και πιο παραγωγικό ΟΈχι.15. Αγοράζεις συχνά πράγματα χωρίς μετρητά και  ανυπομονείς να έρθει το σύστημα πληρωμών μέσω  κινητού .  Αν μη τι αΈλλο.  η   παραγωγικοΈτηταΈ   σου   υποφεΈρει .   ενωΈ   το μυαλοΈ  σου  χειροτερευΈει .  δεν  σε   καΈνει . 16.

  Τα οΈρια   φαιΈνονται   να   γιΈνονται   πιο   θολαΈ   καΈθε  μ .  α Το εΈχου μ ε  πει  πολλεΈς   φορεΈς .  εΈρα αλλαΈ  λιΈγοι   αΈνθρωποι   νοιαΈζονται   επειδηΈ   ειΈναι   εξαρτημεΈνοι  αποΈ   την   αΈνεση   που   τους   προσφεΈρει .Ή αχρηΈμ ατη  κοινωνιΈα   δεν   ειΈναι   εΈνα   καλοΈ   πραΈγ μ . . 17. Αφήνεις τον εαυτό σου να σου κανονίζει  την ζωή μια μηχανή ΈσυΈ  χρησι μ οποιειΈς   την   τεχνολογιΈα     ηΈ αυτηΈ     σε καθοδηγειΈ   και σε διαταΈζει .

    οι αΈνθρωποι   εΈχουν   υποκυΈψει  στην  εκστρατειΈα   φοΈβου   των   κυβερνηΈσεων   και εΈχουν  εσκε μμ εΈνα   εγκαταλειΈψει   καΈθε   εΈννοια   ιδιωτικηΈς   ζωηΈς.18. ΑκοΈμ α  κι  αν  η  πιθανοΈτητα   θαναΈτου   αποΈ  μ   ια τρομοκρατικηΈ  επιΈθεση   ειΈναι  μ ικροΈτερη    αποΈ   το   να χτυπηθειΈ  καΈποιος   αποΈ   αστραπηΈ .  .  οΈπως   καΈνουν   τωΈρα . Δεν σε νοιάζει η προστασία της ιδιωτικής σου  ζωής ΠοτεΈ   στην  ανθρωΈπινη   ιστοριΈα     οι κυβερνηΈσεις     και   οι εταιρειΈες  δεν  ηΈταν   σε   θεΈση    να συγκεντρωΈσουν   τοΈσες   πληροφοριΈες  για μ ας.  Ο σημερινοΈς  κοΈσ μ  ος της   συλλογηΈς   και   της   επιτηΈρησης   των πληροφοριωΈν  ειΈναι  μ ια   ονειΈρωξη   της   ΣταΈζι    που εΈγινε  πραγμ ατικοΈτητα .

  Και με τον ερχομοΈ  της  ρομ ποτικηΈς   τεχνολογιΈας .   οι αγορεΈς  σου   και  η   επικοινωνιΈα   σου   καταγραΈφονται   και   αποθηκευΈονται   αυτηΈ   την   στιγ μ . ηΈ Ο πραγματικοΈς  νικητηΈς   του  « πολεΈ μ   ου καταΈ     της τρομοκρατιΈας»  ειΈναι     ο ΜεγαΈλος   ΑδελφοΈς .   οι κυβερνηΈσεις  μ   ας εΈχουν    οΈλα τα ειΈδη  των  προηγμ εΈνα   οΈπλων   για να   ας ελεΈγξουν    μ .Ή καΈθε  κιΈνησηΈ   σου η . Η κυβέρνηση έχει καλύτερα παιχνιδάκια από  σένα ΈνωΈ  ο  λαουτζιΈκος  μ οΈλις   και  μ εταΈ   βιΈας  μ πορειΈ     να οπλιστειΈ μ ε  βασικαΈ   οΈπλα .  φαιΈνεται  οΈτι    οι ηγε μ οΈνες  μ   ας δεν     θα χρειαΈζονται    καν . ­  οΈπλα κι αν μπορεΈσει  κι  αυταΈ  ­. 19.   online  αναζηΈτηση  που  καΈνεις .  οΈπως  μ αχαιΈρια     και .

  ΑλλαΈ  ποιος  αποφασιΈζει   αυτοΈ    μτο εΈτρο .αΈλλους  αΈνδρες   για   να   πατηΈσουν    τα προΈσωπαΈ  μ  μ  ας ε μια μποΈτα μ ια  για  παΈντα . 20. ιΈες  σαν καΈτι « καλοΈ ».  Θα ισχυριστουΈν  οΈτι   το  μ οΈνο   που   χρειαΈζεται   ειΈναι  μ   ια χρηΈση μ ε «μ εΈτρο »  και   οΈλα     θα παΈνε   καλαΈ .  .    θα υπαΈρξουν   πολλοιΈ  αΈνθρωποι   που   ανοιχταΈ   και   τυφλαΈ     θα αποδεχτουΈν  οΈλες   τις   τεχνολογικεΈς   καινοτο μ . Νομίζεις ότι η τεχνολογία είναι καλή και  ωραία ΑκοΈμ η  και μ εταΈ   οΈλα    τα παραπαΈνω .

    θα ειΈχε   θεωρηθειΈ   υπερβολικηΈ μ οΈλις   πριν   αποΈ   εΈναν   αιωΈνα .  . α ΑυτοΈ  που   ωστοΈσο   πρεΈπει    να καΈνου μ   ε ειΈναι     ναμεΈχου   ε μεγαλυΈτερη  επιΈγνωση   των   επιπτωΈσεων   που     η τεχνολογιΈα   εΈχει   στην   καθη μ ερινηΈ  μ   ας ζωηΈ     για μνα  ην καταληΈξου μ ε  σαν  τα  βατραΈχια   που   βραΈζουν   σιγαΈ ­ σιγαΈ στην κατσαροΈλα .  Και σιΈγουρα  δεν  προτειΈνω   να   εγκαταλειΈψου μ   ε καΈθε   τεχνολογιΈα   και  να   γυριΈσου μ   ε σε   πρωτοΈγονες  εποχεΈς   (τουλαΈχιστον  οΈχι   ακοΈ μ ). ΥπαΈρχουν  πολλαΈ   αΈλλα   προβληΈ μ ατα    που αφορουΈν     την τεχνολογιΈα .  αλλαΈ   θα   τελειωΈσω   λεΈγοντας     οΈτι   μτο  θεΈ α δεν ειΈναι  απλαΈ  μ αυΈρο   και   αΈσπρο     για  να   το γενικευΈσου μ ε  ηΈ   καλοΈ   και   κακοΈ .  ΠωΈς μ πορειΈς   να   παρα μ ειΈνεις   στην  μ ετριοπαθηΈ   χρηΈση     σε εΈναν  κοΈσ μ   ο που   εξαρταΈται   οΈλο     και περισσοΈτερο     αποΈ την τεχνολογιΈα .ΠωΈς μ πορειΈς   να   οριΈσεις   την  «μ ετριοπαθηΈ »  χρηΈση .  Ή μετριοπαθηΈς  χρηΈση   σηΈ μ ερα .

Δεν θα ηΈθελες  να   ξυπνηΈσεις   εΈνα   πρωιΈ     και  να αντιληφθειΈς  οΈτι     η τεχνολογιΈα     σε εΈχει   εγκλωβιΈσει     και δεν μπορειΈς μ ε  κανεΈνα   τροΈπο    να ξεφυΈγεις . ΚΟΚΚΊΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή .