You are on page 1of 1

E: ATING DINGGIN C1: HANGARIN NG PUSO KO

KORO: Koro:
Sama sama nating dinggin Hangarin ng puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa
Panawagan ng santong piging ‘N’yo nang lubusan at taimtiman.
Pagsaluhan na ang inialay niya
Sa tahanan ng ating Diyos Ama I
Mapalad s’yang hindi naaakit ng masama,
Awitan ang Panginoon Sa palalong buhay ‘di mapariwara.
Mga papuring panghabang panahon Kayo’y nais n’yang kapisan at tinig N’yo’y lagging hanap;
Itaas na ang lahat sa kanya Galak n’yang Kayo ay matagpuan gabi at araw. (koro)
Luwalhati at pagsamba (KORO)
II
Sa bawat araw alalahanin Katulad n’ya’y luntiang punong nakatanim
Ang kanyang pagliligtas sa atin Katabi ng umaagos na batis.
Hinirang niyang bayan siya’y ipagdiwang Ang bawat niyang mithiin, ang bawat niyang gawain
Ngayon at magpakailanman (KORO) Nagtatagumpay, nagbubunga ng kapayapaan. (koro)

Magtipon ang sanlinikha mula sa III
Kalangitan at sa lupa Hangarin ng puso ko, O Yahweh ng buhay ko,
Atin ng iaalay sa Diyos ng tanan Masumpungan Ka sa sangnilikha nang habambuhay.
Pasasalamat ng sanlibutan (KORO) (koro)

KODA: Koda:
Pagsaluhan na ang inialay niya Hangrin ng puso ko Yahweh, (hangarin ng buhay ko
Sa tahanan ng ating Diyos Ama Yahweh)
Magkaisa ang loob ko sa Inyo.

O: TANGING ALAY

Tanging alay namin F: PAGBABASBAS
Sa hapag Mo’y aming inihain
Ang tinapay na nagbibigay ng buhay Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa
Ang pagkain ng kaligtasan Ang sansinukuban ay ‘di sukat sa ‘Yong kadakilaan
Ano pa kaya itong abang tahanan
Aming ama inyong tanggapin Ngunit Ikaw ang Ama na sa amin nagkalinga
Ang aming dalangin Sa harap ng ‘Yong dambana
Na kaligtasa’y aming marating Kaya’t sa samo ng madla,
Ito ang aming hiling Magdalang habag ka,

Tanging alay namin KORO:
Sa hapag Mo’y aming inihain Pumanaog ka Poon
Ang alak na nagbibigay Sa tahanang laan sa ‘yong kalwalhatian
Lakas Puspusin Mo ng biyaya
Ang inumin ng kaligtasan Ang dumudulog sa ‘Yong dambana

Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa
Ang sansinukuban ay ‘di sukat sa ‘Yong kadakilaan
Ano pa kaya itong abang tahanan