You are on page 1of 2
KEBERKESANAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21  CIRI-CIRI PELAJAR ABAD KE 21  PRINSIP PENGAJARAN BERKESAN BERASASKAN TMK