You are on page 1of 15

11-12.

foglalkozás

A hasonlóságon alapuló,
ill. a hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek

A foglalkozás szerkezeti felépítése:

1. A házi feladat megbeszélése, ellenőrzése
2. Motiváció (CD-hallgatás)
3. A szókép
A) Fogalma
B) Fajtái
4. A hasonlóságon alapuló szóképek
A) Metafora
B) Megszemélyesítés
C) Allegória
5. A hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek
A) Szinesztézia
B) Szimbólum
6. Gyakorlatok a megismert szóképek köréből
7. A házi feladat megbeszélése, az otthoni munka előkészítése
8. Értékelés, zárás

1

Fogalomtár Középszint Emelt szint • Szókép/trópus • Figurativitás • Metafora • Kettőskép • Megszemélyesítés • Perszonifikáció • Allegória • Szinesztézia • Szimbólum 2 .

sz. sz. amely csak közvetve vonatkozik az objektív és szubjektív világra. Pl. milyen képek 2.: „Ködben a templom dombja… Lányok sírnak a házban. kire hogyan hatott a 5 perc vers. érzéki képzeteket idéz fel.) Nem minősíthetők viszont szóképnek a betű szerint értelmezhető. amelyet a szó vagy a kifejezés a maga lexikális (megszokott. meg-/ átfordul igéből képzett alak. Az óra menete Megjegyzések 1. sz. és figyeld meg. amely a szónak „kifordított”.” (Weöres Sándor: Valse triste) Ezzel szemben a szókép az a szövegelem. melléklet jelennek meg előtted a vers hallgatása közben! Frontális munka A mű elhangzása után mindenki elmondja. melléklet 20 perc 2. amelyek többnyire csak az egész mű ismeretében érthetők meg. melléklet B) Fajtái (A szókép fajtáinak áttekintése) 10 perc 3 . tulajdonképpeni) jelentése révén nem jelölhetne. (A megnyilatkozások után rámutatás arra. A szókép egy szónak vagy kifejezésnek a használata olyan dolog vagy tényállás megjelölésére. és csak a szövegbe épülve funkcionál képként: „Lyukas és fagyos az emlék. A görög eredetű trópus megjelölés a meg-/ átfordít. Motiváció: Vershallgatás CD-ről (Ady: A magyar Ugaron) CD-hallgatás Instrukció: Hunyd be a szemed.) 3. szokatlan használatára utal. és milyen „film” pergett le közben előtte. amely a nyelvi elemeknek átvitt értelmű használatán alapszik. A szókép A) Fogalma: Szűkebb értelemben a képszerűség képes beszédet Tanári közlés (figurativitást) jelent. reális kijelentések. hogy a szépirodalmi szöveg a befogadó tudatában fantáziaképeket. A házi feladat megbeszélése. (A magyar szakirodalomban Zalabai Zsigmond a kettőskép kifejezést ajánlja. ez azonban nem terjedt el. ellenőrzése Alkalmazó ellenőrzés A) A Weöres Sándor-művek verstani eszközei Frontális munka B) Játékos feladat: a halandzsa-versek meghallgatása értékelése 1. Ennek nyelvi eszközei a szóképek.” (Weöres Sándor: Valse triste) 3.

sz. sz. mert részletes tárgyalásuk a következő foglalkozás anyaga. játékos feladatok Egyéni munka 5. Az óra menete Megjegyzések 4. sz. A házi feladat megbeszélése. zárás 5 perc 4 .) 6. fajtái részletesen) Gyakorlatok. játékos feladatok Egyéni munka 4. melléklet 25 perc 5. Gyakorlatok a megismert szóképek köréből 6. melléklet 25 perc (Az érintkezésen alapuló szóképeket – metonímia. Értékelés. szinekdoché – csak megemlítjük. A) Szinesztézia a példák közös B) Szimbólum megbeszélése (A hasonlóságon és A hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek fogalma. sz. melléklet 7. A) Metafora a példák közös B) Megszemélyesítés megbeszélése C) Allegória (A hasonlóságon alapuló szóképek fajtái A hasonlóságon alapuló szóképek fogalma. melléklet Tanári magyarázat ill. fajtái érintkezésen alapuló szóképek részletesen) Gyakorlatok. A hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek 3. A hasonlóságon alapuló szóképek 3. melléklet A) Költői képek felismerése két Ady-versrészletben B) Játékos feladat: versírás a megismert szóképek felhasználásával 8. melléklet Tanári magyarázat ill. sz. sz. az otthoni munka előkészítése 7.

igér neki csókot. a kétüteműek choriambusok. Bóbita. Bóbita. hegedül. Béka-hadak fuvoláznak. Ennek szabályos voltát az is hangsúlyozza. Fut a szél magába. Az 1-2. kikacag. Szunnyad a fák sürüjében. 5 . Zeneiségét alapvetően a bravúros szimultán ritmusának köszönheti: a hangsúlyos ütemek mellett (3/3/2) időmérték szerint is szabályosan ritmizálható. melléklet A házi feladat megoldása Milyen – eddig tanulmányozott – verstani eszközöknek köszönhető a két Weöres Sándor-költemény zenei hatása? Weöres Sándor: Tekereg a szél Tekereg a szél. termeiben sok a vendég. fúj a szél. Fúj a szél. strófából egy-egy rímtelen sor kirí a csupa é-t tartalmazó rím közül. Bóbita épít. de morog a szél. amelyben ráadásul ugyanaz a szó. fuvoláz. Bóbita. A háromütemű sorok jobbára daktilusok. sz. Törpe-király fia-lánya. röptet. Körben az angyalok ülnek. 4/3. hajnali köd-fal a vára. elpihen őszi levélen. Weöres Sándor: A tündér Bóbita. Bóbita táncol. szunnyad. Hangalakilag sem közömbös hatásúak a következő szavak: táncol. Röpteti és kikacagja. Ez a vers elsősorban a hangsúlyos kétüteműségnek olyan ritka fajtája miatt zenei. 4/1. Bóbita játszik. Szárnyat igéz a malacra. Mit üzen a tél? Mégis belefér. Sáska-hadak hegedülnek. Bóbita álmos. ezzel szinte éreztetve a levegőmozgás állandó jelenlétét. Didereg az eper-ág: Apró ez a szoba. ahol a nagy szótagszámú ütemet kis szótagszámú követi: 4/1. anapesztusok és csonka lábak. 4/1. és így ritmikailag is élesen tagolt. Ráül. két csiga őrzi az álmát. Széles világba Kanyarog a szél. nyakába a lába. a szél ismétlődik. hogy egy kivétellel minden sor írásjellel van lezárva. Sosem érsz nyomába. 1.

befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett. Csönd van. buja földön dudva. sz. Míg a föld alvó lelkét lesem. muhar. Régmult virágok illata Bódít szerelmesen. A gaz lehúz. 6 . Ez a magyar Ugar. Ezt a vad mezőt ismerem. Hát nincsen itt virág? Vad indák gyűrűznek körül. a muhar. Lehajlok a szent humusig: E szűzi földön valami rág. 2. Hej. melléklet Ady Endre: A magyar Ugaron Elvadult tájon gázolok: Ős. altat. A dudva. égig-nyúló giz-gazok.

szigorú tanítónő. virágom.”(Népdal) csak az van benne. „Hűvös.” élettelen tárgyakat élőként (Kosztolányi: Vörös herva- mutat be. tulajdonképpeni) jelentése révén nem jelölhetne. ez azonban nem terjedt el. egyedisége révén Pl. cselekvést tulajdonít./ De egész versen végighúzódó nem mert szemére szállni 7 . orrát.Október) 1. arany szél Költői kép hatásos és stilisztikai értéket lobog” hordozó (Radnóti: Naptár.” belső v. dércsípte lombod természeti jelenségeket. Beleüti mindenbe az előfordulás miatt. hangulati hasonlóság (Tamási Áron: Jégtörő alapján. ill. a telehold. ill. b) csonka (egytagú. egyszerű)~: virágom. dás) állatoknak emberi érzést. ájultan vonaglik. pillangó képében/ Elvetődött több versszakon. amely a szónak „kifordított”. esetleg egy arra tarka köntösében. amivel . 3. vagyis az egyiket a Pl. Megszemélyesítés (perszoni- szerint fikáció): Elvont dolgokat. 3. (A magyar szakirodalomban Zalabai Zsigmond a kettőskép kifejezést ajánlja. „Majd az édes álom jelképes megszemélyesítése. meg-/ átfordul igéből képzett alak. amelyet a szó vagy a kifejezés a maga lexikális (megszokott. növényeknek. mint a Eredet borotva szerint Eredetisége.csonka metafora azonosítunk (azonosító) A képi elemek Hasonlóságon kapcsolata alapuló 2. Metafora: Két fogalmat azonosít. Pl.„Erdő. Allegória: Egy eszme Pl. A görög eredetű trópus megjelölés a meg-/ átfordít. szokatlan használatára utal. Vág az esze.) Fajtái: Köznyelvi Képisége megfakult a gyakori Pl. „…érkezőben volt már a másik helyett használja külső. Fajtái: Mátyás) – teljes metafora a) teljes (kéttagú) ~: azonosító és azonosított is van benne „Tavaszi szél vizet áraszt. sz. melléklet A szókép (trópus/ kettőskép) Fogalma: A szókép egy szónak vagy kifejezésnek a használata olyan dolog vagy tényállás megjelölésére.

Az önállósult képben a gondolatiság nem egyértelmű. félt a szúrós a gondolati elem megtartja ön. hajnal hasadtáig. eszme. Metonímia: Két fogalom „…amikor a ház még közötti névcsere.” egyetlen képben. melyben mind a képi. mind szúnyogtól. többnyire (József Attila: Hazám) hangulati hasonlóság alapján. még sokáig. Ady) egész szerint költészetét átfogó szimbólum- rendszert hoz létre./ Mert félt a tés. Másik kezében kard.szimbóluma kapcsolata egy költő (Pl. vagy a ének) határozott és határozatlan számnév felcseréléséből adódik. Érintkezésen alapuló 2. Szinesztézia: A különböző érzékterületekhez tartozó „Éreztem.” (Arany János: Toldi) 1. mely térbeli.” érintkezésen érzelem érzéki jele (pl. hortyog. és Valamely gondolat. egy. stílushatása a nem és szép madár szól” fajta. ill. galamb= (Petőfi: A nép) alapuló béke). 8 . bársony nesz képzetek összekapcsolása inog. a A képi kifejezésmódban a jelkép az kard pedig a harc jelképe.(Juhász Ferenc: Nagymama) okozati kapcsolaton alapul. (<-> allegó- ria) 1./ Jobban a nádasnak állóságát. Szimbólum (jelkép): „Egyik kezében ekerszarva. csörtető vadától…. A szimbolikus Az ekeszarva a munka . Szinekdoché: A metonímia „Holott kikeletkor az sok alfaja. mélyen alszik” időbeli. az egyes (Balassi Bálint: Egy katona- és többes szám. a rész és egész. Hasonlóságon 2. csak sejteti a költő. anyagbeli vagy ok./ Szinte a pirosló metafora vagy megszemélyesí. elemek egész versre kiterjed. nádtól.

ha kifeszítenének. sz. És ha egyszer rajtam lánckerék taposna. Mindenféle szélnek haragosa lennék. lágy melegben tapsikoltak a jázminok” (József Attila) 4. mindig tiszta lennék. Keresd meg a megszemélyesítéseket az alábbi idézetekben! Miért vált így kifejezőbbé a költemény? a) „Fölvevé a hajnal piros köpönyegét” (Petőfi ) b) „Tekints reánk. Megértő szemekkel átnéznének rajtam. 9 . Ha és zászló volnék. megfejthetetlen. hol fekszem én?” (Csokonai) d) „…a szellőzködő. vajon milyen funkciót töltenek be a metaforák a szövegekben? a) „A lelkem ódon. Akkor lennék boldog. melléklet Gyakorlatok – A hasonlóságon alapuló szóképek 1. Minden áldott este fényben megfürödnék. 4. Írj teljes metaforákat úgy. Hogy az egész világ láthatóvá váljék. sohasem lobognék. Melyik az egyszerű és melyik a teljes metafora az alábbi idézetek közül? Próbáld megfogalmazni azt is. Akkor lennék boldog. ha mindent megmutattam Ha én utca volnék. Alattam a föld is sírva beomolna. édes rózsám. tekints szabadság. Mondd meg nekem.” (Ady) b) „…mikorra a patak vize tükörré lett” (Petőfi) c) „Erdő.. Ismerd meg mostan népedet” (Petőfi) c) „Fenn lengő hold! nézd mint kínlódom. fiúk! Amott ül egy túzok magában” (Arany János) e) „Menjünk. hogy a megadott elvont fogalmat konkrét dologgal azonosítod! a) A csönd ……………………………………… b) Az öröm……………………………………… c) A fájdalom…………………………………… d) A bánat………………………………………. az édesatyádhoz” (Petőfi) f) „…szőke édesvizeknek hullámos áradata a hajam…” (Radnóti Miklós) 2. e) A szerelem…………………………………… 3. zöld álom” (Csoóri Sándor) d) „Hé. S nem lennék játéka mindenféle szélnek. akkora nagy lennék. Vajon milyen rejtett tartalomra utal Bródy János allegorikus dalszövege? Ha én ablak volnék. babonás vár.

Mondd meg nekem. lágy melegben tapsikoltak a jázminok” (József Attila) 4. vajon milyen funkciót töltenek be a metaforák a szövegekben? a) „A lelkem ódon.” (Ady) teljes b) „…mikorra a patak vize tükörré lett” (Petőfi) teljes c) „Erdő. Melyik az egyszerű és melyik a teljes metafora az alábbi idézetek közül? Próbáld megfogalmazni azt is. Ismerd meg mostan népedet” (Petőfi) c) „Fenn lengő hold! nézd mint kínlódom. Megoldások: 1. tekints szabadság. Keresd meg a megszemélyesítéseket az alábbi idézetekben! Miért vált így kifejezőbbé a költemény? a) „Fölvevé a hajnal piros köpönyegét” (Petőfi ) b) „Tekints reánk. babonás vár. 10 . fiúk! Amott ül egy túzok magában” (Arany János) egyszerű e) „Menjünk. az édesatyádhoz” (Petőfi) egyszerű f) „…szőke édesvizeknek hullámos áradata a hajam…” (Radnóti Miklós) teljes 2. hol fekszem én?” (Csokonai) d) „…a szellőzködő. édes rózsám. hogy a megadott elvont fogalmat konkrét dologgal azonosítod! – egyéni megoldások 3. megfejthetetlen. Vajon milyen rejtett tartalomra utal Bródy János allegorikus dalszövege? A szabadságvágyat fejezi ki a dalszöveg. zöld álom” (Csoóri Sándor) teljes d) „Hé. Írj teljes metaforákat úgy.

! (Szerző.(milyen hőfokú?) hangon beszél az. Egészítsd ki az ismert szimbólumokkal az alábbi idézetet! Melyik mit jelképez? „Fényesebb a ……………… a …………. Milyen érzékszervi területek kapcsolódnak össze a következő szinesztéziákban? Szerinted milyen funkciót tölt be a szókép az egyes idézetekben? a) „borzongva isszuk a hűs őszi holdfényt…” (Kosztolányi) b) „lila dalra kelt egy nyakkendő…” c) „Bár holtra metszé kertész görbe kése. örömében. c) Télen………………. És mi mégis …………………hordunk! Ide veled. cím:……………………………………………) 11 .és illat-zene” (Szabó Lőrinc) 2. Készíts te is szinesztéziát a megadott segítséggel! a) A telefonban megszólalt egy……………. 3. régi ……………………….. sz. akit megsértettek.(milyen színű?) csend veszi körül a tájat.(milyen színű?) hang. melléklet Gyakorlatok – A hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek 1.. Még édesíti a fanyar szobát” d) „S a hűs homályon úgy remeg tovább” e) „…úgy remeg tovább illatja.(milyen ízű?) szavakkal válaszolt vissza. aki nem törődik velem. mint halk húrok reszketése” (Tóth Árpád) f) „Tűnt évek titka. d) …………………….. merengő fény. 5. b) ………………(milyen színben?) dalol a napraforgó. e) ……………………. Jobban ékesíti a kart.

mint halk húrok reszketése” (Tóth Árpád) mozgás + szaglás f) „Tűnt évek titka. harc. A lánc a rabság. Milyen érzékszervi területek kapcsolódnak össze a következő szinesztéziákban? Szerinted milyen funkciót tölt be a szókép az egyes idézetekben? a) „borzongva isszuk a hűs őszi holdfényt…” (Kosztolányi) tapintás + látás b) „lila dalra kelt egy nyakkendő…” látás + hallás c) „Bár holtra metszé kertész görbe kése.…………. küzdelem.! (Szerző. Megoldások: 1. aki nem törődik velem. szabadság És mi mégis ……láncot……hordunk! szimbóluma Ide veled. cím: Petőfi Sándor: Nemzeti dal) 12 . e) ……………………. d) ……………………. a kard a Jobban ékesíti a kart. akit megsértettek.(milyen színű?) csend veszi körül a tájat. 3. merengő fény. Egészítsd ki az ismert szimbólumokkal az alábbi idézetet! Melyik mit jelképez? „Fényesebb a …láncnál… a …kard.(milyen hőfokú?) hangon beszél az.(milyen színű?) hang. Készíts te is szinesztéziát a megadott segítséggel! – egyéni megoldások a) A telefonban megszólalt egy…………….és illat-zene” (Szabó Lőrinc) látás + szaglás + hallás 2.. b) ………………(milyen színben?) dalol a napraforgó. Még édesíti a fanyar szobát” ízlelés + látás d) „S a hűs homályon úgy remeg tovább” tapintás + látás e) „…úgy remeg tovább illatja.. régi …kardunk. c) Télen………………..(milyen ízű?) szavakkal válaszolt vissza.. örömében.

melyik szövegben mi a funkciója az adott költői eszköznek! 1.” (Ratkó József: Bújócska) 8. „A völgyben űl a gyáva kor. „Bújócskát játszott a halál. S neked rögtön egész koszorút kell adni. „Néhány halk szó röppen. 6.” (Petőfi: Arany Jánoshoz) 7. „Láng volt az élet” (kötetcím) 6.” (Weöres Sándor: Négy kis rajz) 13 . „Föltámadott a tenger. „Úgy anyám! Kecsegtesd ölbeli ebedet” (Arany: Toldi) 4. Duzzadt piros csönd. melléklet Gyakorlatok a megismert szóképek köréből Milyen szóképeket fedezel fel a következő idézetekben? Fogalmazd meg. sz. Szilaj hullámokat vet Rémítő ereje” (Petőfi: Föltámadott a tenger) 5.” (Tamási Áron: Zöld ág) 2. „Zengő pirosban nyújtózkodtak a duzzadó fák.” (Kölcsey: Zrínyi dala) 3. Ijesztve eget-földet. A népek tengere. Keresett életre-halálra. „Más csak levelenként kapja a borostyánt.

szimbólum S neked rögtön egész koszorút kell adni. „A völgyben űl a gyáva kor. „Úgy anyám! Kecsegtesd ölbeli ebedet” (Arany: Toldi) metafora (csonka) 4. allegória A népek tengere.” (Kölcsey: Zrínyi dala) megszemélyesítés 3. Ijesztve eget-földet. „Bújócskát játszott a halál. megszemélyesítés Keresett életre-halálra. Szilaj hullámokat vet Rémítő ereje” (Petőfi: Föltámadott a tenger) 5.” szinesztézia (Tamási Áron: Zöld ág) megszemélyesítés 2. Megoldások: Milyen szóképeket fedezel fel a következő idézetekben? Fogalmazd meg.” (Weöres Sándor: Négy kis rajz) 14 . „Zengő pirosban nyújtózkodtak a duzzadó fák. melyik szövegben mi a funkciója az adott költői eszköznek! 1.” (Ratkó József: Bújócska) 8.” (Petőfi: Arany Jánoshoz) 7. „Néhány halk szó röppen. „Föltámadott a tenger. „Láng volt az élet” (kötetcím) metafora (teljes) 6. szinesztéziák Duzzadt piros csönd. „Más csak levelenként kapja a borostyánt.

álnok. Istenem… B) Játékos feladatok • Írj egy négysorost tetszés szerinti rímeléssel édesanyádról. míg ki nem rántod Nagy parkodban. Mérges szagú. hogy mosolyogjak Akit te virágzásra szántál. köszönöm. (…) (…) Ady Endre: Köszönöm. Istenem. Miként a fiatal virágok? S ugye. látod: Mind. S tovább virítsak Te szép. 7. Neked drága Látod. halk virágének (részletek) Ugye. Ifjas truccal mégis rám törnek. Istenem. amit hallok. Kölyök virágaid gyötörnek. Ős kertedből. barátnődről vagy háziállatodról! Műved álljon csupa metaforából! • Személyesítsd meg a csöndet. sz. melléklet Házi feladatok A) Keresd meg a költői képeket az alábbi két versrészletben! Ady Endre: Bosszús. s szabadversedben – ahol csak lehet – viselkedjen élőlény módjára! 15 . Virágozzék. szépek a vén virágok? (…) Akit te életben tartottál. vad burján-rózsák Szirom-kincseket kire költél. Uram. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. akit ifjan meg nem öltél. köszönöm (részlet) Napsugarak zúgása.