You are on page 1of 58

SHERLOCK HOLMES FELTÁMADÁSA

ÉS EGYÉB BÜNÜGYI ELBESZÉLÉSEK

IRTA:
CONAN DOYLE

FORDITOTTA:
TÁBORI KORNÉL

BUDAPEST, 1904.
NYOM. LIPINSZKY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

A mű elektronikus változatára a Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi (CC BY-SA 4.0) Creative Commons
licenc feltételei érvényesek. További információk: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu

Elektronikus változat:
Budapest : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2015
Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatásával.
Készítette az Országos Széchényi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya
ISBN 978-615-5531-13-2 (online)
MEK-13583

2

TARTALOM
A föltámadt detektiv.
A norwoodi büntett.
Apagyilkossággal vádolva.
Sherlock Holmes halála.
A drágakövek.

3

A föltámadt detektiv.

Irta: Conan Doyle.

BEVEZETÉS.
Holmes tetszhalála.

A maguk nemében páratlan sikerük volt a világirodalomban azoknak a roppantul érdekes
bünügyi történeteknek, amelyeket Conan Doyle angol iró bocsátott közre. Nem aféle hatás-
vadászó dolgok ezek, mint a franczia rémregények; hanem egytől-egyig értékes, rendkivül
éles észre valló, komolyczélu s a mellett nem száraz elbeszélések. A „Csendőrségi könyvtár”
olvasói pedig speciális, fokozott érdeklődéssel fogadhatják Conan Doyle munkáit, a melyek
közül többet épp ugy adnak elő nem egy külföldi detektiv- és csendőriskolában, tanfolyamon,
mint akármelyik fontos tantárgyat.
Az alább következő történetek egészen ujak, együtt könyvben angol eredetiben is csak ezután
fognak megjelenni, magyar nyelven egyetlen egy sem jelent meg eddig. A Conan Doyle törté-
neteinek főszereplője Holmes Sherlock. Azok számára, a kiknek még nem volt alkalmuk a
Holmes-féle történeteket megismerni, annyit meg kell jegyeznünk, hogy Conan Doyle a
Holmes Sherlock alakjában London legélesebb eszü s legelszántabb gonosztevő-pusztitóját,
detektivjét rajzolja meg, a ki maga már rég visszavonult ugyan a közszolgálattól, de bonyolul-
tabb bünesetekben még mindig az ő tanácsához fordulnak, olykor pedig, a mikor valami
büntett különösebben érdekli, önként szokta a tetteseket kikutatni. Valósággal geniális ösztön
készteti erre, a mely a legkülönfélébb hájjal megkent gonosztevők ravaszságán is felülkereke-
dik, annyira, hogy Holmes Sherlock idővel valóságos réme lesz az óriás-város czéhbeli
gonosztevőinek. Ezek végre a sarkába lépnek, hogy egyszer s mindenkorra ártalmatlanná
tehessék. Látszólag sikerül is nekik ez a néhány év előtt megjelent Holmes-könyv utolsó
novellájában. London legelvetemültebb gonosztevője, Moriarty egész a Svájczig üldözi
Holmest s ott sikerül őt a reichenbachi vizesésekhez csalnia. Holmes Sherlock és Moriarty
eltünnek ezen a helyen. A nyomozás mindössze annyit derit ki, hogy kettőjük közt küzde-
lemre került a sor a borzasztó szakadék szélén s valószinüleg mindketten a mélységbe
zuhantak, a hol a viz árja elsodorta holttesteiket. Watson dr., Holmes barátja s kisérője számos
irtó hadjáratban, a melyet a gonosztevők ellen folytattak, gyászolja a halottnak vélt bajtársát.
Ám Holmes a valóságban kiszabaditotta magát Moriarty karjaiból ugy, hogy csak a több-
szörös gyilkos hanyatlott a mélységbe, a hol halálát lelte; Holmesnak sikerült egy vájt üregbe
huzódnia, s annak védelme alatt kikerülte a felülről lezuhanó kődarabokat, a miket Moriarty
czinkostársa, Moran Colonel zuditott utána. Tudva azt, hogy ez a veszedelmes ficzkó és
bandája könyörtelenül megöli, ott, a hol találja, elhatározza Holmes, hogy halott-hirét megőrzi
s mihelyt a levegő kitisztul, Svájczból Francziaországba menekül, a hol ismeretlenül három
évig tartózkodik, bevárva az időt, a mig hazájába visszatérhet. A titokba egyedül Holmes
öcscse van beavatva, a ki a kegyelet ürügye alatt továbbra is föntartja az „elhunyt” lakását, hü
gazdasszonyának felügyeletével.
Részben annak következtében, hogy Moriarty czinkosait egymásután elfogják, ugy hogy csak
épen Moran marad hátra, részben pedig egy ujabb, rendkivüli körülmények közt történt
gyilkosság által csalogatva, Holmes elérkezettnek látja az időt a visszatérésre.
Aldair Ronaldot, egy előkelő fiatal embert, a ki Hardy Johnnal és Moran Colonellel nagy
összegben kártyázott a klubban, este, a klubból való hazatérése után meggyilkolják. A

4

szerencsétlen fiatal embernek golyót röpitettek az agyába. Sem a házban, sem a forgalmas
utczán nem hallotta senki a lövés zaját. A fegyvert sem lehetett megtalálni. A halottat éjjel
tizenegy óra tájban fedezte föl az anyja. A szoba ajtaja kivülről zárva volt. Minden ablak
tárva-nyitva. Kint, az ablak alatt semmi nyoma annak, hogy valaki belépett volna rajta. Az
asztalon, amelynél a halott ült, ércz-pénz és bankó-tekercsek hevertek, apró rakásokra osztva,
mellettük papirlap, a melyre számok és egyes klubtagok nevei voltak följegyezve. Rabló-
gyilkosság gyanuja tehát ki volt zárva. A rejtelmes büntényt hasztalan igyekezett a rendőrség
kideriteni, Holmes tehát ellenállhatatlanul indittatva érzi magát, hogy álruhában Londonba
visszatérjen. Ott a halottaiból föltámadott fölfedezi magát barátjának, Watson doktornak, a ki
roppantul megörül neki.

Kaland az üres házban.

A viszontlátás első örömein s a velük járó hosszas kérdezősködéseken és magyarázatokon
átesve, mint hajdan, ismét együtt ült a két jóbarát, látszólag vidám szivarszó mellett. A
további eseményekről igy számol be Watson dr.:
- Ma éjjel tehát olyan mestermüvet kell végrehajtanunk, kedves Watsonom - szólt Holmes, a
mikor magyarázata végéhez ért - a mely büszkeséggel fog eltölteni bennünket, ha sikerül.
Kilencedfél órakor utnak indulunk és nyélbe ütjük azt a kalandot az üres házban.
A mondott órában ott ültem a kocsiban Holmes mellett, zsebemben revolverrel s szivemben
egy izgalmas kaland előérzetével. Holmes arcza hideg és sötét volt. Összeránczolt szemöldö-
kei s zárt vékony ajkai sivár gondolatokat árultak el. Nem tudtam, micsoda vad bestiát készül
felhajszolni a bünös Londonnak iszaptengerében, csak a vadászmagatartásból láttam, hogy
komoly dolog van készülőben s az a különös titkos mosoly, a mely olykor arczának rideg
vonásait átfutotta, bizony semmi kellemeset nem igért.
Azt hittem, hogy a Baker-streetre hajtatunk, de Holmes a Cavendish-Square sarkán meg-
állittatta a kocsit. A mikor kiszálltunk belőle, észrevettem, hogy fürkészve tekintett jobbra-
balra s később is, minden utczasarkon körülnézett, vajjon nem üldözik-e? Különös utat
jártunk be. Holmes minden zegét-zugát ismerte Londonnak; gyors és biztos lépésekkel haladt
a kisebb-nagyobb utczák és átjárók egész utvesztőjében, a melynek létezéséről eddig sejtel-
mem sem volt. Végre valami kapun át elhagyatott udvarba értünk; Holmes kulcscsal ki-
nyitotta a ház hátsó ajtaját s mi beléptünk rajta. Az ajtó ujra bezárult mögöttünk.
Vak sötétség fogadott bennünket. Az egész ház kihaltnak látszott. A csupasz lépcsőfokok
recsegtek-ropogtak alattunk s kezemet kinyujtva falhoz értem, a melyről rongyokban lógtak le
a tapéták. Holmes hideg, vékony ujjai csuklómat szorongatták. Valami hosszu termen át egy
ajtóhoz vezetett, a melynek ives ablakán sápadt fény szürődött keresztül. Itt hirtelen jobbra
kanyarodott s erre tágas, négyszögü, üres szobában találtuk magunkat, a melynek közepére az
utczai lámpák halvány fényt szórtak. Köröskörül azonban vak sötétség terjengett. A lámpák
világossága meglehetős nagy távolságról vetődött hozzánk; az ablaktáblákat vastagon lepte be
a por, ugy, hogy alig láthattuk egymást. Bajtársam vállamra tette kezét s ajkát szinte rátapasz-
totta fülemre:
- Tudod-e hol vagyunk? kérdezte suttogó hangon.
- Hisz’ ez a Baker-street! feleltem, az ablakon kitekintve.
- Eltaláltad. A Camden-házban vagyunk, átellenben régi lakásommal.
- De minek vagyunk itt?

5

Sötét. arczélben s olyan fekete silhouette benyomását keltette.Régi ellenségeim. Kényelmes helyzetünkből mi lestük ki azokat. Vele ugyan nem sokat törődtem. ugy-e? . . . 6 . hogyan lehet meglepetést szerezni? Közelebb léptem s átpillantottam a jól ismert ablakra.. a mely mögötte rejtőzik: Moriarty kebelbarátjával. viaszkból. foglalkozására nézve nyerges és valóságos fütty-művész. ma reggel pedig meglátták. Fej- tartását. fekete körvonalakban esett a világos függönyre. . Ezért folyton figyelemmel kisérték azt.De hát mirevaló ez az egész? . Watson. hogy te vagy! . hogy megismertem egyik silbakjukat.Megesküdnék rá. London legravaszabb és legveszedelmesebb gonosztevőjével. fáradj közelebb az ablakhoz. a kik bennünket szimatoltak s az üldözőkből üldözöttek lettek. Az emberek kabátjuk gallérját feltürve siettek haza. szögletes vállait és szigoru arczélét tisztán láthattam az árnyképen. hogy alapos okok folytán el tudjam hitetni egynémely emberekkel.Kik azok? . nézz át régi lakásomra. Éber szemmel tartott mindent s tekintetével folyton követte a járókelőket.Arra való. és nem is sejti. Bent a szobában férfi ült egy széken s árnyéka éles. a hosszu utczán fagyos szél süvitett végig. Valóságos rajz volt ez.szólt Holmes .Már magam is kezdem hinni. hogy előbb-utóbb csak visszatérek lakásomra.Honnan tudod? . Mellszobor. Ez az ember ma lesben van utánam. Némán álltunk az ablaknál és erősen figyeltük az előttünk le. zivataros éjszaka volt. Kérlek. Képzeld. Első meglepetésemben rekedt kiáltás tört ki belőlem. a Baker-streeten való látogatásom alkalmával. Holmes meg se mocczant. megtudták. hogy hazajöttem. különösen két ember tünt fel nekem. . .és fölsiető alakokat az utczán. A mellett meglepően hű mása volt Holmesnak és annyira meg- tévesztett. . hogy itthon vagyok.Gondolod. A többit magam csináltam ma. hogy három évi távollétem alatt elfelejtettem-e.Szent Isten! Hisz’ ez szemfényvesztés! kiáltottam.s a hangjából kiéreztem azt az örömet és büszkeséget. Parker a neve. hogy egyik-másik alak ujra visszatér.Sőt biztosan tudom. majd megszakadt a nevetéstől. a mit a müvészben a saját alkotása kelteni szokott. a milyeneket hajdan nagy- apáink szerettek késziteni. Elvetemült ficzkó.Hasonlit rám. a melynek vezetője a reichenbachi vizesésben aluszsza örök álmát.Mert innen pompás kilátás nyilik arra a festői épületre. a ki három napig dolgozott rajta Grenobleban.A báb Meunier Oszkár ur müve. hogy életben vagyok! Biztosra vették. hogy szemmel tartják a lakásodat? . A redők le voltak eresztve s a szoba vakitó fényben uszott. hogy tulajdonképen mi tartjuk szemmel őt. A szögletes árnykép odaát a csalétek és mi vagyunk a vadászok. . . Egy párszor ugy tetszett. a honnan kettecs- kén annyi kalandos utra indultunk.Onnan. kedves Watson. holott pedig másfelé járok. Az a szeretetreméltó banda. hogy az eredetije tényleg itt áll-e mellettem? Hogyne lett volna ott. Mégis csak kiváncsi vagyok. kedves Watson. de rejtsd el óvatosan magad. Lassankint megértettem barátom egész tervét. a kik látszólag a vihar elől behuzódtak egy hozzánk közel eső ház kapujába. de annál többet azzal a rettenetes alakkal. mikor az ablakon kitekintettem. hogy kinyujtottam karomat és ugy akartam meggyőződni róla.

a melyet barátom éles füle már előbb meghallott. határtalan izgalmában sétálni kezdett a szobában. közepén az éles körvonalu silhouettel. Hosszú bajusza két oldalt csüngött le a puska-agyról és szeme villogva siklott végig a csövön. A sápadt fényben láttam. Sovány. majd átfonta ujjaival a ravaszt. Egy pillanatig mozdu- latlanul maradt igy. mint a becsapódó zár nyelve. de akkor észrevettem. Halk. a nyitott ajtóban egy férfialakot pillantottam meg. De ő türelmetlen hangon utasitott vissza s szótlan bámult ki az utczára. mintha egy nagy üvegtábla darabokra zúzódnék. ujra érintette fülemet. hogy megmozdult. kopasz fejjel. hatalmas. mintha a helyzet nem tetszett volna neki. lekonyuló bajuszszal. hogy ismét lehanyatlott a padlóra. sasorral. a mely szintén hangos csattanással végződött. Holmessal együtt a falhoz lapultam s kezemet revolveremre illesztettem. mint a tigris rávetette magát hátulról a vadászra és arczczal előre lóditotta. Fölhúzta a ravaszt. a hol lesben állottunk. Feltünően türelmetlen lett.. Tényleg. úgy. Amig magam minden erőmből lefogni igyekeztem. . hogy sejtelme sincs a mi jelenlétünkről. hogy óriási izgatottságá- ban előrehajlik s minden idege szinte megfeszül az erőlködésben. Halkan siklott el mellettünk az ablakhoz. a mely barátom végtelen izgatott- ságáról tett bizonyságot. Erre felemelkedett helyéről. barna arcza mély ránczokkal volt végig szántva. nem az utczáról. Szemei fénylettek s arcza görcsösen rángatózott. Már-már támadásra készültem. . hogy valami furcsa agyu szélpuska van a kezében. valamit bele rakott s ismét lecsapta. Erre térdre ereszkedett s az ablakpárkányra támasztotta a puska csövét.. Korosabb úrnak látszott.Persze. Közvetlen utána Holmes.felelt Holmes. Még három lépésnyire volt tőlünk. hanem az épület hátsó traktusa felől. A férfi nagyobb alaku tárgyat vett ki zsebéből. óvatos lépések közeledtek felénk. finom nesz. Odakint 7 . én meg a gazdasszonyom. Köcsögkalap- ját a feje búbjára tolta s nyitott felöltője alól kiragyogott fehér inge. a mely valahányszor a padlóhoz ütődött. Az ember egy perczig nyugodtan vesztegelt helyén. Kezében botot szorongatott. Én azonban revolveremmel fejbe vágtam. A férfit szinte az őrültséggel határos izgatom fogta el. valami hangos berregést hallatott. Néhányszor idegesen dobbantott a lábával s ujjaival az ablakon dobolt.Rájuk akartam terelni barátom figyelmét. a melyen addig babrált. mikor az utcza egyre néptelenebbé vált. . sziszegő lihegés. az utczai lámpás fénye egész teljességében végigömlött arczán. Az előtérből dolgozik. az előbbihez hasonló meglepetés ért. a melyet óvatosan. Erőlködve igyekeztem a sötétségen áthatolni. Két óráig pepecseltem a bábon. fenyegető tartással a szobába lépett. Hudsonné. érczhangot adott. az a berregő hang ujra ismétlődött s következő pillanatban hosszas csörömpölés és ropogás volt a válasz. hanem háttal fordult felénk. hogy holmi jámbor madárijesztővel próbáljam megtéveszteni Európa legélesebb elméjét. mire még hangosabb berregés következett. A hogy a nyilásig hajolt.Csak nem bolondultam meg. minden negyedórában egyszer. nesztelenül mintegy ökölnyi magasságra föltolt maga előtt. a mig. Az utcza ekkorra néptelen és csöndes lett. . a kép most már nem arczéllel. Éjféltájban. Nyolczszor mozgatja meg a bábot.Az árnykép megmozdult! kiáltottam. Ah? Sivitó hang szakadt ki egyszerre a torkából. Az a sivitó. Hirtelen nesz hallatszott. majd előrehajolva. De ez sem volt rest: hirtelen talpra ugrott s villámgyors mozdulattal torkon ragadta Holmest. azért nem látszik az árnyéka. bajtársam éles füttyöt hallatott. Pillantásom a kivilágitott ablakra esett s e perczben megint. A vak feketeségben a sárga függöny volt az egyetlen fényes pont. Még mindig a padlón térdepelve egész erejével az emeltyüre hajolt. A másik pillanatban már a szoba legsötétebb sarkába vonszolt s intéskép ajkamra szoritotta kezét. Most láttam csak.

a mit kinyöghetett.Te sátán! dörmögte egyre. .Már rég nem volt szerencsém. siető lépésektől visszhangzott az utcza és két egyenruhás rendőr egy detektiv kiséretében a főbejáraton át a kertbe hatolt. Ha a hatóság már hatalmába keritett. kivánom. a kit a két rendőr közrefogott.szólt . . hogy a fatörzshöz odakötött egy gidát s az ágak közt elbujva.Te ravasz. Ezt nem tekintve. hogy ismét London- ban láthatom. ravasz sátán! Ez volt minden. Az öreg.Ez itt.Ön az. hogy az ilyen öreg vadászt megtéveszthette az én egyszerü hadicselem. . Lestrade? kérdezte Holmes. . Lestrade két gyertyát gyuj- tott meg. hogy a törvény szerint bánjanak is velem. a hol ezek az urak már vártak önre. hogy miért kell nekem ennek az embernek a gunyolódását végigszenvednem. . még mindig némán bámult bajtársamra. azt hittem. Mint- hogy eközben az utczán egész sereg kiváncsi ember verődött össze. uraim. colonel. puskával kezében leste a tigrist. Ez az üres ház itt az én fatörzsem s ön az én tigrisem. . . Nem tette ön azt meg számtalanszor. A rendőrök előszedték lámpásaikat. hogy mint tigris-vadász az egész világon páratlan. a melyet a csalétek oda csábit. a mikor ki- jelentem. . csak az igazságot szolgálom. Moran colonel a hivatalos titkos rendőrhöz fordult.Igaza van. Foglyunk. azóta. szólt Lestrade helyeslőleg. . Szeme állandóan Holmesre volt irányitva: tekintetében gyülölség és bámulat viaskodott egymással. mely kéjenczre valló állban végződik. Velünk nem is törődik. ezelőtt az indiai hadsereg tisztje. Moran Sebestyén ezredes. a kit valaha keleti császárságunk teremtett. figyelmének barátságos jeleivel elhalmozott.Hiszen ismernie kellett már. Azt hiszem. . ravasz sátán! . 8 . akár nincs. Filozófus fejforma. Holmes úr.nyomban nehéz. Holmes becsukta az ablakot s leeresztette a redőt. .Nincs több megjegyzése. még be sem mutattam egymásnak az urakat. Holmes ur? Holmes fölvette a földről a szélpuskát és megvizsgálta szerkezetét.Nini.Te agyafurt. . a legjobb tigris-vadász. minden programmom szerint ment végbe. gonosz arcz tekintett onnan rám. Végre alaposabban szemügyre vehettem foglyunkat. Erre az arczra minden képzelhető gonoszságnak a bélyegét rásütötte a természet. szólt Holmes. .Csodálom.Csak arra nem számitottam. Mindketten felemelkedtünk. Moran colonel dühös kiáltással szökött előre. .Ah. összegyürt gallérját rendbe hozva. Személyesen akartam segitségére jönni. hogy az utczán fog müködni. a ki vad pillantásu szemeivel s borzas bajuszával maga is olyan volt. Örülök. mélyen lélegzett. ezredes! üdvözölte a foglyot Holmes. hogy ezt a házat és ablakot fogja czéljaira felhasználni. hogy a reichenbachi vizesés fölött lebegve. de a két rendőr visszarántotta.Én vagyok. mint egy tigris.Akár van oka engem letartóztatni. Visszataszitó. . Az ezredes holtra dermedve nézett barátomra.nem látom be. szólt Holmes.

.Hatalmamba ejtettem?. a kit az egész rendőrség hasztalan keresett. a ki örömtől sugárzó arczczal fogadott bennünket .. hogy milyen czimen akar ön vádat emelni ez ember ellen? . Lestrade. mint Moriarty czinkostársa. Holmes elővette életrajzi jegyzeteit. a ki Moriarty tanár számára készitette.. kiszimatoltam üzelmeit. Kit. hogy szélpuskából ered. Ő megtudta ezt s egyuttal megszimatolta.Milyen czimen?. Watson? Ki hinné.Bámulatos fegyver .. Megirta két kötetben utazásait és vadászatait.Meg. hogy a Holmes Sherlock ur ellen megkisérelt gyilkos- ság czimén! . a melynek kalandunkban olyan jelentős szerep jutott. két alakot találtunk a szobában: Hudsonnét. Holmes ur. ezredes.és a Holmes hálókabátjába bujtatott viaszbábot. ha nem félsz a légvonattól. Tehát azonnal idesiettem. Ő volt az. Tessék! . a melyeket Francziaországban figyelemmel olvas- tam. hogy hatalmába ejtette. kedves barátom. Barátom lakására érve. szolgált a gyarmati hadseregben. bajtársam hü mását.Kitünően oldotta meg a feladatát. Foglalkozás nélkül. Oxfordban nevelkedett. Az. jer át velem a dolgozószobámba.Revolvergolyó! Látod. a mit Moranról tudtam.Ezt az embert. Átfurta ennek a szép szobornak a fejét és aztán visszapattant a falról. Lestrade! Tudni sem akarok erről az ügyről.. Lestrade! És most Watson. lassan lapozgatni kezdett könyvecskéjében.” A lap szélére ezt a megjegyzést irta Holmes: „London második legveszedelmesebb gonosz- tevője.Csak azt szeretném még tudni. ő lőtte agyon a nyitott ablakon keresztül. Magától értetődik. a hozzávaló golyókkal együtt. . Csak neki van ilyen ritka fegyvere s a mellett ő a világ legjobb vadásza is. Több játék-klub tagja. Ekkor történt. hogy Aldair Ronaldot meggyilkolták s ezzel el- érkezett az én időm. szólt Lestrade. Hudsonné asszony. gratulálok hozzá. Egyedül az ön érdeme ez a remek fogás.mondta. Én alkalmat nyujtottam neki egy 9 . Holmes ur? . Köszönöm a segitségét. a vak német mechanikust. a ki czimborájának pokolba szállása után minden erejével a vesztemre tört. Ez a vád.” .Moran Sebestyén colonelt.Ez a derék katona már Indiában a rossz utra tért s Londonban pedig kénye-kedve szerint üzte mesterségét.A világért se. . Fia a volt perzsiai angol követnek. szélpuskájának robbanó golyójával. sok mindenfélét kell veled megbeszélnem. hogy ő a gyilkos.Bizza csak ránk Holmes ur. foglald el régi helyedet. hogy hová furódott a golyó? . szólt Holmes. Ő kártyázott ezzel a fiatalemberrel. hátradőlt székében és erősen fujva szivarjának füstjét. Megfigyelte.nesztelen és borzalmas hatással müködik. Lestrade. . a hol egy jó szivar mellett néhány érdekes részletet mesélek el majd neked. ő követte a lakásáig. hogy érkezésem az ő gaztettével függ össze. . a ki a jobb sorsra érdemes Aldair Ronaldot a mult hónap harminczadikán. . a mi roppant nyugtalanná tette. dicsérte Holmes. Herdert. Ismertem a meste- rét. És most. Az élelmességének és bátorságának köszönheti. . Az ujságokból. a mit egy törött ablak idéz elő. számu házának ablakából agyonlőtte. duvadakra.Ugy ám. Hudsonné. . arra a gondolatra vezetett engem. a Park Lane 427. Végre átnyujtotta nekem s én a következőket olvastam benne: „Moran Sebestyén. Vegye gondjai- ba. ügyességével azonban el tudta kerülni a biróság figyelmét..Van még valami mondanivalója? . Igen.

Ah. amit már régen tudtam.Hát neked van ilyen föltevésed? . Moran ezredes és Aldair Ronald együttesen nagyobb összeget nyertek. melyet a vesztes feleknek vissza kell téritenie. előbb meg ne intette volna a jóhirben álló koros urat.. hogy talán szükség lesz közbelépésére. a ki azokból a nyereményekből élt. mert partnerének hamis játékából nem akart hasznot huzni. a hirhedt szélpuska. hogy mért ölte meg az ezredes Aldair Ronaldot? . 10 . a ki ugyanabban az órában talán épen azt az összeget számitotta ki. Meg vagy elégedve a magyarázattal? . a miket a hamis játék szerzett neki.Még nem mondtad el nekem az okát. Valószinüleg megmondta ezt Morannak négy- szemközt s azzal fenyegette.ellenem irányuló gyilkos merényletre.Azt majd csak a pör fogja megállapitani. kedves Watson? . hogy olyan fiatalember. Moran határozott hamisjátékos. . A klubból való kizárás azonban tönkretette volna Morant. Tisztában vagy most már mindennel. .Azt hiszem. ha önként ki nem lép a klubból és meg nem igéri neki. hogy följelenti. akkor nekünk a rejtelmek birodalmába kell eveznünk. hogy a kártyajátékot végleg abbahagyja. kedves Watson..Semmi kétség. amelyeket kinek-kinek. . logikai képességeihez mérten. Holmes Sherlock ur pedig ismét akadálytalanul és szabadon szentelheti életét azoknak a problemáknak a megoldására. mielőtt botrányt csinált volna. feltevésekre kell szoritkoznunk. a rendőrségi muzeumba fog vándorolni. Erre aztán visszavonultam megfigyelő állomásomra. De bármint áll is a dolog. mint Aldair. a rendelkezésre álló bizonyitékokból kell leszürnie. hogy eltaláltad az igazat. a miket London zavaros élete olyan bőséges választékban nyujt. Herder mestermüve. Aldair a gyilkosság napján nyilván rájött a csalásra. Ezért ölte meg tehát Aldairt. Moran ezredes nem fogja többé utunkat keresztezni. az egész dolog magától értetődik. Alig hihető. de suttyomban figyelmeztettem a rendőrséget. feleltem.Nem egészen.

Mikor fölnyitották. a ki a hozzájuk való kulcscsal rendelkezik. a mennyit akkor London nyujtott. . hogy rámutassak a nagy betörőagy jelenlétére. . Az előkelő gonosztevő-világ tudományos kutatóinak egyetlen európai város sem nyujthatott annyi előnyös alkalmat. a mit csak kérni mertem. tréfásan szánakozva a dolgok ilyetén való állása fölött.szólt Holmes Sherlock . .London teljesen érdektelen várossá lett. gyors lépések zaja hallatszott s a következő pillanatban egy fiatal ember. De most? Holmes a vállát vonogatta. a melyen reggeliztünk. munkanélkülivé lett specialista. Irta: Conan Doyle. Mc Farlane ur? . .annak a férfiunak a kezében. - feleltem. mintha valaki öklével döngetné a külső ajtót. . Abban az időben. mintha nevének puszta emlitése a látogatást s annak különös módját önmagától megmagyarázná.kérdezte Holmes s odanyujtotta neki tárczáját. Hirtelen a csengő irtózatos rángatása vonta magára figyelmünket s közvetlen utána tompa. A mennyiben azonban egy kissé már összeszedte magát. fizette érte.Alig hiszem. a mikor megtudtam. szerezze meg nekünk azt az örömet: 11 . mint én. vakmerő támadások. a kinek a foglalkozása most egyszer- re megszünt. tisztába jött azzal.A bünügyi szakértő nézőpontjából . Szemeit tétovázva járatta rajtunk s kérdő pillantásaink után. hogy az sem értett többet belőle. a minek előidézésében pedig ő maga olyan élénken közremüködött. hogy csöppet sem udvarias fellépése mentségre szorul. .Az ön állapota láthatólag olyan tüneteket mutat.mondta mosolyogva s hátratolta székét az asztaltól. hogy sok tiszteletreméltó polgárt találnál. a melyről beszélek. az a szerencsétlen Mc Farlane. Holmes Sherlock szeszélyes tiltakozása után hátradőlt székében s hanyag mozdulattal bon- totta föl reggeli ujságát. Apró lopások.Ne nehezteljen rám! Meg kell bolondulnom! Én vagyok. feldult arczczal s szinte fulladozva. mely a központban leselkedik. . Ezt a véletlent csak nehány évvel később magyarázhattam meg magam- nak.Hát igaz. hogy Watson dr.Sajnálom. Holmes ur. hogy Werner egyik távoli rokona Holmesnak s igy voltaképen barátomtól kaptam a pénzt.mondotta. Ennek az embernek a jóvoltából végtelen sok eshetőségről tudtak beszámolni a reggeli lapok. Holmes ur. czéltalan erőszakosságok. Bizony nagy melegség volt az utóbbi napokban. valaki nagy zajjal rontott be az előszobába. nem volna szabad ilyen önzőnek lennem! . ugylátszik. A norwoodi büntett. . a mióta a gyilkos emlékezetü Moriarty tanár meghalt. összefüggő egészszé tömörülhetnek. Egy Werner nevü fiatal orvos vette meg kis prakszisomat Kensingtonban s bámulatosan csekély ellenvetés után a legnagyobb árat. . csak az a szegény. hogy régi lakásunkat megoszszam vele. Holmes nehány hónap óta ismét Londonban telepedett meg s én az ő kérésére tuladtam orvosi gyakorlatomon és visszatértem a Baker-streetre. De társam részvétlen arczkifejezéséből láttam.Parancsol talán egy czigarettát. a legfinomabb sejtés is elég volt nekem. a ki neked ebben igazat adna. mint az őrült rontott be szobánkba megriadt tekintettel. Ugy mondta.A közügy mindenesetre csak nyert és senkisem vesztett vele. mint a hogy a pókháló széleinek leheletszerü rezgése figyelmessé tesz bennünket az ellenszenves pókra. dörgő ütések következtek. Watson. . barátom okvetlenül valami csillapitó szert irna önnek. Sokszor a legkisebb nyom.

Watson urral szemben. én azonban biztosithatom. „Egy közismert épitész eltünése”.szólt. Holmes ur s tudom.kék szemmel. . nem volt nehéz a gon- dolatmenetét követnem.megszakad a szive! Kétségbeesetten tördelte a kezét s hol előre. azokat a nyilvánvaló tényeket kivéve.. Holmes ur s a mellett a legszerencsétlenebb ember egész Londonban. csinos ember volt. . simára borotvált arczczal s puha. légy szives. Öltözete és magatartása gavallérra vallott. iratcsomóját. „Gyilkosság és gyujtogatás gyanuja”. Fölbontotta a lapot s egy középső hasábra mutatott: . s tényleg.Uram. ha ön ebbe beletekintett volna. a ruhája rendetlenségét. hogy a szenzácziós esetek szinte egészen eltüntek hirlapjainkból. . a hol mint épitész éveken át müködött. Barátom kifejezésteljes arcza ebben a pillanatban olyan rokonérzést árult el a fiatal ember iránt.Épen most. mielőtt történetemet befejeztem. első pillantásra megtalálta volna azt. a kit gyilkos cselekedet elkövetésével vádolnak. mint félő. ne hagyjon el! Ha letartóztatni jönnek.Azon vád alapján. hogy ügyvéd. hogy én öltem meg Oldacre Jónást Lower Norwoodban. a melyek őt ezekre a követ- keztetésekre vezették. Oldacre Jónás előnyösen ismert uri ember volt az elővárosban.foglaljon helyet ebben a székben és szép lassan. Hallgassa csak meg Holmes ur! A czimek ezek: „Titokzatos eset Lower Norwoodban”. . hogy okvetlenül hozzám vezet. eszközölje ki. a mely még mindig Holmes térdén feküdt. hol hátra vetette magát székében. esetleg reggelre virradólag oly esemény játszódott le Lower Norwoodban.Letartóztatni! Ez igazán nagyon örvend. megtalálhatta azokat az adatokat. Az Isten szerelmére kérem „Holmes ur”. vedd elő a lapot s olvasd fel a kérdéses közleményt. . a mi engem most önhöz hozott.Ezt a nyomot már járják is. a mely. reggeli közben erősitgettem barátom. mintha nevemet és szerencsétlenségemet minden ember az ajkán hordaná.Önt letartóztatni! . a mi elárulta foglalkozását. Az anyám szive meg fog szakadni. Az 52 éves 12 . hogy ön odakint az érde- kemben dolgozik. félek. Érdeklődéssel néztem ezt az embert.Én Istenem! . a melyeket védenczünk az elébb idézett. . . Könnyü felöltőjének zsebéből hosszukás aktacsomó kandikált elő. nem volt ment minden elégtételérzettől. . hogy a legkevesebbet sem tudok önről. Ugy érzem. Huszonhét éves lehetett. a mig az igazságot elmondhatom önnek. - Watson. mind az vagyok.Fel kell használnunk azt a kevés időt. komolyabb büntény jellegével bir. „A tettes nyomában”. . ha tudnám. a mely. a mi még rendelkezésünkre áll. hogy csak az elfogatási parancsot várják még. A London-Bridge állomástól követtek engem s bizonyos vagyok benne. nyugodtan mondja el nekünk. hogy csak annyi időt hagyjanak. A mi emberünk azonban annál nagyobb megütközéssel nézett rá. érdekes dolog! Micsoda okból várja ön a letartóztatását? . . Látogatónk kinyujtotta reszkető kezét s fölvette a „Daily Telegraph”-ot. A mennyire barátom tudományos módszerét megismernem sikerült. mintha azt nekem ismernem kellene. Boldogan mennék a börtönbe.. szabadkőmüves és asztmatikus. óraláncz függelékét s heves lélekzését megfigyelve. a következő tudósitást olvastam: „Ma éjjel.Igen. érzéki szájjal. hogy kicsoda és mit akar? Ön olyan nyomatékkal ejtette ki nevét.Ez az! Engedelmével föl fogom olvasni.szólt Holmes. Lenhaju. A kövérbetüs feliratok alatt. .szólt Holmes.

tényként megállapitották. tizenkét óratájban arra ébredt föl a szomszédság.Mc Farlane ur? . hogy ön még szabad. Holmes ur. Az áldozatot saját hálószobájában verték agyon. . Egy kis fatelepe ma is van még a háza mögött. tagadhatatlan. Egy darabig közönséges balesetnek minősitették a dolgot. hogy a tüzet csak akkor lehetett elfojtani.” Holmes Sherlock behunyta szemeit. John Hektor Mc Farlane nevü londoni ügyvéd tulajdonaként ismerték föl.Mindenekelőtt szabad tudnom. jelentékeny vagyonra tett szert. Mc Farlane ur. hogy Oldacre Jónás késő éjjel vendéget fogadott hálószobájában. hogy a vasszekrény. . hogy értésére adjam az esetet. a melynek fogan- tyuja szintén vérfoltos volt. A talált botot egy fiatal. Ez ideig megállapitották. a melyekről azt hiszi. hogy igen fontos mozzanatokat fognak kideriteni e bünügyben.szólalt meg a maga fáradt modorá- ban. A rendőrség szerint felette szenzácziós büntényről van szó. végül ott maradt egy tölgyfából készült sétabot. A vállán keresztül két egyenruhás rendőrt pillantottam meg. a mikor az egész farakás porrá égett. Néhány pillanat mulva régi barátunk. a mig a vasuti kocsiban nem ültem s el nem olvastam azt. hogy az ágyban nem aludt senki. a ki Graham Farlane ügyvédi iroda fiatalabb partnere s Gresham Buildings 446 E. Nem tudom. agglegény a Deep Dene House-ban lakott.A szüleimnél lakom. hogy valami sulyosabb tárgyat a farakás felé czipeltek. Onnan jövök most ide. Blackheathben. Éjjel. . a melyet felgyujtottak.. Torrington Lodge-ben. az utczának Sydenham felé eső végén. a mit az előbb hallott. Hire jár. a melyek az ön letartóztatását igazolhatnák? . a mi gyilkos küzdelemre enged következtetni. hogy’ van az. hogy az elfogatási parancsot már kiadták ellene. minthogy késő éjszaka még dolgom volt Oldacre Jónással. Jóságos Ég. Néhány vérnyomot is fedeztek föl a szobában. Az éjjel. Az egész eseményről nem tudtam semmit. A tüz parazsa alatt megszenesedett hulla- maradványokat találtak. egy norwoodi szállóban háltam meg. hogy eltünt hazulról. hogy a telep egyik farakása lángban áll. A vizsgálat vezetésével a Scotland Yard tapasztalt főnökét. hogy a hálószoba szárnyas üvegajtaja nyitva állott. A lakosztályában megtartott vizsgálat megállapitotta.. Oldacre excentrikus. hogy komoly büntény történt. A fecskendők csak- hamar ott voltak a szinhelyen. nyitva volt s hogy számos fontos okirat elszóródott. a ki a tőle megszokott erélylyel és élelmességgel nyomozza a bünösöket. Lestrade alakja jelent meg az ajtónyilásban. . 13 .Legujabb. hir szerint. a megejtett vizsgálat során kiderült. Lestrade-ot bizták meg. hogy a telep tulajdonosa nem volt jelen. hogy ilyenformán a büntett összes nyo- mait eltüntessék. de a száraz fa olyan erővel égett. papirosait elrabolták s az élettelen testet a farakáshoz hurczolták. ujjait egymáshoz szoritotta s ugy hallgatta az érdekes tudósitást.Az esetnek mindenesetre van néhány érdekes pontja. de ujabb jelek arra mutatnak. alatt lakik. Néhány év óta visszavonultan élt mesterségéből miután előzőleg. A tüz alkalmával ugyanis meglepetést keltett az a körülmény.kérdezte Lestrade. A Noorwodban lefolyt ujabb vizsgálat során sulyosan terhelő bizonyitékok merültek föl. hogy még szenzácziós leleplezések várhatók. titokzatos és zárkózott természetü férfiu hirében állott. hogy a City-beli irodámban vagy a lakásomon már le nem tartóztattak volna. az ott észlelt nyomok pedig arra vallanak. Azon a részleten kivül. mi ez? A csengő ujra megszólalt s közvetlenül aztán nehéz lépéseket hallottunk a lépcsőről. Bizonyos. Nyomban beláttam helyzetem veszedelmes voltát s ide siettem. Egy ember követett engem a London-Bridge állomástól s nem kételkedem benne. a mely a szobában állott. hogy Mc Farlanet Oldacre Jónás gyil- kosaként letartóztatták. mikor épen elég olyan gyanuokok mutatkoznak. A rendőrség olyan bizonyi- tékok birtokában van. . A tényeket összefoglalva. hogy a boldogtalan épitőmester szobájában erős küzdelem folyhatott le a gyilkos és az áldozat között. C.

Apró meglepetésnek tartogatjuk a számukra. hogy vagyona méltó kezekbe fog kerülni. a mikor azt olvastam benne. tulajdonjogi okiratok. . Erősködött. a mig dolga lesz vele. mintha darabokra zuzták volna. mikor leszek otthon. leirások stb. Oldacre mondta. mint emlitettem. a mit kért. hogy mindig derék fiatal embernek hallott emlegetni. Majd helyet foglalok addig.Elképzelheti Holmes ur.Jobbat se kivánok! .. Rendkivül kicsike ember volt s va- lóságos patkány. Lestrade! .szólt Lestrade .Ha megengedi.Félórával előbb vagy később. nincs rokona. szürke szemei tuláradó jókedvvel tapadnak vám. Alig hittem szemeimnek. Hiszen a jóltevőm volt s az egész.Fél órát adok önnek . hogy roppantul kellemes volna neki. ez talán segitségünkre lehet a tényállás kideritésében. a City-ben megjelent.szólt védenczünk. hogy a végrendeletet lemásoljam s elképzelhetik csodálkozásomat. aláirattam s irnokom- mal előttemeztettem. mégis érdekel az előadása. hogy minden. . . mikor a végrendelet intézkedő részét olvastam.. mikor látogatásának czélját előadta. a ki szeretetére érdemes volna. Oldacre Jónás ezután közölte velem. .Elsősorban ki kell jelentenem . hogy nem voltam abban a hangulatban. mondotta.hogy Oldacre Jónásról általában nem tudtam semmit.Letartóztatom önt. mindig ugy tetszett. .Az. a vázlatot tartalmazzák. Még fokozódott csodál- kozásom. „Ne feledje el fiatal ember. . de később megszakitottak vele minden érintkezést.A mit a magam részéről kérek. mert szüleim egykor barátságban éltek Oldacre-rel. .s az asztalomra tette a lapokat. Haza táviratoztam tehát. mint Oldacre Jónás.mert ön a multban egyszer-másszor hasznára volt a hatóságnak s a Scotland Yard ezért szivességgel tartozik önnek. a mely tele volt szántva csupa szarkalábbal. a mit itt mond. hogy az érdekes esetről részletesen informáljon bennünket. Nevét ismertem ugyan. . a mikor tegnap délután három óra tájban irodámban. ha azokat rendbe nem szedném és fölkért.Csak egy perczig még. majd ujra hanyatt esett székében. Farlane ur. lower-norwoodi lakos gyilkosát! Farlane kétségbeesett tekintettel fordult felénk.. mindössze annyi. törvényes formába foglalná. Ő magyarázgatni kezdte. a mig minden rendben nincs.” Ebben a tekintetben nagyon erélyes volt az öreg s mindent a legünnepiesebben igértetett meg velem. 14 . Nagyon megvoltam tehát lepve.Nehezemre esik.szólt Lestrade csipősen. hogy bármely kérését is megtagadjam. ha ön. ugy hiszem. hogy néhány kikötéssel engem tesz meg egész vagyonának örökösévé. hogy szurós. hogy szüleinek egy árva szót sem szabad szólnia. Másrészt azonban a fogoly mellett kell maradnom s kötelességem őt figyel- meztetni. hogy fontos dolgom akadt. nem fog nehézségekbe ütközni . hogy önnek valamit megtagadjak Holmes ur. Ez az abban a kék boritékban s ezek a papirlapocskák. nem tudom. hogy egész sereg okirata van még odahaza: bérszerződések épületekről. Ez az ur épen azon volt. már ugy sem határoz. hogy a szüleimet fiatalabb korában jól ismerte.kezdte Farlane . A végrendeletet elkészitettem az előirt formában. Kezében néhány jegyzőkönyvből kitépett lapot szorongatott. értékpapirok. . A végrendeletem. A hányszor rátekintettem. egészen fehér szempillákkal.szólt . . Lestrade megnézte az óráját. hogy lelke nem tudna nyugodni.Szerencsétlen védenczünk halálra vált arczczal emelkedett fel. hogy agglegény. hogy a parancsait teljesitsem.szólt.” Leültem. hogy hallgasson meg ön is és tudja meg a teljes igazságot. azokat látnom és megismernem kell. az volt. . esetleg bizonyságul szolgálhat ellene. tehát egészen nyugodt. „Tessék . . hogy még az éjjel menjek hozzá Norwoodba s hozzam magammal a végrendeletet s aztán rendezzem az ügyeit.szólt Holmes. Szeretném.

szólt s átnyujtotta neki a papir- lapokat. mire megérkeztem. ugy hogy Blackheathbe nem mehettem vissza. lent az utczán pedig zárt kocsi. összekötött iratcsomó mellett. a melyekre a végrendelet vázlata volt följegyezve s a legélénkebb érdeklődéssel tanulmányozza azokat.S ő volt az. Lestrade velünk maradt. . .Norwoodot értette talán? . . Aztán van itten három hely. szeretnék önnel egyet-mást megbeszélni. A tisztviselő zavartan vizsgálta azokat. a hol izletes vacsora volt föltálalva. a mig Blackheathben nem jártam.intett neki Holmes. csak félig volt leeresztve. .felelt Holmes az ő titokzatos mosolyával. Figyelmeztetett.Mégis.mondta. elhagyta a szobát. . megkapja. a ki önt a nevén szólitotta? . a melyet egyáltalán nem tudok elolvasni. Éjjel tizenegy és tizenkét óra közt lehetett. A botomat nem találtam meg.” Igy váltam el tőle. . .Ennek az okiratnak néhány bibéje van. . 15 .De ez a közbeeső irás itt nagyon rossz. a ki a fiatalember beszéde alatt néhányszor összeránczolta homlokát. a hol egy nehéz vasszekrény állott. Holmes fölvette a papirszeleteket.Egy pillanatra! .ha kilencz órakor vele vacsoráznám. hogy ne költsük fel a gazdasszonyát s azután kivezetett az üvegajtón. a mely az egész idő alatt nyitva állott. Arra emlékszem.kérdezte Lestrade. .Nem tudom biztosan. a mit ő megoldhatatlannak tartott. Észrevettem.Folytassa kérem! Farlane megtörülte izzadt homlokát s folytatta elbeszélését: . nyitott pénzszekrény s az asztalon heverő.szólt Lestrade. mikor munkánkat abbahagytuk. .A függöny le volt eresztve? . mire azt mondta: „Sebaj fiam! Re- mélem most már többször fogom látni.Mit következtet Ön ebből? . .Ki nyitott ajtót önnek? . Gondolom. könyörgő tekintetet vetve felénk. Nagy fáradságomba került. kint az ajtónál két rendőröm vár önre. hogy felhuzta s az ajtót egészen széttárta. Az Anerley- Armsban töltöttem tehát az éjt. .Az első pár sorocskát.Addig nem. . . nem is sejtve azt a borzalmas esetet. nemde Lestrade? . Ott találtam. A rendőrök lekisérték a kocsihoz. Lestradenak többször volt alkalma tapasztalni. hogy valami különös pillantást vetett bajtársamra.felelt Farlane. mig a házát megtaláltam s igy bizony már fél tiz is elmult.Az asszony az ebédlőbe vezetett. hogy ez a borotva-éles agy nem egy olyan csomót vágott már ketté. előbb nem jöhet haza. Holmes ur? . mintha nyomtatva volna. . Holmes Sherlock ur.kérdezte Holmes. .Ó igen. Azt hiszem a gazdasszonya volt.kérdezte Holmes. Farlane. . Kinyitotta s egész csomó okiratot szedett elő belőle. Oldacre Jónás vacsora után hálószobájába vitt. Késő éjjel volt már akkor.Tudni óhajt még valamit. mondta.Ő . A szerencsétlen fiatalember fölemelkedett helyéről s egy utolsó.Egy közepes koru nő. a melyről az ujságból értesültem. .Kérem. bizonyosan azt értettem. aztán ezeket a második oldalon s a befejező részt el tudom olvasni. Majd megkeresem a botját s ha ujra eljön. Olyan tiszta. Ezeket gondosan átnéztük.

Lehet. Olyan nyomok.vagy nem az? . . A jó irás az állomásokat jelenti. Ha abból a feltevésből indulunk ki. . Megajándékozom vele. vajjon akkor épen azt az éjszakát választaná-e a büntett el- követésére. hogy annak valamikor még gyakorlati jelentősége is lesz.Hogy ezt valami vasuti kocsiban irták. a miket higgadt lelki- állapotában nem tenne meg. mondhatom.Sőt.Nagyon magasszárnyalásu nekem az ön elmélete Holmes ur. Valószinüleg azt hitte. hogy az egész ut ennek a végrendeletnek a leirásával telt el. a mikor tudják. Mit tesz ez a fiatalember? Nem szól senkinek. hiányzik a képzelő-erő. csakhogy megerősiti ennek a fiatalembernek az előadását annyiban. hogy nem is gondolt arra. gondolja? . Ha valaki olyan végrendeletet akar késziteni.szólt Lestrade. hogy ön volt a tettes? . akkor gyorsvonatnak kellett lennie.Például itt van mindjárt egy könnyen lehetséges és valószinü is. akkor micsoda világos? Adva van egy fiatalember. hogy a gonosztevő talpa alatt gyakran ég a föld és a nagy sietségben olyan dolgokat müvel. hogy Oldacre Jónás utközben fogalmazta meg végrendeletét. hogy még azon az éjjelen. azzal az ürügygyel. azzal együtt a halál- nemének minden nyoma is eltünt.Ön nem? . hogy ha a test egyszer elégett.Nem világos? Na. Lestrade. hogy ön a házban tartózkodott. Mi köze mindennek az esethez? .Akár féltuczatot. a mely a tényekkel jobban összevág. mivel semmi más vonalon nem következnek ilyen gyors egymásutánban a váltók. annak a jelzésére. mint a nagyváros közvetlen szomszédságában. . hogy gaztette vér nélkül folyt le s abban reménykedett. hát ön épen olyan jól tudja. Kérek valami más elméletet. ott felejtené-e a botját. Az idősebb férfi nyilvánvalóan értékes okiratokat mutat a másiknak.Hát. kedves Lestrade. az igy szokott cselekedni. Egy arra menő csavargó meglátja ezt az üvegajtón keresztül. a rosszabbik utköz- ben s a legrosszabb a váltókon való átrobogás közben iródott. a melynek függönye 16 . . Valami tudományosan képzelt szakértő rögtön kijelentené erre. Lestrade kaczagott. Hát ez mind nem világos? . de az egész eset még nem világos előttem. Sok kiváló tulajdonságai közül. hogy ha valami idősebb ember meghal.hogy valaki ilyen fontos okiratot csak ugy találomra és kutyafuttában szerkeszt meg? Ez azt a feltevést ébreszti bennem. .Nos. Megvárja. a ki egy napon arról értesül. nagy vagyont fog utána örökölni. a melyben az a végrendelet elkészült? Nem tartaná-e ön veszedelmesnek. testét elégeti a farakásban s azután a szomszédos szállóba siet. hogy a két eset közt olyan közvetlen összefüggést teremtsen? Továbbá oly időpontot választana-e tettének elkövetésére. hanem ugy intézi dolgát.Hát akkor saját halálositéletét szerkesztette meg vele . a mig a házban tartózkodó nő lefekszik. . a mikor ön a holttestet már annyi fáradsággal a farakáshoz czipelte. hogy mindez igen valószinütlen! . Csak helyezkedjék bele egy pillanatra ennek a fiatalembernek az állapotába. a mely Norwood és London-Bridge között csak egyszer áll meg. Bizonyosan nem mert érte a szobába visszamenni. Holmes ur. Különös. . a melyek valami okból feltétlenül hozzá vezetnének. mint én.Ó. a mikor a cseléd bocsá- totta be? Végül pedig. hogy tulságosan is világos. . a melyet eszeágában sincs komolyan érvénybe- léptetni. megöli a férfit szobájában. a helyszinére utazik. mit következtet Ön belőle? .. ugy gondolom.szólt Holmes.A mi a botot illeti. hogy egyik ügyfelét meglátogatja. ha ez sem világos. hogy az egészet egy külváros vasuti vonalán irták.Gondolja meg.

mint törvényes örökös. aki tudja. A rendőr- ség abban téved. hogy a holttestet elégesse? . Holmes ur. hogy nél- küled utra keljek. Beesett. Jó reggelt! Annyit mondhatok még. Az ügyvéd eltávozik. a melyeket nem tudott volna értékesiteni. csak érdeklődjék az ön csavargója után . Itt nincs kilátás veszedelemre. a mikor látni foglak.Olyan görbén megy minden. hogy a nap folyamán eljövök Norwood- ba s megnézem. . mint az elébb. Lestrade megcsóválta fejét s nekem ugy tetszett. mert ő. hogy ideges gondo- latait elterelje. hogy a mi tudomásunk szerint a papirosok közül egy sem tünt el s hogy a fogoly az egyetlen a világon. . a mint mondottam. . mondta.szólt mikor kabátjába bujt . Végre eldobta a hangszert és sikertelen utjának részletes elbeszélésébe fogott: .A mi azt illeti. .Hát akkor mért nem vitt el semmit az a csavargó? .csak félig van leeresztve. a mely az esethez közelebb visz bennünket az. hogy még más eshetőségek is lehetnek. Bajtársamat ez a megjegyzés láthatólag lefegyverezte. nem hiszem.De mi szüksége lehetett a csavargónak arra. a melyet ott talál. hogy segitségemre lehetnél.Az első utamnak. már azt kezdem hinni. a hogy csak lehet. izgatott arczáról nyomban leolvastam. Csak annyit jegyezzen még meg. hogy kinek volt igaza.Pusztán arra utalok csak. hogy egész figyelmét a másodikra fecséreli. mert a véletlen éppen ugy hozta magával. hogy a magatartásra már korántsem olyan határozott. Lestrade előtt bátor arczot vágtam ugyan. Késő este volt. ugyis hozzájuk juthatott volna bármikor. Az a hirtelen csinált végrendelet. előbb azonban a holttestet elégeti. Az ösztöneim mind erre vezetnek s a tények 17 . már be fogom jelenthetni. ezzel a váratlan örökössel hozzájárulhat ahhoz. Megragadja a botot. a jövő majd eldönti ezt.Mert itt egyik sajátságos körülmény a másik sajátságos körülmény nyomába hág. a ki a mi oltalmunk alá menekült. Egy órahosszáig játszott hegedüjén. megöli vele Oldacret és eltünik. hogy a látszat némely irányban az ön felfogásának kedvez.Blackheathba kell vezetnie. Nem barátom. mi a mi emberünkhöz kötjük magunkat. hogy ez egyszer az a legény jár a helyes nyomon és mi a hamison. mi szüksége volt rá Farlane-nek? . hogy estére. mint Ön mondotta. De az én meggyőződésem szerint a logikai ut. . különben eszembe se jutna. . hogy a következendőket jobban megvilágositsam. hogy gyilkosság történt. Holmes Sherlock ur.Mert itt csak papirosok voltak. Watson . még nem valósultak meg.És mért nem Norwoodba? . olyan férfiu ruganyosságával. a kinek nem állott érdekében azokat elrabolni. hogy mennyire haladt munkájában? A titkos rendőr távozása után bajtársam fölemelkedett ültéből s megtette az előkészületeket a napi munkához. a maga módján kitombolta magát. hogy az vezet közvetlenül a büntényhez. De hát. a melyekkel reggel utnak indult. hogy azok a nagy reménységek. de lelkemre mondom.A csavargó is el akarta talán oszlatni azt a gyanut.Nem tagadom. a csavargó belép. hogy az első körülményre némi fényt igye- kezzünk deriteni.s a mig megtalálja.Hát jó. . Meg vagyok róla győződve. mikor bajtársam visszatért. A jövő majd megmutatja. Watson! Olyan görbén.Hogy egy bizonyitékot eltüntessen. hogy sikerült valamit tennem ennek a szerencsétlen fiatalembernek az érdekében. hogy hozzá méltó feladat várakozik rá: .

a ki azt a gonosz embert megbüntette. mint a Lestrade-ok tényeit.Ismerte akkor? . Éppen valami nagy fölfedezést tettek. de ott is csak gyönge nyomokat láttam.Az arczképem. modern villa. Erre fölhagytam a meddő kutatással és Norwoodba mentem. . Az épitész sorsa különben sem meglepetést. ezt maga is beismerte. hogy végleg szakitottam vele. . a melyen állva több figyelemre méltatná az én elméleteimet. mint ember! . rikitó téglafalakkal. Hála az Égnek. borzas hajjal. „Inkább gonosz és alatto- mos majom volt. ha szegényebb emberhez is mentem fele- ségül. Azután alaposan megdolgoztam a pázsitot a jelek és nyomok érdekében. Farlane atyja uton volt fiának keresésében.kérdeztem. Még azt is megállapitottam. természetesen a nélkül. udvarlóm volt valamikor. Félek. körmönfont svihák volt. sem nekem. Figyelmesen megvizsgáltam és minden kétséget kizáró módon megállapitottam. nyilván Oldacre szabójának a neve. Holmes ur s az Isten.Voltam. Mert hiszen. hogy azok hajdan nadrággombok voltak. hogy az az Oldacre közönséges. . Sőt több olyan mozzanatot fedeztem föl. mondtam. Ilyen állapotban küldte vissza a lakodalmam napján. Mint észre veheted. Ez az üvegajtó itt balra Oldacre szobájába vezet. .E fiaskó után a hálószobába indultam s azt vizsgáltam át.Voltál Blackheathben? . de nem találtam semmit.Semmi sem kell tőle! Sem a fiamnak. Annyira fölingerelt ez a borzasztó kegyet- lenség. A tett szinhelye. hogy a fia ölte meg Oldacret. gyerekkora óta. hogy egy mák- szemnyivel is okosabb lettem volna. mely a farakással szemben áll. de talán most megbocsájtott önnek. akár életben van. hogy a leégett farakás hamvában kapar- gáltak. Jóformán ez az egész vigaszom. Jegyben jártam vele. a mely épen ellene irányul. A holttest egyes elszenesedett maradványain kivül néhány szinehagyott ércz-lapocskát találtak. a fatelep huzódik el: a tüz szinhelye. azzal. sem szánalmat nem keltett benne. Deep Dene House.” . Egy óra mulva fölszedtem a sátorfámat.És az volt mindig. Hogy a bot védenczünké volt. hogy az csak táplálta benne a gyülöletet és a gyilkosság gondolatát. . az utcáról belátni rajta. .Van Isten az égben. A reggelt ugyanis azzal töltötték. Alacsony. hogy öntudatlanul is elősegitette a rendőrség dolgát. mint a vas. a mi az álláspontunkat megerősitette volna. szólt.amarra. ha a fia ilyen hangon hallott arról az emberről beszélni. hogy a fiam keze ártatlan az ő megölésében! Még néhány kérdéssel tettem kisérletet. Ellenkezőleg. volt annyi eszem.Jó. kétségtelen. hogy a brit igazságszolgáltatás még nem érte el a müveltségnek azt a magas- latát. Semmit sem lehetett látni. Lestrade nem volt ott. az anyját otthon találtam. Watson! Ott voltam s hamarosan rájöttem. Itt a jegyzőkönyvemben megtalálod az egész tervrajzot. a melyet valaki össze-vissza szurkálhatott késsel. . A vérnyomok csak igen halványan látszottak: egyszerü foltok és szinelváltozások. legfölebb azt. a mit ma meritettem. Minden természetesen összhangban van a hatóság felfogásával.kiáltott izgatottan. hogy egész vagyonát a fiára hagyta? . magától értődik. Csak ugy reszketett az aggodalomtól és föl- háborodástól. kékszemü asszony. hogy egy macskát beeresztett egy nagy madár kalitba. annyi keserüséggel beszélt róla. hogy valami testet vagy csomagot átczipeltek egy lugason. Természetesen még lehetősége ellen is tiltakozott annak. nagy. A szőnyegen két 18 .Hogy ismertem-e? Az igazat megvallva. hogy faképnél hagytam s egy nála különb. átka kiséretében.mondta az asszony. hogy az egyikre „Hyams” felirás van bevésve. kissé beljebb áll az uttól s homlokzata előtt babér- fákkal övezett pázsit terül el. Holmes ur. De kétségtelenül mind friss volt. de a tüz mindent olyan keményre égetett. A botot elvitték már a helyéről. a mikor azt a felháboritó esetet hozták hirül róla. Az iróasztal fiókjában keresgélt s egy női arczképet vett elő. azt is napfényre fogja hozni. Jobb oldalt még távolabb az uttesttől. csak egyik rendőre. akár meghalt! .

a miről tudja.való- szinüleg értékesebbek . a melyet gazdája azon az éjjelen hordott. Látott-e valaha a világ olyan illedelmes iskolásfiut.a botját lerakta a szobában. Lehetséges-e.Tudom. a mit a hatóság végez. sopánkodott. a mi most még titok s a gazdasszonynak tudnia kell róla. Ugy égett. mert egy hónap óta nem esett. a melyet legnagyobb részben kiszedtek s az asztalra raktak. ha be lehetne bizonyitani. drága gazdáját bizonyára megölték! Hogy voltak-e ellenségei? minden embernek van ellensége. az bizonyos. sem hogy ezt tette. alacsony termetü. .mi pedig ölbe rakott ke- zekkel nézhetjük őket. Az irásokról és Oldacre magánügyeiről nem tud semmit. a mi mindenesetre nagy diadala lesz a Scotland Yardnak. Mert ki az ördögbe lop el olyasmit. hogy nem az összes értékpapirok voltak ott. Szobája a ház másik végén van s igy a történteket meg nem hallhatta. szóltam. Alig találtam egy kis rést abban a munkában. a mely azokat a nagy befizetéseket megmagyarázta volna. ravasz szemekkel. 19 . Ha ez akarná. Tudniillik átkutattam a pénzszekrény tartalmát. akkor az az ember elveszett. meg a tüzoltók is érezték az égett hus szagát. Szegény. A főkönyv áttanul- mányozásánál rájöttem ugyanis. kedves Watsonom. Inkább száradt volna el a keze. kedves Watson. ez az én jelentésem az ügyről.Hát. . a további nyomozások pedig még egyre jobban megerősitik a gyanut. Oldacre könyvei fölös számmal mutattak ki ilyeneket.A fiatal ember megjelenése mégis csak mély benyomást fog tenni minden esküdtszékre. hogy az egész dolog hamis. fekete. Cornelius nevére szólnak.Holmes ökölbe szoritotta sovány kezeit s a meggyőződés paroxizmusával kezdett beszélni. . A mennyire megitélhettem. hiábavaló minden beszéd! Ha valami szerencsés véletlen nem jön a segitségünkre. a kivel ez a visszavonult épitőmester akkora transakcziókat folytatott. mint egy diplomata. hogy az csak bünös lelkiismeretre vallhat. Farlane a kalapját s - ugy hiszi .Ha valami alternativát nem sikerül kitalálnunk. már lángban állott minden. hogy arról az öltözetről valók. hogy öröklés utján ugyis hamarosan a birtokába jut! Végre. Való igaz. hogy a mérleg alászállását egy csomó nagyobb összegü csekk okozta. . . Egész a csontjaimig érzem! Kell valaminek lennie. hogy ki az a gavallér. Fél tizenegy órakor lefeküdt. mégis! . Mrs. mikor már mindent átkutattam és sehol semmi támaszpontot nem találtam. Bert Stevensre. De félek. A farakás nagyon száraz volt. hogy a mi fáradságunk szégyent fog vallani és Lestrade fölakasztatja védenczünket. Ő is. Nekem azokban ugy tetszett. hogy ½10 órakor bebocsájtotta Farlanet. Mire odaért. Cornelius. fiam. nem volt valami nagy értékük. .Igaz. Olyan kihivó dacz lobogott a szemében. a melyek az utolsó két év óta állandóan Mr. a ki ezeket a csekkeket bevál- totta. hogy érdekelve van Oldacrenél? Egyetlen irást sem találtam. gyanakodó. Gondolj csak vissza arra az elvetemült gonosztevőre. a mely még ujabb kutatás kiinduló pontja is lehet. félek. szeretném tudni. De bármint áll is a dolog. . Csak egy reménysugarat hoztam magammal. Persze ez a körülmény. a melyek közül egyet-kettőt a rendőrség fölbontott. Lexington-nak hivják. Például találtam utalást néhány okiratra.a melyek a csomóból hiányzottak. érdekes dolgokat mesélhetne nekünk.Ez nagyon veszedelmes érv. mint a czirok. A tüzilárma ébresztette föl álmából. . Más támaszpont hiján a bankot kellene megkérdeznem. És mégis. de végső eredményében az se sokat ér. hallgatag nő. Az okmányok lepecsételt boritékba voltak zárva.férfi lábnyomát észleltem. szerencsét próbáltam a gazd- asszonynyal. mint az volt? .A hatóság az egész idő alatt szépen fölszaporitotta az anyagát. hogy ki ez a Mr. de olyan zárkózott volt. Be- vallom. de harmadikét nem s ez megint halomba dönti egész okoskodásun- kat. Mellesleg megjegyezve különös fölfedezésre jutottam az értékpapirok dolgában. De Oldacre urnak a kelleténél több volt s csak üzleti ügyekben érintkezett az emberekkel. Lestrade ellen forditaná saját érveit. Látta a gombokat s biztosan tudja. hogy a norwoodi eset nem fog a sikereink krónikájába kerülni.

. mondotta. . hogy több volt egy közönséges foltnál. mondta. arczán ugy látszott. és Holmes ájultan esett össze. Barátom nem reggelizett. . Majd elválik. sőt azt is megértem már.Ugy látszik. Az is egyik sajátsága volt.Erre kellett a fiatal Farlanenek a tett elkövetésekor a kalapjáért bejönnie. hogy sápadt és fáradt.Nézzen csak ide! Drámai mozdulattal gyujtóra gyujtott s annak fényénél vérfoltot mutatott nekünk a fehérre meszelt falon. Ajánlom. A folyosón át a sötét szobába vezetett bennünket. Egy hüvelykujj élesen körvonalozott lenyomata volt. hagyjon fel az esettel. Watson? . Nem voltam tehát meglepve.szokta mondogatni. . Erre tessenek. . válaszolt Holmes.kérdezte és elém dobta. mintha valami rendkivüli történt volna. hogy nincs igazunk? Megtalálta már a csavargóját? . A széke alatt a szőnyeget köröskörül czigarettavégek s a reggeli lapok kiadásai boritották.Lestrade kicsinyes győzelmi nyivákolása. bebizonyithatja már nekünk.Regge- lizzél. Ugy-e Watson ur?. de a mikor a reggelihez bementem. hogy ma szükségem lesz társaságodra és erkölcsi támogatásodra.Mit szólsz ehhez. a mely igazi külvárosi villa képét mutatta: egészen olyan volt. sötéten árnyékolt ragyogó szemei még jobban fénylettek. . hogy vasszervezete teljesen el- gyöngült az éhségtől. . mint nekünk. hogy minden az akarata szerint menjen végbe. Lestrade. . Mikor a gyujtót közelebb tartotta.Nem tudom. hogy mit tehetünk még. Holmes ur.Nos. felelt bajtársam. a mely egészen helyes. Holmes ur. hogy Farlane követte el a büntényt.Még nem döntöttem. Büszkén kiáltotta: . a mikor ezen a reggelen hozzá sem nyult az ételhez s ugy indult velem utnak Norwoodba. a győzelem pirja ömlött el. . .Most nincs elegendő erélyem és izomerőm az emésztéshez. láttam..De mi már tegnap állapitottuk meg a magunk döntését. hogy ez egyszer valamicskét megelőztük önt. a mikor komolyan megintettem. láttam. önnek is ép olyan kevés örömet szerez a vereség.Ön legalább ugy tűnik fel nekem. hogy Holmes mennyit aludt az éjszaka. 20 .mondtam.Nagyon korai volna a dolgot abba hagyni. az ember nem kivánhatja.” . Norwoodból érkezett és igy hangzott: „Fontos uj bizonyiték! Farlane bünössége végleg megállapitva. hogy bizonyos izgalmas pillanatokban minden ételt megvont magától. egészen más irányban. Érzem. Watson s azután együtt utra kelünk. . . . Utóvégre. uj bizonyiték még kétélü fegyver lehet s véletlenül más irányban csaphat le. Az asztalon nyitott távirat feküdt. uraim! Most már egyszer s mindenkorra meggyőzhetem önöket. Végre is az a fontos. Lestrade hangosan nevetett. mint Lestrade gondolja.felelt Holmes keserü mosolylyal.Komolyan hangzik. a milyennek magamban elképzeltem. A rácsozat mögött Lestrade jött elénk. Egy sereg kiváncsi ember még mindig ott ődöngött a Deep Dene House körül. Be kell tehát látnia.

. . És a mellett . . nyugodtságot mutatott. . másrészt teljesen czéltalan megjegyzése miatt. Ennek az embernek a szemtelensége őrjitő volt.Persze. Ugy-e. Holmes ur. hogy szerencsétlen védenczünk elveszett. egyikünk-másikunk nagyon is hajlandó magát csalhatatlannak tartani. .gondolja csak meg! . ez a jel már tegnap is ott volt! Lestrade ugy nézett Holmesra.Hát akkor legyen szives ezt a lenyomatot összehasonlitani a fiatal Farlane jobb hüvelykének viaszklenyomatával.. hogy még a saját itéletünkben se bizzunk. hogy görcsös nevetését visszafojtsa. Szinte rángatózott a belső örömtől. . aközben. . a melyet ma reggel csináltattam. a mig beszélt. hogy kalapját a szegről levette. Valami volt azonban a hangjában. magam is meg voltam lepve. Ugy láttam. azt teszem. hüvelykujját a falhoz szoritotta.Milyen szeszélye a véletlennek. egyrészt jókedve.És miért nem látta a rendőrség ezt a foltot már tegnap? . . istenem! mondta végre. szeme ragyogott. . . Lestrade? .Igen. a ki az éjjeli szolgálatot teljesitő rendőr figyelmét felhivta rá. . a mi sértette a fülemet.nincs is valami feltünő helyen.Hol őrködött a rendőr? . hogy semmihez hozzá ne nyuljanak. .Ki hitte volna?. hogy a bizonyitékokat maga ellen szaporitsa? . A hogy a viaszk-lenyomatot a vérfoltra tartotta. nagyitó nélkül is lehet látni. hogy kétségbeesetten küzd magával. hogy nem az ő hüvelykujjának a lenyomata-e? 21 . Bevallom. Holmes ur! - szólt Lestrade. . de türnünk kellett. hogy az egész szobát olyan nagy gonddal átkutassuk. arra kellett ügyelnie. Lestrade? . ki a mestere ennek a figyelemreméltó felfedezésnek. Szokat- lan változáson ment keresztül az arcza. hogy a fiatalember.Ez döntő. .Hát nem volt valami különös okunk.Istenem. persze.Nézze csak meg a nagyitóján keresztül.Ez döntő! mondta Lestrade.. . A világ bármely szakértőjének itélete alá bocsájtom ennek eldöntését. Lexington.Bizony.Azt gondolja tán. hogy mindakettő egy hüvelykujjtól származik. Aztán .Mellesleg kérdezve. hátrafordultam s ránéztem. ez döntő! ismételtem önkéntelenül. de egész teste szinte reszketett az elfojtott belső izgalomtól.A hálószobában..a mint látja . a hol a büntettet végrehajtották.A gazdasszony. csöndes éjjelen.olyan fölötte természetes mozdulat is! Holmes külseje. hogy nincs két egyforma hüvelykujj-lenyomat a világon. .Ön tudja. szólt Holmes.Hallottam már valami ilyesfélét. mintha az most hamarjában megbolondult volna.szólt Lestrade. hogy Farlane a börtönéből jött ki. És a látszat is hogy csal! Egy fiatal- ember! Olyan csinos! Ez jó tanitás volt.Mrs. Semmi kétség. Most már elhittem.Igen. mint a csillag.

.Én gyakorlati ember vagyok. . hogy közeledünk a problemánk megfejtéséhez. A legfelsőbb folyosón.Három.Talán elő! . De most jer. Már attól féltem. semhogy szavait lebecsülte volna. hogy tegnap.. feleltem. ön most a jelentését késziti? szólt Holmes. Watson! Szerencsére van még nehány mozzanata a dolognak.A hüvelykujj lenyomata a kérdés tárgya nem lehet.. . a mely három üres szoba előtt huzódott el szinte görcsösen kezdett ujra nevetni.. Holmes szemügyre vette az épület minden oldalát s nagy figyelemmel vizsgá- lódott. puskalövésnyire vannak egymástól. .. A Scotland Yard főnöke még javában dolgozott a szobában. a pinczétől a tetőig. .. Letette tehát a tollat s kiváncsian tekintett Holmesra. . hogy annak az érvnek.fordult hozzám .Hogy’ érti ezt. . . járjunk egyet a napon! Zavaros fővel.Legjobb tehetségem szerint!.Nos.Istenem. mikor Holmes rányitotta az ajtót. Eddig a mi rovásunkra mulatott s talán most is mulatni fog. itt az ideje. szólt. hogy egy nevezetes tanu még hiányzik. Holmes azonban lankadatlan aprólékossággal vizsgálta meg valamennyit.. Hány rendőre van itt? .Ha jól sejtem.. de azt hiszem. Ha valami mondanivalója lesz. . ez elég. Holmes?. A legtöbb helyiség butorozatlan volt. Igen. a hol a jelentésemet irom. gondo- lom. hogy igazán vége van. Holmes ur? .nagyon szomoru leleplezés ez. hogy az ön bizonyitékai még fogyatékosak. . .szólt Holmes. a lenyomat még nem volt a falon. döntök. a melynek barátunk olyan nagy jelentőséget tulajdonit. lent talál a fogadószobában. . Lestrade sokkal jobban ismerte bajtársamat. a mely a reménységet védenczünk ügye iránt ébren tartja bennem.Örömmel hallom ezt. nagyon sajátságos mozzanatai vannak ennek az esetnek. Holmes magaviselete most közömbös lett ujra.Most már. mi az? .Csakugyan. fegyelmezett és különösen jó hangú ember-e? 22 .Ugy. egy kis bibije van.Csak annyi. . igen! Látom már. Miután betért a házba s végigjárta az épületet. szólt Lestrade.Nem.Szabad tudnom.Előteremtheti nekünk? . de szivemben a visszatérő remény meleg érzésével kisértem barátomat a kert körüli sétájára. hogy kissé korai még?.Hát tegye meg. bár arczán még ott ragyogott a jókedvnek egy sugara. ennyire még nem jutottunk. Mindenekelőtt tény.. Sajnálom.Pompás! . hogy barátunkat is beavassuk titkunkba. . Watson.Nem gondolja. .Igazán.Eltalálta. a mikor a szobát átvizsgáltam. hogy az én megoldásom volt a helyes.. Holmes ur s mihelyt bizonyi- tékaim vannak. . mind izmos. barátom. ha megtudja. .

Tüz van! kiáltottak mind. világos-szürke szemekkel és fehér pillákkal. kitünő okaim van mindenhez. kérem. Watson. Megtettem.. . Emlékezzék csak vissza. Öt percz mulva három rendőr állott a szobában. uraim! Mindnyájan együtt. a léghuzattól hajtva szürke füstgomolyag höm- pölygött le a folyosóról. Lestrade egyre jobban bámulva követte bajtársamat.Szives- kedjék abból két nyalábot idehozni. a száraz szalma sisteregve lángolt. bár föl nem érem észszel.Kérem. ha a tanut egyenesen ide varázsolom. néhány órával ezelőtt. Lestrade. a mikor azt hitte.Köszönöm! Ne sajnálják még egyszer! . Holmes Sherlock a folyosó egyik végéhez vezetett bennünket.. ..Kitünő! szólt Holmes nyugodtan. hogy a nap az ön oldalára süt. kiváncsiság és guny kifejezése váltakozva kergette egymást. .Mit keresett ön itt az egész idő alatt? He? Oldacre röstelkedőn vigyorgott s egyre hátrált a titkos rendőr dühtől piros arcza elől. a látszólag tömör fal közepén hirtelen megnyilt egy ajtó s alacsony. A legjobb lesz talán. Ön pedig rakja le a padlóra a szalmát. Az pedig pislogni kezdett a folyosó bántó világosságában s majd mi reánk. a mit teszek. .Azt hiszem. A folyosó végén. Most hát nem veheti rossz néven tőlem. hogy bemutassam önnek a hiányzó korona-tanut: Oldacre Jónás urat. Egy-kettő. sebhelyes. . hogy a falakhoz ne érjen. ugy. .... mint nehány más dolgot is.Talán megmagyarázhatom önnek ezt. légy szives az ablakot kinyitni s aztán tégy a szalmaköteg szélére egy égő gyujtót. Arczán a meglepetés. csodás dolog történt.Fogadok. .Most mindjárt látni fogjuk. ilyen bolondságok nélkül is megmondhatná nekünk. egyszerre: Tüz van!. ezt egész Norwoodban meghallották. Tüz van!!! . hogy eljön-e a tanu.Hát ez mi? kiáltott fel Lestrade. széles folyosó vezetett el. 23 . három üres szoba előtt.Játékot akar belőlünk üzni. Van egy pár gyujtó a zsebedben. Ezer köszönet!. Kérem kiáltsák valamennyien. szólt Holmes. Watson?. a mit tud! .. Lestrade. majd a zizegő tüzre meresztette szemeit. Lestrade. három. mint emlitettem.. nyilsebesen. . a három rendőr pusmogva. Azt hiszem. engedje meg. Visszataszitó arcz volt. gonosz indulatokra valló.Tüz van!!! . barátom. a mit mondott. azt a kis pompát és czeremóniát. szólalt meg Holmes. hogyan incselkedett velem. önts egy vödör vizet a tüzre.. Pillanat mulva.Mindenesetre azok. Alig hangzott el az utolsó kiáltás... A titkos rendőr leirhatatlan megrőkönyödéssel bámult a jövevényre. . Holmes Sherlock ur? fakadt ki. mint a nyul házikójából.Watson. hogy mi köze mindehhez az ő hangjuknak? . hogy hozzáfoghassak a próbához. küldje egyik rendőrét két vödör vizért. szikár ember rontott ki belőle. nyugtalan.. legyenek szivesek valamennyien a legfelsőbb folyosóra kisérni! A ház felső emeletén. mint a büvész.. . Elég volt. . kiélt. most már rendben van minden! Lestrade arcza vörös lett a haragtól. Szivesked- jék embereit előszólitani.No még egyszer. . a ki valami trickre készül.A hátsó épületben nagyobb mennyiségü szalmát fog találni. Holmes ugy állt ott előttünk.Legyen nyugodt.

ámbár titok előttem. kedves uram.szólt Lestrade. hogy a hirnevét módfelett emeltem. nem ön mellett fognak állani. hiszen világos. a kit az ön helyében Lestrade. hogy tréfa volt! . . hogy egyáltalán itt van? . hogy a falon nem látszott semmi. csakhogy egészen más értelemben. hogy az döntő: .De uram. a kik nevetni fognak rajta. - mi.Most tehát kiegyenlitettük a számlánkat. A munka önmagában hordja jutalmát. Watson? Szép! Most pedig nézzék csak meg ennek a patkánynak a buvóhelyét! Egy gipszből és léczekből készült fal emelkedett keresztben a folyosón. Lestrade. hogy ülve marad- jon a helyén. a mely könnyen tönkretehette volna jó hiremet a hiva- talomban.. A mikor az egyik folyosót végigjártam. .Semmi szin alatt. hogy azok. de most nem röstellem bevallani itt.az is volt. hat lábnyira a végétől. előtt. hogy a neve belekerüljön? . Lestrade. ma reggeli incselkedéseért. Mi persze egyszerüen be is mehettünk volna s ott fülelhettük volna le.Ez az ember meg tudta tenni azt. mint a megfelelő alsó folyosók.Biztos voltam benne. Nem tudom. Igy hát már sejtettem. a részletekre nagyon sok gondot szoktam forditani. hogy ez az ember itt tartózkodik a házában. egy csomó könyv és papiros volt benne.és viz-készlet. kérem! . A lenyomat tehát az éj folyamán került oda. ha az ember épitész.A hüvelykujj lenyomata.Nem követtem el semmit. a mikor a kamarát elhagytuk.Semmit? Ön puszta tréfából akasztófára akart juttatni egy ártatlan embert. észrevettem. a mig lejövök! . Holmes ur? . uram. . Ön azt állitotta. Azonkivül tartoztam önnek egy kis misztifikáczióval. haladéktalanul odakötöznék vadászzsákmányához.Igen. De tetszett nekem az a gondolat. Tudtam. hogy az hat lábbal rövidebb.Holmes ur.a rendőrök előtt nem szólhattam.A helyett. Holmes mosolygott és megveregette Lestrade vállát: . hogy tönkretettem volna. nehány résen át kapta a világosságot.Ez az előnye annak. a mikor a rendőrök foglyukkal eltávoztak . hogy ennek az urnak a segitsége nélkül nem sikerült-e volna önnek? A szánalmas teremtés vinnyogni kezdett. A helyiség az eresz alól. Ön megmentette egy ártatlan ember életét s elháritott egy igen komoly botrányt. .És ön nem akarja. tréfa volt! Tréfa! De biztosithatom. megfelelő étel. Watson dr. Átkutattam tehát a szobát s határozottan tudtam. Egy napon talán kijut majd nekem belőle. hogyan csinálta. a mikor kint a tüzilármát hallja. Közepén ügyesen volt elrejtve egy ajtó. . szólt Holmes.Vigyétek le s ültessétek az ebédlőbe. egyedül épitette meg leshelyét. De honnan a csudából tudta azt. . hogy egy nappal előbb még nem volt ott. a mikor buzgó történetirómnak alkalmat fogok nyujtani nehány papirlap teleirására. .Követni fogom a tanácsát. hogy saját maga leplezze le magát. Változtasson egy keveset jelentésén.De miként? 24 . Egy-két butordarab. a melyet az imént megkezdett s aztán maga is tapasztalni fogja. De honnan ismerte ezt a helyet. . olyan idegei még se lesznek. láthatja. hogy hol van? Gondoltam. hogy ez a legszebb tény- kedése volt. . hogy milyen nehéz Lestrade inspektor szemébe port hinteni. persze drága gazdasszonyának tudtával. A mint bizonyára tapasztalta már. hogy minden segitség nélkül.

tovább rágódott gonosz terveket forraló agyán s egész életén keresztül a bosszu gondolata foglalkoztatta. mind olyan tiszta. a mi már be- fejezve volt. . a mit az el- tünésem keltene.Ezt az esküdtszék fogja eldönteni.lehetetlen a menekülés. hogy azt a látszatot kelti. az állati maradványok és a nadrággombok a farakás- ban. a melyből . Meg akarta fejelni azt. Nem tudja? Hiszen megmondtam. Ebben az oduban eszébe juthatott. hogy Farlane anyja egykor kikosarazta.szólt Lestrade. A lehető legkönnyebb dolog volt a világon a hüvelykujjnak a pecsétbe nyomott rajzáról viaszklenyomatot késziteni. elszökni s aztán valahol uj életet kezdeni. a ki azt hiszem. pénzét a bankból fölvenni. hogy a titkos rendőr előbbi rátartóssága mint ment át fokozatosan a gyermek kiváncsiságába. hogy mikor kell valamit abbahagyni. Ez olyan gyorsan és közvetlenül történhetett. Jónás ur arra kérte szegény Farlanet. akár sajátkezüleg. Háló volt ez. a vér.Ez bizony igen valószinü.szólt Lestrade . nem más.Ekkor a fejébe vette. Tudniillik ugy. még szorosabbra akarta összehuzni a kötelet az áldozata nyakán. hogy valami külvárosi bankban váltotta be azokat. Még nem jártam utána ezeknek a chekkeknek. Mesteri terv volt és mesterileg is fogott hozzá a keresztülviteléhez. semmi egyéb! .Igen egyszerüen. olyan külvárosban. ha annak a szegény Farlanenek valami baja esik. A végrendelet ötlete. .Bámulatos . a hol Oldacre uram időközönként kétlaki életet él. a szobájában. a mint kérdéseket intéz a tanitójához.nyögte szakadatlanul. És ön bizonyára nem lesz olyan kegyetlen. hogy milyen abszolut bizonyitéka volna ez a lenyomat Farlane bünösségének. a ki ott lent ránk várakozik.Biztosit- hatom.bámulatos! A mit ön mond. hogy a hitelezőit kijátsza s e czélból nagyobb összegü chekkeket fizetett ki valami Mr. . hogy a hatást tanulmányozzam. hogy elnéztem volna. 25 . Egy kis gombostüszurással szerzett annyi vért. . kedves uram! Nyilvánvaló tréfa. Lestrade! Szeretnék még néhány kérdést hozzá intézni. akár a gazdasszonya segitségével. Holmes ur? Mulatságos volt látnom. Ilyen körülmények közt eltökélte magában. Corneliusnak. a mennyi a lenyomat benedvesitéséhez kellett s azt azután éjnek idején a falra szoritotta. fogadom. a titkos látogatás.Ön e miatt vád alá fog kerülni. hogy talán maga a fiatalember sem emlékszik már rá. Valószinü. . . nem fogja feltenni rólam. hamis spekulácziók lehettek . hogy igy volt s tán Oldacre sem volt még tisztában akkor. a melyről Farlane szülei nem tudtak semmit. mintha egyetlen fia ölte volna meg. Szándéka volt még talán a nevét megváltoztatni. hogy egyedül azért bujtam el. hogy Blackheathbe kell előbb mennie s azután Norwoodba! Tehát a sértés . alattomos. gondolom. hogy mire használja majd a lenyomatot. mint ..Ezt. mint a kristály. . gonosz és bosszuálló természetü. a mely a gyil- kosság egyik jelentős motivuma lett volna. hogy az egyik pecsétet nyomja le s az a hüvelykujját rászoritotta a viaszkra.Tréfa volt. A mikor odalent a szobában az iratcsomókat lepecsételték. A két utolsó esz- tendőben egyik-másik ügye rosszul sült el . sejtem azonban.azt hiszem. hogy nyomtalan eltünésével egyuttal bosszut is áll egykori szerel- mesén.tehát ezidőszerint igen rendetlen lehet a szénája. . Az az uri ember. . De hiányzott belőle a müvész legnemesebb tulaj- donsága: az érzék. ha ugyan nem szándékos emberölés kisérlete miatt. Ha átvizsgálná a vele volt iratcsomagokat. Az elvetemült lélek ott ült két rendőr között. hogy megtalálná köztük a pecsétet a hüvelykujj lenyomatával. Ön tudja. nem nehéz kitalálni.a minek ő tartotta .mint néhány órával előbb még magam is hittem .s ezzel elrontott mindent. uram. mind bámulatraméltó volt. Mire való volt azonban ez az egész ravaszul kieszelt csalás. a visszatartott bot.ő maga. De most már menjünk le. . csak épen alkalomra várt.

döglött kutyát. milyen udvariatlan! Hát mondhatom. Ha valamikor megirod ezt a dolgot.. .szólt. Holmes elnézően mosolygott. hogy házinyul volt.. Cornelius bank kontóját le fogják tiltatni. Watson.Apropos. irjad..mondta Holmes.. néhány esztendeig mással lesz elfoglalva. . 26 . .Önnek sokkal tartozom. házinyulat. .Egyszer talán majd visszafizetem.Gondolom. egy pár házinyulból épen kitelik annyi vér és hullamaradék. az ócska nad- rágján kivül mit is tett még a farakás alá?. . A kis ember fölpattant a helyéről és villogó szemeit barátomra szegezte: . .mondta.. vagy mi a csodát?. Nem mondja meg? Istenem. hogy hitelezői a Mr.Természetes.

Az afganisztáni tábori életnek megvolt legalább az a haszna.A londoni lapok nagyon röviden irtak róla. az mindig elárulja önmagát.Ebben az állitásban van némi ellentmondás. . Foglald le a két sarokülést. Különben is Sherlock Holmes esetei mindig nagyon érdekeltek. Igy hát utitáskámmal csakhamar a kocsiban ültem s vágtattam a paddingtoni pályaudvar felé. ha szórakozol. mikor egy ilyen esetnek köszönhetem azt is. elkiséred? . a Boscombe- völgyi gyilkosság ügyében. épen mostanában elég szép számmal van betegem. . hogy minden perczben utra kész emberré lettem. szürke utiköpenyben és a szük posztósipkában még magasabbnak és soványabbnak tetszett. ez is afféle egészen egyszerü eset. magas. mint egyébkor. . De ha csakugyan elkisérem. hogy eljöttél. Irta: Conan Doyle.szólt. . Apagyilkossággal vádolva. Közlöm veled egészen röviden a tényállást.Pedig valójában mély igazságot tartalmaz. . Ez esetben sulyos vád terheli a meggyilkoltnak a fiát.Ugyan.Hallottál már az esetről? . . Egyedül voltunk a kocsiban egy rakás ujsággal és irománynyal. ha megbizható kisérőm van.kérdezte.Ugy van. A helyszinén rendszerint hasznavehetetlen vagy elfogult a segitség. Örülnék. olvasott. . a mig személyesen meg nem vizsgáltam az ügyet. Egy idő óta ugyis kissé rossz szinben vagy és jó lesz. Holmes ide-oda lapozgatott. mit Holmes hozott magával. Épen reggeliztem a feleségemmel.Egy szót sem. A mig Readinget el nem hagytuk. Sherlock Holmes ott sétált már fel s alá. mitévő legyek. ha velem jönnél. Azt hiszem. Sherlock Holmes küldte s a következő szövege volt: „Van két szabad napod? Épen most hivnak távirati uton Nyugatangliába. . . sovány alakja a hosszu. annál nehezebb fölfedezni. Egyszerre csak felnyalábolt mindent és feldobta a csomaghálóba. mikor a szolgáló behozott egy táviratot.15”. akkor sietnem kell. mindjárt megváltom a jegyeket.Szép. a mennyire én magam is áttekinthetem. pár napja bele sem néztem a lapokba. Indulás Paddingtonból 11. édesem. A mi szokatlan.kérdezte feleségem rám tekintve. hogy veled megismerkedtem.Igazán nem tudom. 27 .Nos. jegyzeteket csinált és közben el-elgondolkozott. azt gyanitják. a melynek épen azért rendkivül nehéz a tisztázása. mert csak egy félóra időm van már. Ép az imént olvastam a legfrissebb ujságokat.Tehát gyilkosságról van szó? . Minél kevésbé különös. majd helyettesit Anstruther. .Hálátlanság volna. . Watson . minél közönségesebb valamely büntény.Nagy előnyöm van. Levegő és tájék pompás. ha nem érdekelnének. hogy tájékozódjam a részletekről. Én azonban semmit sem fogadok el. . Utközben alig volt szükségem valamire.

szóltam én. . Crowder azt hiszi. Az erdőőr hozzáteszi.Junius 3-ikán . a puska ott hevert a füben néhány lépésnyire a holttesttől. szándékosan kerülték az érint- kezést a környékbeli angol családokkal s nagyon visszavonultan éltek. a ki erdőőr Turner szolgálatában. Turner volt kettőjük közül nyilvánvalóan a gazdagabb. sem fegyvere. s lement a Boscombe-tóhoz. Azt kiáltotta. hogy a fiu felemelte a kezét. Alig mondta el ezt otthon. Carthy is. bár a két Mc. Egyik birtokát . a ki Ausztráliában gazdagodott meg.. Haza szaladt és elmondta édes anyjának. a melyet a folyam hirtelen kiszélesülése hoz létre a völgyben. mint ebben az esetben. A két férfi a gyarmatországokban ismerkedett össze. szerdán átkisérték a rossi ügyészséghez. mit látott a Boscombe-tó mellett. hogy itthon is egymáshoz lehetőleg közel telepedtek meg. Carthyt. . Mc. A Boscombe tavat sürü erdő szegi körül. hogy az apa és fiu között verekedésre is került a dolog.A hatherleyi bérlőlak egy negyed angol mértföldnyire van a tótól és Mc. Carthynak két cselédje volt. Jakabbal. Mind a két tanu azt vallja. Ennyi körülbelül az. s látta azt is. miután Mc. Carthy Károlynak.A dologgal nem törődött tovább.A Boscombe-völgy a herefordshire-i kerületben. . Carthyt ezen az utdarabon ketten látták: egy öreg asszony. hogy édes atyját halva találta az erdőben és segitséget kért a tiszt- tartótól. Most pedig áttérek a tényekre. s volt legalább hat cselédje. 28 . a mit a két családról megtudhattam. hogy az öreg Mc. Turner ellenben nagy házat vitt. hogy a sürüből látta Mc. mig este meg nem hallotta. berontott hozzájuk a fiatal Mc.és nád- szegély. Moran Patience. nem messze Rosstól. nem volt sem kalapja. Ez a tényállás. a boscombei jószág tiszttartójának tizennégy esztendős leánya éppen az erdőben volt és virágot szedett.Hatherleyt . s a fia utána ment. A zuzódások könnyen származhattak a fiu puskatusától.bérbe adta Mc.nem volt akadálya annak. Carthy nagy kedvelője volt a sportnak s gyakran eljárt a szomszédos lóversenyekre. . Ez azonban . a kinek a nevét nem közölték. Aznap szolgájával együtt bent járt Rossban.a melyben minden bünjelenség oly hatá- rozottan ráutalna a bünösre. s a tó mellett a füben elnyulva megtalálták az apa holttestét.Alig tudok oly esetet képzelni . a melyet a vizsgálóbiró és a rendőrség kideritett. E körülmények folytán a fiatal embert azonnal letartóztatták. mert három órára fontos találkozója van. Carthy bérlője lett.ugy látszik . . s jobb kezén és kabátja jobb ujján friss vérnyomok látszottak. Ugy látszik. Carthy fiával is. Egy kis tavacska.Mc. A két apa özvegy ember volt. E találkozóról nem tért vissza többé elevenen. „szán- dékos emberölés”-sel vádolták. Carthy egyedül volt. miután az erdőőr szem elől tévesztette őket. s igy érthető. hogy sietnie kell.Még később is látták mind a két Mc. Hallotta. a mint az apa nagyon kemény szavakkal illette fiát. s mivel az előzetes vizsgálat befejezése után.Követték az ifjut. csak a part mentén van egy keskenyke fü. Carthy elment mellette. Koponyája be volt zuzva valami tompa fegyverrel. A fiatal lány megrémült a czivódás láttára. egy férfi és egy nő. a honnan évekkel ezelőtt visszatért hazájába. a mely a legközelebbi esküdtszéki ülésen akarja az ügyet tárgyaltatni. hogy Mc. Turnernak egy ugyan- olyan koru leánya. hogy néhány perczczel később. Carthy körülbelül délután 3 órakor eltávozott hatherleyi házából. mintha meg akarná ütni az atyját. a kinek puska volt a hóna alatt. kedden. . s utközben azt mondta a szolgának. Carthyt és fiát. s hogy attól fél. A leggazdagabb föld- birtokos a környéken valami Turner János nevü ur. Mc. Azt vallja. Nagyon izgatott volt. hogy továbbra is egyenrangu barátoknak ne tekintsék egymást. mi történt. a mint egészen a tó szélén nyilvánvalóan hevesen vitatkoztak egymással. a ki valamikor szintén Ausztráliában élt. Carthynak volt egy tizennyolcz esztendős fia. ezért Mc. . Carthy még látható volt. és Crowder Vilmos. ugyanazon az uton találkozott Mc.tehát mult hétfőn .

ter- mészetesen eloszlatta a biróság minden esetleg még fenforgott kétségét.Meg aztán talán szerencsénk lesz s egy második „világos tényállás”-ra bukkanunk. mert nyomban utána ártatlanságát hangoztatta. Mikor tudatták vele. ha meggondolod. . nem is várt egyebet.azt hiszik. a melyeket ő nem alkal- mazhat. Ezt csak ugy emlitem. anélkül. hogy aligha lesz módodban dicsőségedet gyarapitani. ha rád tekintek. Lássunk például egy egyszerü esetet. .Semmi sem vezet tévutra könnyebben. . Carthy ártatlan. hogy az ördögbe is. akkor nagyon gyanakodnám rá. a ki kissé rejtélyesnek találta az ügyet. hogy a jelek kétségtelenül egészen más irányba terelődnek. de minden. . vagy semmivé teszem oly eszközök segitségével. a miket érdemes szemügyre venni. hogy Lestrade föltevését vagy bizonyossá. azonnal tudom. hogy arczod balfelé okvetlenül rosszabbul van megvilágitva. Te minden reggel meg- borotválkozol.Nem ritkán nagyon világosan valamely határozott pontra utalnak. De mivel borotválkozásod balfelé egyre hiányosabb. s ez az oka. Nos. a szomszédos földbirtokos leánya .. hogy kényelmesen otthon reggelizne. a mi .felelt Holmes nevetve. mint az ugynevezett „világos tényállás”. . . sőt talán meg sem ért. . Én. hanem csak miután visszatért a hatherleyi bérlőlakba.szólt Holmes elgondolkozva. mint a megfigyelés és következtetés egy jelentéktelen példáját. a mely kiragyog a komor fellegek közül. hogy ez ügyben oly világos a tényállás. a melyet kiszalasztott a száján.tudod . hogy nyomozzon a fiatal ember érdekében. ott egyenesen hanyag.És mik ezek? . . Ez a megjegyzés. nyilvánvaló.. hogy hasznát vehetjük az előttünk álló vizsgálatnál is. nyugat felé robog. hogy a magadfajta ember ilyen borotválkozással meg lehetne elégedve. . . csak ugy találomra.? . Ha letartóztatása alkalmával meglepetést vagy megbotránkozást szinlelt volna. még pedig mostanában napvilág mellett. mert ez az adott körül- mények között természetellenes dolog lett volna. hogy az ifju Mc.kiáltottam. A mi pedig magát a megjegyzést illeti. Épen ez az én mesterségem és lehet.A bünjelenségekkel való bizonyitás gyakran bakot lő . Ha még oly ártatlan is. . hogy Lestrade ur is észrevenné ezt a világos dolgot. a mely Lestrade urnak elkerülte a figyelmét. sőt a hol állcsontod gömbölyödik. mégis azt merném állitani. hogy most két meglett koru férfiu ötven angol mértföldnyi sebességgel óránként. mennyire ellene vall minden. Lestrade. melylyel a helyzetet fogadta. hogy letartóztatják.nem szokásom. vagy rendkivüli szilárdságát és önuralmát. De a szomszédok közül többen - közöttük Turner kisasszony is. Nyiltsága.Ugy látszik. Watson. hogy dicsekedni akarnék.Nem volt az.Félek. bár holmi agyafurt gonosztevő nagyon észszerü fogásnak gondolhatta volna. nagyon ostoba embernek kellene lennie. hogy be ne lássa.Ellenkezőleg. El nem képzelhetném. Az előzetes vizsgálat során szóba került néhány mellékes kérdés is. a helyett.. hogy nem is várt egyebet: ez a megjegyzés egészen természetes volt.Egész sor terhelő körülmény után mindenesetre rendkivül gyanus megjegyzés volt. De aligha hiszem. elém terjesztette. 29 . ezidőszerint ebben látom azt a fénylő pontot. ismerem katonai pontosságodat. hogy hálószobádnak jobb felől van az ablaka. mint a jobb. Carthyt nem tartóztatták le azonnal. Ez esetben persze a tényállás nagyon komolyan a fiatal Mc.Ez vallomás volt . ha egyenletes világitás mellett borotválkoznék.De. könnyen megesik. vagy ártatlan- ságát bizonyitja. Turner kisasszony fel is kérte már Lestradeot. hogy ez a fordulat nem lepte meg. és lehetséges. Carthy ellen bizonyit.Kedves barátom! Én jól ismerlek. de ha az ember csak egy kevéssé is megváltoztatja a saját szempontját. hogy csakugyan ő a bünös. az ifju Mc. kijelentette.

a megboldogult egyetlen fiára került a sor. Itt van. Cobb Jánossal. csakhogy sok embert felakasztottak már ártatlanul. Vizsgálóbiró: Közölt önnel valamit édesatyja. harmadikán. rámutatott arra a részletre. Nem sokkal azután.: Mormolt néhány szót.Gyöngébb bizonyitékok is sok embert juttattak már akasztófára. Atyám ott feküdt a földön haldokolva. Ugy látszott. a mit ő megerősitett már.hogy merre ment. méltóztassék megengedni. sőt csaknem tettle- gességre fajult. mert atyám nagyon lobbanékony ember volt. Erre tüstént visszaszaladtam a tó partjára. Egy ideig ott térdeltem mellette: de azután Turner ur tiszttartójához siettem. a mint kocsija begördült az udvarba. sőt . félrebeszél. mert meglehetősen nyersen kérdezte. hogy visszatérjek a hatherleyi bérlőlakba. láttam. mielőtt meghalt? Vádl. Beszélgetésünk csakhamar vitatkozássá lett. Nem igen kedvelték őt. az erdő- őrrel. igazi ellensége egy sem volt. Az ablakhoz léptem. érkeztem haza Bristolból. hogy szolgájával. Atyámat nem találtam otthon s a szolgálótól megtudtam. a ki a követ- kezőket mondotta: Három napig nem voltam otthon s csak hétfőn reggel. Holmes előkereste irománycsomójából a herefordshirei helyilap egy számát. de a mennyire én tudom. Sulyos seb volt a fején. hogy segitséget kérjek. hogy e kérdésre ne feleljek. de nem értettem meg. mint bünös lelkiismeretre. mi dolgom van arra. hogy megjelenésem kissé meglepi. hogy hazaérkeztem. hogy atyjával nem átallott czivakodni sem.És mit vall a dologról maga a fiatalember? . . Felkaptam a puskámat s kiballagtam a boscombei tóhoz. mert az ő háza volt legközelebb. Mikor visszatértem nem láttam senkit sem atyám közelében és sejtelmem sincs róla. a melyről atyám meg én egymásra ismertünk. hogy sebesülhetett meg. Sejtelmem sem volt arról. Rossba hajtatott. A hang után siettem s a tó partján találkoztam atyámmal. . hogy a mit mond. nem igen biztató a védelemre nézve. A következő volt: „Ezután Mr. a mint kiszállt s azután gyorsan eltávozott hazulról. hogy atyám előttem ment. 30 .Félek.Az igaz. hogy én atyámat követtem. visszataszitó a viselkedésében. mikor kinos kiáltás hangzott fel a hátam mögül. Carthy Jakabra. ott hagytam őt.: Nem tudtam megérteni. Mintha valami patkányt (a rat) emlitett volna. Utközben találkoztam Crowder Vilmossal. de nyomban rá meg- halt. Olvasd magad. Vizsgálóbiró: Mi miatt veszett össze édesatyjával utoljára? Vádl. A puskát elhajitottam s atyámat a karjaimba vettem. de azért van a vallomásban olyasmi is. mert volt valami rideg.kezet is emelt rá. Azt gondoltam. hallottam.a fiatal leány fontos vallomása szerint . A megjegyzésben rejlő magamegitélés és bünbánat. véleményem szerint.hogy ott állt atyja kihült teteme előtt s hogy épen aznap gyermeki kötelességéről kétségkivül annyira megfeledkezett. hogy valaki azt kiáltja: Cooee! (Kui!) Ez volt a rendes jel. . Vizsgálóbiró: Hogy értette ezt? Vádl. Alig tettem meg körülbelül százötven lépést. Egyebet nem tudok mondani”. hogy átkutassam a tó tulsó partján lévő tengeri-nyul tanyát. .: Kérem. hogy nem bir haragjával. Behuzódtam kényelmesen a sarokba és figyelmesen elolvastam a vallomást. Körülbelül száz lépésnyire a tótól hallottam. s miután végig- futott szemével az egész oldalon. a mely a szerencsétlen fiatal- ember vallomását ismertette. a mi figyelmet érdemel. Fejemet csóváltam. inkább vall tiszta. Mikor láttam. azt nem tudtam. csak az a föltevése téves.

miközben végigfutottam az egész tudósitáson. hogy semmi egyébre nem tudtam gondolni atyámon kivül. a mi gyanut kelthetett önben? Vádl.: Az hiszem. Mind ez. nem kell külön figyelmez- tetnem arra. kerestem. 31 .: Körülbelül tizenkét lépésnyire.: Ugy van. De arról biztosithatom. Vizsgálóbiró: Ha jól értettem. Mikor atyám mellől fölegyenesedtem. hogy vonakodása az eljárás során kárára lehet. mialatt háttal voltam feléje. a mely szerint az atya jelet adott a fiunak. Kérem feleljen. sőt mielőtt egyáltalában megtudhatta. De homályosan ugy emlékszem. Vádl. mielőtt önt látta.: És még sem felelhetek.szóltam. a mi később történt. Vizsgálóbiró: És az erdő szélétől? Vádl. hogy atyja kiáltott.: Ugy oda voltam az izgalomtól. hogy kivánságát nem teljesithetem. miről beszélgetett édesatyjával. a mit láttam. hogy vitánk teljességgel nem függött össze azzal. Valami szürke szövetféle lehetett . mielőtt látta volna. (látható zavarban): Nem tudom. Vizsgálóbiró: Hogy érti ezt? Vádl.: Igazán nem felelhetek. és végül a haldokló végső szavairól szóló különös vallomásra.: Nem.: Ugy van.: Semmi határozottat. hogy rohanás közben láttam valamit balfelől a földön. mielőtt segitséget hozott? Vádl.A mint látom . Az egyik esküdtbiró: Abban a pillanatban. hogy az a tárgy eltünt. Vizsgálóbiró: Ennek megitélése a biróság dolga. . mikor atyja kiáltására visszasietett és atyját sulyosan megsebesülve látta viszont. mikor az erdőből kiszaladtam a tó partjára. de már nem volt ott. hogy a fogoly vonakodott közelebbről megjelölni. Ezzel véget is ért a kihallgatás. a Cooee (kui) kiáltás rendes jelszava volt önnek és atyjának? Vádl. Vizsgálóbiró: Milyen messzire lehetett a holttesttől? Vádl.kabát vagy plaid.arra az ellenmondásra.: Körülbelül ugyanannyira. Vizsgálóbiró: Sajnálom. továbbá arra. hogy ön Bristolból hazaérkezett? Vádl. . mi volt? Vádl. Rámutat . Vizsgálóbiró: Hogy történt. Vizsgálóbiró: Szóval ezt a tárgyat eltüntették volna. nem vett észre semmit. mialatt ön csak tizenkét lépésnyire volt tőle? Vádl. Remélem. Vádl.még pedig joggal . csak ugy rémlett. Carthyra nézve. nagyon a fiu ellen bizonyit. Vizsgálóbiró: Azt nem mondhatja meg. a mint a biró megjegyzi.a vizsgálóbiró végső következtetése nagyon sulyos a fiatal Mc. Vizsgálóbiró: Azt hiszi. mintha lett volna ott valami.

Ibolyakék szeme csillogott.Te meg a vizsgálóbiró.Óh. szólt Lestrade. Ismerjük egymást kis gyerekkorunk óta. . arra sem képes. a hires londoni detektivre. mily képtelen ez a vád. ravasz képü. csak a mit én is megtettem már. szája kissé nyitva volt. másrészt meg tulságos kicsiny leleményességet tételeztek fel benne? Tulságos kicsit. . a kihez foghatót alig láttam életemben. a hol meg volt már rendelve számunkra a szoba. hogy megmondjam ezt önnek. hogy nem nyugszik addig. Watson. mig végül a nő biztos ösztönétől vezéreltetve Holmesre szegezte tekintetét. szólt.Bizonyosan megformálta már véleményét az ügyről az ujságok nyomán. tiz percz mulva ott leszünk. . hogy Jakab ártatlan. hogy ön is tudja. Nem. felelt Holmes. Tudom bizonyosan. 32 . A mint látom. Ma este tehát aligha használom a kocsit. rögtön ráismertem Lestradera. mikor azt hiszitek. Agyafurt.nem utasithat vissza az ember. a minő a haldokló által emlitett patkány és a ruhadarab el- tünése.Nem értem. és azt akartam.Lent vár ránk a kocsi. mielőtt belekezd munkájába. Sherlock Holmes ur! kiáltott. mikor föltételezitek. hogy ön sem tehet semmi egyebet. annál világosabb lesz. hol rám. ebbe a kedves vidéki városkába. Oly gyöngéd szivü. nyurga ficzkó várakozott ránk a pályaudvaron. . berontott a szobába egy rendkivül kedves fiatal hölgy. vizsgáljuk csak. csillámló Severnen. mialatt teáztunk.Dicsérem előzékenységét. hol barátomra pillantva.Holmes halkan nevetett s azután elnyujtózkodott a párnás ülésen. az ég felhőtelen. a mig a helyszinére nem érünk. De hát egy hölgyet . Van itt egy doboz czigarettám. s az izgalom és a gond annyira hatalmába keritette. a pamlag is jobb. . a melylyel biztositja magá- nak a biróság rokonszenvét. Hát nem veszed észre. Most pedig előveszem zsebemből a Petrarkámat s egy szót sem szólok a dologról addig. Tudom. tudja. s én ugy ismerem hibáit. Hallotta az ön hirét és véleményét kivánja hallani.Hogy elmegyünk-e az teljesen a légsulymérőtől függ. Az eset világos.Mennyit is mutat? Huszonkilencz fokot. . s ugy látszik. hogy olyan okát adja a czivódásnak. Körülbelül négy óra volt mikor végre megérkeztünk Rossba. . hová lyukadnak ki ebből a föltevésből. a ki olyan határozottan viselkedik. alaposan rajta voltatok. . Alig fejezte be szavait Lestrade. Swindonban megebédelünk majd. . hogy szinte megfeledkezett természetes félénkségéről. s minél tovább foglalkozik vele az ember. hogy a fiatal ember igazat mondott. mint a nap. a mig a büntény szinhelyét föl nem kereste. A ki ismeri őt. Gyorsan idehajtattam. hogy a maga erejéből kieszel oly tulzott részleteket. a mit el kell szinom. Lestrade elképedve bámult Holmesre. tulságos nagyot. mint senki más. én abból a feltevésből indulok ki. hogy végre megérkezett.Ugy örülök. miután keresztül robogtunk a szép Stroud-völgyön és a széles.még hozzá. Lestrade elnézően mosolygott. mint a vidéki szállók rendes pamlagai. Teringettét! Épen most állt meg a kocsija a kapuban. arcza ki volt pirulva. . Együtt hajtattunk a Hereford Arms-ba. bár ismételten biztositottam őt arról. hogy a légynek sem ártana. hogy egyrészt mind a ketten tulságos nagy. hogy kiválogassátok a legerősebb érveket a fiu ellenében. Ismerem energiáját és tudom. Bár a vidéki környezet tiszte- letére világos barna porköpönyegben és bőrharisnyában volt. Ne kételkedjék benne egy pillanatig sem. Nincs szél.szólt. .

Mc. . Bizonyára meglátogatja Jakabot a fogházban. ha holnap meg- látogatom? . Carthy ur volt az egyetlen élő ember. Mc. a hol ha jól értesültem. mert a papa nagyon beteg és nélkülöz. Holmes ur. . hogy az orvos nem fogja megengedni.Köszönöm szives felvilágositását. Isten önnel és az ég támogassa munkájában.Ugy Viktóriából?! Ez fontos adat. Óh! én tudom.Ugy van. ha nem vagyok otthon. Turner kisasszony. Igy aztán gyakran czivakodtak. .Ugy van. Ágyban fekszik. a kit papa még Viktoriából ismert.Megmondom. Jakab meg én mindig ugy szerettük egymást. .Ugy-e értesit majd.kérdezte Holmes. Üde fiatal arcza elpirult.De igaza van neki.Köszönöm.. . a bányákból. ..Igen. . kisasszony. Carthy ur sürgette. hogy tisztázni fogjuk őt. Turner ur vagyonát szerezte. Jakab gyakran összekülönbözött atyjával én miattam. hogy én meg vagyok győződve ártatlanságáról. hogy nagyon oda van és idegrendszere össze van roncsolva.Félek.Nem. . Carthy ur minden áron azt kivánta.Megbizhat bennem.. . Levonta belőle a maga következtetéseit. . a mi tőlem telik. semmiféle magyarázatot? Nem tartja ön is ártatlannak? . mintha testvérek lettünk volna. kérem.Otthon találom édes atyját. . szólt.Igen. meg vagyok győződve..Nem volna értelme annak. - Ugy-e hallotta? Reménynyel biztat.Hogy-hogy? . ártatlansága nagyon valószinü. Nem lát semmiféle mentséget. ezért nem akarta még most lekötni magát. Jakab nem lehet bünös. Turner kisasszony. mert rólam volt szó. . hogy igaza van. . hogy Jakab mielőbb feleségül vegyen engem.Most haza kell mennem.Remélem. Valóban lényegesen megkönnyitette munkámat. Willows azt mondja. Nem hallott még róla? Szegény édes atyám már hetek óta gyöngélkedik.Az orvos? .És a kegyed atyja? kérdezte Holmes. de persze Jakab még nagyon fiatal. Oh. szólt Sherlock Holmes. hogy kollégám kissé elhamarkodva itélte meg az ügyet. Megteszek mindent. a régi időből. S a mi az atyjával történt czivódást illeti. . és.Hiszen ön olvasta a tanuk vallomását. atyám ellene volt.No látja! kiáltott a fiatal lány hátraszegve fejét és diadalmas pillantást vetve Lestradera. 33 . szólt. mondja meg neki. ..Őszintén szólva.Félek. . az aranybányákból. Lestrade vállat vont. . ha holnap valami ujságot hall. alig ismeri még az életet és. hogy bármit is eltitkoljak. . és bizonyára most is rólam volt szó. hogy a vizsgálóbiró előtt azért nem akart beszélni róla.Ő is óhajtotta ezt az összeköttetést? . . mikor Holmes rávetette éles. fürkésző tekintetét. . és dr. s ez a szerencsétlenség végkép leverte a lábáról. Csak Mc.

mikor észrevette és elvitte magával. Másrészt bizonyos az is. Watson. Mennyi titokzatosság! Milyen szövevénye volt ez az egész eset a valószinütlenségeknek! Nem is csodálkoztam Lestrade véleményén.Van. miféle teljesen váratlan. az rendszerint nem beszél félre. . hogy a bal koponyafalcsont hátsó harmadát és a nyakszirtcsont balfelét bezuzta valami tompa fegyvertől eredő sulyos ütés. Carthy látott. Ez némiképen mentő körülmény volt a vádlottra nézve. Carthy Jakab ártatlanságát bebizonyitani. . A kit váratlanul halálra sujtanak. De azért talán érdemes lehetett Holmest erre a körülményre figyelmeztetni. De a mese oly sekélyes volt s oly jelentéktelen ahhoz a mély titokhoz képest. Beszéltem a fiatal Mr. szólt Lestrade méltóságteljesen. hogy unatkozni fogsz. a mit leejtett. mig távozott atyjától s mig kiáltására ujra visszarohant hozzá? Rettentő dolognak kellett történnie! De minek? Vajjon a sérülések nem árulhatnának-e el valamit orvosi tapasztaltságomnak? Csöngettem s bekértem a helybeli hetilapot. a hol elnyujtózkodtam a pamlagon s igyekeztem belemélyedni egy regénybe. Ha ez valóság volt.Miért ébreszt reményeket. pár percznyi szünet után. a mint kocsija elrobogott az utczán. Carthy ártatlanságáról. alig tiz-tizenkét lépésnyire ott térdelt atyja mellett. hogy visszatért. azután kószáltam a kis város utczáin s végül visszatértem a szállóba. . az alatt a rövid idő alatt. . a melylyel foglal- koztunk. akkor a gyilkosnak le kellett ejtenie valamelyik ruha- darabját. hogy addig ne essék. abban a pillanatban. Azután itt volt a haldokló különös utalása valami patkányra (a rat). . szólt Holmes. a melyet a fiatal Mc. Megjelöltem a leirt helyet a saját fejemen. Holmes. jegyezte meg. . valószinüleg felöltőjét.A légsulymérő még mindig magasan van.Távozott oly gyorsan.Mit tudtál meg tőle? 34 . hogy minden ujabb tényrészlet csak még inkább megerősitette Holmes meggyőződését a fiatal Mr. hogy kieszeljem az értelmét. félek. Lekisértem őket az állomáshoz. szemben álltak. Az orvos vallomása megállapitotta. Egyedül jött. mikor az áldozat fia. Sherlock Holmes csak későn tért vissza. miközben leült. mert az öreg megfordulhatott. . a mikor a hosszu utazás kimeritett. mert Lestrade a városban szállt meg. Mit jelenthetett ez? Delirium nem volt. Megy még vonat ma este Herefordba és beszélhetünk még ma a vádlottal? . a mig ugy tetszett. hogy ilyen ütést csak hátulról mérhettek az áldozatra. Sokat persze nem ért ez. a mely szó szerint közölte a nyomozás eredmé- nyét.Szégyenlem magam ön miatt.Igen. hogy azt akarta megmagyarázni. - Van engedélye arra. hogy nem mondhattam le minden reményről addig. a mely eltelt. mielőtt az ütés érte. hogy ez a szerencsétlen fiatal ember szinigazat beszélt. de néhány órára távozom csak. Nyilvánvaló volt. de azért annyira megbiztam Sherlock Holmes belátá- sában. De mire vonatkozhatott ez? Törtem a fejemet. mi történt vele. hogy a fogházban meglátogathassuk? . a mig mi nem megyünk a helyszinére.Azt hiszem. módomban lesz Mc. a mennyiben mikor látták őt czivódni édes atyjával. Valóbb- szinü volt. menekülés közben s oly merészséget kellett benne feltéte- lezni. hogy figyelmem a képzelem országából folyton a valóságra terelődött. ne menjünk-e el még ma hazulról. Végül el is dobtam a könyvet s belemerültem teljesen a mai nap eseményeinek lefolyatásába. hogy minél frissebben és erősebben kell belefogni az ilyen kényes feladatba.Akkor még egyszer megfontolom.Akkor menjünk. Carthyval. de ezt mégis kegyetlenségnek tartom. a hogy jött s nemsokára hallottuk. Föltéve. vajjon micsoda pokoli dolog. s nem szivesen vállalkoznám rá most. rendkivüli esemény történhetett. .Fontos dolog. a melyekre okvetlenül csalódás következik? Én ugyan nem vagyok tulságosan lágyszivü ember. Aztán a szürke ruhadarab. de csak kettőnk számára. feléje háttal.

Ah. de körülbelül két évvel ezelőtt. . Eleinte majd azt hittem. ki a bünös. beszéljünk egye- bekről. felhőtlen reggelre virradtunk. ha megtudja a valót. . . Carthynak. de azután meggyőződtem róla. Régi jó barátja volt az öreg Mc. hogy kérje meg Turner kisasszony kezét. Jól jegyezd meg ezt. hogy ép oly keveset tud. micsoda őrjitő helyzetbe jutott az ifju. s tegyük el holnapra gondjainkat. Kilencz órakor eljött értünk Lestrade a kocsival. Senki a világon nem tud erről. . hogy teljességgel lehetetlen megtennie. a kinek. A ficzkó őrülten szerelmes belé. de semmiről sem. Carthyt minden szenvedéseiért.Azt beszélik. Carthy milyen csávába jutott és hogy valószinüleg fel is akasztják. de a gyarmatélet megrongálta szervezetét s már jó ideje betegeskedik. mikor érkezik haza. ugy látszik. a minő Turner kisasszony.kérdezte Holmes.Ugy bizony! De száz más módon is gyámolitotta őt. és kimélni akarja. egy bristoli pinczérlány hálójába keritette az ifju Mc. mikor atyja utolsó találkozásuk alkalmával arra akarta rávenni. hogy ez a Mc. hogy a fiatal Mr. a ki egész suhancz volt még s feleségül is vétette magát vele. hol volt. milyen szives volt hozzá. ennek kinos előzménye van. ha csakugyan igaz. mert nem teszi azt. A környéken mindenki emlegeti. ugy-e. hogy a fia feleségül veszi Turner leányát. a melytől függ az egész eset.Csakugyan? És ön nem ütődik meg egy csöppet sem azon. a mit legjobban szeretett volna tenni. a ki minden jel szerint nagyon kemény szivü ember volt. hogy vonakodott feleségül venni oly bájos ifju hölgyet. Turner olyan beteg. nem igen volt semmije sem. a ki tudvalevően egyetlen örököse lesz a nagy vagyonnak. mikor korholták. a mint Holmes előre megmondta. Ez a szerencsétlenség nagyon rossz hatással volt rá. Ez az a két döntő körülmény. . hogy van más férje régebbről a Bermuda Dock-Yardban. mikor megtudta az ujságokból. a ki öt évig távol volt valami intézetben. De a bajnak is megvolt a maga jó oldala. hogy a meg- gyilkolt azt kiáltotta „Cooee!” mielőtt megtudta.Ma reggel komoly hirt kaptam. mert tudta. Azt hiszem. hogy a hatherleyi majorságot ingyen adta ki neki haszonbérbe. ha jól sejtem? . szólt Lestrade. s ragyogó. Carthy. mint a többiek.Jó hatvanas. szóltam. hogy tudja. Az utolsó három napot Bristolban töltötte az ifju pinczérnőjével. de nem tette. Carthyt. Ez fontos körülmény. ugy hogy az ő házasságuk tulajdonképpen érvénytelen.Ah! A bünös? Különösen két körülményre akarom felhivni a figyelmedet. helyén van a szive. mert megtudtam. ha nincs ellenedre. Semmiről. . mintha 35 . s hogy ez a valaki nem lehetett a fia. jótevője is. s az öreg nem tudta. .Nem igen irigylem az izlését. . s elindultunk a hatherleyi bérlőlak és a Boscombe-tó felé. feltétlenül elüzte volna őt.. hogy a meggyilkoltnak találkája volt valakivel a tó partján. de képzelheted. mindig arról beszélt. Most pedig. Merő kétségbeesésben emelte kezét könyörgésre. . és atyja. hogy a fia már visszatért. mikor jóformán nem is ismerte még a leányt. Éjjel nem esett. sőt bátran mondhatom. mert a pinczérlány. hogy állapota reménytelen. oly biztossággal emlegette ezt a házasságot. de kellemes benyomást tesz az emberre és azt hiszem. .Idősebb ember. Nem igen eleven ember.szólt Holmes. s a kit Turner oly nagy hálára kötelezett. és a mi még feltünőbb. Aztán meg nincs is miből megélnie a fiunak.De ha ő ártatlan. szakitott vele azonnal és megirta neki. . ki akkor a bünös? .Igazán? Ez nagyon érdekes. Az első az.Semmit. mert a fia távol volt hazulról. ez a kellemes hir megvigasztalta az ifju Mc. A másik az. és atyja nem is tudta.

De a leeresztett zsaluk és a füsttelen kémények kihalttá tették. kényelmes két emeletes épület volt.szólt Holmes gunyosan. Arcza piros volt és sötétebbnek tetszett.Végre szerencsésen eljutottunk ujra az okoskodáshoz és a következtetésekhez. ha ez az épület itt balra nem a hatherleyi bérlőlak volna. szólt Lestrade. lápföldön haladtunk. A detektiv közönyösen és kicsinylően. az udvarba vezettetett bennünket. a honnan valamennyien elindultunk a Boscombe-tóhoz vezető kanyargó ösvényen. mintha ugyanannyi ostorzsineg lett volna.önnek nagy munkába kerül a tények számontartása is. a holdfény tisztább a ködnél. válla meggörbült. a 36 . . s hogy minden elmélet.És ez? . szótlanul haladt a rétek közt kigyózó ösvényen s azután át az erdőn a Boscombe tó felé.Ugy van. ugy mint most.De alaposan tévednék. hiu holdfény. . mig én érdeklődéssel ügyeltem barátom minden mozdulatára. hogy idősb Mc.Annyi bizonyos. Bekopogtunk. miután a csizmákat hét-nyolcz különböző ponton rendkivül pontosan megmérte. Holmes hol előreszaladt. Szemöldei két éles. palával födve. A Boscombe-tó. Carthy gyilkolta meg. a melyet én megmarkoltam. Holmes.neki csupán a tervet kellene megpenditenie. szólt Holmes nevetve. mert lápvidék volt az egész környék és számos lábnyom látszott nemcsak az ösvényen. a hatherleyi bérlet és a dusgazdag Turner parkja között terül el a határon. Nem következtet ebből semmire sem? . számontartani a tényeket is.Ez. hogy kérdést vagy meg- jegyzést meg sem hallott. Elég munka. hogy a többi magától bekövetkezzék? S a leg- különösebb a dologban az. hogy alig vettem észre azt a nyomot. szürke falain nagy sárga zuzmó- csomókkal. fekete vonalba huzód- tak össze. vágott vissza Lestrade kissé ingerülten. Tekintetét földre szegezte. A ki csak a Baker-utczai nyugodt gondolkozót és logikust ismerte. hogy a mint megtudtuk. a hol a holttestre ráakadtak s a talaj csakugyan oly nedves volt. s a cseléd. Nedves. a melyet a test zuhanása okozott. Gyorsan. a melyek alól aczélkeménységgel csillogott ki a szeme. A leánya világosan bevallotta nekünk. hogy van egy tény. Carthyt az ifjabb Mc. a melyet a gazdája a halál perczében viselt. friss nyomot hajszolt. . . ilyenkor alig ismert volna rá Holmesre. hol megállt s egy izben kitért egy kissé bele a rétbe is. Lestrade meg én nyomon követtük. Holmes kivánságára megmutatta azt a pár csizmát. A tulsó partot szegélyző erdőség fölött láthattuk a gazdag földbirtokos kastélyának kiugró vörös oromzatát. mikor. A tó Hatherley felőli partján az erdő nagyon sürü volt. Turner maga idegenkedett ettől a gondo- lattól. Lestrade pontosan megjelölte azt a helyet. a mely ezzel ellenkezik. mintha még mindig a borzalmas büntény sulya nehezednék rá. hogy határozott czélja van minden lépésének. ajkát összeszoritotta s hosszu. Holmes. Holmes. Sherlock Holmes teljesen megváltozott. a mely a végzetes napon volt a lábán. .No. ez az. hanem a keskeny gyepszegélyen is az ösvény mindkét oldalán. türelmetlen mozgással válaszolt rá. nem ugyanazt. Orrczimpája szinte állati gyönyörrel remegett a vadászat hevében s elméjét annyira lefoglalta a megoldásra váró feladat. felém hunyoritva. csak a fák és a tavat szegélyző nádas között huzódott mintegy husz lépés széles nedves pázsitöv. erős nyakán ugy kidagadtak az erek. a mely mintegy ötven lépés átmérőjü náddalszegett kis vizfelület.Igaza van. Tágas. . Mire való elméleteket és képzelgéseket hajszolni? . s megmutatta egy pár csizmáját a fiunak is. vagy legfölebb gyors. mig ön sehogysem bir vele. mert meg voltam győződve. .

a hol azelőtt fekhetett volna. nem találtam nyomát. Azt hiszem. ha jól láttam. Azután egy gyalogösvényen keresztülvágott az erdőn. felforgatva a leveleket és a szárazgallyakat.Ez bizonyára önt is érdekli. egy nagy bükknek.. hol ujra megtalálva nyomot. szopókát használ és tompa zsebkése van. s amott tünik el a nád között. Ez elárulja egész történetét. megy. a környék legnagyobb fájának. lábujjhegy! És teljes szokatlan csizma! Jön. sok egyéb dolgot is kiolvasott a letaposott füből. . a melyet az erdőben vett fel a földről.Fü nőtt alatta. De honnan jön? Fel s alá futkosott. Holmes magával hozta a kődarabot is.És a gyilkos? . Azt hittem. hogy jobban lásson. .Oh. s elsöpörtek minden nyomot hét-nyolcz lábnyi területben a holttest körül. szólt aztán szokott modorában. . s még egyszer arczra feküdt. én is ott leszek nemsokára. tett bele egy boritékba. jegyezte meg.Nincs is rajta. ezt is gondosan megvizsgálta és zsebre dugta.Ezzel követték el a gyilkosságot. indiai szivarokat sziv. Megfelel a sérüléseknek. Éles kődarab hevert a moh között. miközben folyton beszélt inkább csak saját magának. a mig ki nem jutott az ország- utra. hogy találok valami fegyvert vagy más nyomot. milyen egyszerü lett volna az egész dolog. .mint feszülten figyelő arczán és fürkésző szemén észrevettem. mikor a fiu megállt. megmutatva a követ. Vakondok is követhetné.Mért mászott bele a tóba? kérdezte. És ez? Haha! Mi ez? Lábujjhegy. jobb lábára biczeg. De mi ez itt? A puska tus nyoma. Carthy lába. De hogy az ördögbe. .Rendkivül érdekes eset volt. Körülbelül tiz percz mulva kocsin ültünk mind a hárman s visszahajtattunk Rossba. Nincs időm! Mindenütt ott van a nyoma a befelé görbülő ballábának.? . De emitt van három külön nyoma ugyanannak a lábnak.természetesen a köpö- nyegért. Mint a nyomra bukkant vadászeb. ez a szürke ház jobbra a tiszttartó lakása. Más fegyvernek nyoma sincs sehol. a mint fel s alá járkált. ide-oda futkosott. . Elővett egy lencsét s lefeküdt esőköpönyegére. balog. mikor a földön látta atyját. Menjenek talán előre a kocsihoz. Szaladt. mielőtt ugy rontottak ide. mig sarka alig érte a földet. letapos- va mindent. a hol minden nyom megszünt. 37 . . az árnyékába. vastagtalpu vadászcsizmát hord és szürke köpönye- get. Emitt meg az atya lába. a mi. hogy nyomába jussunk. Lestrade. hogy hallgatózzék. Olyan helynek. mig végre eljutottunk az erdő szélére. s lencséjével megvizsgálta nemcsak a talajt.Ez az ifju Mc.Hogy tudja akkor? . de elég lesz ennyi is. a meddig csak felért. Oh. Kétszer sétálva ment és egyszer gyorsan szaladt. megelégedése jeléül halkan felkiáltva.Nem látok rajta semmi nyomot. jó ideig fekve maradt. ha itt lehettem volna. Van egyéb ismertetőjele is. . por volt. hagyjuk ezt most. . Itt jött a tiszttartó és kisérői. hol elvesztve. . mig végre társamhoz fordult. Holmes megkerülte a fát.. ugy hogy talpa mélyen besüppedt a talajba.Gereblyével vizsgáltam a vizet. valamit. hanem a fa kérgét is. mint valami bivalynyáj. Betérek egy szóra Moranhoz s talán irok is néhány sort. Néhány napja került csak oda.Magas ember. majd ujra jön . Ezután hazamehetünk ebédelni.

de este val- ószinüleg visszatérek Londonba.Jer csak. szólt Holmes nyugodtan. . járt Ausztráliában. hogy atyja .Az elmélet nagyon szép dolog. Lestrade vállát vonogatta.És abbahagyja a dolgot? .De a titok? . hogy ártatlan. . s igazán nem futkoshatok mindenfelé.Sajnos. de csupán ezt a szót értette meg a fiu.Hogy magyarázod a „Cooee!” kiáltást? . hogy felkeltse annak a valakinek figyelmét. Ez a vidék nem igen népes. Több szót mormolt. A másik a patkány (a rat) szó. a kit Mc. a mely azonnal megragadta mindkettőnk figyelmét.Aligha lesz nehéz ráakadni. nekem is megvan a magam módszere. A fiu. Bristolban volt. . De ez a „Cooee!” határozottan ausztráliai kiáltás. felelt Holmes nyugodtan.Én utbaigazitottam. ha az. még pedig olyan.Nos tehát.Az az ur. . . csakhogy nekünk keményfejü angol esküdtekkel van dolgunk. Watson. befejezem. .Meg van fejtve. Már most vizsgálódásunk- nak ebből a két pontból kell kiindulnia. vizsgálva az esetet. . Carthy a Boscombe tó mellett várt. hogy a kiáltást meghallotta. a kivel az öreg Carthynak találkozója volt a tó partján. miután leszedték az asztalt. Isten megáldja! Mielőtt elutazom.Ülj le ide a székre s hallgasd meg a mondókámat. biczegő alakot. Ma délután dolgom lesz még. Elváltunk Lestradetól s a szállóba hajtattunk. én meg majd beszélek.Nem. irok majd még önnek valamit.De hogy magyarázod ezt a szót „a rat”? Sherlock Holmes elővett a zsebéből egy összehajtogatott papirlapot és kiteritette az asztalra. a melyet az ausztráliaiak gyakran használnak. Nem tudom még mitévő legyek és szükségem van a tanácsodra. .Lestrade nevetett.a mint elmondta . hogy a fiunak nem szólhatott. Carthy vallomásában két olyan mozzanat van. a kit leirtam az imént. Gyujts rá egy szivarra. . Ime erős gyanu támad ennélfogva.Nous verrons (majd meglátjuk). . ne feledd el. benned azt. a hol már tálalva volt.De kicsoda ez? . hogy a fiu tiszta igazságot beszélt.Ki a bünös tehát? . . s kezdjük azzal a föltevéssel. Itt a lakása. . mielőtt látta őt. 38 .a „Cooee!” kiáltást hallatta. . én még mindig kételkedem. a melyet a haldokló emlegetett.Kérlek szépen. . . Tiszta véletlenség volt.Igaza van. szólt. a mennyire az öreg tudhatta. . szólt.Nyilvánvaló. az ifju Mc. hogy bünös. A „Cooee!” kiáltásnak az volt a czélja. hogy kutassak egy balog.Én gyakorlati ember vagyok. Az egyik az. Holmes szótlanul gondolataiba mélyedt s kinos zavar tükröződött az arczán. szólt. Bennem azt a hitet keltette.Önnek is megvan a saját módszere. . Hiszen nevetne rajtam mindenki a hivatalban.

rotterdami gyártmány. mint a bal láb nyoma.. . . Indiai szivar volt. a mint az orvosi szemle megállapitotta. szólt. mert a tó csak két helyről közelithető meg. .De hogy jutottál rá ezekre a részletekre? .Ballarat. Az ütés hátulról jött. Ráakadtam a szivar hamujára s különös jártasságom a dohányhamu fajták terén képessé tett arra. Tegnap este távirati uton megrendeltem Bristolból. A talaj vizsgálatnak köszönhetem azokat az apró részleteket. . a mely föltéve. .Csodálatos! kiáltottam. . Kisebb sulylyal nehezedett rá. Sőt még szivarozott is ott. egy ujabb bizonyosság.Ez is igaz. Tehát .Most jön mai kirándulásunk. jelentékenyen szükre vontam a vizsgálódás körét. . . a ki a kerületben lakik. a hová hajitotta. hogy a hamuból megállapitsam az indiai szivart.Nyilvánvaló. sánta. .És ezt? kérdezte tovább felemelve a kezét. . Miután megtaláltam a hamut.De miért balkezes? . jól körülnéztem és rábukkantam a moh között. A puszta homályból ilyeténképen határozottan kibontakozik egy szürke köpönyeges ballarati ausztráliainak az alakja. Az öreg Mc.Arat feleltem. . .De a sántasága? . Különös fajta csizmája volt. vagy a bérlőlakból vagy a parkból. a szivarcsutkára is.mivel biczegett. hogy termetét lépéseinek hosszából meg tudod itélni. . mialatt az apa fiával beszélgetett.Ez igaz. Ott állt a fa mögött. a mint látod.És a szipka? 39 . Ez és ez Ballarat-ból. Most pedig.Te magad is megütődtél a sérülés különös voltán.Ugy van. a miket elmondtam annak a bamba Lestradenak.Hogy olvasod ezt? . . hogy a fiu vallomása hiteles. . . A csizmájára is rávallottak a nyomok. be- hatóan foglalkoztam ezzel a kérdéssel s irtam egy kis értekezést is 140 különböző fajta pipadohányról.S ez csak olyan ember lehet. a melyet a haldokló emlitett s a melynek a fiu csak a két utolsó szótagját értette.Ismered módszeremet.Ez a Viktoria gyarmat térképe. szivarról és czigarettáról.Ugy van. ha a gyilkos nem balkezes.Azt tudom. Ez volt az a szó. mint a rendőrség képviselőjének. a hová idegen ember nem igen juthat be. A szürke köpönyeg volt a harmadik mozzanat.Jobb lába nyoma mindenütt jobban elmosódott. Csekélységek megfigyelésén alapszik. Eltakarta kezével a térkép felsőrészét. közvetlen közelből és mégis baloldalt érte. A mint tudod. Már most hogy történhetik ez. Carthy ki akarta mondani gyilkosának a nevét.

. Carthyról. Szavamra mondom. Igy aztán megigérhetem. . ha az esküdtszék bünösnek mondta volna. . mintha csak elmetszetted volna a kötelet. a mely már a nyakán volt. szólt Holmes komolyan. mintha hallotta volna is már a kérdésre a feleletet. . de a metszés nem volt sima. . biczegő járása s meggörbült válla arra vallottak. ha én látogatom meg önt.Hogyan? .Megkaptam.Holmes. hogy valami idült halálos baj áldozata. . 40 . jelentette a pinczér kinyitva a társalgó ajtaját s beeresztve a vendéget. Az öreg kezébe rejtette az arczát. Megtudtam. feltünő alak volt. .Mondja el nekünk a valóságot. . ha egyetlen leányomat nem sajnálnám. . . Ebből következtettem a tompa zsebkésre. Látom.Turner János ur.Én nem vagyok rendőrtisztviselő.Tessék helyet foglalni a pamlagon. nem harapva. Az orvosom azt mondja. hogy itt kiván velem találkozni. nyers vonásai és hatalmas tagjai szokatlan lelki és testi erőt árultak el.Már most is beszéltem volna. mint a szavakra válaszolva.. ha elkerülhetetlenül szükséges. szólt Holmes. Tehát szipkát használt. A szivar vége metszve volt. . hogy az ön leánya hivatott ide s én tulajdon- képen az ő érdekeit képviselem. szólt Holmes előzékenyen.Azt hittem. . Sürü szakálla. ha meghallja. hogy csak akkor használom fel. mélyre szántott.ugy van. hogy vallomását csak a végső szük- ségben fogom felhasználni az ifju Mc. a tiszttartóm felhozta.Ugy van. hogy nem menekülhet s meg- mentettél egy ártatlan emberi életet oly igazán. hogy a feltünést elkerülje. A bünös.Láttam..Én a végét járom már. Megszakadna a szive - meg is fog szakadni. szóltam. Ön aláirja és Watson lesz szives tanuskodni mellette. Fogadom. hogy megrokkant aggastyán. Carthynak ki kell szabadulnia.De a fiatal Carthyt nem engedtem volna bántani. hogy a szivarcsutka nem volt a szájában. de szivesebben halnék meg saját házamban. De természetesen az ifju Mc. nem bizonyos. mint a börtönben. hatalmassá tették a megjelenését.Örülök e kijelentésének. szólt Holmes inkább a pillantásra. Carthy megmentésére. Holmes felállt s tollat ragadva és néhány lap papirt téve maga elé odaült az asztal mellé. . A belépő férfi különös. oly szükre vontad ez ember körül a hálót. . szólt. hogy az emberek beszélnének róla. Lassu. Az első pillantásra tisztában voltam vele. . . bevallottam volna mindent. de kemény.Én majd leirom a tényállást. szürke haja és tömött bozontos szemöldöke együttvéve méltóságossá. Tudok mindent Mc. .. Czukorbetegségem van évek óta.Talán nem jut a dolog annyira. de arcza hamuszürke volt s ajka és orrczimpái körül kékes árnyék játszott.Az Isten legyen velem! kiáltott. elélek-e még egy hónapig. szólt az öreg Turner. hogy letartóztattak. mindez hová czéloz.És miért kivánt találkozni velem? Fáradt szeme oly csüggedten tekintett barátomra. Azt irta.Megkapta a levelemet? .

és szó nélkül adtam neki mindent. mintha jól meg akarta volna jegyezni arczom minden vonását. a mint tudják. Megrohantuk őket. Engem husz esztendőn át tartott vasmarokkal és megátkozta az egész életemet. Ha nem teszed meg. mint a rendőrség elől. Bár az Isten ugy akarta volna. Akkor még tüzes vérü. s a gyarmat népe ma is emlegeti még a mi Ballarat-bandánkat. Elizt. szólt. . Nem volt soha békém. ép ugy. s rajta voltam. A mikor csecsemő volt még csak. Mc. mindenre kész ficzkó voltam. . Mc. hogy bárki is gyanakodott volna ránk. de elmondani hamarosan elmondom. nyugalmam. hogy eltarts bennünket. rám vigyorgott mindenütt Mc.Nem bánom. s azóta itt éltek legjobb darab földe- men minden bér nélkül.Önök nem ismerték a halottat. szólt az öreg Turner. .Itt vagyunk Jack. . mielőtt a zsákmányt hatalmunkba keritettük. megragadva karomat. hogy bünös uton szerzett pénzemmel minél több jót müveljek. Black Jack of Ballarat volt a nevem. Nem szabadulhattam tőlük. hanem mert atyja vére volt benne s ez elég volt nekem. apró kacsója már akkor is mindennél jobban értett ahhoz.Kérdés. Megbeszéltük. Nem engedtem. szabad. A helyzet egyre rosszabbra fordult. mig végre olyat kivánt tőlem. Nem akartam ezt az átkozott fajt összekeverni az enyémmel. s bár feleségem fiatalon meghalt. mikor Mc. A cselekvés sok időt kivánt. Carthy fenyegetődzött. s a te gondod lesz. a mit nem adhattam oda neki. Carthy ravasz képe. Elmondom először azt. Itthon elváltam régi czimboráimtól. meg kellett kapnia. minél nagyobb lett Elize. . Ezentul családodhoz fogunk tartozni. itt hagyta maga helyet az én drága kis Elizemet. Carthy tudta. Carthy csakhamar észrevette. de megkiméltem. nem mint- ha fiát nem szivelhettem volna. inni kezdtem. a ki nem volt más. El voltam szánva a legrosszabbra.A fia. a mely akkor éppen eladó volt. mert Mc. hogy letárgyaljuk az ügyet. csak gyermekemet. . hogy nyugodt. De mi az első összecsapásnál négyüket kivetettük a nyeregből. pénzt. hatan mi is. Most pedig elmon- dom önöknek az igazságot. hogy engem a jó ösvényen vezessen.Bementem a városba valami befektetés miatt. Azt lelkemre mondhatom. . ezt a Mc. Megvettem ezt a birtokot. Minden a legjobb rendben folyt. s megtettem minden tőlem telhetőt. élek-e a tárgyalásig. s a rendőrség mindig kéznél van. a mely fegyveres kisérettel Ballaratból Melbourne- ba tartott.Igy kerültem ide nyugatra. házakat. az erdőkbe vettem magamat. Azonban közülünk is megöltek hármat.. ugy hogy kemény munkánk akadt. s elhatároztam. De én szilárdan ellenálltam. Szörnyen le volt rongyosodva. hogy a multat kiengeszteljem. . 41 . s a Regent-utczában találkoztam vele. hol egy-egy állomást fosztottunk ki. ugy hogy nekem igazán mindegy. hogy akkor agyonlőjjem. hogy beteg ember vagyok s jó fogásnak gondolta. hogy lányom előtt még óvatosabban titkoltam a multat. Bárhová fordultam. bár láttam. Maga volt a megtestesült ördög. Hatan voltunk. hogy merően rám szegezte ravasz apró szemét. Elizt kivánta. hogy kerültem a hatalmába. Hatan voltak ők is. Én pisztolyomat a kocsis fejének szegeztem. a nélkül. hogy ily ember karmai közé kerüljenek. vakmerő. Rossz társaságba kerültem. Isten óvja meg önöket attól. hol a bányákba igyekvő szekereket. a területemmel nem volt szerencsém. vad életet éltünk. Meg is nősültem. uj életet kezdtem. mint ez a Mc. fölcseperedett. Carthy karmaiba kerültem. én meg a fiam. Egy szóval. földet. hogy fiát ültesse bele az egész vagyonba. A mit megkivánt. A multat nem felejthettem. tisztességes életet fogok folytatni. egy szóval azzá lettem. hogy találkozunk a tó partján. gazdag emberek voltunk s visszatértünk Angliába. mint a lányom. Carthy.Egyszer egy aranyszállitmányra lestünk. . szeretném megkimélni a gyalázattól. Carthyt. középütt házaink között. Anglia törvénytisztelő ország.A hatvanas évek elején kerültem ki az aranyásók közé. Ketten vagyunk. a mit itthon utonállónak mondanak.Elillantunk az aranynyal.

Halálos órájukat valamikor meg fogja könnyiteni az a gondolat.. . hogy sohase kerüljünk ilyen kisértésbe! .Adja Isten.a mi titkunk marad. szólt Holmes. Remegve. mintha valami utczai czafat lett volna.Tekintettel az ön egészségi állapotára . Ön maga is jól tudja. . ilyen ember hatalmába van. mikor az öreg aláirta vallomását. nem is sejtve milyen sötét felhő borul multjukra. de életem mártirság volt. . ha ezt a gaz nyelvet elnémithatom. a melyet menekülés közben leejtettem.Ugy hát Isten önnel! szólt az öreg ünnepélyesen. . . Nagyot vétkeztem. Leütöttem. Majd megőrültem arra a gondolatra. De emlékem és leányom! Mind a kettőt megmenthettem. Ha nem itélik el. És megtenném ujra is.Adja Isten. és nem éreztem annyi lelkifurdalást sem. a mig egyedül marad. igy történt minden. De mikor hallottam. Mc. a melyet Holmes feljegyzett. uraim. Nem vethetnék véget ennek az állapotnak? Én már féllábbal a sirban voltam. És meg is tettem Holmes ur. akár meghal . 42 . ez több volt. hogy nem sokára az esküdtszéknél magasabb biró előtt kell számot adni tetteiért. bár még egyszer vissza kellett fordulnom köpönyegemért. hogy vegye feleségül a lányomat. hogy békében engedtek engem megválni az élettől.semmi. de most már halott. Carthy Jakabot az esküdtszék felmentette számos kifogás alapján. mint a mennyit elviselhettem. Sürgette fiát. mérges fenevad lett volna. . a melyekben én sinlődtem. összetörve botorkált ki az óriás öreg a szobából. Az öreg Turner két hónapig élt még e találkozás után. .Mikor odaértem. gyámoltalan földi lényekkel? Mc. s ha az ifju Mc. miről beszélnek. hogy a két halálos ellenség fia és leánya boldogan élnek majd együtt. Carthy a fiával beszélgetett. És most mi a terve? . a melylyel megvezekeltem érte. hogy én magam és minden. És valószinü. a mi drága nekem. kénytelen leszek előállni vele. De hogy a leányom is ugyanazokba a békókba kerüljön. tudtam hogy az én sorsom meg van már pecsételve. Szivarra gyujtottam és egy fa mögött vártam. halandó szem soha az életben meg nem látja.Nem az én dolgom elitélni önt. elöntött a harag és a keserüség. Bár elmém világos volt és testem elég erős. annyira nem törődve lányom véleményével. hosszu szünet után.Mért is üz ilyen játékot a sors a szegény. Ez a valóság. Carthyt elitélnék.akár életben marad ön. Megőrzöm vallomását. a melyeket Holmes emelt a védő utján. uram. mintha valami gaz.Kiáltására visszatért a fia: de én ez alatt bejutottam az erdő sürüjébe. S az ön titka .Isten óvjon bennünket! szólt Holmes.

elején a franczia köztársaságtól kapott valami rendkivüli fontos ügyben megbizást és kétrendbeli értesitése. a melyek Sherlock Holmes halála hirét előidézték. . Sherlock Holmes halála. Szerk. ha beteszem az ablaktáblákat? Azzal felkelt. hogy 1890-ben. mint akkor. őrültség és nem bátorság. a tragédia egyik szereplője bátyjának levelei pedig teljesen elferditve. hogy most is olyan fájdalmat okoz. eléggé ismer arról az oldalról. ha a kellő óvatosságot szem elől tévesztjük. 43 . annak füstjét szemmel látható élvezettel szitta. hogy éppenséggel nem vagyok félénk természetü. . nagyon jól tudom. hogy igen sok kivánnivalót hagy hátra. ha kutatásainál megbizható emberre volt szüksége. gondosan bezárta a táblákat. De. a melyekben bátyjának emlékét az utókor előtt tisztázni akarja. Szabad tüzet kérnem? S rágyujtva egy czigarettára. ha az embert közvetetlen veszély fenyegeti. arra inditottak. Nehéz szivvel ragadok tollat. időről-időre még felkeresett. De nincs ellenvetése. azt helyezte kilátásba. Jegyzeteimből az is kitünik. amit Narbonne-ból és Nimes-ből küldött.mondá. a mely két év előtt ugy feldulta életemet. kedves Watson.egy kissé nagyon is könnyelmüen bántam el ezzel a rozoga szerkezettel. szigoruan az igazsághoz képest átadjam a közönségnek. hogy azt el- hallgatni barátom emléke elleni vétek lenne. nem is akartam papirra vetni. Érzem is. De James Moriarty ezredesnek nemrég megjelent levelei.Ugy látszik. végén és 1891.kérdém én. hogy Holmes 1890. hogy mennyire meglepett. de az erre szükséges alkalom mind ritkább lett.Azt hiszem. . hogy az egészet. . gondolataimat kitalálva. Éppen azért azt az esetet. . . s szorosan a fal mellett tartva. Az esetről nyilvánosságra hozott körülményeket a hirlapok csak nagyon hézagosan adták elő. *** Nősülésem és meglehetősen megindult orvosi gyakorlatom következtében . Igy tehát nem marad egyéb hátra. Ő ugyan.a mint talán a szives olvasók emlékezni fognak .Mit jelentsen az kedves Holmes? . ön fél valamitől . hogy az én lángeszü barátomnak Sherlock Holmesnak emlékét megörökitsem. mikor ápril 24-én szobámba láttam belépni. A mi azoknak az élményeknek és kalandoknak leirását illeti.Mindenesetre.És mitől. ha szabad kérdeznem? . annál is inkább. . mint a Sherlock Holmes és Moriarty professor drámáját az igazsághoz hiven előadni. mert én vagyok az egyetlen. a ki annak a felejthetetlen tragé- diának szemtanuja volt s azt minden egyes részletében olyan alaposan ismeri.gyérebben érintkeztem Baker-utczai régi barátommal.Bizony-bizony . * „A Sherlock Holmes feltámadása” czimen e kötet elején közöltek teljes megérthetése czéljából az alábbiakban közöljük azon eseményeket is. Gondolhatni tehát. a melyeknek ismeretségünk kezdete óta együttesen részesei voltunk. hogy valószinüleg hosszabb ideig lesz elfoglalva.amint jegyzeteimből kitünik - ilyen eset csak mindössze háromszor adta elő magát. ugy.Szélpuskáktól.* Irta: Conan Doyle. s fájdalmamra őt a rendesnél is halványabbnak és soványabbnak láttam.

felelé mosolyogva. mondá azután. hogy attól kiváló szellemi képessége nem hogy megóvta volna. ellenben a mit most fogok elmondani.Nos éppen abban rejlik az ő geniálitása és bámulatra méltósága. s nyugalomba vonulnék. hogy ha végeztünk.Egészen egyedül. Ez által egyik kisebb felsőbb iskolánkon tanszékhez jutott s minden látszat szerint egy fényes jövő küszöbén állott. hogy valaki csak megkisértené vele a harczot felvenni. Jó családból származik. engedje meg. a kapu helyett a kert falán távozhassam. . . .Hová? . de még inkább ösztönözte. csakhogy nekem is már évek óta feltünt. Midőn észrevette. hogy kisérjen el egy hétre a kontinensre.Csodálatraméltó életpályát futott meg eddig.Nem biz’ az. .De mondja csak.De hát mit csinál az a világrabló? . Évekig dolgoz- 44 .Az már nekem egészen mindegy. Huszonegy éves korában egy tanulmányt irt Archymedes egyik tételéről. . hát mit jelent mindez? Kinyujtotta a kezét s láttam. a mi egész Európában feltünést okozott. az utóbbi időben a svéd királyi háznak s a franczia köztársaságnak tett szolgálataim jutalma olyan jövedelmet biztosit részemre. a mely a tettes körül font hálót az adott pillanatban egy rántással széttépi és a bünöst az igazságszolgáltatás keze elől elvonja.Amint látja. Ennyi. hogy ha e felett az ember felett győzelmet tudnék aratni. Magától értetődik. hogy minden nagyobb büntény mögött egy olyan titkos és hatalmas kéz müködik. hogy ilyen körülmények között egyike lett a legveszedelmesebb Rinaldóknak. . könyökével térdére támaszkodva. gyilkosságoknál tapasztaltam ezt a titokzatos gépezetet. oda van hosszasabb látogatóban. egy pillanatig sem hagyna nyugodni.. hogy ilyen későn alkalmatlankodom s mindjárt arra is kérjem.Mert köztünk legyen mondva.. .Igazán? Egészen egyedül van? . itthon van. Már maga ez az egy dolog a bünkrónikák legelső hősévé avatja. .. lopásoknál. mert Holmes nem szokott hiábavaló utazásokat tenni. akárhová. rendkivül sápadt arcza pedig roppant izgatottságot árult el. hogy London gazember-matadorjait senki ugy nem ismeri. rablá- soknál. hogy egészen átadhatnám magamat vegyészi kisérleteimnek. kitünő nevelésben részesült s bámulatraméltó tehetséggel bir a matematika iránt. hogy ez a Moriarty kénye-kedve szerint garázdál- kodhatik egész Londonban a nélkül. . Azt tudja.Ön kétségkivül hallott már Moriarty professorról egyet-mást? . . a felesége? .Soha semmit. a mit a rendőrség tud felőle. .De az istenért. . hogy mindkét csuklója be van kötve és vérzik. betöréseknél. magyarázatba bocsátkozott. De azt nem tudom türni. Csakhogy szerencsétlenségére átöröklés utján olyan sátáni hajlamot érzett büntettek elkövetésére. Egész komolyan mondom. hanem nagyon is hus és vérből való gazemberek.Bocsánatot kell kérnem.Egész Londont felforgatja és mégsem ismeri senki. a ki körül valóságos legenda-kör képződött s ő kénytelen volt állását otthagyni s Londonban letelepedni. kiáltá Holmes.Mindez felette feltünő és nyugtalanitó volt. Mindenütt. mint én. nem agyrémek üldöznek. magam tudtam meg. hogy megfigyelem. kedves Watson.Akkor legalább nem esik olyan nehezemre azt az ajánlatot tenni. s az emberiséget tőle megmenteni: életpályámat befejezettnek tekinteném.

de be kell vallanom. csak abban az esetben. Ő csak a tervező. de körülötte egész sereg mindenre képes segédszemélyzet lappang. a professor ur tudtán kivül szerezhettem volna meg. hogy tudós és aszkéta. hogy megrendültem. De végre mégis fedetlenül hagyta egyik oldalát. miután annyira a sarkában voltam. S a főtettesre senki még csak nem is gyanakszik. Rendkivül magas és sovány. minden lépésemet tudta. hogy a tanár ur egész személyzetével a rendőrség kezében lesz. de annál elkeseredettebb élethalál-harcz. de az igazi bünös soha. Éppen csak hogy egy kis előnyt tudtam magamnak biztositani. hogy egy végrendelet. ő a gazemberek Napoleonja. Megjelenése különben sem meglepő. egyszerre csak feltárul az ajtó s a professzor előttem áll. akkor egészen simán folyt volna le az egész. épp oly számitó és óvatos is. jobban mondva. hogy menthetetlenül fogva legyen. hogy lehetetlen megközeliteni. Ma reggel akartam a végső rendelkezést megtenni s három nap mulva az egész nyélbe lett volna ütve. ha nem hamarkodjuk el a dolgot. ő az értelmi szerzőjük. Ő maga tényleg semmiben se vesz részt. . hogy a szálak Moriarty kezébe futnak össze. Három nap mulva. széttépem ezt a veszedelmes szövevényt. de egyébütt is tőle származik. Ön tudja. mert az igazat megvallva. Csakhogy ez az ember.tam rajta. most az egyszer egyenlő erejü ellenféllel állok szemben. hogy gazságain nem is tudtam ugy szörnyü- ködni. elegendő volt. a mire rájöttem. Lelkemre mondom kedves Watson. Csakhogy ez az ő páratlan óvatosságával szemben lehetetlen volt. a mely világot fog vetni negyven fel nem deritett büntényre s az egész bandát akasztófára juttatja: de jól értse meg. ugy bocsátja ő is szerte az ő szövevényét. S ilyenkor soha sincsen hiány sem pénzben sem utánjárásban. csak a pro- fessornak kell utasitást adni s minden megtörténik karikacsapásra. Ha mindazt. a melynek minden egyes szála rezgését nyomban megérzi.s ez. azaz bünösségét ugy bebizonyitani. Ezt konstatáltam hosszu kutatásaim révén kedves Watson s feltettem magamban. magam előtt láttam. Minduntalan kirántotta a fejét a hálóból s én csakhamar ismét megfogtam. hogy leleplezzem a kulisszák mögött müködő gépmestert. hogy a csendőrség kezébe kerül. A bünsegéd vagy bün- pártoló lehet. a kivel hónapok óta ébren és alva foglalkoztam. azaz jövő hétfőn annyira érett lesz a dolog. Elsőrendü agy-szerkezettel bir. a ki az egész szerkezetet mozgásba hozza s az utóbbi időben minden kigondolható utvesztő után végre megtudtam. hogy idegeim meglehetősen edzettek és sokat kibirnak. Mint a pók hálóját a maga szögletében. ugy körül van bástyázva mindenféle óvó-készülékkel. hogy az illető szabadlábra helyeztessék. Ha például arról van szó. Válla a sok szellemi munkától meg 45 . hogy a mi az értelmet illeti. a támadások és védelmek egész özöne élethiven előadható lenne: nem lenne hozzáfogható példa a titkos rendőrség évkönyveiben. a milyen zseniális. Ez lesz a századnak a legszenzácziósabb bünpöre. Soha életemben nem volt szükséges akkora erőfeszitést tennem és soha életemben nem tett még ilyen próbára senki. homloka elődudorodó s szeme mélyenfekvő. de a mint magánosan szobámban ülve az utolsó hurokról gondolkoznám. mert ez az ember lángész és mélyen gondolkodó bölcsész. hogy a törvényszék elé állithassam. vagy más fontos okmány eltünjék: egy ház kiraboltassék vagy egy valaki láb alól eltétessék. mire vagyok képes kedves Watson s mégis három hónapi szakadatlan hajsza után be kell vallanom. A büntettek felerésze nemcsak Londonban. Tudja.az igaz csak egy pillanatra . a biróság előtt fehérre mosassék. Bámulatraméltó ravaszsága annyira meglepett. mint kellett volna. mikor azt az embert. Most már ő is be van hálózva s csak a végső rántás hiányzik. különben az egész sereg jó madár elröpül. Simára van beretválva s nem tagadhatja. Ha ez a néma. hogy törik- szakad.

De fegyver helyett egy noteszt vett elő. .Ellenkezőleg. a folyton ide-oda himbáló feje valami kigyószerüt ad neki. 46 . hogy kettőnk közül az egyiknek csöndes emberré kell lenni s az nem én leszek.Igen. hanem egy egész jól szervezett ligával áll szemben. ha e végső eszközhöz kellene folyamodnom. Ő is felállt s fejét rázogatva. . a mire én is megragadtam a revolvert. hogy be ne lássa. de szemében olyan villám czikkázott. Különben. április végén.A veszély mesterségemhez tartozik. Különben őszintén bevallom. Önnek engednie kell minden áron. . minden éles látása daczára.Van tehát valami javaslata? .” . Ha nem enged: könyörtelenül el lesz tiporva.Nagyon sajnálom.Ön kétségkivül nem tudja.. azt hiszem láthatja. mihelyt belépni láttam. mint a milyennel ön dicsekszik. Mert tudnia kell. ki vagyok.. . ha ön visszavonul. helyzetem annyira meg- rosszabbodott. Számtalan redővel övezett szemével csaknem felfalt a kiváncsiságtól. kedves Watson. alapjában nem tudott felfogni. márczius végén minden vállalkozásomat meghiusitotta. . Ő mosoly- gott ugyan.. hanem arról.hogy élvezetes társaságáról immár le kell mondanom.Ön eszerint nem tágit? . .No. hogy nem szoktam tréfálni.Akkor hát azt is tudja.Van. Megjegyzésére aztán kivettem s felhuzva magam elé tettem az asztalra. némán nézett reám. .Január 4-én először állott utamba. Maga- maga készitette ezt a dilemmát szakadatlan ellenségeskedésével. miglen most. de nekem egyéb sürgős teendőm is van. mert hisz rá nézve életkérdés engemet örökre elnémi- tani s azért villámsebességgel ragadtam föl az iróasztalomon fekvő revolvert és rejtettem a zsebembe. a melyet. hogy itt csak egy ut kinálkozik a megmenekülésre: az. .Itt azonban nemcsak veszélyről van szó. holott jól tudja. .volt a belépő tanár első szava. Február közepén formális nehézségeket támasztott nekem. 24-én feltünő kellemetlen lett. Egy olyan észszel megáldott ember.Soha. mert ön nem egyes emberrel.Veszedelmes dolog töltött fegyvert tartani a hálóköntös zsebében . hogy szabadságom is veszélyeztetve van.van görnyedve. „.mondám. de csak jövő hétfőn. .A mit én mondani akarok. . . folytonos üldözése következtében. no. lehetetlen. mi a feleletem. hogy én nyomban tudatára jöttem a nagy veszélynek. hogy tudom..kérdém gunyosan. hogy revolverem társaságában egészen nyugodtnak éreztem magamat. hogy módszere igazi szellemi élvezetet nyujtott és végtelenül sajnálnám. . Ez tehát tarthatatlan állapot. Erre zsebébe nyult. azt ön mind tudja. foglaljon helyet.. a melyben forgok. öt perczig rendelkezésére állok. miután felkeltem .. ha van valami mondanivalója. Ön mosolyog.

nem nézek félelem nélkül a jövő elé. csak a vég- tárgyalásnál lesz személyes jelenlétemre szükség.mondám neki -. a ki az alatt számtani feladványain egészen nyugodtan töri a fejét. hogy az életem elleni merényletet nem ő. Erre már kézzelfogható bizonyitékaim is vannak. Én tisztában vagyok teendőmmel s biztositom. de előre is tudom.hogy ön olyan konok. valahová a Kontinensre megyünk. a kocsi azonban ugy eltünt. önhöz igyekeztem. Mikor tőle elválva. Most tehát az a kérdés. hogy közte és az obskurus professzor közt. a mit igér. Erre már jobbnak találtam utamat kocsin folytatni. .mondá végre . de mindjárt holnap reggel.Ha tényleg sikerülne azt az alternativát megvalósitani. a hol aztán a nap hátralevő részét töltöttem.Én is sajnálom . . A professzor elleni vádat sikerült annyira nyélbe ütnöm. Ezentul nem mertem az ut közepén menni. mintha a föld nyelte volna el. a sarkon befordulva egy őrült sebességgel vágtató taliga hajtott nekem s bizony-bizony alig volt annyi időm. a melyek igen könnyen végzetes fordulatot is vehettek volna.mondá. hogy minden simán fog lefolyni. a mit tehettem. Moriarty nem az az ember. hogy az az em- ber nem szokott a levegőbe fenyegetődzni. mert alig pár lépéssel tovább egy tégla esett le egy ház fedeléről s éppen lábam előtt tört ezer darabra. mint most. Ezt a vendégszeretetet megkeserülhetné. azt pedig nem akarnám. Ön erre azt kérdez- hetné: miért nem veszem a rendőrséget igénybe? Mert szentül megvagyok győződve. mert ez idő szerint nem vagyok valami tulságosan igény- bevéve s különben is egész bátran szomszédomra bizhatom betegeimet. de mivel bebizonyitani nem tudtam volna. Kitünt.. . De ezen ép oly kevéssé volt életem biztosságban.Remélem. Fel is vettem egyet s kihajtattam bátyámhoz Pall-Mall-be. Egy keresztuton. Igy folyt le az én nem mindennapi találkozásom veszedelmes ellenfelemmel. szemét hunyorgatva s azzal megfordult s köszönés nélkül eltávozott. Ezt a gazembert ugyan leütöttem s átadtam a rendőrségnek. hanem megtartja. . hogy a szél fujta le a téglát. szivesen feláldozom. erre a czélra volt kéznél a tégla és cserép. Erővel azt akarták rám kötni.önnel. . a rendőrség a legkisebb összeköttetést se fogja megállapitani tudni.Nem.Ön valóban olyan bókokkal halmoz el engem . . Én persze jobban tudtam a leesés okát. hogy nem én leszek a vesztes. Egész lénye azt fejezte ki. ki dől előbb ki? Én-e vagy ön? De ismétlem.Talán már megtámadták? . miért volt az első dolgom a táblákat bezárni s hogy miért akarom a házat a kapu helyett egy kevésbbé feltünő uton elhagyni. Délfelé üzleti dologban az Oxford-utra mentem. . Hallgassa csak. kedves Watson. hogy én is kénytelen vagyok egygyel viszonozni. minthogy a hátralevő pár napra a rendőrségnek teljesen szabad kezet engedek s arra az időre - ha önnek is ugy tetszik . Már nem egyszer volt alkalmam barátomnak vakmerőséggel határos bátorságát megcsodálni. Ezek után felfog- hatja. a ki a levegőbe beszél.Hát bizony. De én nem tehetek magamnak szemrehányást: megtettem mindent. hallgattam. egy kapczabetyár nyilt utczán doronggal támadt reám. hogy a tetőt javitják. 47 . Hétfő előtt nem tehet semmit. . hanem valamelyik büntársa fogja megkisérteni. kedves barátom.Igen ám. annál is inkább. hogy életemmel kelljen megfizetni az ön lehetetlenné tételét. hogy önt megsemmisitem.Igen szivesen.Én csak azt helyeztem kilátásba. S ha őszinte akarok lenni. hogy a gyalogjáróra ugorjam. Önnek minden sakkhuzása ismeretes előttem.kérdém. hogy jelenlétem nélkül is elintézhető. . hanem folyton a gyalogjárón. Okosabbat tehát nyilván nem tehetek. hogy önhöz bejőve. hogy e szerint itt tölti az éjszakát? . Rendőrt hivattam és megvizsgáltattam a házat. de sohasem inkább. mikor egészen nyugodtan mesélte a mai nap eseményeit.

Helyes. hogy ő nem idevaló. s ez a kellő időre elhozza önt a Viktoria- pályaházba.Szent isten! de megijesztett! kiáltám. hogy fel ne fogadja. ami részünkre lesz fentartva. A bér- kocsi megrendelésénél minden lehető elővigyázati rendszabályt megtartottuk.. mint én az ő angolát: megad- tam magamat sorsomnak. susogá ő. hogy rám nézett volna. hogy jelenléte rám is veszélyt hozhat.. . hogy még mindig nincs itt. Az első osztály második kocsijában. Már az indulásra is megadatott a jel. Ott egy fedett kocsi fogja várni. hogy a szárazföldi villámvonathoz jegyet válthasson. mert a pályaóra szerint csak két percz hiányzott az induláshoz. Ezzel a kocsival elhajtat a Lowther-Árkádok partmenti végéhez. A kocsisnak egy czédulácskát ad. S ez annyival inkább. . De a mint ráismertem barátomra. ami barátomat érhette. . Holmes jól ismert alakját sehol se vehettem észre. átsiettem a tulsó felére. megfordult s a nélkül.Azt is. Hátam megett csak az öreg olasz pap összetö- pörödött alakját láttam. Táskámat magamhoz véve. még ma kiküldi egy teljesen megbizható emberrel a Viktoria-pályaházba. A fuvardijat kezében tartja s mihelyt a kocsis megáll. Azután kikisértem a kertbe.. Holnap reggel kocsit hozat. a ki érte megy. ott átmászott a falon s nyomban rá egy előhivott bérkocsin haza hajtatott. hogy mozsárba tört olasz nyelvemet épp oly kevéssé érti. de lelkére kötve annak. de nini. hova hajtson és figyelmezteti. a mire fel lesz irva. azt hivén.Feltétlenül. mert a kocsi ajtaján ott állt: El van foglalva. hogy a kocsisnak fekete köpenye lesz piros gallérral. hátborzongva gondolva arra az eshetőségre. Min- denekelőtt uti táskáját s a mit magával akar vinni. Még ezután is megkisértettem Holmest rábeszélni. kimentem a peronra. mert arról van szó. barátom utasitásainak szószerint igyekeztem megfelelni. hogy az öné.Kedves Watson. a pénzt kezébe nyomja s rögtön átfut az Árkádok tulsó részére ugy. Eddig tehát minden a legjobban ment. Mihelyt kiszálltam. Azzal odahaj- tattam az Árkádok jelzett végéhez s ott kiszállva.Ott találom önt? .Még mindig a legnagyobb elővigyázatra van szükség. mintha az égből pottyant volna. . hogy a kalauz az én angolul gagyogó olasz barátomat akarja utitársamul adni. hát ön már jó reggelt se kiván nekem? Meglepetésemben csaknem összeroskadtam. hogy málháját közvetlenül Párisba irányittassa. hogy Európa legkörmönfontabb gazemberét s az ő mindenre kész büntársait kijátszuk. a ki maga kinálkozik. barátom hangját hallom: . . hogy 8 után ott legyen. ott van Moriarty!. mikor ezek a szemek elkezdtek ragyogni s az összeesett alak kiegyenesedett. Másnap reggel felébredve. midőn egyszerre csak. Hiába igyekeztem ennek megmagyarázni. hogy az éjt nálam töltse. ha éppen meg kell lenni. redőkkel körülvett fénytelen szemekkel s már-már megrázni akartam. tovaszáguldott. Igy hát legyen szives utasitásaimat betüszerint teljesiteni. arról ismerheti meg. hogy a papirt el ne dobja. hogy kocsiba szálljak. ez ismét nyomban eltünt s előttem csak a vén pap alakja feszenget. . hogy sarkunkban vannak. Ezután még egyszer körülnézve... kocsimhoz mentem s nem kissé lepődtem meg.. de látva.Alapos okom van hinni. E közben egy olasz papnak tettem meg azt a szolgálatot. hogy hordárjának megmagyaráztam. A fekete köpenyes kocsis már tényleg ott várt s mihelyt beültem.A kupéban. Hiába néztem körül az utazók tömegén. kiugrik. Ez nem került semmi fáradságba. hogy barátomat még nem láttam. 48 . vágtatva rohant a Viktoria-pályaudvar felé. de erre semmi szin alatt sem állott rá. Gon- dot csak az okozott. Ebbe beleül.

De hát akkor mit tegyünk? 49 .Óvó-rendszabályaink ugy látszik.Akkor három havi fáradságom kárbaveszne. hogy mit tegyünk Moriarty ellen? . ilyen csekély akadályra meghátrálnék?. Nem követtek el valami elnézést? .És mi lenne az? . .Sőt inkább. házunkba üszköt dobtak.Megismerte a kocsist? .Bátyám volt. kedves Watson. Még mindig olyan kicsinylőleg gondolkozik felőle? . hogy álljon meg. ha az embernek ilyen esetben nem kell idegent a titokba avatni. Azonkivül a gőzös is vár a vonat megérkezte után félóráig. elfogatni? . . örökre leráztuk magunkról. de a kicsinyek jobbra-balra elmenekülnének. A mi vonatunknak egyszer meg kell állni Canterbury-ben. amint egy óriás magas- ságu ember a tömegen keresztül tör s a vonatvezetőnek integet. . De most azzal kell tisztába jönni.Ugy látom.Az isten szerelmére! Hiszen ezt már nem lehet kiállni. mert a vonat csakhamar teljes sebességgel megindult. hogy utólérjen. . Ez elég.Ott.Szigoruan az utasitáshoz tartottam magamat.Azt hiszem. Különben egyáltalán nem jöhettek arra a gondolatra. Erre felállt. Nagy előny. Önt ellenben ugyancsak meg- figyelték. az egész banda együtt kerül hurokra. Az övé nem áll meg. . .A vonat Holmes utolsó szavainál elindult.A Baker-streetről? . . De erre már késő volt.Azzal se érné utol. hogy lakásomba visszatértem. Mycroft. a mit én is tennék. Ha azt elérjük.Nem. ez nem kell. A villámvonat összeköttetésben van a gőzhajóval. mert e nélkül Moriarty nem jöhetett volna ide.Azt. nyomomat vesztették.Ott találta az Árkádoknál a kocsit? . de szerencsére nem tett nagy kárt. ha meg- érkezik.Benézett már a reggeli lapokba? kérdé. . levetette talárját és letette kalapját. mondá Holmes nevetve. .No igen. Mert a legnagyobb hal ugyan meg lenne fogva.Igazán azt lehetne hinni. eddig szerencsésen beváltak. . .Nem.Miután azt a dorongos gazembert letartóztattam. . .Akkor hát nem tud semmit a Baker-streetről? .De hát mit tehet? . hogy gondot okozzon. hogy ezt az embert minden tekintetben egyszintre kell helyezni velem? Vagy azt hiszi ön. Én visszanéztem s láttam. hogy ön még mindig nem fogta fel.Különvonatot vennék. hogy mi vagyunk az üldözöttek? De hát nem lehet őt. . Holott.. hogy ha én üldöznék valakit. ha hétfőig várunk.. .

de a vége az lett. hét napot igénylő utazást tettünk a Rajna völgyében s onnan Interlakenbe s beljebb Meiringenbe. . minden ütőt a kezükbe szolgáltattam!. .És akkor? . Holmes azonban kétségenkivül jobban itélte meg a helyzetet. Hétfőn reggel Holmes sürgönyzött a londoni rendőrségnek..Gondolhattam volna! mormogá. ha hazamegy. . Londonba nem teheti be többé a lábát. a honnan még aznap este megjött a válasz. Csakhogy ahhoz. de az a gondolat. ilyen figyelmeztetésre még inkább helyt áll.. eléggé igazolta.Ej ha utólért volna. . Canterbury-ben tehát kiszálltunk . Most az első kérdés.Még az ő éles eszének is vannak határai.. .Canterbury-ben kiszállunk. legokosabb. hogy este együtt utaztunk Genf felé. Előbb azonban egy remek. a mint látja. De ki is vehette volna fel vele a harczot. Most se sajnáltam tehát elveszett csoma- gomat. Tovább utazik Párisba. hogy rajtam bosszut álljon. mint mondani szokás. De az a figyelmes vizsgálódás.Miért? . hogy sehol sem érzi magát biztonságban. .Ime itt van már ő is! S abban a perczben berobog a különvonat. hogy az állomást egy fütytyel jelezve csupán. szörnyen bosszan- tott. Ha gondolatomat eltalálta volna s itt kiszáll: az már valóságos mestermü lett volna. kettő kell. vagy várjunk. Legalább ezt vettem ki szavaiból s azt hiszem.Ki. Egész tehetségét tehát arra fogja használni. mint a mit én tennék helyében. még gyönyörködni is tudtam volna a tavasz pompájában s a felettünk csillogó bérczek örök havában.Minden valószinüség szerint rám támadott volna. Magától értetődik. Még mindig néztem. mi más paktáskákat szerzünk s Luxemburg és Bazelen át Svájczba utazunk. ha ön visszautazik. csak őt nem. hogy rohan a vonat a málhámmal odább. Csakhogy Moriarty ebben az esetben is ugyanazt fogja tenni. Strassburgban az ebédnél még sokáig folyt a vita köztünk.Az egész bandát elfogták. mikor Holmes megszólit. . nem szokott tréfálni. 50 . Moriarty? . Mig ő vár. Ha barátom homlokán nem láttam volna szüntelenül ott tanyázni az aggodalom felhőjét. legjobb lesz. Még egyszer ismétlem tehát. .de biz itt csunya meglepetés várt.Mert ezentul veszedelmes lenne társaságomban maradni. a mit Holmes czifra káromkodás kiséretében tüzbe dobott.Akkor toronyirányban New-Havenbe hajtunk s onnan át Dieppe-be.Megszabadult. málháinkat elfogja s két napig várni fog. Moriarty alól kihuztam a gyékényt. mig New-Havenbe érünk? Este még Brüsselbe utaztunk s másnap Strassburgba. hogy egy hirhedt gazember elől bujkálnunk kell. hogy egy olyan régi czimbora mint én. mit tett volna? . itt együnk-e valamit. mert a legközelebbi vonat New-Haven felé egy óra mulva volt indulandó. Igy állván a dolgok. Nekem az utazás mindig különös élvezetet nyujtott. ha én eljöttem? Pedig én azt hittem. megállás nélkül tovaszáguldjon. a mivel minden szembejövőt végigmért.

mert nagyon fájdalmas emlékeket kelt bennem. hogy szivesen befejezné életpályáját. Azt mondta. tette hozzá. Holmes is rábeszélt. Holmes egy pillanat alatt felkuszott a sziklára s vizsgálódva jártatta szemét körül a tájékon. Az idősb vendéglős . S noha nagy aggodalmat okozott barátomat egyedül hagyni. a ki ismerősei látogatására Luzernbe igyekszik. Ezt a kérést nem lehetett visszautasitani. azt mondva.Szó sincs róla! Ezt bizonyosan az a nagy angol irta. hanem mindig az igazság szol- gálatában. hogy Holmes a sziklához támaszkodva. de a mosolygásából láttam. A szikla egyik oldalán mély ut van vágva. Utam ide s tova egy órát vehetett igénybe. mikor bizonyossá válik. kénytelen voltam egy honfitársnőm kérésének engedni. de ennek az utnak nincs folytatása. hogy minden áron tegyem meg kérését. mikor innen visszatérni akartunk. hogy távozásunk után egy fiatal angol nő érkezett oda.Valószinüleg nincs rosszabban? . hogy az ember jobban láthassa a vizesést. Az öreg Steiler a kapualjában állt. még mindig futólépésben. a ki angolul is tökéletesen beszélt. Most még csak kevés mondanivalóm van hátra. soha életemben nem láttam ilyen vignak. hogy ez tavaszkor mindennapos dolog. hogy a müvelt világ legnagyobb gaz- ember-lángeszét megsemmisitettem. Hiába erősitgette vezetőnk. a hol este megtalálhatom. Tanácsára május 4-én reggel felkerekedtünk.kérdém. hogy egy hegymászás alkalmával felettünk egy sziklatömb egyszerre csak megingott s előttünk a mélységbe zuhant. a mit szintén egész élethüen fogok igyekezni előadni. nem álltam a gazság. A levél a szálló bélyegével a vendéglőstől hozzám volt intézve. . .. hogy a jéghegyek csucsára jussunk. Jöjjek tehát rögtön vissza. Igy láttam őt utoljára az életben. S ha az isten ma szólit is ki az élők sorából. hogy ilyes valamit ő már régen várt..névszerint Peter Steiler . Az öreg meglepődve nézett rám s arczának csodálkozó kifejezésére szivem összeszorult. S mégis. bátran elmondhatom. Abban a pillanatban. Távozásomkor még láttam. futva felénk tartott. egy környékbeli ficzkó tünt szemünkbe. mint azokban. sőt mi több.Nem az ön irása ez? .Azt hiszem. a hol az Angol-Udvarban szállottunk meg. de mellbeteg lévén. összetett karokkal szemével a mélységbe mered.kiáltám felé. hogy az emberiséget Moriartytól megszabaditotta. a ki egy levéllel kezében. minden aggódó ébersége daczára egy pillanatra sem vesztette el jó kedvét. Abban a pillanatban. mert soha egyetlenegy esetben sem az ezer közül. Május 3-án Meiringenben voltunk. Utóiratában különösen szivemre köti a vendéglős. Egy idő óta azonban sokkal több gyönyörüséget találok a természet problémáinak megfejtésében. hogy egyideig még a vizesésnél marad s azután lassan a rosenlaui tanyára megy.igen értelmes ember volt. a melyeket természetellenes társadalmi állapotaink tárnak elénk. . igen megnyugtató lenne rá nézve. noha sokkal szivesebben siklanék át szó nélkül az egészen. Nem egyszer ismételve előttem. a levelet zsebemből kivonva. ha utolsó órájában egy angol orvost tudna oldala mellett. mert az illető nő tudni se akar svájczi orvosról s igy ő rá nagy felelősség háramlik. nyugodtan engedhetek hivásának. vérhányást kapott s noha valószinüleg nem éli tul a reggelt. hogy nem éltem hiába. Azt irta benne. 51 .Még most is élénken emlékezem. ha tudná.Nem fekszik itt egy angol nő betegen? . ugy hogy az embernek ugyanazon kell visszatérni. örökre leteheti krónikairó tollát. . a melyek foglalkoztattak. a ki az urak távozása után érkezett ide.

Csak- nem az ösvény végén össze-vissza volt tiporva a talaj s az alpesi füvek is el voltak tiporva és bemocskolva. de ő nem volt sehol. nagyon fájdalmas lesz. midőn Holmes botjának felső végén valamit fényleni láttam. hogy az óriási rablóbanda elleni bizonyitékokat a Moriarty felirásu iratcsomó közt fogja találni.. hogy Öntől bucsut vegyek.. hogy üdvözletemet kedves nejének átadni sziveskedjék. hogy tevékenységemről végleg lemondok s hogy végzetem ilyen fordulatot vett. Különben is el- határoztam. Már-már visszatérőben voltam. . Holmes botja még mindig oda volt támasztva. mely minden hozzámtartozómnak s legkivált önnek. Azt hiszem. hogy tudta egyrészről a rendőrséget kijátszani s másrészről minket szakadatlanul szemmel kisérni. Kétségkivül Moriarty bandájának egyik tagja 52 . Kiáltásomra csak a visszhang felelt. Hasmánt néztem le a porzó vizkárpitba. a mit rendesen magánál hordott. de nem akartam meghiusitani. várta halálos ellenségét. hát mi volt? Holmes ezüst czigarette doboza.igy kezdődött a levél. *** Most még csak pár szót. az teljesen megfelel óhajtásomnak. előtte a feneketlen örvénynyel. a hol utoljára váltottam vele szót. hideg borzongás futott végig a hátamon. Lefelé egy órába került ez az ut.De én nem vártam egy pillanatig sem. öleli igaz szeretettel tisztelője Sherlock Holmes. Visszafelé egy se. mintha iróasztalnál vetette volna papirosra. de persze csak olyan áron. rohantam vissza ugyanazon az uton. Mikor kinyitottam. mig ismét a vizesésnél voltam. Mikor a hegymászó botot megpillantottam. hogy sikerülni fog nekem további üzelmeinek véget vetni. Ezzel is beigazolta. A parasztfiut szintén nem lehetett kipuhatolni. ki tudja azt megmondani?. hogy Holmes és Moriarty vitatkozás közben nekihevülve. egy pár papirszeletke röpült ki belőle.Mielőtt Moriarty professzor urral a köztünk fennforgó viták végleges elintézésére térnék. Végrendeletemet elutazásunk előtt átadtam bátyámnak. hogy a levél hamisitásra nyomban rájöttem s tudtam. Őszintén megvallom önnek. egymást átölelve a világ legveszedelmesebb gazembere s az igazság legbátrabb és legeszesebb zászlótartója. a hogy lábam birta. Ő tehát nem ment Rosenlauba. Az örökké zugó vizmoraj közepette alussza tehát örök álmát. Hanem itt ezen a három láb széles ösvényen. a hol őt utoljára láttam. nem birtam kivenni semmit. Odanyultam. A professor ur szives volt megmagyarázni nekem. hogy ilyesvalami következik belőle. egymásnak mentek s dula- kodás közben a mélységbe zuhantak. hogy véleményem rendkivüli szellemi képességei felől nem volt tulzott. Irása élete utolsó perczeiben is olyan határozott és jellemző volt. Az ösvény tulsó vége felé egészen tisztán látszott két ember lábanyoma. „Kedves Watson! . A megtartott szakértői szemléből kitetszőleg csaknem bizonyosra vehető. A holttesteket kihalászni teljesen lehetetlennek bizo- nyult. felfelé két óra kellett. de alkonyodni kezdvén. Jegyzetkönyvéből voltak ezek kiszakitva s hozzám intézve. A fiatal ficzkónak se volt sehol nyoma. felelet helyett csak saját vissz- hangomat hallottam. Patterson rendőrfelügye- lőnek kérem mondja meg. Hiába kiáltottam nevét százszor is egymásután. Holmes hegymászó botja még mindig azon a helyen volt. Ez bizonyosan Moriartytól meg volt vesztegetve s az utasitás szerint kettejüket magukra hagyta s vajjon mi történt találkozásuk után. felhasználom az ő szivességéből nekem engedett pár perczet. Végül arra kérve. hogy a legkönnyebb lépés nyoma is meglátszik. hanem halálos aggodalommal szivemben. A terület itt a vizesés sziporkázásától annyira nedves.

a végtárgyalás csak nagyon hiányos részleteket hozott napvilágra s hogy én mégis lehető élethiven rajzoltam meg ezt a feketelelkü gazembert azt legkivált azért tettem. a kinek keze sulyát még most is fájlalják a hirhedt czinkostársak. mert védői ugy akarták becsületét megmenteni. A fővezérről. hogy felfedezésük csak Holmesnak sikerült. a ki élükön állott.volt. hogy támadásukat az ellen intézték. a ki az én emlékemben mindig ugy fog tovább élni. A mi a Moriarty-féle rabló-szövetkezetet illeti. még mindenkinek élénk emlékezetében lehet. mint az emberek legnemesebbike és legtehetségesebbje! 53 .

azokat nem találtam. melynek területén a csendőrség szolgálatot teljesit. magát mint a városban igen jól ismert M. De nem maradt soká magára. A kövek létezéséről nőmön kivül csupán öreg erdészemnek volt még tudomása. hogy egy 54 . ha a lakosság nyelvét ismeri. de ő is kétségbeesetten tördelve kezeit. a rubintok eltüntek! Persze rögtön behivtam nőmet. Bartalics csendőr már most nyolczadik éve tagja a testületnek és ámbár megvan a kellő intelligencziája. máig is csak csendőr maradt. de annál nagyobb tevékenységet és fáradhatlan buzgalmat fejtett ki különösen komplikáltabb bünügyek kinyomozásánál és nem egy fényes eredmény füződik Bartalics csendőr nevéhez. mert csakhamar egy fiatal próbacsendőr jelentkezett nála. Hiába. A nagyértékü drágakövek megőrzésére én is nagy gondot forditottam és azokat több családi ékszerrel együtt iróasztalom egyik e czélra be- rendezett fiókjában tartottam. Irta: Mihályfalvy I. meglepetve vettem észre a feltünő rendetlenségből. nagy talentumáról és ambicziójáról. végre Mari nevü cselédünket fogta gyanuba. Mert azt tudta Bartalics nagyon jól. de ő nem tudott semmi felvilágositást adni. grófot bemutatván. Nemrégen egyik falusi birtokomra távoztam és csak két hét multával tértem ismét vissza. aki apósomnál több évtizeden át szolgált. nemcsak nagy vagyonát. hanem minden idejét a közbiztonsági szolgálat és a bünügyek nyomozásának óhajtja szentelni. De meglepetésem igazi megdöbbenéssé. És a derék csendőr meg is maradt állhatatosan a lajtorja legalsóbb fokán. hanem három darab ritka becsü és értékü rubintkövet örököltem. honnan egy rendőr- biztost küldtek ki a nyomozás megejtése végett. kit most osztottak be szolgálattételre az őrsre. a következőket adta elő: Nőm egy dusgazdag gyáros egyetlen leánya volt és midőn atyja meghalt. melyeket apósom egy perzsiai utazása alkalmával félmillió koronáért vásárolt és amelyeket természetesen mindenkor igen nagy gonddal őrzött meg. hogy abban valaki kotorászott. de Bartalics csendőr mindannyiszor kérte. tótok lakták és a csupán magyarul beszélő csendőr nem csekély aggodalommal tekintett jövő müködésé- nek eredményessége elé. A városka környékét. Midőn visszaérkezésem után most is jól elzárt és külsőleg teljesen ép és érintetlen iróasztalom fiókjait kinyitottam. A délutáni órákban egy igen diszes kocsi állott meg a laktanya előtt és abból egy előkelően öltözött 35 év körüli uri ember szállott ki. annak teljes bizalmát birta és a kinek becsületességéről én is meg vagyok győződve. Kikutattam alaposan mindent. mert ő nem akarja magát irodai munkákkal leköttetni. Egyenesen az őrsirodába ment és miután megtudta. Ez is átkutatta az iróasztalt. Ekkor a városi rendőrséghez fordultam. némi gondolkozás után. sőt az egész lakást felhányta. határozottan kijelentette. sőt mondhatom rémületté változott. Ezt a csendőrt Szatmármegyéből. kiforgattam minden fiókot. hogy a csendőr csak akkor képes ered- ményesen munkálkodni. midőn az őrsparancsnok egy fontosabb nyomozási ügyben három csendőrrel szolgálatba távozott és ő egyedül maradt a laktanyában. kiről bebizonyult. Előljárói ugyan már rég bevezényelték volna az altiszti tanfolyam hallgatására. Szepes vármegye egyik ismert kies bányavárosába helyez- ték át. hogy mit sem tud a drágakövekről. Bartalics éppen az ötödik napot töltötte uj őrsén. A drágakövek. Ezen ismeret nélkül minden törekvése mellett egy tehetetlen bábbá változik. engedjék meg neki. melyet ez a nyelvbeni tudatlanság bizonyára nem csekély mérvben fog megbénitani. tanujelét szolgáltatván a derék csendőr ritka tehetségéről. midőn a drágaköveket keresve. hogy az őrsparancsnok távol van és azt Bartalics csendőr helyettesiti. hogy továbbra is egyszerü csendőr maradjon. Az erdészt is előhivattam.

hogy ő szokta a gróf dolgozószobáját kitakaritani és ebben a szobában a gróf távollétében senki sem szokott megfordulni. Bartalics csendőr megköszönte a gróf bizalmát és kijelentette. Mindenesetre nem fog ártani a közelebbi ismeretség.Pista nevü lovászgyerekkel már régebb idő óta szerelmi viszonyt folytat. mely a további irányt megjelölhette volna és némelyik nyomozó-közeg bizony . hogy az erdésznél egy fiatal. Egy bájos mosoly. hogy kézrekeritőjének tizezer korona jutalmat ajánlottam fel. Ez a vég pedig Elvira kisasszony felé irányitotta. Megtudta ugyanis. Tudta Bartalics. semmi kilátásom sincsen. daczára annak. Itt megtartotta a helyszini szemlét. Hosszabb kérdezősködés után azonban mégis visszaemlékezett arra. sőt miután az egészen kisiklani látszott. 16 éves leányka szolgál. Erre az ismeretre pedig a rövid. megvizsgálta alaposan az iróasztalt és környékét. hogy egy alkalommal az ő jelenlétében az erdész Elvira nevü unokahuga is benn volt a szobában. a mit akart. Az urakhoz jöttem tehát és kérem vegyék önök kezükbe az ügyet és segitsenek. ellenben Mari és Pista. De az egyszerü csendőr nem ronthat be csak ugy. a ki a legjelentéktelenebb körülményt sem szokta figyelmen kivül hagyni. ha erről is bizonyosságot szerez. 55 .a körülmények ilyen alakulása után . szeretetreméltó magaviselet könnyen megtévesztik az itélőképességet. de lelkiismerete csak akkor lesz nyugodt. hogy kérésére minden juta- lomra való tekintet nélkül. annak a látogatásnak a gróf dolgozószobájában. Különben a csendőrnek egyelőre nem is annyira a kisasszony személyének. erre pedig. Ki tudja. egy fiatal és kényesen nevelt urihölgyhez. mely esetleg a czél eléréséhez vezethetett. hogy Elvira kisasszonyt megismerje. Jogalapja sem volt hozzá. mint szobalány. Pár percz elteltével Bartalics csendőr is elhagyta a laktanyát és egyenesen a grófi kastélyba ment. aki folyton ártatlanságukat hangoztatták és akik ellen különben sem merült fel semmi pozitiv bizonyiték. hogy különösen az előkelőbb hölgyeket még hosszabb megfigyelés után sem lehet egykönnyen kiismerni. Mari ez alka- lommal megerősitette. mint inkább körülményeinek. nem valószinü ugyan. Bartalics is miután ismételten maga elé tüzte az elérendő czélt és elgondolta az akadályokat. Napokig tartott ez a vizsgálat és végeredménye az lett. szivesen megejti a nyomozást és minden lehetőt elkövet a rubintok megkeritésére. belekapaszkodott a végébe. Bartalics azonban ezt nem tette. Pár napi ismeretség után aztán megtudott mindent. A fonalat nem ejtette ki a kezéből. szivesen megadom a kitüzött jutalom kétszeresét is. Ha megkeritik a drágaköveket. A nyomozás ilyen eredménye engem azonban nem elégithet ki. önkéntelenül vágott arra az utra. aztán sorba kikérdezte a cselédséget. Nem leszek fáradtságukért háládatlan. A gróf ezek után kissé megnyugodva távozott a laktanyából és kocsija csakhamar tova- robogott a poros és döczögős kövezeten. viszonyainak. De az okos csendőr feltalálja magát minden helyzetben és egy kis akadály nem riasztja el a kitüzött czéltól. nem volt-e valami titkos rugója. Bartalics csinos fiu volt és csakhamar bizalmas lábon állott a szobacziczussal. minden nélkül. a melyek meggyőződtették. életmódjának és jelle- mének az ismeretére volt szüksége. Bartalics azon nyomozó csendőrökhöz tartozott. A nyomozás eddigi eredménye nem deritett fel ugyan semmi olyan körülményt. Ennek végeztével a fogházba ment és az ott letartóztatott Pista és Mari cselédeket kérdezte ki. de ott csak néhány perczig tartózkodott és csupán a falon függő régi képeket tekintette meg. Én az elveszett drágaköveimet akarom vissza. személyes érintkezés legkevésbbé adta volna meg a biztos alapot. hogy a drágakövek nem kerültek elő. gondolta magában. hogy a közvetlen érintkezés ez esetben lehetetlen.csakhamar befejezte volna az eljárást. a biróság fogházába kisértettek. Ezzel kell megismer- kednie. Mindketten ártatlanságukat bizonyitották. hogy ujból tulajdonába juthassak ellopott drágaköveimnek.

És kegyed. közbecsülésben megőszült atyja hiába intette a jóra. Bartalics csendőr az egyik vendéglőbe is betért. hogy lemond az eddig folytatott életmódról és tisztességes kenyérkereset után néz. kisasszony.Hát Elvira kisasszony nem tudott az ékszerekről? .Már hogy láttam voltam. kártyázott és kétes hirü emberek társaságában lopta a napot. Apja előtt mindent fogadott. hogy a városban senki sem tud annyit inni és dorbézolni. 56 . Miután még megtudta. Szóba állottak és a beszéd csakhamar az elveszett ékszerekre irányult. hogy fárado- zása a gyümölcsöt is meghozza. hogy egy izben benn volt a szobában és a képeket vizsgálgatta. tiszttartó fiáról. . azután szivélyes üdvözlések mellett elváltak egymástól. hogy valaha a gróf dolgozószobájában járt . midőn a véletlen utközben összehozta a hazafelé menő és unokahuga kiséretében levő erdészszel. hogy az ő ártatlan unokahugocskája minő tilos ösvényeken halad. Bartalics éppen a szobaleánynyal való beszélgetés után távozott az erdész lakásából. A dolgok ilyetén alakulása természetesen csak megerősitette a gyanut. hogy Elvira kisasszony udvarlója az utóbbi időben feltünő sokat költekezik. hogy azok vala- melyikénél megtalálja a valószinüleg már eladott követ. a hol a fiatal ember leggyakrabban beláto- gatott czimboráival. Kezd a dolog igazán érdekes lenni. Ivott.De igen. Önelégedett mosoly játszadozott a derék csendőr ajkai körül. Ismerte a város apraja-nagyja. de ha hátat forditott az apjának. hiába iparkodott a szivére beszélni. . mert csak akkor győződhetek meg valójában.Legfontosabb az volt. Itt aztán megtudta.soha sem látta azokat a drágaköveket? . hogy a követett irány csak csalfa fény. elkövetési módját. nem használt annak már semmi. vagy pedig az igazi tettes nyomára vezet-e. ugy emlékszem. annál inkább. . sőt annyira bőviben van a pénznek. mert a gróf családján kivül csak ő tudott azok létezéséről. . Persze az urfi nyakra-főre csinálta az adósságot és tisz- tességben. mikor a gróf dolgozószobájában sem voltam soha sem. hogy a tiszttartó fia már két hete nem volt a szülői házban és atyjától pénzt nem kapott. . . A városba érkezve nem sok fáradtságába került M. remélve. melyet Bartalics már kezdetben táplált.Elvira kisasszony tagadja. . hogy a kisasszony szerelmi viszonyt folytat a szomszédos város tiszt- tartójának a fiával. ész nélkül szórja a pénzt. első sorban az ékszerészeknél kezdett kutatni. No de végre ebben sincs még valami különös. hogy ezt eltagadja. hogy egy izben beszéltem neki azokról. megint csak a régi volt.pedig Mari határozottan állitja. Még kis ideig beszélgettek. mint léha dologkerülő. igérte. a szükséges felvilágositást beszerezni. . hogy még régi adósságait is kifizette. eloszló délibáb. hogy most már teljes komolysággal fogja a nyomozást a meginditott irányban tovább folytatni. El is határozta. kicsapongó frátert. miközben gondolatokba mélyedve. Hanem azért mégis jó lesz a tiszttartó fiával megismerkedni. a szomszédos város felé irányitotta lépteit. Ugyan mi oka lehet Elvira kisasszonynak. Az erdész élénken fájlalta a nagy vesztességet és érthetetlennek nyilvánitotta a nagy lopást. a kit csinjei miatt már az iskolából is kicsaptak és a ki most is hires arról.morfondirozott magában Bartalics.fordult most Bartalics hirtelen a leány felé. A szerelmesek majdnem naponta titkos találkozásokon öntik ki érzelmeiket és az erdésznek halvány sejtelme sincs róla. Ez bizony megesik más tisztességes leányokkal is.gondolta magában Bartalics. még pedig azon kecsegtető reménynyel.kérdé Bartalics.

Határozottan állithatom. hagyta el az üzletet. hogy miként került e kő birtokába. . Nem sok idő tellett bele és Bartalics csendőr szemtől-szembe állott a fiatal gavallérral. Bartalics egyelőre megelégedett ezen felvilágositással és a drágakövet gondosan elrejtve tárczájában. hebegé a fiatal ember alig hallhatóan. hogy a követ egy előtte ismeretlen. Bizonyára agyonsujtja hatalmas öklével. hogy atyjától örökölte. hanem most már teljes nyiltsággal és leplezetlenül adta elő a dolgot. majd pedig. hogy ezeket a számlákat miből egyenlitette ki? A fiatal ember összerázkódott. Bartalics kérdésére. Az öreg.Lássa . becsület- ben és tisztességben megőszült tiszttartó meglepetve látta fiát a csendőr kiséretében. szó nélkül követte. 57 . ha Bartalics csendőr meg nem védi. A város legnagyobb ékszerüzletében csak- hamar rábukkant az egyik kőre. nem emlékszik.ezt a követ ön adta el N..minden tagadás hiábavaló. arcza krétafehérré lett és szótlanul meredt a csendőrre. Ezeket a számlákat abból a pénzből egyenlitette ki. köztük több az utóbbi időkből származó kiegyenlitett számlákat. kissé meghökkenve ugyan. oda módositotta előadását. A csendőr most elővette a megtalált drágakövet és felmutatta a fiatal embernek. Bartalics csendőr nem habozott soká. A csendőr már azt hitte. a mit az ékszerésztől kapott! Igaz? . nyulánk. hogy valami fontos beszélni valója van vele. még pedig ezen követ egymagában. felszólitván egyben a fiatal embert. melynek egyik fiókjából egy csinos doboz került elő. A kutatást az iróasztalon kezdte meg. várakozó tekintetet vetett rá.Lássa . egész testében remegve és fejét mellére horgasztva. a kövek előadására. A csendőr a fiatal emberrel egyenesen a tiszttartó lakására ment.szólt ujból a csendőr .még egyszer kérdem. Fölösleges tehát minden tagadás. de az utóbbit barátságosan fogadta és miután székkel kinálta. a csendőr nem csekély meglepetésére tagadáshoz folyamodott és azt állitotta. hogy ebben találja a drágaköveket. de csak irásokat talált.fordult most a csendőr a fiatal emberhez .Akkor . Az apa a szégyentől és dühtől reszketve ugrott fel helyéről és rávetette magát eltévelyedett fiára. az ékszerész előbb azt mondta. Bartalics csendőr a kinos jelenetnek véget vetendő ujból felszólitotta a fiatal embert.. hogy minden további kellemetlenség és feltünés kikerülése végett a másik két drágakövet is adja elő. hogy semmit sem tud a kövekről. de nyugodtságot szinlelve. Bartalics csendőr a dolgok ilyen állása mellett hozzálátott a fiatal ember szobájának kikutatásához. Ott találta most is az egyik tivornya tanyáján. Leirhatlan jelenet következett erre. előkelő megjelenésü fiatal embertől vette.mondja meg nekem. mely most már hivatva lészen a rejtély teljes megoldásának kulcsát kezébe adni.És Bartalicsnak e kutatásában is szerencséje volt. hogy tőlem több mint két hónapja egyetlen krajczárt sem kapott. a fiatal ember konokul megmaradt tagadása mellett. Midőn a csendőr megszólitotta. miután a csendőr figyelmeztette a sulyos következményekre.szólott . Az igazság ugy is napfényre kerül. De a szép szó mitsem használt. .szólt most a csendőr . ezzel csak a saját helyzetét sulyosbitja és szegény atyja szégyenét tetézi. .Igaz. .Tiszttartó ur . De ez most már kissé összeszedvén magát. adott-e fiának utóbbi időben pénzt és mennyit? . A fiu pedig ott állott halotthalványan. ékszerésznek.

midőn a gróf épen távol volt.Hát a harmadik kő hol van? . Csakhamar beavatta Elvirát is tervébe. hogy legalább Elvirát kiméljük. . majd meglátom. hogy nem találom-e ott. Elbeszélte.Nem tudom. Rögtön elmegyek és átkutatom a szobáját. rögtön az a terv villant meg agyában. Felszólitotta a fiatal embert. a harmadik kő nála van. ha a harmadik követ is megkapja. 58 . de a harmadik hiányzott. midőn ez előtte egy alkalommal emlegette a drága- köveket. Majd megmutatom. . Elvira kisasszonynál. csak nem akarja megmondani. hogy a drágaköveket minden áron megkeriti. Beismerem.Nincsen nála! . hogy a drágakövek hiány nélkül megkerültek. behatolt az irószobába és elhozta a köveket. hogy hol a harmadik kő. Ebből egy kis dobozt emelt ki és átnyujtotta a csendőrnek. a ki ugy is csak az ő öntudatlan eszköze volt. a könyörgésre megigérte. benne találta a második követ.Hogyne tudná. Ezt a levelet csakhamar elvitte egy lovas küldöncz és pár óra elteltével büszke önérzettel jelentette Bartalics csendőr a kárvallott grófnak. a mikből Elvira az egyiket magánál tartotta. Bartalics csendőr. majd könyörgő hangon kérte: .Ne tessék Elvirát bántani. a ki ugyis szivesen elkerülte a feltünést. Mindezt elmondva ujból könyörgött. hogy lehetőleg megkiméli a leányt. Hát én megmondom magának. hogy Elvirával szerelmi viszonyt folytatván.De nála van. azok segitségével egy éjjel. mire egy titkos kis fiók vált láthatóvá. A fiatal ember most már teljesen megtörve.Hát hol vannak a többi kövek? A fiatal ember ingadozva lépett az iróasztalhoz és reszkető ujjakkal nyomott meg egy alig észrevehető fenyőgörcsöt. A fiatal ember egy pillanatig szinte megsemmisülve bámult maga elé.. Elvira csakhamar viaszlenyomatot szer- zett a dolgozószoba és iróasztal zárjairól és miután az álkulcsok elkészültek. Bartalics kinyitván a dobozt. . hogy Elvirának néhány sort irjon és kérje fel sürgősen a harmadik kő elküldésére.. de az kezdetben mitsem akart a dologról tudni és csak hosszu rábeszélés után igérte meg közremüködését. hogy nála van. töredelmesen bevallott mindent..