1

EDUCATION of ELAKSAMANA

1.9 1.9.1

KATA TUGAS PENGENALAN

Definisi Semua perkataan yang bukan kata kerja, kata nama dan kata adjektif digolongkan sebagai kata kerja dan hadir dalam binaan frasa atau klausa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis. 1.9.2 JENIS KATA TUGAS

Berdasarkan kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat, kata tugas terdiri dari 3 jenis utama seperti berikut : 1. Kata Penyambung Ayat Ialah perkataan yang bertugas untuk menghubungkan 2 atau lebih binaan ayat. Berdasarkan kepada tugas tersebut, kata ini terbahagi pula kepada 2 iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. a) Kata Hubung Gabungan Ialah perkataan yang digunakan untuk menghasilkan ayat majmuk gabungan, iaitu perkataan yang menggabungkan 2 atau lebih klausa yang sama tara seperti lalu, dan, serta, tetapi, atau dan sambil. Contohnya : y Kami akan pulang ke kampung pada hari ini atau esok. y Kakak memandu kereta sambil mendengar radio. b) Kata Hubungan Pancangan Ialah sejumlah perkataan yang digunakan bagi menghubungkan klausa yang tidak setara pada klausa utama pada ayat majmuk pancangan. Kata hubung ini terbahagi kepada 3 iaitu : i. Kata hubung pancangan relatif Terdiri daripada perkataan yang iaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil, contohnya : y Kakak memujuk adik yang sedang menangis itu. y Mereka suka melihat pemandangan yang cantik itu. ii. Kata hubung pancangan komplemen Terdiri daripada perkataan bahawa dan untuk iaitu perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan klausa pelengkap kepada klausa utama contohnya : y Kami percaya bahawa dia tidak bersalah. y Fairuz datang untuk menziarahi kawan karibnya. iii. Kata hubung pancangan keterangan Terdiri daripada perkataan yang menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan contohnya : semoga, ketika, sekiranya, sesungguhnya, tatkala, agar, kalau, setelah, walaupun, meskipun, kerana dan supaya. Contoh ayat adalah : y Saya berdoa semoga para pelajar saya berjaya. y Dia dirawat di hospital kerana kemalangan jalan raya.

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

2

EDUCATION of ELAKSAMANA

2. Kata Praklausa Ialah perkataan yang berada di bahagian hadapan klausa dan bertugas untuk menimbulkan seruan, pertanyaan atau penerang pangkal klausa. Berdasarkan tugas berikut, kata ini dapat dibahagikan kepada jenis berikut : a) Kata Seru Perkataan yang digunakan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan dan menggunakan penanda seru pada akhir ayat. Contohnya : Oh wah Aduh eh Amboi syabas Nah Cis

b) Kata Tanya Perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara atau seorang. Kata tanya ialah sebahagian prediket ayat dan jika diletakkan pada pangkal ayat, kata ini hendaklah disertai dengan partikel kah, contohnya : apa siapa bagaimana Mengapa Bila berapa

c) Kata Pembenar Perkataan yang digunakan untuk membenarkan satu pertanyaan, contohnya : benar betul ya

d) Kata Perintah Perkataan yang digunakan untuk menyampaikan arahan, suruhan dan permintaan, contohnya : jemput sila Jangan tolong Harap minta

e) Kata Pangkal Ayat Perkataan yang digunakan sebagai penanda kesinambungan ayat dalam wacana dan kedudukannya adalah pada bahagian hadapan ayat. Kata ini banyak terdapat dalam teks klasik contohnya : adapun sebermula Syahadan alkisah maka Hatta

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

3

EDUCATION of ELAKSAMANA

3. Kata Prafrasa Ialah perkataan yang terletak di bahagian hadapan frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Kata ini dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut : a) Kata Bantu Perkataan yang digunakan bagi menimbulkan makna-makna tambahan dalam frasa kerja. Kata ini terbahagi kepada 2 iaitu : i. Kata bantu aspek Bertugas menimbulkan suasana perbezaan masa, sama ada masa ini, masa akan datang atau masa lampau. Contohnya : pernah, sudah, telah, belum, sedang, masih, akan ii. Kata bantu ragam Bertugas menyatakan atau menerangkan ragam perasaan berkaitan perbuatan yang dilakukan, contohnya : harus, mahu, hendak, mesti, boleh, dapat b) Kata Penguat Perkataan yang digunakan bagi menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif dan ianya terbahagi kepada 3 iaitu : i. Kata penguat hadapan Kedudukan adalah di hadapan kata adjektif, contohnya : paling, terlalu, agak ii. Kata penguat belakang Kedudukannya adalah di belakang kata adjektif, contohnya : sekali, benar, nian iii. Kata penguat bebas Kedudukannya sama ada di hadapan atau di belakang adjektif, contohnya : sungguh, amat, sangat c) Kata Penegas Juga disebut sebagai partikel, iaitu perkataan yang digunakan bagi memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat dan ianya terbahagi kepada 2 iaitu : i. Kata yang menegaskan frasa predikat, iaitu apabila frasa predikat ataupun bahagian yang ditegaskan itu mengalami proses pendepanan, contohnya : -kah, -tah, -lah ii. Kata yang bersifat bebas, iaitu perkataan yang boleh digunakan untuk menegaskan kedua-dua bahagian ayat, sama ada subjek atau predikat, contohnya : hanya, lagi, memang, juga, pun, jua d) Kata Nafi Perkataan yang digunakan bagi menafikan atau menidakkan seseorang ataupun sesuatu perkara, contohnya : bukan dan tidak. e) Kata Pemeri Perkataan yang digunakan untuk memerikan sesuatu hal atau sebagai perangkai antara subjek ayat dengan frasa utama dalam predikat ayat. Contohnya : ialah (digunakan secara persamaan atau ekuatif dan hadir di hadapan frasa nama) dan adalah (digunakan secara huraian atau kualitatif dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi utama) f) Kata Arah Perkataan yang digunakan bagi menunjukkan hala atau jurusan sesuatu perkara. Kata ini digunakan sebelum frasa nama dan biasanya disertai oleh kata sendi nama, contohnya : atas, bawah, tepi, tengah, hadapan, belakang, selatan, sisi, dalam, luar dan antara.
Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

4

EDUCATION of ELAKSAMANA

g) Kata Bilangan Perkataan yang digunakan bagi menunjukkan jumlah atau bilangan sesuatu perkara, orang atau benda. Kata ini terbahagi kepada 5 iaitu : i. Bilangan tentu dua, tiga, sepuluh, lima ratus ii. Bilangan tak tentu beberapa, seluruh, sekalian, semua iii. Bilangan himpunan bertin-tin, berhari-hari, kedua-dua iv. Bilangan pisahan masing-masing, tiap-tiap, setiap v. Bilangan pecahan separuh, setengah, sepertiga h) Kata Sendi Nama y Perkataan yang biasanya terdapat pada bahagian hadapan frasa nama. Setiap kata sendi nama mempunyai fungsi serta tugas yang tersendiri dan haruslah digunakan dengan betul. y Terdapat juga sebilangan kata sendi nama yang juga merupakan golongan kata yang lain seperti antara (juga sebagai kata arah), sampai (juga sebagai kata kerja), dalam (juga sebagai kata adjektif). y Contohnya : di, ke, pada, kepada, daripada, dari, untuk, dengan, oleh, tentang, terhadap, demi, sejak, seperti, bagai, umpama, laksana, hingga dan sampai.

Created by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times