Табела бр.

2

Подела придева према значењу

Песма Описни Присвојн Градивни Временски Месни
и
Η ΠΟΛΙΣ кαλλίτερη (πόλις)
καταδίκη (προσπάθεια)
ραφτή (προσπάθεια)
νεκρός (καρδιά)
кαινούργιους (τόπους)
μαῦρα (ἐρείπια)
μικρή (κώχη)

Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ ὡραῖα (ἔργα)
μεγάλα (ἔργα)
ἄδικη (τύχη)
εὐτελεῖς (συνήθειες)
φρικτή (μέρα)

ΣΟΦΟI ΔΕ σοβαρῶν (σπουδῶν)
ΠΡΟΣIOΝΤΩ εὐλαβεῖς (προσέχουν)
Ν μυστικηὴ (βοηὴ)

ΜΑΡΤIΑΙ ἐξεταστικηὴ (νὰὰεἶσαι) μαρτίαι
ΕΙΔΟI (εἰδοί)
προσεκτικηὴ (νὰὰεἶσαι)
περιωνύμου (ἀνθρώπου)
περίβλεπτος(ἐξουσιαστής
)
μεγάλα (πράγματα)

ΤΕΛΕΙΩΜEΝ ταραγμένο (νοῦ)
Α τρομαγμένα (μάτια)
βέβαιο (κίνδυνο)
ψεύτικα (ἦσαν τὰὰ
μηνύματα)
ἐξαφνική (καταστροφή)
ἀνέτοιμους (μας)

ΑΠΟΛΕIΠΕΙΝ ἀόρατος (θίασος) τελευταία

Ο ΘΕOΣ ἐξαίσιες (μουσικές) (ἀπόλαυσι) ΑΝΤΩΝΙΟΝ μάταιες (ἐλπίδες) ἕτοιμος θαρραλέος ἐξαίσια (ὄργανα) μυστικοῦ (θιάσου) Ο ΘΕOΔΟΤΟΣ τιμητικαὴ (ψηφίσματα) ἀνώτερος (ἄνθρωπος) αἱματωμένο (σινὶὰ) ἄθλιου (Πομπήιου) περιωρισμένη (ζωή) τακτοποιημένη (ζωή) ἀόρατος (Θεόδοτος) αὐλός (Θεόδοτος) φρικτοὴ (κεφαλή) ΜΟΝΟΤΟΝIΑ μονότονην (ἡμέραν) χθεσιναὴ βαρεταὴ (εἶναι) (εἶναι) ΙΘAΚΗ γεμάτος (περιπέτειες) μακρυὴς Φοινικικαὴ γεμάτος (γνώσεις) (δρόμος) (ἐμπορεῖα) θυμωμένο (Ποσειδῶνα) καλοκαιριναὴ Αἰγυπτιακεὴς ὑψηληὴ (σκέψης) (πρωῒὴ α) (πόλεις) ἐκλεκτηὴ (συγκίνησης) ἄγριο (Ποσειδῶνα) πολλαὴ (πρωῒὴ α) καλεὴς (πραμάτειες) ἡδονικαὴ (μυρωδικαὴ) πολλεὴς (πόλεις) πολλαὴ (χρόνια) ὡραῖο (ταξίδι) πτωχικηὴ (τὴὰν βρεῖς) σοφοὴς (ἔγινες) OΣΟ πολληὴ (συνάφεια) καθημερινηὴν ΜΠΟΡΕIΣ πολλεὴς (κινήσεις κι (ἀνοησία) ὁμιλίες) ξένη (νὰὰγίνει) φορτικηὴ (νὰὰγίνει) .

ΤΡΩΕΣ καλεὴς (ἐλπίδες) μεγάλες (φωνεὴς) μεγάλη (κρίσις) βέβαια (ἡ πτώσις μας εἶναι) Ο ΒΑΣΙΛΕYΣ μεγάλην (εἶχε χρυσαὴ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ ψυχή) (φορέματα) ἁπλαὴ (ροῦχα) ὁλοπόρφυρα (ποδήματα) Η ΔOΞΑ ΤΩΝ γελοῖος (εἶναι ὁ πανελλήνια ΠΤΟΛΕΜAIΩΝ Σελευκὶίδης) (κορυφή) ἀγοραία (τρυφή) σαφῆ (ἰδού κι αὐτὰὰ) ἡ πιοὴ σοφή (πόλις) Η ΣΥΝΟΔΕIΑ ΤΟΥ πιὸ ἱκανοὴ (δὲὰν παριανοὴ ΔΙΟΝYΣΟΥ ἔχει) (μάρμαρο) θεσπεσία (δόξα) εὔπορος (θὰὰζεῖ) μισόκλειστα (μάτια) σεμνότατη (Τελετή) μαλθακοὴς ( Ἡδυοινος) ὑπνωτικός (Ἡδυοινος) Η ΜAΧΗ ΤΗΣ παληά (ὁρμή) ΜΑΓΝΗΣIΑΣ κουρασμένου (σώματος) ἀρρώστου (σώματος) .

ἐπίλοιπος (βίος) ἀμέριμνος (θα διέλθει) πολλαὴ (τριαντάφυλλα) λάμπρου (στρατεύματος) ἀρκετοὴ (εἶναι) μεγάλη (κόπωσης) Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ πεζός Ἀλεξανδρινός ὁλοπόρφυρα ΤΟΥ πτωχοντυμένος (μονάρχης) (ἐνδύματα) ΣEΛΕΥΚIΔΟΥ λαμπρό Γραικοὴς (διάδημα) (μονάρχης) βαρύτιμα (διαμαντικὰὰ) πολλούς (θεράποντας) πολλούς (συνοδούς ) τὰ πιὸ ἀκριβαὴ (ἄλογα) ταπεινοὴς (μπῆκε) μικροῦ (τεχνίτου) κακομοίρης (παρουσιάσθηκε) πτωχάνθρωοπος ΟΡΟΦEΡΝΗΣ ἔμορφο πατρικοὴ (πρόσωπο) (παλάτι) λεπτό (πρόσωπο) μεγάλο (παλάτι) Ἐξαίσιες (νύχτες) ὡραίους (νέους) ὁ πιοὴ ὡραῖος (αυτός) ὁ πιοὴ ἰδανικός (αυτός) νέον (τρόπο) .

πολληὴν (ἀργία) παληαὴν (Στρατονίκη) Ἀσυνήθιστοι (συλλογισμοί) ἀσήμαντο (πράγμα) ὡραῖα (νειάτα) ποιητικηὴ (ἐμορφιαὴ) αἰσθητικηὴ (μνήμη) ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟI μικρά (ἀδέρφια) Ἀλεξανδρινοι ὴ πρώτη (φοραὴ) ΒΑΣΙΛΕIΣ λαμπρηὴ (βασιλεῖς) (παράταξη) τριανταφυλλι ὴ (μετάξι) διπληὴ (σειραὴ) ροδόχροα (μαργαριτάρια) ἄσπρες (κορδέλλες) θεατρικαὴ (ἤσαν λόγια) ζεστηὴ (μέρα ἤτανε) ποιητικηὴ (μέρα ἤτανε ) γαλάζιο (οὐρανοὴς) ἀνοιχτοὴ (οὐρανοὴς) κούφια (λόγια) ΦΙΛΕΛΛΗΝ σοβαρηὴ ἀνελλήνιστοι (ἔκφράσεις) (δεν είμεθα) μεγαλοπρεπής (ἔκφράσεις) ἔφηβος .

(δισκοβόλος) ὡραῖος (δισκοβόλος) στενό (διάδημα) φαρδιαὴ (δεν με αρέσουν) ὑπερβολική (ἐπιγραφή) πομπώδης (ἐπιγραφή) τιμητηκή (ἐπιγραφή) κομψά (γράμματα) βαρβαρότεροι (τόσοι και τόσοι) ματαιόσπουδοι (ἄλλοι) ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ἀσυνείδητος ἐβένινο ἀρχαῖο (Νερών) (κρεββάτι) (λαράριο) ἥσυχος (Νερών) κοραλλένιος εὐτυχής (Νερών) (ἀετούς) ὡραῖο (σφρίγος) ἀλαβάστρινη ἀκμαῖος (Νερών) (αἴθουσα) ἀνήσυχοι (εἶν’ οἱ σιδερένια Λάρητες) (βήματα) σπιτικοι ὴ (θεοί) μικροι ὴ (θεοί) ἀσήμαντα (σώματα) ἀπαίσια (βοή) ἄθλιοι (λάρητες) λιγοθυμισμένοι (λάρητες) μικροὴς (θεοὴς) ΗΡΩΔΗΣ καλούς Ἀττικός ΑΤΤΙΚΟΣ (σοφιστάς) (Ἡρώδης) ἄδεια (πόλιν) .

λεπτοὴς (Ἡρώδης) ἐκλεκταὴ (τραπέζια) ὡραῖα (σοφιστικά) ἐρωτικά (ἐξαίσια) ἄγγιχτα (ποτήρια) ΤΥΑΝΕΥΣ γεμάτη παναρχία ΓΛΥΠΤΗΣ (καρτέρια) (Ρέα) σεβάσμια (Ρέα) κιτρινωποῦ (μαρμάρου) ἐλαφραὴ (πρέπει νὰὰγίνουν) τοὴ πιοὴ αγαπητοὴ (ἔργον) θερμηὴ (μέρα) νέον (Ἑρμῆ) ΛΥΣΙΟΥ σοφοὴ (Λυσία) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ πολληὴ (ἑρμηνεία) ΤΑΦΟΣ ΕΥΡΙΩΝΟΣ περίτεχνον Εὐρίωνος παληαὴ (γενιά) ΤΑΦΟΣ (μνημεῖον) (τάφος) ὁλόκληρον ἀλεξανδρινό (ἐκ λίθου) (παιδί ) συηνίτου (λίθου) ἀπολλώνια ὡραῖος (ὀπτασία) (Εὐρίων ) ἱερά (γράμματα) τοὴ πιοὴ τίμιο (χάσαμεν) ΟΥΤΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ἄγνωστος ἑλληνικηὴ τελευταῖος Ἐδεσσηνός (ξένος ) (φρασιολογία) (λίνος) (ξένος ) ἐξαίσιον (οὗτος .

ἐκεῖνος) ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ὀνειρεμένες (ἀπολαύσεις) τολμηρότερες (ἐπιθυμίες) ἐρωτικεὴς (ἐπιθυμίες) λάγνες (ὁρμές) ἀσκητικό (τὸὰ πνεῦμα) ΜΑΝΟΥHΛ μελαγχολικηὴ ἐκκλησιαστικαὴ πολλαὴ (χρόνια) ΚΟΜΝΗΝOΣ (μέρα) (ἐνδύματα) παληεὴς πληρωμένοι (συνήθειες) (ὰὰστρολόγοι) εὐτυχισμένοι (ὅλοι που πιστέυουν ) ντυνόμενοι (τελειώνουν) ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ λειτουργικεὴς (φωνεὴς) μεγαλοπρεπεῖς (παρουσίες) σοβαροὴ (ρυθμοὴ) λαμπρότατοι μεγάλες (τιμεὴς) ἔνδοξο (Βυζαντινισμό) ΠΟΛY ΣΠΑΝIΩΣ Ἐξηντλημένος (γέροντας) κυρτός (γέροντας) σακατεμένος (γέροντας) ὑγιές (μυαλό) .

ἡδονικοὴ (μυαλό) εὔγραμμη (σάρκα) σφιχτοδεμένη (σάρκα) ΤΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟY πράσινο (μετάξι) τολμηρῆς πολύτιμο (δουλειᾶς) (μετάξι) ὡραῖα (τὰὰ βλέπει) ἱκανῆς (δουλειᾶς) περίφημα (στολίδια) ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ὡραῖο (ἀγόρι) πολληὴν (ὥρα) ὡραῖο (παιδί) θεῖο (μεσημέρι) ΘAΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ἀνέφελου ΠΡΩΙΟY (οὐρανοῦ) λαμπραὴ (μαβιά) κίτρινη (ὄχθη) ὡραῖα (φωτισμένα) μεγάλα (φωτισμένα) ΙΩΝΙΚΟΝ αἰθέρια (μορφή) αὐγουστιάτικο ἀόριστη (μορφή) (πρωί) γρήγορο (διάβα) ΣΤΟΥ ὡραῖο (σῶμα) ΚΑΦΕΝΕIΟΥ ΤΗΝ άκρα (πείρα) ΕIΣΟΔΟ συμμετρικά (μέλη) γλυπτοὴ (ἀνάστημα) ΜΙΑ ΝYΧΤΑ πτωχικηὴ (ἡ .

καμάρα ἦταν) πρόστυχη (ἡ καμάρα ἦταν) ὕποπτη (ταβέρνα) κρυμένη (ἡ καμάρα ἦταν) ἀκάθαρτο (τὸ σοκάκι) στενό (τὸὰσοκάκι) λαϊκό (κρεββάτι) ταπεινοὴ (κρεββάτι) ἡδονικαὴ (χείλη) ρόδινα (χείλη) μονῆρες (σπίτι) ΕΠEΣΤΡΕΦΕ παληαὴ (ἐπιθυμία) ΜΑΚΡΥA σάπφειρινο σάπφειρινο πρῶτα (χρόνια) (μαβί ) (μαβί ) ΟΜΝYΕΙ πιοὴ καληὴ (ζωή) μοιραία (χαρά) ΕΠHΓΑ μισοὴ πραγματικές (ἦσαν) μισοὴ γυρνάμενες (ἦσαν) δυνατά (κρασιά) ἀνδρεῖοι (ποὺὰ πίνουν) ἄδεια (κάμαρη) ΠΟΛYEΛΑΙΟΣ μικρή (κάμαρη) ὁλοπράσινα (πανιά) ὡραῖος (πολυέλαιος) .

λάγνη (πάθησις) μικρηὴ (κάμαρη) συνειθισμένο (φῶς) ἄτολμα (σώματα) .