You are on page 1of 12

SUSTAVI INTELIGENTNOG UPRAVLJANJA

standardi nove gradnje


Stvarna emisija
staklenikih
plinova (CO2) koja se
pripisuje
graditeljskom
sektoru je 30% do
45%
Od 2004, europsko zeleno
investicijsko trite raste u prosjeku
20% godinje.

Do 2014,
procjenjuje se da e vrijednost tog
trita dosei 573 milijardi Eura.

Izvor: Frost & Sullivan, European Green


Investments Market - Investment Analysis, April
Colliers RISE 2009
Zelene zgrade postiu bolje rezultate

Za investitora:
Vie rente
Veu prodajnu cijenu
Manje trokove marketinga
Za korisnika:
Manje servisnih i redovnih trokova
Zadovoljniji zaposlenici (manji broj dana bolovanja!)
Bolji poslovni rezultati
Poslovni imid
Za sve:
Manji ekoloki otisak
Podizanje svijesti
Uloga Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj

poticati i provoditi promjene u nainu planiranja i gradnje


projekata te naina njihova koritenja, s ciljem odrivosti, a
uzimajui u obzir usklaenje interesa onih koji koriste te
objekte, ouvanosti okolia, drutvene odgovornosti i
ekonomske isplativosti

platforma za promicanje prakse odrive gradnje u


Hrvatskoj
transparentna, neprofitna organizacija sa raznolikom i
integriranom zastupljenou svih sektora u industriji
graditeljstva i nekretnina
tojeKNX?

JedinisvjetskiotvoreniSTANDARDzaupravljanjeposlovnimi
stambenimobjektima slubenopriznatusvijetuiuRH
Zajednikijeziksciljemkontroleprijenosapodatakasvim
komponentamauupravljanjuobjektima
KomunikacijaprekoKNXmedija:dvostruka parica,radio
frekvencije,powerlineiliIP/Ethernet
Ureajikojikomuniciraju:osjetniciiliaktuatori
Kontrola:sustavarasvjete; sustavazasjenjivanja; sigurnosnih
sustava; sustavaupravljanja energijom,grijanja,hlaenja i
ventilacije;sustavasignalizacije,nadgledanjaiupravljanja
objektom;sustavamjerenja; itd.
Veeutedeenergije,vieudobnosti,
viesigurnosti

do40%
SaKNXkontrolomzasjenjivanja
do50%
SaindividualnomKNXkontrolomsvakeprostorije
do60%
SaKNXkontrolomrasvjete
do60%
SaKNXkontrolomventilacije
PrimjerutedegrijanjauvoenjemKNXa
nasveuilituuBremenu

Oko33%ukupnepotronjeenergijeuposlovnimistambenimobjektima
odlazinasustavegrijanja/hlaenja
Soba1:
Standardnitermostati
Soba2:
KNXupravljanje(individualnasobnaregulacijasmjerenjemtoplinskeenergijeM
BusKNXsueljemsprozorskimkontaktimaiupravljakimventilima)
Praenapotronjael.energijenasustavegrijanja:
KNXsobautedilaje50%energijeuusporedbisasobomsastandardnom
instalacijom
Praenjaisrednjaitrenutnatemperaturasobe:
KNXsobaimalaje0,3C viutemperaturuiakojepotronjaenergijebila2xmanja
odoneusobisastandardnominstalacijom
Sobajeupravljanaautomatskipremarasporedukoritenja(bezbacanjatopline)
PrikazostvareneutedesKNX
upravljanjemsustavomgrijanja
PrimjerutedeKNXupravljanjem
rasvjete

Soba1:runiprekidai
Soba2:
praenjeprisutnosti,nivoadnevnogsvjetla,odsjajauprostoriji
Opremljenassenzoromprisutnosti,2senzoraosvjetljenostiipriguivaimarasvjete
Dvasenzoraosvjetljenostizbograzliitesvjetlineupodrujimauzprozoriuz
unutarnjizid
Utedaenergijedo50%
UvoenjeKNXa

Utedaenergije:
Odvojenoiautomatiziranoupravljanjerasvjetomuprostorijamaza
presvlaenje/prostorijamazadjelatnikesasenzorimaprisutnosti
Automatiziranoupravljanjerasvjetomuglavnomprostorulokala:
Podjelaprostoranazone(uzprozor,uzunutarnjizid,....)rezultira
optimalnompotronjomenergije
Automatiziranoupravljanjesustavimagrijanja/hlaenja:
Koritenjepovratnetopline(ljudiuprostoru,rasvjetnihtjela,
insolacije,...)
Udobnostijednostavnost:
Centralnoupravljanjesustavimagrijanja/hlaenja,rasvjete,
multimedije,tehnikezatite