You are on page 1of 5

OKTUBRE

t'

1:

t

f

l

I

{

I

s

I

Editoryot

Editoryqt

Walang

'Itita'

ilra

gobyerno

_

AUIIT-ULIT na

taon.

ang

solaf

sa

p'anel

=

ibinababala ang energy crisis sa susunod na

*

E

Pe-r9 sa debarc sa

ng pondo

20ls blqs"rgt

para

mastataan

may

narinig

ba

hayo na

para

sa_nioorinsiyd#

iilr

-

panerz

Wj?j,"""rgy o-pagpapaidganipG

t#;panya

Bahir?

."i3ffinifl'n"figffiffift: * hasa bwat umano sa pagpaparobo ng singir sa ru Y

-'

t W

ffit$gffi*l;9ffil1T,ff#:#ll?g$tr,:Ttrit"H I / I

#i+ffiHfrHffiiH

tg*T;H;ii: ffi f,il"H ffitr

r- .--,1,--

fi :fl.fiilH

#gjf#'fl#ri,#"

MasPtltoprotehsiyunandawngsohvernnandhd^

3ff

ff

o"i;;idtdt1fii'rffi'ffift

,- _

H

h

Ig-usEs'

tolrunsrruyo

I#

u*ffut"'oangmgabuwitrensnesosyanteffif"JHffi

IAnangmaoaitna^hatotohi"u"-"u*ulafinghahayahanangMEDIAna

maihalat

mahalagang

i-p"itir'iri"ng

miryongPino'y

ang

r;;;;":l_:

sisupersarNoraAunornans

ito na maharurr

":

""

manatuturons sa roo ffffi,1i:rrTfiil3x,ff9

:'ffq$ffiHdffi ffi ,itri#ffi -ryEffi *x'il'r:fr nir""qign:'stt"'m;

aymaySOSyOosha

#*r#nffi

HffH?,:n ^", "ofi"o*Hsffidlffi *T:Tffif;l#+:

qvqrrvot

1i,y:gfii:if,H:y:l.1

trg nungmarutog*.g"i#n]

Uff.::t ";s"l;ffii";i

Fffi

ifit*'.lll;ffiHd'tril".;-: ffi1{*tfllfi*Ilflfiru +r'l;:

..

##.tffi#

graduatenamahigit6ulur-,a1ingL"ii;o;;-\'t|A-WtrTy"lqt,r"gin;g'd;

*roffru,ffimmgm,

to

choi" ng-g.-

Sanoa=survivonii;h,i':

ils**r',1#*bmmr-rx, -*lff]i:ff$Hb *wx{ft$*l

tr3_g

__

-

::'

sa

r"r_

*o.,t ::c

$uruav

gn

f[p.tnfifftil;;

""

lfisJi;H[iit,

Rosa

city

Mayor Arlene

rrulii

con,ru ._

t;11*-;

g",

sri

F.,-pu.ul*pioyentong

ngr:iii#i,comptex

ay

rotoo,

ito

ii,".Gniiurueu

r**

g9rnpr*i;il,i"eir"os""y

**l*Yoot*;id'

q-

il

F--cqii

g-1

" "
"
"

"??fr 3,1"'il'3fr

--lurya*manangsur-

vey_na

ito,

tita

ang

nasurbey

Asi13f

na naman ne putse

mga"bobo-rante"nawaang

pahialam sa

mga handidato hundi

trip nita (bobGrante)

* ip

]?flyTf

ffi.,nu

-

platapormang worthp589.9M.

ang

*;g1-16;';n

.

h*gd"lors"y orr,ii*"r[]'i".or,

apetyido,

msi

1ug.y

x**

I

I

I

I

'l

I

l

I

{

I

I

)

I

I

)

'l

I

)

I

I

I

I

t;

\

li

l,

\

napaS an8 lanal n8 Danay u 8u5aur 5a

PrrrPuras <ly

P5,000; p10,000

Surrrdrrut rru J\-r!r u(

o P20,000 sapat na

PANEL na naghahahalaga lamang ng

magharoon ng libreng ilaw o liwanag tuwing gabi na bilyong piso ang

malulugi sa mga BUWITRE.

lVlas pinoprotehsiyunan daw ng gobyemo ang mga buwitreng negosyante

haysa sa trOBRENG KONSMIMERS.

'Yan ang mapait

na hatotohanan na wala ring hahayahan ang MEDIA na

maihalat ang

mahalagang impormasyong ito na mahatutulong sa 100

milyongPinoy

Marahi

rinhasing media entities ay pag€ari ng mga buwitre haya hindi

na mahatutulong sa mga konsiyumer

ntla ilalabas ang impormasyon

Ang mga buwitreng

negosyanteng ito ay hahutsaba ang gobyemo at sila

ay maySOSYO

pbstuiang

o share of stochssa mga malalafting media entity na nagpo-

may MONOpOIYO SA KATOTOHANAT{ at pagbubunyag ng

hatiwalian.

NAHAHARAP ngayon ang bansa sa hawalang-hanapbuhay at'di ahmang tra-

baho na iba t iba ang hadahilanang pinaghu- hugutan at lubhang humplihado. Pansinin ang sinwaqyon ng mga college

graduate na mahigit halahating milyong

habataan na nagsipagtapos noong Marso. Taglayang lahas, alinoat hahayahan, pati

ang matayog na ambisyon sa buhay at pa-

ngarap na harera, parte na sila ng lahas

paggawa subalit, marami pa rin sa hanila

ang naghahanap ngsahtongrabaho o hahit

anong trabaho hung wala na talagang

malnnap.

Ayon sa ilang pagaaral. sa halip na humita

na agad sila para mahatulong sa pamilya at mahapag.ipon na rin para sa sarili, tatagal

nang l8 buwan hanggang dalawang taon

bago sila tuluyang mahapagtrabaho. Mayroon sa hanila ang papasoh sa mga

tabahongwalang honehsiyon sa natapos na

Trunk llnes :

Editorial :

Advertlsing:

Credit & Collection:

Circulation:

lntramuros Office:

E-mail:

No. I sa

PAATITYANG

PINOY

BULGAR Bbg. 538 Qrezon

AmtE, Qu€zmCitY 1100

t

749-5664 to 65 ' 749-1493

I

7t9{1091

I

.712-2874

732-8603 . 749-1491 . 749-6094 to 95 . 743-8702 a 742-5134 z 712-2883

I

871-9637 . 788-3479

09'17-8991101 . 0928-50353,13

0932-8783337

bosesngmasa@b ulgar.com.ph

Ang mga personal na opinyon aVo kuru-kuro

ng mga manunulat na nailalathala sa paha-

yagang ito ay hindi nangangahulugan o suma- salamin na ito ay opinyon din ng publikasyqq

ilo

choice

ang

mga

nHrly

grad

kaya

sa'dl

bumabagsak

nila

gustong trabaho

hurso at ang iba naman sa hanila ay ma-

ngrnglbang-bansa na hindi alintanaangmga

nangyayaring sigalotsa ilangbansa tulad ng " sinraqgon sa Syria at Iraq Samantala, habang sila ay personal na naghahanap ng trabaho sa mga opisinang nasa mga sentro ng negosyo o gamit ang intemet, mabibilang munasila sa tjnatawag na "unemployed" owalang trabaho.

Ayon sa April 2014 Labor Force Survey

(LFS), halos tatlong milyong Pinoy ang ru- wirangwalang trabaho habang pitong mil-

yon naman sa mga mamamayan ang

sinasabing "underemployed" na ang ibig sabihin, hahit na nagtatrabaho na sila ay

patuloy pa rin silang naghahanap ng ibang

mapapasuhan dahil hindi tugma anghani-

lang sinasahod sa hanilang huwalipihas

yon.

Dahil sa sadyang hulang ang available

jobs sa ating bansa, tila dumaraan tuloy sa

butas ng harayom ang mga aplihante bago

mahahuha ng trabaho na totoong ihaha-

hontentonila.

Ayon sa\forld Banh 0FB), nasa l.qs rnil:

yon lang ang mga Pihpino-na nal+ahuha ng, ,

.YOIANDA BUNK.

HOUSES, IDINESENYO

PARA TUTUGAN DAT

I,{ANG NqM{YCI-Shoch

si supefstar Nora Aunor nang

personal niyartg mahita ang

maliliit na bunhhouses sa

teyte

para

tirahan ng mga

'lblanda"victim.

Nasabi raw nloy ni Ate

Guy na sa sobrang liit, mala-

mang daw ay baha nahatayo hung matulog sa mga bunh-

house ang mga bihtima ni

")blanda."

Ganu'n? Ipinadisenyo ba ni Rehab Qar Ping Iacson

ang mga bunhhouse para patayong tulugan ng mga "lblanda" survisor? Hu-hu-

fru!

***

AYOT'{SAPUI.SEASI,A,

POSITIE RA1V MAGING

SENAbOR SINA VIIJVIA

5AI{T06 AT.MAN!'IY DAC-

QUIAOf-Basesa sureey

ng

Plse

Asia, na hung

ngalon daw gagawin ang

senador darp

Star for AII Season

lilrnaSanros

t Pambansang Kamao

Pep.MannyPac-

Kung

totoong

sufa win slna

Pacquiao

Gou.

Ui at Gong.

aYon

sa suruay kapag

senador,

ang

tumakborlg

Pa

rin

-bobo-tante-

botanteng PlnoY, burrtstt!

Kungtotoomariangsur-

Rosa City Mayor Arlene fucillas sa lzumoContrac-

veynaito,tilaangnasurbey

na naman ng Pulse Asia

ay on, Irrc., para sa proyehtong

mga"bobotante"na'iealang Sta. Rosa Sports Complex

pahialam sa platapormang roorthP589.9M.

mga handidato hundi ang

uip nila lOoOotante) ay ibo- to ang mga handidatong may

sihat na apelyido, mga

buwisit!

***

TTAPAtr IMSESTTGA-

HAN DIN NG SENADO At{G SITOCKING Pssg.e- M STA. ROSA SPORTS

COMPTEX

grupo ni Alice

-Hiniling

ng

Iazaga ng

Anti{omrption league of

Laguna, lnc. (ACL-UNO sa Senate Blue Ribbon Com-

mittee na tulad ng P9.7-B

Mahati City Parhingbldg. ay

maanomalya rin daw ang pinasoh na hontrata ni Sta.

Kung ito man ay totoo,

aba'y shoching talaga ito

dahil mantahin nyo, sports

complex lang, ang halaga ay higir halahating bilyong piso,

susmaryorp! ***

SUPI sAI,IGAO.'NGA"

NCrlt SA STI'BOOKIES

SAStrA-ROSA- Tuloypa

rin daw ang operaqyon ng

STl-boohies nina "Aris" at

"bugoy" sa Sla. Rma City, Ia-

guna. Kung ganuh, tuIad din

dawpalangmgadatngPD

nglaErna PNF OfficesiSr

Supt. Florendo Saligao, na

"nganga" rin sa ilegal gamb- Iing,prne!

traba\sa pagitan ngApril 20 1 5 atApril 20 I 4

at halos l:Qmilyon lang sa atin ang nahapa-

pasoh sa lahd'p4ggawa hada taon.

Para masolusyuilhn ang malahing prob Iema, ang sabi ng\7B ay hailangang maha- lihha ang gobyemo bago mag-201 7 ng hindi

bababa sa 14 milyong trabaho (hasama sa bilang ang tatlong milyong Pinoy na walang

trabaho at pitong milyon sa atin na un-

deremployed) habangZt milyon namansa

mga mamamayan ang hailangang hanguin

mula sa impormal na sehtor sa pamama-

gitan ng paglihha

1rg

r4agagandang oportu-

nidad,<lthanqFburht{y z,rtrrt 1.r,'.',',r

Isang dagdagsalimuot sa malahi nang

suliranin sa trabaho ang jobs shills mismatch

ohindipagnrtugmangnatamongeduhasyon

at hahayahan sa mga trabahong panganga-

ilanganngmerhado. Sa mga naharaang taon, hindi na ga-

rantiya ang

pinagsumihapang college dip

Ioma at binunong sefiipiho ng hahayahan o

hahusayan para mahahuha ng trabahong

pinahaaasam. Sa panghabuuang ishema ng mga bagay-

bagalz maging ang mga eduhadong Pinoy ay lubha na ring apehtado ng, isyu sa tra-

., tnhq,,,

..

_.

,

...

,.,

,,,^ ,,, {',

LIBRE lliJl;Tff"-

HINIII PORKE

para sa mga inabandunang JAPINO / Japanese-Filipino Chif dren at Japanese Descendant

MAY IUPA AT IIIAI.AT{ING

BATIAYSABUKIRIN,

RIGH NA

natin

ffi,

m

#;'

ffidr *lffi. #Se Hffi ffi

n*ffi.g;

*ff*

si00e&t{l|lttlihr.B2S-78800i8lsr0f28.62t!0l7

HELLO Bulgarians!

Good news sa ating mga Phil-

ippine Health Insurance

Corporation (PhilHealth)

member dahil kamakailan

nang isa pang Local Health

Insurance Office GHIO)

nito ans binuksan sa 7fr floor

ng Gl6bal City Business

Center of SM Aura Tower

along McKinley Parkway

and C5 Road cor. 26th St.,

Bonifacio Global City,

Tauig

Kmg saanpirwrgunalun

nina PhilHealth President

and CEO Alexander A.

Padilla and Taguig City

Mayor Laami Cayetano ang

ang eksena nang dumalo ang *"tf&t;ftfu

NAPAKINGGAN

ng PNP chief ay nabili noon pang 1998,

hepengPNPsaSenateheaing.Bilangmagsavkanaisnating

maliit lang ang presyo nang mga panahong iyon at kapag

ipokus ang diskusyon sa kanyang ari-arian sa San l,eonardo, nagigipit ang magsasakang nagbebenta ng lupa dahil mismo

NuevaEcija.

sa pesteng mga "rebelde" ay halos walang halaga ang lupa

Inamin niya ang apat na ektaryang bukirin

na tinayuan

rito.

niyangbahaynamaysukatna200metro-kuwadrado.

Ang 200 metro-kuwadradong bahay ay madaling

Kahit ang inyong abang-lingkod ay nagsasaka ngayon ng

masukat kung saan ang dimension nito kung parisukat ay I 0

isaatkalahatingektaryangbukirinsatsry.

Longos,Balagtas, meho anghabaat20meto lang ang lapad.

Bulacan pero hindi nangangahulugan

na milyonaryo ang

inyongabang-lingkod.

Ang Bgy.

Longos ay katabi ng gas station sa Bgy. Burol

Ganu'n lang ang matematika, l0 times 20 equals 200

metekuwadrado.

Hindi puwedeng tawaging mansiyon ang gayurg bahay

2nd, halos isang kilometro o I ,000 meto ang layo sajunction dahil walang engot na magtatayo ng mansiyon sa gitna ng

o exit-entrance sa

patr"rnso

patr"rngo

sasa

Tabans

Tabang

Bypassed at mjsmo sa palikong

Exit.

Exit.

daan

bukirin

Pero kapag ang apat na ektaryang lupain at 200 metro-

Per

Maniniwala ba kayo na ang presyo ng bukirin sa tabi ng

ng

ri

pero

kuwadradong bahay ay nakatindig sa Makati City o Maynila"

kuwadradong

bahay ay nakatindig

sa Makati City o Maynila"

NLEX Balagtas ay P300 lang

NLEX Balagtas

ay P300

lane kada mefo-kuwadrado

pero naku,tiyaknamagknkahalagangBILYONES.

naku,tiyaknamagkakahalaganeBILYONES.

walang buyer na pumapatol?

Nauunawaan ito ng mgamagsasaka at mga naninirahan

l.lbodnang lapitng Balagtas, Butasn sa Metro Manilaat -

er-layo ng San Leonardo,Nueva Eciiasa

ng

Ecija

sa

r*arngalalawigan

Pero,tindi

Pero,

hindiito

i

super-layo

MetsoManila.

Mego

Manila.

kayang unawain ngmga SENADOR

Mrrdi*il** - I

-+ ALABANi-ZAPOff

RIAD

+

SUBIC

i

*

V

E-mail address: pad-foundation@pldtdsl.net

Facebook Page: PAD Foundation (PADffM)

Website:

www.pad-foundation,rexw.jp

P,,D

Maaaring kamiang pumunta

sa lugar ninyo

hnmd

Kung tayo ang magsusum4 hindi fapalo'ia

E

10U19 ryt"-kg1"d*do ans lupa.sd

halagang

L".'*4"

kongresista at MEDIA na hindi mar"unoig lumakad sa

jllPtl-

_

_:

SATVlangtayo madalas nahapanonood

ngmga ha-

yop mapa-ahas, bayawah at pati mga pambihirang ibon.

At hapag gustuhin man nating mahahita ng iba pang

mga hayop, mayroon din namang Manila Zoo, Avilon

Zoo at Subic.

Pero huwag na nga tayonglumayo pa dahil nand'yan

naman ang mga pusa at aso na pagalagala man o alaga,

nariyan sila at bahagi na ng pan*araw-araw na buhay

Madalas na palairnas tayo sa aso dahil sa tahot na

mabaoat no mav rahies Dero noavon land natin na-

FUTS MAN]TIJTONG IIIAGING RESFONSABLD AT MAPAGMIUilTL ANG

MGA TSIIflTING ITA I}TAY

AI,AGANG ruTYOP

enioy ang magharoon ng alagang aso.

At marami palang nawiwili sa pag-aalaga at ang iba

ay hasama pa nga ang mga itong matulog. Ahala natin

noon, mgaAmerihano lang ang mahilig sa ganito.

Maganda naman pala ang may alaga at ohay

ding ma-expose ang mga habataan sa pag-aalaga dahit

manrtutosilang maging responsable at magbigay-hali rga

sa mga alagang hayop hahit na sa murang edad 1xr

Iamano.

openmgceremony.

Kasama rin sina SM

Aura Premier Regional Ope-

rations Manager Bemice

Baculi and PhilHealttr Area

II Vce President Dr. Shirley

B.Domingo.

"This

is the start of a

longlerm productive rAb-

tionship with Taguig," ani

Padilla.

Ang LHIO BGC ay

binuo sa pakikiisa ng SM

ilosr t firs*rfl

PTJNIEDE ITAI{G ISABAY

SA PAGM(>IUALLING ANG PAG-ASII{ASO SA PNILHEAI.TTI NINYO!

Mall Operators upang maging accessible at mas

convenientangpagbibigay-serbrsyopara samall

goers na PhilHealth members din.

Oh. 'di ba isang lakad

na lang, nakapag-

mal I ka na ruwede ka pang nng-

inquire

HllI.''Hr,TnP'ffi: #h

1ex-

or

magpa-member

Got to go! lt's so Bulgarific! Kitakib tayo next time mga

katsika!

!,

!,

!,,

I

I

l

I

l)

\

\

t,

\

I

i

1

Ninikaw ng anak ang titulo ng

lupa at isinanla kaya gustong

 • i l'Pinas dahil puro tira ang inaabot niya sa mga ito.

MALAKI alaga ang galit ni P-Noy sa

-

mgajoumalis sa i

092G I

malaman kung mareremata

dahil hindi nababayaran ang

I

mga joumalist sa oPinas ay napapatay aairl sa!

at kagitingannawlh*t ifirgtingntne I

^O

Itanltangmeargan

l$ffifrrT.feron ang nakaupong pangulo ne hansa -;

ll

 • I PUWEDENG pagsabihan ni

]maandmg

 • l inshfiin

P-Noy gamit angg

salita ag mga jownalis sa bansa, sa halip nal

ang mga ito. Kdringhinay nanw ginocrg pangulo! |

l*wl7-s241*+*

|

I

rnagAHolangatwalargp€conalanangginagawangl

s.f

'Pinas.kap hmg

ryv W%lf3r*

*091G3147***

|

f 'gq3n$.

kanil4

hindi nanilaitokonrolado.

isa

|

I

ing

VAVfy"o

joumalists

rin si P-Noy. cpp

l*g niya na sa.rarnit

na napatay sa 'Pinas ay 'wag na itongi

kahihiyan 'ym ng buong bansa

|

Imadagdagan pa dahil

l@18-6230***

-

|

I

XUNC maf<apagsalita

nanran si P-Noy * ir".po*U"

I

l-g rgu journal-ist sa 'Pinas. akala mohindi riiya mgal

gkababayanangsinasabihanniya-*Wl7-9626***

|

I

NAKU, P-Noy, kung 'di mo kayang marnalasakit sal

mp Pinoy Jormr4$iry"9^ry p

..

 • 1 ipatay na sila

Wl7-&632***

-

silang insultrhin dahil mga

;

pinagsanlaan

DeorChiefAcost4

Isinanla ng anak lang lalaki ang dtnlo ng aking

Iapa. Nakapangalan sa akin ang lupa al sa kasamaang-

ay natagputn ng aking anak sa cabinet na

ilaguan ko ng rtulo. Ntnng minsang tingnan ko

ang t'rtulo upang alamin kung naroroon pa, ilo ay

ttontawalo na. Naloman ko na lamutg na ito ay isinantt

na pala aking anak sa holagang P40,NN a isang taon

nn ang nalealilipas Hitdi nanan kslakihan ang aking

tllalang konek

sa kakayahang

makabuntis ang luslos

I

*

 • i ournalist sa 'Pinas at hindi insulto.

XArnnUNGAN.ang kailane- nC^11gu^n-Try-a-a,

0916-2747***

f

-

|

Dear Doc- Shane,

Parang may nokakapa olang humubakol sa aki4g

 • I sirgit lto luyo Jtung linotowag nilang luskx? Paarm ito

| _

KAY. A malayug-ryd?vo qg lqp! gglneaiournalist t<ay I

 • - 0917-8532'&**

dahil sa ugali niya!.

nngagan ot at kung may luslas ba ang Maki ibigsobihin

ba nin hindi na in mdatrobutttis?- John

iP-Nof

-

|

 • I I4ASYADONGmasakitmagsalitasiP-Noy,akalamol

1ay

kung sino siyang magaling

ruts

13125***

na presidente.

rr4

PrarusrrE'

-

-

uTru-l

0916

Sagot:

Ang luslos ayisangkondisyon kung saanhindi saradung-

sarado ang harang ng loob ng tiyan (abdomat) at ang ibabang

I

 • I bahaglng isangtaokasamanaangbayagatangsingit(inguinal

 • I MADALING lapitan ang mga joumalis lalo na sa mga I

lmaltihirap,

lkana

eh, ikaw P-Noy?Ang hirap mong abutin. Palagr I

ibangbansa- FromArchengCebu I

|

 • 1- @33-4113***

tanggalanflggalasa

 • I praeann rC may tama siy4 pero nasabi ba niya 'yun I

lnu'ng panahon nj PGMA na binabanatan ng media kayal

ibunuho

liuinotott

r

ang innhenitoat

-

w2g48/v.**i

1

siyaangnakirubang dahil siyaang'

'l

 • i t0g4747g6*+*

HINDI naman

tl i

.__.

lahat, 'yung ibang joumaliss lang.

-

I

KAYAba walang nangyan sa Maguhdanao mass{Frc, I

tkasi pabonpala si P-Noy napatayin ang mgajoumalis? Siya t

lang iresponsable. Buwisitl -0910-8131*+" I

!

m,pt tahat ng jamalist ay imponsable. ang

nrfaa!

Itu"e ng mea Agufi,5 na ang alim ay

pwo pr"n6 k"yu I

t**kl4gg:windangangbuhal' l-

rl

@t9-3451***

ng maralita sa'Pinas.

;

 • I MAISIP sana ni P-Noy na masakit sa kaanak ng mga;

ibilairnangpagreysa

latatg salibng

mga.lournali*angkanilzngna'danasm i

galing sanagmamagalingnapresidente ayhindi I

lmakakabrlong. -0917-8582***

|

 • I ffO ang pinakanakakahiyang

naging presidente ngl

lPiliprnas.

Pur. o negatibo ang. mga-speech niya. Akala mo,

P-Noy, hindi kamiTanga! -

I

-l

pinakamagalingkungmagsalita

10917-3510*** i

rl

 • i lang h-abaho ay sumusobra na sa limit. fumupunta pa nn sa I

fr4eV mga;oumalist kasi na sa sobrang gusrong gawin

I

I

lm$

lugar na hn di ligtas, kapag nadukot ng mga nibelde

at I

grupo. wala.nam{ag lrugawa,-09 19-

-

_..__

'ttl,!li:,i

-.i,

;

r-b^arl^g-TpasTang

16350***

.::_,,

Prelado ng Opus DeirAlvaro

del Portilloo itinanghal bilang pinakabagong Beato ng

Simbahan!

TUGON sa kahilingan at panalangin ng libuJibong

mananampalataya ang pagkahirang kay Bishop Alvaro del

Portillo, unang Prelado ng Opus Dei bilang pinakabagong

' tseato" ng Simbahang-Katolika

noong Sabado, Setyernbre

27 sa Valdebabas,

Madri{ Spain. Si 'Don Alvaro" na mula

ngayon ay tatawagin nang Beato Alvaro ang kahalili ni St.

Joserraria Escriva de Balaguer, tagapagtatag ng Opus Dei.

Handog at biyayang itinuu.ring ang "Beatification" ni Del

Portillo hindi larnang para sa mga miyembro Opus Dei na

nagdiriwang ng kanilanglka-86

naanibersayongyong

2014

kundi para sa buong Simbahan dahil sa ipnamalas niyang

kabqnalan.

Ayon kay PopeFrancis, hurayna isang ehemplo si Beato

Alvaro del Portillo dahil sa kanyang pagiging saksi ng

kalapatan. sa Ebanghelyo hanggang sa kahuli.hgli[ap.,

Klr$@sidoailg

Eutrholu4 ruitotoong'heroid'

ang kanyang -

lupa subalit, ilo lomang ong naipunda ka na maipamamana ko sa aking mg,

unak Gusto l@ lang mahman kung anon)

mangtayari sa aking lupa? Maaari b,

itong maremala dahil hindi nababry-arat

angpagkaktutang ng anakka?

Il'ata ini

kasulaton ang sanlaang ito. Kunl

sakaling walambisa ang sanlnan, dapa

bang bayaran ng anak ko ang peranl

nakuha niya?

Mtximo

 

-

Dear Maximo,

Angkaswduar sapagsasanlananabmggl

sa iyong saiaysay ay walambisa- Ito ay s

kadahilarnngwalamnangkarapabnangiyonl

anak na isanla ang lupang hindi naman niyr

pag-aari. Kahit na ang titulo ng lupa a.

naibigay pa sataong pinagsanlaanniya wal

pa ring bisa ang nasabing sanlaan. Sinasabi q

batas na saisang wrlaaq hrlad ng sanlaa[ s

hpa, dapatanghmgnagsanlaangsiyangnlar'

ari ng bagay na isinanla. Malinaw itonl

sinasabi ng New Civil Code of fre Philip

pnes:

" Art. 2085. The follctwing requisita st

essential to the contacS ofpledge and non

aea). Dahil hindi saradrng-sarado ang tma4 na ito, may malakas rn puwasa urlad ng pag

ubo, pag-iri, pagbubuhatng mabigat, paghk

ng tiyan at iba pa na maaaring lumuslos

an1

bahagi ng bitukapapmta

sabayag o sama)

bandang singit. Kaya nagkakabukol x

batugingitoathrnalakiangbayagatrmanakit

Madalasnahindi nardamdaman ng bfi4

may luslos siya hanggang sa magkaroon nl

isangpuwersa

na magpapaluslos sa kanya

Hetoangmgasintomas:

-paglaki ng bayag

-bukol sa msy bandang singit

-panenakit o pagkirot ng bqag

Kadalasan, ang luslos ay puuedens

mawala nang kusa; maaari itong maging

pasumprmg-sumpong. Subalit, puwede ring

masakalang bahagi ngbihrkarn lumuslos a

ito ay isang emergency na kailanganr

nraagapan

Ang gamot sa luslos o hemia ay ivn5

operasyon na magsasara sa haligr ng ti.var

upang masiguradong *.ala ng butas nt

puwedengpagluslusan ng biu.rka Ito ay isa si

buhay bilang Kristiyano at Obispo. Mulr

pa sa mga unang taon, itinuring nr

siya ng fundador ng Opus Dei bilang anak a

pinakamalapit na katuwang nito sa pagta

hguyod ng'obra' sa buong mundo. Sa kaorn

yan, tinagurian siya ni St. Josemari

bilang "Saxon" o batong panulukan n;

'Gawain ng Diyos' na nakarating sa apat n

sulok ng mundo, dahil sa hrlong at sikap r

Beato Alvaro, pati na rin sa Pilipinas n

kanyang mismong dinalaw bilang Prelado.

Dinaluhan saMadrid ng libuJibong ta,

mula sa 90 bansa ang serernonya ng b€atipi

kasyon ni DonAlvaro kasamaang daaniaal

Pilipino na nagpapasalamat sa Diyo

dahil sa biyayangbagong Beato na nagin

instumerto ng pagkakdatag ng ilangtainin

schools at sarnahan para sa mga mahihirap s

Pilipinas na kanyang penonal na dinalar

noong 1987. Napamahal din kasi kay Beat

Alvaro ang mga Pilipino na tinawa

niyang "milagro ng Diyos" at sa kanyan

panunungkulan

bilang Prelado ng Opu. D

naitatagsa bansa ang Family Ccoperano

Health Services Foundation, Center for Ir

dusfial Technology and Enterprise. Devt

lopmental Advocacy fbr Women Volur

teerism at Banilad Centrer for Prefessional D

velopment.

Sa katunayan. siya rin ang nagtatag r

polegio,Ecclesiasico

Intemacional.de

Bidasr

$p4,ur-",(un g, 9944 .ta1

 

I

napapatay a"frif *!

lasakalingkinganng I

mgulo ng bansa -1

 

I

P-Nov gamit ang;

a bansa, sa halip nai

aginffirgpargulo!

|

I

lananggimgawangl

nagaringrnasarna I

-@1G3147***

 

i

ng qiya

na sa.rarnil

ay 'wag na ltongl

ne buons bansa"

I

-

 

I

rlovna iresr:onsableI

nohindiriya

mgal

17-9626***

 

|

ng magnralasakit ml

insr{tuhindabilrnga

 

1

I

I msa naDaDatav na I

"

p11627[1i*,*

I

I

;S,leaFurnalistkaV

I

I

r si P-Noy,

akala mo I

esidente.

0916-i

-

 

I

nalis lalo na sa mga 1

mone abutirl Palasil

lrorn-ArchengCefu I

 

I

".sabi

ba niya 'yun I

rtan

ng media kaya;

$ang,dahilsiyaang

 

i

ixrnalists t*

-l

 

I

utIKlaIUIO nU|sSi]CIe, I

ngajounalis? Siya t

!l***

I

onsabl€. ane firhdl

pro parind tcayal

emaralitasa'Pina*;

 

I

sa kaanak ng mga I

milargnara:anasar i

apesidenteayhindi I

 

I

presidente ngl

lng

ch

niya. Akala mo,

*aiUmitareat-i

I

I

ang gUsttrlg. gawn t

urn'uiuna ii'rin su I

t ng inga rebelde at I

magava.-Fl9-1

, r', r -lrr- ).+

Jd l

I

OKTUBRE I.2OI4

Ninikaw ng anak ang titulo ng

lupa at isinanla kaya gustong

malaman kung mareremata

dahil hindi nababayaran ang

pinagsanlaan

DearChiefAcost4

Isinanla ng armk kong labki ang t'rtalo ng aking

lupa Nakqangalan sa akin ang hqa d sa kasamoang-

ay natagpaan ng aking anak sa csbinet na

tagusn ko ng &ulo. Noong minsang tingnan ko

ang titulo upang alamin kung naroroon pa, ilo ay

nawawala na. Nalaman ko nalamang ru ito ay isinanla

napala aking anak sa halagatg P40,&N a isang taon

na ang nalulilipas Eindi nanan lulakihan ang a*inC

lupa subalit, ito lamang ang naipundar ko na maipamamana ko sa aking mga

anok Gusto lco lang malaman kung anong

mangtayai sa aking lupo? Maaari ba

ilong maremata dahil hindi nababayaran

ang pagkakautang ng anak ko? Wala

ring

kasulatan ang sanlaang ito. Kung

sakaling walambisa ang sanlaan, dapat

bang bayaran ng anak ko ang perang

nakuha niya?

Mauima

-

Dear Maximq

Angkasundran

sapagsasetlananabanggit

sa iyong salaysay ay walambisa. Ito ay sa

kadahilrmgwalananrangka-dpatanangiyutg

anak na isanla ang lupang hindi naman niya

pag-aari. Kahit na ang titulo ng lupa ay

naibigay pa sataong pinagsanlaan niy4 wala

paring bisaangnasabing sanlaan. Sinasabi ng balas na m isang sanlaan, ftrlad ng sanlaan sa

trya dapatanguorgnasanlaangsiydngrnay-

ari ng bagay na isinanla. Malinaw itong

sinasabi ng New Civil Code of the Philip

pmes:

" Art. 2U5. Tlw following requisites are

essential to the contracts ofpledge and mon-

gage:

)mt

(2) That the pledgor or mortgagor be

the absolute owner ofthe thing pledged or

*oKF:o'

Gayunman, hindi dahil walambisa ang

kasLurduan sa sanlaan ay hindi na maaaring

singilin o pagbayarin ang iyong anak sa

inuangniyangpera. Maaari siyang singilin

ng taong kanyang pinagsanlaan dahil ang

kasunduan lamang sa pagsasanla ang

walambisa at ang kasmduan sa pag-utang

ay nananatiling may bisa- Obligasyon niyang

bayaran ang utang at kung hindi niya ito

gagawin, maaaring dumulog sa korte ang

nagpautang upang ang kode na ang pumilit

sa kanyang magbayad. Subalit dahil nga

walang bisaang sanlaan, walang karapatan

angpinagsanlaan narematahin ang lupa.

Sana aynabigryan namin ng linaw ang

iyongkatanungan-Ang amingpayo aybase

lamang sa mga impormasyon na iyong

inilahad at maaaring magbago kung

mibabawasan o madaragdagan ang mga

detalye ng iyong salaysay.

ll S|UTE L IODOIIGE,I.D

Walang konek

sa kakayahang

makabuntis

ang luslos

DearDoc Shue,

Parang nay nofulcapa alang bumubukol sa aking

singit Ito lrqa Jtuttg linalowag nilang luslos? Paaw ito

,nagaganotat kung mry lwlas baang lolakiibig sabihin

ba ni*, hindi na ilo maknlilbuntit?- John

Sagot:

Angluslosay isangkondisyon hrngsaanhindi saradung-

saradoangharangng

loobngtiyan (abdomen)atang

ibabang

bahagingisangtaokasamanaangbayagatangsingit(inguinal

aea). Dahilhindisaradmg-uradoanghaang

na ito, may malakas napuwasa urlad ng pag-

ubo, pag-iri, pagbubuhatng

mabigag paglaki

ng tiyan at iba pa na maaaring lumuslos ang

bahagi ng bialkapapunta sa bayag o sa may

bandang singit. Kaya nagkakabukol sa

bahagingitoatfurnalakimgbayagatnanarmkit

lvladalas nahindi narardrndamari

ng tadrg

may luslos siya hanggang samagkaroon ng

isang puwersana maglrapaluslos sa kanya-

Hetoangmgasintomas:

-paglaking bayag

-bukol sa muy bandang singit

-pananakit o pagkirot ng bavag

Kadalasan, ang luslos ay puwedeng

mawala nang kusa; maaari itong maging

pasumpung-sumpong. Subalit, puwede ring

masakal ang bahagi ng bitrka na lumuslos at

ito ay isang emergency na kailangang

maagapan.

Ang garnot sa lLslos o hemia ay iwng

operasyon na magsasan sa haligi ng tiyan

upang masiguradong wala ng butas na

puwedeng pagluslusan ng bituka. Ito ay isa sa

mga pinakakaraniwang

operasyon na

lsinasagawa ng mga surgeon sapegkat ang

luslos ay isang karaniwang karamdaman

lanag.

Kmg masakit na masakit ang luslos o

nakararamdam ka ng paninibago o hindi

karaniwangpagkiro! magpatingin sadoktor.

Ngunit, kung hindi naman masyadong

masakitatsinwnpmgkang luslo, ang isang

epektibong garvin ay mahiga at puwede

mong iangat ng konti ang bahagi na may

luslos (maglagay ng unan). Relax ka lang,

iwasangumiri atumubo, kuvng mawawala

ang luslos. Parasa ibanasanaynasakanilang

luslos, nagagawa nilang hilutin ang luslos

upang bumalik m tiyan mula sabayag. Maa-

ari rin itong gawin ng doktor.

Para sa kirot maaari ring magreseta ang

doktorng pain relievertulad ng paracetamol

o ibrryrofen.

Kahit may luslos ay makakabuntis pa

rin. Hindi dapatmag-alala ang mga lalaking

may luslos dahil hindi naman apektado ang

kanilang kakayahang rnakabuntis.

Prelado ng Opus DeirAlvaro

del Portillo, itinanghal bilang pinakabagong Beato ng

Simbahan!

TUGON sa kahilingan at panalangin ng libu-libong

mananampalataya ang pagkahirang kay Bishop Alvaro del

Portillo, unang Prelado ng Opus Dei bilang pinakabagong

"Bea1o" ng Simbahang-Katolika noong Sabado, Setyernbre

27 sa Valdebabas, Madrid, Spain. Si "Don Alvaro" na mula

ngayon ay tatawagin nang BeatoAlvaro ang kahalili ni St.

Josemaria Escriva de Balaguer, tagapagAtag ng Opus Dei.

Handog at biyayang itinuuring ang'Beatification" ni Del

Portillo hindi larnang para sa mga mtyanbro Opus Dei na

nagdiriwang ng kanilang lka-86 naanibersaryo ngyong 2014

kundi para sa buong Simbahan dahil sa ipinamalas niyang

kabanaian.

Ayon kay Pope Francis, tunay na isang ehemplo si Beato

Alvaro del Portillo dahil sa kanyang pagigxtg saksi ng

k4apatan.v Ebaagklyo h2nqeang s4 k4hu,li.

Krr$F$da€Ag Etnbbaqndtotffirgaercft"4

buhay bilang Kristiyano at Obispo. Mula

pa sa mga unang taon, itinuring na

siya ng fi.mdador ng Opus Dei bilang anak at

pinakamalapit na kahrwang nito sa pagta-

taguyod ng 'obra' sa buongmundo. Sakafna-

yan, tinagurian siya ni St. Josemaria

bilang "Saxon" o batong panulukan ng

'Gawain ng Diyos' na nakarating sa apat na

zulokngmurdo, dahilsatulong at sikap ni

Beato Alvaro, pati na rin sa Pilipinas na

kanyang mismong dinalaw bilang Prelado.

Dinaluhan sa Madrid ng libuJibong tao

mula sa 90 bansa ang serernonya ng beatipi-

kasyonni DonAfuarokasarnaangdaan{aang

Pilipino na nagpapasalamat sa Diyos

dahil sa biyaya ng bagong Beato na naging

insftumento ng pagkakatatag

ng ilang training

schools at samahanpara sa mga mahihirap sa

Pilipinas na kanyang personal na dinalaw

noong 1987. Napamahal din kasi kay Beato

Alvaro ang mga Pilipino na tinawag

niyang "milagro ng Diyos" at sa kanyang

panurungkulan bilang Prelado ng Opus Dei

naitatagsa bansb ang Family Cooperation

Health Services Foundation, Center for In-

dustrial Technology and Enterprise, Deve-

lopmental Advocacy {br Women Volun-

teerism at Banilad Cent er for Prefessional De-

veloprnent.

Sa kattmayan, siya rin ang nag@agng

..

pglegio$pc-laia$ico Iqkrnacio.xal.@-Bidasoa

,*a frpptane' Eoirn,kung" ca4& .teyq

naghpos ngpag-aaralbilangpari, kaya lubos

din po ang ating pasasalamat at utang na

loob sa soon-to-be-saint at walang dudang

nasa langit na ng Obispo at Chancellor

ng Univenidad de Navarra. Ilang beses din

po siyang dumalaw sa seminaryo at sa

udbenidad namin at paulit-ulit ang habiling

kailangang sikapin daw naminghanapin at

kamtin ang "kabanalan" sa pagiging mga

alagadng Simbahan tahat ng taongnakasa-

lamuha niya n'lad din naming mapalad na

nakakita sa kanyaaymakapagnpatmayna

fimay siyang isang Santo ayonsaturo ni

ff*

sapatrubay at