You are on page 1of 51

CYNLLUN

GWEITHREDU
2017

1
Mae Cymru yn
wynebu risgiau difrifol
wrth i ni fynd i mewn
ir etholiad hwn.
Mae ein heconomi, ein cymunedau a hyd yn oed
ein hunaniaeth fel cenedl dan fygythiad gan y
Toraid creulon a difeddwl. Mae Llafur yn wan ac yn
rhanedig, gan fethu rhoi gwrthsafiad ir Toraid. Mae
Plaid Cymru yn barod i amddiffyn Cymru. Bydd yr

holl ASau Plaid Cymru a etholir yn mynd i San Steffan


yn barod i sefyll i fyny dros eu gwlad, dros eu pobl,
Nawr ywr dros eu cymunedau.

amser i wrthsefyll Ar l Mehefin 8fed bydd y Toraid yn derbyn siec


gwag y byddan nhwn ei ddefnyddio i anrheithio
yr hen bleidiau sydd Cymru o filiynau o bunnoedd, gan beryglu swyddi,
wedi cefnu ar Gymru. gydan diwydiannau twristiaeth a ffermio yn wynebu
ansicrwydd an gwasanaethau cyhoeddus yn cael
I amddiffyn Cymru. eu targedu. Mae Llafur yn doredig, yn wan ac yn rhy
I bleidleisio dros ranedig i rwystror Toraid. Maen nhw wedi gadael y
llong ac yn nawr yn dadlau dros y rafftiau achub.
Gymru. I bleidleisio


Rydyn ni o hyd am weld Cymrun wlad annibynnol,
dros Plaid Cymru.. syn sefyll ar ei thraed ei hun. Ond maer etholiad
hwn yn fater o ymdrin bygythiad yn awr in cenedl,
in heconomi ac in pobl.

Hyrwyddwyd gan: Plaid Cymru, Ty Gwynfor,


Llys Anson, Caerdydd, CF10 4AL.
2
Maer Cynllun Gweithredu hwn yn ymateb ir Nid ywr Toraid na Llafur yn San Steffan yn deall
argyfwng y maer Toraid wedii greu, ac i anallu ein cymoedd, ein cymunedau arfordirol, ein
Llafur iw rwystro.Mae ein polisau o etholiadau dinasoedd, ein ffermydd nan pentrefi gwledig yng
2015 a 2016 dal yn berthnasol ac yn briodol, Nghymru.Plaid Cymru yw plaid pobl Cymru, yr
ond mae polisau ac egwyddorion y Cynllun unig blaid sydd wir yn cynrychioli Cymru.
Gweithredu hwn yn ymateb ir bygythiadau rydym
Mae pobl Cymru yn wynebu ton enfawr o
yn eu hwynebu nawr.
ymosodiadau gan y Ceidwadwyr.Ni allwn ni
Heb dm o ASau Plaid Cymru cryf, fe fydd y guddio rhagor tu l i wal Llafur, a honnon chwalu.
Toraid yn San Steffan yn rhydd i roi dyfodol pobl
Nawr ywr amser i wrthsefyll yr hen bleidiau
Cymru yn y fantol.Dyna pam maer etholiad hwn
sydd wedi cefnu ar Gymru.I ddangos iddynt
yn frwydr rhwng Plaid ar Toraid.Fe fydd Plaid
ein bod nin credu yng Nghymru.I amddiffyn
Cymru yn amddiffyn Cymru rhag ymosodiadaur
Cymru.I bleidleisio dros Gymru.I bleidleisio
Toraid. Plaid Cymru ywr unig blaid fydd yn rhoi
dros Plaid Cymru.
blaenoriaeth i swyddi Cymru.

Nawr ywr amser i ddangos ir pleidiau Llundeinig Dros Gymru


bod gan Gymru lais. I ddangos ein bod nin dewis
ffordd well, ffordd newydd nad ywn cael ei llywio
Leanne Wood
gan gasineb nac ofn.Byddwn nin amddiffyn pobl
Arweinydd Plaid Cymru
rhag anoddefgarwch o bob math.Byddwn nin
sicrhau gwlad deg a ffyniannus in pobl ifanc ac i
genedlaethaur dyfodol sydd wedi seilio ar degwch
a chyfleoedd cyfartal.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 3


Amddiffyn
Cymru
Ein
haddewid
i chi.
I greu, i fagu, i ddirgrynnu.
Trwy gnawd cenhedlaeth Cymru gyfan
heb dennyn byr a thynn San Steffan
Sin Tomos Owen

4
Fe fydd Plaid Cymru yn:
Amddiffyn ein cenedl, trwy
Amddiffyn ein heconomi, ein hunaniaeth ac ein
Cynulliad rhag ymgais Ceidwadol i fachu per
oddi wrthom

Amddiffyn ein heconomi, trwy


Mynnu bod pob un geiniog rydym yn colli o
Ewrop yn cael ei rhoi yn l i ni gan San Steffan

Amddiffyn ein pobl, trwy


Adeiladu ysbytai, rheilffyrdd, ffyrdd, ysgolion
a thai fforddiadwy newydd gydan rhaglen
fuddsoddi aml-filiwn

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 5


Mae gennych
ddewis o ddau
ddyfodol.
Gwnewch
ich dewis
gyfrif maen
bwysicach nawr
nag erioed.

6
Pleidlais dros y status quo: Pleidlais dros Plaid Cymru:

Cymru anghofiedig AMDDIFFYN BUDDIANNAU CYMRU T8

Cymru a ddistewir CYMRU GRYFACH T12

Toriadau diderfyn DIOGELU SWYDDI CYMRU T16

GIG ar ei gliniau a system ofal


gymdeithasol anaddas CYMRU IACHACH A HAPUSACH T20

Anrheithio parhaus ar y bobl


fwyaf bregus GOFALU AM BOBL MEWN ANGEN T24

RHOIR CYFLE GORAU I T28


Peryglu dyfodol ein plant
BOB PLENTYN

Cenedl ynysig CYMRU GYSYLLTIEDIG T32

Cymunedau dan fygythiad GWARCHOD EIN CYMUNEDAU T36

RHOI EGNI I MEWN IN T40


Amgylchedd anghynaliadwy
HAMGYLCHEDD

Cymru wledig anghofiedig CEFNOGI BYWYD GWLEDIG T44

Byw yng nghysgod Lloegr CYMRU AR LWYFAN BYD-EANG T48

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 7


Plaid Cymru
Yn 2016, fe wnaeth Plaid Cymru roi mwy o
anerchiadau a gofyn mwy o gwestiynau na

ywr blaid fwyaf Llafur, y Toraid ar Democratiaid Rhyddfrydol


syn cynrychioli etholaethau yng Nghymru.

gweithgar yn
San Steffan

8
Amddiffyn
Cymru
Amddiffyn
Buddiannau Cymru
Mae Cymru dan ymosodiad. Maer
Llywodraeth Doraidd yn benderfynol o fynd
ni ar lwybr peryglus syn torrir cysylltiadau
economaidd gydan partneriaid masnachu.
Mae Llafur yn rhy brysur yn dadlau ymysg ei
gilydd yn lle sefyll i fyny i Gymru.
Mae angen ASau Plaid Cymru ar y
genedl i frwydro dros ddiddordebau
Cymru ac i warchod ein cenedligrwydd.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 9


Amddiffyn
Cymru
Amddiffyn Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Buddiannau Mae Cymru yn dod yn Mae ein cysylltiadau

Cymru genedl anghofiedig, ar


lwybr i fod yn rhanbarth
economaidd allweddol
gydan partneriaid
Seisnig dibwys. Mae ein masnachu agosaf yn cael
buddiannau yn cael eu eu torri. Mae swyddi yn
hanwybyddu ym mhob diflannu, mae cyflogau yn
cam or trafodaethau gostwng, mae prisiau yn
Brexit. codi.

Ateb Plaid Cymru: Ateb Plaid Cymru:


Ethol ASau Plaid Cymru Fe fydd Plaid Cymru
i sefyll i fyny dros ein yn sicrhau ein bod nin
cenedl, ac i roi llais cryf medru parhau i brynu
i Gymru dros y cyfnod gan, a gwerthu i Ewrop
allweddol hwn. heb rwystrau costus.

Ble gallwn ni fod: Ble gallwn ni fod:


Cymru lle mae ein 200,000 o swyddi syn
buddiannau yn cael eu dibynnu ar fasnachu
hamddiffyn bob tro, lle gydag Ewrop yn cael eu
mae buddiannau Cymru hamddiffyn.
yn ganolog i drafodaethau
Brexit.

10
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Mae risg y bydd Cymru Mae dinasyddion Cytundeb masnachu
yn collir 680 miliwn y Ewropeaidd sydd wedi andwyol gydar UE, lle
flwyddyn rydym yn ei dod i fyw yng Nghymru mae buddion Cymru yn
derbyn gan yr UE. yn wynebu alltudiaeth. dod yn olaf ar yr agenda.
Fe fydd hyn yn dinistrio Busnesau yn symud o
teuluoedd a pherthnasau, Gymru a swyddi mewn
Ateb Plaid Cymru: a pheri risg i wasanaethau perygl.
Byddwn nin pwyso i cyhoeddus.
sicrhaur arian cafodd
ei addo i Gymru gan Ateb Plaid Cymru:
yr ymgyrch Gadael. Ni Ateb Plaid Cymru: Byddwn nin brwydro
fyddwn nin fodlon gyda Fe fydd Plaid i gael y cytundeb
dim un geiniog yn llai. Cymru yn gwarantu gorau posib ar gyfer
hawliau dinasyddion diwydiannau ac
Ble gallwn ni fod: Ewropeaidd sydd yn amaethyddiaeth yng
Buddsoddi yn ein byw ac yn gweithio Nghymru.
cymunedau lleol er mwyn yng Nghymru.
rhoi pob cyfle i bobl Cymru Ble gallwn ni fod:
lwyddo. Ble gallwn ni fod: Buddiannau Cymru yn
Cymdeithas groesawgar ganolog i drafodaethau
syn cydnabod y cyfraniad Brexit, gyda diwydiannau
a wneir in gwasanaethau ac amaethyddiaeth yn cael
cyhoeddus gan eu gwarchod.
ddinasyddion Ewropeaidd
gweithgar.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 11


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Yn barod, mae Plaid Cymru yn gweithion
galetach nar pleidiau eraill wrth
gynrychioli Cymru yn San Steffan.
Jonathan Edwards oedd yr unig AS
o Gymru ar Bwyllgor Dethol Brexit
dylanwadol ac mae Liz Saville
Roberts wedi bod yn bencampwr
ir materion sydd yn bwysig i
bobl Cymru, gan eu cynrychioli
ar Bwyllgor Materion Cymreig
ers iddi gael ei hethol.

12
Amddiffyn
Cymru
Cymru
Gryfach
Mae pobl Cymru wedi pleidleision gyson
dros Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Ni fyddwn yn caniatu ymgais gan y
Llywodraeth Doraidd i danseilio ewyllus
pobl Cymru.
Mae ein neges i San Steffan yn glir
Cadwch eich bachau oddi ar ein
Senedd.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 13


Amddiffyn
Cymru
Cymru Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Gryfach Rydym yn wynebu ymgais Y senedd r per lleiaf
gan San Steffan o fachu yn y DU, a Chymru dan
per, sydd am ddiystyrru gyfarwyddyd Llywodraeth
buddiannau pobl Cymru Doraidd sydd yn
a thanseilio ein rheolaeth benderfynol o dorri treth
dros ein gwasanaethau ir mwyaf cyfoethog,
cyhoeddus. wrth adael ir bobl dlotaf
ddioddef.

Ateb Plaid Cymru:


Ateb Plaid Cymru:
Fe fydd Plaid Cymru
yn cyflwyno deddf Byddwn nin sicrhaur
newydd i warchod pwerau mae ein
sofraniaeth a Cynulliad eu hangen er
democratiaeth ein mwyn gwir gynrychioli
cenedl. etholwyr Cymru.

Ble gallwn ni fod: Ble gallwn ni fod:


Gwneud penderfyniadau Senedd Gymreig
sy'n effeithio ar Gymru, gynrychioladol go iawn
yng Nghymru. sydd yn adlewyrchu pobl
Cymru.

14
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cymru syn cael ei System bleidleisio sydd yn Bargeiniau masnachu
hamddifadu or cyllid sydd ffafrior rheini pher rhydd andwyol gydar Unol
ei angen er mwyn datblygu Daleithiau dan Trump, fydd
fel cenedl, syn suddon yn peryglu safonau, lle
ddyfnach i mewn i dlodi yn Ateb Plaid Cymru: mae amaethyddiaeth yn
sgil Brexit. Rhoir hawl i bleidleisio dioddef, ac syn peri risg o
i bobl 16 a 17 oed, breifateiddior wasanaeth
a diwygior system iechyd.
Ateb Plaid Cymru: bleidleisio er mwyn
Byddwn nin pwyso iddi fod yn un syn fwy
am Gomisiwn gynrychioladol.
Ateb Plaid Cymru:
Cyllidol newydd Mynnu bod rhaid i bob
annibynnol fydd yn cytundeb masnachu
creu mecanwaith i ail- Ble gallwn ni fod: rhydd gael sl bendith
ddosbarthu cyllid, gyda Democratiaeth syn rhoi Cynulliad Cenedlaethol
fformiwla a seiliwyd ar llais in pobl ifanc, lle mae Cymru.
anghenion. bob un bleidlais yn cyfrif.

Ble gallwn ni fod:


Ble gallwn ni fod: Gwarchod ein
Cyllid teg i Gymru fydd gwasanaethau cyhoeddus
yn ei gwarchod rhag yr rhag bygythiadau
ansicrwydd economaidd o breifateiddio gan
sydd i ddod. gorfforaethau rhyngwladol
mawr.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 15


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Yn lle ymgrymu ir Toraid, wnaeth Jonathan
Edwards arwain ymgyrch or gwaelod i
fynu er mwyn mynnu 4 biliwn tuag
at drafnidaeth yng Nghymru yn sgil
y penderfyniad i fwrw ymlaen gyda
chynlluniau HS2 Lloegr-yn-unig.
Byddwn nin parhau i wrthwynebu
cynlluniaur Toraid i wastraffu
5 biliwn ar adnewyddu Dau
Dr Senedd yn San Steffan,
a 400 miliwn ar Balas
Buckingham, a mynnu
bod yr arian yn cael ei
fuddsoddi er lles pobl
Cymru yn ller sefydliad.

16
Amddiffyn
Cymru
Diogelu Swyddi
Cymru
Mae gan Gymrur cyflogau isaf ar economi
wannaf yn y Deyrnas Gyfunol. Mae San
Steffan wedi diystyrru ein hanghenion am
genhedloedd, sydd yn gwneud nin un or
rhanbarthau tlotaf yng Ngorllewin Ewrop.
Mae llywodraethau Toraidd a Llafur wedi
rhoi blaenoriaeth i De-ddwyrain Lloegr ar
draul Cymru.
Ni fydd Plaid Cymru yn derbyn yr
esgleulustod yma rhagor. Maen amser i
sefyll i fyny dros Gymru.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 17


Amddiffyn
Cymru
Diogelu Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Swyddi Mae busnesau yn bygwth Mae gormod o arian
Cymru symud o Gymru gan fod ofn
arnynt na fyddan nhwn medru
cyhoeddus o lawer yn
cael ei wario ar nwyddau a
fforddio costau uwch yn sgil gwasanaethau gan gontractwyr
gadael yr UE. y tu allan i Gymru. Mae
cwmnau rhyngwladol enfawr
yn gwneud gwaith y gall
Ateb Plaid Cymru: gwmnau lleol ei wneud.

Bydd Plaid Cymru yn


pwyso am ostyngiadau Ateb Plaid Cymru:
treth i fusnesau newydd
a busnesau sydd eisoes Bydd Plaid Cymru yn
wedi sefydlu yng Nghymru, brwydro i sicrhau bod
fel rhan ganolog o bolisi 4.3 biliwn syn cael ei
rhanbarthol newydd y DG. wario ar gytundebau
Byddwn nin mynnu bod sector cyhoeddus yn cael
Cymru yn cael pwerau ei wario yng Nghymru,
i osod lefelau treth ei ac byddwn nin cyflwyno
hun, gan gynnwys Treth Cyflog Byw go iawn sydd
Gorfforaeth, Toll Teithwyr wedii gymeradwyon
Awyr a TAW. Wrth i ni adael annibynnol.
yr Undeb Ewropeaidd bydd
rhaid ir map ardaloedd
Ble gallwn ni fod:
a gynorthwyir gael ei
benderfynu yng Nghymru. 50,000 o swyddi newydd
sy'n talu'n dda, oherwydd
cytundebau sector cyhoeddus,
Ble gallwn ni fod: a phob un yn talu cyflog byw
go iawn.
Denu busnesau i Gymru, ein
heconomi yn ffynnu ac ein pobl
yn gweld a phrofir buddion yn
eu pocedi.

18
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Nid ywn system Mae busnesau bach ar Maer diwydiant dur yn
drafnidiaeth gyhoeddus draws Cymru yn dioddef yn rhan hanfodol o economi
yn addas iw phwrpas, a sgil ailbrisio ardrethi busnes, Cymru, ond mae e
hynny tra bod Lloegr yn ac mae canol ein trefi yn mewn perygl o gael ei
mwynhau trenau modern dioddef. aberthu gan lywodraeth
y genhedlaeth nesaf a Thatcheraidd heb gynllun i
chysylltiadau rheilffyrdd ail-greur swyddi a gollir.
cyflym syn costio 56 Ateb Plaid Cymru:
biliwn.
Bydd Plaid Cymru yn
rhoi terfyn ar y system
Ateb Plaid Cymru:
Ateb Plaid Cymru: ardrethi busnes annheg Byddwn nin mynnu i
drwy symud tuag at gael mesurau gwrth-
Byddwn nin cyflwyno system sydd wedi seilio ar ddympio llym, sydd
rhaglen fuddsoddi drosiant. Byddwn ni hefyd wediu blocio yn y
gwerth 7.5 biliwn yn sicrhau bod yna Banc gorffennol gan y
er mwyn ariannu Datblygu Cymreig sydd Llywodraeth Brydeinig,
prosiectau isadeiledd wedii ariannun briodol er a gweithredu cynllun
hanfodol ar draws mwyn buddsoddi mewn cynhwysfawr i sicrhau
Cymru. Byddwn nin busnesau Cymru. Byddwn dyfodol y diwydiant dur.
pwyso i gael cyfran ni hefyd yn sicrhau eich
deg i Gymru o wariant bod chin cael mynediad
isadeiledd y DG. at fanc lleol drwy agor Ble gallwn ni fod:
banc cyhoeddus. Achub swyddi a sicrhau
dyfodol go iawn ir
Ble gallwn ni fod: diwydiant dur Cymreig.
Cysylltiadau ffyrdd Ble gallwn ni fod:
a rheilffyrdd wedi'u
Busnesau bach yng nghanol
huwchraddio, 10,000
ein trefi yn ffynnu, syn rhoi
o gartrefi fforddiadwy
chwa o fywyd newydd i
ychwanegol, ysgolion ac
strydoedd mawr Cymru.
ysbytai newydd.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 19


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Yn y Cynulliad Cenedlaethol yng
Nghymru, wnaeth Plaid Cymru bwyso
ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru
gan lwyddo i gyflwyno Cronfa
Feddyginiaethau a Thriniaethau
newydd, er mwyn sicrhau bod
pawb yn medru cael y moddion
maen nhw eu hangen, lle
bynnag maent yn byw.

20
Amddiffyn
Cymru
Cymru iachach
a hapusach
Plaid Cymru ywr unig blaid y gallwch
ymddiried ynddi i weithredu Gwasanaeth
Iechyd i Gymru syn gweithio. Lle bu
rheolaeth wael a thanfuddsoddi gan y
Toraid yn San Steffan a gan Lafur yng
Nghymru byddwn nin brwydro i gael
gwasanaeth syn llwyddo ac sydd
ymysg goreuon y byd.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 21


Amddiffyn Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cymru Maer nifer o ddoctoriaid Rydyn nin wynebu argyfwng
Cymru iachach fesul pen yng Nghymru mewn gofal cymdeithasol.
a hapusach ymysg yr isaf yn Ewrop,
maer nifer o welyau wedi
Mae hyn oherwydd
tanfuddsoddiad a rhaniad
gostwng 7% ac maer afresymegol hanesyddol
amserau aros ar gyfer rhwng gofal iechyd a gofal
diagnosis a thriniaeth cymdeithasol. Mae hyn yn cael
ymysg y gwaethaf yn y DG. sgil-effaith ar ein meddygon
teulu ac ein hysbytai gan nad
yw cleifion yn cael mynediad
Ateb Plaid Cymru: at y gefnogaeth ofal sydd
angen arnynt.
Bydd Plaid Cymru yn
hyfforddi a recriwtio
1000 o ddoctoriaid Ateb Plaid Cymru:
a 5000 o nyrsys
ychwanegol ar gyfer Byddwn nin cyflwyno
y GIG yng Nghymru cynllun i achub gofal
dros y degawd nesaf. cymdeithasol fydd yn helpu
Byddwn ni hefyd yn pobl i fyw yn annibynnol
sefydlu ysgol feddygol a chynyddu rl ysbytai
yng Ngogledd Cymru. cymunedol. Byddwn nin
sicrhau bod gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol
Ble gallwn ni fod: yn cael eu darparun ddi-
Cymru syn arwain y drafferth. Bydd cytundeb
byd mewn gofal iechyd, gofalwyr Plaid Cymru yn
lle gallwch chi sicrhau cefnogir rheini syn gofalu
apwyntiad, siarad ag am bobl eraill.
arbenigwr a derbyn
triniaeth yn gyflym, yn
gyfleus ac yn effeithiol.
Ble gallwn ni fod:
Cymru syn rhoir gwasanaeth
gorau posib in dinasyddion
mwyaf bregus ac ir bobl syn
gofalu amdanynt.

22
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Mae marwolaethau Llywodraeth Doraidd syn Mae gwasanaethau i bobl
ataliadwy tua 15% yn cefnu ar addewidion a chyflyrau iechyd meddwl
uwch yng Nghymru nac wnaed yn ystod ymgyrch y yn wael ac nid yw pobl
y maen nhw yn Lloegr. refferendwm. yn derbyn y gefnogaeth
Mae gormod o bobl yn sydd angen arnynt i allu
marw cyn eu hamser cyfranogin llawn yn y
yng Nghymru ac mae Ateb Plaid Cymru: gymdeithas.
rhaid gwneud llawer
mwy i leihaur nifer o Byddwn nin ymgyrchu i
farwolaethau ataliadwy. ddal yr ymgyrch Gadael Ateb Plaid Cymru:
at eu gair a mynnu ein
Wedi sicrhau 20
bod nin derbyn ein
Ateb Plaid Cymru: rhan ni or 350 miliwn
miliwn yn barod ar
gyfer triniaeth iechyd
Byddwn nin gosod a addawyd ir GIG ar l
meddwl fel gwrthblaid
targed i achub 10,000 gadael yr UE.
effeithiol yn y Cynulliad
o fywydau dros
Cenedlaethol, byddwn
ddeng mlynedd drwy
Ble gallwn ni fod: yn parhau i alw am
fesurau amrywiol, o
Ein bod ni ddim yn gadael gynnydd cyllid a
weithrediadau iechyd
in gwleidyddion wneud mynediad gwell at
cyhoeddus a hyrwyddo addewidion ffug heb fod gwnsela a therapyddion
newidiadau bywyd bob yn atebol. yn y gymuned.
dydd, a hefyd drwy
sicrhau diagnosis
cyflymach ar gyfer Ble gallwn ni fod:
cyflyrau meddygol, Mynediad amserol i
a mynediad gwell at wasanaethau iechyd
driniaethau syn achub meddwl da, a thrin
bywydau. anghenion corfforol a
meddyliol yn gyfartal.

Ble gallwn ni fod:


Cymru hapusach ac
iachach lle mae miloedd o
farwolaethau cyn amser yn
cael eu hosgoi.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 23


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Yn San Steffan, mae ASau wedi
ymgyrchun gyson dros hawliau
pensiynwyr, gan gynnwys
pensiynau teg i fenywod a
pensiynau glowyr. Credwn ei bod
hi ond yn deg bod cynlluniau
pensiwn, lle mae pobl wedi
cyfrannu a gweithion galed
dros blynyddoedd, yn
cyflawni a thalu yn l.

24
Amddiffyn
Cymru
Gofalu am bobl
mewn angen
Rydyn ni am i holl ddinasyddion Cymru
gael eu trin gydag urddas a pharch, gan
dderbyn y gefnogaeth sydd angen arnynt er
mwyn cyfranogi'n llawn yn y gymdeithas.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 25


Amddiffyn Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cymru Cwmnau diegwyddor Mae miloedd o bobl yn
yn gyfrifol am asesiadau byw bob dydd mewn ofn o
Gofalu am bobl budd-daliadau er budd gael eu dadfeddiannu, neu
mewn angen preifat. gollir ychydig arian maen
nhwn dibynnu arno i fyw.

Ateb Plaid Cymru:


Ateb Plaid Cymru:
Rydym ni am weld
Rydyn nin ymrwymo
pwerau ar gyfer
i gael gwared ar y
nawdd cymdeithasol
Dreth Ystafell Wely ac
yn cael eu datganoli i
byddwn nin parhau
Gymru. Byddwn nin
i frwydro yn erbyn y
defnyddior pwerau, er
cymal trais creulon ar
enghraifft, i wahardd
newidiadau i daliadau
cwmnau preifat rhag
cefnogaeth yn dilyn
cynnal asesiadau
profedigaeth. Byddwn
budd-daliadau er elw.
nin cefnogi ac annog
pobl ag anableddau
Ble gallwn ni fod: i gael swyddi, heb
fygythiadau o dorri ar
System budd-daliadau
eu budd-daliadau.
tecach a mwy tryloyw, heb
gymhelliad o wneud elw.
Ble gallwn ni fod:
Codi Cymru allan o dlodi,
a galluogi pobl i fwydo eu
teuluoedd a chynhesu eu
cartrefi hawliau y dylai
pawb eu cael.

26
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cannoedd o swyddi mewn Mae cyn-filwyr wedi Maer Toraid yn cosbir bobl
perygl wrth ir Llywodraeth cael eu hanghofio gan mwyaf bregus er mwyn
Doraidd ganoli Lywodraethau ar l ei talu am gamgymeriadau
swyddfeydd treth a chau gilydd, gyda niferoedd gwleidyddion a bancwyr.
canolfannau byd gwaith. uchel ohonynt yn dioddef Ers 1994, mae Llywodraeth
problemau iechyd y DG wedi cymryd dros 3
corfforol ac iechyd biliwn or Cynllun Pensiwn
Ateb Plaid Cymru:
meddwl, heb fynediad at Glowyr.
Byddwn nin parhau y gwasanaethau sydd eu
i wrthwynebu canoli hangen.
swyddi treth yng Ateb Plaid Cymru:
Nghymru, a brwydro i
Bydd Plaid Cymru yn
gadw canolfannau byd Ateb Plaid Cymru:
sicrhau Pensiwn Byw i
gwaith ar agor.
Bydd ein haddewid in bawb ac byddwn ni hefyd
cyn-filwyr yn sicrhau yn sicrhaur Clo Triphlyg.
eu bod nhwn cael y Byddwn ni hefyd yn
Ble gallwn ni fod:
gefnogaeth haeddiannol parhau i wrthwynebu
Diogelu cannoedd o
sydd angen arnynt. cynyddur oedran ar
swyddi, a phobl yn cael
Byddwn nin sicrhau gyfer pensiwn ymddeol
eu cefnogin briodol wrth
bod ein cyn-filwyr yn y wladwriaeth. Bydd
iddynt chwilio am waith o
derbyn gofal iechyd o Plaid Cymru yn galw am
safon syn talun dda.
safon, gan gynnwys adolygiad annibynnol
gofal iechyd meddwl, a o warged y Cynllun
chartrefi addas. Pensiwn Glowyr er mwyn
rhannu symiau'n decach
rhwng aelodau'r cynllun
Ble gallwn ni fod: a Llywodraeth y DG.
Dim un cyn-filwr i gael ei
anghofio, a Chymru lle mae
cyn-filwyr, sydd wedi rhoi Ble gallwn ni fod:
cymaint, yn cael eu trin Rhoi stop ar dlodi
diolchgarwch a pharch. pensiynwyr, a Chymru lle
gall bawb sefyll ar eu traed
eu hunain gydag urddas.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 27


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Gwnaeth Plaid Cymru wrthwynebu codi
ffioedd myfyrwyr i 9,000 yn ystod
cyfnod clymblaid y Democratiaid
Rhyddfrydol ar Toraid. Rydym yn
credu, fel egwyddor, y dylai addysg
fod am ddim i bawb a byddwn
nin parhau i weithio tuag at yr
amcan hwn.

Yn y Cynulliad Cenedlaethol,
byddwn ni'n gwrthwynebu
unrhyw ymgais i ail-
gyflwyno Ysgolion
Gramadeg.

28
Amddiffyn
Cymru
Rhoir cyfle gorau
i bob plentyn
Maer Toraid yn torri cyllidebau addysg yn
ddidrugaredd ac mae Llafur yn gor-lwytho
ein system addysg, gan beryglu dyfodol ein
plant. Bydd Plaid Cymru yn sicrhau bod ein
plant yn derbyn addysg gan yr athrawon
gorau mewn ysgolion a ariennir yn dda, er
mwyn iddynt ennill y sgiliau sydd eu hangen
i lwyddo. Bydd Plaid Cymru yn rhoir cyfle
gorau i bob plentyn yng Nghymru.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 29


Amddiffyn
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cymru
Mae un plentyn ym Cymru sydd r
Rhoir cyfle mhob tri yn cael ei fagu canlyniadau profion ysgol
gorau i bob mewn tlodi, gyda llawer o isaf yn y DG, gyda thraean
on hathrawon yn bwriadu
plentyn deuluoedd heb ddim dewis
gadael yr alwedigaeth o
ond talu symiau enfawr ou
fewn y tair mlynedd nesaf.
cyflogau ar ofal plant.

Ateb Plaid Cymru: Ateb Plaid Cymru:


Byddwn nin talu cyflog
Bydd Plaid Cymru
mwy cystadleuol in
yn darparu lleoedd
hathrawon, a gwella
meithrin llawn amser
hyfforddiant er mwyn
am ddim i bob plentyn
eu galluogi i gyrraedd
tair mlwydd oed.
cymwysterau uwch a
Bydd hyn yn ffurfio ein
pherfformion well.
cynllun tri phwynt i atal
tlodi plant, fydd hefyd
yn cynnwys camau i roi Ble gallwn ni fod:
stop ar dlodi tanwydd
Addysg ragorol i bob
drwy leihau biliau, a
plentyn gan athrawon sy'n
hefyd gwrthdroi'r Dreth angerddol am eu swydd ac
Ystafell Wely. yn ddifrifol am ddatblygu'r
genhedlaeth nesaf.

Ble gallwn ni fod:


Cenedl syn rhoi pob cyfle
posib in plant lwyddo, a
helpu teuluoedd i ddod
allan o dlodi.

30
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Mae Cymru yn wynebu Mae un person ifanc Darpariaeth ysbeidiol i
dylifiad dawn enfawr, allan o bob tri yn teimlon blant ddysgu Cymraeg,
gydan myfyrwyr gorau anobeithiol ac yn ddigalon a diffyg cyfleoedd i blant
yn croesir ffin ac aros yn gan nad ydyn nhwn medru ddysgur iaith.
dod o hyd i swyddi syn
Lloegr.
cynnig cyfleoedd da.
Ateb Plaid Cymru:
Ateb Plaid Cymru:
Ateb Plaid Cymru: Byddwn nin cynyddu
Byddwn nin creu argaeledd addysg
Bydd Plaid Cymru yn
ysgogiad i fyfyrwyr Gymraeg or feithrinfa,
gwarantu cyflogaeth,
syn aros neu syn i addysg bellach
addysg neu hyfforddiant
dychwelyd i fyw a ac addysg uwch,
i bob person dan 25
gweithio yng Nghymru drwyddo i addysg
oed sydd yn edrych am
ar l iddynt raddio, oedolion. Byddwn
waith. Er mwyn sicrhau
fydd yn helpu ni i nin gweithredu i
bod gennym ni'r sgiliau
gadw ein pobl ifanc wireddur camau yn
angenrheidiol i ffynnu,
dawnus a chryfhau ein ein fframwaith dros
byddwn ni'n creu
heconomi. Byddwn yr iaith, Cyrraedd y
rhwydwaith o golegau
nin mynnu bod ein Miliwn.
arbenigol Addysg
Prifysgolion yn cael eu
Alwedigaethol ar gyfer
hariannun deg a'u bod
addysg l-14 ac l- Ble gallwn ni fod:
yn cael eu cynrychioli
orfodol.
ar lefel Brydeinig. System addysg sydd
ymhlith y goreuon yn y
byd, syn wirioneddol
Ble gallwn ni fod: Ble gallwn ni fod:
ddwyieithog, lle mae pawb
Rhoi gobaith a
Rhoir cyfleoedd gorau yn cael cyfle i ddysgu drwy
chefnogaeth in holl
posib i bobl ifanc lwyddo a gyfrwng y Gymraeg.
bobl ifanc sydd am
gweithio yma yng Nghymru chwarae rhan weithgar
er mwyn hybun heconomi. a chynhyrchiol tuag at
ein heconomi ac ein
cymunedau.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 31


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Mae pob un on tri AS wedi arwain
ymgyrchoedd yn San Steffan er
mwyn gwella a chynyddu signal
ffn a mynediad at fand-eang yn y
Gymru wledig, sydd wedi arwain
at welliannau enfawr i drigolion a
busnesau lleol.

32
Amddiffyn
Cymru
Cymru
Gysylltiedig
Mae Cymru wedi cael ei gadael ar eu hl.
Nid ywn system drafnidiaeth yn addas at ei
phwrpas ac mae ein cysylltiadau gweddill
y byd wediu hesgeuluso.
Allwn ni ddim fforddio cael ein hanghofio
mwyach. Mae angen in cymunedau ac
ein gwlad gael eu cysylltu i gilydd, ac
r byd, ar unig ffordd y gallwch sicrhau
bod yr achos hwn yn cael ei wneud yn
San Steffan ydy trwy ethol grp o ASau
Plaid Cymru cryf.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 33


Amddiffyn Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cymru
Mae blynyddoedd o dan- Ein cyfryngau dan reolaeth
Cymru fuddsoddi difrifol yn golygu Llundain, gyda Chymru ai
Gysylltiedig bod ffyrdd, rheilffyrdd a bysiau phobl yn cael eu rhoi ir
Cymru yn orlawn ac o dan neilltu au hanghofio.
straen. Maer Llywodraeth
Lafur yng Nghymru yn
benderfynol o wastraffu Ateb Plaid Cymru:
cyllideb fenthyg ar ffordd
liniarur M4 fydd yn fuddiol i Creu sefyllfa gyfartal
un rhan o Gymru yn unig. a theg phob cenedl
arall yn y DG, a
rhoir per i Gymru
Ateb Plaid Cymru: benderfynu a chreu
Creu system drafnidiaeth polisau darlledu ar
Cymru gyfan go iawn, cyfryngau ei hun.
syn cynnwys ail-agor Byddwn nin sicrhau
rheilffordd Caerfyrddin- bod S4C yn derbyn y
Aberystwyth, gwelliannau cyllid sydd ei angen.
i linellaur cymoedd,
gwelliannau ir A55 ac
ehangu rhwydwaith fysiau Ble gallwn ni fod:
Traws Cymru er mwyn Cyfryngau Cymreig go
cysylltu ein holl gymunedau iawn syn cynrychioli pobl
i gilydd. Byddwn ni Cymru ar hyn sydd yn
hefyd yn sicrhau bod
bwysig iddynt.
llwybrau cerdded a seiclo
yn cael eu hintegreiddio
gwasanaethau bws a
rheilffyrdd.

Ble gallwn ni fod:


system drafnidiaeth syn
addas at yr 21ain ganrif fel
bod pobl yn medru teithio
dros Gymrun ddi-drafferth.
34
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Mae darnau or wlad yn Diwydiant twristiaeth syn Mae yna risg nad
dioddef cysylltiadau band- cael ei rwystro gan drethi yw Cymru yn cael ei
eang gwael a signal ffn annheg, a Llywodraeth chynrychiolin ddigonol
ysbeidiol syn gwneud sydd yn methu ag ar lwyfan rhyngwladol, a
hin anodd i fusnesau hyrwyddo Cymru fel heb unrhyw gynrychiolaeth
weithredu mewn rhai cyrchfan twristiaeth o mewn llysgenadaethaur
ardaloedd yng Nghymru safon byd-eang. DG syn cynrychioli ein
wledig. pobl ac ein busnesau.

Ateb Plaid Cymru:


Ateb Plaid Cymru: Dyblur cyllid ar gyfer
Ateb Plaid Cymru:
Rydyn nin ymrwymo i Croeso Cymru a thorri Bydd Plaid Cymru
sicrhau bod band-eang TAW twristiaeth er yn datblygu polisi
cyflym ar gael i Gymru mwyn rhoi Cymru ar rhyngwladol go iawn
gyfan, ac ehangu y blaen yn y farchnad i Gymru, er mwyn i ni
signal data ffn y dwristiaeth ryngwladol. adennill ein henw da
genhedlaeth nesaf. fel cenedl fasnachu
gryf. Byddwn nin
Ble gallwn ni fod: cyflwyno WDA syn
Ble gallwn ni fod: Gwneud i Gymrun addas at y 21ain ganrif
Cymunedau gwledig yn gyrchfan o safon ar gyfer sydd r dasg o hybu
cael eu cysylltu r byd, twristiaid a busnesau ar masnach Cymru.
fel y gall busnesau bach draws y byd.
gyrraedd marchnadoedd
byd-eang. Ble gallwn ni fod:
Cydweithrediad
economaidd a diwylliannol
agosach gydan cyfeillion
er mwyn sicrhau bod pobl,
diwylliant a busnesau
Cymru yn cael eu hybu
yma ac yn rhyngwladol.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 35


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Cyflwynodd Liz Saville Roberts
gyfraith i atal codi ofn ar ddioddefwyr
trais rhywiol yn y llysoedd. Ildiodd
Llywodraeth Prydain rywfaint yn
dilyn pwysau gan Blaid Cymru,
a chaiff yr arfer ei gwtogi.
Mae Plaid Cymru wedi
gweithio yn agos gyda'r
Comisiynwyr Heddlu a
Throsedd mewn ymgais
i ddad-griminaleiddio
cannabis ar gyfer
defnydd meddygol.

36
Amddiffyn
Cymru
Gwarchod ein
cymunedau
Mae toriadau i blismona rheng-flaen wedi
gadael ein cymunedau mewn perygl. Mae
gan bobl Cymru yr hawl i gymdeithas
ddiogel a mynediad at gyfiawnder pan
fyddant ei angen.
Bydd Plaid Cymru yn llais dros
ddioddefwyr.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 37


Amddiffyn
Cymru
Gwarchod ein Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
cymunedau Mae cyllidebaur heddlu Mae dioddefwyr troseddau
wedi eu torri, gan roi llawer yn aml yn cael eu gwthio
llai o heddweision ar y ir ymylon mewn system
stryd. Cafodd heddluoedd gyfiawnder nad ywn
Cymru eu taron waeth na gwneud digon i amddiffyn
gweddill y DG, oherwydd
y rhai mwyaf bregus.
fformiwla gyllido annheg.

Ateb Plaid Cymru:


Ateb Plaid Cymru: Byddwn yn gwrthdroi
Byddwn yn sicrhau 25 toriadau i gymorth
miliwn yn ychwanegol cyfreithiol ac yn
i heddluoedd Cymru cyflwyno deddfau
ac yn gwarantu fod newydd i amddiffyn
Cymru yn cael yr dioddefwyr troseddau
heddlu mae arni megis trais rhywiol
ei hangen, gyda a chamdrin yn y
phenderfyniadau am cartref fel y gallant roi
drosedd a chyfiawnder tystiolaeth yn y llys heb
yn cael eu gwneud yng deimlo ofn.
Nghymru, dros Gymru.

Ble gallwn ni fod:


Ble gallwn ni fod: Bydd unrhyw un,
Gwasanaethau heddlu cyfoethog neu dlawd,
syn cael eu cyllidon yn gallu mynd at system
well, wedi eu gwreiddio gyfiawnder fydd yn
yn ein cymunedau,
rhoi gwrandawiad teg i
ac yn canolbwyntio
ddioddefwyr.
ar y blaenoriaethau
angenrheidiol in cadw nin
ddiogel.

38
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Maer llywodraeth eisiau Yn wahanol ir Alban Mae ein hawliau dynol
codi carchar enfawr ym a Gogledd Iwerddon, sylfaenol mewn perygl, syn
Mhort Talbot, fydd yn does gan Gymru moi bygwth aelodau gwannaf
cymryd carcharorion o bob system gyfreithiol ei hun i a mwyaf bregus ein
cwr o'r DG. adlewyrchu anghenion cymunedau.
ein pobl.
Ateb Plaid Cymru: Ateb Plaid Cymru:
Bydd Plaid Cymru
Ateb Plaid Cymru:
Byddwn yn cyhoeddi
yn atal datblygur Creu awdurdodaeth siarter hawliau dynol
uwch-garchar ym gyfreithiol Gymreig i Gymru i amddiffyn
Mhort Talbot ac yn fydd yn sicrhau y pobl Cymru yn erbyn
hytrach yn darparu gallwn greu system Llywodraeth Doraidd
llefydd y mae mawr eu syn adlewyrchu sydd yn benderfynol
hangen i fenywod a anghenion Cymru. o danseilior Ddeddf
throseddwyr ifanc. Hawliau Dynol.
Ble gallwn ni fod:
Ble gallwn ni fod: System gyfreithiol Gymreig Ble gallwn ni fod:
Carchardai sydd yn cwrdd deg ac effeithiol syn Gwarchodaeth gyfreithiol
ag anghenion Cymru ac yn rhedeg yn dda fel y gall in hawliau dynol a gwarant,
gweithio dros droseddwyr pobl Cymru deimlor beth bynnag fydd eich hil,
sydd eisiau newid eu sicrwydd sydd yn hanfodol rhyw neu dueddfryd rhywiol,
ffyrdd. yn y gyfraith. y cewch eich trin yn gyfartal.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 39


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Mae ASau Plaid Cymru, ynghyd
chynrychiolwyr yn y Cynulliad
Cenedlaethol, wedi arwain
ymgyrchoedd i 100% o'n trydan
gael ei gynhyrchu o ffynonellau
adnewyddol erbyn 2035.

40
Amddiffyn
Cymru
Rhoi egni i mewn
i'n hamgylchedd
Mae ein hamgylchedd yn cael ei erydu, an
hadnoddau naturiol yn cael eu defnyddio
er lles eraill. Mae ein biliau ynni yn rhy
uchel er ein bod yn allforio trydan, an stoc
tai yn hen ac aneffeithiol. Os byddwn yn
dal ymlaen fel hyn, fydd dim byd yn newid.
Mae ar Gymru angen Plaid Cymru i wneud
Cymrun wyrddach.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 41


Amddiffyn Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cymru Rydym yn dibynnu gormod
o lawer ar danwydd ffosil,
Mae biliau trydan yng
Nghymru yn uwch nag yn
Rhoi egni syn prinhau, ac mae hyn yn unrhyw ran arall or DG,
i mewn i'n codi biliau ynni. er gwaethaf y ffaith ein
bod yn cynhyrchu mwy o
hamgylchedd drydan nac a ddefnyddiwn.
Ateb Plaid Cymru:
Bydd Plaid Cymru
yn cynyddu swm yr
Ateb Plaid Cymru:
ynni a gynhyrchir o Byddwn yn creu
ffynonellau adnewyddol, cwmni ynni Cymreig,
gan gynnwys cyflwyno i ddefnyddior elw
morlynnoedd llanw o adnoddau Cymru
ym Mae Abertawe, i dorri cost ynni i
Caerdydd a Bae Colwyn. ddefnyddwyr yng
Byddwn yn sefydlu Nghymru, a symud
rhwydwaith cenedlaethol tuag at rwydweithiau
i wefrio cerbydau trydan datganoledig iw
ac yn trosglwyddor dosbarthu.
cyfrifoldeb dros
gynhyrchu ynni Cymru
ac adnoddau naturiol ir Ble gallwn ni fod:
Cynulliad Cenedlaethol. Codi pobl Cymru allan o
dlodi tanwydd.

Ble gallwn ni fod:


Cymru syn hunan-gynhaliol
mewn trydan o ffynonellau
adnewyddol ac syn gyrru
ymlaen gyda thechnoleg
ynni llanw fydd yn arwain
y byd. Cymru yn rheoli ei
hadnoddau naturiol ei hun
er lles ein pobl.

42
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Mae gormod o dai Cymru Mae perygl i rywogaethau Mae llywodraeth
wedi eu hinsiwleiddion bywyd gwyllt yng Nghymru Prydain yn esgeuluso ei
wael, ac yn dibynnu ar ddiflannu, ac y mae dyletswydd rhyngwladol i
systemau gwresogi hen- colli bioamrywiaeth yn leihau allyriadau nwyon t
ffasiwn a drud. fygythiad in hamgylchedd gwydr, gan beryglu dyfodol
naturiol. ein plant. Wrth ini adael yr
UE, mae yna risg y bydd y
Ateb Plaid Cymru: bygythiad yn gwaethygu
Bydd Plaid Cymru
Ateb Plaid Cymru:
yn cyflwyno cynllun Byddwn yn cyfoesi
ac yn cydgyfnerthu
Ateb Plaid Cymru:
cenedlaethol i wneud
ein stoc tai yn fwy deddfwriaeth Gymreig Bydd Plaid Cymru yn
ynni-effeithlon. ar fywyd gwyllt, gan cyflwyno Deddf Newid
greu Deddf Bywyd Hinsawdd newydd, gan
Byddwn yn sicrhau
fabwysiadu targedau
iawndal ir sawl sydd Gwyllt newydd i
uchelgeisiol ond
wedi dioddef yn sgil Gymru. Byddwn yn cyraeddadwy i leihau
cynlluniau insiwleiddio parhau i alw am greu nwyon t gwydr a
waliau ceudod wedi Cofrestr Camdrin llygredd ar gyfer 2030
eu gosod yn wael, Anifeiliaid i Gymru. a 2050. Byddwn ni'n
a gefnogwyd gan y sicrhau ein bod ni'n
llywodraeth. adeiladu ar y safonau
Ble gallwn ni fod: a osodwyd gan yr UE
Gall Cymru arwain y ffordd sydd wedi gwarchod
Ble gallwn ni fod: i amddiffyn bywyd gwyllt
ein hamgylchedd.
Byddwn ni'n lleihau
Cartrefi ynni-effeithlon syn a lefelau bioamrywiaeth
gwastraff plastig gyda
rhatach iw gwresogi, ac fel elfennau allweddol
chynllun arian yn l am
amgylchedd syn lanach a ein hamgylchedd, gan
ddychwelyd.
mwy gwyrdd. gynnwys lleihau gwastraff
plastig gyda chynllun arian
yn l am ddychwelyd.
Ble gallwn ni fod:
Amgylchedd lle maer aer
yn lanach ar hinsawdd yn
fwy cynaliadwy in plant a
phlant ein plant.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 43


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Yn y Cynulliad Cenedlaethol, gwnaeth
Plaid Cymru wrthwynebu
trosglwyddo 15% o gyllid o Golofn
Un i Golofn Dau, a gymerodd
dros chwarter biliwn o bunnoedd
allan o economi wledig Cymru.

44
Amddiffyn
Cymru
Sefyll dros
fywyd gwledig
Mae Cymru wledig dan fygythiad difrifol
or Toraid gydau hideoleg byrbwyll syn
benderfynol o daro bargeinion masnach
anghyfrifol gydar Unol Daleithiau a Seland
Newydd at ddibenion gwleidyddol. Gyda
chymunedau gwledig wedi eu hynysu
oherwydd cysylltedd digidol gwael, a
phrisiau tanwydd yn codi ir entrychion,
mae ar Gymru angen Plaid Cymru i wneud
yn siwr bod Cymru wledig yn cyfrif.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 45


Amddiffyn
Cymru
Sefyll dros Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
fywyd
Bydd ein ffermydd yn colli Bargeinion masnach
gwledig grantiau Ewropeaidd syn anghyfrifol syn golygu y
cyfrif am 80% ou hincwm. bydd bwyd rhad wedi ei
fewnforio yn llifo i mewn
i Gymru, gan niweidior
Ateb Plaid Cymru: diwydiant amaethyddol
Bydd Plaid Cymru yn yng Nghymru ar
brwydro i sicrhau bod cymunedau syn ei gynnal.
Llywodraeth y DG yn
gwneud iawn am bob
ceiniog o gyllid Ewrop,
Ateb Plaid Cymru:
gan gynnwys taliadau Byddwn yn mynnu bod
amaethyddol. Llywodraeth y DG yn
ceisio cefnogaeth pob
un o wledydd y DG cyn
Ble gallwn ni fod: y gellir dod i unrhyw
Cymunedau gwledig gytundeb masnach,
bywiog seiliedig ar gan amddiffyn
ffermydd llwyddiannus. ffermwyr Cymru.

Ble gallwn ni fod:


Marchnad fwyd domestig
yn llawn o gynnyrch lleol,
syn cefnogi ffermwyr
Cymru a chymunedau
gwledig.

46
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Mae cyllid i farchnata cig Peilonau diangen ac Amrywiadau mewn prisiau
yng Nghymru yn cael ei amhoblogaidd yn falltod ar tanwydd yn taro pobl yn
ailgyfeirio dros y ffin, gan ein tirwedd naturiol. eu pocedi, ar ardaloedd
niweidio cynhyrchwyr gwledig syn dioddef
Cymru. waethaf.
Ateb Plaid Cymru:
Bydd Plaid Cymru
Ateb Plaid Cymru: yn gwrthwynebu
Ateb Plaid Cymru:
Bydd Plaid Cymru yn codi a defnyddio Credwn fod angen
brwydro i ddiwygior peilonau trwy Barciau cyflwyno rheoleiddiwr
Lefi Cig Coch fel bod Cenedlaethol ac treth tanwydd i atal
y 1 miliwn o gyllid Ardaloedd o Harddwch prisiau tanwydd rhag
a gollwyd i Hybu Cig Naturiol Eithriadol, codi.
Cymru yn aros yng gan fod o blaid ceblau
Nghymru. tanddaear neu danfor
lle bo modd. Ble gallwn ni fod:
Prisiau tanwydd teg i
Ble gallwn ni fod: bawb, gan gynnwys mewn
Ble gallwn ni fod: ardaloedd gwledig lle mae
Cynnyrch Cymreig or
safon uchaf yn cael ei Cadw ein cefn gwlad diwydiannau a thrigolion
werthu ai farchnata ledled dihafal yn glir o beilonau yn fwy dibynol ar gerbydau
y byd, gan gynyddur galw diangen fel y gall seiledig ar danwydd.
am gynnyrch Cymru, a cenedlaethaur dyfodol
chynyddu prisiau wrth ei mwynhau fel y
glwyd y fferm. gwnaethom ni.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 47


Plaid Cymru
ywr blaid fwyaf
gweithgar yn
San Steffan
Achubodd Hywel Williams y fyfyrwraig
ryngwladol o Brifysgol Bangor Shiromini
Satkunarajah rhag cael ei hafnon
or wlad trwy sicrhau 171,000
o lofnodion ar ddeiseb a rhoi
pwysau ar y Swyddfa Gartref
iw rhyddhau. Pleidleisiodd
Plaid Cymru yn erbyn y
rhyfel anghyfreithlon yn Irac
ac arweiniodd ymgyrch
drawsbleidiol i uchel-
gyhuddo Tony Blair am
ei droseddau rhyfel. Fe
wnaethom bleidlesio
hefyd yn erbyn
cyrchoedd awyr
yn Syria.

48
Amddiffyn
Cymru
Ar lwyfan
y byd
Roedd Cymru unwaith yn rym masnachu
ledled y byd. Rydym yn awr mewn
sefyllfa llen gorfodir i fegera i Lywodraeth
San Steffan sydd yn cyfeillachu gydag
arweinwyr unbeniaethol ac yn ymosod ar
ein cynghreiriaid agosaf.

Mae Plaid Cymru eisiau Cymru


uchelgeisiol syn edrych tuag allan. Trwy
ethol ASau Plaid Cymru, gallwch wneud
yn siwr fod llais Cymrun cael ei chlywed
ar lwyfan y byd.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 49


Amddiffyn
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Cymru
Maer Prif Weinidog Maer Toraid a Llafur fel
Ar lwyfan Toraidd yn barod i wneud ei gilydd eisiau gwario
y byd unrhyw beth i fodloni ei biliynau ar adnewyddu
ffrind newydd, Donald system arfau niwclear syn
Trump. Maen debyg y aneffeithiol a diangen. Mae
gwelwn weithredu milwrol Llafur eisiau ei lleoli yng
diangen, annemocrataidd Nghymru.
a difeddwl.

Ateb Plaid Cymru:


Ateb Plaid Cymru: Yr ydym yn
Byddwn yn benderfynol o
gwrthwynebu ddileu Trident, ac yn
gweithredu milwrol gwrthwynebu unrhyw
heb ganiatad y CU a'r ymgais iw adleoli i
Senedd. Gymru. Yn hytrach,
byddwn yn buddsoddi
yn ein lluoedd
Ble gallwn ni fod: arfog gartref ac yn
Cymru fel rhan o gymuned cryfhau ein lluoedd
fyd-eang ller ydym yn confensiynol.
gweithio ynghyd i gadw ein
gilydd yn saff a diogel.
Ble gallwn ni fod:
Seilio ein catrodau gartref
yng Nghymru gyda llu
amddiffyn syn derbyn
digon o arian a gofal
priodol.

50
Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr: Ble rydym ni nawr:
Nid ywr Toraid yn gwneud Maer llywodraeth hon yn Maer feddylfryd am
digon i helpur sawl sydd cynnig polisiau mewnfudo Gymru gweler Lloegr yn
mewn angen. Mae gan afresymol na all weithio ac rhy gyfarwydd o lawer
Lywodraeth y DG fwy o a fydd yn gwneud drwg i ar lwyfan y byd. Mae
ddiddordeb mewn gwerthu swyddi a chyflogau yng pencampwyr chwaraeon
arfau i Saudi Arabia nac Nghymru. Cymru yn dechrau newid
mewn cymryd ein cyfran hyn, ond mae angen
deg o ffoaduriaid. gwneud mwy i roi Cymru
Ateb Plaid Cymru: ar y map.
Byddwn yn creu
Ateb Plaid Cymru: Gwasanaeth Cynghori
Cred Plaid Cymru fod Cymreig ar Fudo fel bod
Ateb Plaid Cymru:
gennym ddyletswydd i gennym system sydd Bydd Plaid Cymru
liniaru tlodi dramor ac yn addas i anghenion yn cefnogi cynnal
achub ffoaduriaid rhag Cymru. Mae angen fisas digwyddiadau
argyfyngau dyngarol. penodol i Gymru er mwyn rhyngwladol o bwys
Byddwn yn cynnal yr llenwi bylchau sgiliau a yng Nghymru, fel dod
ymrwymiad o 0.7% gwarchod ein gwasanaeth Gemaur Gymanwlad
o GDP ar gymorth iechyd rhag prinder staff. neu Expor Byd ir
rhyngwladol ac yn Rhaid cymryd myfyrwyr wlad.
brwydro o blaid cynnal rhyngwladol allan o
gwelliant Dubs, sydd dargedau mewnfudo net.
yn caniatau i blant Ble gallwn ni fod:
bregus o ffoaduriaid Gofalu fod Brand Cymru
ddod ir DG. Ble gallwn ni fod: yn cael ei gydnabod
Polisi mewnfudo rhesymegol ar lwyfan y byd gan
syn gweithio i Gymru, gyda arddangos doniau Cymru
Ble gallwn ni fod: chroeso i fyfyrwyr ar sawl ym mhob cwr or byd.
Cymru decach mewn byd syn creu swyddi, ond lle
tecach lle nad ydym yn troi nad yw cyflogau yn cael eu
ein cefnau ar blant sydd tanseilio a lle mae cymunedau
angen ein help. yn cael eu gwarchod.

/PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid.cymru/www.partyof.wales 51

You might also like