You are on page 1of 24

GRA EVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II


Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.1:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati prostorne promjene valnih parametara:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=Lo u trenutku t=0,


- trajektoriju gibanja vodne estice na povrini mora z=0m i na dubini
mora z =-d/3, na mjestu x=0,
- dijagram max horizontalnog (za t=T/4) i max vertikalnog pomaka
vodne estice (za t=0) na mjestu x=0 po dubini od z=0m do z = -d.
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, i max
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

1
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.2:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=8,0 [m] i T=9[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati prostorne promjene valnih parametara:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=Lo u trenutku t=0,


- trajektoriju gibanja vodne estice na povrini mora z=0m i na dubini
mora z =-d/4, na mjestu x=0,
- dijagram max horizontalnog (za t=T/4) i max vertikalnog pomaka
vodne estice (za t=0) na mjestu x=0 po dubini od z=0m do z = -d.
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, i max
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

2
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.3:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=7,0 [m] i T=8[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/2 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati prostorne promjene valnih parametara:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=Lo u trenutku t=0,


- trajektoriju gibanja vodne estice na povrini mora z=0m i na dubini
mora z =-d/4, na mjestu x=0,
- dijagram max horizontalnog (za t=T/4) i max vertikalnog pomaka
vodne estice (za t=0) na mjestu x=0 po dubini od z=0m do z = -d.
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, i max
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

3
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.4:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati prostorne promjene valnih parametara:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=L u trenutku t=0,


- trajektoriju gibanja vodne estice na povrini mora z=0m i na dubini
mora z = -d/4, na mjestu x=0,
- dijagram max horizontalnog (za t=T/4) i max vertikalnog pomaka
vodne estice (za t=0) na mjestu x=0 po dubini od z=0m do z = -d.
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, i max
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

4
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.5:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/5 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati prostorne promjene valnih parametara:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=L u trenutku t=0,


- trajektoriju gibanja vodne estice na povrini mora z=0m i na dubini
mora z = -d/4, na mjestu x=0,
- dijagram max horizontalnog (za t=T/4) i max vertikalnog pomaka
vodne estice (za t=0) na mjestu x=0 po dubini od z=0m do z = -d.
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, imax
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

5
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.6:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=L0/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati vremenske promjene valnih parametara:

- izdizanje fizi ke povrine mora tokom jednog valnog perioda; tj. od


t=0 do T, na poziciji x=0,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu brzine vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

6
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.7:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=L0/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati vremenske promjene valnih parametara:

- izdizanje fizi ke povrine mora tokom jednog valnog perioda; tj. od


t=0 do T, na poziciji x=0,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu brzine vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

7
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.8:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=8,0 [m] i T=8[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=L0/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati vremenske promjene valnih parametara:

- izdizanje fizi ke povrine mora tokom jednog valnog perioda; tj. od


t=0 do T, na poziciji x=0,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu brzine vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

8
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.9:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=7,0 [m] i T=7[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=L0/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati vremenske promjene valnih parametara:

- izdizanje fizi ke povrine mora tokom jednog valnog perioda; tj. od


t=0 do T, na poziciji x=0,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu brzine vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

9
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.10:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati vremenske promjene valnih parametara:

- izdizanje fizi ke povrine mora tokom jednog valnog perioda; tj. od


t=0 do T, na poziciji x=0,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu brzine vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

10
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.11:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati vremenske promjene valnih parametara:

- izdizanje fizi ke povrine mora tokom jednog valnog perioda; tj. od


t=0 do T, na poziciji x=0,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu brzine vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

11
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.12:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,0 [m] i T=11[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati vremenske promjene valnih parametara:

- izdizanje fizi ke povrine mora tokom jednog valnog perioda; tj. od


t=0 do T, na poziciji x=0,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu brzine vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2,
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

12
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.13:

TLAK ISPOD IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=Lo u trenutku t=0,


- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu x=0
u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/4 u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/2 u trenutku t=0.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

13
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.14:

TLAK ISPOD IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=Lo u trenutku t=0,


- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu x=0
u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/4 u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/2 u trenutku t=0.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

14
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.15:

TLAK ISPOD IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=L u trenutku t=0,


- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu x=0
u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/4 u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/2 u trenutku t=0.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

15
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.16:

TLAK ISPOD IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=L u trenutku t=0,


- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu x=0
u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/4 u trenutku t=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/2 u trenutku t=0.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

16
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.17:

POKRETNI PROFIL IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valne profile na mjestu od x=0 do x=L, u trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2,


- polo aj vodne estice (definiran koordinatama pomaka: i ) na
povrini mora z=0m i na dubini mora z = -d/4, na mjestu x=0 u
trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

17
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.18:

POKRETNI PROFIL IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valne profile na mjestu od x=0 do x=L, u trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2,


- polo aj vodne estice (definiran koordinatama pomaka: i ) na
povrini mora z=0m i na dubini mora z = -d/4, na mjestu x=0 u
trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

18
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.19:

POKRETNI PROFIL IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valne profile na mjestu od x=0 do x=L, u trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2,


- polo aj vodne estice (definiran koordinatama pomaka: i ) na
povrini mora z=0m i na dubini mora z = -d/4, na mjestu x=0 u
trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

19
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.20:

POKRETNI PROFIL IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valne profile na mjestu od x=0 do x=L, u trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2,


- polo aj vodne estice (definiran koordinatama pomaka: i ) na
povrini mora z=0m i na dubini mora z = -d/4, na mjestu x=0 u
trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

20
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.21:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=11,6 [m] i T=12[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/4 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati prostorne promjene valnih parametara:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=Lo u trenutku t=0,


- trajektoriju gibanja vodne estice na povrini mora z=0m i na dubini
mora z =-d/4, na mjestu x=0,
- dijagram max horizontalnog (za t=T/4) i max vertikalnog pomaka
vodne estice (za t=0) na mjestu x=0 po dubini od z=0m do z = -d.
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, i max
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

21
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.22:

TLAK ISPOD IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=12,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=L u trenutku t=0,


- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu x=0
u trenutku t=0,
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, i max
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.
- horizontalnu i vertikalnu komponentu ubrzanja vodne estice tokom
jednog valnog perioda; tj. od t=0 do T, na poziciji x=0, na povrini
mora i na dubini z = -d/2.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

22
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.23:

VALNI PARAMETRI IDEALNIH MORSKIH VALOVA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=7,0 [m] i T=7[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/3 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati prostorne promjene valnih parametara:

- valni profil na mjestu od x=0 do x=Lo u trenutku t=0,


- trajektoriju gibanja vodne estice na povrini mora z=0m i na dubini
mora z =-d/4, na mjestu x=0,
- dijagram tlaka ispod vala po dubini (od z= do z= -d) na mjestu
x=L/2 u trenutku t=0.
- dijagram max horizontalne brzine (za t=0) na mjestu x=L, i max
vertikalne brzine vodne estice (za t=T/4) na mjestu x=5Lo/4, a sve po
dubini od z=0m do z = -d.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Pri

23
GRA EVINSKI FAKULTET
Diplomski studij, Smjer hidrotehni ki, semestar II
Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 1.24:

POKRETNI PROFIL IDEALNOG MORSKOG VALA

Kandidat:

Za dubokovodni idealni val Ho=10,0 [m] i T=10[s] koji se rasprostire prema obali, normalno
na konturu ravnog nagnutog morskog dna, kad do e na dubinu mora d=Lo/7 treba prema
linearnoj teoriji nacrtati:

- valne profile na mjestu od x=0 do x=L, u trenucima t=0, t=T/4 i t=T/2,


- polo aj vodne estice (definiran koordinatama pomaka: i ) na
povrini mora z=0m i na dubini mora z = -d/4, na mjestu x=0 u
trenucima t=0, t=T/4, t=T/2, t=T/3 i , t=T/5.

Parametre izra unati i nacrtati kompjutorom u tabli nom ra unaru. Sve nacrtati na jednoj
slici.

Zadano:

Predaja:

Prof Marko Pri

24