You are on page 1of 6

Nederlandse versie: p. 1-3 I English version: p. 4-6 I fernandopauwels@hotmail.

com I +32485716142

„KU Leuven betreurt conflict rond godsdienstvrijheid”!
!
Auteur: Fernando Pauwels!
Datum: 1 maart 2014!
Doel: Persoonlijke communicatie naar derden rond gezamenlijke verklaring en akkoord !
!
!
Inleiding!
!
Het afgelopen anderhalf jaar was een bewogen periode voor ons gezin waarin het thema
‘verandering’ centraal stond. We zijn terug verhuisd naar Antwerpen, ons derde kind is
geboren, we hebben ons kandidaat gesteld om een jongen zonder ouders uit Irak te
adopteren en we zijn een eigen zaak gestart in film producties (www.motioninsync.be).!
!
De meest onverwachte verandering echter was mijn ontslag aan de KU Leuven. De krant
de Standaard stelde dat „ik te christelijk was voor de Katholieke Universiteit van Leuven”.
Aan de gerechtelijke procedure die ik naar aanleiding van mijn ontslag gestart ben, komt
nu een echter het verhoopte einde. Nl. een akkoord tussen mijzelf en Rik Torfs als rector
van de KU Leuven waarbij we onze meningsverschillen achter ons laten in een
gezamenlijke verklaring. !
!
Terugblik!
!
Een korte recapitulatie lijkt op zijn plaats. Ik ben een goede 10 jaar geleden een volgeling
van Jezus Christus geworden, zoals de meeste mensen die me zolang al kennen binnen
de universitaire wereld wel weten. Ik heb daar nooit een geheim van gemaakt of dat
verborgen proberen te houden. Het was dan ook voor mijzelf bizar om vast te stellen dat
mijn persoonlijke geloofsovertuiging na bijna 12 jaar dienst aan het HIVA, opeens ter
discussie kwam te staan. !
!
Ik kan mij voorstellen hoe een christelijke overtuiging die gelooft dat er een God bestaat
die nog steeds kan ingrijpen in het hier en nu, voor sommigen onbegrijpelijk kan lijken.
Echter, niemand moet het eens zijn met mijn geloofsovertuiging, maar in een rechtstaat
waar er een recht van vrijheid van meningsuiting en een recht van vrijheid van godsdienst
bestaat, kan dat recht niet zomaar geschonden worden. In het gezamenlijke schrijven
tussen Rik Torfs en mijzelf willen we dat fundamentele principe samen bevestigen.!
!
Gezamenlijke verklaring!
!
“Rik Torfs, rector van de KU Leuven, en Fernando Pauwels, van 16 januari 2001 tot 4
oktober 2012 wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven, hebben beslist de
juridische procedures te beëindigen die naar aanleiding van diens ontslag liepen tussen
Fernando Pauwels en de universiteit. Ze betreuren dat er toen tussen hen een conflict
gerezen is.!
!
Rector Rik Torfs en Fernando Pauwels delen de overtuiging dat vrijheid van meningsuiting
en vrijheid van godsdienst fundamentele rechten zijn, die in het bijzonder binnen een
universitaire gemeenschap gerespecteerd moeten worden. !
!
1 van 6

Hij wenst hem daarvoor te bedanken. ook het recht op godsdienstvrijheid. post- katholieke samenleving niet meer om kunnen met uitingen van geloofswaarheden? Of is het omdat we met grondwettelijke rechten zoals het recht op godsdienstvrijheid door onze verregaande secularisering geen voeling meer hebben? Of is het omdat geloofsuitingen die vanuit het protestantisme zijn ontsproten.Nederlandse versie: p. maar dat is snel ook weer gaan liggen. Mijn ontslag heeft hier en daar wat stof doen opwaaien.! ! Rector Torfs benadrukt dat Fernando een verdienstelijk en geëngageerd onderzoeker is. op te geven en te kiezen voor de hogere weg die Jezus ons 2 van 6 . haat. is voor mij van onschatbare waarde.! ! Op enkele uitzonderingen na was Rik Torfs. hebben op hun departementen in de wandelgangen zich misschien wel verontwaardigd uitgelaten. 1-3 I English version: p. welkom zijn aan de KU Leuven om hun geloof in vrijheid te beleven.”! ! Reflectie! ! Ik ben dan ook bijzonder blij dat Rector Torfs betreurt hoe mijn ontslag verlopen is en daarbij bevestigt dat mijn wetenschappelijke geloofwaardigheid niet in vraag wordt gesteld. etc. een universiteit hangt af van de mate waarin ze in staat is met vrijheid te leven. ik hoop dat de fundamentele grondrechten.com I +32485716142 Personeelsleden van de KU Leuven hebben het recht in vrijheid hun persoonlijke geloofsovertuiging te volgen en te beleven en hier. 4-6 I fernandopauwels@hotmail. die tijdens zijn verblijf aan het HIVA heeft bijgedragen tot de uitbouw van nieuwe en beloftevolle onderzoekslijnen. bitterheid. nog steeds argwanend bekeken worden?! ! Hoe het ook zij. In tegenstelling tot het ontslag van Barbara Van Dyck. ! ! Tot slot! ! Tenslotte toch een korte bespiegeling die illustreert hoe ik deze periode heb beleefd als mens. Het eerherstel dat hij mij daardoor biedt. dat aanleiding heeft gegeven tot een publiek debat en uiteindelijk opnieuw tot haar aanwerving aan de KU Leuven. ! ! De kwaliteit van een beschaving. in overeenstemming met artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met respect voor andere overtuigingen. jaloezie. toen nog in de hoedanigheid van senator en buitengewoon hoogleraar aan de KULeuven. bleef het rond mijn ontslag relatief windstil. lijkt een illustratie te zijn van de huidige geseculariseerde samenleving waarin we niet meer weten hoe we met een gelovige overtuiging die handen en voeten in de praktijk heeft. zowat de enige intellectueel die publiekelijk stem heeft gegeven aan zijn verontwaardiging over de schending van een grondwettelijk recht. ! ! Waarom is er geen publiek debat ontstaan? Is het omdat we als geseculariseerde. Ook verheug ik mij erin dat ook wedergeboren christenen naast mensen met andere religieuze overtuigingen. ! ! Diezelfde wetenschappers die zich in de naam van kritische wetenschapsuitoefening en vrijheid van meningsuiting achter de zaak van Barbara Van Dyck hebben geschaard. een samenleving. Ik heb vroeg in mijn christenleven geleerd dat de persoon van Jezus Christus volgen een uitnodiging is om onze ‘rechten’ in deze wereld op persoonlijke vergelding. over te communiceren. moeten omgaan. Maar het stilzwijgen op de publieke fora dat erop gevolgd is. in dit land gevrijwaard mogen blijven en dat in de toekomst niemand moet meemaken wat wij hierin als gezin hebben doorgemaakt.

tand om tand’. Voor de tijd van Jezus was het geldende principe ‘oog om oog.Nederlandse versie: p. onze vijanden lief te hebben en te bidden voor wie ons vervolgen. hen dit niet persoonlijk kwalijk neem en dat ik ervoor kies om te vergeven en niet bitter of rancuneus te zijn.com! ! ! 3 van 6 . want dat maakt van de wereld een mooiere plaats. de andere wang toe te keren aan hen die ons beledigen.! ! Fernando Pauwels! ! 0485716142! fernandopauwels@hotmail. goed te doen voor wie ons vervloeken. ! ! Ik heb ook naar de mensen die bij mijn ontslag betrokken waren een dag na mijn ontslag in een brief geschreven dat ik hen van harte het beste toewens. Ik hoop dat we allemaal mogen bemoedigd zijn om het ons aangedane leed snel te vergeven. 4-6 I fernandopauwels@hotmail.com I +32485716142 heeft voorgeleefd. Het is mijn overtuiging dat deze houding de wereld tot een betere plaats maakt waarbij menselijkheid centraal staat. te bidden voor wie ons haten. ook van diegenen die ons kwaad willen doen. Jezus echter toont ons een hogere weg en leert ons om steeds bereid te zijn te vergeven. Hij heeft ons de intrinsieke waarde van mensen geopenbaard. 1-3 I English version: p.

The newspaper ‚De Standaard’ stated that „I was too much of a christian for the Catholic University of Leuven”.be).kuleuven. I became a follower of Jesus Christ. we want to affirm that fundamental principle together. The judicial procedure I started because of my dismissal now comes to an end. In our joint declaration between Rik Torfs and myself.! ! I can understand how a christian belief that there is a living God who can intervene in the here and now.com I +32485716142 „University of Leuven regrets conflict about freedom of religion”! ! Author: Fernando Pauwels! Date: 1st of March 2014! Purpose: Personal communication to third parties concerning our mutual declaration and agreement! ! ! Introduction! ! This last year and a half have been a remarkable period for our family in which „change” seemed to be the central theme.Nederlandse versie: p. It was very awkward to see that my personal religious conviction became a subject of controversy. our third child was born. Rik Torfs as Rector of the KU Leuven and myself have come to an agreement where we leave our differences behind in this joint declaration. senior research associate of the University of Leuven between the 16th of Januari 2001 and the 4th of October 2012 have decided to end the judicial procedures as a consequence of Fernando’s dismissal. (http://www.! ! ! Overview! ! What exactly happened? About 10 years ago.! ! ! Joint declaration 1 ! !   „Rik Torfs. 4-6 I fernandopauwels@hotmail. we submitted our application in order to adopt an orphaned boy from Iraq and we started our own corporate film production company (www.motioninsync. no one has to agree with my religious beliefs.! ! 1This is my personal translation of the text. after working at HIVA . rector of the University of Leuven and Fernando Pauwels. However. I have never kept it a secret nor have I tried to hide it. ! ! However the most unexpected change was the fact that I was fired at the Catholic University of Leuven end of 2012. 1-3 I English version: p. can be hard to understand for some. They regret that a conflict arose between them at that time. An official translation will be available on the news site of the Catholic University of Leuven on the 3rd of March at 10 AM. We moved back to the city of Antwerp. as most people who knew me within the university circles from that time know.Catholic University of Leuven for almost 12 years. but in a free state where there is the right of freedom of speech and the right of freedom of religion.be/english/news/) 4 van 6 . those rights cannot be violated as such.

4-6 I fernandopauwels@hotmail. My dismissal created some controversy here and there but soon the dust settled without much public outcry. a brief reflection that illustrates how I have experienced this period. is of immeasurable value. Early on in my christian life. post-Catholic society can no longer handle expressions of true faith? Or is it because we have lost touch with fundamental rights like the freedom of religion because of the trend of our profound secularisation? Or is it because expressions of faith that have sprouted from Protestantism are still frowned upon in post-Catholic Belgium?! ! Whatever the answer may be. was about the only intellectual who publicly voiced his outrage at the violation of a constitutional right. which has given rise to a broad public debate and ultimately to her recruitment back at the University of Leuven. I also rejoice in the fact that born-again christians. ! ! Why was there no public debate? Is it because we as a secular.! ! Rector Rik Torfs affirms that Fernando is an valuable. not much public debate took place after my resignation. are welcome at the University of Leuven to express their beliefs.Nederlandse versie: p.! ! The quality of a civilisation. In contrast to the resignation of Barbara Van Dyck. who during his stay at HIVA has contributed to the establishment of new and promising research lines.”! ! Reflection! ! I greatly rejoice that Rector Torfs regrets the way in which my dismissal was handled and confirms that my scientific credibility is not questioned. in those days still in capacity of senator and professor at the University of Leuven.! ! Personnel members of the University of Leuven have the right to follow and live their personal religious convictions and in line with article 9 of the European Treaty on Human Rights and with respect for other convictions. to communicate about these convictions. seems to be an illustration of the state of our current secularised society which does not know how to handle expressions of deeply felt religious convictions anymore. I have learned that following the person of Jesus Christ is an 5 van 6 . But the silence on the public forums that followed. have perhaps expressed their indignation in their own departments behind closed walls.! ! In closing! ! Finally in closing. besides people of other religious convictions. a university depends on the measure it is able to handle freedom. a society.com I +32485716142 Rector Rif Torfs and Fernando Pauwels share the conviction that freedom of speech and freedom of religion are fundamental rights. I hope that the fundamental rights. 1-3 I English version: p. For that he wishes to thank him. the rights to religious freedom can be safeguarded in our country and that in the future no one should go through what we went through as a family. which especially in a university community have to be respected. The rehabilitation he thus provides me. committed researcher.! ! The same scientists who in the name of critical science exploration and freedom of religion backed the case of Barbara Van Dyck. Rik Torfs.! ! With few exceptions.

But Jesus shows us a higher way. jealousy. even of those who want to do us harm. sincerely wishing them the best. telling them that I choose to forgive and not be bitter or resentful. 1-3 I English version: p.com I +32485716142 invitation to give up our ‚rights’ in this world on personal revenge. I hope we can all be encouraged and inspired to forgive quickly. the ruling principle was „an eye for an eye. It is my belief that this attitude makes the world a better place. to love our enemies and to pray for those who persecute us. Before the time of Jesus.! ! The day after my dismissal I wrote a letter to the people involved. to bless those who curse us. to turn the other check to those who offend us.Nederlandse versie: p.! ! Fernando Pauwels! ! 0485716142! fernandopauwels@hotmail. a tooth for a tooth”. 4-6 I fernandopauwels@hotmail. bitterness. and to choose to walk on the higher road that Jesus showed we could walk on. He has revealed to us the intrinsic value of human beings.com! 6 van 6 . etc. where He teaches us to be prepared to forgive. hatred. pray for those who hate us.