You are on page 1of 7

SKPMg2/13FEBRUARI2017

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID


PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM


KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak
Pelaksanaan kurikulum diurus secara semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat
3.1.1.1
sistematik dan terancang. kuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan
jelas.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membuat ketetapan i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
ii. mendokumenkan ketetapan (penubuhan panitia mata pelajaran,
iii. menyebarluaskan ketetapan peruntukan kewangan, pentaksiran, latihan/
iv. menyemak semula ketetapan. tugasan, sumber pendidikan dan jadual
4 4 waktu)/semua guru
ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah
iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat
kuasa/prosedur
iv. secara jelas/spesifik.

Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
3 3
tiga (3) perkara di atas. mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
2 2
dua (2) perkara di atas. mana-mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
1 1
satu (1) perkara di atas. mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan kurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI
TINDAKAN ( Tandakan 1 bagi perkara yang telah (SKOR)
diambil tindakan dan 0 bagi yang belum)
i. membuat ketetapan
ii. mendokumenkan ketetapan
iii. menyebarluaskan ketetapan
iv. menyemak semula ketetapan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Peratus Aspek 3.1.1.1

EVIDENS PELAKSANAAN

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017
SKPMg2/13FEBRUARI2017

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN


KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan
RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara
3.1.2.1 mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang
profesional dan terancang.
berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan
kurikulum dan secara menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memperoleh dokumen kurikulum i. dengan mematuhi ketetapan
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH kurikulum/arahan yang berkuat kuasa
iii. menyelaras pentaksiran ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/
4 4
iv. menyelaras tugasan murid peristiwa)/kesesuaian pelaksanaan kurikulum
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/
vi. mengambil tindakan susulan. tingkatan/murid.

Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
3 perkara (i), (ii) dan mana-mana tiga (3) perkara di 3
perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
atas.
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
2 perkara (i), (ii) dan sekurang-kurangnya satu (1) 2
perkara (ii) dan (iii).
perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
1 1
sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan mata pelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI
TINDAKAN ( Tandakan 1 bagi perkara yang telah (SKOR)
diambil tindakan dan 0 bagi yang belum)
i. memperoleh dokumen kurikulum
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH
iii. menyelaras pentaksiran
iv. menyelaras tugasan murid
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran
vi. mengambil tindakan susulan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Peratus Aspek 3.1.2.1

EVIDENS PELAKSANAAN

2 SKPMg2/13FEBRUARI2017
SKPMg2/13FEBRUARI2017

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran,
Program peningkatan kualiti pengajaran guru
3.1.2.2 menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan
diurus secara terancang.
susulan dengan berfokus kepada keperluan guru,
perkembangan pendidikan semasa dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan:
guru dengan: i. dengan berfokus kepada keperluan guru/
i. merancang program pembangunan panitia
profesionalisme yang berkaitan dengan mata ii. dengan mengambil kira perkembangan
pelajaran pendidikan semasa/secara objektif
4 ii. melaksanakan program pembangunan 4 iii. secara berterusan/berkala (sekurang-
profesionalisme yang berkaitan dengan mata kurangnya empat (4) program setahun).
pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
3 3
guru bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
2 2
guru bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. perkara (ii) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
1 1
guru bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana-mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan kualiti
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pengajaran guru.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI
TINDAKAN ( Tandakan 1 bagi perkara yang telah (SKOR)
diambil tindakan dan 0 bagi yang belum)
i. merancang program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran
ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme
yang berkaitan dengan mata pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Peratus Aspek 3.1.2.2

EVIDENS PELAKSANAAN

3 SKPMg2/13FEBRUARI2017
SKPMg2/13FEBRUARI2017

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke
arah peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai
Program peningkatan pencapaian murid diurus keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan
3.1.2.3
secara profesional dan terancang. dengan berfokus kepada isu pembelajaran, mengambil kira
tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan
berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus program peningkatan pencapaian Tindakan dilaksanakan:
murid dengan: i. dengan berfokus kepada isu pembelajaran/
i. merancang program yang menjurus ke arah keperluan murid
peningkatan ilmu dan kemahiran ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/
ii. melaksanakan program yang menjurus ke potensi
4 4
arah peningkatan ilmu dan kemahiran iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di
iii. menilai keberkesanan program semua tahun/tingkatan
iv. mengambil tindakan susulan. iv. secara berterusan/berkala.

Mengurus program peningkatan pencapaian Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira


3 3
murid bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
2 2
murid bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana-mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
1 1
murid bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana-mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan pencapaian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI
TINDAKAN (Tandakan 1 bagi perkara yang telah (SKOR)
diambil tindakan dan 0 bagi yang belum)
i. merancang program yang menjurus ke arah
peningkatan ilmu dan kemahiran
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah
peningkatan ilmu dan kemahiran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Peratus Aspek 3.1.2.3

EVIDENS PELAKSANAAN

4 SKPMg2/13FEBRUARI2017
SKPMg2/13FEBRUARI2017

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan perbelanjaan,
memanfaatkan sumber pendidikan dan merekodkan
Bantuan geran per kapita mata pelajaran
3.1.2.4 penerimaan serta penggunaan sumber pendidikan mengikut
dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.
prosedur yang ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh
dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata Tindakan dilaksanakan:
pelajaran dengan: i. mengikut prosedur yang ditetapkan
i. merancang perbelanjaan ii. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. melaksanakan perbelanjaan iii. secara menyeluruh/optimum
4 4
iii. memanfaatkan sumber pendidikan iv. secara berterusan/berkala.
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan
sumber pendidikan.

Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
3 3
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
2 2
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana-mana dua (2) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
1 1
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak memanfaatkan bantuan geran per kapita. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI
TINDAKAN (Tandakan 1 bagi perkara yang telah (SKOR)
diambil tindakan dan 0 bagi yang belum)
i. merancang perbelanjaan
ii. melaksanakan perbelanjaan
iii. memanfaatkan sumber pendidikan
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber
pendidikan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Peratus Aspek 3.1.2.4

EVIDENS PELAKSANAAN

5 SKPMg2/13FEBRUARI2017
SKPMg2/13FEBRUARI2017

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL


KRITERIA KRITIKAL:
Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdP
Masa pelaksanaan PdP diurus secara seperti yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu
3.1.3.1
sistematik dan terancang. dan menyelaras program sekolah mengikut arahan yang
berkuat kuasa, ketetapan kurikulum dan keperluan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus masa pelaksanaan PdP dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan jadual waktu induk, jadual i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
waktu kelas, jadual waktu guru, jadual waktu ii. mengikut ketetapan kurikulum
guru ganti dan jadual penggunaan bilik khas iii. mengikut keperluan/kesesuaian.
4 4
ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan
iii. menyusun semula jadual waktu
iv. menyelaras program sekolah.

Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
3 3
tiga (3) perkara di atas. perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
2 2
dua (2) perkara di atas. perkara (ii) dan (iii).
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
1 1
satu (1) perkara di atas. mana-mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus masa pelaksanaan PdP. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI
TINDAKAN ( Tandakan 1 bagi perkara yang telah (SKOR)
diambil tindakan dan 0 bagi yang belum)
i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas,
jadual waktu guru, jadual waktu guru ganti dan jadual
penggunaan bilik khas
ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan
iii. menyusun semula jadual waktu
iv. menyelaras program sekolah
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Peratus Aspek 3.1.3.1

EVIDENS PELAKSANAAN

6 SKPMg2/13FEBRUARI2017
SKPMg2/13FEBRUARI2017

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID


KRITERIA KRITIKAL:
Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan
Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara dan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta
3.1.4.1
sistematik dan terancang. mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan,
keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang peperiksaan dan pentaksiran i. mengikut ketetapan/arahan yang berkuat
ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran kuasa
iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 4
iv. menganalisis data dan maklumat peperiksaan iii. secara menyeluruh meliputi semua mata
dan pentaksiran pelajaran/murid
v. mengambil tindakan susulan/intervensi. iv. secara berterusan/berkala.

Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
3 3
mana empat (4) perkara di atas. mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
2 2
mana tiga (3) perkara di atas. mana-mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira
1 1
sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana-mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengambil kira mana-mana perkara di
0 Tidak mengurus peperiksaan dan pentaksiran. 0
atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI
TINDAKAN ( Tandakan 1 bagi perkara yang telah (SKOR)
diambil tindakan dan 0 bagi yang belum)
i.
merancang peperiksaan dan pentaksiran
ii.
menyelaras peperiksaan dan pentaksiran
iii.
melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran
iv.menganalisis data dan maklumat peperiksaan dan
pentaksiran
v. mengambil tindakan susulan/intervensi
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti
Peratus Aspek 3.1.4.1

EVIDENS PELAKSANAAN

7 SKPMg2/13FEBRUARI2017