You are on page 1of 3

Kertas 3 3 Jam Sahaja | Soalan Contoh 1 & Jawapan

Tema/Tajuk 11.2 : Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia


(Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 4)

Tugasan Umum :
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia ke arah kemunculan negara Malaysia yang berdaulat. Pengenalan Malayan
Union di Tanah Melayu pada tahun 1946 telah menunjukkan penyatuan masyarakat terhadap penjajahan British.

Tugasan Spesifik :
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia ke arah kemunculan negara Malaysia yang berdaulat. Pengenalan Malayan
Union di Tanah Melayu pada tahun 1946 telah menunjukkan penyatuan masyarakat terhadap penjajahan British.

Bincangkan perjuangan orang Melayu menentang Malayan Union dan usaha melahirkan bangsa Malaysia yang
bersatu pada hari ini.

Peringkatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format Perincian Markah
1. (a) Pentadbiran Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. 5 markah

Pengenalan (b) Dasar perlindungan British terhadap orang Melayu sebelum pengenalan
Malayan Union.
15 markah
2. Sebab-sebab pengenalan Malayan Union.

10 markah
3. Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union.

30 markah
4. Reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap Malayan Union.

5. Kejayaan Malaysia mengekalkan perpaduan kaun dan mengelak perbalahan 10 markah


etnik menjadi contoh kepada negara lain.
ISI dan
HURAIAN 6. Konsep 1Malaysia membawa aspirasi untuk meningkatkan hubungan kaum bagi 10 markah
menjalin perpaduan yang lebih erat.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.

7. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam melahirkan bangsa Malaysia yang 10 markah
bersatu dan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut.

8. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada perjuangan orang Melayu menentang 5 markah
Malayan Union.

9. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan : 5 markah

KESIMPULAN Pengetahuan yang diperoleh.


Iktibar kepada diri, bangsa dan negara.
Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia yang bersatu padu.
CADANGAN JAWAPAN CONTOH 1 F2 - Kewarganegaraan sama rata dengan H6a - Dato Onn Jaafar menjadi Presiden
prinsip jus soli menjadi asas UMNO pertama
1. Pengenalan kerakyatan Malayan Union H6b - ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mei
(a) Pentadbiran Tanah Melayu sebelum F3 - Sesiapa sahaja yang lahir di Tanah 1946 di Istana Besar Johor Bahru
Perang Dunia Kedua. Melayu dan Singapura layak menjadi H6c - menentang penubuhan Malayan
F1 - terbahagi kepada tiga unit rakyat Malayan Union Union
pentadbiran F4 - Singapura diasingkan kerana
F2 - Negeri-Negeri Melayu Bersekutu kepentingannya sebagai pelabuhan F7 - Kongres Melayu Keduab
(NNMB) bebas H7a - pada 30 hingga 31 Mac 1946
F3 - Negeri-Negeri Melayu Tidak F5 - Seorang Gabenor British dilantik oleh H7b - membantah pengisytiharan Malayan
Bersekutu (NNMTB) Ratu England untuk mengetuai Union pada 1 April 1946
F4 - Negeri-Negeri Selat (NNS) Malayan Union H7c - berkabung selama 7 hari
F6 - Merupakan sebuah kesatuan yang H7d - Raja memulau majlis perasmian
(b) Dasar perlindungan British terhadap dikuasai oleh pemerintah pusat yang
orang Melayu sebelum pengenalan kuat F8 - Mengadakan rapat umum
Malayan Union. F7 - Pentadbiran tertakluk kepada H8a - di setiap bandar besar
F1 - Menerima negeri Melayu, Raja Parlimen British di London. H8b - ketika kehadiran ahli Parlimen British
Melayu dan orang Melayu sebagai F8 - Pembentukan Majlis Eksekutif dan H8c - L.D.Gammans dan David Reese
pemilik Tanah Melayu Majlis Undangan Malayan Union Williams
F2 - Menerima adat istiadat, agama Islam F9 - Pesuruhjaya mengetuai pentadbiran
dan bahasa Melayu sebagai budaya di peringkat negeri F9 - Raja-raja Melayu berkumpul di
Tanah Melayu F10 - Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli Kuala Kangsar
Majlis Raja-Raja Melayu dan H9a - menyatakan bantahan kepada ahli
2. Pemahaman berkuasa dalam agama Islam dan parlimen tersebut
Sebab-sebab pengenalan Malayan Union. adat istiadat Melayu
F1 - Persediaan membentuk kerajaan F10 - Tindakan tegas orang Melayu
sendiri 4. Mengaplikasi H10a- mendorong British berunding dengan
H1a - selepas digabungkan, Tanah Melayu Reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap UMNO
akan diberi latihan berkerajaan Malayan Union. H10b- membentuk Persekutuan Tanah
sendiri F1 - Penulisan melalui akhbar-akhbar Melayu pada 1948
H1b - selaras dengan Piagam Atlantik 1945 Melayu
H1a - menyuarakan bantahan 5. Menilai
F2 - Melahirkan pentadbiran yang licin H1b - secara berterusan Kejayaan Malaysia mengekalkan
H2a - pentadbiran negeri-negeri yang H1c - seperti Utusan Melayu, Majlis dan perpaduan kaun dan mengelak
berasingan menyebabkan perbezaan Warta Negara perbalahan etnik menjadi contoh kepada
aspek pentadbiran negara lain.
H2b - pembangunan tidak seragam dan F2 - Mengadakan demontrasi F1 - Mengekalkan keamanan negara
seimbang H2a - secara damai F2 - Menjamin keselamatan negara
H2b - semasa Sir Harold MacMichael F3 - Menarik kemasukan pelaburan asing
F3 - Menjimatkan kos pentadbiran mendapatkan tandatangan raja di F4 - Menarik kedatangan pelancong luar
H3a - Sebelum Perang Dunia Kedua, Tanah Kota Bharu Kelantan dan Alor Setar F5 - Memajukan perdagangan
Melayu terbahagi kepada Negeri- Kedah antarabangsa
Negeri Selat (NNS), Negeri-Negeri F6 - Kestabilan politik dan ekonomi
Melayu Bersekutu (NNMB) dan F3 - Melalui persatuan-persatuan F7 - Tidak berlaku rusuhan kaum
Negeri-Negeri Melayu Tidak Melayu F8 - Tiada peperangan
Bersekutu (NNMTB) H3a - dihidupkan semula untuk menentang F9 - Perkembangan pesat institusi
H3b - melibatkan kos pentadbiran yang Malayan Union pendidikan
tinggi H3b - surat bantahan ke Pejabat Tanah F10 - Kadar pengangguran yang rendah
Jajahan di London F11 - Peluang pekerjaan yang banyak
F4 - Membentuk bangsa Malayan H3c - menghantar telegram F12 - Pembentukan parti politik yang
Union dianggotai pelbagai kaum
H4a - pendatang melupakan negara asal F4 - Peranan Dato Onn Jaafar
H4b - memberi kesetiaan kepada Malayan H4a - menyeru diadakan kongres pada 23 6. Menjana Idea
Union Januari 1946 Konsep 1Malaysia membawa aspirasi
H4c - Memastikan sumber tenaga dan H4b - menubuhkan United Malays untuk meningkatkan hubungan kaum
pelaburan yang berterusan Organization (U.M.O) bagi menjalin perpaduan yang lebih erat.
H4d - menjamin penguasaan penuh H4c - sebagai benteng menentang Malayan Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
terhadap ekonomi Tanah Melayu Union F1 - Menghapuskan perselisihan faham
antara kaum
F5 - Mengawal kuasa politik orang F5 - Mengadakan Kongres Melayu F2 - Merapatkan hubungan antara kaum
Melayu H5a - diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946 F3 - Menjaga kepentingan semua kaum
H5a - menguasai pentadbiran negeri H5b - di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung F4 - Mengutamakan kepentingan negara
H5b - melantik Pesuruhjaya Negeri yang Baru, Kuala Lumpur mengatasi kepentingan diri dan kaum
mengambil alih peranan raja dan H5c - dihadiri 41 buah persatuan dari sendiri
pembesar Melayu seluruh Tanah Melayu F5 - Menjadi pemangkin kepada
H5d - mencadangkan penubuhan United pembentukan negara bangsa
3. Menganalisis Malays National Organization Malaysia
Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union. (UMNO) atau Pertubuhan F6 - Melahirkan masyarakat yang
F1 - Semua Negeri Melayu Bersekutu, Kebangsaan Melayu Bersatu mengamalkan sikap kesamaan dan
Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan kekitaan
Negeri Selat disatukan F6 - Menubuhkan UMNO
F7 - Mengukuhkan perasaan hormat- manfaat kepada kestabilan ekonomi
menghormati dan saling dan politik negara lain
mempercayai antara kaum F5 - Setiap rakyat harus mengamalkan
F8 - Semua kaum menganggap bahawa konsep 1Malaysia yang
mereka adalah bangsa Malaysia di mementingkan nilai kebersamaan
mana segalanya perlu dinikmati dan kekitaan demi melahirkan
secara bersama bangsa dan negara yang bersatu
F9 - Setiap rakyat menganggap Malaysia padu
sebagai tanah air sendiri dan tidak
ada kaum yang akan dipinggirkan
daripada menikmati pembangunan
dan pembelaan daripada kerajaan
F10 - Menghapuskan perasaan tidak puas
hati mana-mana kaum kerana semua
rakyat merupakan bangsa Malaysia
dan rakyat Malaysia yang mempunyai
satu hala tuju untuk memajukan
negara

7. Menjana Idea
Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia
dalam melahirkan bangsa Malaysia yang
bersatu dan langkah-langkah untuk
mengatasi cabaran tersebut.
Cabaran yang dihadapi :
F1 - Penyebaran maklumat palsu dan
fitnah melalui internet
F2 - Pengaruh asing
F3 - Kepelbagaian budaya dan agama
F4 - Sistem pendidikan pelbagai aliran
F5 - Perbezaan fahaman politik

Langkah untuk mengatasi :


F6 - Pengenalan Konsep 1Malaysia
F7 - Pengenalan Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
F8 - Menjunjung prinsip Rukun Negara
F9 - Kerjasama politik melalui Barisan
Nasional
F10 - Menggalakkan amalan kerjasama
kaum seperti sambutan hari terbuka
dan gotong-royong

8. Iktibar
Nilai-nilai murni dan iktibar daripada
perjuangan orang Melayu menentang
Malayan Union.
F1 - Bersatu teguh bercerai roboh
F2 - Mengutamakan perpaduan
F3 - Tegas mempertahankan pendirian
F4 - Mempunyai perancangan yang
strategik
F5 - Sanggup berkorban demi bangsa dan
negara
F6 - Menjalinkan kerjasama tanpa
mengira pangkat dan kedudukan

9. Rumusan
F1 - Penentangan orang Melayu terhadap
pengenalan Malayan Union telah
membuka mata British untuk
memulakan rundingan dengan
UMNO dan Raja-raja Melayu
F2 - British akhirnya bersetuju untuk
menarik balik Malayan Union dan
menggantikannya dengan
Persekutuan Tanah Melayu
F3 - Kesungguhan dan perpaduan orang
Melayu telah memaksa British
menarik balik Malayan Union
F4 - Kejayaan Malaysia mengekalkan
perpaduan kaum telah memberi