You are on page 1of 2

Dakila ang lahat ng mga ina

Ang kanilang trabaho araw-araw


ay di magagawa ninuman
Ang kanilang pagmamahal ay
dalisay at tapat
Maligayang bati sa lahat ng mga
INA!!!

IKAW ang liwanag, IKAW ang inspirasyon,


IKAW ang gabay at taga-suporta
Maraming salamat sa pagmamahal, aking INA
Isang araw para sumaludo sa kanilang kadakilaan
Binabati ko ikaw Nanay ng wagas na
Happy Mothers Day
Yourre the Best NANAY

Sa isang espesyal na araw


Ako ay magbabalik tanaw
At aking naalalang lahat ng iyong ginawa
Ang lahat ay para ako lamang ay mapasaya
Kayat aking pinapangako, mahal kong Ina
Aalagaan at mamahalin kitang tunay sa tuwina