You are on page 1of 4
Diem Xua HE 26 sone I (Bo ee 4, Mua van mua bay trén tang thap [Am] cd Dai tay em [C] may thud mat xanh [Dm] xao [E7] Nghe 1a thu [Am] mua reo mén gét [E7] nh Duong dai hun hut cho mat thém [C] sau. {E7] Mura van hay mura trén hang Id [Am] nho Budi chiéu ngéi [C] ngéng nhirng chuyén mua [Dm] qua [E7] Trén buéc chan [Am] em am tham [a [E7] dé Chot hén xanh buét cho minh xét [Am] xa. DK: Chiéu nay con [Dm] mua sao em khong lai Nhé [Am] mai trong con dau vui Lam sao c6 [Dm] nhau han [én néi [E7] dau Buéc [Dm] chan em xin vé [E7] mau. 2. Mua van hay mura cho dai bién [Am] dong Lam sao em [C] nhé nhitng vét chim [Dry] di [E7] Xin hay cho [Am] mura qua mién dat [E7] rong Dé ngudi phiéu lang quén minh lang [Am] du. (Mua van hay mua cho ddi bién [Am] dong Lam sao em [C] biét bia da khéng [Dm] dau [E7] Xin hay cho [Am] mura qua mién dat [E7] rong Ngay sau sdi da cfing can cé [Am] nhau.) Am c Dm ey maoome maoome maoome maoome Ha Trang & Trinh Céng Son > ey « | - eed «| 1. Goi [Am] nang, trén vai em gay dung xa do [Dm] bay Nang qua mat buén , long hoa bu'ém [E7] say L6i em di [Am] vé trai khéng cé [Dm] may Burdng di suét [E7] mia nang Ién thap [C] day 2. Goi [Am] nang, cho con mé chiéu nhiéu hoa trang [Dm] bay Cho tay em dai gay thém nang [E7] mai Buc chan em [Am] vé nao anh c6 [Dm] hay Goi em cho [E7] nang chét trén séng [Am] dai. DK: Thdi xin on [Dm] ddi trong con mé nay goi mua thu [Am] téi T6i dura em [E7] vé chan em buéc nhe trdi buén gid [Am] cao Ddi xin cd [Dm] nhau dai cho mai sau nai g khéng goi [Am] sau Ao xura dui [C] nhau ciing xin bac [E7] dau goi mai tén [Am] nhau 3. Goi [Am] nang, cho téc em cai loai hoa nang [Dm] roi Nang dura em vé mién cao gié [E7] bay Ao em bay [Am] gi mé xa néo [Dm] may Goi tén em [E7] mai suét con mé [Am] nay. Tudi Da Buén & Trinh Céng Son Cl oe EEE 1. Tri con lam [Am] mura mua roi ménh mang Tirng ngén tay [C] buén em mang em [Dm] mang Bi vé gido [Am] duréng ngay chii nhat [E7] buén Cn ai cdn [C] ai déa hoa [E7] héng cai lén toc may i duréng phé [Am] dai Ii ru miét [E7] mai Ngan néim ngan [C] nam Ru em néng [E7] nan ru em néng [Am] nan. 2. Trai cdn lam [Am] may, may trdi lang thang Sgi toc em [C] béng, tréi nhanh tréi [Dm] nhanh Nhu déng nude [An] hién, ngay chu nhat [E7] buén Can ai cén [C] ai, déa hoa [E7] héng vii quén trong tay Oi duréng phé [Am] dai, Idi ru miét [E7] mai Ngan nam ngan [C] nam Ru em gin [E7] hén, ru em gian [Am] hon. [A] DK: Trdi cdn lam [D] mua mua roi mua roi Tirng phién bang [A] dai trén hai tay xudi Tudi buén em [D] mang di trong hu vé- Ngay qua hing [A] her Troi con kam [D] may may tréi lang thang Tirng phién may [A] héng em mang trén vai Tudi buén nhu [Am] ld gié mai cuén [Dm] di Quay tan cudi [Am] troi. 3. Tréi cdn lam [Am] mua, mua roi thénh thang, Tirng got chan [C] tran, em quén em [Dm] quén 6) mién gido [Am] dung, ngay chi nhat [E7] buén Con ai cdn [C] ai, déa hoa [E7] héng tan hén lén mdi Em gay ngén [An] dai, Idi ru miét [E7] mai Ngan néim ngan [C] nam Ru em muén [E7] phién, ru em bac [Am] long Am ce om e a D 96 e 3 © we ° 200 Con Tudi Nao Cho Em & Trinh Céng Son |b | D6i Tone Bea C6 chor 1. Tudi nao nhin la vang va chiéu [Em] nay Tudi nao ngéi [E7] hat may bay ngang [An] troi Tay [B7] mang trdi trén ving [Em] téc dai Bao [C] nhiéu con mo vira [B] tudi nay Tudi [Em] nao ngo ngac tim [An] tiéng [D] gid heo [G] may. [B7] 2. Tudi nao vira thoang buén do gay [Em] vai Tudi nao ghi [E7] déu chan chim qua [Am] troi Xin [B7] cho tay em con [Em] muét dai Xin [C] cho c6 don vao [B] tudi nay Tudi [Em] nao lang thang thanh [Am] phé [B7] toc may [En] cai. DK: Em [E7] xin tudi [Am] nao cén [Em] tudi nao cho nhau Troi [E7] xanh trong mat em [Am] sau May [B7] xu6ng vay quanh giot [Em] sau Em [E7] xin tuéi [Am] nao Con [Em] tudi trai hu v6 Ban [G] tay che dau Ié [B] nhoa [E7] 6i [Am] buén 3, Tudi nao ngéi [B7] khéc tinh da nghin [Em] thu Tudi nao mo [E7] két may trong suong [Am] mui Xin [B7] chan em qua tirng [Em] phién nga Xin [C] may xe thém mau [B] ao la Tudi [Em] nao théi hét tirng [Am] thang [B7] nam mong [Em] cho.