MAJ /SVIBANJ 2017.

“Mostovi”listučenikaOsnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Dragi ĉitaoci,
Pred vama je majski broj školskog lista „Mostovi“. Ponovo smo zajedno!
Školski list „Mostovi“ zapoĉinjemo novostima iz škole; raznim projektima,
posjetama,... Saznat ćete ko su najbolji uĉenici, te razne zanimljivosti iz naše škole.
I ovaj put smo pravili intervjue.

Naša redakcija izdvojila je radove uĉenika i pripremila stranice zabave. Uživati ćete
se dok budete ĉitali uĉeniĉke radove.
Nadamo se da će stranice ovog broja „Mostova“ pruţiti zadovoljstvo i vama i nama.
Ĉitajte i uţivajte!

Redakcija Literarno-novinarske sekcije

Javna ustanova Osnovna Škola „Suljo Čilić“ Jablanica

Ulica Komune Vejle br.28

88 420 Jablanica

www.suljocilic.com.ba

mail:os.cilic@bih.net.ba

tel/fax: 036 752-801

2
“Mostovi”listučenikaOsnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

SADRŢAJ:

-Uvod 2
-Sadrţaj 3
-Novosti iz škole 4
-Projekti 6
- Obiljeţili smo ... 8
-Dan 44. brdske brigade 8
-Dan općine Jablanica 8
-Dan nezavisnosti B iH 11
-MeĎunarodni Dan ţena – 8.mart 12
-Svjetski Dan voda 13
- Dan planete 14
-MeĎunarodni Dan djeteta 14
- Preporuka za čitanje 16
- Iz učeničkog pera 17
-Takmičenja 18
-Intervju sa … 21
- Predstavljamo vam... 24
- Nešto o sportu 24
- Savjeti za učenje 26
-Vaţni datumi u godini 27
-Jeste li znali... 28
- Ishrana tinejdţera 29
-Kviz znanja 30
-Horoskop 31
- Redakcija 32

3
“Mostovi”listučenikaOsnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

NOVOSTI IZ ŠKOLE ...

 U fiskulturnoj Sali naše škole 30.decembra 2016. godine u povodu obiljeţavanja Dana
djeĉije radosti prigodnim programom i prikazom rada naših sekcija odrţana je školska
priredba.

 Dana, 16. i 17. januar 2017.godine u trening centru naše škole odrţan je dvodnevni
seminar „Podrška inkluzivnom okruţenju“ za nastavnike razredne nastave na kojem su
nastavnici stekli odreĊena znanja i vještine u radu s djecom sa posebnim potrebama.
Seminar je odrţala organizacija „Duga“ uz podršku Federalnog i kantonalnog ministarstva
obrazovanja i Pedagoškog zavoda Mostar.

 21. januara 2017. godine Sveĉanom akademijom, u organizaciji boraĉkih udruţenja u
Kino sali, obiljeţena je 24. godišnjica 44. brdske brigade Jablanica. U muziĉkom djelu
programa goste je zabavljala Muziĉka sekcija KUD-a „Prijatelji“, a nagraĊeni su i
najbolji literarni radovi na temu: „44.brdske brigada“. U osnovnoj školi prvonagraĊeni
je rad uĉenice Ajle Mešić, drugonagraĊeni je rad uĉenika Dine Burića , a trećenagraĊeni
je rad uĉenice Suane Mešić.
 Dana, 10.februara 2017.godine odrţan je sastanak Vijeća roditelja na kojem je proĉitan
izvještaj o uspjehu u uĉenju i vladanju na kraju I polugodišta šk.2016/17. godine,
predstavljene su realizovane aktivnosti kao i one što su planirane, date su informacije o
saradnji sa školom iz Istanbula.
 Dana, 22.februara 2017.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda odrţana je 5.radionica
u okviru seminara “Od planiranja nastavnog procesa do ocjenjivanja učeničkih
postignuća”u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar. Predavaĉi su bili profesorica

4
“Mostovi”listučenikaOsnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

razredne nastave Anesa Salihagić i struĉna savjetnica za razrednu nastavu Meliha Spahić,
a seminaru su prisustvovale Samira Cokoja, Esmira Kevrić i Nermana Ćatić.
 Dana, 28.februara 2017. godine u Kino sali odrţana je Sveĉana akademija Općinskog
vijeća u povodu obiljeţavanja 1.marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U
kulturno-umjetniĉkom dijelu akademije nastupao je hor Osnovne škole „ Suljo Ĉilić“.
 Dana, 9. marta 2017. godine našoj školi uruĉena je donacija od instituta „Yunus Emre“ a
saĉinjava je : Smart interaktivni set ( interaktivna tabla, projektor i nosaĉ ) , 2 bijele table,
projektor BENQ i nosaĉ za projektor.
 Dana 11.marta 2017.godine našoj školi uruĉena je donacija dva robota u okviru Projekta
SPARKreators – donacija 500 robota osnovnim školama u BiH .Cilj ovog projekta je da
uĉenici od najranije dobi steknu znanja u tzv. STEM zanimanjima, što je zapravo
akronim sastavljen od rijeĉi science, technology, enginering and mathematics (nauka,
tehnologija, inţenjerstvo i matematika). Uĉenjem kroz igru ţelimo motivisati uĉenike na
usvajanje znanja iz navedenih zanimanja koja će imati priliku pokazati na organizovanim
takmiĉenjima u sklopu SPARKreators Lige. Uĉenjem robotike, uĉenici na jednostavan i
zanimljiv naĉin razvijaju ljubav prema nauci i inţinjerstvu, a ona raste zajedno s njima.
Zabavni projekti iz robotike utiĉu na kreativnost, uĉe uĉenike da prate upute, a završeni
roboti im daju osjećaj postignuća i samopouzdanja.
 Dana, 29.marta 2017.godine svim uĉenicima I-IX razreda u Matiĉnoj školi i u PO
Ostroţac izvršen je besplatan pregled stopala u organizaciji „Ortopedica“ iz Sarajeva.
 Dana, 5.aprila 2017.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda odrţana je 6.radionica u
okviru seminara “Od planiranja nastavnog procesa do ocjenjivanja uĉeniĉkih
postignuća”u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar. Predavaĉi su bili profesorica
razredne nastave Anesa Salihagić i struĉna savjetnica za razrednu nastavu Meliha Spahić,
a seminaru je prisustvovala Samira Cokoja.
 Dana, 6.aprila 2017.godine u fiskulturnoj sali i holu naše škole organizovan je ĉas
tjelesnog i zdravstvenog odgoja i simboliĉno ispisivanje poruka na temu zdravlja sa svim
uĉenicima VI i VII razreda u obe smjene u povodu obiljeţavanja 7.aprila –MeĊunarodnog
dana zdravlja.
 U periodu od 10. - 19. aprila 2017. godine obavljeno je ispitivanje pripremljenosti i
psihiĉke zrelosti djeteta za polazak u prvi razred devetogodišnje osnovne škole,
adekvatnim instrumentarijem komisija u sastavu dr. Jusuf Avdić-pedijatar, dr. Omer
Pinjić-stomatolog, Samira Goranĉić-pedagog, Dţenana Islamović-pedagog, te uĉiteljice
Amira Idrizović i Zila Bećirović.

 U povodu obiljeţavanja 25.godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine,
Jedinstvena organizacija boraca je 14. aprila 2017. godine organizovala posjetu haremu
„Jasen“, polaganje cvijeća, uĉenje fatihe i ĉas historije na centralnom spomen obiljeţju.
Uĉenici VII 1 i VIII2 razreda su u pratnji nastavnica Begić Dalide, Đelmo Amre i Kurić
Hatidţe prisustvovali datoj manifestaciji.

5
“Mostovi”listučenikaOsnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Projekti:

„Dabar informatiĉar izazov“

Izazov Dabar informatiĉar je namjenjen uĉenicima osnovnih i
srednjih škola. Izazov ima za osnovni cilj da omogući
uĉenicima da se zabave, nešto novo nauĉe i da pokaţu sve
svoje talente, poznate i skrivene. Izazov takoĊe ima za cilj da
pruţi priliku svima za jedan novi susret sa informatikom u
svakodnevnom ţivotu i informatikom kao nauĉnom
disciplinom. Izazov moţe pomoći da otkrijete svoje, do sada
skrivene, mogućnosti i talente i pruţi priliku da vjeţbate svoje
kompjutaciono razmišljanje. Dabar je samo jedan zabavan
poĉetak otkrivanja informatike kao nauke. Za najbolje
uĉesnike organizovani su susreti sa finalnim takmiĉenjem gdje
su kao nagrade obezbjeĊene škole informatike i
programiranja, susreti sa nauĉnim radnicima i profesionalcima
informatiĉarima.
Izazov pokriva razliĉite oblasti informatike : informacija i njena reprezentacija, algoritamsko i
kompjutaciono razmišljanje, korišćenja aplikacija, strukture podataka, logiĉke zagonetke i
igre, informatika i društvo. Uvijek su, ili vrlo ĉesto, svi zadaci pristupaĉni svim uĉenicima pa i
onima koji nemaju neka predznanja ali ţele da nauĉe nešto novo i dobro se zabave.
 Svi uĉesnici će se zabaviti, nešto novo nauĉiti i moţda se pokazati i istaći meĊu
svojim vršnjacima.
 Izazov se radi jedan školski ĉas ili 45 minuta i sastoji se, obiĉno, od 12 pitanja.
 Izazov je besplatan i ne zahtjeva nikakvo informatiĉko predznanje.
 Izazov se organizuje za uĉenike osnovnih škola poĉev od trećeg razreda sve do
maturanata u srednjim školama i ima razliĉite nivoe za razliĉite uzraste.
 Uĉenici-uĉesnici uĉestvuju sami ili u paru u prostorijama svoje škole.
 Izazov se odrţava tokom dvije sedmice novembra.
 Izazovu se moţe pristupiti u bilo koje doba dana tokom ove dvije sedmice.
 Detaljne ispravke svih zadataka će biti dostupni svim uĉesnicima vrlo brzo nakon
izazova
 Najboljih 10 posto uĉenika će imati priliku da probaju, ukoliko to ţele, i jedan
drugaĉiji izazov koji je više okrenut algoritmima i rješavanju problema

6
“Mostovi”listučenikaOsnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Uĉenici Gostevĉić Elma VII razred PO Ostroţac, Begović Jasmina
VIII razred i Hamza Dţenis IX razred su na online takmiĉenju
odrţanom 7. do 19. novembra 2016.g., meĊu 8000 uĉesnika iz cijele
BiH, ostvarili pravo na finale takmiĉenja Dabar informatiĉar.
Ti uĉenici su predstavljali školu na finalnom takmiĉenju Dabar
informatiĉar koje se odrţalo na Internacionalni Univerzitetu u
Sarajevu u subotu 4.2.2017.g. i ostvarili zapaţene rezultate.
Znaĉajno je istaći da je Dţenis Hamza, u kategoriji IX-ih razreda,
osvojio 3. mjesto, Jasmina Begović u kategoriji VIII-ih razreda
osvojila je 5.mjesto, a Elma Gostevĉić u kategoriji VII-ih razreda
osvojila je 8.mjesto.

Saradnja sa VejleMidtbySkole i Nova Skole
(Komune Vejle- Danska)

Naša škola ima uspješnu petnaestogodišnju saradnju sa školama iz Danske. Rezultat saradnje su bile
mnogobrojne donacije u informatiĉkoj opremi, raznim alatima, opremanju uĉionica i kabineta kao i u
novĉanim sredstvima za nabavku materijalno-tehniĉkih sredstava za nastavu. Kao nastavak dugogodišnje
saradnje, direktor škole Edin Idrizović, pomoćnica direktora Lejla Budim, nastavnica engleskog jezika
Alma Mutap i nastavnik informatike Adis Pirija boravili su u Danskoj u periodu od 24. do 28.aprila
2017.godine. Dvije partnerske škole iz BiH, OŠ “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” iz Mostara i naša škola su
zajedno sa danskim školama “Novaskole” i ” Mitbyskole” odabrane za saradnju. Radni sastanci su se
odvijali na dva nivoa : nastavniĉki timovi su radili na zajedniĉkim projektima, dok su direktori dogovarali
vremenski okvir saradnje, mogućnost realizacije planiranih projekata u odgojno-obrazovnim sistemima
kao i finansiranje istih. Sve projektne aktivnosti finansijski će biti podrţane od strane Komune Vejle, a
donacija bi sadrţavala raĉunare, laptope, interaktivne table, alate za kabinete kao i druga materijalno-
tehniĉka sredstva.

7
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Obilježili smo ...

DAN 44. BRDSKE BRIGADE

21. januara 2017. godine Sveĉanom akademijom, u organizaciji
boraĉkih udruţenja u Kino sali, obiljeţena je 24. godišnjica 44. brdske
brigade Jablanica. NagraĊeni su najbolji literarni radovi na temu:
„44.brdska brigada“. U Osnovnoj školi prvonagraĊeni rad je, rad uĉenice
Ajle Mešić, drugonagraĊeni je rad Burić Dine , a trećenagraĊeni je rad
uĉenice Suane Mešić.

44. brdska brigada
1. mjesto
Gdje drugi oklijevaju, boje se, skrivaju,naši heroji svjesni cilja hrabro jurišaju. Cilj, znaĉi sloboda i
opstanak svih. Opstanak znaĉi biti ţiv. Pod svaku cijenu pobijediti neprijatelja, po cijenu ţivota spasiti
grad. Velika je bila ljubav u srcu naših heroja, ljubav prema domovini, gradu,porodici i budućnosti.
Ţeljeli su da se saĉuva osmijeh djeteta, umire nemiri i brige djeda, nene, majke. Strah uplakane djece bilo
je najjaĉe oruţje naših Zlatnih ljiljana. Priĉa se...Granate su zatrpavale rovove naših boraca, gutale
saborce,a oni su nastavljali dalje. Nije bilo lako majci gledati svoga sina kako se sprema na liniju, brije,
pere, oblaĉi ĉistu uniformu, tiho i smireno da ga smrt ne zatekne nespremna. Ne znam koliko se taĉno
heroja nije vratilo svojoj majci, supruzi i najmilijoj djeci. Oni nisu sluĉajno prozvani Zlatni ljiljani. I dok
god budemo ţivi mi, današnja djeca, trebamo se diviti našim herojima jer su nam oni omogućili
budućnost u ovom malom lijepom gradu. Naši heroji koji su preţivjeli rat ţive tiho meĊu ljudima
opterećeni bremenom svakodnevnice. Brzo zaboravljamo prošlost, ali se nadam da veo zaborava ne smije
prekriti naše ljiljane koji su nam omogućili ţivot, radost i nadanje u bolje sutra. Oni su naš najveći ponos,
stub našeg postojanja. Nikad ne smijemo koraĉati pognute glave jer su tu naši heroji koji ne dopuštaju da
budemo poniţeni. I ponosno moţemo reći: 44.brdska brigada je ponos i sreća ovog grada!
Ajla Mešić VIII3

22.FEBRUAR - DAN OPĆINE JABLANICA

U povodu obiljeţavanja 22. februara – Dana Općine Jablanica odrţana je Sveĉana sjednica Općinskog
vijeća. Na tradicionalnom nagradnom konkursu za uĉenike Osnovne škole na temu „Gradu s
ljubavlju“ proglašena su tri najbolja rada, a ovogodišnji pobjednici su: prvonagraĊeni je uĉenik VII2
razreda Dino Burić, drugonagraĊena je Medina Šehić, uĉenica VIII2 i trećenagraĊeni je rad Dţejle
Malanović , uĉenice VII1. Novĉane nagrade uĉenicima je uruĉio Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate
Mijić, a prvonagraĊeni rad je proĉitan od strane uĉenika Burić Dine.

8
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

GRADU S LJUBAVLJU
1.mjesto

Na ovu temu moţemo ispisati cijele ulice našeg grada, malo je, moţemo otpjevati mnoge pjesme o
našem gradu, malo je. Moţemo ispriĉati mnoge priĉe o njemu,opet je malo... Kako da opišem svoj grad?
Koliko mi je samo rijeĉi potrebno za to? Pustit ću srce neka govori... Na poĉetku razlika izmeĊu dva
pojma, rodni grad i grad, nije mi jasna. Da li je razlika u tome što rijeĉi rodni grad imaju epitet rodni koji
mu daje odreĊeni smisao? Srce mi govori da se varam.
Grad je mjesto u kome ljudi ţive, a rodni grad? Mjesto u kojem smo se rodili i sada ţivimo? Ne, to je
mjesto koje ima svoju tajnu,a tu tajnu zna svako ko iskreno voli svoj rodni grad,ali ovim putem je ne
ţelim odati. Rodni grad ću pokušati opisati što kraće,a jasnije: Jednostavno, to je mjesto koje nas uvijek
sa velikim osmijehom doĉekuje, mjesto kojem se vraćamo bilo koliko daleko otišli od njega, mjesto koje
svako od nas u srcu nosi. Pokušajmo samo na trenutak zatvoriti oĉi i reći: ,,rodni grad'' . Šta je prvo na šta
smo pomislili? Ta pomisao nas veţe za naš rodni grad i ĉuvajmo je uvijek sa sobom, bila ona drugaĉija ili
ne ,ipak to je govor našeg srca. Naravno, nije dovoljno samo reći da volimo naš rodni grad, tu ljubav mu
moramo iskazati npr. ĉistiti ga i brinuti se o njemu, kao o malom djetetu. Dušu svakog grada ĉine ljudska
bića jer kako i ĉovjek ne moţe bez duše, tako i grad ne moţe ţivjeti bez njegovih stanovnika. Zašto? Jer
će on uz ljudska bića cvjetati i postati ogroman. Tu je i razlika izmeĊu iskrene ljubavi prema rodnom
gradu i ljubavi prema njemu , iskrenu ljubav niko i ništa ne moţe ugasiti i jedna iskra je dovoljna da je
rasplamsa!
Moj rodni grad je jedno malo mjesto nastalo na bistro-zelenoj rijeci Neretvi, malo mjesto izmeĊu vrhova
Prenja i Ĉvrsnice obraslo velikim jablanima, nazvano Jablanica. O Jablanici i njenim stanovnicima
Jablaniĉanima moţemo mnogo pisati, ali je ne moţemo lako opisati. Toliko ljubavi, sreće i zadovoljstva
smješteno je u tom malom mjestu. Bilo je i vremena kada se krvlju moralo boriti za rodni grad, kada su
mladi Jablaniĉani gasili svoje ţivote kako bi Jablanica ostala na nogama.
U jednu epohu spadaju priĉe o 44. brdskoj brigadi, a u drugu priĉe iz vremena ,,Bitke za ranjenike na
Neretvi''. Ove priĉe u nama bude bol, prazninu i tugu ali svakako ih se moramo sjećati. U priĉu o 44.
brdskoj brigadi spada rat koji se vodio od 1992. do 1995. godine kada su 143 mlada Jablaniĉana dali svoj
ţivot kako bi Jablanica ţivjela, 143 zlatna ljiljana koje uvijek trebamo spominjati kako bi ih saĉuvali od
zaborava jer bez njih Jablanica danas ne bi ţivjela. U priĉu o ,,Bici za ranjenike na Neretvi'' spada 2.
svjetski rat, taĉnije 1943. godina kada je srušen most na Neretvi kako bi se partizani odbranili od
neprijateljskih snaga i spasili preko 4000 ranjenika. Tada je hiljade ljudi izgubilo ţivot. Historija
Jablanice je, takoĊer, veliki dokaz ljubavi Jablaniĉana prema njoj. Jablanica je to sve preţivjela i danas se
sjećamo tih dana, ali sada uspravno stoji na nogama. TakoĊer, iz historije moţemo nauĉiti kako se iskreno
voli jedan grad. Tu ljubav danas moramo primjenjivati i naravno, naš zadatak je i da se rat više nikada ne
ponovi.
9
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Ovih dana slavimo Dan općine Jablanice, taĉnije 22. februara. Slavimo dan kada je sve poĉelo, kada je
Jablanica osloboĊena u 2. svjetskom ratu,a sada, naša Jablanica postaje veliki grad, a iskrena ljubav
prema njoj će je uĉiniti još većom. Rodni grad posmatrajmo srcem, ne oĉima, jer ćemo srcem vidjeti
stvarnu veliĉinu našeg rodnog grada. Da li je zbog svega ovoga moţemo nazvati ,,malo mjesto u
Hercegovini''? Ako je posmatramo srcem to nikada ne bi mogli izgovoriti.
I danas, kada stanem u centar svog rodnog grada i ĉujem smijeh veselih ljudi, cvrkut ptica i šum Neretve
znam da sam na pravom mjestu, u svojoj Jablanici!
Burić Dino VII2

Uĉenici naše škole su na razliĉite naĉine obiljeţili Dan općine i svom gradu ĉestitali roĊendan: pisali su
pjesme, priĉe, pravili plakate i portfolia, slikovnice i još mnogo toga.

My Hometown

Fourteen years ago, I started my life in this beautiful town called Jablanica. It is small on a map, but big
in my heart. As I said, Jablanica is a small town, but there are a lot of historical buildings and places to
see. Many photographers come to see and take photos of Neretva, our beautiful river, and Destroyed
Bridge on it. The bridge was destroyed in the II World War, but before that the stream locomotive called
Ćiro was passing over it. Now, Ćiro and Destroyed Bridge are symbols of Jablanica and tourists from all
over the world come to see them.
Near to these two monuments is the museum which got its name after the famous battle between the
Germans and the Partisans “BitkazaranjenikenaNeretvi” (The battle for wounded on Neretva). The
Partisans were very brave and wise. They destroyed
the bridge, built a smaller one and transferred 4,000
wounded to the other side of Neretva. The museum
contains a lot of weapons used in the war, important
documents, photos and names of fallen Jablanica
soldiers.
Jablanica is surrounded by nature, beautiful hills and
mountains like Ĉvrsnica and Prenj. In the centre of
this town is a big beautiful park. The park is more like a small forest with a lot of trees and lawns. The
park is a paradise for people of every age. Children can play, older ones can enjoy in a nice walk or a talk
on a bench.For people from Jablanica education and sport are very important. There are two schools in
Jablanica: primary and secondary school. A lot of people, especially children, play some kind of sport.
The most played sports are basketball, football, table tennis, handball and volleyball. Our athletes
dominate in all competitions. A lot of famous athletes are from Jablanica like MirzaTeletović or Vahid
Halilhoţić.
I admit that even though Jablanica is small it’s beautiful and I’m proud to say it’s my hometown.
Ilda Begić VIII1

10
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

1.MART- DAN NEZAVISNOSTI BiH

1.mart

B i H naš prekrivaĉ ljubavi i topline, Nama treba mira i slobode,
Naš komadić bajke sav od njeţnosti i miline. K'o nije za to nek' iz B I H odmah ode.

Uzalud je sve što ti dušmani iza leĊa rade, Nezavisnost je tvoja ljepota,
Ostale su prazne njihove nade. Naša svrha budućih ţivota.

Ti si uz nas, mi uz tebe, Nek' nas se uvijek dušmani plaše,
Ne damo te otrgnut od sebe. Ne damo nezavisnost domovine naše.

Uz tebe su tvoji Hercegovci i Bosanci, Tebi ove stihove poklanjam,
Znaju da te cijene, Tebi domovino najbolja na svijetu,
Znaju da te shvate, Nek' današnji praznik zasjeni cijelu planetu!
Ne trebaju nama meci, puške i granate.
Suana Mešić VII3

Moja domovina

Nijedna drţava ne moţe biti bajna, Pa kuda god da poĊem,
Kao moja domovina slavna, Uvijek ću znati gdje da ponovo doĊem,
Ovo je moja domovina draga, Domovina moja pruţa sreću
Njezinu skupocjenost ne moţe izvagati Koju u drugoj naći neću.
vaga. Uvijek znam da me radost neka,
Strpljivo , u domovini mojoj ĉeka.

Amina Nezirić VIII2

11
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

8. MART – MEĐUNARODNI DAN ŽENA
MAJKA

Moja majka uvijek stoji tu uz mene, MAJKA
podrţava me i moj oslonac biva.
Ujutro me bude njene oĉi snene,
a naveĉer zadnja lijeţe da sniva. RoĊena da bude njeţna, dobra,
Kao najljepša bajka,
Kada njene ruke miluju moju kosu, Nekome sestra, a nekome majka.
osjećam se najsretnijom osobom na svijetu.
Ona predstavlja najsjajniju rosu, U rukama njenim cvijet, miris u kosi,
na malom,veselom cvijetu. u mislima briga za ovaj svijet,
što ga u rukama nosi.
Na najljepši naĉin joj blistaju oĉi,
kao da su to dva dijamanta divna. Ne skidaj osmijeh s lica,
Kada ona u prostoriju kroĉi, Lijepo ti stoji,
obuzme me ljubav silna. Nek' se ovaj praznik, samo ljubavlju oboji.
Poklanjam ti pjesmu i veliki buket ruţa,
Miriše divno, miriše na majku,
To ti moje srce pruţa.
a poseban je miris taj.
Vodi me u ĉarobnu bajku, Nek' slavi planeta, nek' svemir zašuti,
gdje vlada ljubav, sreća i sjaj. Danas je 8.mart, svi to moraju ĉuti.
I eto, takva je moja majka,
njeţna, a ĉvrsta kao stijena. Suana Mešić VII3
Briţna, osjećajna i jaka,
ponosna sam što sam kćerka njena.

Medina Šehić VIII2

12
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

22. MART - SVJETSKI DAN VODA

Obiljeţavanje Svjetskog dana voda je meĊunarodni obiĉaj i prilika za nauĉiti nešto više o
vodi, te biti inspirisani i preduzeti odreĊene mjere za promjenom, u svrhu oĉuvanja tako
vaţnog prirodnog resursa kao što je voda.
Ove godine obiljeţava se pod motom OTPADNA VODA.
Svi smo zagaĊivaĉi kada je rijeĉ o otpadnoj vodi, pri
svakoj upotrebi vode proizvedemo otpadnu vodu koja
otiĉe u kanalizacijski sistem.Potreba za obradom
otpadne vode je rastuća iz godine u godinu, a
poraţavajuća je ĉinjenica da je otpadna voda sve
zagaĊenija i da 80% otpadnih voda koje su
neobraĊene završe u prirodi .Moramo biti svjesni da
odgovarajuće prikupljanje otpadnih voda i tretman, te
sigurna upotreba i odlaganje vode znaĉajna dobrobit za
našu okolinu, a najviše za zdravlje.
I uĉenici naše škole su se bavili ovom problematikom. Izuĉavali su i istraţivali znaĉaj ĉiste
vode za ljude, kako i na koje naĉine zašititi vodu od zagaĊenja, pa samim tim i ţivi svijet na
našoj planeti.

„Princip svih stvari je voda, sve dolazi izvode i sve se pretvara u vodu.“
Thales

Svi mi znamo da je voda nužna za život, ali jeste li znali sljedeće?

• Voda poboljšava naše zdravlje
• Sastavni je dio većine ćelija u našem tijelu
• Donosi hranu i kisik u ćelije, a iznosi štetne tvari
• Proĉišćava bubrege
• Hladi, ali i štiti od hladnoće naše tijelo
• Dio je naše krvi, znoja, suza i sline
• Povećava broj kalorija koje trošimo tokom dnevnih aktivnosti
• Pomaţe u uklanjanju iz tijela viška natrija koji moţe dovesti do zadrţavanja tekućina
• Pomaţe u zaštiti od niza bolesti (prehlada, infekcija mokraćnog kanala, bubreţnih
kamenaca)
• Moţe poboljšati vaš izgled (pomaţe u hidrataciji koţe i ĉini je glaĊom, mekšom i
njeţnijom)
• Moţe pomoći u gubitku tjelesne teţine jer daje više energije tokom tjelesnih aktivnosti
• U Africi i Aziji gotovo tri ĉetvrtine stanovništva nema ĉiste pitke vode
• Pribliţno 5 miliona ljudi umre svake godine od bolesti koje se prenose prljavom vodom
• Gotovo 80% svih bolesti nastaju zbog neĉiste vode za piće.

13
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

22. APRIL - DAN PLANETE ZEMLJE

Kao i svake godine, tako i ovoga 22. aprila, ljudi širom svijeta
proslavljaju Dan planete Zemlje s ciljem jaĉanja svijesti o
okolišnoj sigurnosti, ali i radi demonstriranja mjera za zaštitu
okoliša.Ideja obiljeţavanja Dana planete Zemlje prvi put je
predstavljena 1969. godine, a sluţbeno se obiljeţava od 1992.
godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u
Rio de Janeiru, na kojoj je uĉestvovao velik broj predstavnika
vlada i nevladinih udruţenja, usklaĊen dalekoseţni program za
promociju odrţivog razvoja. Na prijedlog bolivijske vlade
2009. godine, Opća skupština Ujedinjenih nacija proglasila je
22. april meĊunarodnim Danom planete Zemlje.Tema
ovogodišnjeg Dana planete Zemlje je „Environmental &
Climate Literacy“ – „Okolišna i klimatska pismenost“, koja
ukazuje na to da je obrazovanje u ekološkom i klimatskom
smislu osnova napretka.

23.APRIL- MEĐUNARODNI DAN DJETETA

U okviru obiljeţavanja “Dana djeteta u Turskoj”, u Zenici je 26.4. 2017. godine odrţana sada
već tradicionalna centralna manifestacija u BiH pod nazivom “Djeĉiji festival 2017.”.
Manifestaciji su prisustvovali uĉenici koji u osnovnim školama Bosne i Hercegovine
izuĉavaju turski jezik kao izborni predmet. Sveĉanost, koja je odrţana pod pokroviteljstvom

14
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Ministarstva obrazovanja Republike Turske i Ministarstva obrazovanja Federacije BiH
okupila je oko šest hiljada djece, koja uĉe turski jezik u 129 škola iz sedam kantona u FBiH.
Organizator Institut Yunus Emre Sarajevo poklonima je obradovao djecu, a u programu je
uĉestvovao veliki broj mladih iz Zenice, Jablanice, Konjica i Sarajeva. Prvi “Djeĉiji festival”
u BiH, koji se organizuje u okviru praznika 23. aprila – Dana nacionalnog suvereniteta i
praznika djeteta u Turskoj, odrţan je 2012. godine u organizaciji Instituta Yunus Emre
Sarajevo.
Gradska arena Zenica bila je ispunjena djecom koja su stigla iz raznih krajeva Bosne i
Hercegovine. MeĊunarodni Dan djeteta se već nekoliko godina obiljeţava i u BiH u okviru
projekta ,,Turski jezik, drugi strani jezik'' koji u BiH provodi Turski kulturni centar Yunus
Emre, jedan od organizatora ove manifestacije. Pored njega, u organizaciju ovog djeĉijeg
festivala ukljuĉeno je i nekoliko institucija Republike Turske, Ambasada Republike Turske u
Bosni i Hercegovini, Asocijacija ,,Mostovi prijateljstva'' i brojne druge institucije i
organizacije širom BiH. Ministar obrazovanja Republike Turske Nabi Avci je rekao da je
prezadovoljan atmosferom u Areni Zenica i kako ţeli da nastavi bratsku suradnju izmeĊu naše
zemlje i Republike Turske. Uĉenici naše škole su već tradicionalno prisustvovali i aktivno
uzeli uĉešća na ovoj manifestaciji. Djecu su oduševile i mnogobrojne vrijedne nagrade koje
su uruĉene sretnim dobitnicima. Zabavni dio programa su obogatili razni izvoĊaĉi, pjevaĉi,
plesaĉi. Posebnu radost je izazvao i dolazak djevojĉice iz poznate turske serije „Elif“ –
Isabella Damla Guvenilir koja je tim povodom bravila u posjeti našoj školi i druţila se sa
našim uĉenicima. Naši estradni umjetnici Hari Varešanović i Mirza Selimović odrţali su
koncert za sve prisutne. Prema izjavama mnoge djece i po osmijesima na njihovim licima pri
odlasku, ovo je definitivno bio dogaĊaj koji će dugo pamtiti.

15
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Preporuka za ĉitanje

ZELENO BUSENJE

Edhem Mulabdić roĊen je u Maglaju 1862. godine. Tu je
završio mekteb i ruţdiju i nakon toga zaposlio se kao ĉinovnik.
Godine 1887. Mulabdić upisuje Uĉiteljsku školu u Sarajevu i
po njenom završetku odmah dobija posao u Brĉkom. Odatle
biva premješten u Sarajevo, gdje radi kao nastavnik u
muslimanskoj vjerouĉiteljskoj školi. Iza toga je perfekt
konvikta Uĉiteljske škole, zatim nastavnik u Šerijatskoj
sudaĉkoj školi i potom nadzornik osnovne škole. Uskoro biva
izabran za narodnog poslanika u Maglaju i na toj duţnosti
ostaje sve do januara 1929. godine, poslije ĉega odlazi u
penziju. Zajedno sa Safvet-begom Bašagićem i Osmanom Nuri
Hadţićem pokreće list "Behar" 1. maja 1900 (urednik lista od
1901-06), a 1903. osniva i društvo "Gajret".U svom dugom
ţivotu bio je prije svega prosvjetitelj, a onda i uspješan
knjiţevnik. Svoj prosvjetiteljski rad prenosi i na knjiţevno
stvaralaštvo. Roman "Zeleno busenje" slovi kao najznaĉjnije
djelo ovog autora, ali i kao prvi bošnjaĉki roman. Napisao je i
roman"Nova vremena“,zbirku novela "Na obali Bosne". Umro
je u Sarajevu 29. januara 1954. godine. Maglajska manifestacija "Mulabdićevi dani kulture" u
cijelosti je posvećena imenu i djelu ovog znaĉajnog knjiţevnika
O djelu: Zeleno busenje prikazuje ţivot u prelaznoj fazi iz osmanske u austro-ugarsku
vladavinu. Prikazuje ispretpletene sudbine ljudi u Maglaju. Glavni likovi su Ahmed i Ajiša.
Mulabdićev roman poĉinje opisom predveĉerja u Maglaju. Lijep petak -prazniĉno
raspoloţenje..
Vrsta književnog djela: Roman
Mjesto radnje: Maglaj
Vrijeme radnje: Poĉetak Austro-Ugarske vladavine u Bosni.
Likovi: Ahmed, Ajiša, Muharem-aga, Rašid, Ahmedova majka, Mustafa, Selimaga, Mehmde-
efendija, Alija
Tema: Tragiĉne sudbine dvoje zaljubljenih, Ajiše i Ahmeda
Ideja: Domovina je naša druga majka; Dok je domovine bit će i nas; Ne bi se trebali miješati
u tuĊe ţivote
Moguće pitanje: Odakle lektiri naziv "Zeleno busenje"? Odgovor leţi na kraju, ovaj citat to
najbolje objašnjava:
Citati:

16
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

"Alija se povratio sa pokopa Aišinog posjetio onda majčin grob, otišao je sjutri na Preslicu
da vidi gdje mu je brat pao, kada se vratio u Maglaj opazio je gore lijep spomenik onim
vojnicima, koji padoše na Maglaju..... Bili su prekriveni zelenim busenjem"

Iz uĉeniĉkog pera

Obojimo svijet bojama mira i ljudskih prava

Zahtijevaj svijet bez predrasuda, misli, misli, ne dozvoli da te uvjere da je neko zao samo zato
što je pripadnik odreĊene vjere, drugaĉije boje koţe, razliĉite kulture. Ne dozvoli da nas dijele
ni po kojem osnovu osim po jednom: na one koji su ljudi i one koji to nisu.Nije svijet strašan.
Postoje samo na njemu neki uţasni ljudi koji kao kakva strašila siju strah, netrpeljivost, uţas.
Ali postoje i oni drugi, i sigurna sam da ih je više. Postoje oni divni ljudi ĉiji je ţivot usmjeren
ka tome da drugima svijet uĉine boljim, ţivot lakšim.
Molimo vas, vratite nam djetinjstvo, ne ţelimo biti roboti pored tv-ekrana, ne ţelimo da
stvaramo imaginarni svijet kompjutera. Molimo vas, vratite nam pravo da se igramo, da
trĉimo livadama bez straha od mina, da jedemo zdravu hranu bez umjetnih bojila. Mi imamo
pravo na zdravlje, ne zagaĊujte nam planetu. Naš svijet ne smije biti crno-bijel.
Djeco cijeloga svijeta, prospite boje svoje dobrote i zahtjevajte: mi imamo pravo na slobodno
i bezbriţno djetinjstvo. Imamo pravo na svijet obojen bojama mira i ljudskih prava.

Dţejla Malanović VII 1

KNJIGA

Sjedim i gledam,
Oko mene tišina, tama,
Jedino svjetlo što imam je mjeseĉina, svijetla, ţuta.
Gledam u staru knjigu na stolu,
I mislim kako je njezin ţivot bez briga,
Kada pogledam u nju, ona nijemo, bez jezika stoji na
stolu,
Ona ima uspomena sto, bila svugdje, vidjela svašta,
Mali predmet, ali u njoj ima toliko znanja,
Poderana, prašnjava, puna oţiljaka,
ali nije vaţno kakva je izvana,
Ona će uvijek oĉuvati svoju poriku...

Amina Nezirić VIII2

17
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

ŠKOLA

Škola-kuća druga znanje nam nudi,
dom dragi, i u nama ljepotu budi.
i uĉiteljicin
osmijeh blagi Školice mila
uvijek zdrava bila
Uĉiteljica-druga majka i uĉiteljica draga
lijepa i njeţna vrijednija od svakog blaga
kao najljepša bajka.
Danas je školo samo tvoj dan
Za ţivot nas uĉi, zbog toga ti ţelim
da budemo dobri ljudi, sretan roĊendan!

Edi Muratović V2

Takmiĉenja:

ŠKOLSKA TAKMIĈENJA

Dana, 02. februara 2017.godine odrţano je školsko takmiĉenje iz nastavnog predmeta turski
jezik za uĉenike VIII i IX-ih razreda devetogodišnje osnovne škole sa sljedećim rezultatima:
- VIII razred: - IX razred:
1.mjesto: Bešić Adna VIII 3, 1.mjesto: Nezirić Rejhana IX 1,
2.mjesto: Nezirić Sajra VIII 3, 2.mjesto: Letuka Edisa IX 2,
3.mjesto: Đuliman Ajdin VIII 3, 3.mjesto: Nezirić Ilhana IX 2.

Dana, 03. marta 2017.godine odrţano je školsko takmiĉenje iz nastavnog predmeta fizika za
uĉenike VIII i IX-ih razreda devetogodišnje osnovne škole sa sljedećim rezultatima:
-VIII razred: - IX razred:
1.mjesto Begović Jasmina VIII1, 1.mjesto Tipura Lamija IX1,
2.mjesto Begović Jasmina VIII2, 2.mjesto Nezirić Rejhana IX1,
3.mjesto Begić Ilda VIII1, 3.mjesto Korić Amar IX3.

Dana, 09. marta 2017.godine odrţano je školsko takmiĉenje iz nastavnog predmeta
matematika za uĉenike VI, VII, VIII i IX-ih razreda devetogodišnje osnovne škole sa
sljedećim rezultatima:
- VI razred: - VII razred:
1.mjesto Avdić Denis VI2, 1.mjesto Imamović Amar VII2 ,
2.mjesto Kovaĉević Elda VI3, 2.mjesto Malanović Dţejla VII1,
3.mjesto Ćemić Azra VI1, 3.mjesto Habibija Sara VII PO Ostroţac,

18
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

- VIII razred: - IX razred:
1.mjesto Begović Jasmina VIII2, 1.mjesto Korić Amar IX3,
2.mjesto Begović Jasmina VIII1, 2.mjesto Tipura Lamija IX1,
3.mjesto Edi Đelmo VIII1, 3.mjesto Nezirić Rejhana IX1.

Dana, 14. marta 2017.godine odrţano je školsko takmiĉenje iz nastavnog predmeta islamska
vjeronauka za uĉenike VIII i IX-ih razreda devetogodišnje osnovne škole sa sljedećim
rezultatima:
-VIII razred: - IX razred:
1.mjesto Sabitović Lejla VIII4, 1.mjesto Nezirić Rejhana IX1,
2.mjesto Šehić Medina VIII2, 2.mjesto Šubara Senida IX3,
3.mjesto Kovaĉić Hana VIII PO Ostroţac, 3.mjesto Ĉilić Ulmihana IX2.

Rezultati školskog takmiĉenja iz nastavnog predmeta engleski jezik za uĉenike IX-ih razreda
odrţano dana, 26.04.2017.godine:
1. mjesto- Rejhana Nezirić IX1, Amar Korić IX3, Merisa Šehić IX3
2. mjesto- Amir Kevrić IX3
3. mjesto- Anis Maksumić i Mirsad Kadić IX PO Ostroţac.

KANTONALNA TAKMIĈENJA
 U periodu od 17. marta do 19. aprila 2017.godine odrţana su kantonalna takmiĉenja u
oganizaciji Pedagoškog zavoda Mostar u saradnji sa osnovnim školama HNK-a iz
nastavnih predmeta: matematika, fizika, turski jezik i islamska vjeronauka. Našu školu su
predstavljali uĉenici koji su na školskim takmiĉenjima ostvarili zapaţene rezultate u
pratnji nastavnika.
 Dana, 17. marta 2017. godine Pedagoški zavod u saradnji sa Koledţom ujedinjenog
svijeta Mostar i Gimnazija Mostar organizovali su kantonalno takmiĉenje iz fizike za
uĉenike IX razreda. Našu školu su predstavljali uĉenici IX-ih razreda koji su na školskom
takmiĉenju ostvarili prva dva mjesta: Lamija Tipura IX1 i Rejhana Nezirić IX1. Uĉenica
Rejhana Nezirić je osvojila drugo mjesto na kantonalnom takmiĉenju.

 Dana, 25. marta 2017.godine u prostorijama Osnovne škole „Bijelo Polje “Potoci u
Mostaru odrţano je kantonalno takmiĉenje iz matematike za uĉenike VII, VIII i IX
razreda u organizaciji udruţenja matematiĉara“Algoritam“, Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta HNK i Pedagoškog zavoda Mostar. Našu školu su predstavljali
uĉenici VII, VIII i IX-ih razreda koji su na školskom takmiĉenju osvojili prva tri mjesta:
Amar Imamović VII2, Dţejla Malanović VII1i Sara Habibija VII PO Ostroţac ; Jasmina
Begović VIII 2, Jasmina Begović VIII 1 i Edi Đelmo VIII1; Amar Korić IX3, Lamija
Tipura IX1 i Rejhana Nezirić IX1. Rezultati su sljedeći:
U kategoriji VIII-ih razreda uĉenica Jasmina Begović VIII1 razred osvojila je 1. mjesto;
u kategoriji IX-ih razreda Amar Korić IX3 osvojio je 1.mjesto, Lamija Tipura IX1 -2.
mjesto, a Rejhana Nezirić IX1 razred osvojila je 3.mjesto. Uĉenik Edi Đelmo VIII1 osvojio
je 6.mjesto, a Jasmina Begović VIII2 osvojila je 9.mjesto.

19
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

 Dana, 01. aprila 2017. godine u KaraĊoz-begovoj medresi u Mostaru odrţano je
kantonalno takmiĉenje iz islamske vjeronauke za uĉenike VIII i IX razreda. Našu školu su
predstavljali uĉenici: Sabitović Lejla VIII4 i Nezirić Rejhana IX1 razreda. Uĉenice su
osvojile 10. i 11. mjesto.

 Dana, 19. aprila 2017. godine u OŠ“Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“ Mostar odrţano je
kantonalno takmiĉenje iz Turskog jezika za uĉenike VII, VIII i IX razreda u organizaciji
turskog kulturnog centra Yunus Emre i Pedagoškog zavoda Mostar. Našu školu su
predstavljali uĉenici: Adna Bešić VIII3, Rejhana Nezirić IX1. U kategoriji VII razreda
uĉenica Adna Bešić osvojila je drugo mjesto, a u kategoriji VIII razreda uĉenica Rejhana
Nezirić osvojila je treće mjesto.

FEDERALNO TAKMIĈENJE

Dana, 22.4.2017.godine u organizaciji Udruţenja matematiĉara „Algoritam“ , Pedagoškog
zavoda Mostar i Federalnog minnistarstva obrazovanja u OŠ“Zalik“ Mostar odrţano je
Federalno takmiĉenje iz matematike. Našu školu su predstavljali uĉenici VIII i IX razreda koji
su na kantonalnom takmiĉenju osvojili prva tri mjesta, te time obezbjedili uĉešće na
federalnom takmiĉenju. Naši najbolji matematiĉari su bili uĉenici: Amar Korić, Lamija
Tipura, Rejhana Nezirić i Jasmina Begović.

20
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

DRŽAVNO TAKMIĈENJE

Dana, 07.aprila 2017. godine u MeĊunarodnom centru za djecu i
omladinu na Grbavici u Sarajevu, odrţano je drţavno takmiĉenje
iz programa „Upozoravanje na mine“ u organizaciji Društva
Crvenog krsta u BiH. Na takmiĉenju je uĉestvovalo šest ekipa po
tri ekipe iz oba entiteta prvoplasirane sa federalnog i republiĉkog
takmiĉenja i jedna ekipa Distrikt Brĉko. Ekipa naše škole u
sastavu uĉenika VII 1 razreda Ema Babić, Dţejla Malanović i
NaĊa Malović je zauzela ĉetvrto mjesto.

Intervju sa ...

Jasminom Begović
U mjesecu aprilu, obavljen je intervju sa uĉenicom naše
škole, Jasminom Begović koja je osvojila 1. mjesto na
Kantonalnom takmiĉenju iz matematike za uĉenike
osmih razreda. Postavili smo joj par pitanja i izdvojili
najvaţnija :
1. Koliko dugo si se pripremala za ovo takmičenje?
Cijelu godinu sam išla na matematiĉku sekciju i redovno
vjeţbala.
2. Kako si se osjećala kada si trebala da uradiš test?
Malo sam imala tremu. Ali kad sam proĉitala zadatke,
poĉela raditi, bilo mi je lakše.
3. Jesi li se nadala ovako dobrom rezultatu?
Znam da sam naporno radila, a za dobar uspjeh u svemu potreban je trud. Presretna sam i
zadovoljna postignutim rezultatom.
4. Da li se u budućnosti planiraš posvetiti matematici?
Mislim da će moje zanimanje biti vezano za matematiku.

Amarom Korićem
Nakon osvojenog prvog mjesta na Kantonalnom takmiĉenju
iz matematike za uĉenike devetih razreda zamolili smo
Amara za kratak razgovor iz kojeg izdvajamo:
1. Koliko dugo su trajale pripreme?
Pripremao sam se za takmiĉenje iz matematike od poĉetka
školske godine, ali u zadnjih mjesec dana, uz pomoć
nastavnice, malo intenzivnije.
2. Da li si osjećao nervozu znajući da si dio malobrojne
grupe izabranih učenika naše škole?

21
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Prije testa sam se osjećao nervozno, ali kad sam dobio test, shvatio sam da mogu uraditi sve
zadatke, te da se uloţeni trud isplatio.
3. Da li si očekivao prvo mjesto?
Nadao sam se dobrom rezultatu jer sam se zaista dugo pripremao. Moje zadovoljstvo je bilo
ogromno kada sam shvatio da sam osvojio prvo mjesto, te se nadam da ću ostvariti dobar
rezultat i na narednom takmiĉenju.
4.Hoće li matematika biti tvoj izbor u budućnosti?
Naravno da hoće.Moje dalje školovanje bit će usmjereno ka matematici, te oblastima koje su
vezane za matematiku.

Lamijom Tipura

Uĉenicu 9. razreda Lamiju Tipura koja je, takoĊer, bila dio
malobrojne grupe izabranih uĉenika naše škole zamolili smo
za razgovor iz kojeg izdvajamo:
1. Koliko vremena i truda je bilo potrebno za ovako dobar
rezultat?
Pripremiti se za takmiĉenje iz bilo kojeg predmeta zahtijeva
veliki rad, ali pošto je matematika specifiĉna nauka zahtjeva
dosta truda i koncentracije tako da vrlo ĉesto akcenat nije na
duţini vremenskog perioda vjeţbanja već na kvalitetno
uloţenom vremenu. Kljuĉnu ulogu za postignuti rezultat
odigralo je posljednjih mjesec dana vjeţbanja sa
nastavnicom Zehrom Sefer koja je nesebiĉno prenosila svoje znanje i najviše zasluţena za
postignuti rezultat.
2. Da li si osjećala tremu?
Tokom pripreme za takmiĉenje sam dosta razmišljala o trenutku kada ću trebati svoje znanje i
trud staviti na papir, tako da sam bila stvarno uzbuĊena prije izrade. Bila je tu prisutna neka
pozitivna trema koja mi je pomogla da dobro uradim test.
3.Osvojila si 2. mjesto. Jesi li zadovoljna postignutim rezultatom?
Da, zadovoljna sam, jer naći se u rangu sa drugim matematiĉarima Hercegovaĉko-
neretvanskog kantona nije mala stvar. Drago mi je zbog toga što smo na dobar naĉin
prezentovali našu školu i što sam zajedno sa svojim kolegama ostvarila plasman na Federalno
takmiĉenje gdje ćemo takoĊer, imati priliku još jednom pokazati koliko znamo. Bit će to još
jedno novo iskustvo.
4. Očigledno da za tebe matematika ne predstavlja samo brojeve već nešto puno više, pa nas
zanima da li će tvoje dalje školovanje biti vezano za matematiku?
Matematika nije nauka koja samo podrazumijeva raĉunanje nego i izuĉavanje razliĉitih
teorema i to je ono što me privlaĉi, te sam sigurna da će uvijek, pored ostalog biti vaţan
predmet moga interesovanja.

22
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Rejhanom Nezirić

Treće mjesto na istoimenom takmiĉenju iz matematike za
uĉenike devetih razreda osvojila je Rejhana Nezirić,
takoĊer, uĉenica naše škole koja je izmeĊu ostalog kazala:
1.Koliko dugo su trajale tvoje pripreme?
Za ovo takmiĉenje sam se pripremala cijele godine, nešto
intenzivnije zadnjih sedmica. Ovaj kontinuirani rad s
mojom nastavnicom, Sefer Zehrom mi je svakako pomogao
da ostvarim ovakav rezultat.
2.Kako si se osjećala kada si dobila test?
Imala sam tremu i bila sam uzbuĊena jer nisam znala kakvi
me zadaci oĉekuju u testu.
3.Da li si zadovoljna postignutim rezultatom?
Zadovoljna sam postignutim rezultatom prije svega jer sam se ovim rezultatom plasirala na
federalno takmiĉenje i jer se trud zaista isplatio. Nadam se da ću i na federalnom takmiĉenju
ostvariti dobre rezultate.
4.Jesi li razmišljala kojim pravcem će krenuti tvoje dalje školovanje i hoće li matematika
biti tvoj prvi izbor?
S obzirom da još uvijek ne znam ĉime ću se u budućnosti baviti nisam sigurna.

Vaţno je istaći da je uĉenica Rejhana Nezirić osvojila prva mjesta na školskim takmiĉenjima
iz islamske vjeronauke, engleskog i turskog jezika, te je uĉestvovala na kantonalnom i
federalnom takmiĉenju iz matematike i fizike.

Odlukom Nastavniĉkog vijeća, za odliĉan uspjeh u uĉenju i primjerno vladanje tokom
osnovnog školovanja uĉenica Rejhana Nezirić je proglašena uĉenikom generacije.

23
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Predstavljamo vam ...

Uĉenice naše škole koje su ostvarile zapaţene rezultate u sportu van granica naše drţave.
Poĉetkom februara ove godine na 1. Split karate kupu ostvarile su slijedeće rezultate
Mirnesa Hindić, uĉenica VIII razreda osvojila je
dvije medalje:
1.mjesto u kata timu kadetkinje i 3.mjesto u
katama pojedinaĉno;
Elma Gusić, uĉenica V razreda osvojila je:
1.mjesto u katama pojedinaĉno i u kata timu;
Luna Manigoda, uĉenica V razreda osvojila je
1.mjesto u kata timu
Iz razgovora s njima izdvojili smo:
Dugo i naporno su trenirale posebno zadnja dva mjeseca pred takmičenje.Za dobar rezultat ,
ističu zasluţan je i njihov trener koji ih je naučio svemu što znaju o karateu. Konkurencija je
bila veoma jaka.Zadovoljne su postignutim rezultatima posebno što je na takmičenju
učestvovalo nekoliko stotina takmičara iz pet zemalja. Bilo je to njihovo prvo takmičenje
meĎunarodnog karaktera. Nadaju se da će uskoro imati priliku ostvariti još bolji rezultat od
sadašnjeg.

Bravo djevojke! Čestitamo!

Nešto o sportu ...

SPORTSKE IGRE „YUNUS EMRE“

Naša škola je 16.3.2017. godine bila domaćin regionalnog takmiĉenja u malom nogometu za
djeĉake, a 20.3 2017. u odbojci za djevojĉice koje se odrţava u okviru lige osnovnih škola
pod pokroviteljstvom instituta Yunus Emre. Na takmiĉenju u malom nogometu uĉestvovale
su tri ekipe: O.Š. Ĉelebići, O.Š Alija Isaković Prozor i domaĉin O.Š Suljo Ĉilić Jablanica.
Nakon kruţnog sistema takmiĉenja pobijedila je ekipa O.Š. Suljo Ĉilić koja je u oba susreta
bila bolja od svojih protivnika identiĉnim rezultatom 5:1. Drugo mjesto osvojila je ekipa O.Š.
Alija Isaković pobijedivši u borbi za plasman ekipu O.Š. Ĉelebići. Za malonogometnu
ekipu naše škole nastupali su uĉenici : Faris Palić, Nezirić Nedim, Zebić Danis, Kovaĉ Amir,
Keskin Midhat, Jamaković Omar i Letuka Sanjin dok su ekipu pripremali i vodili nastavnici
tjelesnog i zdravstvenog odgoja Palić Samir i Begović Sanel. Osvajanjem regionalnog
turnira u malom nogometu ekipa naše škole stekla je pravo nastupa na finalnom Drţavnom
takmiĉenju u Sarajevu.

24
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Dana, 20.3. 2017. godine odrţano je i takmiĉenje u odbojci za djevojĉice na kojem su
uĉestvovale ekipe O.Š. Ĉelebići, O.Š. Alija Isaković iz Prozora i O.Š. Suljo Ĉilić Jablanica.
Odigran je kruţni sistem takmiĉenja i na kraju je slavila ekipa O.Š. Alija Isaković koja je bila
bolja od svojih protivnika, dok je drugo mjesto osvojila ekipa naše škole pobijedivši u borbi
za plasman ekipu O.Š. Ĉelebići. Na finalno Drţavno takmiĉenje plasirala se ekipa O.Š. Alija
Isaković iz Prozora. Za odbojkašku ekipu naše škole nastupale su uĉenice: Babić Ema,
Malović NaĊa, Anesa Hadţić, Sajra Neziriĉ, Mirnesa Ĉilić, Ensara Zahirović, Husikić Lejla,
Sabitović Lejla i Saltaga Emina, a ekipu su vodili nastavnici Palić Samir i Begović Sanel.

Malonogometna i odbojkaška ekipa naše škole

DANI SPORTA

Povodom Dana škole odrţana je sportska
manifestacija pod nazivom „Dani sporta“. Trajala je
tri dana i odrţana su slijedeća takmiĉenja: Turnir u
malom nogometu za završne razrede, Prvenstvo škole
u stonom tenisu i Turnir u streljaštvu zraĉnom
puškom u kategoriji djeĉaka i djevojĉica. Dana
25.4.2017 godine, odrţan je turnir u malom
nogometu završnih razreda. Takmiĉenje se odvijalo
po jednokruţnom kup sistemu i konaĉni pobjednik
turnira je ekipa IX2 razreda.

Turnir u stonom tenisu odrţan je 3.5.2017. u saradnji sa
stonoteniskim klubom „Hasspin Jablanica“. Na turniru
je uĉestvovalo 38 takmiĉara. Eliminarno takmiĉenje
odvijalo se u 10 kvalifikacionih grupa, nakon ĉega se
takmiĉenje nastavilo po kup sistemu. Prvo mjesto
osvojio je uĉenik VIII1 razreda Đelmo Edi, drugo
mjesto je uĉenik VIII1 Omanović Bakir, dok treće
mjesto po propozicijama takmiĉenja dijele Logo Danis
uĉenik IX3 razreda i Ivković Eldan uĉenik IX3.

25
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Takmiĉenje u streljaštvu odrţano je 4.5.2017. g.
Uĉestvovali su uĉenici od šestog do devetog
razreda. Prvo mjesto osvojio je uĉenik Aid
Begić, drugo mjesto je Belmin Kukić, dok je na
trećem mjestu Amir Kevrić. U kategoriji uĉenica
prvo mjesto osvojila je Berina Budim.

Savjeti za uĉenje

Uĉenicima u toku školovanja najveći problem predstavlja uĉenje.
Kako uĉiti? Sada ćete ĉuti par savjeta koji nama liĉno odgovaraju.
Kao prvo, najbitnije je pronaći mjesto za uĉenje. To moţe biti
vaša soba, dnevni boravak ili bilo koje dobro osvijetljeno mjesto.
TakoĊer, bitno je uĉiti u isto vrijeme svaki dan, to zavisi od osobe
do osobe jer nekome odgovara uĉenje danju, a nekom noću.

U toku uĉenja višak ne moţe biti energetska ĉokoladica, jabuka i
sl. jer hrana moţe pomoći u vraćanju koncentracije, koja je u suštini najbitnija za uĉenje.
Ukoliko uĉite nakon obroka saĉekajte bar 30 minuta dok se hrana slegne. Udaljite se od svega
što bi vas moglo dekoncentrisati. Iz prostorije uklonite nepotrebne predmete.
Osnova uĉenja je UĈITI REDOVNO. „Kampanjsko uĉenje“ je loš naĉin i u potpunosti ga
izbjegavajte. Kada ne moţete zapamtiti neki pojam napišite ga nekoliko puta na papir, a
ukoliko to ne upali pokušajte ga otpjevati. Ne uĉite napamet! Uĉenje s razumijevanjem je
mnogo efikasnije i lakše.
Kako organizovati uĉenje? Razdijelite gradivo na manje cjeline. Bitne dijelove lekcije
podcrtavajte (koristite raznobojne markere). Za odreĊene predmete koje teţe pamtite pravite
skice i uĉenje će ići brţe. OdreĊene lekcije ponavljajte više puta ukoliko je to potrebno (bolje
je odvojiti deset minuta više za uĉenje nego ţaliti što se niste sjetili jednog pojma na testu).
Ukoliko ne razumijete gradivo pitajte nekoga za pomoć, to
nije sramota. Ako neko od vaših prijatelja ima isti problem
savjetujte jedni druge, rad u zajednici i dobri odnosi su jako
bitni. TakoĊer, sekcije, dodatni ĉasovi, kursevi i sve ostale
aktivnosti van svakodnevne nastave su od velike pomoći.
Sigurni smo da bi se i pojedini nastavnici mnogo obradovali
kada bi ih vi pitali za pomoć.Nadamo se da ćete uvaţiti naše
savjete, te da će vam oni koristiti u daljnjem školovanju i
olakšati ga, jer je to i bio naš cilj.
I zapamtite, BEZ MUKE NEMA NAUKE …

26
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Važni datumi u godini

JANUAR:
1.1.– Svjetski dan mira JULI:
8.1. – Svjetski dan pismenosti
10. 1. – Svjetski dan smijeha 6.7. – MeĊunarodni dan poljubaca
21.1. – MeĊunarodni dan zagrljaja 16.7. – Dan biciklista

FEBRUAR: AUGUST:
4.2. – MeĊunarodni dan borbe protiv raka 1.8.- MeĊunarodni dan prijateljstva
14.2. – Valentinovo 5.8. – Dan dupina
21.2. – MeĊunarodni dan maternjeg jezika 6.8.-Dan Hirošime
MART:
SEPTEMBAR:
2.3. – Svjetski dan knjige
8.3. – MeĊunarodni dan ţena 14.9. – Dan prašuma
19.3. – Dan oĉeva 23.9. – Prvi dan jeseni
21.3. – Prvi dan proljeća 25.9. – Svjetski dan srca

APRIL: OKTOBAR:
1.4. – Svjetski dan šale 1.10.- MeĊunarodni dan starijih osoba
7.4. – Dan zdravlja 5.10.- Svjetski dan uĉitelja
22.4. – Dan planete Zemlje 31.10.- Noć vještica HALLOWEEN

MAJ: NOVEMBAR:
1.5. – MeĊunarodni praznik rada 13.11.- Dan ljubaznosti
3.5. – Svjetski dan Sunca 20.11.- MeĊunarodni dan djeĉijih prava
15.5. – MeĊunarodni dan porodice
29.5. – Svjetski dan sporta
DECEMBAR:

JUNI: 10.12. – Dan ljudskih prava
21.12. – Prvi dan zime
5.6. – Svjetski dan zaštite okoliša
12.6. – Svjetski dan borbe protiv djeĉijeg
rada
21.6. – Prvi dan ljeta, Svjetski dan muzike

27
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Jeste li znali...

 da je plastelin izumio Joe McVicker, i to sluĉajno! Izum je zamišljen kao sredstvo za ĉišćenja
tapeta. Shvativši da ova smjesa moţe posluţiti i kao djeĉja igraĉka, Joe ju je kao takvu
plasirao na trţište.

 da se djeca nasmiju oko 400 puta na dan, dok se odrasli u prosjeku smiju samo 15 puta
dnevno?

 da se ljudi raĊaju sa 350 kostiju u tijelu, ali kad osoba dosegne zrelu dob, ima samo 206
kostiju? Razlog tomu je što se neke kosti spajaju i formiraju jednu kost.

 da neki Eskimi koriste hladnjake kako bi sprijeĉili potpuno smrzavanje hrane?

 da svaka ptica svakoga dana mora pojesti hranu makar polovicu svoje teţine kako bi
preţivjela?

 da na planetu Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu?

 da su slonovi jedine ţivotinje koje ne mogu skakati?

 da oĉi bebe ne proizvode suze do 6-8 sedmica starosti?

 da pingvini ţive i u Africi

 da se poslije svoje 30-te godine ljudi postepeno smanjuju

 da je najjaĉi mišić u ljudskom tijelu jezik

 da moţete zapaliti vatru uz pomoć leda

 da ovca moţe prepoznati druge ovce sa slika

 da u prosjeku ĉovjek izgovori skoro 5.000 rijeĉi dnevno (80% od toga priĉa sam sa sobom)?

 da kad se zacrvenimo u licu od srama ili uzbuĊenja, pocrveni nam i trbuh

 da Eskimi imaju preko 15 rijeĉi za rijeĉ "snijeg"

 da se godišnje u restoranima posluţi oko milijardu puţeva

 da je Abraham Lincoln imao protezu za zube od drveta, kao i većina ljudi tog vremena

28
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

Ishrana tinejdžera

U današnje vrijeme veliki broj tinejdţera jede brzu i nezdravu hranu koja je puna šećera, masti i
beskorisnih kalorija. Zašto? Da li je u pitanju neznanje, dosada, problemi ili nešto drugo. Ţeleći saznati
kako se hrane uĉenici naše škole uradili smo anketu koja izgleda ovako:

Pitanja Pozitivno Negativno

3% učenika
Da li znaš koje su namirnice 97% učenika odgovorilo je da su to razne
odgovorilo je sa „ne
nezdrave? grickalice i gazirani sokovi
znam“
52% učenika navelo je
48% učenika navelo je da jedu za užinu
Šta rado jedeš za užinu? da im je omiljena
voće,povrće i razne sjemenke
hrana čips i čokolada
67% učenika navelo je
Koliko često konzumiraš 37% učenika navelo je da jedu mjesečno
da to jedu i piju svaki
grickalice i gazirane sokove? jednom ili nikako
dan
10% učenika
Šta misliš da li zdrava ishrana
90% učenika odgovorilo je da utječe odgovorilo je da ne
utječe na čovjekov organizam?
utječe
Koji je po tebi najvažniji 80% učenika smatra da je doručak najvažniji 20% učenika smatra
obrok? obrok da je to ručak
Da li je zdravija voda ili 10% učenika navelo je
90% učenika navelo je da je to voda
sokovi? sokove kao zdravije
Smatraš li da se zdravo 50% učenika smatra
50% učenika smatra da se zdravo hrani
hraniš? da se ne hrani zdravo

PREPORUČUJEMO:

Voće i povrće su vrijedan izvor
vitamina,
minerala, vlakana
i šećera

Izaberi aktivnost
umjesto sjedenja
i pretjeranog uživanja
u nezdravoj hrani!

SAMO UMJERENO I PONEKAD!

29
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

KVIZ ZNANJA
1. Koji od navedenih glagolskih oblika 10. Muha ce-ce je prenosilac bolesti:
se ne mijenja kroz lica? a) svrab
a) glagolski pridjev trpni b) malarija
b) perfekat c) tuberkuloza
c) potencijal I 11. Zbir unutrašnjih uglova iznosi:
2. Od kojih glagola se tvori aorist? a) 180°
a) nesvršenih b) 90°
b) svršenih c) 360°
c) i jednih i drugih 12. Osobine oduzimanja su:
3. Koji od navedenih glagola su a) komutativnost i asocijativnost
napisani u futuru I ? b) distributivnost i asocijativnost
a) sam jela, si voljela, je gledao c) nema osobina
b) je bila učila, se bio smijao, sam bila 13. Slaveni su došli na Balkanski
prošla poluotok u:
c) ću skakati, ćete slaviti, ćemo a) 12. vijeku
pobijediti b) 10. vijeku
4. Književnost je: c) 14. vijeku
a) sedma umjetnost 14. Kralj Tvrtko I se krunisao za kralja:
b) umjetnost riječi 1. 1280. godine
c) najstarija umjetnost 2. 1463. godine
5. Književnost se dijeli na: 3. 1377. godine
a) staru i novu
b) umjetnicku i narodnu 15.Najstariji dokument o bosanskoj
6. Književni rodovi su: državnosti je:
a) bajke, basne i pripovijetke
a) Hrvojev misal
b) igrokazi, poezija i epike b) Hvalov zbornik
c) epika, lirika i drama
c) Povelja Kulina bana
7. Strofu od četiri stiha nazivamo:
a) tercina 16.Države Benelux-a su:
b) nona
c) katren a) Luksemburg, Italija i Njemačka
8. Dva osnovna tipa ćelijskih dioba su: b) Belgija, Luksembrug i
a) anafaza i profaza Nizozemska
b) metafaza i interfaza c) Danska, Litvanija i Nizozemska
c) mitoza i mejoza
17. BDP Norveške iznosi:
9. Sve životinje se dijele na:
a) hordate i beskičmenjake a) 75 345$
b) kičmenjake i beskičmenjake b) 37 896$
c) kolouste i sisare c) 61 745$

30
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

MAJ 2017. GOD
OVAN (21.3-20.4) BIK (21.4-21.5) BLIZANCI (22.5-21.6)

Spontano lutanje, zabavljanje i Možete očekivati zahtjevan mjesec Nekima de se činiti da dižu utege u
uživancija s društvom bit de u svakom pogledu. Neke planete privatnom životu. Nije baš tako, ali
obilježja ovog mjeseca. Bit dete poredat de se tako da stalno treba ključ prijateljstva ovaj je mjesec u
voljeni na pomalo neobičan način. U biti budan. Bit de prilika, ali i rukama druge strane. Zato ponekad
školi dete kombinirati ozbiljnost i stresova. Usredotočite se i ne idite popustite. Kompromisi de biti
neozbiljnost što de katkada glavom kroz zid. Ono što sad ne potrebni i u školi . Novi ugovori bit
zbunjivati vaše kolege. Pazite da možete, možda dete modi kasnije. de prema željama i mjeri drugih, a
vam se ne potkradu greške u školi. Imate dobre prijatelje koji vas na vama je da se prilagođavate
Držite se pravila. podržavaju i vole. najbolje kako znate. Možete vi to.

RAK (22.6-22.7) LAV (23.7-22.8) DJEVICA (23.8-22.9)

Pred vama je mjesec u kom de se Prirodno naginjete pretvarati male Slobodno budite kompetitivni, ali
vjerojatno stvoriti jedna veda prilika u velike projekte. Za sad se zadržite pritom vlastitu ljupkost pa
koja de od vas zahtijevati pojačan zadovoljite kupnjom novih biljaka, dete biti nezaustavljivi. Udruživanje
angažman. U mnogima de se ukrasnih jastučida ili zavjesa. Zdravi s nekim donijet de vam vedi uspjeh
probuditi ambicije, ali de im ste k'o dren, što bi rekli u narodu, ali nego ako sve idete raditi na svoju
nedostajati energije. Potrebno se pripazite na rasipanje energije jer odgovornost, pogotovo ako su u
savršeno organizirati, a vi to znate. biste se mogli iscrpiti, a to nije pitanju svježi projekti. Čuvajte se
Privatni život vrtjet de vam se oko dobro po zdravlje i imunološki ozljeda u školi. Također, mogli biste
vaših dragih prijatelja. sustav. patiti od nesanice i glavobolje.
Spavajte!
VAGA (23.9-22.10) ŠKORPION (23.10-21.11) STRIJELAC (22.11-21.12)

Tijekom ovog mjeseca pozitivni i Ovo nije vrijeme u kojem se trebate Imat dete pregršt novih ideja koje
negativni utjecaji bit de izmiješani. držati onog što imate. Preuzmite dete lako modi i ostvarivati. Ovo je
Odnosi postaju jasniji, razmišljanje inicijativu i napravite nešo novo i odlično vrijeme za početak novih
logičnije i bolje je razumijevanje u drugačije. Kraj mjeseca donosi vam projekata. Zdravlje vam je jako
komunikaciji. Previše je napetosti, novu priliku u kojoj možete dobro aspektirano, ali pripazite na
pokušajte nadi način za opuštanje. popraviti sve što zabrljate tijekom mogudnost ozljede na putu.
Ne brinite se, budite sretni! mjeseca. Osjedat se odlično, a Kreativnost de vam biti naglašena.
energija vam je na zavidnoj razini.

JARAC (22.12-20.1) VODENJAK (21.1-19.2) RIBE (20.2-20.3)

Novi projekt izgelda jako dobro, ali Ubrzavanje školskog ritma Stalo Vam je da ostvarite korisne
nemojte očekivati uspjeh preko vjerojatno de vas izluditi, ali čini se ciljeve i tražite tim saradnika sa
nodi. Imat dete puno vedi uspjeh kako je to sad neophodno. Kraj sličnim idejama. Angažovanost na
budete li pažljivo planirali svoje mjeseca bit de vam vrlo poslovno različitim stranama ostavlja dobar
poslovne ideje. Energiju ste potrošili kreativan. Stanje je tako-tako. Ništa utisak. Ovaj mjesec se slobodno
pa vam je imunitet na niskoj razini. vam ne fali, ali ne osjedate se sto posvetite sebi i svom zdravlju.
Pokušajte se što više odmarati kako posto spremni. To je zbog malo niže Upišite se na neki sport ili šetajte
biste napunili baterije. energije kojoj de ipak trebati još kroz prirodu. Ne zaboravite isključiti
Sunca kako bi se skroz napunila. telefon prije nego legnete!

31
“Mostovi”list učenika Osnovneškole“SuljoČilić”Jablanica

REDAKCIJA

Redakcija Literarno-novinarske sekcije školske 2015/2016. godine.

Nastavnici:Hatidža Kurić, Dženita Šehić, Edina Nezirić, Amra Đelmo, Lejla Budim

UĈENICE/CI: Jasmina Begović, Edi Đelmo, Bojan Mandić, Ema Babić, Džejla
Malanović, Lamija Sabitović, Dženita Biserović, Amar Korić, Mirza Ćosić, Edi
Muratović, Amna Zahirović, Ena Kurić, Medina Šehić, Jasmina Begović, Senida
Šubara, Eldar Maksumić, Nadina Begović, Lamija Sefer, Emina Seferović, Merisa
Šehić, Medina Pozder,Imran Muratović.

32