You are on page 1of 32

MAJ /SVIBANJ 2017.

MostovilistuenikaOsnovnekoleSuljoiliJablanica

Dragi itaoci,
Pred vama je majski broj kolskog lista Mostovi. Ponovo smo zajedno!
kolski list Mostovi zapoinjemo novostima iz kole; raznim projektima,
posjetama,... Saznat ete ko su najbolji uenici, te razne zanimljivosti iz nae kole.
I ovaj put smo pravili intervjue.

Naa redakcija izdvojila je radove uenika i pripremila stranice zabave. Uivati ete
se dok budete itali uenike radove.
Nadamo se da e stranice ovog broja Mostova pruiti zadovoljstvo i vama i nama.
itajte i uivajte!

Redakcija Literarno-novinarske sekcije

Javna ustanova Osnovna kola Suljo ili Jablanica

Ulica Komune Vejle br.28

88 420 Jablanica

www.suljocilic.com.ba

mail:os.cilic@bih.net.ba

tel/fax: 036 752-801

2
MostovilistuenikaOsnovnekoleSuljoiliJablanica

SADRAJ:

-Uvod 2
-Sadraj 3
-Novosti iz kole 4
-Projekti 6
- Obiljeili smo ... 8
-Dan 44. brdske brigade 8
-Dan opine Jablanica 8
-Dan nezavisnosti B iH 11
-Meunarodni Dan ena 8.mart 12
-Svjetski Dan voda 13
- Dan planete 14
-Meunarodni Dan djeteta 14
- Preporuka za itanje 16
- Iz uenikog pera 17
-Takmienja 18
-Intervju sa 21
- Predstavljamo vam... 24
- Neto o sportu 24
- Savjeti za uenje 26
-Vani datumi u godini 27
-Jeste li znali... 28
- Ishrana tinejdera 29
-Kviz znanja 30
-Horoskop 31
- Redakcija 32

3
MostovilistuenikaOsnovnekoleSuljoiliJablanica

NOVOSTI IZ KOLE ...

U fiskulturnoj Sali nae kole 30.decembra 2016. godine u povodu obiljeavanja Dana
djeije radosti prigodnim programom i prikazom rada naih sekcija odrana je kolska
priredba.

Dana, 16. i 17. januar 2017.godine u trening centru nae kole odran je dvodnevni
seminar Podrka inkluzivnom okruenju za nastavnike razredne nastave na kojem su
nastavnici stekli odreena znanja i vjetine u radu s djecom sa posebnim potrebama.
Seminar je odrala organizacija Duga uz podrku Federalnog i kantonalnog ministarstva
obrazovanja i Pedagokog zavoda Mostar.

21. januara 2017. godine Sveanom akademijom, u organizaciji borakih udruenja u


Kino sali, obiljeena je 24. godinjica 44. brdske brigade Jablanica. U muzikom djelu
programa goste je zabavljala Muzika sekcija KUD-a Prijatelji, a nagraeni su i
najbolji literarni radovi na temu: 44.brdske brigada. U osnovnoj koli prvonagraeni
je rad uenice Ajle Mei, drugonagraeni je rad uenika Dine Buria , a treenagraeni
je rad uenice Suane Mei.
Dana, 10.februara 2017.godine odran je sastanak Vijea roditelja na kojem je proitan
izvjetaj o uspjehu u uenju i vladanju na kraju I polugodita k.2016/17. godine,
predstavljene su realizovane aktivnosti kao i one to su planirane, date su informacije o
saradnji sa kolom iz Istanbula.
Dana, 22.februara 2017.godine u prostorijama Pedagokog zavoda odrana je 5.radionica
u okviru seminara Od planiranja nastavnog procesa do ocjenjivanja uenikih
postignuau organizaciji Pedagokog zavoda Mostar. Predavai su bili profesorica

4
MostovilistuenikaOsnovnekoleSuljoiliJablanica

razredne nastave Anesa Salihagi i struna savjetnica za razrednu nastavu Meliha Spahi,
a seminaru su prisustvovale Samira Cokoja, Esmira Kevri i Nermana ati.
Dana, 28.februara 2017. godine u Kino sali odrana je Sveana akademija Opinskog
vijea u povodu obiljeavanja 1.marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U
kulturno-umjetnikom dijelu akademije nastupao je hor Osnovne kole Suljo ili.
Dana, 9. marta 2017. godine naoj koli uruena je donacija od instituta Yunus Emre a
sainjava je : Smart interaktivni set ( interaktivna tabla, projektor i nosa ) , 2 bijele table,
projektor BENQ i nosa za projektor.
Dana 11.marta 2017.godine naoj koli uruena je donacija dva robota u okviru Projekta
SPARKreators donacija 500 robota osnovnim kolama u BiH .Cilj ovog projekta je da
uenici od najranije dobi steknu znanja u tzv. STEM zanimanjima, to je zapravo
akronim sastavljen od rijei science, technology, enginering and mathematics (nauka,
tehnologija, inenjerstvo i matematika). Uenjem kroz igru elimo motivisati uenike na
usvajanje znanja iz navedenih zanimanja koja e imati priliku pokazati na organizovanim
takmienjima u sklopu SPARKreators Lige. Uenjem robotike, uenici na jednostavan i
zanimljiv nain razvijaju ljubav prema nauci i ininjerstvu, a ona raste zajedno s njima.
Zabavni projekti iz robotike utiu na kreativnost, ue uenike da prate upute, a zavreni
roboti im daju osjeaj postignua i samopouzdanja.
Dana, 29.marta 2017.godine svim uenicima I-IX razreda u Matinoj koli i u PO
Ostroac izvren je besplatan pregled stopala u organizaciji Ortopedica iz Sarajeva.
Dana, 5.aprila 2017.godine u prostorijama Pedagokog zavoda odrana je 6.radionica u
okviru seminara Od planiranja nastavnog procesa do ocjenjivanja uenikih
postignuau organizaciji Pedagokog zavoda Mostar. Predavai su bili profesorica
razredne nastave Anesa Salihagi i struna savjetnica za razrednu nastavu Meliha Spahi,
a seminaru je prisustvovala Samira Cokoja.
Dana, 6.aprila 2017.godine u fiskulturnoj sali i holu nae kole organizovan je as
tjelesnog i zdravstvenog odgoja i simbolino ispisivanje poruka na temu zdravlja sa svim
uenicima VI i VII razreda u obe smjene u povodu obiljeavanja 7.aprila Meunarodnog
dana zdravlja.
U periodu od 10. - 19. aprila 2017. godine obavljeno je ispitivanje pripremljenosti i
psihike zrelosti djeteta za polazak u prvi razred devetogodinje osnovne kole,
adekvatnim instrumentarijem komisija u sastavu dr. Jusuf Avdi-pedijatar, dr. Omer
Pinji-stomatolog, Samira Gorani-pedagog, Denana Islamovi-pedagog, te uiteljice
Amira Idrizovi i Zila Beirovi.

U povodu obiljeavanja 25.godinjice Armije Republike Bosne i Hercegovine,


Jedinstvena organizacija boraca je 14. aprila 2017. godine organizovala posjetu haremu
Jasen, polaganje cvijea, uenje fatihe i as historije na centralnom spomen obiljeju.
Uenici VII 1 i VIII2 razreda su u pratnji nastavnica Begi Dalide, elmo Amre i Kuri
Hatide prisustvovali datoj manifestaciji.

5
MostovilistuenikaOsnovnekoleSuljoiliJablanica

Projekti:

Dabar informatiar izazov

Izazov Dabar informatiar je namjenjen uenicima osnovnih i


srednjih kola. Izazov ima za osnovni cilj da omogui
uenicima da se zabave, neto novo naue i da pokau sve
svoje talente, poznate i skrivene. Izazov takoe ima za cilj da
prui priliku svima za jedan novi susret sa informatikom u
svakodnevnom ivotu i informatikom kao naunom
disciplinom. Izazov moe pomoi da otkrijete svoje, do sada
skrivene, mogunosti i talente i prui priliku da vjebate svoje
kompjutaciono razmiljanje. Dabar je samo jedan zabavan
poetak otkrivanja informatike kao nauke. Za najbolje
uesnike organizovani su susreti sa finalnim takmienjem gdje
su kao nagrade obezbjeene kole informatike i
programiranja, susreti sa naunim radnicima i profesionalcima
informatiarima.
Izazov pokriva razliite oblasti informatike : informacija i njena reprezentacija, algoritamsko i
kompjutaciono razmiljanje, korienja aplikacija, strukture podataka, logike zagonetke i
igre, informatika i drutvo. Uvijek su, ili vrlo esto, svi zadaci pristupani svim uenicima pa i
onima koji nemaju neka predznanja ali ele da naue neto novo i dobro se zabave.
Svi uesnici e se zabaviti, neto novo nauiti i moda se pokazati i istai meu
svojim vrnjacima.
Izazov se radi jedan kolski as ili 45 minuta i sastoji se, obino, od 12 pitanja.
Izazov je besplatan i ne zahtjeva nikakvo informatiko predznanje.
Izazov se organizuje za uenike osnovnih kola poev od treeg razreda sve do
maturanata u srednjim kolama i ima razliite nivoe za razliite uzraste.
Uenici-uesnici uestvuju sami ili u paru u prostorijama svoje kole.
Izazov se odrava tokom dvije sedmice novembra.
Izazovu se moe pristupiti u bilo koje doba dana tokom ove dvije sedmice.
Detaljne ispravke svih zadataka e biti dostupni svim uesnicima vrlo brzo nakon
izazova
Najboljih 10 posto uenika e imati priliku da probaju, ukoliko to ele, i jedan
drugaiji izazov koji je vie okrenut algoritmima i rjeavanju problema

6
MostovilistuenikaOsnovnekoleSuljoiliJablanica

Uenici Gostevi Elma VII razred PO Ostroac, Begovi Jasmina


VIII razred i Hamza Denis IX razred su na online takmienju
odranom 7. do 19. novembra 2016.g., meu 8000 uesnika iz cijele
BiH, ostvarili pravo na finale takmienja Dabar informatiar.
Ti uenici su predstavljali kolu na finalnom takmienju Dabar
informatiar koje se odralo na Internacionalni Univerzitetu u
Sarajevu u subotu 4.2.2017.g. i ostvarili zapaene rezultate.
Znaajno je istai da je Denis Hamza, u kategoriji IX-ih razreda,
osvojio 3. mjesto, Jasmina Begovi u kategoriji VIII-ih razreda
osvojila je 5.mjesto, a Elma Gostevi u kategoriji VII-ih razreda
osvojila je 8.mjesto.

Saradnja sa VejleMidtbySkole i Nova Skole


(Komune Vejle- Danska)

Naa kola ima uspjenu petnaestogodinju saradnju sa kolama iz Danske. Rezultat saradnje su bile
mnogobrojne donacije u informatikoj opremi, raznim alatima, opremanju uionica i kabineta kao i u
novanim sredstvima za nabavku materijalno-tehnikih sredstava za nastavu. Kao nastavak dugogodinje
saradnje, direktor kole Edin Idrizovi, pomonica direktora Lejla Budim, nastavnica engleskog jezika
Alma Mutap i nastavnik informatike Adis Pirija boravili su u Danskoj u periodu od 24. do 28.aprila
2017.godine. Dvije partnerske kole iz BiH, O Mustafa Ejubovi-ejh Jujo iz Mostara i naa kola su
zajedno sa danskim kolama Novaskole i Mitbyskole odabrane za saradnju. Radni sastanci su se
odvijali na dva nivoa : nastavniki timovi su radili na zajednikim projektima, dok su direktori dogovarali
vremenski okvir saradnje, mogunost realizacije planiranih projekata u odgojno-obrazovnim sistemima
kao i finansiranje istih. Sve projektne aktivnosti finansijski e biti podrane od strane Komune Vejle, a
donacija bi sadravala raunare, laptope, interaktivne table, alate za kabinete kao i druga materijalno-
tehnika sredstva.

7
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Obiljeili smo ...

DAN 44. BRDSKE BRIGADE

21. januara 2017. godine Sveanom akademijom, u organizaciji


borakih udruenja u Kino sali, obiljeena je 24. godinjica 44. brdske
brigade Jablanica. Nagraeni su najbolji literarni radovi na temu:
44.brdska brigada. U Osnovnoj koli prvonagraeni rad je, rad uenice
Ajle Mei, drugonagraeni je rad Buri Dine , a treenagraeni je rad
uenice Suane Mei.

44. brdska brigada


1. mjesto
Gdje drugi oklijevaju, boje se, skrivaju,nai heroji svjesni cilja hrabro juriaju. Cilj, znai sloboda i
opstanak svih. Opstanak znai biti iv. Pod svaku cijenu pobijediti neprijatelja, po cijenu ivota spasiti
grad. Velika je bila ljubav u srcu naih heroja, ljubav prema domovini, gradu,porodici i budunosti.
eljeli su da se sauva osmijeh djeteta, umire nemiri i brige djeda, nene, majke. Strah uplakane djece bilo
je najjae oruje naih Zlatnih ljiljana. Pria se...Granate su zatrpavale rovove naih boraca, gutale
saborce,a oni su nastavljali dalje. Nije bilo lako majci gledati svoga sina kako se sprema na liniju, brije,
pere, oblai istu uniformu, tiho i smireno da ga smrt ne zatekne nespremna. Ne znam koliko se tano
heroja nije vratilo svojoj majci, supruzi i najmilijoj djeci. Oni nisu sluajno prozvani Zlatni ljiljani. I dok
god budemo ivi mi, dananja djeca, trebamo se diviti naim herojima jer su nam oni omoguili
budunost u ovom malom lijepom gradu. Nai heroji koji su preivjeli rat ive tiho meu ljudima
optereeni bremenom svakodnevnice. Brzo zaboravljamo prolost, ali se nadam da veo zaborava ne smije
prekriti nae ljiljane koji su nam omoguili ivot, radost i nadanje u bolje sutra. Oni su na najvei ponos,
stub naeg postojanja. Nikad ne smijemo koraati pognute glave jer su tu nai heroji koji ne doputaju da
budemo ponieni. I ponosno moemo rei: 44.brdska brigada je ponos i srea ovog grada!
Ajla Mei VIII3

22.FEBRUAR - DAN OPINE JABLANICA

U povodu obiljeavanja 22. februara Dana Opine Jablanica odrana je Sveana sjednica Opinskog
vijea. Na tradicionalnom nagradnom konkursu za uenike Osnovne kole na temu Gradu s
ljubavlju proglaena su tri najbolja rada, a ovogodinji pobjednici su: prvonagraeni je uenik VII2
razreda Dino Buri, drugonagraena je Medina ehi, uenica VIII2 i treenagraeni je rad Dejle
Malanovi , uenice VII1. Novane nagrade uenicima je uruio Predsjedavajui Opinskog vijea Mate
Miji, a prvonagraeni rad je proitan od strane uenika Buri Dine.

8
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

GRADU S LJUBAVLJU
1.mjesto

Na ovu temu moemo ispisati cijele ulice naeg grada, malo je, moemo otpjevati mnoge pjesme o
naem gradu, malo je. Moemo ispriati mnoge prie o njemu,opet je malo... Kako da opiem svoj grad?
Koliko mi je samo rijei potrebno za to? Pustit u srce neka govori... Na poetku razlika izmeu dva
pojma, rodni grad i grad, nije mi jasna. Da li je razlika u tome to rijei rodni grad imaju epitet rodni koji
mu daje odreeni smisao? Srce mi govori da se varam.
Grad je mjesto u kome ljudi ive, a rodni grad? Mjesto u kojem smo se rodili i sada ivimo? Ne, to je
mjesto koje ima svoju tajnu,a tu tajnu zna svako ko iskreno voli svoj rodni grad,ali ovim putem je ne
elim odati. Rodni grad u pokuati opisati to krae,a jasnije: Jednostavno, to je mjesto koje nas uvijek
sa velikim osmijehom doekuje, mjesto kojem se vraamo bilo koliko daleko otili od njega, mjesto koje
svako od nas u srcu nosi. Pokuajmo samo na trenutak zatvoriti oi i rei: ,,rodni grad'' . ta je prvo na ta
smo pomislili? Ta pomisao nas vee za na rodni grad i uvajmo je uvijek sa sobom, bila ona drugaija ili
ne ,ipak to je govor naeg srca. Naravno, nije dovoljno samo rei da volimo na rodni grad, tu ljubav mu
moramo iskazati npr. istiti ga i brinuti se o njemu, kao o malom djetetu. Duu svakog grada ine ljudska
bia jer kako i ovjek ne moe bez due, tako i grad ne moe ivjeti bez njegovih stanovnika. Zato? Jer
e on uz ljudska bia cvjetati i postati ogroman. Tu je i razlika izmeu iskrene ljubavi prema rodnom
gradu i ljubavi prema njemu , iskrenu ljubav niko i nita ne moe ugasiti i jedna iskra je dovoljna da je
rasplamsa!
Moj rodni grad je jedno malo mjesto nastalo na bistro-zelenoj rijeci Neretvi, malo mjesto izmeu vrhova
Prenja i vrsnice obraslo velikim jablanima, nazvano Jablanica. O Jablanici i njenim stanovnicima
Jablanianima moemo mnogo pisati, ali je ne moemo lako opisati. Toliko ljubavi, sree i zadovoljstva
smjeteno je u tom malom mjestu. Bilo je i vremena kada se krvlju moralo boriti za rodni grad, kada su
mladi Jablaniani gasili svoje ivote kako bi Jablanica ostala na nogama.
U jednu epohu spadaju prie o 44. brdskoj brigadi, a u drugu prie iz vremena ,,Bitke za ranjenike na
Neretvi''. Ove prie u nama bude bol, prazninu i tugu ali svakako ih se moramo sjeati. U priu o 44.
brdskoj brigadi spada rat koji se vodio od 1992. do 1995. godine kada su 143 mlada Jablaniana dali svoj
ivot kako bi Jablanica ivjela, 143 zlatna ljiljana koje uvijek trebamo spominjati kako bi ih sauvali od
zaborava jer bez njih Jablanica danas ne bi ivjela. U priu o ,,Bici za ranjenike na Neretvi'' spada 2.
svjetski rat, tanije 1943. godina kada je sruen most na Neretvi kako bi se partizani odbranili od
neprijateljskih snaga i spasili preko 4000 ranjenika. Tada je hiljade ljudi izgubilo ivot. Historija
Jablanice je, takoer, veliki dokaz ljubavi Jablaniana prema njoj. Jablanica je to sve preivjela i danas se
sjeamo tih dana, ali sada uspravno stoji na nogama. Takoer, iz historije moemo nauiti kako se iskreno
voli jedan grad. Tu ljubav danas moramo primjenjivati i naravno, na zadatak je i da se rat vie nikada ne
ponovi.
9
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Ovih dana slavimo Dan opine Jablanice, tanije 22. februara. Slavimo dan kada je sve poelo, kada je
Jablanica osloboena u 2. svjetskom ratu,a sada, naa Jablanica postaje veliki grad, a iskrena ljubav
prema njoj e je uiniti jo veom. Rodni grad posmatrajmo srcem, ne oima, jer emo srcem vidjeti
stvarnu veliinu naeg rodnog grada. Da li je zbog svega ovoga moemo nazvati ,,malo mjesto u
Hercegovini''? Ako je posmatramo srcem to nikada ne bi mogli izgovoriti.
I danas, kada stanem u centar svog rodnog grada i ujem smijeh veselih ljudi, cvrkut ptica i um Neretve
znam da sam na pravom mjestu, u svojoj Jablanici!
Buri Dino VII2

Uenici nae kole su na razliite naine obiljeili Dan opine i svom gradu estitali roendan: pisali su
pjesme, prie, pravili plakate i portfolia, slikovnice i jo mnogo toga.

My Hometown

Fourteen years ago, I started my life in this beautiful town called Jablanica. It is small on a map, but big
in my heart. As I said, Jablanica is a small town, but there are a lot of historical buildings and places to
see. Many photographers come to see and take photos of Neretva, our beautiful river, and Destroyed
Bridge on it. The bridge was destroyed in the II World War, but before that the stream locomotive called
iro was passing over it. Now, iro and Destroyed Bridge are symbols of Jablanica and tourists from all
over the world come to see them.
Near to these two monuments is the museum which got its name after the famous battle between the
Germans and the Partisans BitkazaranjenikenaNeretvi (The battle for wounded on Neretva). The
Partisans were very brave and wise. They destroyed
the bridge, built a smaller one and transferred 4,000
wounded to the other side of Neretva. The museum
contains a lot of weapons used in the war, important
documents, photos and names of fallen Jablanica
soldiers.
Jablanica is surrounded by nature, beautiful hills and
mountains like vrsnica and Prenj. In the centre of
this town is a big beautiful park. The park is more like a small forest with a lot of trees and lawns. The
park is a paradise for people of every age. Children can play, older ones can enjoy in a nice walk or a talk
on a bench.For people from Jablanica education and sport are very important. There are two schools in
Jablanica: primary and secondary school. A lot of people, especially children, play some kind of sport.
The most played sports are basketball, football, table tennis, handball and volleyball. Our athletes
dominate in all competitions. A lot of famous athletes are from Jablanica like MirzaTeletovi or Vahid
Halilhoi.
I admit that even though Jablanica is small its beautiful and Im proud to say its my hometown.
Ilda Begi VIII1

10
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

1.MART- DAN NEZAVISNOSTI BiH

1.mart

B i H na prekriva ljubavi i topline, Nama treba mira i slobode,


Na komadi bajke sav od njenosti i miline. K'o nije za to nek' iz B I H odmah ode.

Uzalud je sve to ti dumani iza lea rade, Nezavisnost je tvoja ljepota,


Ostale su prazne njihove nade. Naa svrha buduih ivota.

Ti si uz nas, mi uz tebe, Nek' nas se uvijek dumani plae,


Ne damo te otrgnut od sebe. Ne damo nezavisnost domovine nae.

Uz tebe su tvoji Hercegovci i Bosanci, Tebi ove stihove poklanjam,


Znaju da te cijene, Tebi domovino najbolja na svijetu,
Znaju da te shvate, Nek' dananji praznik zasjeni cijelu planetu!
Ne trebaju nama meci, puke i granate.
Suana Mei VII3

Moja domovina

Nijedna drava ne moe biti bajna, Pa kuda god da poem,


Kao moja domovina slavna, Uvijek u znati gdje da ponovo doem,
Ovo je moja domovina draga, Domovina moja prua sreu
Njezinu skupocjenost ne moe izvagati Koju u drugoj nai neu.
vaga. Uvijek znam da me radost neka,
Strpljivo , u domovini mojoj eka.

Amina Neziri VIII2

11
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

8. MART MEUNARODNI DAN ENA


MAJKA

Moja majka uvijek stoji tu uz mene, MAJKA


podrava me i moj oslonac biva.
Ujutro me bude njene oi snene,
a naveer zadnja lijee da sniva. Roena da bude njena, dobra,
Kao najljepa bajka,
Kada njene ruke miluju moju kosu, Nekome sestra, a nekome majka.
osjeam se najsretnijom osobom na svijetu.
Ona predstavlja najsjajniju rosu, U rukama njenim cvijet, miris u kosi,
na malom,veselom cvijetu. u mislima briga za ovaj svijet,
to ga u rukama nosi.
Na najljepi nain joj blistaju oi,
kao da su to dva dijamanta divna. Ne skidaj osmijeh s lica,
Kada ona u prostoriju kroi, Lijepo ti stoji,
obuzme me ljubav silna. Nek' se ovaj praznik, samo ljubavlju oboji.
Poklanjam ti pjesmu i veliki buket rua,
Mirie divno, mirie na majku,
To ti moje srce prua.
a poseban je miris taj.
Vodi me u arobnu bajku, Nek' slavi planeta, nek' svemir zauti,
gdje vlada ljubav, srea i sjaj. Danas je 8.mart, svi to moraju uti.
I eto, takva je moja majka,
njena, a vrsta kao stijena. Suana Mei VII3
Brina, osjeajna i jaka,
ponosna sam to sam kerka njena.

Medina ehi VIII2

12
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

22. MART - SVJETSKI DAN VODA

Obiljeavanje Svjetskog dana voda je meunarodni obiaj i prilika za nauiti neto vie o
vodi, te biti inspirisani i preduzeti odreene mjere za promjenom, u svrhu ouvanja tako
vanog prirodnog resursa kao to je voda.
Ove godine obiljeava se pod motom OTPADNA VODA.
Svi smo zagaivai kada je rije o otpadnoj vodi, pri
svakoj upotrebi vode proizvedemo otpadnu vodu koja
otie u kanalizacijski sistem.Potreba za obradom
otpadne vode je rastua iz godine u godinu, a
poraavajua je injenica da je otpadna voda sve
zagaenija i da 80% otpadnih voda koje su
neobraene zavre u prirodi .Moramo biti svjesni da
odgovarajue prikupljanje otpadnih voda i tretman, te
sigurna upotreba i odlaganje vode znaajna dobrobit za
nau okolinu, a najvie za zdravlje.
I uenici nae kole su se bavili ovom problematikom. Izuavali su i istraivali znaaj iste
vode za ljude, kako i na koje naine zaititi vodu od zagaenja, pa samim tim i ivi svijet na
naoj planeti.

Princip svih stvari je voda, sve dolazi izvode i sve se pretvara u vodu.
Thales

Svi mi znamo da je voda nuna za ivot, ali jeste li znali sljedee?

Voda poboljava nae zdravlje


Sastavni je dio veine elija u naem tijelu
Donosi hranu i kisik u elije, a iznosi tetne tvari
Proiava bubrege
Hladi, ali i titi od hladnoe nae tijelo
Dio je nae krvi, znoja, suza i sline
Poveava broj kalorija koje troimo tokom dnevnih aktivnosti
Pomae u uklanjanju iz tijela vika natrija koji moe dovesti do zadravanja tekuina
Pomae u zatiti od niza bolesti (prehlada, infekcija mokranog kanala, bubrenih
kamenaca)
Moe poboljati va izgled (pomae u hidrataciji koe i ini je glaom, mekom i
njenijom)
Moe pomoi u gubitku tjelesne teine jer daje vie energije tokom tjelesnih aktivnosti
U Africi i Aziji gotovo tri etvrtine stanovnitva nema iste pitke vode
Priblino 5 miliona ljudi umre svake godine od bolesti koje se prenose prljavom vodom
Gotovo 80% svih bolesti nastaju zbog neiste vode za pie.

13
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

22. APRIL - DAN PLANETE ZEMLJE

Kao i svake godine, tako i ovoga 22. aprila, ljudi irom svijeta
proslavljaju Dan planete Zemlje s ciljem jaanja svijesti o
okolinoj sigurnosti, ali i radi demonstriranja mjera za zatitu
okolia.Ideja obiljeavanja Dana planete Zemlje prvi put je
predstavljena 1969. godine, a slubeno se obiljeava od 1992.
godine kada je tokom Konferencije UN-a o okoliu i razvoju u
Rio de Janeiru, na kojoj je uestvovao velik broj predstavnika
vlada i nevladinih udruenja, usklaen dalekoseni program za
promociju odrivog razvoja. Na prijedlog bolivijske vlade
2009. godine, Opa skuptina Ujedinjenih nacija proglasila je
22. april meunarodnim Danom planete Zemlje.Tema
ovogodinjeg Dana planete Zemlje je Environmental &
Climate Literacy Okolina i klimatska pismenost, koja
ukazuje na to da je obrazovanje u ekolokom i klimatskom
smislu osnova napretka.

23.APRIL- MEUNARODNI DAN DJETETA

U okviru obiljeavanja Dana djeteta u Turskoj, u Zenici je 26.4. 2017. godine odrana sada
ve tradicionalna centralna manifestacija u BiH pod nazivom Djeiji festival 2017..
Manifestaciji su prisustvovali uenici koji u osnovnim kolama Bosne i Hercegovine
izuavaju turski jezik kao izborni predmet. Sveanost, koja je odrana pod pokroviteljstvom

14
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Ministarstva obrazovanja Republike Turske i Ministarstva obrazovanja Federacije BiH


okupila je oko est hiljada djece, koja ue turski jezik u 129 kola iz sedam kantona u FBiH.
Organizator Institut Yunus Emre Sarajevo poklonima je obradovao djecu, a u programu je
uestvovao veliki broj mladih iz Zenice, Jablanice, Konjica i Sarajeva. Prvi Djeiji festival
u BiH, koji se organizuje u okviru praznika 23. aprila Dana nacionalnog suvereniteta i
praznika djeteta u Turskoj, odran je 2012. godine u organizaciji Instituta Yunus Emre
Sarajevo.
Gradska arena Zenica bila je ispunjena djecom koja su stigla iz raznih krajeva Bosne i
Hercegovine. Meunarodni Dan djeteta se ve nekoliko godina obiljeava i u BiH u okviru
projekta ,,Turski jezik, drugi strani jezik'' koji u BiH provodi Turski kulturni centar Yunus
Emre, jedan od organizatora ove manifestacije. Pored njega, u organizaciju ovog djeijeg
festivala ukljueno je i nekoliko institucija Republike Turske, Ambasada Republike Turske u
Bosni i Hercegovini, Asocijacija ,,Mostovi prijateljstva'' i brojne druge institucije i
organizacije irom BiH. Ministar obrazovanja Republike Turske Nabi Avci je rekao da je
prezadovoljan atmosferom u Areni Zenica i kako eli da nastavi bratsku suradnju izmeu nae
zemlje i Republike Turske. Uenici nae kole su ve tradicionalno prisustvovali i aktivno
uzeli uea na ovoj manifestaciji. Djecu su oduevile i mnogobrojne vrijedne nagrade koje
su uruene sretnim dobitnicima. Zabavni dio programa su obogatili razni izvoai, pjevai,
plesai. Posebnu radost je izazvao i dolazak djevojice iz poznate turske serije Elif
Isabella Damla Guvenilir koja je tim povodom bravila u posjeti naoj koli i druila se sa
naim uenicima. Nai estradni umjetnici Hari Vareanovi i Mirza Selimovi odrali su
koncert za sve prisutne. Prema izjavama mnoge djece i po osmijesima na njihovim licima pri
odlasku, ovo je definitivno bio dogaaj koji e dugo pamtiti.

15
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Preporuka za itanje

ZELENO BUSENJE

Edhem Mulabdi roen je u Maglaju 1862. godine. Tu je


zavrio mekteb i rudiju i nakon toga zaposlio se kao inovnik.
Godine 1887. Mulabdi upisuje Uiteljsku kolu u Sarajevu i
po njenom zavretku odmah dobija posao u Brkom. Odatle
biva premjeten u Sarajevo, gdje radi kao nastavnik u
muslimanskoj vjerouiteljskoj koli. Iza toga je perfekt
konvikta Uiteljske kole, zatim nastavnik u erijatskoj
sudakoj koli i potom nadzornik osnovne kole. Uskoro biva
izabran za narodnog poslanika u Maglaju i na toj dunosti
ostaje sve do januara 1929. godine, poslije ega odlazi u
penziju. Zajedno sa Safvet-begom Baagiem i Osmanom Nuri
Hadiem pokree list "Behar" 1. maja 1900 (urednik lista od
1901-06), a 1903. osniva i drutvo "Gajret".U svom dugom
ivotu bio je prije svega prosvjetitelj, a onda i uspjean
knjievnik. Svoj prosvjetiteljski rad prenosi i na knjievno
stvaralatvo. Roman "Zeleno busenje" slovi kao najznajnije
djelo ovog autora, ali i kao prvi bonjaki roman. Napisao je i
roman"Nova vremena,zbirku novela "Na obali Bosne". Umro
je u Sarajevu 29. januara 1954. godine. Maglajska manifestacija "Mulabdievi dani kulture" u
cijelosti je posveena imenu i djelu ovog znaajnog knjievnika
O djelu: Zeleno busenje prikazuje ivot u prelaznoj fazi iz osmanske u austro-ugarsku
vladavinu. Prikazuje ispretpletene sudbine ljudi u Maglaju. Glavni likovi su Ahmed i Ajia.
Mulabdiev roman poinje opisom predveerja u Maglaju. Lijep petak -praznino
raspoloenje..
Vrsta knjievnog djela: Roman
Mjesto radnje: Maglaj
Vrijeme radnje: Poetak Austro-Ugarske vladavine u Bosni.
Likovi: Ahmed, Ajia, Muharem-aga, Raid, Ahmedova majka, Mustafa, Selimaga, Mehmde-
efendija, Alija
Tema: Tragine sudbine dvoje zaljubljenih, Ajie i Ahmeda
Ideja: Domovina je naa druga majka; Dok je domovine bit e i nas; Ne bi se trebali mijeati
u tue ivote
Mogue pitanje: Odakle lektiri naziv "Zeleno busenje"? Odgovor lei na kraju, ovaj citat to
najbolje objanjava:
Citati:

16
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

"Alija se povratio sa pokopa Aiinog posjetio onda majin grob, otiao je sjutri na Preslicu
da vidi gdje mu je brat pao, kada se vratio u Maglaj opazio je gore lijep spomenik onim
vojnicima, koji padoe na Maglaju..... Bili su prekriveni zelenim busenjem"

Iz uenikog pera

Obojimo svijet bojama mira i ljudskih prava

Zahtijevaj svijet bez predrasuda, misli, misli, ne dozvoli da te uvjere da je neko zao samo zato
to je pripadnik odreene vjere, drugaije boje koe, razliite kulture. Ne dozvoli da nas dijele
ni po kojem osnovu osim po jednom: na one koji su ljudi i one koji to nisu.Nije svijet straan.
Postoje samo na njemu neki uasni ljudi koji kao kakva straila siju strah, netrpeljivost, uas.
Ali postoje i oni drugi, i sigurna sam da ih je vie. Postoje oni divni ljudi iji je ivot usmjeren
ka tome da drugima svijet uine boljim, ivot lakim.
Molimo vas, vratite nam djetinjstvo, ne elimo biti roboti pored tv-ekrana, ne elimo da
stvaramo imaginarni svijet kompjutera. Molimo vas, vratite nam pravo da se igramo, da
trimo livadama bez straha od mina, da jedemo zdravu hranu bez umjetnih bojila. Mi imamo
pravo na zdravlje, ne zagaujte nam planetu. Na svijet ne smije biti crno-bijel.
Djeco cijeloga svijeta, prospite boje svoje dobrote i zahtjevajte: mi imamo pravo na slobodno
i bezbrino djetinjstvo. Imamo pravo na svijet obojen bojama mira i ljudskih prava.

Dejla Malanovi VII 1

KNJIGA

Sjedim i gledam,
Oko mene tiina, tama,
Jedino svjetlo to imam je mjeseina, svijetla, uta.
Gledam u staru knjigu na stolu,
I mislim kako je njezin ivot bez briga,
Kada pogledam u nju, ona nijemo, bez jezika stoji na
stolu,
Ona ima uspomena sto, bila svugdje, vidjela svata,
Mali predmet, ali u njoj ima toliko znanja,
Poderana, pranjava, puna oiljaka,
ali nije vano kakva je izvana,
Ona e uvijek ouvati svoju poriku...

Amina Neziri VIII2

17
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

KOLA

kola-kua druga znanje nam nudi,


dom dragi, i u nama ljepotu budi.
i uiteljicin
osmijeh blagi kolice mila
uvijek zdrava bila
Uiteljica-druga majka i uiteljica draga
lijepa i njena vrijednija od svakog blaga
kao najljepa bajka.
Danas je kolo samo tvoj dan
Za ivot nas ui, zbog toga ti elim
da budemo dobri ljudi, sretan roendan!

Edi Muratovi V2

Takmienja:

KOLSKA TAKMIENJA

Dana, 02. februara 2017.godine odrano je kolsko takmienje iz nastavnog predmeta turski
jezik za uenike VIII i IX-ih razreda devetogodinje osnovne kole sa sljedeim rezultatima:
- VIII razred: - IX razred:
1.mjesto: Bei Adna VIII 3, 1.mjesto: Neziri Rejhana IX 1,
2.mjesto: Neziri Sajra VIII 3, 2.mjesto: Letuka Edisa IX 2,
3.mjesto: uliman Ajdin VIII 3, 3.mjesto: Neziri Ilhana IX 2.

Dana, 03. marta 2017.godine odrano je kolsko takmienje iz nastavnog predmeta fizika za
uenike VIII i IX-ih razreda devetogodinje osnovne kole sa sljedeim rezultatima:
-VIII razred: - IX razred:
1.mjesto Begovi Jasmina VIII1, 1.mjesto Tipura Lamija IX1,
2.mjesto Begovi Jasmina VIII2, 2.mjesto Neziri Rejhana IX1,
3.mjesto Begi Ilda VIII1, 3.mjesto Kori Amar IX3.

Dana, 09. marta 2017.godine odrano je kolsko takmienje iz nastavnog predmeta


matematika za uenike VI, VII, VIII i IX-ih razreda devetogodinje osnovne kole sa
sljedeim rezultatima:
- VI razred: - VII razred:
1.mjesto Avdi Denis VI2, 1.mjesto Imamovi Amar VII2 ,
2.mjesto Kovaevi Elda VI3, 2.mjesto Malanovi Dejla VII1,
3.mjesto emi Azra VI1, 3.mjesto Habibija Sara VII PO Ostroac,

18
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

- VIII razred: - IX razred:


1.mjesto Begovi Jasmina VIII2, 1.mjesto Kori Amar IX3,
2.mjesto Begovi Jasmina VIII1, 2.mjesto Tipura Lamija IX1,
3.mjesto Edi elmo VIII1, 3.mjesto Neziri Rejhana IX1.

Dana, 14. marta 2017.godine odrano je kolsko takmienje iz nastavnog predmeta islamska
vjeronauka za uenike VIII i IX-ih razreda devetogodinje osnovne kole sa sljedeim
rezultatima:
-VIII razred: - IX razred:
1.mjesto Sabitovi Lejla VIII4, 1.mjesto Neziri Rejhana IX1,
2.mjesto ehi Medina VIII2, 2.mjesto ubara Senida IX3,
3.mjesto Kovai Hana VIII PO Ostroac, 3.mjesto ili Ulmihana IX2.

Rezultati kolskog takmienja iz nastavnog predmeta engleski jezik za uenike IX-ih razreda
odrano dana, 26.04.2017.godine:
1. mjesto- Rejhana Neziri IX1, Amar Kori IX3, Merisa ehi IX3
2. mjesto- Amir Kevri IX3
3. mjesto- Anis Maksumi i Mirsad Kadi IX PO Ostroac.

KANTONALNA TAKMIENJA
U periodu od 17. marta do 19. aprila 2017.godine odrana su kantonalna takmienja u
oganizaciji Pedagokog zavoda Mostar u saradnji sa osnovnim kolama HNK-a iz
nastavnih predmeta: matematika, fizika, turski jezik i islamska vjeronauka. Nau kolu su
predstavljali uenici koji su na kolskim takmienjima ostvarili zapaene rezultate u
pratnji nastavnika.
Dana, 17. marta 2017. godine Pedagoki zavod u saradnji sa Koledom ujedinjenog
svijeta Mostar i Gimnazija Mostar organizovali su kantonalno takmienje iz fizike za
uenike IX razreda. Nau kolu su predstavljali uenici IX-ih razreda koji su na kolskom
takmienju ostvarili prva dva mjesta: Lamija Tipura IX1 i Rejhana Neziri IX1. Uenica
Rejhana Neziri je osvojila drugo mjesto na kantonalnom takmienju.

Dana, 25. marta 2017.godine u prostorijama Osnovne kole Bijelo Polje Potoci u
Mostaru odrano je kantonalno takmienje iz matematike za uenike VII, VIII i IX
razreda u organizaciji udruenja matematiaraAlgoritam, Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta HNK i Pedagokog zavoda Mostar. Nau kolu su predstavljali
uenici VII, VIII i IX-ih razreda koji su na kolskom takmienju osvojili prva tri mjesta:
Amar Imamovi VII2, Dejla Malanovi VII1i Sara Habibija VII PO Ostroac ; Jasmina
Begovi VIII 2, Jasmina Begovi VIII 1 i Edi elmo VIII1; Amar Kori IX3, Lamija
Tipura IX1 i Rejhana Neziri IX1. Rezultati su sljedei:
U kategoriji VIII-ih razreda uenica Jasmina Begovi VIII1 razred osvojila je 1. mjesto;
u kategoriji IX-ih razreda Amar Kori IX3 osvojio je 1.mjesto, Lamija Tipura IX1 -2.
mjesto, a Rejhana Neziri IX1 razred osvojila je 3.mjesto. Uenik Edi elmo VIII1 osvojio
je 6.mjesto, a Jasmina Begovi VIII2 osvojila je 9.mjesto.

19
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Dana, 01. aprila 2017. godine u Karaoz-begovoj medresi u Mostaru odrano je


kantonalno takmienje iz islamske vjeronauke za uenike VIII i IX razreda. Nau kolu su
predstavljali uenici: Sabitovi Lejla VIII4 i Neziri Rejhana IX1 razreda. Uenice su
osvojile 10. i 11. mjesto.

Dana, 19. aprila 2017. godine u OMustafa Ejubovi ejh Jujo Mostar odrano je
kantonalno takmienje iz Turskog jezika za uenike VII, VIII i IX razreda u organizaciji
turskog kulturnog centra Yunus Emre i Pedagokog zavoda Mostar. Nau kolu su
predstavljali uenici: Adna Bei VIII3, Rejhana Neziri IX1. U kategoriji VII razreda
uenica Adna Bei osvojila je drugo mjesto, a u kategoriji VIII razreda uenica Rejhana
Neziri osvojila je tree mjesto.

FEDERALNO TAKMIENJE

Dana, 22.4.2017.godine u organizaciji Udruenja matematiara Algoritam , Pedagokog


zavoda Mostar i Federalnog minnistarstva obrazovanja u OZalik Mostar odrano je
Federalno takmienje iz matematike. Nau kolu su predstavljali uenici VIII i IX razreda koji
su na kantonalnom takmienju osvojili prva tri mjesta, te time obezbjedili uee na
federalnom takmienju. Nai najbolji matematiari su bili uenici: Amar Kori, Lamija
Tipura, Rejhana Neziri i Jasmina Begovi.

20
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

DRAVNO TAKMIENJE

Dana, 07.aprila 2017. godine u Meunarodnom centru za djecu i


omladinu na Grbavici u Sarajevu, odrano je dravno takmienje
iz programa Upozoravanje na mine u organizaciji Drutva
Crvenog krsta u BiH. Na takmienju je uestvovalo est ekipa po
tri ekipe iz oba entiteta prvoplasirane sa federalnog i republikog
takmienja i jedna ekipa Distrikt Brko. Ekipa nae kole u
sastavu uenika VII 1 razreda Ema Babi, Dejla Malanovi i
Naa Malovi je zauzela etvrto mjesto.

Intervju sa ...

Jasminom Begovi
U mjesecu aprilu, obavljen je intervju sa uenicom nae
kole, Jasminom Begovi koja je osvojila 1. mjesto na
Kantonalnom takmienju iz matematike za uenike
osmih razreda. Postavili smo joj par pitanja i izdvojili
najvanija :
1. Koliko dugo si se pripremala za ovo takmienje?
Cijelu godinu sam ila na matematiku sekciju i redovno
vjebala.
2. Kako si se osjeala kada si trebala da uradi test?
Malo sam imala tremu. Ali kad sam proitala zadatke,
poela raditi, bilo mi je lake.
3. Jesi li se nadala ovako dobrom rezultatu?
Znam da sam naporno radila, a za dobar uspjeh u svemu potreban je trud. Presretna sam i
zadovoljna postignutim rezultatom.
4. Da li se u budunosti planira posvetiti matematici?
Mislim da e moje zanimanje biti vezano za matematiku.

Amarom Koriem
Nakon osvojenog prvog mjesta na Kantonalnom takmienju
iz matematike za uenike devetih razreda zamolili smo
Amara za kratak razgovor iz kojeg izdvajamo:
1. Koliko dugo su trajale pripreme?
Pripremao sam se za takmienje iz matematike od poetka
kolske godine, ali u zadnjih mjesec dana, uz pomo
nastavnice, malo intenzivnije.
2. Da li si osjeao nervozu znajui da si dio malobrojne
grupe izabranih uenika nae kole?

21
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Prije testa sam se osjeao nervozno, ali kad sam dobio test, shvatio sam da mogu uraditi sve
zadatke, te da se uloeni trud isplatio.
3. Da li si oekivao prvo mjesto?
Nadao sam se dobrom rezultatu jer sam se zaista dugo pripremao. Moje zadovoljstvo je bilo
ogromno kada sam shvatio da sam osvojio prvo mjesto, te se nadam da u ostvariti dobar
rezultat i na narednom takmienju.
4.Hoe li matematika biti tvoj izbor u budunosti?
Naravno da hoe.Moje dalje kolovanje bit e usmjereno ka matematici, te oblastima koje su
vezane za matematiku.

Lamijom Tipura

Uenicu 9. razreda Lamiju Tipura koja je, takoer, bila dio


malobrojne grupe izabranih uenika nae kole zamolili smo
za razgovor iz kojeg izdvajamo:
1. Koliko vremena i truda je bilo potrebno za ovako dobar
rezultat?
Pripremiti se za takmienje iz bilo kojeg predmeta zahtijeva
veliki rad, ali poto je matematika specifina nauka zahtjeva
dosta truda i koncentracije tako da vrlo esto akcenat nije na
duini vremenskog perioda vjebanja ve na kvalitetno
uloenom vremenu. Kljunu ulogu za postignuti rezultat
odigralo je posljednjih mjesec dana vjebanja sa
nastavnicom Zehrom Sefer koja je nesebino prenosila svoje znanje i najvie zasluena za
postignuti rezultat.
2. Da li si osjeala tremu?
Tokom pripreme za takmienje sam dosta razmiljala o trenutku kada u trebati svoje znanje i
trud staviti na papir, tako da sam bila stvarno uzbuena prije izrade. Bila je tu prisutna neka
pozitivna trema koja mi je pomogla da dobro uradim test.
3.Osvojila si 2. mjesto. Jesi li zadovoljna postignutim rezultatom?
Da, zadovoljna sam, jer nai se u rangu sa drugim matematiarima Hercegovako-
neretvanskog kantona nije mala stvar. Drago mi je zbog toga to smo na dobar nain
prezentovali nau kolu i to sam zajedno sa svojim kolegama ostvarila plasman na Federalno
takmienje gdje emo takoer, imati priliku jo jednom pokazati koliko znamo. Bit e to jo
jedno novo iskustvo.
4. Oigledno da za tebe matematika ne predstavlja samo brojeve ve neto puno vie, pa nas
zanima da li e tvoje dalje kolovanje biti vezano za matematiku?
Matematika nije nauka koja samo podrazumijeva raunanje nego i izuavanje razliitih
teorema i to je ono to me privlai, te sam sigurna da e uvijek, pored ostalog biti vaan
predmet moga interesovanja.

22
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Rejhanom Neziri

Tree mjesto na istoimenom takmienju iz matematike za


uenike devetih razreda osvojila je Rejhana Neziri,
takoer, uenica nae kole koja je izmeu ostalog kazala:
1.Koliko dugo su trajale tvoje pripreme?
Za ovo takmienje sam se pripremala cijele godine, neto
intenzivnije zadnjih sedmica. Ovaj kontinuirani rad s
mojom nastavnicom, Sefer Zehrom mi je svakako pomogao
da ostvarim ovakav rezultat.
2.Kako si se osjeala kada si dobila test?
Imala sam tremu i bila sam uzbuena jer nisam znala kakvi
me zadaci oekuju u testu.
3.Da li si zadovoljna postignutim rezultatom?
Zadovoljna sam postignutim rezultatom prije svega jer sam se ovim rezultatom plasirala na
federalno takmienje i jer se trud zaista isplatio. Nadam se da u i na federalnom takmienju
ostvariti dobre rezultate.
4.Jesi li razmiljala kojim pravcem e krenuti tvoje dalje kolovanje i hoe li matematika
biti tvoj prvi izbor?
S obzirom da jo uvijek ne znam ime u se u budunosti baviti nisam sigurna.

Vano je istai da je uenica Rejhana Neziri osvojila prva mjesta na kolskim takmienjima
iz islamske vjeronauke, engleskog i turskog jezika, te je uestvovala na kantonalnom i
federalnom takmienju iz matematike i fizike.

Odlukom Nastavnikog vijea, za odlian uspjeh u uenju i primjerno vladanje tokom


osnovnog kolovanja uenica Rejhana Neziri je proglaena uenikom generacije.

23
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Predstavljamo vam ...

Uenice nae kole koje su ostvarile zapaene rezultate u sportu van granica nae drave.
Poetkom februara ove godine na 1. Split karate kupu ostvarile su slijedee rezultate
Mirnesa Hindi, uenica VIII razreda osvojila je
dvije medalje:
1.mjesto u kata timu kadetkinje i 3.mjesto u
katama pojedinano;
Elma Gusi, uenica V razreda osvojila je:
1.mjesto u katama pojedinano i u kata timu;
Luna Manigoda, uenica V razreda osvojila je
1.mjesto u kata timu
Iz razgovora s njima izdvojili smo:
Dugo i naporno su trenirale posebno zadnja dva mjeseca pred takmienje.Za dobar rezultat ,
istiu zasluan je i njihov trener koji ih je nauio svemu to znaju o karateu. Konkurencija je
bila veoma jaka.Zadovoljne su postignutim rezultatima posebno to je na takmienju
uestvovalo nekoliko stotina takmiara iz pet zemalja. Bilo je to njihovo prvo takmienje
meunarodnog karaktera. Nadaju se da e uskoro imati priliku ostvariti jo bolji rezultat od
sadanjeg.

Bravo djevojke! estitamo!

Neto o sportu ...

SPORTSKE IGRE YUNUS EMRE

Naa kola je 16.3.2017. godine bila domain regionalnog takmienja u malom nogometu za
djeake, a 20.3 2017. u odbojci za djevojice koje se odrava u okviru lige osnovnih kola
pod pokroviteljstvom instituta Yunus Emre. Na takmienju u malom nogometu uestvovale
su tri ekipe: O.. elebii, O. Alija Isakovi Prozor i domain O. Suljo ili Jablanica.
Nakon krunog sistema takmienja pobijedila je ekipa O.. Suljo ili koja je u oba susreta
bila bolja od svojih protivnika identinim rezultatom 5:1. Drugo mjesto osvojila je ekipa O..
Alija Isakovi pobijedivi u borbi za plasman ekipu O.. elebii. Za malonogometnu
ekipu nae kole nastupali su uenici : Faris Pali, Neziri Nedim, Zebi Danis, Kova Amir,
Keskin Midhat, Jamakovi Omar i Letuka Sanjin dok su ekipu pripremali i vodili nastavnici
tjelesnog i zdravstvenog odgoja Pali Samir i Begovi Sanel. Osvajanjem regionalnog
turnira u malom nogometu ekipa nae kole stekla je pravo nastupa na finalnom Dravnom
takmienju u Sarajevu.

24
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Dana, 20.3. 2017. godine odrano je i takmienje u odbojci za djevojice na kojem su


uestvovale ekipe O.. elebii, O.. Alija Isakovi iz Prozora i O.. Suljo ili Jablanica.
Odigran je kruni sistem takmienja i na kraju je slavila ekipa O.. Alija Isakovi koja je bila
bolja od svojih protivnika, dok je drugo mjesto osvojila ekipa nae kole pobijedivi u borbi
za plasman ekipu O.. elebii. Na finalno Dravno takmienje plasirala se ekipa O.. Alija
Isakovi iz Prozora. Za odbojkaku ekipu nae kole nastupale su uenice: Babi Ema,
Malovi Naa, Anesa Hadi, Sajra Neziri, Mirnesa ili, Ensara Zahirovi, Husiki Lejla,
Sabitovi Lejla i Saltaga Emina, a ekipu su vodili nastavnici Pali Samir i Begovi Sanel.

Malonogometna i odbojkaka ekipa nae kole

DANI SPORTA

Povodom Dana kole odrana je sportska


manifestacija pod nazivom Dani sporta. Trajala je
tri dana i odrana su slijedea takmienja: Turnir u
malom nogometu za zavrne razrede, Prvenstvo kole
u stonom tenisu i Turnir u streljatvu zranom
pukom u kategoriji djeaka i djevojica. Dana
25.4.2017 godine, odran je turnir u malom
nogometu zavrnih razreda. Takmienje se odvijalo
po jednokrunom kup sistemu i konani pobjednik
turnira je ekipa IX2 razreda.

Turnir u stonom tenisu odran je 3.5.2017. u saradnji sa


stonoteniskim klubom Hasspin Jablanica. Na turniru
je uestvovalo 38 takmiara. Eliminarno takmienje
odvijalo se u 10 kvalifikacionih grupa, nakon ega se
takmienje nastavilo po kup sistemu. Prvo mjesto
osvojio je uenik VIII1 razreda elmo Edi, drugo
mjesto je uenik VIII1 Omanovi Bakir, dok tree
mjesto po propozicijama takmienja dijele Logo Danis
uenik IX3 razreda i Ivkovi Eldan uenik IX3.

25
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Takmienje u streljatvu odrano je 4.5.2017. g.


Uestvovali su uenici od estog do devetog
razreda. Prvo mjesto osvojio je uenik Aid
Begi, drugo mjesto je Belmin Kuki, dok je na
treem mjestu Amir Kevri. U kategoriji uenica
prvo mjesto osvojila je Berina Budim.

Savjeti za uenje

Uenicima u toku kolovanja najvei problem predstavlja uenje.


Kako uiti? Sada ete uti par savjeta koji nama lino odgovaraju.
Kao prvo, najbitnije je pronai mjesto za uenje. To moe biti
vaa soba, dnevni boravak ili bilo koje dobro osvijetljeno mjesto.
Takoer, bitno je uiti u isto vrijeme svaki dan, to zavisi od osobe
do osobe jer nekome odgovara uenje danju, a nekom nou.

U toku uenja viak ne moe biti energetska okoladica, jabuka i


sl. jer hrana moe pomoi u vraanju koncentracije, koja je u sutini najbitnija za uenje.
Ukoliko uite nakon obroka saekajte bar 30 minuta dok se hrana slegne. Udaljite se od svega
to bi vas moglo dekoncentrisati. Iz prostorije uklonite nepotrebne predmete.
Osnova uenja je UITI REDOVNO. Kampanjsko uenje je lo nain i u potpunosti ga
izbjegavajte. Kada ne moete zapamtiti neki pojam napiite ga nekoliko puta na papir, a
ukoliko to ne upali pokuajte ga otpjevati. Ne uite napamet! Uenje s razumijevanjem je
mnogo efikasnije i lake.
Kako organizovati uenje? Razdijelite gradivo na manje cjeline. Bitne dijelove lekcije
podcrtavajte (koristite raznobojne markere). Za odreene predmete koje tee pamtite pravite
skice i uenje e ii bre. Odreene lekcije ponavljajte vie puta ukoliko je to potrebno (bolje
je odvojiti deset minuta vie za uenje nego aliti to se niste sjetili jednog pojma na testu).
Ukoliko ne razumijete gradivo pitajte nekoga za pomo, to
nije sramota. Ako neko od vaih prijatelja ima isti problem
savjetujte jedni druge, rad u zajednici i dobri odnosi su jako
bitni. Takoer, sekcije, dodatni asovi, kursevi i sve ostale
aktivnosti van svakodnevne nastave su od velike pomoi.
Sigurni smo da bi se i pojedini nastavnici mnogo obradovali
kada bi ih vi pitali za pomo.Nadamo se da ete uvaiti nae
savjete, te da e vam oni koristiti u daljnjem kolovanju i
olakati ga, jer je to i bio na cilj.
I zapamtite, BEZ MUKE NEMA NAUKE

26
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Vani datumi u godini

JANUAR:
1.1. Svjetski dan mira JULI:
8.1. Svjetski dan pismenosti
10. 1. Svjetski dan smijeha 6.7. Meunarodni dan poljubaca
21.1. Meunarodni dan zagrljaja 16.7. Dan biciklista

FEBRUAR: AUGUST:
4.2. Meunarodni dan borbe protiv raka 1.8.- Meunarodni dan prijateljstva
14.2. Valentinovo 5.8. Dan dupina
21.2. Meunarodni dan maternjeg jezika 6.8.-Dan Hiroime
MART:
SEPTEMBAR:
2.3. Svjetski dan knjige
8.3. Meunarodni dan ena 14.9. Dan prauma
19.3. Dan oeva 23.9. Prvi dan jeseni
21.3. Prvi dan proljea 25.9. Svjetski dan srca

APRIL: OKTOBAR:
1.4. Svjetski dan ale 1.10.- Meunarodni dan starijih osoba
7.4. Dan zdravlja 5.10.- Svjetski dan uitelja
22.4. Dan planete Zemlje 31.10.- No vjetica HALLOWEEN

MAJ: NOVEMBAR:
1.5. Meunarodni praznik rada 13.11.- Dan ljubaznosti
3.5. Svjetski dan Sunca 20.11.- Meunarodni dan djeijih prava
15.5. Meunarodni dan porodice
29.5. Svjetski dan sporta
DECEMBAR:

JUNI: 10.12. Dan ljudskih prava


21.12. Prvi dan zime
5.6. Svjetski dan zatite okolia
12.6. Svjetski dan borbe protiv djeijeg
rada
21.6. Prvi dan ljeta, Svjetski dan muzike

27
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Jeste li znali...

da je plastelin izumio Joe McVicker, i to sluajno! Izum je zamiljen kao sredstvo za ienja
tapeta. Shvativi da ova smjesa moe posluiti i kao djeja igraka, Joe ju je kao takvu
plasirao na trite.

da se djeca nasmiju oko 400 puta na dan, dok se odrasli u prosjeku smiju samo 15 puta
dnevno?

da se ljudi raaju sa 350 kostiju u tijelu, ali kad osoba dosegne zrelu dob, ima samo 206
kostiju? Razlog tomu je to se neke kosti spajaju i formiraju jednu kost.

da neki Eskimi koriste hladnjake kako bi sprijeili potpuno smrzavanje hrane?

da svaka ptica svakoga dana mora pojesti hranu makar polovicu svoje teine kako bi
preivjela?

da na planetu Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu?

da su slonovi jedine ivotinje koje ne mogu skakati?

da oi bebe ne proizvode suze do 6-8 sedmica starosti?

da pingvini ive i u Africi

da se poslije svoje 30-te godine ljudi postepeno smanjuju

da je najjai mii u ljudskom tijelu jezik

da moete zapaliti vatru uz pomo leda

da ovca moe prepoznati druge ovce sa slika

da u prosjeku ovjek izgovori skoro 5.000 rijei dnevno (80% od toga pria sam sa sobom)?

da kad se zacrvenimo u licu od srama ili uzbuenja, pocrveni nam i trbuh

da Eskimi imaju preko 15 rijei za rije "snijeg"

da se godinje u restoranima poslui oko milijardu pueva

da je Abraham Lincoln imao protezu za zube od drveta, kao i veina ljudi tog vremena

28
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

Ishrana tinejdera

U dananje vrijeme veliki broj tinejdera jede brzu i nezdravu hranu koja je puna eera, masti i
beskorisnih kalorija. Zato? Da li je u pitanju neznanje, dosada, problemi ili neto drugo. elei saznati
kako se hrane uenici nae kole uradili smo anketu koja izgleda ovako:

Pitanja Pozitivno Negativno

3% uenika
Da li zna koje su namirnice 97% uenika odgovorilo je da su to razne
odgovorilo je sa ne
nezdrave? grickalice i gazirani sokovi
znam
52% uenika navelo je
48% uenika navelo je da jedu za uinu
ta rado jede za uinu? da im je omiljena
voe,povre i razne sjemenke
hrana ips i okolada
67% uenika navelo je
Koliko esto konzumira 37% uenika navelo je da jedu mjeseno
da to jedu i piju svaki
grickalice i gazirane sokove? jednom ili nikako
dan
10% uenika
ta misli da li zdrava ishrana
90% uenika odgovorilo je da utjee odgovorilo je da ne
utjee na ovjekov organizam?
utjee
Koji je po tebi najvaniji 80% uenika smatra da je doruak najvaniji 20% uenika smatra
obrok? obrok da je to ruak
Da li je zdravija voda ili 10% uenika navelo je
90% uenika navelo je da je to voda
sokovi? sokove kao zdravije
Smatra li da se zdravo 50% uenika smatra
50% uenika smatra da se zdravo hrani
hrani? da se ne hrani zdravo

PREPORUUJEMO:

Voe i povre su vrijedan izvor


vitamina,
minerala, vlakana
i eera

Izaberi aktivnost
umjesto sjedenja
i pretjeranog uivanja
u nezdravoj hrani!

SAMO UMJERENO I PONEKAD!

29
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

KVIZ ZNANJA
1. Koji od navedenih glagolskih oblika 10. Muha ce-ce je prenosilac bolesti:
se ne mijenja kroz lica? a) svrab
a) glagolski pridjev trpni b) malarija
b) perfekat c) tuberkuloza
c) potencijal I 11. Zbir unutranjih uglova iznosi:
2. Od kojih glagola se tvori aorist? a) 180
a) nesvrenih b) 90
b) svrenih c) 360
c) i jednih i drugih 12. Osobine oduzimanja su:
3. Koji od navedenih glagola su a) komutativnost i asocijativnost
napisani u futuru I ? b) distributivnost i asocijativnost
a) sam jela, si voljela, je gledao c) nema osobina
b) je bila uila, se bio smijao, sam bila 13. Slaveni su doli na Balkanski
prola poluotok u:
c) u skakati, ete slaviti, emo a) 12. vijeku
pobijediti b) 10. vijeku
4. Knjievnost je: c) 14. vijeku
a) sedma umjetnost 14. Kralj Tvrtko I se krunisao za kralja:
b) umjetnost rijei 1. 1280. godine
c) najstarija umjetnost 2. 1463. godine
5. Knjievnost se dijeli na: 3. 1377. godine
a) staru i novu
b) umjetnicku i narodnu 15.Najstariji dokument o bosanskoj
6. Knjievni rodovi su: dravnosti je:
a) bajke, basne i pripovijetke
a) Hrvojev misal
b) igrokazi, poezija i epike b) Hvalov zbornik
c) epika, lirika i drama
c) Povelja Kulina bana
7. Strofu od etiri stiha nazivamo:
a) tercina 16.Drave Benelux-a su:
b) nona
c) katren a) Luksemburg, Italija i Njemaka
8. Dva osnovna tipa elijskih dioba su: b) Belgija, Luksembrug i
a) anafaza i profaza Nizozemska
b) metafaza i interfaza c) Danska, Litvanija i Nizozemska
c) mitoza i mejoza
17. BDP Norveke iznosi:
9. Sve ivotinje se dijele na:
a) hordate i beskimenjake a) 75 345$
b) kimenjake i beskimenjake b) 37 896$
c) kolouste i sisare c) 61 745$

30
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

MAJ 2017. GOD


OVAN (21.3-20.4) BIK (21.4-21.5) BLIZANCI (22.5-21.6)

Spontano lutanje, zabavljanje i Moete oekivati zahtjevan mjesec Nekima de se initi da diu utege u
uivancija s drutvom bit de u svakom pogledu. Neke planete privatnom ivotu. Nije ba tako, ali
obiljeja ovog mjeseca. Bit dete poredat de se tako da stalno treba klju prijateljstva ovaj je mjesec u
voljeni na pomalo neobian nain. U biti budan. Bit de prilika, ali i rukama druge strane. Zato ponekad
koli dete kombinirati ozbiljnost i stresova. Usredotoite se i ne idite popustite. Kompromisi de biti
neozbiljnost to de katkada glavom kroz zid. Ono to sad ne potrebni i u koli . Novi ugovori bit
zbunjivati vae kolege. Pazite da moete, moda dete modi kasnije. de prema eljama i mjeri drugih, a
vam se ne potkradu greke u koli. Imate dobre prijatelje koji vas na vama je da se prilagoavate
Drite se pravila. podravaju i vole. najbolje kako znate. Moete vi to.

RAK (22.6-22.7) LAV (23.7-22.8) DJEVICA (23.8-22.9)

Pred vama je mjesec u kom de se Prirodno naginjete pretvarati male Slobodno budite kompetitivni, ali
vjerojatno stvoriti jedna veda prilika u velike projekte. Za sad se zadrite pritom vlastitu ljupkost pa
koja de od vas zahtijevati pojaan zadovoljite kupnjom novih biljaka, dete biti nezaustavljivi. Udruivanje
angaman. U mnogima de se ukrasnih jastuida ili zavjesa. Zdravi s nekim donijet de vam vedi uspjeh
probuditi ambicije, ali de im ste k'o dren, to bi rekli u narodu, ali nego ako sve idete raditi na svoju
nedostajati energije. Potrebno se pripazite na rasipanje energije jer odgovornost, pogotovo ako su u
savreno organizirati, a vi to znate. biste se mogli iscrpiti, a to nije pitanju svjei projekti. uvajte se
Privatni ivot vrtjet de vam se oko dobro po zdravlje i imunoloki ozljeda u koli. Takoer, mogli biste
vaih dragih prijatelja. sustav. patiti od nesanice i glavobolje.
Spavajte!
VAGA (23.9-22.10) KORPION (23.10-21.11) STRIJELAC (22.11-21.12)

Tijekom ovog mjeseca pozitivni i Ovo nije vrijeme u kojem se trebate Imat dete pregrt novih ideja koje
negativni utjecaji bit de izmijeani. drati onog to imate. Preuzmite dete lako modi i ostvarivati. Ovo je
Odnosi postaju jasniji, razmiljanje inicijativu i napravite neo novo i odlino vrijeme za poetak novih
loginije i bolje je razumijevanje u drugaije. Kraj mjeseca donosi vam projekata. Zdravlje vam je jako
komunikaciji. Previe je napetosti, novu priliku u kojoj moete dobro aspektirano, ali pripazite na
pokuajte nadi nain za oputanje. popraviti sve to zabrljate tijekom mogudnost ozljede na putu.
Ne brinite se, budite sretni! mjeseca. Osjedat se odlino, a Kreativnost de vam biti naglaena.
energija vam je na zavidnoj razini.

JARAC (22.12-20.1) VODENJAK (21.1-19.2) RIBE (20.2-20.3)

Novi projekt izgelda jako dobro, ali Ubrzavanje kolskog ritma Stalo Vam je da ostvarite korisne
nemojte oekivati uspjeh preko vjerojatno de vas izluditi, ali ini se ciljeve i traite tim saradnika sa
nodi. Imat dete puno vedi uspjeh kako je to sad neophodno. Kraj slinim idejama. Angaovanost na
budete li paljivo planirali svoje mjeseca bit de vam vrlo poslovno razliitim stranama ostavlja dobar
poslovne ideje. Energiju ste potroili kreativan. Stanje je tako-tako. Nita utisak. Ovaj mjesec se slobodno
pa vam je imunitet na niskoj razini. vam ne fali, ali ne osjedate se sto posvetite sebi i svom zdravlju.
Pokuajte se to vie odmarati kako posto spremni. To je zbog malo nie Upiite se na neki sport ili etajte
biste napunili baterije. energije kojoj de ipak trebati jo kroz prirodu. Ne zaboravite iskljuiti
Sunca kako bi se skroz napunila. telefon prije nego legnete!

31
Mostovilist uenika OsnovnekoleSuljoiliJablanica

REDAKCIJA

Redakcija Literarno-novinarske sekcije kolske 2015/2016. godine.

Nastavnici:Hatida Kuri, Denita ehi, Edina Neziri, Amra elmo, Lejla Budim

UENICE/CI: Jasmina Begovi, Edi elmo, Bojan Mandi, Ema Babi, Dejla
Malanovi, Lamija Sabitovi, Denita Biserovi, Amar Kori, Mirza osi, Edi
Muratovi, Amna Zahirovi, Ena Kuri, Medina ehi, Jasmina Begovi, Senida
ubara, Eldar Maksumi, Nadina Begovi, Lamija Sefer, Emina Seferovi, Merisa
ehi, Medina Pozder,Imran Muratovi.

32