You are on page 1of 6

‫‪Farsi‬‬

‫‪Internet:‬‬ ‫‪Updates:‬‬ ‫‪Contact:‬‬
‫‪www.w2eu.info‬‬ ‫‪http://live.w2eu.info‬‬ ‫‪contact@w2eu.info |w2eu_info@yahoo.com‬‬
‫‪Last updated: 28.01.2017‬‬
‫اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮس‪:‬‬
‫آﻟﻤﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ اﺧﺮاج ﮔﺮوھﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد – ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ھﻤﺮاه ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ !‬
‫در ﻣﺎه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ‪ ،‬در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس رو ﺑﮫ رﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن در آﻟﻤﺎن و در ﮐﻞ اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ‪.‬ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن دﯾﭙﻮرت در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪2016‬‬
‫و دﯾﭙﻮرت ﺷﺪن ‪ 34‬ﻣﺮد ﺟﻮان از ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺮس در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ از اﯾﻦ ﺗﺮس دارﻧﺪ‬
‫ﮐﮫ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و اﺧﺮاج ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻨﻮز در ﭘﺮوﺳﮫ ی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬
‫اﯾﻨﮭﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ھﯿﭽﮑﺪام درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ‪:‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در طﻮل روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اش اﺧﺮاج ﺷﻮد ‪.‬اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‪ ،‬ﺗﺎ‬
‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد را )"‪ ( "Bescheid‬درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رد‬
‫ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ھﯿﭻ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺧﺮاج ﺷﺪن وﺟﻮد ﻧﺪارد !ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ روﻧﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ‬
‫از دادن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ دﯾﭙﻮرت ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ !اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ دﻓﺘﺮ ‪Bundesamt/BAMF‬را از آدرس ﻣﺣل‬
‫ﺳﮑوﻧت ﻓﻌﻠﯽ ﺧود ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد‪ ،‬ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﺧود ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳﺋول ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ‪.‬اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺷﻣﺎ را‬
‫ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دﻋوت ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ(ﺣﮑم را ﺑﮫ آدرس ﻏﻠط ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ‪-‬و درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ رد ﺷود ﺣﺗﯽ‬
‫ﺑدون ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ‪ ،‬و ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑم را از دﺳت ﺑدھﯾد‪.‬‬
‫ﺿﻤﻨﺎ ً ﺑﺮای ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ) ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﻣﺮدھﺎی ﺟﻮان(‪ ،‬آﻧﮭﺎﯾﯿﮑﮫ ﻗﺒﻼً ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺳﻮی اداره ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ) ‪( BAMF‬ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻮی‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮫ رد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻨﮭﺎ آﻧﮭﺎﯾﯿﮑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ)‪( Duldung‬را دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺗﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای " دادﺧﻮاھﯽ " اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎن از ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ‬
‫در ﯾﺎﺑﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ " ‪ "Duldung‬ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ " ﺗﺤﻤﻞ" دارﯾﺪ و ﻧﻤﻲداﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای " دادﺧﻮاھﯽ " اداﻣﮫ دھﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ً در‬
‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰھﺎی ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫آدرس ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮان را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ در ﯾﺎﺑﯿﺪ‪:‬‬
‫‪http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-contacts.en.html‬‬
‫و ﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ‬
‫‪https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/‬‬
‫)‪Tel +49 (0)69-242 314 20 (Mo–Fr 10–12 & 14–16‬‬
‫اﯾﻤﯿﻞ‬
‫‪proasyl@proasyl.de‬‬

‫‪1/6‬‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ‪:‬دﯾﭙﻮرت(اﺧﺮاج )از آﻟﻤﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺧﺮاج دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ‬
‫از آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ !‬
‫‪-‬در آﻏﺎز ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ‪ 2016‬اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬
‫ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﻋﻄﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ "‪"Duldung‬ھﺴﺘﻨﺪ را‬
‫اﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬آﻧﮭﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﺮای دﯾﭙﻮرت در ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-‬در ‪ 14‬دﺳﺸﻤﺒﺮ ‪ 2016‬ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎن اوﻟﯿﻦ) دﯾﭙﻮرت(اﺧﺮاج از ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ‪. 34‬ﻣﺮد‬
‫ﺟﻮان دﯾﭙﻮرت ﺷﺪﻧﺪ(در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ‪ 50‬ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ 16 ،‬ﻣﻮرد دﯾﭙﻮرﺗﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﮫ دﻻﯾﻞ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-‬اﻣﺎ ‪:‬ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺧﺮاج ﮔﺮوھﯽ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﯿﺸﻮد ‪.‬اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻟﮭﺎ طﻮل ﺧﻮاھﺪ‬
‫ﮐﺸﯿﺪ ‪.‬ﺗﻨﮭﺎ در آﻟﻤﺎن ﺣﺪود ‪ 14.000‬اﻓﻐﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ "‪ "Duldung‬ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب‬
‫ﻣﻨﻔﯽ ﻗﻄﻌﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در ﺳﻮﺋﺪ‪ ،‬ﻧﺮوژ‪ ،‬داﻧﻤﺎرک ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﺗﺮی دارای اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ‪.‬در ﺣﺎل‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ‪.‬ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ‬
‫ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم از آﻟﻤﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﭙﻮرت ﺷﺪه اﻧﺪ ‪.‬‬
‫در ﺳﺎل ‪ 2015‬در ﮐﻞ آﻟﻤﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ‪ 9‬ﻧﻔﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ‪ 6‬ﻣﺎه اول ﺳﺎل ‪ 2016‬ﺑﺮای ‪ 18‬ﻧﻔﺮ‬
‫اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪-‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﺎن زﯾﺎدی از آﻟﻤﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﭙﻮرت ﻧﺸﺪه اﻧﺪ( در طﯽ ﺳﺎل ‪ 2015‬و در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن ﺗﻨﮭﺎ ‪ 9‬ﻧﻔﺮ اﺧﺮاج‬
‫ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬طﯽ ﺳﺎل ‪ 2016‬و ﺑﮫ ﻋﻼوه ‪ 34‬ﻧﻔﺮی ﮐﮫ طﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14‬دﺳﺎﻣﺒﺮ دﯾﭙﻮرت ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫ ‪60‬‬
‫ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪-‬ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح" ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ "ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و اﻣﻀﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ‪.‬اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر واﻗﻌﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس" داوطﻠﺒﺎﻧﮫ "اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ‪،‬‬
‫و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ان آﮔﺎھﯽ داده ﻧﻤﯿﺸﻮد ‪.‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم ﺑﻌﺪی در‬
‫ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ان ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﮫ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ دوﺑﺎره از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪-‬ﺑﺮای آﻟﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ در اﯾﻨﺪه ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮدان ﺟﻮان‪ ،‬ﻣﺠﺮد و ﺳﺎﻟﻢ در ﻋﻤﻞ دﯾﭙﻮرت ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ھﯿﭻ‬
‫ﻋﻨﻮان اﺣﺘﻤﺎل دﯾﭙﻮرت ﻣﺮدم ﺑﮫ اﺻﻄﻼح" آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ "ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ‪ ،‬زﻧﺎن ﻣﺠﺮد و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪-‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ اﺟﺎزه ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎن ھﻨﻮز ھﻢ‬
‫در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از طﯽ ﭘﺮوﺳﮫ" دوﺑﻠﯿﻦ "ﺣﻖ ﺣﻔﺎظﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد ‪:‬در‬
‫ﺳﺎل ‪ 2015‬درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺣﺪود ‪ 78‬درﺻﺪ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ‪ 2016‬ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﯿﺶ از ‪ 60‬درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ‬
‫اﻧﺪ ‪.‬ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش‪/‬ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ -‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ دﻓﺘﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺷﺮوع ﺑﮫ‬
‫ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎطﻖ" اﻣﻦ "ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮫ ادﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ‬
‫ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ" ﻣﮑﺎن اﻣﻦ "ﻏﯿﺮ از ﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ" ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎﺑﻞ‬
‫و ﯾﺎ ھﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﻣﮑﺎن اﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ؟‬
‫‪-‬ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ !ھﺮ روز ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﯾﺎ‬
‫در ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری و ﯾﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی زﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ طﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا‬
‫ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﭙﻮرت ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﻻ ﻧﺮود وﻟﯽ ﯾﮏ ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی‬
‫ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮس ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ ﯾﺎ از روی ﺗﺮس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺷﻮﻧﺪ ‪. .‬‬
‫دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﻣﯿﺪواراﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ" ‪:‬ﺑﮫ‬
‫اروﭘﺎ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺪارﯾﺪ "‪.‬ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ داده و اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه و در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺸﮑﻼت‬
‫دارﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و دﻟﮭﺮه ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬ﻧﮑﺘﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ ‪:‬ھﯿﭻ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ !اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺗﺮس دارﯾﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ‬

‫‪2/6‬‬
‫ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮭﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ اوردن ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬

‫اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﮭﺖ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺪم ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﺮوﺳﮫ وﺟﻮد دارد ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ذﯾﻞ را ﺑﮫ ‪ 3‬ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ‪(1 :‬‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ‪:‬ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮدان ﺟﻮان و دارای ﺳﻼﻣﺖ ﮐﮫ ﻣﺪرک ‪ Duldung‬دارﻧد و در ﺟواب ﭘروﺳﮫ‬
‫ی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﻧﻔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد‪.‬‬
‫‪(2‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬
‫‪(3‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﺪ اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ و در اﻧﻈﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ دوم از‬
‫دادﮔﺎه) ﻣﺤﮑﻤﮫ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬
‫‪(1‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ‪:‬ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮدان ﺟﻮان و دارای ﺳﻼﻣﺖ ﮐﮫ ﻣﺪرک ‪ Duldung‬دارﻧد و در ﺟواب‬
‫ﭘروﺳﮫ ی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﻧﻔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد‪.‬‬
‫در ﻓرﻣﺎن اﺧراج ‪ 14‬دﺳﺎﻣﺑر ﻣﺎ اﮐﺛرا ﻣردان ﺟوان را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣودﯾم‪ ،‬ﮐﮫ ھر ﮐدام ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺗﻔﺎوت را در آﻟﻣﺎن ﺳﭘری‬
‫ﮐرده ﺑودﻧد ‪.‬ھﻣﮕﯽ ﺑرای ﺑﺎر دوم رد ﺷده ﺑودﻧد‪ ،‬در ‪ (Bundesamt (BAMF‬و ھﻣﭼﻧﯾن در دادﮔﺎه ‪.‬آﻧﺎن را از ﻣﺣل‬
‫زﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد‪ ،‬ﮐﮫ اﮐﺛرا ﭼﻧد روزی ﭘﯾش از اﺟرای ﻓرﻣﺎن اﺧراج دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ﺑودﻧد‪.‬‬
‫ﻓرﻣﺎن اﺧراج ﺑﻌدی ﺑرای آﻏﺎز ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ اﻋﻼم ﺷده اﺳت ‪.‬ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ‪ Duldung‬دارﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای‬
‫ﺑررﺳﯽ راه ھﺎی دﯾﮕر ﺟﮭت ﮔرﻓﺗن ﻗﺑوﻟﯽ اﻗدام ﮐﻧﻧد ‪.‬ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﻧﺞ روش را ﺑرای ﺳﻧﺟﯾدن ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﯾم‪:‬‬

‫اﮔﺮ ھﻨﻮز در اﻧﺘﻈﺎرﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ ‪:‬ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ‪:‬‬
‫‪1 -‬ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود ‪.‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای آﻣﺎده‬
‫ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﯾﺪ ‪.‬ﺧﻮد را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ‪:‬ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از‬
‫دادن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ او ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ دﯾﭙﻮرت ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ!‬

‫‪2 -‬ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای روﻧﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ اﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬در اداﻣﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن‬
‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪:‬‬
‫• ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ‪:‬ﺑﺎ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ‬
‫ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫‪- English: http://w2eu.info/germany.en/articles/asylum.html‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ Dari: http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-asylum.fa.html‬ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ‪:‬در اﯾﻨﺠﺎ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬از وﻗﺖ ﺧﻮد ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و‬
‫دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ آزار و اذﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را دﯾﭙﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رخ‬
‫ﺧﻮاھﺪ داد ‪.‬‬
‫• ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن طﻮﻻﻧﯽ در اﯾﺮان ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ‪:‬ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در اﯾﺮان‬
‫و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺟﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ‪.‬ﺑﺮای اﻓﻐﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ‬
‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﮭﺎ در اﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫• در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد ﮐﯿﺲ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ‪.‬در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﮐﯿﺲ ھﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ‬
‫ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دروﻏﮕﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬اﺻﻼح ﯾﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی‬
‫ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﯿﺲ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫دھﯿﺪ ‪.‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاردی را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻧﻮع ﺣﻔﺎظﺖ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﮫ‬
‫ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪3/6‬‬
‫• در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ‪:‬ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺟﻮان و ﺳﺎﻟﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪون ھﻤﺮاه ﮐﮫ ﺑﮫ زودی‬
‫‪18‬ﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻮدن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺎﺑﻞ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎطﻖ« اﻣﻦ »اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در‬
‫ﺗﻤﺎس ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﺑﺘﺪا ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﻤﻊ اوری ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﺎطﺮات وﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﺧﺎطﺮات‬
‫ﺑﺪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮار از اﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ‪:‬ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ‪ ،‬ﺧﻮاب ھﺎی ﺑﺪ‪ ،‬ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻏﯿﺮه‬
‫را داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ‪.‬اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺮﯾﻀﯽ رواﻧﯽ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺳﺘﺮس زﯾﺎد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در‬
‫روﻧﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ‪ /‬رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ان داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬
‫• ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪:‬ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد را اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬دﭘﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﮭﺎ‬
‫ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل‬
‫ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ‪.‬اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺎ‬
‫ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ ‪.‬ھﻤﯿﺸﮫ ﻗﺒﻞ از اراﺋﮫ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺧﻮب ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬

‫‪3 -‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از دﻓﺘﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت )‪ (BAMF/‬ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ ‪.‬ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ دوم ھﻢ دارﯾﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻓﺘﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ را دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از دادﮔﺎه ھﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺳﺨﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده و در‬
‫دور دوم ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ‪.‬ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ‪:‬ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ھﺮ روز‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎ در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﮭﻠﺖ دادن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﺪ!‬
‫‪4 -‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮدان ﺟﻮان و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﻨﺪ ‪.‬و اﻓﺮادی ﮐﮫ از‬
‫ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫*ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت روﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و ) ﻣﺤﮑﻤﮫ (در اﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‬
‫اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺴﺎن را ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ‬
‫از ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻟﺤﺎق ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ‪.‬اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در دور اول ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت )‪ (Bundesamt BAMF‬دارﻧﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ از آن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دو ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ‪:‬ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن‪ ،‬ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت و اﯾﺠﺎد‬
‫ﺷﺒﮑﮫ ای از دوﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﮑﺎری و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ زﻣﺎن ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ‬
‫ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روﻧﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮏ راه ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ درﺳﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ‪:‬‬
‫اﻟﻒ* از ﻣﺎه اﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‪ ، 2016‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ دوره آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫ ای )"‪ ( "Ausbildung‬ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ‬
‫ﻣﺪرک ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "‪ "Ausbildungsduldung‬درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دوره اﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫ ای‬
‫"‪"Ausbildung‬را اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھﯿﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک دوﻟﺪوﻧﮓ" وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ "را دارﯾﺪ‪ .‬و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺪرک دﯾﭙﻮرت ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ‪.‬و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره اﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺑﮫ دﺳﺖ‬
‫آوردن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ را دارﯾﺪ ‪.‬اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﻮزش ھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮﺛﺮ از دﯾﭙﻮرت ﺷﻤﺎ‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ‪.‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دوره اﻣﻮزﺷﯽ ‪.‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ "‪"Ausländerbehörde‬‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ ‪.‬ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد ‪.‬اﮔﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻟﯿﻞ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ‬
‫از دادن اﺟﺎزه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را در آﻟﻤﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ‬

‫ب (ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﮔﺮاف )§‪ a25 (25a‬ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺗﺮ از ‪ 21‬ﺳﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 4‬ﺳﺎل در اﻟﻤﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ‬
‫و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﮔﺮاف )§‪ b25 (25b‬ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮ از ‪ 21‬ﺳﺎل ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫‪6‬ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 8‬ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ‪.‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬

‫‪4/6‬‬
‫ﭼﺘﺪ ﻧﮑﺘﮫ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻟﯿﻨﮏ ذﯾﻞ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ‪:‬‬
‫‪http://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/___25a/__25a.pdf‬‬
‫ج( ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در اﻧﺘﮭﺎی روﻧﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﮫ دﯾﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد دارد ‪ -‬از‬
‫‪Kommission" -‬ﺑﺮای‬ ‫طﺮﯾﻖ" دادﺧﻮاﺳﺖ "ﺑﮫ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﮑﻼت‪"Härtefall-‬‬
‫درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس" ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ‪".‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﭘﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮد اﮔﺮ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ‬
‫ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و راه را ﺑﺮای" دادﺧﻮاﺳﺖ "از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ‬
‫درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺷﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﻣﻼﺣﻀﮫ ‪:‬اﺣﮑﺎم ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ‬
‫ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﻤﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺮ ﻧﻮع اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺮاج ﻓﺮد ﮔﺮدد ‪.‬‬
‫د )اﮔﺮ دﻻﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ(ﻓﺮض ﻣﺜﺎل ‪:‬ﻣﺸﮑﻼت طﺒﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ و ‪...‬ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ااز اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ راه‬
‫ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﮫ ﻧﻮ )‪ (Folgeantrag‬ﺑﺎﺷد ‪.‬ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در اﺳن ﺑﺎره ﺑﺎ وﮐﯾل ﺧود ﻣﺷورت ﻧﻣﺎﯾﯾد ‪.‬‬
‫ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭼﺗد ﻧﮑﺗﮫ را در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ در ﻟﯾﻧﮏ ذﯾل ﺑﯾﺎﺑﯾد‪:‬‬
‫‪https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-‬‬
‫‪ihre-beraterinnen/‬‬
‫ه )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در طﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ(ﻓﺮض ﻣﺜﺎل ‪:‬اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﺖ‬
‫آﻟﻤﺎن را دارد و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وی ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺗﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ‬
‫ﻋﻨﻮان دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗﺪام ﺑﮫ دﯾﭙﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﭙﻮرت ‪14‬‬
‫دﺳﺎﻣﺒﺮ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن آﻏﺎز ژاﻧﻮﯾﮫ ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ‪.‬ھﻨﻮز اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ از اﺧﺮاج)دﯾﭙﻮرت( ﺣﺘﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ‪.‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آن در ﻟﯿﻨﮏ ذﯾﻞ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ‪:‬‬
‫‪ http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation.en.html‬در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ‬
‫و ﺷﺎﻣل ﻧﺳﺧﮫ ی ‪ PDF‬ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ‪.‬و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻟﯾﻧﮏ ذﯾل را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد‪:‬‬
‫‪https://www.proasyl.de/hintergrund/hinweise-fuer-afghanische-fluechtlinge-und-ihre-‬‬
‫‪beraterinnen‬‬
‫ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮب ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ‬
‫را دﯾﭙﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌﺪی و دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را‬
‫دارﯾﻢ ﮐﮫ از دﯾﭙﻮرت اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪.‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن‬
‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ ‪.‬ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ دﯾﭙﻮرﺗﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ‪.‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ‬
‫ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬
‫‪:‬اﻧ ﻠﯿﺴﯽ ‪http://w2eu.info/germany.en/articles/asylum.html‬‬
‫دری‪http://w2eu.info/germany.fa/articles/germany-asylum.fa.html‬‬

‫و )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺮک آﻟﻤﺎن و رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ را دارﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد آن دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﮐﮫ از ﺑﮫ وﺟﻮد اﻣﺪن ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس در اﯾﻦ‬
‫ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ‪: http://w2eu.info/‬و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ وﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﭼﯿﺰی‬
‫ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در ذھﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺗﯽ در اﯾﻨﺠﺎ‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر‬
‫دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ‪.‬‬

‫‪8 -‬ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮن ‪:‬اﻓﻐﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﯾﺮن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ دارای ﻣﺪرک دوﻟﺪوﻧﮓ )"‪ ( "Duldung‬ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ‬
‫از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ ‪ -‬ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از دوﻟﺪوﻧﮓ )ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪی از ﺳﻮی‬
‫ﻣﻘﺎﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اﺧﺮاج ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ‪.‬ﻟﻄﻔﺎ‬

‫‪5/6‬‬
‫ﺑﺎ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﻣﻮرد ﺷﺎﻧﺲ ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻟﻄﻔﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺨﺶ اول ‪ “Ausbildungsduldung‬را ﺑﮫ دﻗت ﻣرور ﻧﻣﺎﯾﯾد‪ ،‬ﺣﻖ اﻗﺎﻣت ﺑر اﺳﺎس‬
‫‪https://www.proasyl.de/news/anspruch-auf-ausbildung-informationen-zur-neuen-‬‬
‫‪rechtslage-fuer-geduldete/‬‬

‫‪ 25b‬و دادﺧواﺳت ‪ Härtefall‬در ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺎﻻ ‪.‬ﺑرای ﺗﻣﺎم اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ‪:‬‬ ‫‪ §25a‬و‬
‫اﻟف (زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺎﻣوزﯾد‪،‬‬
‫ب (ﺷﺧﺻﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺳب درآﻣد ﮐﻧﯾد و از ﻣراﮐز رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺷوﯾد‪،‬‬
‫ج(ادﻏﺎم ﺷﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﻣن ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ورزش‪ ،‬ھﻧر‪ ،‬ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ‪ ،.....‬ﯾﺎ ﺗﻼش‬
‫داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ھﻣﮑﺎری و‪....‬‬
‫ﭘس ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از وﻗت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺧود را ﺑرای ﻗدم ﺑﻌدی آﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ زﯾﺎد ھم ﺿروری ﻧﯾﺳت و اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ‬
‫ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ دوم ﯾﺎ ھﻣﺎن ﭘﻼن ‪ B‬داﺷﺗﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‪:‬‬
‫• ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ‬
‫ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ ‪.‬‬
‫• ﺑﺮای ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫• ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ داده و ﺑﺮای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ ادﻏﺎم ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﻼس ھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﮭﺮﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ‪.‬ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر‬
‫دارﯾﻢ ﮐﮫ دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ )"‪ ( "Ausländerbehörden‬در ﻣﻮرد ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﺮوع‬
‫دوره ھﺎی آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫ ای )"‪ ("Ausbildung‬ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ‪.‬وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه‬
‫ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ دوره ھﺎی زﺑﺎن و ﻣﺠﻮز ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫• ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ھﻢ داده و در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬ھﺮ‬
‫ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺘﺎن زﯾﺎدی در اطﺮاف ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﮫ‬
‫ﮔﻮش ھﻤﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪.‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮس دﺳﺖ در دﺳﺖ ھﻢ دھﯿﻢ ‪.‬ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﯿﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼف‬
‫ﻣﯿﻞ ﺧﻮد) دﯾﭙﻮرت( اﺧﺮاج ﺷﻮد !‬

‫?‪What is w2eu.info‬‬
‫‪w2eu.info provides contacts and counselling to refugees and migrants on their way. At the outer borders of Europe, people‬‬
‫‪are refused entry, they are imprisoned and deported. Nevertheless people are coming. w2eu.info is supporting you who‬‬
‫‪come to Europe in your struggle for a better life. We welcome all travellers on their difficult trip and wish you all a good‬‬
‫!‪journey - because freedom of movement is everybody's right‬‬
‫‪Permalink to this leaflet: http://w2eu.info/germany.en/articles/germany-deportation-afghanistan.en.html‬‬

‫‪Internet:‬‬ ‫‪Updates:‬‬ ‫‪Contact:‬‬
‫‪www.w2eu.info‬‬ ‫‪http://live.w2eu.info‬‬ ‫‪contact@w2eu.info |w2eu_info@yahoo.com‬‬

‫‪6/6‬‬