You are on page 1of 10

Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Perlembagaan ini telah diluluskan oleh satu mesyuarat Majlis Kebangsaan Persatuan Pandu Puteri
Malaysia, di Kota Kinabalu, Sabah, pada hari Jumaat, 9 Jun 2006, Berikut ialah Perlembagaan
Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

MUKADIMAH

Kepanduan bermula di Kuala Lumpur pada tahun 1916 dan pada tahun 1917 Persatuan Pandu Puteri
Malaysia telah didaftarkan dengan Ibu Pejabat Pandu Puteri di Calcutta, India. Semenjak tahun 1928
Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah menerima pengiktirafan dan sokongan daripada kerajaan
Malaysia. Ordinan Pandu Puteri 1953 telah digantikan oleh Akta Pandu Puteri 1953. Akta ini telah
disemak pada tahun 1991.

Perlembagaan ini merupakan asas pentadbiran seluruh pergerakan Persatuan Pandu Puteri
Malaysia, sebagai sebuah pergerakan yang bebas, tidak terlibat dalam sebarang parti politik atau
mana-mana badan kerajaan, tidak berasaskan keuntungan, dan bercorak kependidikan untuk kanak-
kanak perempuan dan gadis, berteraskan Prinsip Asas Kepanduan, yang berdasarkan nilai rohaniah
dan membaktikan untuk pembelajaran kanak-kanak perempuan dan gadis menerusi kaedah-kaedah
yang telah diilhamkan oleh Pengasasnya seperti yang tertera di bawah.

PERKARA 1 NAMA, STRUKTUR DAN LOKASI

Persatuan ini dinamakan Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

Persatuan Pandu Puteri Malaysia ialah persatuan yang tersendiri.

Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Malaysia terletak di Kuala Lumpur, Malaysia.

PERKARA 2 KRITERIA KEANGGOTAAN, PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG

Persatuan Pandu Puteri Malaysia mentaati Prinsip Asas Kepanduan, yang berteraskan Persetiaan
dan Undang-Undang Asal, seperti yang diilhamkan oleh Pengasasnya, Robert Baden-Powell.
Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah keseluruhannya tadbir kendiri, bebas daripada sebarang
pertubuhan politik dan tidak akan terlibat dalam sebarang parti politik. Persatuan Pandu Puteri
Malaysia ialah organisasi yang tidak berasaskan keuntungan.

Setiap ahli digalakkan untuk melafaz Persetiaan dan Undang-Undang Persatuan Pandu Puteri
Malaysia.

Persetiaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah seperti yang berikut:

Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia dengan sedaya upaya: menunaikan
kewajipan saya kepada Tuhan, Raja, dan Negara saya Malaysia, menolong orang setiap masa, dan
mematuhi Undang-Undang Kepanduan.

Undang-Undang Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah seperti yang berikut:

1. Seorang Pandu Puteri boleh dipercayai


2. Seorang Pandu Puteri sentiasa taat dan setia
3. Seorang Pandu Puteri suka menolong orang lain
4. Seorang Pandu Puteri bersahabat dengan semua orang dan Pandu Puteri yang lain
5. Seorang Pandu Puteri sentiasa bersopan-santun
6. Seorang Pandu Puteri melindungi haiwan dan memelihara alam sekitar
7. Seorang Pandu Puteri sentiasa menurut perintah
8. Seorang Pandu Puteri bersemangat dan bergembira walaupun dalam kesulitan
9. Seorang Pandu Puteri sentiasa berjimat cermat
10. Seorang Pandu Puteri suci dalam fikiran, perkataan dan perbuatan

Diterima pada 30 haribulan Mei 2007 1


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

2.1 Kaedah
Kaedah dan program yang digunakan diambil daripada Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri
Sedunia, yang merangkumi:
i. Komitmen melalui Persetian dan Undang-Undang
ii. Perkembangan kendiri yang progresif
iii. Pembelajaran melalui perbuatan
iv. Kerjasama berpasukan menerusi Sistem Kumpulan dan latihan untuk kepimpinan
yang bertanggungjawab
v. Kerjasama aktif antara remaja dan orang dewasa
vi. Khidmat masyarakat
vii. Aktiviti luar
viii. Simbolisme

2.2 Keanggotaan
Keanggotaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah secara sukarela, dan terbuka kepada semua
kanak-kanak perempuan dan gadis tanpa membezakan agama, bangsa, kerakyatan atau keadaan
yang lain, dengan pembayaran yuran keanggotaan tahunan.

Keanggotaan merangkumi kategori-kategori yang berikut:

Ahli Aktif
Setiap Ahli Aktif perlu menjelaskan yuran keanggotaan atau yuran keanggotaan seumur hidup kepada
Persatuan Pandu Puteri Malaysia. USUL 13: Keanggotaan seumur hidup dibuka kepada dewasa
berumur 35 tahun ke atas dengan pembayaran yuran keanggotaan seumur hidup. Persatuan Pandu
Puteri Malaysia membayar kuota untuk setiap Ahli Aktif kepada Persatuan Pandu Puteri dan
Pengakap Puteri Sedunia.

Ahli-ahli aktif Persatuan Pandu Puteri Malaysia merangkumi:

Bahagian Kepanduan 5 25 tahun


Pandu Puteri Pra-Tunas 6 tahun ke bawah
Pandu Puteri Tunas 6 12 tahun
Pandu Puteri Remaja 12 15 tahun
Pandu Puteri Renjer 15 18 tahun
Pandu Puteri Kadet +18 tahun
Pandu Puteri Siswi +18 tahun
Pandu Puteri Dewasa +18 tahun

Bahagian Dewasa +18 tahun


Pemimpin Tidak Berwaran +18 tahun
Penolong Pemimpin +18 tahun
Pemimpin +21 Tahun
Jurulatih +24 tahun
Pesuruhjaya +24 tahun
Guild Mantan Pesuruhjaya +30 tahun
Guild Pandu Puteri Raja +18 tahun
Guild Trefoil +24 tahun

Ahli Tidak Aktif


Setiap Ahli Tidak Aktif perlu menjelaskan yuran keanggotaan kepada Persatuan Pandu Puteri
Malaysia tetapi Persatuan Pandu Puteri Malaysia tidak membayar kuota untuk setiap Ahli Tidak Aktif
kepada Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia.

Ahli-ahli Tidak Aktif Persatuan Pandu Puteri Malaysia merangkumi Ahli Aktif yang telah bersara
daripada keahlian yang aktif, atau lelaki dan perempuan dewasa, +18 tahun, yang telah mendaftar
sebagai Sukarelawan Pandu Puteri dan Sahabat Pandu Puteri yang berkehendak untuk dikaitkan
dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Sukarelawan Pandu Puteri dan Sahabat Pandu Puteri
menyumbang bantuan teknikal dalam bidang kewangan, perhubungan awam, projek-projek khidmat
dan pembangunan serta teknologi maklumat.

2 Diterima pada 30 haribulan Mei 2007


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Ahli Kehormat
Setiap Ahli Kehormat tidak perlu menjelaskan yuran keanggotaan kepada Persatuan Pandu Puteri
Malaysia, dan Persatuan Pandu Puteri Malaysia tidak menjelaskan bayaran kuota untuk setiap Ahli
Kehormat kepada Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia.

Ahli-Ahli Kehormat ialah ahli yang membantu untuk mempromosikan Persatuan Pandu Puteri
Malaysia, seperti Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia, kakitangan
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Belia dan Sukan, orang-orang awam yang terkenal dan
penting, serta individu-individu, termasuk Pesuruhjaya-Pesuruhjaya dan Pemimpin-Pemimpin yang
tidak lagi memegang waran.

Ahli-Ahli Kehormat tidak termasuk bekas Ketua Pesuruhjaya, bekas Ketua Pesuruhjaya Cawangan
dan bekas ahli Lembaga Eksekutif Kebangsaan, akan menjadi ahli Guild Mantan Pesuruhjaya, dan
Ahli Aktif Persatuan Pandu Puteri Malaysia, dengan jemputan.

Peletakan Jawatan dan Pembatalan Keanggotaan


Seseorang ahli boleh meletakkan jawatan daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia pada bila-bila
masa secara bertulis kepada Lembaga Eksekutif Kebangsaan, dan sekiranya mereka seorang
pemimpin atau pesuruhjaya, dengan memulangkan waran mereka. Hak istimewa dan kelebihan yang
diperoleh daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia dilepaskan dengan serta-merta dengan
peletakan jawatan tersebut.

Keanggotaan mana-mana ahli boleh dibatalkan sekiranya mereka tidak mematuhi keperluan-
keperluan yang termaktub dalam Perlembagaan ini.

Satu Court of Honour akan diwujudkan dan akan dianggotai oleh sekurang-kurangnya tiga orang ahli
yang terpilih, untuk mendengar dan membuat keputusan ke atas setiap rayuan terhadap pembatalan
keanggotaan. Keputusan daripada Court of Honour adalah muktamad.

PERKARA 3 TUJUAN DAN OBJEKTIF

Persatuan Pandu Puteri Malaysia merupakan Ahli Penuh Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap
Puteri Sedunia, Tujuan Persatuan Pandu Puteri Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan
di dalam Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia, iaitu.:

a) mempromosikan kepanduan, ke seluruh Malaysia, dengan tujuan memupuk perpaduan dan


meningkatkan persefahaman bersama berteraskan Prinsip-Prinsip Asas;
b) melebarkan sasaran Persatuan Pandu Puteri Malaysia untuk memberikan kepada kanak-
kanak perempuan dan gadis peluang-peluang latihan kendiri dalam perkembangan sifat dan
watak, kerakyatan yang bertanggungjawab dan khidmat di dalam komuniti sendiri dan dunia;
c) menggalakkan persahabatan antara kanak-kanak perempuan dan gadis berbilang kaum di
dalam Negara dan seluruh dunia;
d) untuk mempromosikan kepanduan secara aktif dan melibatkan gadis di bawah umur 30 tahun
dalam kedudukan pembuat keputusan di Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

PERKARA 4 LENCANA

Diterima pada 30 haribulan Mei 2007 3


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

USUL 8: Lencana Persatuan Pandu Puteri Malaysia mengandungi tiga kelopak dan bintang pecah
empat belas di tengah-tengahnya serta tertulis perkataan Persatuan Pandu Puteri Malaysia di dalam
bulatan di sekelilingnya bawahnya.

Semua hakcipta dan harta intelek ke atas Lencana (keseluruhan atau sebahagian daripadanya),
bersama dengan nama baik berkaitan dengannya dimiliki oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

Cawangan dan Daerah Persatuan Pandu Puteri Malaysia diberi kebenaran tidak eksklusif untuk
menggunakan Lencana sepanjang tempoh Keahlian tetapi tidak mempunyai hak ke atas Lencana.
Cawangan dan Daerah Persatuan Pandu Puteri Malaysia tidak dibenarkan memberikan kebenaran
kepada pihak lain untuk menggunakan Lencana tanpa kebenaran Lembaga Eksekutif Kebangsaan
melalui Ibu Pejabat Kebangsaan.

PERKARA 5 PENAUNG

Dengan perkenan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, maka Penaung Diraja Persatuan
Pandu Puteri Malaysia ialah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong.

Tugas-tugas dan tanggungjawab Penaung Diraja adalah seperti yang berikut:


- mengisytiharkan pembukaan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pandu Puteri Malaysia.
- menandatangani dan menganugerahkan setiap Sijil Pandu Puteri Raja.
- menyerikan acara-acara Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

PERKARA 6 LEMBAGA EKSEKUTIF

Lembaga eksekutif Persatuan Pandu Puteri Malaysia ialah Lembaga Eksekutif Kebangsaan dan
ditugaskan dengan pengendalian dan pengurusan Persatuan Pandu Puteri Malaysia antara
mesyuarat Majlis Kebangsaan.

Lembaga Eksekutif Kebangsaan bertanggungjawab kepada Majlis Kebangsaan. Oleh itu, Majlis
Kebangsaan mempunyai kuasa mutlak untuk menyuraikan Lembaga Eksekutif Kebangsaan jika
perlu.

6.1 Keahlian Lembaga Eksekutif Kebangsaan


Lembaga Eksekutif Kebangsaan terdiri daripada Pegawai-Pegawai yang berikut:

Yang Dipertua
Timbalan Yang Dipertua
Ketua Pesuruhjaya
Setiausaha Kehormat
Bendahari Kehormat

6 Pesuruhjaya Bahagian Kebangsaan


1. Pesuruhjaya Pandu Puteri Tunas
2. Pesuruhjaya Pandu Puteri Remaja
3. Pesuruhjaya Pandu Puteri Renjer
4. Pesuruhjaya Pandu Puteri Kadet
5. Pesuruhjaya Kelab Pandu Puteri
6. Pesuruhjaya Guild Kepanduan

6 Pesuruhjaya Perkembangan Kebangsaan


1. Pesuruhjaya Antarabangsa
2. Pesuruhjaya Program & Latihan
3. Pesuruhjaya Kewangan (Kewangan dan Dana)
4. Pesuruhjaya Keahlian
5. Pesuruhjaya Perhubungan dengan Masyarakat
6. Pesuruhjaya Struktur dan Pengurusan

4 Diterima pada 30 haribulan Mei 2007


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

USUL 7: Ketua Eksekutif Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan ahli ex officio yang dilantik dari semasa
ke semasa

6.2 Tempoh Jawatan dan Kriteria Pemilihan


Jawatan-jawatan di atas dipenuhi melalui pemilihan yang akan berlangsung pada Mesyuarat Agung
Tahunan Majlis Kebangsaan. Seorang Ahli Aktif perlu dicalonkan sebagai calon untuk jawatan yang
tertentu. Setiap pencalonan memerlukan seorang pencadang dan dua penyokong, yang terdiri
daripada Ahli-Ahli Aktif Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

Yang Dipertua Yang Dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia


ialah isteri Perdana Menteri Malaysia. Sekiranya
Perdana Menteri Malaysia seorang wanita, maka
Yang Dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia
ialah Perdana Menteri Malaysia.

Timbalan Yang Dipertua USUL 2: Calon yang dipilih sebagai Timbalan Yang
Dipertua akan memegang jawatan tersebut untuk
tempoh tiga tahun. Apabila tempoh tersebut
berakhir, calon boleh terus dipilih sebagai Timbalan
Yang Dipertua untuk tempoh tiga tahun
selanjutnya, tanpa had tempoh keseluruhannya.

Ketua Pesuruhjaya Calon yang dipilih sebagai Ketua Pesuruhjaya


akan memegang jawatan untuk tempoh lima tahun.
Tempoh tersebut tidak boleh disambung
selanjutnya.

Setiausaha Kehormat Calon-calon yang dipilih sebagai Setiausaha


Bendahari Kehormat Kehormat, Bendahari Kehormat, Pesuruhjaya-
6 Pesuruhjaya Bahagian Kebangsaan: Pesuruhjaya Bahagian Kebangsaan dan
1. Pesuruhjaya Pandu Puteri Tunas Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Perkembangan
2. Pesuruhjaya Pandu Puteri Remaja Kebangsaan akan memegang jawatan untuk
3. Pesuruhjaya Pandu Puteri Renjer tempoh tiga tahun. Calon-calon tersebut boleh
4. Pesuruhjaya Pandu Puteri Kadet terus dipilih untuk tempoh tiga tahun selanjutnya,
5. Pesuruhjaya Kelab Pandu Puteri sehingga had tempoh maksimum enam tahun
6. Pesuruhjaya Guild Kepanduan keseluruhannya.

6 Pesuruhjaya Perkembangan Kebangsaan:


1. Pesuruhjaya Antarabangsa
2. Pesuruhjaya Program & Latihan
3. Pesuruhjaya Kewangan (Kewangan dan Dana)
4. Pesuruhjaya Keahlian
5. Pesuruhjaya Perhubungan dengan Masyarakat
6. Pesuruhjaya Struktur dan Pengurusan

Ketua Eksekutif Ibu Pejabat Kebangsaan Ketua Eksekutif ialah staf yang dibayar gaji,
Persatuan Pandu Puteri Malaysia diambil kerja dan bertanggungjawab kepada
Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

Demi memastikan kesemua jawatan Pegawai tidak diperbaharui atau digantikan pada waktu yang
sama, dan seandainya Majlis Kebangsaan bersidang sekali setiap tahun, Lembaga Eksekutif
Kebangsaan harus memastikan bahawa tidak lebih daripada satu pertiga jawatan akan dipilih pada
setiap Mesyuarat Agung Tahunan Majlis Kebangsaan.

Sekiranya terdapat jawatan yang tidak dipenuhi, seorang timbalan pegawai perlu dilantik, yang akan
memegang jawatan tersebut sehingga mesyuarat Majlis Kebangsaan tahun berikutnya, di mana
pemilihan yang baru akan diadakan. Calon baru tersebut akan dipilih untuk memegang jawatan bagi
tempoh tiga (3) tahun sepenuhnya.

Diterima pada 30 haribulan Mei 2007 5


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

USUL 3: Sekiranya berkemungkinan, Lembaga Eksekutif Kebangsaan perlu dianggotai oleh Pegawai
di dalam kumpulan umur berikut: 30% di bawah umur 35 tahun, 40% di antara umur 35 hingga 60
tahun, and 30% di atas umur 60 tahun.

USUL 1: Ketua Eksekutif Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah merupakan ahli ex officio
Lembaga Eksekutif Kebangsaan. Ketua Eksekutif Persatuan Pandu Puteri Malaysia
bertanggungjawab kepada Lembaga Eksekutif Kebangsaan di dalam pengurusan dan pentadbiran
Ibu Pejabat Kebangsaan dan di atas perlaksanaan tugas yang ditetapkan dari semasa ke semasa
oleh Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

USUL 7: Lembaga Eksekutif Kebangsaan diberi kuasa untuk melantik ahli ex officio tambahan
kepada Lembaga Eksekutif Kebangsaan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

6.3 Kekerapan Mesyuarat


Mesyuarat akan diadakan sekali setiap tiga bulan.

Lembaga Eksekutif Kebangsaan akan dipengerusikan oleh Ketua Pesuruhjaya. Timbalan Ketua
Pesuruhjaya akan dilantik sebagai pengerusi semasa ketiadaan Ketua Pesuruhjaya. Sekiranya
Timbalan Ketua Pesuruhjaya juga tidak hadir, ahli-ahli yang hadir akan melantik salah seorang
daripada mereka untuk mempengerusikan mesyuarat tersebut.

6.4 Korum and Kuasa Pengundian


Mesyuarat-mesyuarat Lembaga Eksekutif Kebangsaan adalah sah di sisi undang-undang apabila
korum dua pertiga daripada ahli yang mengundi hadir.

Apabila sesuatu mesyuarat dipanggil, sekiranya korum tidak diperoleh, mesyuarat tersebut akan
ditunda ke satu tarikh dua (2) minggu daripada tarikh asal, dan bilangan ahli mengundi yang hadir
akan diterima sebagai satu korum, iaitu semua keputusan yang dicapai akan diambil kira sebagai
sah.

Keputusan akan diambil melalui undi majoriti (setengah campur satu undi daripada jumlah
keseluruhan ahli mengundi yang hadir). Keputusan ke atas usul-usul yang dibawa kepada Majlis
Kebangsaan, pindaan ke atas Perlembagaan dan Undang-Undang Kecil, dan pembubaran Persatuan
Pandu Puteri Malaysia memerlukan dua pertiga undi majoriti.

Satu Mesyuarat Agung Luar Biasa boleh dipanggil oleh sekurang-kurangnya satu pertiga daripada
keahlian Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

6.5 Tugas-Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Eksekutif Kebangsaan


Tugas-tugas dan tanggungjawab Lembaga Eksekutif Kebangsaan ialah:

i. bertindak bagi pihak Majlis Kebangsaan antara mesyuarat badan perundangan;


ii. bertanggungjawab atas pengurusan hari ke hari Persatuan Pandu Puteri Malaysia untuk
memastikan pencapaian yang baik;
iii. menetapkan objektif-objektif, mengkaji semula, meluluskan dan memimpin strategi dan
perancangan, merangka belanjawan dan mengawasi pelaksanaan aktiviti;
iv. memastikan dan menyelia pengurusan sumber manusia, pemilihan kakitangan dan
pemampasan, pengawasan pelaksanaan tugas personel utama, perancangan pewarisan,
dan program latihan terancang;
v. menghasilkan dan melaksanakan program-program untuk komunikasi yang berkesan
dengan orang awam;
vi. mengkaji kecukupan dan integriti sistem laporan perakaunan dan kewangan, sistem
kawalan dalaman, audit dalaman dan sistem untuk mengawasi risiko, kawalan kewangan
dan pematuhan dengan undang-undang dan peraturan Persatuan Pandu Puteri
Malaysia;
vii. mencalonkan Ketua Pesuruhjaya.
viii. USUL 7: melantik Ketua Eksekutif Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

USUL 11: PERKARA 7 PEGAWAI-PEGAWAI

6 Diterima pada 30 haribulan Mei 2007


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

PERKARA 78 BADAN UNDANGAN

Badan undangan Persatuan Pandu Puteri Malaysia ialah Majlis Kebangsaan. Majlis Kebangsaan
mempunyai kuasa muktamad dalam membuat keputusan dan penggubalan polisi Persatuan Pandu
Puteri Malaysia, walaupun antara mesyuarat, tanggungjawab ini boleh diturunkan kepada Lembaga
Eksekutif Kebangsaan.

78.1. Keanggotaan Majlis Kebangsaan


Setiap Cawangan dibenarkan menghantar sepuluh (10) wakil untuk hadir dan mengundi di Majlis
Kebangsaan. Kesepuluh (10) wakil tersebut perlu terdiri daripada Ahli-Ahli Aktif yang berumur 18
tahun ke atas. USUL 3: TigaSatu (31) daripada sepuluh wakil tersebut harus berumur di antara 18
3530 tahun.

Setiap Cawangan dibenarkan juga menghantar seorang Sukarelawan Pandu Puteri, seorang Sahabat
Pandu Puteri dan seorang Ahli Kehormat untuk hadir tetapi mereka tidak akan dibenarkan mengundi.

Keanggotaan Majlis Kebangsaan merangkumi:

Pegawai-pegawai Lembaga Eksekutif Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua, Ketua


Kebangsaan juga merupakan ahli Majlis Pesuruhjaya, Setiausaha Kehormat, Bendahari
Kebangsaan Kehormat, enam (6) Pesuruhjaya Bahagian
Kebangsaan dan enam (6) Pesuruhjaya
Perkembangan Kebangsaan dibenarkan
mengundi. Jumlah undian sebanyak tujuh belas
(17) undi.
USUL 7: Ketua Eksekutif Persatuan Pandu Puteri Tiada hak untuk mengundi.
Malaysia dan semua ahli ex officio yang dilantik
dari semasa ke semasa
Wakil Cawangan USUL 9: 13 wakil daripada setiap 1615
Cawangan. 10 wakil dibenarkan mengundi.
Jumlah undian sebanyak satu ratus enam lima
puluh (160150) undi.
USUL 10: Majlis Kejurulatihan 10 wakil daripada Majlis Kejurilatihan.
Guild Pandu Puteri Raja 1 wakil daripada setiap 14 Cawangan
dibenarkan mengundi. Jumlah undian sebanyak
empat belas (14) undi.
Guild Trefoil 1 wakil daripada setiap 14 Cawangan
dibenarkan mengundi. Jumlah undian sebanyak
empat belas (14) undi.
Guild Mantan Pesuruhjaya Setiap ahli yang hadir dibenarkan mengundi.
Wakil Kelab Pandu Puteri Dibenarkan mengundi.
Ahli-Ahli Kehormat: Ketua Pesuruhjaya Tiada hak untuk mengundi.
Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia, staf
Persatuan Pandu Puteri Malaysia, kakitangan
Kementerian Pelajaran & Kementerian Belia &
Sukan

78.2 Tempoh Jawatan dan Kriteria Pemilihan


Ahli Aktif akan dilantik atau dipilih oleh badan yang mereka wakili untuk hadir dan mengundi di Majlis
Kebangsaan selama satu tahun. Tempoh jawatan ini boleh disambung.

Jawatan yang tidak dipenuhi akan dibiarkan kosong, sehingga mesyuarat Majlis Kebangsaan tahun
berikutnya, iaitu pemilihan yang baharu akan berlangsung. Kekosongan ini tidak seharusnya
dibenarkan berpanjangan lebih setahun dari tarikh jawatan tersebut dikosongkan.

78.3 Kekerapan Mesyuarat


Majlis Kebangsaan akan bersidang dalam Mesyuarat Agung Tahunan pada setiap tahun tidak lewat
dari tarikh 30 Jun.

Diterima pada 30 haribulan Mei 2007 7


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Satu Mesyuarat Agung Luar Biasa Majlis Kebangsaan boleh dipanggil melalui permintaan daripada
satu perlima daripada ahli Majlis Kebangsaan. Permintaan ini harus dibuat secara bertulis kepada
Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

Majlis Kebangsaan akan dipengerusikan oleh Yang Dipertua. Timbalan Yang Dipertua akan dilantik
sebagai pengerusi semasa ketiadaan Yang Dipertua. Sekiranya Timbalan Yang Dipertua juga tidak
hadir, ahli-ahli yang hadir akan melantik salah seorang daripada mereka untuk mempengerusikan
mesyuarat tersebut.

78.4 Korum and Kuasa Pengundian


Korum akan dicapai apabila terdapat kehadiran daripada separuh, campur satu daripada jumlah ahli
yang mengundi.

Apabila sesuatu mesyuarat dipanggil, sekiranya korum tidak diperoleh, mesyuarat tersebut akan
ditunda ke satu tarikh satu bulan dari tarikh asal mesyuarat yang dipanggil tersebut. Sekiranya korum
tidak dicapai pada mesyuarat yang ditunda ini, mesyuarat ini tetap akan dijalankan dengan bilangan
ahli yang hadir, dan bilangan ahli mengundi yang hadir akan diterima sebagai satu korum, iaitu semua
keputusan yang dicapai akan diambil kira sebagai sah.

Keputusan akan diambil melalui undi majoriti (setengah campur satu undi daripada jumlah
keseluruhan ahli mengundi yang hadir). Keputusan ke atas hal-hal kewangan, pindaan ke atas
Perlembagaan dan Undang-Undang Kecil, dan pembubaran Persatuan Pandu Puteri Malaysia
memerlukan dua pertiga undi majoriti.

USUL 4: Hak untuk mengundi di Majlis Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luar Biasa Majlis
Kebangsaan akan ditarik balik daripada mana-mana Cawangan Persatuan yang gagal membayar
yuran keanggotaan bagi tahun kewangan sebelum setiap Mesyuarat Agung Tahunan pada tahun
tersebut, melainkan permintaan untuk menangguhkan pembayaran telah diluluskan oleh Lembaga
Eksekutif Kebangsaan.

78.5 Tugas-Tugas dan Tanggungjawab Majlis Kebangsaan


Tugas-tugas dan tanggungjawab Majlis Kebangsaan adalah seperti yang berikut:
i. Memajukan Tujuan dan objektif-objektif Persatuan Pandu Puteri Malaysia;
ii. Menetapkan polisi dan hala tuju Persatuan Pandu Puteri Malaysia;
iii. Memperoleh pelbagai pandangan daripada Ahli Aktif dan Ahli Tidak Aktif tentang isu-isu
penting;
iv. Melantik juruaudit untuk mengaudit kunci kira-kira dan akaun-akaun tahunan Persatuan
Pandu Puteri Malaysia tahunan secara bebas dan menerima laporan kewangan dan
laporan tahunan;
v. Memilih atau memberi persetujuan ke atas perlantikan ke Lembaga Eksekutif
Kebangsaan
vi. Mendengar dan membuat keputusan ke atas permintaan untuk menarik balik waran-
waran Ketua Pesuruhjaya dan Timbalan Ketua Pesuruhjaya;
vii. Membuat pindaan ke atas Perlembagaan dan Undang-Undang Kecil ini;
viii. Menerima dan meluluskan Perlembagaan Cawangan dan pindaan-pindaan susulan;
ix. Membuat keputusan ke atas pembubaran Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Perkara-perkara lain boleh diperdengarkan, dan diundi sekiranya perlu, di Majlis Kebangsaan,
dengan undi majoriti ahli-ahli Majlis Kebangsaan.

PERKARA 89 KEWANGAN

Dana Persatuan Pandu Puteri Malaysia diperoleh daripada:

i. kuota tahunan yang dijelaskan oleh Ahli, dengan jumlah yang ditetapkan oleh Majlis
Kebangsaan.
ii. derma, sumbangan, yuran, pencarian dana, pusaka, harta peninggalan atau sumber dan
pendapatan daripada pelaburan.

8 Diterima pada 30 haribulan Mei 2007


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Dana akan digunakan semata-mata untuk melanjutkan Tujuan Persatuan Pandu Puteri Malaysia
selaras dengan polisi dan perancangan kewangan di mesyuarat Majlis Kebangsaan. Semua harta
dan sumber ialah hak Persatuan Pandu Puteri Malaysia atau Persatuan Cawangan dan tidak kepada
mana-mana ahli individu atau kumpulan ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Harta dan sumber
yang dimiliki Persatuan Cawangan akan diuruskan oleh Pemegang Amanah masing-masing.

Harta dan harta tanah yang dimiliki oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia diuruskan oleh
jawatankuasa pengurusan, tetapi keputusan jangka panjang tentang penjualan atau pembiayaan
harta tersebut harus dibuat oleh Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

Sukarelawan tidak akan dibayar untuk menjalankan tanggungjawab mereka, tetapi dibenarkan
menerima wang perbelanjaan sekiranya dipersetujui oleh Majlis Kebangsaan.

Semua akaun bank yang dimiliki oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia harus mempunyai dua
penandatangan yang diberikan kuasa untuk setiap transaksi, iaitu salah seorang daripada
penandatangan itu ialah Bendahari Kehormat.

Jawatankuasa Kewangan, yang dipengerusikan oleh Bendahari Kehormat akan mentadbirkan dana
Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

USUL 5: Bendahari Kehormat akan menyediakan Penyata Kewangan Tahunan tidak lewat dari tarikh
14 Mei30 Mac setiap tahun. Audit bebas akan dikendalikan setiap tahun kewangan dan kunci kira-kira
serta akaun-akaun gabungan akan diperlihatkan kepada Majlis Kebangsaan untuk diluluskan. Tahun
kewangan Persatuan Pandu Puteri Malaysia bermula pada I Januari hingga ke 31 Disember.

PERKARA 910 CAWANGAN PERSATUAN

Cawangan Persatuan terdiri daripada:

i. Negeri-negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis,
Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu.
ii. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya.
iii. USUL 9: Maktab Rendah Sains Mara.
iv. Kampus/Ibu Pejabat utama Institut Pengajian Tinggi.

Lembaga Eksekutif Kebangsaan mempunyai kuasa untuk menentukan Cawangan Persatuan, dan
isu-isu sokongan akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Kecil.

Setiap Cawangan Persatuan mempunyai Perlembagaan Cawangan, yang selari dengan


Perlembagaan ini. Sekiranya terdapat perkara yang tidak konsisten antara Perlembagaan Cawangan
dan Perlembagaan ini, Perlembagaan ini akan mengatasi Perlembagaan Cawangan, namun setiap
Cawangan Persatuan diberikan kuasa untuk mengkoordinasi polisi-polisi dan peraturan-peraturan
Cawangan berkait dengan komposisi Lembaga Eksekutif Cawangan, tempoh jawatan pegawai-
pegawainya, dan mana-mana perkara yang dibenarkan oleh Lembaga Eksekutif Kebangsaan. Setiap
Perlembagaan Cawangan akan dibentangkan kepada Lembaga Eksekutif Kebangsaan untuk
diluluskan.

Setiap Cawangan dibenarkan mencalon wakil untuk menghadiri Majlis Kebangsaan untuk tempoh
yang ditetapkan. Setiap Cawangan dibenarkan membuat pencalonan untuk pemilihan Pegawai
Lembaga Eksekutif Kebangsaan.

PERKARA 101 PINDAAN KE ATAS PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG KECIL

Perlembagaan dan Undang-Undang Kecil ini boleh dipinda di mesyuarat Majlis Kebangsaan melalui
undian dua-pertiga daripada ahli-ahli yang hadir.

USUL 6: Pindaan boleh dicadangkan oleh mana-mana ahli Majlis Kebangsaan atau Lembaga
Eksekutif Kebangsaan pada bila-bila masa. Pindaan perlu diedarkan kepada ahli-ahli Majlis

Diterima pada 30 haribulan Mei 2007 9


Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia

Kebangsaan empat belasdua puluh satu (1421) hari bekerja sebelum tarikh mesyuarat Majlis
Kebangsaan.

PERKARA 112 PEMBUBARAN PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA

Pembubaran Persatuan Pandu Puteri Malaysia hanya akan berlangsung melalui satu Mesyuarat
Agung Luar Biasa Majlis Kebangsaan yang diadakan untuk tujuan ini. Korum untuk mesyuarat ini
ialah dua pertiga daripada ahli Majlis Kebangsaan. Cadangan untuk pembubaran harus disokong oleh
dua pertiga undi majoriti daripada ahli-ahli yang hadir.

Setelah Persatuan Pandu Puteri Malaysia dibubarkan, sekiranya masih terdapat dana atau aset
selepas semua hutang dan liabiliti dijelaskan, dana atau aset tersebut harus diagihkan sepertimana
yang dipersetujui di Mesyuarat Agung Luar Biasa Majlis Kebangsaan, iaitu pengundian untuk
pembubaran telah berlangsung. Organisasi yang menerima dana atau aset tersebut harus
mempunyai tujuan-tujuan yang sama dengan Persatuan Pandu Puteri Malaysia.

Perlembagaan ini berkuat kuasa pada 24 September 2005, dan diterima oleh Majlis Kebangsaan
pada 9 Jun 2006 dan disemak pada 30 Mei 2007.

10 Diterima pada 30 haribulan Mei 2007