You are on page 1of 13

SULIT 3756/t & 3756/2

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA


I.IEGERI SEMBILAN

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAII 5


SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN 2016

PRINSIP PERAKAUNAN

I(ERTASl&KERTAS2

PERATURAN PEMARKAHAN

{INTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

A}{ARAN

Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta MPSM Negeri


Sembilan. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan
sahaja. Sebarang maklumat yang terkandung dalam peraturan
pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan
pemarkahan ini tidak boleh diterbitkan dalam apa-apabentuk media.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi i3 halaman bercetak. 3 halaman tidak bercetak.

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 o 2016 Hak Cipta MpSM Negeri Sembilau SULIT
Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online
SULIT 37s6lt &37s6t2

KERTAS I

1 C 71 B

2 B 22 C

3 B 23 D
4 I) 24 D
5 C 25 D
6 C 26 B

1 D 21 A
8 C 28 C

9 A 29 C

t0 C 30 B

ll B 3l D

I2 A 32 B

l3 A 33 B
l4 B 34 B
l5 A 35 C

l6 C 36 B
ti B 3l C

l8 A 38 D

t9 C 39 A
20 B 40 A

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 @ 2016 Hak Cipta MpSM Ncgcri Sembitan SULIT

Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online


SULIT 37s611 & 37s6t2

KBITTAS 2

(a) Debit Akaun Lori/ Akaun Kenderaan [1 rnarkah]


lftedit : Akaun Modal I markah]

(b) i. Kos sejarah I rnarkah]


ii. Usaha yang bederusan I rnarkah]

(c) RM RM
Stok awal/stok pada I Julai 2015 12 250
Belian 24 190
(-) Pulangan Belian 840
23 350
Kos Balang untuk Dijual
(-) Stok akhiri stok pada 30 Jun 2015
Kos Jualan ll + loFl
I OF mesti ada stok awal, belian dan stok akhiL

(d) RM2 592 * (RM2 592 x 5%) atau I m

:RM2 462"40
[2 rnarkah]

Nota: Jawapan kepada 2 titik perpuluhan

(e) l. - Membuat pelaburan I markah]


Membeli asct bukan semasa
Memperbesarkan pemiagaarr
Buka cawangan baru
* 1-erima jalvapan yang munasabah

ii. - Cek I nrarkah]


- Wang Pos
- Kirirnan Wang
- DrafBank
* Mana-mana satu di atas

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 o 20i6 IIak Cipra MPSM Negeri Seobilan
SULIT
Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online
SULIT 37s6/t & 37s6t2

2(.a)
Perkongsian Rizsha
--_ Peltyata Pendapatan bagi tahurr berakh ir 3 I Disern ber 20 I 5
RM RM RM
Jualan 94 200
- Diskaun diberi I 200_
93 000
Tolak: Kos Jualan
Stok I Januari 2015 5 700
Belian (51 900-l 500) 50 400 (l)
- Diskaun diterirna I 320
49 080
+ Angkutan masuk 900 49 980
Kos baraug untuk dijual 55 680
- Stok 3 I Disember 201 4 5 322
Kos Jualan s0 358 loF
(Jntung kasar 42642 (r)
- Kadar bayaran (3 375+500) 3 81s (1)
lltsurans I e60 (l)
Susut nilai kenderaan (30 400 x l0%) 3 040 (r)
Faedah atas pinjarnarr (7 500 x 8% x 6/12) 300 (t)
Gaii 5 135 l4 310
Urrturrg bersilr 28332 (l)
+ Faedalr atas ambilan
Rizman (2 350 x 8oh) r88
Misha (l 500 x8ohx3ll2 ) 30 (1) 218
28 550
- Faedah atas modal
Riznran (30 000 x 5%) 1500 I
Misha (20 000 x 5o/o) I ooo i(1)
2 500
26 0s0
Gaji : Rizman 4 000
Mislra 4 000 i,,, 8 000
t8 050
Kongsi untung
Rizman (18 050 x 315) r0 830
Misha (18050x2/5) 7 220 10F
lB 050

Nota:
[ 2 markah]

Pettyata Pendapatan mesti mula dengan JUALAN. Jika tidak. abaikan butiran sebelum Jualan.
IOF (Kos jualan) - rnesti ada stok awal, belian dan stok akhir
1OF (Kongsi urrturrg) rnesti ada jalan kerja

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 o 2016 Hak Cipta MpSM Negcri Sembilan SULIT

Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online


SULIT 3756tL & 37s6t2

2(b)
Akaun Senrasa
Butiran Riznran Misha Butiran Riznian Misha
Arnbilan 2350 I 500 Baki b/b 5 300 4 900

Faedah atas 188 30 Faedah atas I s00 1 000 I for'


ambilan tnodal all
Bakih/b 16 692 t2 090 roF Kongsi untung l0 830 7 220 IOF
Syarat I{uj uk
ada b/b (a)
Caji I 500 s00 (l) for
borh
Faedah atas r00 (l)
pinlaman

t9 230 13 620 l9 230 l.l 620


Bakib/b 16 692 12 090

[5 markahl

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 o 7-0i6 Hak Cipra MpSM Negeri Sembilan
SULIT
Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online
SULIT 37s6t1 & 37s6t2

2(c)

Perkorrgsian Rizsha
I(unci Kira-kira pada 3l Disember 2015
RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 30 400
Tolak : SusLrt Nilai Terkurnpul Kenderaan 3 040
27 360 (r)
Premis 41 200
68 560
Aset Semasa
Stok Aklrir 5 322
Penghutang l0 550
Bank 8 s00
Tunai 1 i00
hrsurans terdalrulu 200 (1)
2s 872 (1OF)
Tolak : Liabiliti Semasa
Pemiutang 7 6s0
Kadar bayaran terakru 500 (l)
8 150
Modal kerja 17 722 (rOF)
86 282
Ekuiti Pemilik
Modal
Rizrnan 30 000
Misya 20 000
50 000 (1)

Akaun Selnasa
Rizman
Misya
28 182
78 782
Liabiliti Bukan Semasa
Pinjaman Rizman 7 500 (l)
86 282

[8 markah]

1OF - syarat tiada butiran asing


Ak. Semasa - ru.iuk baki b/b
Modal l<erja - mesti ada butiran untuk dapat IOF

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 O 2016 Hak Cipta MpSM Neseri Sembilan SULIT

Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online


SULIT s7s6n &37s6t2

j(a)
(i)
2015 RM 2015 t{M
Jan I Baki b/b 6 310 Dis 3l Bank 5 130 llml
I-lutang [apuk 640 Inr]
6 310 6 370

( ii)

201 5 201 s
Dis 3l Bank 8 360 Jan I Baki b/b 5 860
Baki h/b s 060 Dis 3l Belian 7 560
t3 420 t3 420
20i6
Jan 1 Baki b/b 5 060

(ii i)
Akaun Kadar ba
2015 2015
Dis 3l Bank Jan i Baki b/b 400 [ur]
Dis 31 Untung Rugi 900 [ lm]
I 300

(iv)
Akauu Perabot

Baki b/b 3 000 Untung Rugi 400 IIm]


Baki h/b 2 600 !nrl
3 000 3 000
2016
Jan I Baki b/b 2 600
[8 markah]

3756/l & 375612 [Lihat halaman sebelah


@ 2016 HBk Cipta MpSM Negen Sembiran
SULIT
Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online
SULIT 37s6n & 3756t2

(v) Penyata Pendapatan bagi talrun berakhir 3l Disember 201 5

Jualan 25 450

Tolak: Kos_iualan
Stok Au,al I 840
Belian (7 560 + l0 800 * 300) rB 060 uoFl
t9 900
- Stok Akhir 2 490
Kos.iualan t] 410
IJntung kasar 8 040
-l- l(omisen diterima
I 000
9 040
- Gaji pekerja (2 100 + 500) 2640 (i)
l(adar bayaran 900 [ OF] rujuk 3(iii)
I lutang lapuk 640 [IOFI mjuk 3(i)
Susut nilai perabot (3000 - 2600) 400 (l)
Sustrt nilai kenderaan (12200 x 10%o) | 220
5 760
Untuug bersih
_l2qql])_
[6 markah]

(vi)
Kunci K ira-kira pada I I Disernber 201 5

Asct Bukan Semasa


Kerrderaan 12 200
-Susut NilaiTerkurnpul Kenderaan 1 220 l0 980
Perabot 2 600
t: seo 1r;
Aset Semasa
Stok Akhir 2 490
Bank ( 2850 + 32t80 *22780) 12 250 [lOF]
t4 740

-LiabilitiSemasa
Perniutang s 060 ! oFl rt!Lrk 3(ii)
GajiTerakru 500 5 s60
Modal Ker-ia 9 r80 iloFl
22 160

Ekuiti Pemilik
Modal 20 000
+ Llntung Bersih 3 280 tI OFI
2]2so
-Ambilan (300 + 220) 520 (1)
zz lso

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 @ 2016 rlak Cipra MpSM Negeri Sembilan SULIT

Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online


SULIT 3756n &37s6t2

Akaun Yuran
201 .5 RM 2015 RM
Jan I Baki b/b 350 Jan 1 Baki bib 100
Dis 3l Pendapatau dan 8e20 (r) Dis 3l Bank 8 860 (t)
Pelbelanjaan Yulan lapLrk rs0 (l)
Baki h/b r60 Baki h/b 320

9 430 9 430
2016 2016
Jan I b/b 320 (1) Jan I b/b i60 (r )

[5 markah]

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 a 2016 Hak Cipta MpSM Negeri Senbilan SULIT
Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online
SULIT t0 3756n & 37s6/2

a@)

OilVenture Enterprise
Kos Perrgeluararr i talrun beraklrir 30 Jun 201(r
RM
Kos Balran Langsung:
Stok Awal Bahan Langsung r1 880
+ Belian Bahan l,angsung 122 309
134 I 89 (1)
- Stok Akhir Bahan l-angsung
Kos Bahan Langsung Dlgunakan
_ 10310
123 819 FoFl
Kos Buruh Langsung:
Upah buruh langsung (45 I 85 + 3830) 49 0t5
Kos Prirna
il+loFl
n2 894 (l)
Kos overhed
Belanja Alat Kecil (3950 +4510 - 2670) s 790 (l+loF)
Susut rrilai loji dan rnesin (146 200 xl0% ) 14 620 (1)
Belanja mernbaiki [o.ii darr mesin (18700 - 2860 ) r s 840 (1)
Belarrja kenderaan (14 648 x 50%) 7 324 (r)
Kadar bayararr (25 240 x70%) 17 668 (r)
Insurans (27 870 x70%) le sOe (t)
Sew'a (39 250 x70%) 21 4ts (1)
Upah tak langsung 9 840
1r8066 1()F
290 960
Tarnbah: Keqja dalaln ploses au,al (t)
_ __-_g_!ts
291 tt5
l'olak: Kerja dalarr proses akhir t9 225 (l)
Kos Pengcluaran 277 890 (l )

[ 7 rnar-kah]

4(b)

Oil Venture Enterprise


Perrvata Perd r bagi tahuu berakhir 30 Jun 201 6
RM
Jualarr
Stok awal baraug siap 25 682
Kos peugeluaran u7 8e0 (l oF)
303 s72
Tolak: Stok akhir barang siap 28 380
Kos jualan baraug siap 27s t92 (l OF)
Untung kasar 4e 808 (l)

[3 matkah]

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 @ 2016 Hak Cipta MpSM Negeri Sembilan SULIT

Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online


SI]LIT 1l 37s6n & 3756t2

s(aXi)
Tahun Dividen Saham Keutarnaau Dividen Saharn Biasa
2013 (500 000 x RM2) x 6/100 RM96 000 - RM60 000
: RM 60 000 il) : RM36 000 (r)
2014 RM52 000 (t) Tiada (I )

20t5 RM8 000 + RM60 000 RM80 000-RM68 000


:RM68 000 ilFloi;l :I{Ml2 000 il+1gP
I OF - Ru.iuk ju,pn 2014 IOF - Rujuk jrvpn dividen [B markah]
S.Keutamaan 2015

(ii)
RM36 000 x 100 atau I
RMr 200 000
:3% 2 [2 markah]

s(b) (i) Untung kasar Jualau --Kos Jualan ataufl)


RM84 000 - (RM8 700 + RM6s 600 - RM9300) (r)
RMu4 000 - RM65 000
RMr9 000 (2)

(ii) Tokokan Untung_fu4541 x 100 atau (l)


Kos Jualar
R\4 19 rQQ0 x t00 (1)
RM6s 000 rLriuk (i)
29.23% (2)

(iii) Kadar pusing ganti stok Kos_iualan atau(I)


Stok purata
RM65 000 (l)
(RM8 700+ RM9 300) + l Ruluk (i)
7 22kali (2)

(iv) Pulangan atas nodal Untung bersilr x 100 atau ( t)


Modalawal
ItMl9 000::lQOx 100 (i)
RM46 000
44.22 yo (2)

[Lihat halaman sebelah


375611 & 3756i2 G 2016 Hak Cipta MpSM Negeri Sembilan
SULIT
Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online
SULIT l2 3756/t & 37s6t2

(v) Nisbalr Sernasa AScI$Aaig atau (l)


Liabiliti senrasa
RM9 300 + RM4 800 + 5 400 ( l)
RI\46 500
- rr, (2)
I l0 markah]

6(a) Kedai Dobi Mesra


Belaniawan l'unai Baci
aqr l-isa Bulan BeraklrirrrilMac20
l rga Ltutan
Butir Januari Februari Mac
RM RM RM

Baki b/b / awal 2800 fi 6 800 I loFt 8 440 nOFt


Penerimaan
Jualan 10600 9 540 8 s86 (1)

Jumlah Penerimaan 10600 9 540 8 586

Penrbayaran
Belian 2 70A 3 000 3 300 (l)
Penriutang I 600 1 800 2 000 (r)
GajiPekerja I 800 2 500 2 s00 (t)
Kadar bayaralr 500 600 120 (r)

Jumlah Pembayaran 6 600 I 900 8 520


Lebihan/Kurangan 4 000 I 640 66 lloFt
Baki h/b / akhir 6 800 8 440 8s06 fi)

II0 markah]

Nota:
o lrn - jika sernua angka bagi setiap butiran betul
. Tidak teri'ra lebihan/kurangan jika ada butirau asing - komputer

[Lihat halaman sebelah


375611 & 375612 o 2016 Hak cipta MpSM Negeri Sembitan
SULIT

Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online


SULIT l3 37s6tL & 37s6/2

6(b)
Akaun Bank
2016 RM 20t6 RM
Jan I Baki b/b r6 000 Jan l0 Arnbilan 600 [Ini]
3 J ualau 800 [ l rn] l5 Kedai t.aili 3600 [1m]

Butik l-lasliza
2016
Jan I Baki b/b
23 Jualau

Kedai Laili
2016 RM
Jar l 5 Bank 3 600 Irn]
Diskaun diterir-na 400

Akaurr Jualan
2016 RM
Jan 3 Bank 800 [i m]
23 Butik Hasliza 2 000 fl nrl

Akaun Ambilan
RM RM
600 ll ml

Diskaun Diterinta
2016 RM
Jan l5 Kedai L.aili 400 Iml

l0 markah l

a Abaikan talikh
a Abaikan baki h/b dan b/b
a l'idak terirna butirarr pelbagai penghLrrang dan petbagai pemiutang

PERATURAN PITMA RKAHAN TAMAT

3756/l & 3i562 e 2016 Hak Cipta MpSM Negeri Sembilan


SULIT
Koleksi Trial 2016 Cg Narzuki Online