You are on page 1of 1

VIAȚA MEDICALĂ

MEDIC–MEDICINĂ–CULTURĂ Nr. 20 u 19 mai 2017 15
INSTITUTE CULTURALE
O viață dăruită pediatriei
A plecat dintre noi dr. Livia Nichifor,
medic cu o excepțională pregătire profe-
asistenței medicale din teren conform coor-
donatelor stabilite la nivelul catedrei de Pe-
Actopolis: artă și societate
sională, o vastă cultură generală și cu o diatrie conduse de prof. dr. Valeriu Popescu, Creația artistică ne ajută de multe ori organizat la inițiativa Institutului Goethe Imagini, filme și mărturii scrise ale acestui
conduită etică și deontologică ce ar putea decanul Facultății de Pediatrie, precum și la să ne îndepărtăm de realitatea imediată, de a reprezentat o provocare adresată unor adevărat exercițiu civic constituie contribu-
reprezenta oricând un exemplu de urmat nivelul catedrelor de Oftalmologie, ORL și preocupările cotidiene, pentru a pătrunde grupuri variate de specialiști în arhitectură, ția românească la Actopolis.
pentru generațiile următoare de doctori. A Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Uni- peisagistică, urbanism, Reprezentând o altă epocă, dar având ca
fost soția medicului și muzicianului Ermil versitar. sociologie, dar și cetă- element comun intervenția artistică asupra
Problemele materiale din acea pe- țenilor obișnuiți, dor-
aspectului urban, expoziția „Raze de soa-
rioadă cu o patologie complexă și po- nici să se implice mai
re colorate” – de la Institutul Balassi, ne-a
limorfă au impus eforturi uriașe din par- activ în posibile decizii
legate de spațiul public. propus o călătorie peste timp. Popasul l-am
tea personalului medico-sanitar. Cele
Doi ani de activitate de făcut la trecerea dintre veacurile XIX și XX,
două servicii de terapie intensivă de la
teren în șapte mari ora- până la cel de-al Doilea Război Mondial. Aici
clinica de pediatrie și de la clinica ORL
au asigurat rezolvarea tuturor cazurilor șe – inclusiv Bucureștiul ne întâlnim cu creația lui Miksa Róth (1865–
dificile, preluate și ulterior dispensariza- –, combinată cu dialog 1944), artist cu o influență remarcabilă în
te. Coordonarea activităților se efectua transnațional în vederea artele decorative, prin vitraliile și mozaicu-
din stația-pilot organizată în spitalul transferului de idei, s-au rile care stârnesc și în prezent admirația pri-
într-un univers atemporal, guvernat de sim- concretizat acum într-o expoziție itinerantă vitorului. Prin prezentarea reproducerilor
din Călărași, unde erau dispensarizați
boluri și metafore, care contribuie toate la care a făcut un popas și la noi, în spațiile de
copiii cu hepatită virală. Dr. Livia Ni- unor desene și schițe ale lui Roth, însoțite
nașterea impresiei de frumos. Sunt însă și la Arcub Gabroveni și la sediul Institutului
chifor a participat mereu, împreună cu
prilejuri în care aceeași creație se abate de la Goethe. S-a dorit astfel
colegii din policlinică și spital, la toate
Nichifor, dirijorul Orchestrei Medicilor din drumul consacrat, pentru a străbate alte po- prezentarea raportului
aceste activități de mare răspundere. A lu-
București, și mama compozitorului Șerban teci. Acestea sunt menite să aducă în prim- intermediar al unei acti-
crat de fiecare dată cu generozitate, dăruire
Nichifor. plan probleme grave ale societății actuale, vități care oferă practic
și înțelegere față de pacienți, supraveghind
În anii 1941–1947, Livia Nichifor a ur- să ne sensibilizeze în fața lor, să ne facă tuturor posibilitatea de
atent fiecare caz. Toate aceste eforturi s-au
mat cursurile Facultății de Medicină din să reflectăm la ele și, de ce nu, să schimbe implicare pentru trans-
materializat prin menținerea indicatorilor
București, obținând în 1949 cu calificativul puțin câte puțin mentalități înrădăcinate formarea și reamenajarea
de mortalitate infantilă la nivelul cel mai
magna cum laude titlul de Doctor în medici- adânc. orașelor în care trăiesc.
scăzut: sub 2%, o performanță pe plan na-
nă și chirurgie cu teza „Considerații asupra Transformările pe care spațiul urban le Proiectul local s-a
țional și totodată internațional, pentru care
nefropatiei din cursul comei diabetice”. suferă – ca o consecință a schimbărilor sti- intitulat „București Sud,
în 1973 a primit medalia „Meritul sanitar”.
Dr. Livia Nichifor (28 aprilie 1922 – 13 lului de trai, a exigențelor noastre, dar și construiește-ți propriul
Marele merit constă însă în conștiința îm-
aprilie 2017) a activat ca medic primar pe- ca urmare a modificărilor suferite de însăși oraș”. Locuitorii jumătă-
plinită că și-a dăruit întreaga viață unei
diatru, doctor în științe medicale, la Spita- structura populației – au reprezentat punc- ții sudice a Capitalei au
lul de Copii „23 August” – actualul Spital profesii atât de nobile. Dr. Livia Nichifor va
tul de plecare al unui incitant proiect în care fost invitați, printre alte-
Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. A fost fi mereu în inimile noastre, cei care au cu-
noscut-o și care au iubit-o. Atotputernicul arhitectura, urbanismul și spiritul civic și- de fotografii ale vitralii-
director adjunct aici în perioada 1970–1979 au dat întâlnire pentru a identifica posibile
Dumnezeu să o aibă în paza Sa! lor sale și ale clădirilor pe
și medic coordonator al policlinicii, unitate alternative pentru modul în care ne-am pu-
în cadrul căreia a desfășurat o foarte perfor- care acestea le împodo-
tea organiza orașul în viitor. Sugestiv denu-
mantă activitate de armonizare a cerințelor Dr. Georgeta CĂLINESCU besc, pătrundem într-un
mit „Actopolis – arta de a acționa”, proiectul
univers ce oscilează de la
clasic la neogotic și Art

REVELAȚIILE EUTERPEI Nouveau, plăsmuit de un
adevărat maestru. Merite-

Pe acorduri de vioară, violoncel și pian le sale au fost recunoscu-
te prin numeroasele pre-
mii ce i-au fost acordate
Reperele muzicale propuse în prima ju- demaro Romero și de sonurile unei „Sere- de tineri soliști talentați ai teatrului-gazdă: la expozițiile universale
mătate a lunii mai au fost destul de diverse nade” de Dvořák. Iar la 17 mai, apreciatul Laura Eftimie, Lucia Mihalache, Gabriela din primele patru decenii
și, în general, atractive, deși uneori nu am violoncelist Răzvan Suma și pianista Re- Dobre sau Robert Safta. ale secolului XX. Lucră-
înțeles logica structurării repertoriale. Spre beca Omordia au oferit un recital la finalul În aceeași seară, la Staatsoper Viena era
rile sale originale se gă-
exemplu, la Ateneu, Filarmonica a fost diri- turneului derulat sub genericul „Seară bri- programată ultima reprezentație din seria
jată de Christian Badea la 4 și 5 mai (Dvořák, tanică” (care a inclus orașele Deva, Bistrița cu „Tosca” de Puccini, în care rolurile cen- sesc în spațiul privat, dar
Beethoven) și la 11 și 12 mai trale urmau să fie conturate și în numeroase edificii
(Mozart, Berlioz), colabo- de Angela Gheorghiu și Jo- le, să își imagineze că sunt primari pentru publice, dintre care Palatul Culturii din Târ-
rând de fiecare dată cu violo- nas Kaufmann. Din păcate, o perioadă, și astfel, să ia decizii în benefi- gu Mureș, Parlamentul și Banca Națională
niste – fie cu experimentata ambii au anulat din motive ciul comunității pe care o reprezintă. Pro- de la Budapesta sunt pentru noi cele mai
Mihaela Martin, invitată din medicale, așa încât sopranei vocarea s-a dovedit mobilizatoare, oamenii
cunoscute și ușor accesibile.
Germania, fie cu tânăra Gye- Martina Serafin – care o în- devenind dintr-o dată dornici să se implice
hee Kim din Coreea de Sud, locuise pe solista româncă și mai mult și să facă schimbări în jurul lor.
câștigătoare a concursu- la 8 mai –, i s-a alăturat, în Dr. Raluca BULEA
lui „George Enescu”, ediția ultima clipă, tenorul Alek-
2016. Sigur că opusurile sunt sandr Antonenko. Spectato-
îndrăgite de melomani și că rii care cumpăraseră bilete SCENA CA O LUME
interpretele au un nivel va- cu gândul că îi vor asculta
loric deosebit, dar probabil
publicul ar prefera ca, de la
o săptămână la alta, să alter-
pe cei doi soliști în vogă au
fost probabil dezamăgiți, dar
s-au consolat aplaudând alți
A plecat fără tam-tam
neze instrumentele soliste, interpreți de cotă. A plecat dintre noi, spre alte zări, actrița lioanelor de spectatoare care i-au vizionat
tocmai pentru a asigura o Tot în acele zile se pre- Tatiana Iekel. A plecat modestă, fără tam- spectacolele.
diversificare reală. Poate în gătea un moment cu totul tam, surle sau tromboane, exact așa cum Succesul nu i-a schimbat firea. Spre deo-
compensație, la 18 și 19 mai, aparte – Gala prin care, la și-a trăit întreaga viața, pe care a dedicat-o sebire de fostul ei soț, care și-a transformat
Cristian Măcelaru din SUA 19 mai, legendarul Placido doar teatrului. Ne-a lăsat mai viața într-un teatru perpetuu,
abordează lucrări simfoni- Domingo este sărbătorit la săraci, fără zâmbetul ei ferme- Tatiana a rămas aceeași mo-
Pianista Rebeca Omordia și violoncelistul Răzvan Suma, în recital
ce de anvergură (Stravinski, jumătate de veac de la de- cător. destă făptură, caldă, binevoi-
Ravel), dându-și concursul și corul pregătit și Sf. Gheorghe), alăturând, pe lângă piese butul său pe scena vieneză. Cu exact zece Tatiana a intrat în aceas- toare, înțelegătoare și mai ales
de Iosif Ion Prunner. de Delius, Lloyd Webber, Ireland, Venables, ani în urmă, am avut privilegiul să asist la tă mașinărie care se numește discretă cu „ale vieții valuri”. A
Întâmplarea a făcut ca vineri, 12 mai, Elgar sau Bridge, și „Fast Music”, compusă gala aniversară organizată la 40 de ani de la „teatru” foarte de tânără și a jucat și în filme, ultimul fiind
și la sala Radio să răsune o vioară – cea a special pentru acest eveniment de Robert debutul în „Don Carlo”. Acum, la 83 de ani, parcurs aproape toate treptele controversatul „Sieranevada”,
lui Eugen Sârbu, care a revenit, după multă Matthew-Walker. Și tot un pianist – Horia după 250 de apariții ca solist sau dirijor în succesului, jucând la Teatrul dar sufletul și l-a pus ca pe o
vreme, pe podiumul românesc –, în cadrul Mihail, aflat la rândul său într-un periplu stagiunile Staatsoper, Placido Domingo urcă Mic o sumă impresionantă de tipsie în spectacolele de teatru.
concertului Orchestrei naționale. Sub ba- prin țară, cu deja tradiționalul său spec- din nou pe acea scenă. De data aceasta însă, roluri, poate neatinsă de alte Putem spune, la prima
gheta britanicului William Kunhardt, acesta tacol „Pianul călător” –, a cântat, în dimi- abordează roluri de bariton în fragmente actrițe: peste 70 de roluri prin- vedere, că în viața ei n-a mai
a susținut un program care a marcat Ziua neața zilei de 13 mai, în foișorul din Parcul din opere verdiene, începând cu „Bal mas- cipale. Nu numai roluri de fe- existat altceva decât teatrul,
regalității. Și tocmai de aceea, în prezența Bazilescu, iar a doua zi în Parcul Kiseleff, cat” și continuând cu „Traviata” și „Simon mei a jucat. Să nu se plictiseas- dar a mai existat totuși cine-
reprezentanților Casei regale, în deschidere oferind ascultătorilor mari și mici valsuri Boccanegra”, sub bagheta lui Marco Armili- că, sau probabil să-i încerce va. Nimeni altul decât Florin
s-a intonat „Imnul regal”, compus de Edu- romantice. ato. Printre parteneri se vor afla, firește, și puterile, au pus-o să joace și roluri de băr- Piersic, cel care, după ce a părăsit-o, arun-
ard Hübsch și interpretat pentru prima oară La malul mării, Opera din Constanța a câțiva dintre câștigătorii concursului „Ope- bați. Nu s-a dat în lături, n-a făcut mofturi, cându-se cu dezinvoltura-i caracteristică în
în 1884, cu prilejul încoronării regelui Carol marcat 60 de ani de la înființare printr-un ralia”, pe care l-a creat în 1993. Menționăm a acceptat și nu a înșelat așteptările. A fost brațele altor femei, i-a lăsat un înlocuitor:
I. spectacol cu opereta „Liliacul” de Strauss. sopranele Ana María Martínez sau Sonya destul de… bărbătoasă. pe fiul lor, pe care ea l-a crescut aproape
Anterior, în stagiunea curentă a Orches- Acum, la 11 mai, s-a prezentat aceeași ce- Yoncheva, basul Kwangchul Youn, dar și pe A jucat în toate spectacolele simplu, singură, pregătindu-l cu răbdare pentru via-
trei de cameră Radio, cu Gabriel Bebeșelea lebră lucrare, cu Radu Ciorei în fosă, perso- tenorul Ramón Vargas și pe doi dintre cei netrucând sentimentele, aproape nefarda- ță și mai ales pentru… teatru. I-a transmis
la pupitru, a fost rândul unui pianist – ex- najele beneficiind de oaspeți din țară – Doi- mai apreciați soliști români ai teatrului: ba- tă. Multe fete tinere s-au regăsit în perso- aceeași pasiune, aceeași dragoste nestăvi-
celentul Horia Maxim – să evolueze pe po- na Scripcaru, Stefan Popov, Daniel Madia, șii Alexandru Moisiuc și Dan Dumitrescu. najele întruchipate de ea pe scenă. Avea, lită care i-a marcat toată viața. Dumnezeu
dium. Publicul s-a putut bucura de o parti- Orest Pîslariu și Florin Diaconescu din Capi- dincolo de sinceritate, o fragilitate tine- să-i odihnească sufletul!
tură beethoveniană, încadrată de ritmurile tală și Cosmin Marcovici de la Iași –, alături Anca FLOREA rească ce o făcea să semene cu tinerele de
latino-americane din piesa semnată de Al- pretutindeni, ceea ce i-a atras simpatia mi- Candid STOICA
PUBLICITATE
CENTRU MEDICAL Europework is looking for medical specialists for German or
Swiss hospitals.
Fundația
situat în Hunedoara, județul Hunedoara,
dotat cu aparatura medicală nouă,
Europework will finance the German language courses and the Hospice Casa Speranței București
lodging in Germany.
angajează medic oncolog pentru departamentul Policlinică și medici cu atestat
modernă dorește colaborare în regim We are looking for specialists in Internal Medicine and Surgery.
PART TIME în următoarele specialități Please visit our homepage www.europework.eu > Romanian language în îngrijiri paliative pentru îngrijiri la domiciliu și unitățile cu paturi adulți
medicale : și Pediatrie. Pentru detalii, vă rugăm să ne scrieți sau să ne trimiteți un CV la
– reumatologie cu atestat ecografie adresa de e-mail: hr@hospice.ro
musculoscheletală;
– pediatrie cu atestat ecografie CENTRUL MEDICAL FOCUS Clinică medicală, cu sediul în sector 3,
www.centrulmedicalfocus.ro București, aflată în contract cu CASMB,
generală, cu competențe în
angajează cu contract de muncă
cardiologie sau gastroenterologie; Angajăm, în condițiile extinderii ariei de
activitate, medici cu următoarele specialități:
full-time sau part-time
– dermatologie; Reumatologie, Endocrinologie, Cardiologie, medici specialiști:
– specialist radiologie – imagistică angajează medic Medicină de laborator Ortopedie, Oncologie, Urologie, Oftalmologie, M  edicină internă cu competență
medicală cu atestat ecografie pentru laboratorul din Târgu Jiu. Medicină internă, Dermatologie, Psihiatrie, în ecografie și ecocardiografie;
Medicină de laborator, Medicină de familie,  Neurologie;
vasculară și/sau senologie; Se oferă salariu atractiv și locuință de serviciu. precum și chimiști, biologi, biochimiști și asis-
 Psihiatrie.
– diabetolog. tent de laborator, asistent medical, recepționer .
Relații la tel.: 0724.018.889, Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne Date de contact:
SE OFERĂ COMISIOANE ATRACTIVE. contactați la tel.: 0722.949.960/0730.166.636. tel.: 0745.182.161 sau 0733.947.061,
TELEFON: 0751.214.551 sau CV pe adresa de e-mail: targu.jiu@bioclinica.ro E-mail: maria.ciobanu@centrulmedicalfocus.ro e-mail: clinicamemento@yahoo.com