1

KERTAS CADANGAN PENCALONAN ANUGERAH GURU INOVASI BAGI TAHUN 2010 PERINGKAT PEJABAT PELAJARAN DAERAH KOTA MARUDU KATEGORI SEKOLAH RENDAH
1.0 PENDAHULUAN

Cadangan pencalonan Anugerah Guru Inovasi ini dikemukakan antara lain bertujuan untuk perkongsian ilmu dengan rakan -rakan guru seluruh Daerah Kota Marudu. Melalui perkongsian inovasi ini diharap dapat membuka minda guru -guru tentang perlunya sentiasa memikirkan inovasi khususnya dalam bida ng pengurusan.
2.0 TAJUK INOVASI ³SETIMBANG 1 + 4´ y 3.0

Sistem Analisis Markah PKSR (Pengurusan)

KETERANGAN RINGKAS INOVASI

³Setimbang 1 + 4´ ini adalah sistem aplikasi berasaskan µMicrosoft Office Excel¶ yang mengandungi : a) 1 ruang atau helaian µMengisi Markah Ujian PKSR Murid´ (diisi oleh guru mata pelajaran atau guru kelas atau setiausaha peperiksaan) b) 4 hasilan yang dihasilkan secara µautomatik¶ sebaik sahaja markah di masukan (µkey in¶). 4 hasilan, tersebut adalah : i. ii. iii. iv. Analisis Keputusan Peperiksaan ; Graf Keputusan Peperiksaan; Laporan Analisis ke PPD; dan Slip Keputusan Peperiksaan.

Keempat-empat hasilan telah diset agar sedia untuk dicetak (kertas ukuran A4) bagi tujuan simpanan oleh guru kelas, setiausaha peperiksaan, ketua panitia dan pelaporan ke PPD.

2

4.0 y

MASALAH / CABARAN SEBELUM INOVASI

Sebenarnya terdapat sistem aplikasi yang diguna pakai sebelum ini oleh guru-guru di SK. Timbang Batu yang juga menggunakan aplikasi µExcel¶ tetapi bersifat tidak sistematik dan tidak memenuhi permintaan daripada pihak pentadbiran, panitia, setiausaha peperiksaan, ibu bapa da n untuk pelaporan ke PPD. Kebanyakan guru membina dan menggunakan aplikasi untuk kegunaan sendiri sahaja dan tidak dimanfaatkan untuk pelbagai tujuan lain seperti tujuan pelaporan ke PPD dan untuk salinan (slip) kepada ibu bapa. Pentadbiran, Panitia, Setiausaha Peperiksaan Sekolah, guru kelas dan guru mata pelajaran menyediakan laporan mereka secara berasingan atau untuk simpanan masing-masing yang sepatutnya boleh dihasilkan dan digunakan secara bersama. Terdapat kes Buku rekod kemajuan yang dibawa pulang oleh murid hilang atau rosak. Apabila dibuat penggantian buku rekod kemajuan yang baru, maklumat keputusan peperiksaan seperti yang asal tidak dicatat kesemuanya atas sebab kesukaran guru kelas menyalin keputusan peperiksaan ter sebut yang disimpan oleh guru kelas terdahulu. Guru kelas sering dibebani tugas perkeranian seperti perlu menyediakan laporan keputusan peperiksaan untuk satu kelas dan seterusnya mencatat maklumat tersebut ke dalam buku rekod kemajuan murid, sedangkan pada masa yang sama guru kelas ada tanggungjawab pengurusan kelas dan mengajar mengikut jadual waktu. Keadaan sebegini memaksa sebahagian guru melakukan kerja perkeranian di dalam bilik darjah yang sepatutnya ada sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan mengikut jadual. Terdapat guru yang tidak masuk ke kelas mengajar dengan memberi alasan menyiapkan laporan yang diminta segera oleh pihak pentadbir. Terlalu banyak masa (sehingga 3 hingga 4 hari) digunakan oleh seorang guru untuk menyediakan/menyiapkan laporan atau dokumen pelaporan. Hasil laporan yang diisi secara manual oleh guru tidak kemas, tidak jelas, tidak tepat, tidak ada keseragaman dan sukar dibaca. Ibu bapa rata-rata ingin melihat keputusan anak mereka terutama keti ka sesi menandatangani buku rekod kemajuan di sekolah.

y

y

y

y

y

y

y

y

3

5.0

INOVASI YANG DILAKSANAKAN

5.1 Inovasi yang dihasilkan telah membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti hasil kerja guru -guru, iaitu antaranya melalui penghasilan kerja pelaporan yang dibuat secara sistematik dan kerjasama berkumpulan. Pelaporan boleh disiapkan dalam tempoh sehari selepas kertas soalan siap ditanda oleh guru -guru. 5.2 Beban kerja guru kelas berkurang, tumpuan kepada kerja mengurus pelajar boleh ditambah. 5.3 Guru tidak lagi menggunakan masa mengajar di kelas untuk urusan menyiapkan kerja menyediakan analisis markah. Jadual waktu pengisian data ke aplikasi ³SETIMBANG 1+4´ boleh disediakan Setiausaha Peperiksaan kepada semua guru mata pelajaran. Konsep kerjasama jelas dapat ditonjolkan dan tidak membeba nkan satu atau dua orang guru sahaja. 5.4 Idea inovasi ini adalah bersumber atau telah memanfaatkan kepakaran dan idea rakan-rakan setugas yang sebenarnya mempunyai asas computer yang tinggi tetapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan pengurusan. 5.5 Pelaporan dan simpanan dokumen oleh setiausaha peperiksaan, panitia, guru-guru mata pelajaran dan guru kelas seragam, kemas, tepat dan mudah dibaca. 5.6 Ibu bapa amat berpuas hati apabila dibekalkan salinan slip keputusan peperiksaan anak mereka sebagai ganti buku rekod kemajuan yang tidak boleh dibawa pulang atas sebab mengelak kehilangan dan kerosakan dokumen kerana kebanyakan murid masih kecil. 5.7 Penggunaan borang pelaporan yang diisi secara manual dihentikan atau dapat dikurangkan. Pihak pentadbiran boleh menyediakan satu komputer khas yang berfungsi sebagai tempat khas menyimpan maklumat panitia, kurikulum dan termasuk analisis keputusan peperiksaan. 5.8 ³SETIMBANG 1+4´ ini memudahkan guru mata pelajaran, guru kelas, panitia dan setiausaha peperiksaan membentangkan analisis keputusan peperiksaan dalam mesyuarat kurikulum sekolah melalui persembahan menggunakan komputer riba dan projektor LCD..

4

6.0

BUTIRAN LAIN TENTANG INOVASI y

Mula dibina dan digunapakai oleh pembina aplikasi sejak tahun 2009, tetapi hanya diperkenalkan kepada sekolah bermula semester kedua 2010. Manfaat Inovasi ini khususnya di SK Timbang Batu dirasai oleh : o Guru Besar o Penolong Kanan I o Setiausaha Peperiksaan o Ketua Panitia o Guru Kelas o Guru Mata Pelajaran o Ibu Bapa murid/ PIBG Inovasi ini adalah mesra pengguna dan mudah untuk diubah suai mengikut kehendak/keperluan dan perubahan semasa berbanding dengan aplikasi yang diperolehi secara komersial.

y

y

7.0

Penutup

Sesungguhnya, inovasi yang dihasilkan ini tidak akan dapat disiapkan sekiranya tidak ada bantuan, sokongan dan dorongan daripada pihak pentadbiran, rakan -rakan setugas dan orang perseorangan (termasuk suami). Semoga inovasi ini akan mencetuskan hasil inova si lain yang lebih bernilai tambah dan member i manfaat kepada bidang pen gurusan di sekolah.

Sekian. Salam 1Malaysia.

NORAZRINAH BINTI BAHARI @ MAILIN

SK. TIMBANG BATU, KOTA MARUDU 14.07.2010

5

LAMPIRAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful