You are on page 1of 3

Σηότος μας η επάνδρωζη ηοσ Ηζσταζηηρίοσ ζηη Σοσηδία

Σν δηήκεξν 13 θαη 14 Μαΐνπ 2017 ενξηάζηεθε ε αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ Αξρηεπηζθόπνπ Μύξσλ ηεο Λπθίαο ζην νκώλπκν Ηζπραζηήξην, ζηελ πόιε Ρέηηβηθ
(Rättvik) ηεο ΢νπεδίαο, πνπ απέρεη νδηθώο 3 ώξεο βόξεηα ηεο ΢ηνθρόικεο.
Σν ΢άββαην εζπέξαο εηειέζζε παλεγπξηθόο εζπεξηλόο, ρνξνζηαηνύληνο ηνπ ΢εβ.
Μεηξνπνιίηνπ ΢νπεδίαο θαη πάζεο ΢θαλδηλαπΐαο θ. Κιεόπα. Αθνινύζεζε δείπλν, πξνζθνξά
ηεο θ. Φσηεηλήο Μπαηζέια, Πξνέδξνπ ηεο Φηινπηώρνπ Αδειθόηεηνο Κπξηώλ ηνπ
Καζεδξηθνύ Νανύ Αγίνπ Γεσξγίνπ ΢ηνθρόικεο, ζην νπνίν παξεθάζεζαλ ν Γηεπζπληήο ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Κέληξνπ ηεο πεξηνρήο, ζην νπνίν εργάζηηκε ο μακαριζηός π. Εσζέβιος
Βίηηης επί ζεηξά εηώλ, Αηδ. θ. Peder Bergqvist κε ηε ζπλνδεία ηνπ θαη ε νηθνγέλεηα ησλ θ.θ.
Bengt θαη Σάληαο Svedberg.
Σελ επνκέλε, Κπξηαθή, 14 Μαΐνπ 2017, ν πνηκελάξρεο πξνέζηε ηεο Αξρηεξαηηθήο
Θείαο Λεηηνπξγίαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ν Παλ. Αξρηκαλδξίηεο θ. Αιέμαλδξνο Λνπθάηνο,
εθεκέξηνο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Νανύ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ Όζιν θαη ν Αηδ.
Πξεζβύηεξνο θ. Αζαλάζηνο Μειάο, εθεκέξηνο ηεο ελνξίαο ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ
Οπςάιαο. ΢ην ηέινο, εηειέζζε αξηνθιαζία ππέξ πγείαο ησλ παξηζηακέλσλ πξνζθπλεηώλ θαη
κλεκόζπλν ππέξ αλαπαύζεσο ηνπ ηδξπηνύ ηνπ Ηζπραζηεξίνπ, καθαξηζηνύ π. Δπζεβίνπ
Βίηηε.
Αθνινύζεζε γεύκα, ην νπνίν πξνεηνίκαζε θαη πξνζέθεξε ν θ. Γεώξγηνο Σδαλήο, ζην νπνίν
παξεθάζεζαλ ν Δμνρ. Πξέζβπο ηεο Διιάδνο ζηε ΢ηνθρόικε θ. Γεκήηξηνο Σνπινύπαο κε ηελ
ζύδπγό ηνπ θαη ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ θ. Χξήζην ΢αβιάθε θαη αξθεηνί πξνζθπλεηέο από ηελ
΢ηνθρόικε, ηελ Οπςάια, ην Ρέηηβηθ, ην Γηάβιε, θαζώο θαη από ην Όζιν. Σν παξώλ έδσζαλ,
επίζεο, αληηπξνζσπία ηεο ελνξίαο ηεο Μεηακνξθώζεσο ΢ηνθρόικεο ηεο Δμαξρίαο Ρσζζηθώλ
Παξνηθηώλ Γπηηθήο Δπξώπεο θαη ν Δληηκ. θ. Michael Agaiby, εθπξόζσπνο ηνπ ΢νπεδηθνύ
θνξέα Bilda κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σνπο ύκλνπο έςαιε ν θ. Κνζκάο Πιάθνπ από ην Όζιν
ηεο Ννξβεγίαο.
΢ηελ πξνζθώλεζή ηνπ, ν Μεηξνπνιίηεο Κιεόπαο επραξίζηεζε ηνπο Παηέξεο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηηο ηεξέο αθνινπζίεο, ηνλ Πξέζβπ θ. Σνπινύπα κε ηελ ζπλνδεία ηνπ θαη ηνπο
επιαβείο πξνζθπλεηέο, ηνπο εγγύο θαη ηνπο καθξάλ, πνπ ήιζαλ γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ Άγην
Νηθόιαν. Δπραξίζηεζε ηδηαηηέξσο ηελ πλεπκαηηθή θόξε ηνπ π. Δπζεβίνπ θ. Χξηζηίλα
Χξπζνβέξγε, γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο λα δηνξγαλώζεη πξνζθύλεκα από ηε ΢ηνθρόικε, θαη
ζπλεράξε όινπο όζνη ζπλέδξακαλ ζηελ ζπλέρηζε ηεο αγηνγξαθίαο ηνπ λαΐζθνπ ηνπ
Ηζπραζηεξίνπ θαη αλαθνίλσζε όηη ζα αθνινπζήζεη ν εμσξατζκόο ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ
Ηζπραζηεξίνπ θαη ε επαλέθδνζε ζενινγηθώλ κειεηώλ ηνπ καθαξηζηνύ π. Δπζεβίνπ ζηελ
Διιεληθή θαη ΢νπεδηθή.
Ο επίζθνπνο δήηεζε από όινπο λα πξνζεύρνληαη αδηαιείπησο, ώζηε λα επαλδξσζεί
ζύληνκα ην Ηζπραζηήξην κε κία αθνζησκέλε κνλαζηηθή αδειθόηεηα, ώζηε ν ηεξόο απηόο
ρώξνο λα απνηειέζεη πόιν ζπλερνύο έιμεο, πξνζεπρήο θαη πλεπκαηηθήο πεξηζπιινγήο.
Σν Ηζπραζηήξην ηδξύζεθε από ηνλ καθαξηζηό Ιεξνκόλαρν π. Δπζέβην Βίηηε ην
1973, κεηά δε ηελ νξηζηηθή κεηάβαζή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ θνίκεζή ηνπ, ηελ ζπληήξεζε
ηνπ Ηζπραζηεξίνπ αλέιαβε ν ζύιινγνο θίισλ ηνπ Ηζπραζηεξίνπ, γλσζηόο κε ηελ επσλπκία
"Οξζόδνμε Αδειθόηεηα 'Αγηνο Νηθόιανο'". Σν Ηζπραζηήξην θαηεζηξάθε νινζρεξώο από
ππξθαγηά ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 θαη κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηηξίνπ έκεηλε αθαηνίθεην
κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014,όπνπ έγηλε ε κεηαβίβαζή ηνπ ζηελ Ι. Μεηξόπνιε ΢νπεδίαο, ε
νπνία θαη αλέιαβε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθ βάζξσλ αλαθαηλίζεώο ηνπ θαη ηνλ πιήξε
εμνπιηζκό ηνπ. Σν ελ ιόγσ Ηζπραζηήξην είλαη ην πξώην Διιελνξζόδνμν κνλαζηήξη ζηε
΢νπεδία θαη ζε νιόθιεξε ηελ ΢θαλδηλαπΐα.
Οη θσηνγξαθίεο είλαη πξνζθνξά ησλ Αξρηκ. Αιεμάλδξνπ Λνπθάηνπ, θ. Φσηεηλήο
Μπαηζέια, θ. Κνζκά Πιάθνπ θαη θ. Michael Agaiby.

Our Goalis to Establish a Monastic Brotherhood in Sweden

STOCKHOLM -- On the weekend of May 13-14, 2017, the transposition of the relics of St.
Nicholas Archbishop of Myra in Lycia was celebrated at the hermitage that bears his name in
the city of Rättvik, Sweden, located three hours north of Stockholm.
On Saturday evening, Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia officiated
the service of Great Vespers. Afterwards, a dinner reception was offered courtesy of Mrs.
Fotini Batsela, President of the Ladies Philoptochos Society of the St. George Cathedral in
Stockholm, which was attended by the Rev. Peder Bergqvist, Director of the Ecumenical
Center in Rättvik– where the ever-memorable Fr. Eusebios Vittis worked for a number of
years – accompanied by his entourage and the family of Mr. & Mrs. Bengt Svedberg.
The following day, Sunday, May 14, 2017, the Metropolitan presided over the
Archieratical Divine Liturgy, where he was assisted by the Very Rev. Archimandrite
Alexander Loukatos, pastor of the Metropolitan Church of the Annunciation of the Theotokos
in Oslo and the Rev. Presbyter Athanasios Melas, pastor of the St. Paul the Apostle parish in
Uppsala. At the conclusion of the Divine Liturgy, a blessing of the loaves service was held for
the health of the faithful in attendance, along with a memorial service for the repose of the
hermitage’s founder, the ever-memorable Fr. EusebiosVittis.
A luncheon followed, courtesy of Mr. George Tzanis, with Greek Ambassador to
Sweden Mr. Dimitrios Touloupas and his spouse in attendance, together with his aide Mr.
Christos Savlakis and a large number of faithful who made the trip from Stockholm, Uppsala,
Rättvik, Gävle, as well as Oslo. A group of faithful from the parish of the Transfiguration of
Christ in Stockholm, under the jurisdiction of the Exarchate of Orthodox parishes of Russian
tradition in Western Europe and the Hon. Mr. Michael Agaiby, representing the Swedish
Christian Study Center Bilda, were also on hand. Mr. Cosmas Plakou of Oslo chanted the
hymns during the service.
In his sermon, Metropolitan Cleopas thanked the Orthodox clergy who participated in
the holy services, as well as Ambassador Touloupas and his entourage, and the faithful who
came from near and far alike to honor St. Nicholas. He offered special thanks to Fr. Eusebios’
spiritual daughter Ms. Christina Chrysovergi for undertaking the initiative to organize the
pilgrimage from Stockholm, and congratulated all those who contributed to the ongoing
completion of the iconography in the hermitage’s chapel, while announcing that the
beautification of the hermitage’s surrounding yard will follow, along with the re-publication
of the ever-memorable Fr. Eusebios’ theological studies in Greek and Swedish.
The Metropolitan called on all those present to pray ceaselessly so that the hermitage
may soon be blessed to house a dedicated monastic brotherhood ensuring that this sacred
space will serve as a center of prayer and spiritual contemplation that will continually draw
the faithful to it.
The hermitage was established by the ever-memorable hieromonk Fr. EusebiosVittis
in 1973. Following his permanent return to Greece and falling asleep in the Lord, the
association of friends of the hermitage known as the Saint Nicholas Orthodox Brotherhood
undertook its maintenance. The hermitage was completely destroyed in a fire in October
2010, and when the new building was constructed, it remained empty until October 2014,
when it was transferred to the Holy Metropolis of Sweden, which undertook its complete
renovation and fully equipped it. This hermitage represents the first Greek Orthodox
monastery in all Scandinavia.

Photo credit: V. Rev. Alexander Loukatos, FotiniBatsela, Cosmas Plakou, and Michael
Agaiby.