You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 21 M 2017 API. Y. 21 (3338)


, , -
, \
, ,
, ,
, .
\ -
, ^. \
, ,
, ^ r
, -
, .

, -
,
, ,
, \ -
, ^ . ^ -
\ . -
\,
. \ ,
,
,
, \ ,

, , .
O AOTOO TH KYPIAKH (. 1, 12-20)
^ \
\E , \ f e e \-
b . c -
. \ x d c e \ d a
, a c e r, , b c -
d f f d b -
c c d F ^ -
f , ; e . \g b r
r, ; ^ b r \ \ n f . \a d d f
a , d z r
z , d , R -
f , e d
d e , f d -
F . , \, c F -
, a d ^, c \-
d d d e , -
.

\
, ,

, , -
, in hoc vinces,
, . r -
, , , , -
. , ,
, r , -

, . ,
313, , -
, , q -
, r ,
. r
, .
q :
, , , -
, .

82
M \A
T , \ r , F
. , , .
,
, , r -
, F . \-
F ,
, , ; r .
\ r, r, ;, r, \ r \
. \ , \ -
\ : r \
F . , -
F
, \
. ,
\, , \
^ \-
, -
.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

, ,
, , ,
, ,
, -
. ^ -
, \ ,
, 21 22 337. -
, .
!
, ,
, . \ -
-
,
: ^!
, -
, , -
, ,

83
21 M 2017: KYPIAKH
^ .
( 337) ^ (327) .
oH: . ^E: \A: . 1, 12-20 E: \. 1-38.
H EOMENH KYPIAKH: 28 M, 318 .
\A: . 16-18, 28-36 E: \I. 1-13.

. ^ -
r \ . r
\ , .
,
. ,
, ! \ -

, , -
: , \
,
, .
\. \. .( 22-28 2017)
- z 6.30-9 ..
^ - z 6-7.30 ..
27 .. ^ z 7-9 ..
28 .. - \ z
7-10.30 .. ^ ^ - . z 6-8 ..
^ \ 15 \: 23 , -
31 , 9 \ 12 \ (
\) 9 ..
^ , . ^ , ^. \,
\ ^ 89.5
FM agiaeleni.gr

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

84

You might also like