ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑ΢Η ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΤ

ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΣΗ΢ Ε.Α.Α.Κ. ΢ΣΙ΢ 21-22/4/2017

Θ περίοδοσ που διανφουμε χαρακτθρίηεται από τθν παρατεταμζνθ δομικι κρίςθ του καπιταλιςμοφ και τθν
αδυναμία του αςτικοφ ςτρατοπζδου να περιγράψει ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο υπζρβαςθσ τθσ κρίςθσ εξαπολφοντασ
ολομζτωπθ επίκεςθ ιςτορικοφ βάκουσ,διάρκειασ, ζνταςθσ και ποιότθτασ ςε κάκε επίπεδο των εργατικϊν / λαϊκϊν
ςυμφερόντων. Θ αδυναμία απόςπαςθσ ςυναίνεςθσ από τον κόςμο τθσ εργαςίασ και θ διάλυςθ των κοινωνικϊν
ςυμβολαίων δθμιουργεί ζνα κλίμα χαμθλισ απαιτθτικότθτασ και απογοιτευςθσ,ελλείψει μιασ αριςτερισ,
επαναςτατικισ προοπτικισ με προμετωπίδα του αγϊνα τα ςυμφζροντα των εργαηομζνων και τθσ νεολαίασ, με όλο
και πιο ςυχνό φαινόμενο, όπου αυτό το κλίμα υπερβαίνεται να καταφεφγουν ςε μεκόδουσ “ζκτακτθσ ανάγκθσ” και
μεκόδουσ καταςτολισ, ακόμα και προλθπτικά.

Αυτό το φόντο αδυναμίασ ξεπεράςματοσ τθσ κρίςθσ προσ όφελοσ των αςτικϊν δυνάμεων οδθγεί ςτθν όξυνςθ των
ιμπεριαλιςτικϊν αντικζςεων, με ςυνζχιςθ και αναηωπφρωςθ των πολεμικϊν ςυρράξεων με επίκεντρο τθν
Μ.Ανατολι αλλά και ςε άλλεσ γωνιζσ του πλανιτθ. Οι αμερικανικοί βομβαρδιςμοί ςτθ Συρία εγκαινιάηουν ζνα νζο
γφρο όξυνςθσ των ςυγκροφςεων ςτθ Μζςθ Ανατολι. Μάλιςτα, είναι πλζον εμφανισ θ κατεφκυνςθ του κεφαλαίου
προσ επικετικότερεσ μορφζσ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ του και ς’αυτά ςυνθγοροφν θ εκλογι του ακροδεξιοφ
Trumpκαι θ άνοδοσ τθσ ακροδεξιάσ ςτθν ΕΕ και θ ςκλθρι ςφγκρουςθ των ΘΡΑ με τον άξονα Κίνα-΢ωςία-Λράν. Θ
αυξανόμενθ αμερικανικι επικετικότθτα αλλά και θ προςπάκεια τθσ ΢ωςίασ να δθμιουργιςει “αντίπαλο δζοσ” με
τθ ςυγκρότθςθ ιμπεριαλιςτικοφ μπλοκ με τισ αναδυόμενεσ δυνάμεισ τθσ Κίνασ και περιφερειακζσ δυνάμεισ τθσ
Μ.Ανατολισ, ςυνθγοροφν ςτθν πολεμικι ζνταςθ και το επικίνδυνο κλίμα που ςτινεται.

Σε αυτιν τθν κατάςταςθ ςυναινεί και
θ ίδια θ ελλθνικι κυβζρνθςθ μζςω τθσ
ςυμμετοχισ τθσ ςτθ ςυμφωνία ΕΕ-Τουρκίασ
αναγνωρίηοντασ μάλιςτα τθν τελευταία ςαν
“αςφαλι” χϊρα και ςτθρίηοντασ ενεργά τον
άξονα ΝΑΤΟ-ΘΡΑ-ΕΕ. Θ αντιδραςτικοποίθςθ του
πολιτικοφ ςκθνικοφ ςε ακόμα πιο αυταρχικά
μονοπάτια επιβεβαιϊνεται και από το τουρκικό
δθμοψιφιςμα, με νοκεία και τρομοκράτθςθ του λαϊκοφ
παράγοντα, κακϊσ αποτελεί πράξθ κωράκιςθσ απζναντι ςτον
εςωτερικό εχκρό και τισ αναδυόμενεσ αγωνιςτικζσ τοφρκικεσ και
κοφρδικεσ δυνάμεισ που αμφιςβθτοφν τθν παντοδυναμία του
Ερντογάν και τθν αςτικι επίκεςθ ςτισ δυνάμεισ τθσ εργαςίασ ςτθ
χϊρα τουσ. Ραράλλθλα, αναδεικνφεται θ ςκλθρι ςφγκρουςθ
αςτικϊν ςυμφερόντων και προετοιμάηεται το πολεμικό ςκθνικό
ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
Το εκρθκτικό κουβάρι των αντικζςεων που ζχει ςυςςωρευκεί ςτθν περιοχι τθσ Συρίασ, διαμορφϊνει μια
κατάςταςθ που οι λαοί τθσ περιοχισ γίνονται τα κφματα ενόσ πολζμου δίχωσ τζλοσ, δίχωσ ςφνορα, δίχωσ όρια. Οι
ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ και θ ευρφτερθ αποςτακεροποίθςθ ςτο χϊρο τθσ Μζςθσ Ανατολισ ζχουν οδθγιςει
ςτο αιματοκφλιςμα των λαϊν, ςε τεράςτιεσ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν και το ξερίηωμα χιλιάδων ανκρϊπων από τθ
χϊρα τουσ. Στο διάβα τουσ, όμωσ, ςυναντοφν τθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ, τθ μζκκα του ςκοταδιςμοφ, των κλειςτϊν
ςυνόρων και των ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ. Ο ρόλοσ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ και του ελλθνικοφ κράτουσ είναι
κομβικόσ τόςο ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ όςο και ςτα πολεμικά ςχζδια ΘΡΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ. Θ κατάςταςθ αυτι
μαηί με τισ ανακατατάξεισ ςτθν Τουρκία οξφνουν το ενδεχόμενο κερμοφ επειςοδίου. Είναι επιτακτικι ανάγκθ θ
ςυγκρότθςθ αντιπολεμικοφ και αντιμπεριαλιςτικοφ κινιματοσ, με πυλϊνα το εργατικό και λαϊκό κίνθμα και
καταλυτικό το ρόλο τθσ νεολαίασ εντόσ αυτοφ, ενάντια τόςο ςτισ πολεμικζσ ςυρράξεισ ς’όλο τον πλανιτθ, όςο και
ςτο “εμπόλεμο” κλίμα που καλλιεργείται και ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ενάντια ςτθν όξυνςθ εκνικιςμϊν από όπου
κι αν προζρχονται και ςε κάκε ενδεχόμενο αποκρυςτάλλωςισ τουσ, όπωσ φαίνεται και με τθν προςπάκεια
κεςμοκζτθςθσ τθσ ςτράτευςθσ ςτα 18. Τα παραπάνω ςυνδζονται άμεςα με τθν κοινι πάλθ των λαϊν Ελλάδασ-
Τουρκίασ για ειρινθ ςτθν περιοχι από διεκνιςτικι ςκοπιά.

Σε όλα τα παραπάνω κακοριςτικόσ είναι ο ρόλοσ τθσ ΕΕ. Μια ΕΕ, θ οποία επιτίκεται ςε λαοφσ και νεολαία και θ
οποία εκ φφςεωσ εξυπθρετεί αςτικά ςυμφζροντα και αυτό δεν αλλάηει. Ωςτόςο, το τελευταίο διάςτθμα μζςα από
μια ςειρά εξελίξεων (βλ. BREXIT) εμφανίηονται ςθμάδια αμφιςβιτθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, κακϊσ μζςα
από τισ αντιλαϊκζσ πολιτικζσ που οξφνονται εν μζςω κρίςθσ αλλά και τθν πρόςφατθ ςτάςθ τθσ ςτο προςφυγικό
αναδεικνφεται το πραγματικό τθσ πρόςωπο.Αυτό οδθγεί ςτθν όξυνςθ τθσ λαϊκισ δυςαρζςκειασ, θ οποία για τθν
ϊρα, υπό το βάροσ του ςυνολικοφ αρνθτικοφ ςυςχετιςμοφ και τθν επίδραςθ των αςτικϊν τάξεων που προςπακοφν
να τθν εντάξουν ςτο δικόσ τουσ ςχεδιαςμό, ζχει βρει και μπορεί να βρει ακόμα πιο ζντονα βαλβίδεσ εκτόνωςθσ
προσ το ρεφμα του δεξιοφ ευρωςκεπτικιςμοφ και εκνικιςμοφ, εν τθ απουςία και μιασ άλλθσ αριςτερισ, εργατικισ,
λαϊκισ διεξόδου ζξω από τθν ΕΕ. Σ’αυτό το ζδαφοσ, υπάρχει το ενδεχόμενο κεμελιακϊν αλλαγϊν ςε αντιλαϊκι
κατεφκυνςθ υπό το βάροσ τθσ κρίςθσ, των αντιφάςεων και των πολιτικϊν ανακατατάξεων που αυτι προκαλεί.

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτθν Ελλάδα, θ επίκεςθ που πραγματοποιεί το μαφρο μζτωπο Κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΤ ςτο ςφνολο
του λαοφ και τθσ νεολαίασ ςυνεχίηεται με αμείωτο ρυκμό. Θ Κυβζρνθςθ φαίνεται ότι κα κλείςει τθ δεφτερθ
αξιολόγθςθ κάτω από τισ επιταγζσ τθσ ΕΕ και των δανειςτϊν. Ιδθ οι μειϊςεισ που ζχουν γίνει ςε μιςκοφσ και
ςυντάξεισ, οι πλειςτθριαςμοί πρϊτθσ κατοικίασ που απειλεί θ κυβζρνθςθ ότι κα γίνονται θλεκτρονικά προκειμζνου
να αποφφγει τισ ζντονεσ αντιςτάςεισ που ςυνάντθςε τον τελευταίο χρόνο, αλλά και θ κατάςταςθ ςτο εργαςιακό με
το νζο νόμο που ζρχεται να επιςφραγίςει το μαφρο κακεςτϊσ εργαςίασ που ιδθ βιϊνουμε, είναι εμφανζσ πωσ
προκαλοφν μεγάλθ δυςαρζςκεια και αςφυξία ςε όλο τον κόςμο και τθ νεολαία.
Οι μεταρρυκμίςεισ αυτζσ αφοροφν, με επιτακτικό τρόπο τουσ αυριανοφσ εργαηόμενουσ, επιφζροντασ μια βακιά και
ςυνολικι τομι ςτθν εργαςιακι τουσ πραγματικότθτα, των οποίων θ εργαςιακι προοπτικι διαλφεται υπό το βάροσ
τθσ εργοδοτικισ αυκαιρεςίασ και κυριαρχίασ, τθσ επιςφάλειασ, τθσ ςκλθρισ εκμετάλλευςθσ και τθσ
μετανάςτευςθσ. Σε ότι αφορά τθ νεολαία, βριςκόμαςτε αντιμζτωποι με μια επίκεςθ που αφορά ςυνολικά τθ γενιά
μασ, το πωσ ςπουδάηουμε ςιμερα αλλά και το πωσ κα ηοφμε και κα δουλεφουμε αφριο. Συγκεκριμζνα, το
εργαςιακό τοπίο, όπωσ είναι ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον νζο εργαςιακό νόμο που ζρχεται, επιφυλάςςει για
εμάσ ζναν εργαςιακό μεςαίωνα άνευ προθγουμζνου, με μιςκοφσ 400 ευρϊ, μαηικζσ απολφςεισ, τεράςτια ποςοςτά
ανεργίασ και εν τζλει ποινικοποίθςθ τθσ απεργίασ και του ςυνδικαλιςμοφ.
Ακόμα γφρω από τον άξονα των ιδιωτικοποιιςεων κινείται και το μζτωπο των μεταφορϊν. με απϊτερο ςτόχο τθν
ιδιωτικοποίθςθ προετοιμάηεται το ζδαφοσ ςτο οποίο θ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ κα γίνει με τουσ ευνοϊκότερουσ
όρουσ για το κεφάλαιο. Οι μπάρεσ ςτουσ ςτακμοφσ, το θλεκτρονικό ειςιτιριο και θ φφλαξθ των ςτακμϊν με
αςτυνομία μετατρζπει ζνα κοινωνικό αγακό που αποτελεί ηωτικι ανάγκθ για τον κόςμο τθσ εργαςίασ, τουσ
ανζργουσ και τθν νεολαία ςε εμπόρευμα με μετακφλιςθ του κόςτουσ ςτθν πλάτθ τουσ.
Θ κλαςικι, πλζον, τακτικι τθσ κυβζρνθςθσ ΣΥ΢ΛΗΑ-ΑΝΕΛ για “διαπραγμάτευςθ με κόκκινεσ γραμμζσ” ςυμβάλλει ςε
μια ςυνκικθ αναμονισ και αποςυγκρότθςθσ του εργατικοφ κινιματοσ. Ραρά τθν προςπάκεια του ΣΥ΢ΛΗΑ να
μετατοπίςει ςε επικοινωνιακό επίπεδο το πεδίο τθσ πολιτικισ αντιπαράκεςθσ ςτθ ριξθ με το παλιό και τθ
διαφκορά, αδυνατεί να ςυγκροτιςει κοινωνικό ρεφμα ςτιριξθσ ςτθν κυβζρνθςθ, αναηωπυρϊνοντασ τθν δεξιά
αντιπολίτευςθ από πλευράσ των παλιϊν ςυςτθμικϊν δυνάμεων με κυρίαρχο εκφραςτι τθ ΝΔ (όψεισ αυτοφ
αποτυπϊνονται ςε ΤΕΕ, περιφερειακά ςυμβοφλια).
Ραρόλα αυτά, θ κατάςταςθ ςτο λαϊκό κίνθμα φαίνεται να παραμζνει ςτθν αδράνεια και υπάρχει μεγάλθ αδυναμία
ςτθν ανάδυςθ κοινωνικϊν αντιςτάςεων που μπορεί να βλζπαμε παλαιότερα. Οι κοινωνικζσ αντιςτάςεισ, όπου
καταφζρνουν να ςυγκροτθκοφν με μεγάλθ δυςκολία, είναι ςπαςμωδικζσ και αδυνατοφν να εμπλζξουν τισ πλατιζσ
μάηεσ και εν τζλει να οδθγιςουν ςε ςυνολικό αγϊνα ενάντια ςτθν αςκοφμενθ πολιτικι.
Ραρά τον αρνθτικό ςυςχετιςμό δφναμθσ, τα αποςπαςματικά αγωνιςτικά ςκιρτιματα τθσ προθγοφμενθσ περιόδου,
2
δείχνουν δυνατότθτα επανεμφάνιςθσ του λαϊκοφ παράγοντα και με τθν παρζμβαςθ μιασ αριςτεράσ με
ριηοςπαςτικό και αντικαπιταλιςτικό ςχζδιο, που κα κεντρικοποιεί τισ επιμζρουσ αντιςτάςεισ και κα οδθγιςει ςτο
δρόμο τθσ ριξθσ και τθσ ανατροπισ.

΢ΤΡΙΖΑ: Ο ΣΥ΢ΛΗΑ όντασ ο βαςικόσ κορμόσ τθσ μνθμονιακισ ςυγκυβζρνθςθσ, αποτελεί αυτι τθ ςτιγμι τον κυριότερο
ειςθγθτι - υποςτθρικτι των αςτικϊν πολιτικϊν τθσ ΕΕ και του Κεφαλαίου. Από καιρό ζχει απαγκιςτρωκεί από τισ
αριςτερζσ του καταβολζσ και ζχει απολζςει τθ γείωςι του από το παραδοςιακά αριςτερό ακροατιριο. Θ λογικι “
οφτε ριξθ, οφτε υποταγι” οδθγεί ςε μια τροχιά ενςωμάτωςθσ χωρίσ επιςτροφι και εν τζλει ςτθν αςτικι
μετάλλαξθ, όπωσ φάνθκε και από τον ίδιο το ΣΥ΢ΛΗΑ. Ζχοντασ ξεπεράςει τισ αντιφάςεισ του Γενάρθ του 2015, θ
κυβζρνθςθ ζχει τροποποιιςει ςθμαντικά τισ κοινωνικζσ τθσ ςυμμαχίεσ, απολαμβάνοντασ ςε μεγάλο βακμό τθν
ςτιριξθ τθσ εγχϊριασ αςτικισ τάξθσ αλλά και των ιμπεριαλιςτικϊν μθχανιςμϊν. Αποτελεί ζνα ξεκάκαρα αςτικό
κόμμα. Ραρά το γεγονόσ ότι ςε δευτερεφοντα επίπεδα (δικαιϊματα, πολιτικι φφλου κτλ) προςπακεί να διατθριςει
ζνα αριςτερό προςωπείο, ςτθν πραγματικότθτα αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ πολιτικοφσ εκφραςτζσ του
ιδεολογιματοσ του ΤΛΝΑ.

ΑΝ.ΕΛ.: Οι Ανεξάρτθτοι Ζλλθνεσ ανζκακεν υιοκετοφςαν ζνα δεξιό - λαϊκίςτικο προφίλ που τουσ επζτρεπε να
καταγγζλλουν τα μνθμόνια και τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ υπό μια εκνικιςτικι οπτικι γωνία και προςζγγιςθ. Κόμμα
που από τα γεννοφάςκια του επικυμοφςε μια κζςθ ιςχφοσ, πρόκυμα δζχτθκε να υλοποιιςει πακζτα μνθμονιακϊν
μζτρων που ιρκαν να πλιξουν τα λαϊκά δικαιϊματα. Τα εκνικιςτικά και μιλιταριςτικά του χαρακτθριςτικά το
αναγάγουν ςε επικίνδυνο εχκρό του λαϊκοφ κινιματοσ.

Νζα Δημοκρατία: Πντασ κερμόσ υποςτθρικτισ των μνθμονίων που γονάτιςαν τθν Ελλθνικι κοινωνία πλθρϊνει τθν
οργι του λαοφ και δε φαίνεται να μπορεί να προτείνει ζνα θγεμονικό ςχζδιο που κα τθσ επαναφζρει τθν
κοινωνικι γείωςθ των προθγοφμενων ετϊν, δθμιουργϊντασ το δίπολο τθσ πιο ςκλθρισ υλοποίθςθσ του μνθμονίου
μεταξφ ΝΔ και ΣΥ΢ΛΗΑ. Με τθ δθμοςκοπικι καταβφκιςθ του ΣΥ΢ΛΗΑ φαίνεται πωσ κομματικόσ τθσ πυρινασ
αναςυντάςςεται πολιτικά και οργανωτικά και αποκτά εκ νζου πολιτικοφσ δεςμοφσ με τθν κοινωνία, εμφανιηόμενθ
ωσ ο πιο ικανόσ υλοποιθτισ τθσ μνθμονιακισ πολιτικισ.

ΠΑ΢ΟΚ: Ραρά τθν απζλπιδα προςπάκεια πολιτικισ ανανζωςθσ, ςυνεχίηει να πλθρϊνει τισ ςυνζπειεσ των
ςυνεχόμενων αντιλαϊκϊν επιλογϊν που πιρε και αδυνατεί να ανεβάςει τα εκλογικά του ποςοςτά, ακόμα και
δθμοςκοπικά.

ΚΚΕ: Το ΚΚΕ κυρίωσ προςπακεί να κατοχυρϊςει ζναν πολιτικό χϊρο ωσ θ πιο ςυνεπισ δφναμθ, κάνοντασ
ανοίγματα ςε επίπεδο μαηικοφ χϊρου με τθν ζννοια κινθτοποιιςεων όπωσ αυτι για τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ,
αλλά χωρίσ πραγματικά ανοίγματα ςτο πολιτικό επίπεδο. Στο πολιτικό επίπεδο, το ΚΚΕ, επιμζνει ςτο αδιζξοδο
ςχζδιο τθσ θττοπάκειασ καταλιγοντασ να αρνείται εμμονικά τθ δυνατότθτα άμεςων ανατροπϊν και νικϊν για το
λαό, εναποκζτοντασ κάκε δυνατότθτα ανατροπισ ςε ζνα αόριςτο μζλλον τθσ “λαϊκισ εξουςίασ”, επιλζγοντασ τον
αναχωρθτιςμό. Κατάλθξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γραμμισ αποτζλεςε και θ απόφαςθ του 20ου ςυνεδρίου του και οι
κζςεισ του που αποκόβουν τθν αναγκαία ριξθ με ευρϊ - ΕΕ από τθν πάλθ ςτο ςιμερα ςε μια προςπάκεια να
ςυνεχίςει τθν πορεία, όπωσ περιγράφθκε και παραπάνω, αλλά και να χαράξει ορατζσ διαχωριςτικζσ από κάκε
άλλθ αριςτερι δφναμθ τθσ χϊρασ. Πλα αυτά, το οδθγοφν ςτθν ενςωμάτωςθ ςε κρίςιμεσ καμπζσ τθσ ταξικισ πάλθσ,
ςτθν ενςωμάτωςι του και ςτθν περιχαράκωςθ ςτο κίνθμα ςτοχοποιϊντασ δυνάμεισ του ευρφτερου κινιματοσ και
καταλιγοντασ να βλζπει τον εχκρό ςτα αριςτερά του με ςκοπό τθν ανάδειξθ του ωσ τθ μόνθ ςυνεπι αριςτερι
δφναμθ. Θ ςτροφι ςτον εχκρό εξ’αριςτερϊν και θ αδυναμία πολιτικισ απάντθςθσ και υπεροχισ ςτο πεδίο του
κινιματοσ οδθγεί ςε εκφυλιςτικά, αςτικισ αντίλθψθσ φαινόμενα με αποκορφφωμα τθ ςυντονιςμζνθ επίκεςθ τθσ
ΚΝΕ ςτθν ΕΑΑΚ, που ζγινε με πρωτοφανι και αναβακμιςμζνο τρόπο ςτθ ΣΕΜΦΕ με κλοπι προςωπικϊν
αντικειμζνων και ςεξιςτικζσ επικζςεισ, αλλά και τθσ χυδαίασ προςπάκειασ εξοβελιςμοφ από ςωματεία αγωνιςτϊν
τθσ αντικαπιταλιςτικισ πτζρυγασ του εργατικοφ κινιματοσ, που οικοδομοφν δυνάμεισ αμφιςβθτϊντασ τθν
κυριαρχία του ΚΚΕ ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ (αναφορά ςτισ απολιξεισ, ςτοχοποίθςθ ΕΑΑΚ και αγωνιςτϊν του
εκ).

Χρυςή Αυγή: Είναι ζνα κόμμα που επικοινωνεί με μερίδεσ του ελλθνικοφ κεφαλαίου και που αναμφιςβιτθτα
ςτθρίηεται ζμπρακτα από αυτζσ. Το τελευταίο διάςτθμα παρατθρείται επανεμφάνιςι τθσ ςτθ δθμόςια ςφαίρα,
αλλά και ςτο πεδίου του δρόμου. Με άξονεσ δράςθσ τθ διάχυςθ του ρατςιςτικοφ δθλθτθρίου και τθσ ξενοφοβίασ
αλλά και τθν επανακατοχφρωςθ χϊρου από το αντιφαςιςτικό κίνθμα, προςπακεί να κερδίςει και πάλι ζνα
ακροατιριο. Είναι ςθμαντικό το αντιφαςιςτικό κίνθμα να βρίςκεται ςε διαρκι εγριγορςθ κακϊσ και να απαντιςει

Ε ν ι α ί α _ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η _ Α ρ ι ς τ ε ρ ή _ Κ ί ν η ς η _
πολιτικά και οργανωτικά ςε οποιαδιποτε επίκεςθ ςε χϊρο ςτζγαςθσ μεταναςτϊν, αλλά και ςτισ γενικότερεσ
προκλιςεισ που λαμβάνουν χϊρα ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τθ δίκθ τθσ Χρυςισ Αυγισ.

Η ΕΠΙΘΕ΢Η ΢ΣΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ

Στθν Ελλάδα του ςιμερα θ νεολαία γίνεται πεδίο πειραματιςμοφ για τθν υπζρβαςθ τθσ κρίςθσ από τισ δυνάμεισ
του κεφαλαίου. Θ νζα γενιά εμπεδϊνει τθν πραγματικότθτα τθσ κρίςθσ και τθ διαμόρφωςθ ενόσ εργαηόμενου
ευζλικτου, φτθνοφ, εξειδικευμζνου, αναλϊςιμου, κινθτικοφ, πεικινιου και εξατομικευμζνου, ο οποίοσ κα
εξαναγκάηεται να επανακαταρτίηεται ςυνεχϊσ μζςα από ζνα ατζρμονο κυνιγι δεξιοτιτων και πιςτοποιιςεων (αυτό
περνάει κυρίαρχα μζςα από τθ διάλυςθ τθσ εργαςιακισ προοπτικισ και τθν απαξίωςθ των πτυχίων). Για να γίνει
αυτό, θ εκπαίδευςθ οφείλει να ευκυγραμμιςτεί ταχφτερα και με ζντονα αυταρχικι μεκοδολογία επιβολισ των
επιδιϊξεων τθσ εκπαιδευτικισ αναδιάρκρωςθσ με τισ αναδιαρκρϊςεισ ςτθν παραγωγι, τθν ανάγκθ εφρεςθσ νζου
πεδίου κερδοφορίασ και τισ νζεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, ακριβϊσ επειδι δεν υπάρχει
πλιρωσ διαμορφωμζνο υπόδειγμα από τον αςτικό ςυναςπιςμό εξουςίασ που να εξαςφαλίηει τθν ανάκαμψθ τθσ
καπιταλιςτικισ κερδοφορίασ, αντίςτοιχα δεν υπάρχει και πλιρεσ πρότυπο για τουσ εκπαιδευτικοφσ μθχανιςμοφσ
αλλά ζνα ςφνολο πειραματιςμϊν με βαςικζσ κατευκφνςεισ τθ διάλυςθ του δθμόςιου και δωρεάν χαρακτιρα του
πανεπιςτθμίου και τθν ζνταςθ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ.

Το Νζο Νομοςχζδιο για την Παιδεία και τι φζρνει:

Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ κινείται και θ εξαγγελία του Υπουργοφ για το νζο νομοςχζδιο για τθν Ραιδεία. Μια κίνθςθ
που κζτει ωσ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθν αναδιοργάνωςθ του χαρακτιρα και του ρόλου τθσ ζρευνασ ςτο πανεπιςτιμιο,
τθ κζςπιςθ των περιφερειακϊν ςυμβουλίων για τθν ζρευνα και καινοτομία τόςο ςε αναβακμιςμζνθ ςφνδεςθ με
τθν τοπικι αγορά όςο και του κεφαλαίου όςο και του κεφαλαίου ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, τθ γενίκευςθ και
τθ κεςμοκζτθςθ των διδάκτρων ςτα μεταπτυχιακά (κατά τθν οποία οι φοιτθτζσ είτε κα αναγκάηονται να
καταβάλουν μεγάλα ποςά είτε κα απαλλάςςονται από αυτά μζςω ανταποδοτικϊν κριτθρίων εν είδθ εργαςίασ) και
τθν διατομεακι κινθτικότθτα με τθ κεςμοκζτθςθ παράλλθλων προγραμμάτων ςπουδϊν υπό τθ μορφι
πιςτοποιθτικϊν γνϊςεων. Υπάρχει, επίςθσ, και θ εξαγγελία για τθν αναγωγι του πενταετοφσ πτυχίου ςε masterπου
ενιςχφει τθν κατεφκυνςθ διάςπαςθσ του πτυχίου ςε 2 κφκλουσ ςπουδϊν ςε μια λογικι δθμιουργίασ αποφοίτων
πολλαπλϊν ταχυτιτων. Ραράλλθλα, δίνει τθ δυνατότθτα ςυγχϊνευςθσ τμθμάτων με fast-trackδιαδικαςίεσ, και
ειδικά ςτο ςιμερα εξαγγζλλει τθ ςυγχϊνευςθ ΤΕΛ Ακινασ και ΤΕΛ Ρειραιά ςε Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ.
Επιπλζον, περιγράφεται θ λογικι διετϊν προγραμμάτων φοίτθςθσ ςε μια κατεφκυνςθ περαιτζρω ανοίγματοσ τθσ
βεντάλιασ που κι αυτι απ’τθ μεριά τθσ ςυμβάλλει ςτον περαιτζρω κατακερματιςμό τθσ προοπτικισ τθσ νεολαίασ.
Οι εξαγγελίεσ ζρχονται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ τθσ Συνόδου Ρρυτάνεων και τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτθν
εκπαίδευςθ που εκτόσ των άλλων προωκοφν το μοντζλο ενόσ πανεπιςτθμίου ευζλικτου και
αυτοχρθματοδοτοφμενου ςε κατεφκυνςθ ζνταςθσ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ. Το νομοςχζδιο αγγίηει το
ςφνολο των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ, φζρνοντασ ζνα βιμα πιο κοντά ςτθν υλοποίθςθ το “Νζο Λφκειο”, μζςω
των εξαγγελιϊν αλλαγισ του τρόπου ειςαγωγισ ςτα ιδρφματα, ζνταςθ των οικονομικϊν και εξεταςτικϊν φραγμϊν,
με ςτροφι ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και δθμιουργία φακζλου προςόντων και τθν ειςαγωγι πιςτωτικϊν
μονάδων ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ ιδθ από το Λφκειο.

Οι κφριεσ πλευρζσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που προωκεί θ νζα κυβζρνθςθ είναι:

1. Διάλυςη δημόςιου – δωρεάν χαρακτήρα του πανεπιςτημίου, αναβάθμιςη τησ επιχειρηματικήσ λειτουργίασ.

Από το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ, είναι εμφανισ μια ςειρά από περικοπζσ βαςικϊν κοινωνικϊν παροχϊν και αγακϊν,
όπωσ παιδεία, υγεία, ρεφμα και νερό. Αυτό ςυμβαίνει μζςω τθσ μείωςθσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ και τθσ
κάλυψθσ λειτουργικϊν κενϊν από τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία. Ρζρα από το κομμάτι τθσ ςτενισ δθμοςιονομικισ
πολιτικισ το οποίο χρθςιμοποιείται και ωσ μοχλόσ πίεςθσ για τθν εφαρμογι αναδιαρκρωτικϊν τομϊν, είναι ςαφζσ
όςον αφορά ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ ότι αυτζσ εντάςςονται και ςε ζνα ςυνολικότερο ςχζδιο τόνωςθσ τθσ
καπιταλιςτικισ κερδοφορίασ μζςα από τθν διάνοιξθ νζων πεδίων κερδοφορίασ όπου αυτό είναι δυνατόν.
Μζςα από τθ ςυςτθματικι και μεκοδευμζνθ υποχρθματοδότθςθ, τςακίηεται κάκε ζννοια δθμόςιου και δωρεάν
χαρακτιρα του Ρανεπιςτθμίου με αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ των φοιτθτικϊν παροχϊν, τισ ελλείψεισ ςε
προςωπικό, τθν υπολειτουργία ολόκλθρων τμθμάτων κτλ. Θ κατάργθςθ των δωρεάν ςυγγραμμάτων και θ επιβολι
διδάκτρων ς ζνα επόμενο ςτάδιο, όπωσ και το πζραςμα λειτουργιϊν του πανεπιςτθμίου όπωσ θ ςίτιςθ και θ
ςτζγαςθ ςε ιδιϊτεσ ζρχονται να καταργιςουν εντελϊσ τθν ζννοια τθσ δθμόςιασ και δωρεάν εκπαίδευςθσ. Στα
παραπάνω πλαίςια εντάςςεται θ ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ ανταποδοτικότθτασ, ςτθ βάςθ και ακαδθμαϊκϊν
4
κριτθρίων, ςτισ φοιτθτικζσ παροχζσ ωσ ζνα τφποισ αντίβαρο ςτθν παραπάνω κατεφκυνςθ. Αντ’ αυτοφ, οι φοιτθτζσ
κα μποροφν να παίρνουν φοιτθτικά δάνεια ωσ λφςθ απζναντι ςτθν εξάλειψθ των φοιτθτικϊν παροχϊν.
Ραράλλθλα, αναγνωρίηεται θ ιδιωτικι εκπαίδευςθ, κακϊσ μζςω κατατακτιριων εξετάςεων υπάρχει θ δυνατότθτα
ζνταξθσ ςε ΑΕΛ-ΤΕΛ αποφοίτων ΛΕΚ, ενϊ πλζον όλα τα ιδιωτικά πανεπιςτιμια κα ζχουν αναγνωριςμζνουσ τίτλουσ
ςπουδϊν. Ραράλλθλα με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται να εμπεδωκεί πλιρωσ μια επιχειρθματικι αντίλθψθ όςον
αφορά τθ διαχείριςθ των εκροϊν κακϊσ και τθν ίδια τθ λειτουργία του πανεπιςτθμίου. Χαρακτθριςτικό θ
αξιοποίθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ κα γίνεται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εμπζδωςθσ των αναδιαρκρωτικϊν τομϊν με
μοχλό τθν αξιολόγθςθ για τα ιδρφματα και παράλλθλα τθσ αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν δομϊν με ανταποδοτικά
κριτιρια. Τζλοσ, ςχολζσ με ερευνθτικι δραςτθριότθτα δθμιουργοφν οι ίδιεσ ΝΡΛΔ ςτο εςωτερικό τουσ, ενϊ ακόμα
και οι Ειδικοί Λογαριαςμοί Κονδυλίων και Ζρευνασ ςυγκροτοφνται κεςμικά με επιχειρθματικοφσ όρουσ. Αλλά και θ
ςυγκρότθςθ του ΕΛΛΔΕΚ ςαν μια κίνθςθ που προςδίδει ςτθν ζρευνα ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ ανάπτυξθσ με βάςθ τισ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ, ςαν πλευρά τθσ εκνικισ ανάπτυξθσ. Θ ςφναψθ δανείου και θ διαχείριςι του από τον ΕΛΛΔΕΚ
φψουσ 180 εκατομμυρίων με τθν ΕΤΕΡ προσ όφελοσ 9 ιδρυμάτων καταδεικνφει τθν προτεραιότθτα τθσ κυβζρνθςθσ
να ςυμβάλλει ςτο προχϊρθμα τθσ καινοτομίασ που πθγάηει από τθν ερευνθτικι διαδικαςία προσ όφελοσ του
Κεφαλαίου.
Θ χρθματοδότθςθ των ΑΕΛ-ΤΕΛ ςυνδζεται άμεςα με τθν ανταπόκριςθ ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ. Για πρϊτθ φορά
επιτρζπεται θ ιδιωτικι χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων, με τθ δυνατότθτα μάλιςτα ιδιωτϊν να χρθματοδοτοφν
ςυγκεκριμζνεσ ζδρεσ και μακιματα, βρίςκοντασ επιπλζον και ζναν πιο άμεςο και ευζλικτο τρόπο να μεταβάλλουν
και να εξειδικεφςουν τα προγράμματα ςπουδϊν. Τθν ίδια ϊρα ςε μια ςειρά ςχολζσ, χωρίσ να αμφιςβθτείται ο
κυρίαρχοσ ρόλοσ του κράτουσ, εμφανίηονται εταιρίεσ-χορθγοί με ςτόχο τον προςανατολιςμό τθσ ζρευνασ ςτισ
ανάγκεσ του κεφαλαίου. Θ ςυςχζτιςθ τθσ αξιολόγθςθσ των ιδρυμάτων με ανταποδοτικοφσ όρουσ με τα αποτζλεςμα
τθσ αξιολόγθςθσ (ΜΟΔΛΡ, ΑΔΛΡ) λειτουργεί ωσ μοχλόσ πίεςθσ για τθν επιτάχυνςθ τθσ εμπζδωςθσ τομϊν τθσ
εκπαιδευτικισ αναδιάρκρωςθσ.

2. Σςάκιςμα πτυχίων και εργαςιακήσ προοπτικήσ.
Θ διάλυςθ του ενιαίου πτυχίου μζςα από τθν ειςαγωγι πιςτωτικϊν μονάδων και τθν αντικατάςταςι τουσ από
ατομικό φάκελο προςόντων, οξφνει ακόμα περιςςότερο χαρακτθριςτικά ιδθ οξυμζνα λόγω τθσ ευρφτερθσ
κοινωνικισ, πολιτικισ και οικονομικισ ςυγκυρίασ. Θ διάςπαςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςε κφκλουσ, θ
κατάργθςθ των ενιαίων πτυχίων και θ αντικατάςταςι τουσ από τουσ ατομικοφσ φακζλουσ προςόντων, ςυμβάλλουν
ςτθν “παραγωγι” του ςφγχρονου εργαηόμενου ου κα εντάςςεται ςε ζνα ςυνεχϊσ υπό αντιδραςτικι διαμόρφωςθ
κοινωνικό καταμεριςμό εργαςίασ και κα είναι φκθνόσ, ευζλικτοσ, εξειδικευμζνοσ, εξατομικευμζνοσ, άμεςα
εκμεταλλεφςιμοσ και αναλϊςιμοσ. Σ’αυτό ςυμβάλλει επικουρικά και θ κατεφκυνςθ δθμιουργίασ προγραμμάτων
ςπουδϊν “πολλϊν ταχυτιτων” εντείνοντασ με αυτό τον τρόπο τον επιχειροφμενο κατακερματιςμό των αποφοίτων
και πλζον ο νζοσ απόφοιτοσ κα βρίςκεται ςε μια ςυνεχι διαδικαςία ανταγωνιςμοφ, ςε ζνα διαρκζσ κυνιγι
ςυλλογισ τίτλων ςπουδϊν , προςόντων και πιςτωτικϊν μονάδων μζςα από ςεμινάρια, ιδιωτικζσ ςπουδζσ και
προγράμματα δια βίου μάκθςθσ. Πλα αυτά με τθ ςειρά τουσ επιβάλλουν ζνα κλίμα γενικευμζνου ανταγωνιςμοφ
που διαρρθγνφει και τισ βαςικζσ όψεισ τθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ του φοιτθτικοφ ςϊματοσ και δθμιουργεί το
πρόςφορο ζδαφοσ για τθν κυριαρχία εξατομικευμζνων κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν ςτακεροποιϊντασ τθν φφςθ και
τα χαρακτθριςτικά τθσ επιχειροφμενθσ αλλαγισ εντόσ του πανεπιςτθμίου που ταυτίηεται απόλυτα με τθν ριηικι
αναδιάρκρωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων (όπου κυριαρχοφν οι ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, τα ωράριο-λάςτιχο, θ
αναςφάλιςτθ φκθνι και ευζλικτθ απαςχόλθςθ). Τα παραπάνω ζρχεται να ςφραγίςει και να προωκιςει το νζο
εργαςιακό νομοςχζδιο.
Θ παραπάνω κατεφκυνςθ, κατά τθ γνϊμθ μασ, αποτυπϊνεται ςε κάποιεσ κινιςεισ. Ρρϊτον, μζςω τθσ
αποςτοίχιςθσ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ από τα πτυχία των κακθγθτικϊν ςχολϊν, τθ ςτιγμι που
διαςπϊνται τα γνωςτικά αντικείμενα. Αυτό ςυντελείται είτε με ειςαγωγι μακθμάτων επιλογισ, ροϊν ι
κατευκφνςεων είτε με τθν απόκτθςθ τθσ επάρκειασ μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ Ειδικϊν Ρρογραμμάτων ςτα
πρότυπα των ιδθ υπαρχόντων και τθ ςυνακόλουκθ λιψθ πιςτοποιθτικοφ (θ φοίτθςθ ςτα οποία το πικανότερο
είναι να προβλζπει και δίδακτρα). Δεφτερον, θ διάλυςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των μθχανικϊν μζςω
μιασ ςειράσ μεταρρυκμίςεων που προωκοφνται (ειδικά επαγγελματικά δικαιϊματα, μθτρϊο τεχνικϊν ζργων κλπ)
αποτελεί πάγιο ςτόχο τθσ ΕΕ για τθν απελευκζρωςθ των επαγγελμάτων. Θ κεςμοκζτθςθ μια ςειράσ διαφορετικϊν
τάξεων ςτο εςωτερικό του εν λόγω μθτρϊου (0,1,2) και θ μεταπιδθςθ από τάξθ ςε τάξθ κα ςχετίηεται άμεςα με
τθν εργαςιακι εμπειρία, το υλοποιθμζνο ζργο, τα ςεμινάρια και τθν πρακτικι που κα κατζχει ο μθχανικόσ. Ο
νεοειςερχόμενοσ μθχανικόσ κατατάςςεται ςτθν μθδενικι τάξθ του μθτρϊου, με μθδενικά επαγγελματικά
δικαιϊματα και κα λογίηεται ωσ “δόκιμοσ” μθχανικόσ, δθλαδι ςε κακεςτϊσ μακθτείασ ςτισ χειρότερεσ εργαςιακζσ
ςυνκικεσ. Σε όλο αυτό, το ΤΕΕ κα ζχει ρόλο πιςτοποιθτι και κα οργανϊνει ακόμα κι επί πλθρωμι εξετάςεισ μζςω
των οποίων κα αποδίδει τα ειδικά επαγγελματικά δικαιϊματα. Θ παραπάνω κίνθςθ πάει ζνα βιμα παραπζρα τισ
ιδθ απαράδεκτεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ και ςχζςεισ για τουσ νζουσ μθχανικοφσ (μπλοκάκι, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ,
Ε ν ι α ί α _ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η _ Α ρ ι ς τ ε ρ ή _ Κ ί ν η ς η _
νζο εργαςιακό νομοςχζδιο κλπ)
Οι κινιςεισ αυτζσ δεν ζχουν να κάνουν με μεμονωμζνεσ πολιτικζσ που αφοροφν μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ
μθχανικοφσ. Αντίκετα, εντάςςονται ςε μια ςυνολικι αναδιαρκρωτικι τομι που είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθ
διαμόρφωςθ μια γενιάσ αποφοίτων και εργαηομζνων ςτθ λογικι του προςοντολογίου και τθσ ατομικισ ζνταξθσ
ςτθν αγορά εργαςίασ. Επομζνωσ, θ μάχθ αυτι κα πρζπει να δίνεται υπό το πρίςμα του ςυνολικοφ αγϊνα τθσ
νεολαίασ για τθν εργαςιακι τθσ προοπτικι κόντρα ςε λογικζσ ςυντεχνιαςμοφ και επιςτθμονιςμοφ.

3. Εντατικοποίηςη του ρυθμοφ ςπουδών

Ταυτόχρονα και θ κακθμερινότθτα των φοιτθτϊν τείνει ολοζνα και περιςςότερο να προςαρμοςτεί πλιρωσ ςτα
πλαίςια τθσ κανιβαλικισ πραγματικότθτασ. Θ εντατικοποίθςθ των ςπουδϊν και ζνασ «νζοσ» επιςτθμονιςμόσ
προωκοφνται, με κυρίαρχο μοχλό πίεςθσ το υπαρκτό και τεράςτιο πρόβλθμα τθσ επιβίωςθσ που βιϊνουν ολοζνα
και μεγαλφτερα κομμάτια φοιτθτϊν (που γίνεται και μζςα από τισ αλλαγζσ των προγραμμάτων ςπουδϊν), παρζα
με τθν πίεςθ για άμεςθ εφρεςθ εργαςίασ. Το πανεπιςτιμιο επιχειρείται να διαμορφωκεί ωσ ζνασ χϊροσ fasttrack
κατάρτιςθσ, με αςφυκτικζσ ςυνκικεσ φοίτθςθσ, ςτα πρότυπα μιασ αςφυκτικοφ τφπου εργαςιακισ πεικάρχθςθσ κι
αυτό επιχειρείται με μια ςειρά τρόπουσ όπωσ οι αλυςίδεσ μακθμάτων, οι πρόοδοι, τα τεςτ, τα όρια διλωςθσ και οι
υποχρεωτικζσ εργαςίεσ, παρακολουκιςεισ και project.

4. Αυταρχικοποίηςη τησ λειτουργίασ των ιδρυμάτων - Χτφπημα ςτισ δημοκρατικζσ ελευθερίεσ και κεκτημζνα,
χτφπημα ςτο άςυλο

Οι πρυτανικζσ αρχζσ και το υπουργείο παρακάμπτουν οποιαδιποτε ςυλλογικι απόφαςθ (φοιτθτϊν, διοικθτικϊν
κτλ) ωσ τυπικότθτα, απονομιμοποιϊντασ τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ. Ραράλλθλα, οποιοςδιποτε κινθτοποιείται
αντιμετωπίηεται περίπου ωσ τρομοκράτθσ. Ζτςι δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που ζχουν γυρίςει τθν πλάτθ ςτισ μαηικζσ
παραςτάςεισ φοιτθτικϊν ςυλλόγων, προβαίνοντασ μάλιςτα ςε προκλθτικζσ και ςτοχοποιθτικζσ για το κίνθμα
δθλϊςεισ (βλ. δθλϊςεισ Κυριαηόπουλου για ςωματικι βία). Στα παραπάνω τομι αποτελεί θ δίωξθ πλθκϊρασ
αγωνιςτϊν, με όρουσ προςωπικισ καταςτολισ και τρομοκρατίασ (βλ.Ξάνκθ,Συρίγοσ,ΡΑΜΑΚ). Άλλωςτε θ ανάδειξθ
νζων αυταρχικϊν πρυτανειϊν αναδιατάςςει πλιρωσ το ςυςχετιςμό δφναμθσ μεταξφ φοιτθτικοφ ςϊματοσ και
κακθγθτϊν και εντείνει τθν εκδικθτικότθτα που κα μπορεί να ζχει το κακθγθτικό μπλοκ απζναντι ςε φοιτθτζσ.
Ανεξάρτθτα από τθν μετατροπι των Συμβουλίων Λδρφματοσ ςε γνωμοδοτικά όργανα, οι φοιτθτικοί ςφλλογοι πρζπει
να ζχουν παρουςία και να επιβάλουν τα ςυμφζροντά τουσ ςτα όργανα λιψθσ αποφάςεων, ανατρζποντασ μια
κατάςταςθ αυταρχικισ εξϊκθςθσ των φοιτθτικϊν ςυλλόγων από αυτά. Στα παραπάνω, τομι αποτελεί θ δίωξθ
πλθκϊρασ αγωνιςτϊν, με όρουσ προςωπικισ καταςτολισ και τρομοκρατίασ.
Θ παραβίαςθ του αςφλου γίνεται κακθμερινό φαινόμενο, πολλζσ φορζσ με χαρακτιρα επίδειξθσ δφναμθσ από τισ
δυνάμεισ καταςτολισ και ςυγκεκριμζνθ ςτοχοποίθςθ ςυνδικαλιςτϊν ι πολιτικά επικίνδυνων φοιτθτϊν. Στόχοσ
αυτισ τθσ τεράςτιασ επίκεςθσ είναι θ πλιρθσ εμπζδωςθ τθσ ιττασ και του φόβου του αγϊνα από τθ νεολαία, με
κακοριςτικό, ςυμβολικά και πολιτιςμικά για τθν νεότερθ Ελλάδα, το άςυλο και τον χϊρο του πανεπιςτθμίου. Θ
επίκεςθ και θ καταςτολι των δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν τθσ φοιτθτιϊςασ νεολαίασ εντάςςεται
ςτο γενικότερο κλίμα καταςτολισ. Ριο ειδικά για τθ νεολαία, ςτόχοσ αυτισ τθσ επίκεςθσ αποτελεί θ
απονομιμοποίθςθ και περιςτολι τθσ μαχθτικισ δράςθσ και τθσ ριηοςπαςτικισ πρακτικισ όςων δυνάμεων
αμφιςβθτοφν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και αναηθτοφν απάντθςθ ςε κατεφκυνςθ ςφγκρουςθσ ςε οποιαδιποτε
πτυχι τθσ αςτικισ επίκεςθσ ςτθν κακθμερινότθτα και το μζλλον τθσ νεολαίασ.

Για μασ, θ ςυγκρότθςθ τθσ ταυτότθτασ του φοιτθτι διαμορφϊνεται κυρίωσ μζςα από 2 βαςικοφσ πυλϊνεσ, οι
οποίοι αλλθλεπιδροφν. Από τθ μια, το υποκείμενο αιςκάνεται φοιτθτισ που μπαίνει ςτο Ρανεπιςτιμιο, δρα μζςα
ς’αυτό, διαβάηει, δίνει εξετάςεισ. Άρα, διαμορφϊνεται ο ίδιοσ από τισ ςχζςεισ με τουσ ςυμφοιτθτζσ του και τθν ίδια
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, από το τι ςυμβαίνει μζςα ς’αυτό και επθρεάηει άμεςα τον τρόπο με τον οποίο
ςπουδάηει. Διαμορφϊνεται, δθλαδι, ςτα πλαίςια τθσ φοιτθτικισ του ιδιότθτασ. Από τθν άλλθ, αντιλαμβανόμενοσ
το δυςοίωνο εργαςιακό μζλλον που κα κλθκεί να αντιμετωπίςει, ο φοιτθτισ βλζπει το Ρανεπιςτιμιο ωσ αναγκαίο
ςτάδιο από το οποίο περνάει για να βγει όςο το δυνατόν πιο γριγορα με διαδικαςίεσ fast-track, με περιςςότερα
εφόδια και δεξιότθτεσ ςτθν αγορά εργαςίασ και πρζπει να ανταγωνιςτεί τουσ ςυναδζλφουσ του για μια κζςθ
ς’αυτι. Το κομμάτι, λοιπόν, τθσ φοιτθτικισ κακθμερινότθτασ και τθσ εργαςιακισ προοπτικισ επθρεάηει
κακοριςτικά τθν ταυτότθτα του φοιτθτι. Αποκρυςτάλλωςθ των παραπάνω αποτελεί θ αποςτροφι των φοιτθτϊν
από τισ ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, θ ζλλειψθ ςυλλογικϊν αναπαραςτάςεων, θ πεποίκθςθ ότι οι αγϊνεσ δεν μποροφν
να νικιςουν ςτο ςιμερα κακϊσ και θ ςτροφι των φοιτθτϊν ςτον ατομικό δρόμο. Ταυτόχρονα, υπάρχει ζνα
κομμάτι φοιτθτϊν ςτα Ρανεπιςτιμια, το οποίο αναγκάηεται να εργάηεται ςτο ςιμερα για να ανταποκρικεί ςτισ
ςπουδζσ του. Γι’αυτοφσ τουσ φοιτθτζσ ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ ταυτότθτασ ρόλο παίηει και θ ίδια θ εργαςία
τουσ.
6
Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ για το πωσ ςυγκροτείται το φοιτθτικό υποκείμενο ςτο ςιμερα, βλζπουμε ότι θ
κάκε μάχθ, από αυτι για ςπουδζσ με αξιοπρεπείσ όρουσ μζχρι αυτι για επαγγελματικά και εργαςιακά δικαιϊματα,
πρζπει να ανοίγεται υπό το πρίςμα τθσ προοπτικισ, για μια δουλειά με εργαςιακά και ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα
για όλουσ κόντρα ςτθν ανεργία, τθν επιςφάλεια και τθ μετανάςτευςθ.

Δια βίου μάθηςη - επανακατάρτιςη- νζοσ χάρτησ ςχολών

Στα πλαίςια προϊκθςθσ και περεταίρω διαμόρφωςθσ εκείνου του εργαηόμενου που κα γεφυρϊςει και τθ διαφορά
φάςθσ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν εκπαίδευςθ και τθν παραγωγι δεν αποτελεί κακόλου τυχαίο θ ξεκάκαρθ
κατεφκυνςθ δθμιουργίασ τμθμάτων δια βίου μάκθςθσ. Τα τμιματα αυτά κα ζχουν ωσ βαςικι ςτόχευςθ τθν
παγίωςθ μιασ κατάςταςθσ επανακατάρτιςθσ και κυνθγιοφ γνϊςεων και δεξιοτιτων τα οποία κα αποτυπϊνονται με
όρουσ πιςτοποίθςθσ αυτϊν ςτον ατομικό φάκελο προςόντων. Ζτςι, προωκείται μια κατεφκυνςθ διαχωριςμοφ
ακαδθμαϊκισ κι επαγγελματικισ κατοχφρωςθσ ςτα πλαίςια αντιςτοίχθςθσ του εκνικοφ πλαιςίου προςόντων με το
ευρωπαϊκό και λειτουργία των ects.
Πλα τα παραπάνω διαμορφϊνουν μια βεντάλια εργαηόμενων διαφορετικϊν ταχυτιτων των οποίων οι δεξιότθτεσ
και οι γνϊςεισ ποςοτικοποιοφνται, πιςτοποιοφνται και αποτυπϊνονται ςτον ατομικό φάκελο προςόντων για να
αξιολογθκοφν ςε επόμενο χρόνο (ςεμινάρια, παράλλθλα προγράμματα ςπουδϊν, πιςτοποιθτικό). Θ διάςπαςθ των
πτυχίων δυςχεραίνει τουσ όρουσ ςυλλογικισ διεκδίκθςθσ και διαπραγμάτευςθσ υπονομεφοντασ διαρκϊσ τα
εργαςιακά δικαιϊματα.
Το νζο κφμα ςυγχωνεφςεων που αφορά τθ μεταφορά των ΤΕΛ ςτα ΑΕΛ (προοπτικά και ςτα ΛΕΚ) ςκιαγραφεί κάποιεσ
κατευκφνςεισ για τθν ςυμπίεςθ προσ τα κάτω των αποφοίτων ςυνολικά. Θ μεταφορά των ΤΕΛ με τθ μορφι
ειδίκευςθσ μζςα ςτα ΑΕΛ μεταφζρει τθ διάκριςθ μεταξφ των ανϊτερων και κατϊτερων κζςεων τθσ πνευματικισ
εργαςίασ ςτο εςωτερικό του ΑΕΛ (τθ διάκριςθ αυτι τθν εξυπθρετοφςε π.χ. ΑΕΛ μθχανολόγων μθχανικϊν – ΤΕΛ
μθχανολογίασ), ςυμπιζηοντασ παράλλθλα το ςφνολο των αποφοίτων προσ τα κάτω και ταυτόχρονα
κατακερματίηοντασ τα πτυχία με τθν ειςαγωγι των παραπάνω κατευκφνςεων. Συμπλθρωματικά και άρρθκτα
ςυνδεδεμζνα ςτθ παραπάνω κίνθςθ, κινοφνται επικείμενεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο ειςαγωγισ ςτθν
μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (κάτι που επιχειρικθκε και από τον Λοβζρδο) και
επομζνωσ τον εξορκολογιςμό ειςροϊν ςε αυτζσ τισ βακμίδεσ, παράλλθλα με τθν κανονικοποίθςθ των εκροϊν που
κα φζρει θ αναδιάρκρωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν. Αυτό το μοντζλο κα εναρμονίηεται με τθ ςυντελοφμενθ
ςυμπίεςθ ςυνολικά των εργαηομζνων ςτθ παραγωγι.
Ροιοτικι τομι τθσ αναδιάρκρωςθσ αποτελεί και θ αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ ζρευνασ και τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ εντόσ των ιδρυμάτων. Θ αδυναμία εξεφρεςθσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου υπζρβαςθσ τθσ κρίςθσ από
αςτικι ςκοπιά, εντείνει τθν επιδίωξθ εξεφρεςθσ νζων πεδίων κερδοφορίασ και κακιςτά αναγκαία τθν παραπάνω
κίνθςθ, θ οποία άλλωςτε περιγράφεται ςτισ κατευκφνςεισ του ΟΟΣΑ και του πλάνου Ευρϊπθ 2020 και φαίνεται να
αποτυπϊνεται ςτο νομοςχζδιο. Θ διαδικαςία αυτι ζχει να κάνει με τθν εκπόνθςθ ζρευνασ και καινοτομίασ,
αξιοποιιςιμθσ για τθν άμεςθ κερδοφορία οριςμζνων κλάδων του κεφαλαίου. Ραράλλθλα ςτοχεφει και ςτθ
διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνου εργατικοφ δυναμικοφ μζςα από αυτι τθ διαδικαςία για τθν αξιοποίθςθ του ςτο
κομμάτι τθσ ζρευνασ και των επιςτθμϊν.
Στα πλαίςια τθσ υποχρθματοδότθςθσ, θ οποία ωκεί ςτθν ζνταςθ τθσ αυτοχρθματοδότθςθσ, θ κυβζρνθςθ ωκεί τα
ιδρφματα να αναηθτιςουν πόρουσ από άλλουσ παράγοντεσ ϊςτε να καλφψουν μια ςειρά αναγκϊν τουσ. Πλα τα
παραπάνω γίνονται ςε ςτενι ςφνδεςθ με τον επιχειρθματικό κόςμο μζςω τθσ ςφνδεςθσ ΑΕΛ, ερευνθτικϊν
ιδρυμάτων και επιχειριςεων. Αυτό αποτυπϊνεται κα ιςτθν κατεφκυνςθ ςυγκρότθςθσ ενιαίου φορζα ζρευνασ.

ΣΟ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΙ΢ΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΠΡΟ΢ΣΑ ΢Ε ΝΕΕ΢ ΠΡΟΚΛΗ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ

Οι ειδικζσ αντικζςεισ που ξεπθδοφν ςτουσ κοινωνικοφσ χϊρουσ (αναδιαρκρϊςεισ ςτα προγράμματα ςπουδϊν,
αποςτοίχιςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων από τα πτυχία, οικονομικόσ ςτραγγαλιςμόσ των Λδρυμάτων κλπ) κα
πρζπει να αξιοποιοφνται με ςτόχο να ςυγκροτιςουμε μπλοκ αγϊνα μζςα ςτουσ ςυλλόγουσ πάνω ςτισ εκάςτοτε
υλικζσ διεκδικιςεισ και αιχμζσ, αλλά και με όρουσ πολιτικισ προετοιμαςίασ μζςα ςτουσ φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ για
τθν επανεμφάνιςθ του φοιτθτικοφ και ευρφτερα νεολαιΐςτικου κινιματοσ ενάντια ςτα αλλεπάλλθλα μζτρα και
μνθμόνια που επιβάλλουν κυβερνιςεισ - ΕΕ - ΔΝΤ, καταλιγοντασ ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ ηοφερισ προοπτικισ που
περιγράφεται για τθ γενιά μασ.Οι μάχεσ που ζχουμε μπροςτά μασ δεν ζχουν να κάνουν με κάποιεσ δευτερεφουςεσ
πλευρζσ τθσ αςτικισ πολιτικισ αλλά με κρίςιμουσ κρίκουσ τθσ. Γι’ αυτό θ ανάγκθ αναςυγκρότθςθσ ςυνολικά του
φοιτθτικοφ κινιματοσ ςχετίηεται με τθν οικοδόμθςθ ενόσ μαηικοφ και κινιματοσ αντεπίκεςθσ. Για να κατοχυρϊςουν
ο λαόσ και θ νεολαία τισ ανάγκεσ τουσ, για να ςυγκρουςτοφν και να ανατρζψουν τουσ φορείσ τθσ επίκεςθσ και το
ςφνολο τθσ αντιλαϊκισ - αντιεκπαιδευτικισ πολιτικισ.

Ε ν ι α ί α _ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η _ Α ρ ι ς τ ε ρ ή _ Κ ί ν η ς η _
Γι αυτό παλεφουμε για ζνα φοιτητικό κίνημα:

1. ΑντιΕΕ, αντικυβερνθτικό, αντιμνθμονιακό, ανατρεπτικό, αντιδιαχειριςτικό, αντιαναδιαρκρωτικό που κα
διαμορφϊνει ζνα πλειοψθφικό ρεφμα αμφιςβιτθςθσ, που κα αρνείται το μζλλον ανεργίασ και μετανάςτευςθσ
που διαμορφϊνουν για τθ γενιά μασ, που κα αρνείται να ηιςει ς’ ζνα πανεπιςτιμιο όπωσ αυτό που
περιγράφουν οι νόμοι Αρβανιτόπουλου - Διαμαντοποφλου και τα νζα μζτρα. Στον πυρινα του φοιτθτικοφ
κινιματοσ οφείλει να βρίςκεται θ ριξθ με τθ ςτρατθγικι τθσ ςυνδιαχείριςθσ και τθσ αναηιτθςθσ εφκολθσ
επιλογισ ςε κάκε προςπάκεια ενςωμάτωςισ του.Απζναντι ςτα πορίςματα του εκνικοφ διαλόγου, το φοιτθτικό
κίνθμα παρεμβαίνοντασ ςτθ βάςθ των αιτθμάτων του, οφείλει να παλζψει ςε κατεφκυνςθ απονομιμοποίθςισ
τουκαι ευκείασ αντιπαράκεςθσ με τα μζλθ ΔΕΡ, τουσ πρυτάνεισ που ςυμμετζχουν ι και ςτθρίηουν αυτόν. Το
φοιτθτικό κίνθμα δε κα λειτουργεί ωσ ομάδα πίεςθσ αλλά μζςα από τθν αναςυγκρότθςθ και τθν αντεπίκεςθ
του, κα επιβάλλει τισ ανάγκεσ τθσ νεολαίασ. Με αντιΕΕ ςτίγμα, από τθ ςκοπιά τθσ ςφγκρουςθσ με όλεσ τισ
πολιτικζσ επιλογζσ τθσ ΕΕ για το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ (Μπολόνια, Λιςςαβόνα, ΚΕΧΑΕΕ), τθ ςυνολικότερθ
αντιλαϊκι πολιτικι αλλά και από τθ ςκοπιά τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ςυνείδθςθσ και τθσ πρακτικισπου με
επικετικό τρόπο κα ςυμβάλλει ςτθν ανατροπι τθσ κυβζρνθςθσ, ςε ζναν άλλο δρόμο χωρίσ ΕΕ, ευρϊ, χρζοσ.
Ζμφαςθ ςε μια διαδικαςία με κινθματικό και όχι διαχειριςτικό χαρακτιρα, με ςυμβολι του κάκε φοιτθτι ςε
όλεσ τισ δράςεισ και τισ κινθτοποιιςεισ, και όχι με τθ λογικι τθσ ανάκεςθσ είτε ς’ ζνα πολιτικό δυναμικό είτε ςε
μια κυβζρνθςθ που ωσ «από μθχανισ κεόσ» κα καταργιςει αυτζσ τισ κατευκφνςεισ. Ρεριγραφι ενόσ
ανατρεπτικοφ φοιτθτικοφ κινιματοσ γιατί θ επανεμφάνιςι του ςτο προςκινιο, θ ςυντριβι τθσ αναδιάρκρωςθσ
κα απελευκερϊςει μια δυναμικι ςυνολικά ςτο χϊρο τθσ νεολαίασ που κα είναι ικανι να εμφανίςει τθ γενιά
μασ ςτο δρόμο με αίτθμα τθν ανατροπι όλθσ αυτισ τθσ πολιτικισ τθσ κοινωνικισ βαρβαρότθτασ που βιϊνουμε
τα τελευταία χρόνια.
2. Ρανεολαιίςτικθ– πανεργατικι – παλλαϊκι απεφκυνςθ. Ρου κα ςυνδζεται με τουσ αγϊνεσ του κόςμου τθσ
εργαςίασ και τθσ νεολαίασ (voucher, 5μθνα, κυριακάτικθ αργία, αςφαλιςτικό πλειςτθριαςμοί πρϊτθσ κατοικίασ
κλπ) για τθν ανατροπι τθσ βάρβαρθσ αντεργατικισ και αντιλαϊκισ πολιτικισ. Ρου κα δρα εξϊςτρεφα, κα
αγκαλιάηεται από τθν κοινωνία και κα αγκαλιάηει όλεσ τισ τάςεισ αμφιςβιτθςθσ και αγϊνα. Σε μια ςυνκικθ
όπου θ νεολαία, μετά και τθν υπογραφι του τρίτου μνθμονίου, όπου το μζλλον τθσ διαφαίνεται χειρότερο από
κάκε άλλθ γενιά, εκτιμάμε ότι το φοιτθτικό κίνθμα μπορεί και πρζπει να ενοποιεί ςε κάκε φάςθ του κινιματοσ
τισ αντιςτάςεισ: από μακθτικζσ καταλιψεισ μζχρι απεργίεσ ςε κλάδουσ με ςυντριπτικι τθν παρουςία νζων
εργαηομζνων, το φοιτθτικό πρζπει να αγωνίηεται υπό το πρίςμα τθσ υπεράςπιςθσ ςυνολικά των δικαιωμάτων
και των αναγκϊν τθσ νζασ γενιάσ. Το φοιτθτικό κίνθμα κατζχει ζνα ειδικό ρόλο τόςο ςτο κίνθμα τθσ νεολαίασ
όςο και ςτο εργατικό-λαϊκό κίνθμα ςυνολικά: καταφζρνει να ενοποιεί υπό αντίξοεσ ςυνκικεσ όχι μόνο τθ
νεολαία αλλά και ςυνολικά το λαό. Θ νζα γενιά βρίςκεται ςτθ χειρότερθ από τθ μεταπολίτευςθ κι ζπειτα. Τθν
ίδια ςτιγμι αναδιαρκρϊνει ςυνολικά τουσ όρουσ ηωισ τθσ: από το «Νζο Λφκειο» μζχρι το Νόμο
Διαμαντοποφλου, θ νεολαία βρίςκεται απζναντι ςε μια ςυνολικι επίκεςθ. Το φοιτθτικό κίνθμα οφείλει να
αποτελζςει πυροκροτθτι ενόσ νζου γφρου ανατρεπτικϊν και ανυποχϊρθτων αγϊνων τθσ γενιάσ μασ, πλάι
ςτουσ εργαηόμενουσ, τουσ ανζργουσ και όλα τα πλθττόμενα ςτρϊματα που απαξιϊνονται ςωρθδόν από το
κακεςτϊσ των μνθμονίων και του εργαςιακοφ μεςαίωνα. Ειδικότερα, θ ςυλλογικι ταυτότθτα του φοιτθτι
μεταςχθματίηεται ςτθ βάςθ α) τθσ αλλαγισ-κατάρρευςθσ τθσ εργαςιακισ προοπτικισ, β) του νζου κακεςτϊτοσ
που διαμορφϊνεται εντόσ του πανεπιςτθμίου. Επιπροςκζτωσ,το ςφμφωνο πρϊτθσ απαςχόλθςθσ για νζουσ
κάτω των 25 ετϊν ςφραγίηει τθν εργαςιακι αναδιάρκρωςθ για μια νζα γενιά και διαμορφϊνει ςυνκικεσ
κατακερματιςμζνθσ ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Τα παραπάνω εξαναγκάηουν τθ γενιά μασ ςε ζνα ςυνεχι
κφκλοεπανακατάρτιςθσ, ανεργίασ και επιςφαλοφσ εργαςίασ. Γι’ αυτό το φοιτθτικό κίνθμα μπορεί και πρζπει να
παίξει κακοριςτικό ρόλο ςτθ ςυγκρότθςθ ενόσ νεολαιίςτικου κινιματοσ που κα διεκδικιςει τα δικαιϊματα και
τισ ανάγκεσ μασ
3. Αμεςοδθμοκρατικό και ανεξάρτθτο που κα δθμιουργεί τισ δικζσ του μορφζσ οργάνωςθσ, αυτοτελείσ και
ανεξάρτθτεσ από τθν κατεςτθμζνθ πολιτικι των εκπροςϊπων και των επιτελείων, που κα ςτθρίηεται ςτισ
γενικζσ ςυνελεφςεισ όπου οι ίδιοι οι φοιτθτζσ κα παράγουν πολιτικι με βάςθ τισ ανάγκεσ και τα δικαιϊματα
τουσ. Ρου λειτουργεί ςαν ηωντανό κφτταρο πολιτικισ και ηφμωςθσ του κόςμου του αγϊνα, του κάκε αγωνιςτι
που κα κάνει κτιμα του το ςυλλογικό ςυμπζραςμα ςτθ βάςθ τθσ ςυνδιαμόρφωςθσ και τθσ ςφνκεςθσ.
4. Ρολφμορφο, που κα αξιοποιεί και κα ςυνκζτει όλο τον πλοφτο των αγωνιςτικϊν πρωτοβουλιϊν ςτο εςωτερικό
των ςχολϊν, ςτον βακμό που κα ενςωματϊνεται θ δράςθ αυτϊν ςτθ δράςθ των φοιτθτικϊν ςυλλόγων, χωρίσ
να υπονομεφεται ο ρόλοσ και οι αποφάςεισ των τελευταίων. Ρου κα ςυντονίηεται και κα επικοινωνεί με όλα τα
πλθττόμενα κομμάτια τθσ κοινωνίασ, ιδιαίτερα ςε μια εποχι που αυτά κα πολλαπλαςιάηονται λόγω τθσ
κρίςθσ.Ρου κα ςυγκροφεται ζμπρακτα με νεοφιλελεφκερεσ λογικζσ εντόσ των Λδρυμάτων. Ρου κα δίνει
ριηοςπαςτικι προοπτικι ςτθ δθμιουργικότθτα μζςα από ηωντανζσ διαδικαςίεσ και δρϊμενα (ςτζκια ςυλλόγου,
αυτοδιαχειριηόμενα κυλικεία, ακλθτικζσ ομάδεσ, πολιτιςτικά ςτζκια). Ρου κα εντείνει τισ δράςεισ αλλθλεγγφθσ
ςτο εςωτερικό των φοιτθτικϊν ςυλλόγων που ζχει παρουςιαςτεί αυτι τθν περίοδο με το προςφυγικό ηιτθμα
8
και κα αντιπαλεφει κάκε φαςιςτικό φαινόμενο που κα παρουςιάηεται (βλ. Ξάνκθ). Ρου κα πειραματίηεται με
δράςεισ αλλθλεγγφθσ ςτο εςωτερικό των φοιτθτικϊν ςυλλόγων και κα ανοίγει το ηιτθμα του φαςιςμοφ
ςυνολικά ςτθ νεολαία.
5. Ρανελλαδικό που κα ενοποιεί το ςφνολο τθσ ςπουδάηουςασ νεολαίασ πάνω ςτθ βάςθ των κοινϊν αιτθμάτων
και διεκδικιςεων τθσ, ενϊ κα δρα ενάντια ςε κάκε προςπάκεια οποιαςδιποτε πολιτικισ δφναμθσ επιχειρεί να
διαπραγματευτεί ςτο όνομα του φοιτθτικοφ κινιματοσ, τουσ όρουσ υποταγισ των φοιτθτϊν. Κόντρα ςτθ λογικι
τθσ ΔΑΡ για ςυγκρότθςθ του ΕΣΥΦ (Εκνικό Συμβοφλιο Φοιτθτϊν), με ζνα φοιτθτικό κίνθμα διαρκείασ του
οποίου θ πανελλαδικι δράςθ κα κατοχυρϊνεται και μζςα από τισ ανοιχτζσ διαδικαςίεσ του πανελλαδικοφ
Συντονιςτικοφ Γενικϊν Συνελεφςεων, ςε περίοδο όξυνςθσ. Ενόσ φοιτθτικοφ κινιματοσ που κα αναςυγκροτείται
αγωνιςτικά ςτο διαρκζσ τθσ μάχθσ με τθν κυρίαρχθ πολιτικι, κα ςυμβάλλει ςτθ ςυνεχι αναηωογόνθςθ των
φοιτθτικϊν ςυλλόγων. Ταυτόχρονα, ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ των Γενικϊν Συνελεφςεων, φροντίηοντασ
παράλλθλα ςτθν πορεία τθσ μάχθσ να αναβακμίηει τισ διαδικαςίεσ κινθματικοφ ςυντονιςμοφ τουσ. Ενάντια ςτισ
προςπάκειεσ ςυγκρότθςθσ τθσ ΕΦΕΕ και των τοπικϊν οργάνων τθσ που κα κινείται ςτθν προοπτικι
γραφειοκρατικοποίθςθσ του φοιτθτικοφ κινιματοσ και των διαδικαςιϊν του και κα παίηει το ρόλο επίςθμου
ςυνομιλθτι με τθν κυβζρνθςθ. Ζνα φοιτθτικό κίνθμα που κα ςυγκροτείται ςε ηωντανοφσ φοιτθτικοφσ
ςυλλόγουσ με κοινό εκλογικό κανονιςμό και εκλογικά αποτελζςματα όπου ζχουν διεξαχκεί εκλογζσ με
δθμοκρατικό τρόπο.
6. Μετωπικό και ςφμμαχο, με το ςφνολο των χϊρων τθσ εκπαίδευςθσ. Ρου κα παλεφει για ζναν ενιαίο και
δθμοκρατικό ςυντονιςμό των φοιτθτικϊν και ςπουδαςτικϊν ςυλλόγων, που κα προςπακεί να ςυντονίηεται με
άλλεσ αγωνιηόμενεσ μερίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κοινωνίασ. Φοιτθτικό κίνθμα ςε ΑΕΛ και ΤΕΛ γιατί τα
ςυμφζροντα φοιτθτϊν-ςπουδαςτϊν είναι κοινά, κοινά με τισ ανάγκεσ και τα δικαιϊματα των εργαηομζνων και
όχι του κακθγθτικοφ κατεςτθμζνου. Με απεφκυνςθ και κάλεςμα ςε κοινό αγϊνα προσ το μακθτικό κίνθμα και
τουσ μακθτζσ που προετοιμάηονται να γίνουν θ γενιά τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ εξακλίωςθσ. Οι
φοιτθτικοί ςφλλογοι πρζπει να ςυντονιςτοφν με τα υπόλοιπα κομμάτια τθσ εκπαίδευςθσ και ειδικά με τουσ
μακθτζσ, ςτθν κατεφκυνςθ εμπλοκισ και ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων των κακθγθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ,
ςυγκροτϊντασ τελικά μια ενότθτα πανεκπαιδευτικοφ μετϊπου που κα ζχει ωσ ςτοιχείο ενοποίθςισ του, τθν
προοπτικι τθσ νζασ γενιάσ και τθν πάλθ ενάντια ςτθν εκπαιδευτικι αναδιάρκρωςθ.

Θ οργάνωςθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ περνάει μζςα από τουσ φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ ωσ το ςωματείο των
φοιτθτϊν με κζντρο τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ. Βαςικόσ μοχλόσ και πυροκροτθτισ του φοιτθτικοφ κινιματοσ αποτελεί
το πετυχθμζνο εγχείρθμα των ςχθμάτων τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αριςτερισ Κίνθςθσ. Με ξεκάκαρο θγεμονικό-
πρωτοπόρο ρόλο ςτισ κινθτοποιιςεισ του, με διακριτό, ριηοςπαςτικό και ανεξάρτθτο λόγο και παρζμβαςθ μζςα
ςτισ ςχολζσ κόντρα ςτισ ςυντεχνιακζσ λογικζσ, κόντρα ςτισ παρατάξεισ-ιμάντεσ μεταβίβαςθσ κομματικϊν οδθγιϊν.

Ε ν ι α ί α _ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η _ Α ρ ι ς τ ε ρ ή _ Κ ί ν η ς η _
Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ Ε.Α.Α.Κ. ΢ΣΟ ΢ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΦΤ΢ΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΗ΢

Θ Ε.Α.Α.Κ. οφείλει να αναβακμίςει τα πολιτικά χαρακτθριςτικά που ζχει από τθν ίδρυςι τθσ. Για να είναι ςε κζςθ
να απαντιςει ςτισ απαιτιςεισ τθσ νζασ κατάςταςθσ που ζχει διαμορφωκεί, θ Ε.Α.Α.Κ πρζπει να βακφνει ςε επίπεδο
πολιτικισ ουςίασ και πρακτικισ τα αντι- Ε.Ε., αντικυβερνθτικά, αντιςυνδιαχειριςτικά χαρακτθριςτικά που τθ
ςυγκροτοφν και να ςθκϊςει το γάντι ςτισ πολιτικζσ προκλιςεισ ϊςτε να ςυνεχίςει να είναι χριςιμθ για το φοιτθτικό
κι ευρφτερα το εργατικό - λαϊκό κίνθμα.
Θ Ε.Α.Α.Κ μζςα από τθν κινθματικι και πολιτικι τθσ πρακτικι, οφείλει να αναβακμίςει τα πολιτικά χαρακτθριςτικά
που τθ διζπουν και με ςεβαςμό ςτθν αυτοτζλεια κάκε ςχιματοσ, αλλά και ςτισ ίδιεσ τισ διαδικαςίεσ οριηόντιου
ςυντονιςμοφ τουσ, να μπορεί να παράγει και να υλοποιεί από κοινοφ ςχεδιαςμό που κα ςυμβάλλει ςτθν
οικοδόμθςθ ενόσ ανυπόταχτου φοιτθτικοφ κινιματοσ κι ενόσ ανατρεπτικοφ, μαχθτικοφ λαϊκοφ και νεολαιίςτικου
κινιματοσ.
Αυτό που χρειάηεται να βακφνει το επόμενο διάςτθμα είναι ο τρόποσ με τον οποίο θ ΕΑΑΚ προςπακεί να
ανταποκρικεί ςτα παραπάνω. Αυτό γίνεται κυρίαρχα με το να ρίχνεται ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ μάχθσ που αφορά
τα δικαιϊματα και τισ ανάγκεσ τθσ πλθττόμενθσ πλειοψθφίασ των φοιτθτϊν τόςο ςε πανελλαδικό επίπεδο όςο και
ανά κοινωνικό χϊρο. Σε ςφνδεςθ με τα παραπάνω και ςε πραγματικι ανατροφοδότθςθ με τισ μάηεσ, ο διάλογοσ
μεταξφ των ςχθμάτων και των ρευμάτων που εκφράηονται μζςα ςτθν ΕΑΑΚ είναι αναγκαίοσ για να μπορζςει να
προχωριςει ςε μια ανϊτερου τφπου ςφνκεςθ των δυνάμεων τθσ. Με πίςτθ ότι θ πορεία κα πάρει πνοι μζςα από
τθν αναηωογόνθςθ των διαδικαςιϊν του κινιματοσ και μζςα από ζνα πολιτικό ςχζδιο πουκα μπορεί να απαντά
ςτουσ νζουσ ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ, θ ΕΑΑΚ πρζπει να πάρει πρωτοβουλίεσ για τθν ανάδειξθ όλου του
πλοφτου τθσ κουβζντασ των ςχθμάτων ςε κατεφκυνςθ πολιτικισ αναβάκμιςθσ και διαλόγου εντόσ του
μορφϊματοσ.
Για να μπορζςουν να επιτευχκοφν όλα τα παραπάνω, είναι επιτακτικι θ κατάκτθςθ ενόσ νζου εργατικοφ
πολιτιςμοφ και κουλτοφρασ. Με πίςτθ ότι θ πορεία αυτι κα πάρει πνοι μζςα απϋτθν αναηωογόνθςθ του κινιματοσ,
θ ΕΑΑΚ κα πάρει πρωτοβουλίεσ για τθν ανάδειξθ όλου του πλοφτου τθσ κουβζντασ των ςχθμάτων ςτθν κατεφκυνςθ
επανίδρυςισ τθσ. Τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίςτθκαν ςτο δίθμερο και ζκεςαν ςε κίνδυνο, όχι μόνο τθν
ολοκλιρωςι του με ξεκάκαρθ ςτόχευςθ τθ διάλυςι του, αλλά και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τοποκζτθςθ
ςχθμάτων, πλιγωςαν τθν ΕΑΑΚ. Αυτά τα περιςτατικά ακολουκοφν μια ςειρά από πακογζνειεσ ςτθ λειτουργία των
ςχθμάτων (βζτο, αντιπαρακετικι δράςθ, οργανωτικι επίλυςθ πολιτικϊν αντικζςεων, τοποκετιςεισ ςχθμάτων
χωρίσ να ζχουν ςυνεδριάςει, οργανωτικι εξϊκθςθ ςχθματιϊν από τα ςχιματα, τοποκζτθςθ ςχθμάτων χωρίσ να
ζχουν ςυνεδριάςει, εργαλειακι χριςθ ςυλλόγων) που οδθγοφν εκοφςια ι ακοφςια ςτθν απονζκρωςι τουσ. Θ
πακογζνεια κορυφϊκθκε με αφξθςθ του ορίου βίασ ςε Ακινα και Κεςςαλονίκθ που ζκεςε ςε κίνδυνο ςυντρόφουσ
αλλά και τθν ίδια τθν ΕΑΑΚ.
Είναι καιρόσ θ ΕΑΑΚ να κάνει τομι με τον ίδιο τθσ τον εαυτό βάηοντασ οριςτικά τζλοσ ςε αυτζσ τισ πακογζνειεσ και
προχωρϊντασ με καρρετζσ πρωτοβουλίεσ ςτθν πολιτικι επανίδρυςθ που δεν κα χωρά και κα υπερβαίνει τζτοια
φαινόμενα και κα τθν κάνει κελκτικι και αποτελεςματικι ςτουσ ςυλλόγουσ αλλά και πόλο ζλξθσ άλλων
αγωνιςτικϊν δυνάμεων.

Η πολιτική κατεφθυνςη και το ςτίγμα τησ ΕΑΑΚ ςτη μάχη των φοιτητικών εκλογών

Οι φετινζσ φοιτθτικζσ εκλογζσ ζρχονται ςε μια ςτιγμι που θ επίκεςθ ςτο λαό και τθ νεολαία εντείνεται. Με το
κλείςιμο τθσ περιϊνυμθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ - πρακτικά τζταρτου μνθμονίου - το ςιριαλ ακόμα μιασ
“διαπραγμάτευςθσ” τθσ κυβζρνθςθσ ΣΥ΢ΛΗΑ-ΑΝΕΛ ρίχνει αυλαία, με το λογαριαςμό να είναι ιδιαίτερα ακριβό για
τα λαϊκά ςτρϊματα: περικοπζσ ςυντάξεων και μιςκϊν, μείωςθ του αφορολόγθτου, απελευκζρωςθ απολφςεων,
ιδωτικοποιιςεισ, και όλα αυτά τθν ίδια ςτιγμι που οι πολεμικζσ ςυρράξεισ ανά τον πλανιτθ εντείνονται. Ειδικά ςτο
χϊρο τθσ ςπουδάηουςασ νεολαίασ, το νζο νομοςχζδιο που προετοιμάηεται ςυγκροτεί ζνα αςφυκτικό πλαίςιο
αλλαγϊν ςτθν Ραιδεία ςυνολικά, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω.
Στθ ςθμαντικι αυτι μάχθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ, επιδιϊκουμε, αφενόσ, να εκφράςουμε τισ ιδθ υπάρχουςεσ
αγωνιςτικζσ διεργαςίεσ ςτουσ ςυλλόγουσ. Αγωνιςτικζσ διεργαςίεσ που κορυφϊκθκαν με τισ ςυγκεντρϊςεισ
ενάντια ςτθν ζλευςθ του Ομπάμα και τθ ςυμμετοχι των ςυλλόγων ςε αυτζσ, κακϊσ και τθν παρουςία κάποιων
φοιτθτικϊν ςυλλόγων - ιδθ τρεισ φορζσ φζτοσ- ςτο υπουργείο Ραιδείασ και τθ ςφγκρουςθ με τισ δυνάμεισ
καταςτολισ προκειμζνου να μπουν οι φοιτθτζσ ςε αυτό. Αγωνιςτικζσ διεργαςίεσ που ξεπιδθςαν ακόμα και ςε
ςυλλόγουσ που δεν ζχουν κινθματικζσ αναπαραςτάςεισ. Αφετζρου, θ φετινι μάχθ για τισ φοιτθτικζσ εκλογζσ κα
πρζπει να ςυμβάλει ςτθν προετοιμαςία τόςο των ςυλλόγων όςο και γενικότερα των αγωνιςτικϊν μπλοκ ϊςτε να
αντιπαρατεκοφν με τθν ζνταςθ τθσ εκπαιδευτικισ αναδιάρκρωςθσ, και τθν πλιρθ ανατροπι του δθμόςιου και
δωρεάν πανεπιςτθμίου, όπωσ περιγράφθκε παραπάνω, και χωρίσ κανζνα δικαίωμα διεξαγωγισ πολιτικισ
ςυηιτθςθσ και διεκδίκθςθσ. Να προετοιμάςουμε τουσ αγϊνεσ του αφριο, με τουσ οποίουσ οι φοιτθτικοί ςφλλογοι
κα πάρουν κζςθ μάχθσ.
10
Σε αυτό το πλαίςιο, επιδιϊκουμε θ ψιφοσ ςτθν ΕΑΑΚ, όχι απλά να εκπροςωπεί ζνα υπαρκτό, αλλά μειοψθφικό,
ρεφμα αγϊνα, αλλά να επιχειριςει να εκφράςει ρεφματα αντίςταςθσ και διεκδίκθςθσ εντόσ των ςυλλόγων τα
οποία δεν ζχουν εκδθλωκεί ακόμα με ςυγκροτθμζνο και πανελλαδικό τρόπο. Να αποτυπϊνει δθλαδι ζνα ςυνολικό
μινυμα αγϊνα τθσ νεολαίασ. Ζνα μαηικό πολιτικό κίνθμα ότι θ νεολαία δεν ξόφλθςε, ότι δεν τα παρατάει απζναντι
ςε ζνα ιδεολόγθμα ότι τίποτα δεν αλλάηει, ςτθν επίκεςθ που δζχεται αλλά αντίκετα δυναμϊνει το ρεφμα
αμφιςβιτθςθσ ςτο εςωτερικό τθσ για τθν ανατροπι Κυβζρνθςθσ-ΕΕ-Κεφαλαίου.

Η ανάδραςη τησ ΕΑΑΚ με τισ μαχόμενεσ δυνάμεισ του κινήματοσ και τησ Αριςτεράσ

Με βάςθ τθν περςινι αποτίμθςθ τθσ ΕΑΑΚ και τισ αντικειμενικζσ ςυνκικεσ ςιμερα, εκτιμάμε ότι χωρίσ να μπαίνει
τζλοσ ςτθν μετωπικι πολιτικι τθσ ΕΑΑΚ και τισ παρακατακικεσ τθσ, δεν μπορεί να υπάρξει κεντρικό κάλεςμα ςε
άλλεσ πολιτικζσ δυνάμεισ αλλά επιδιϊκουμε αυτοτελζσ πολιτικό κατζβαςμα τθσ ΕΑΑΚ πανελλαδικά. Ραράλλθλα,
ωςτόςο, ςε ςχολζσ όπου θ πολιτικι και κινθματικι ςυνεργαςία ζχει προχωριςει, με βάςθ τα περςινά κριτιρια τθσ
εκλογικισ μπροςοφρασ, κα γίνουν κοινά κατεβάςματα. Θ ΕΑΑΚ κα ςυνεχίςει να κινείται μετωπικά, με ιδιαίτερο
βάροσ τθν κινθματικι ςυμπόρευςθ με τισ μαχόμενεσ δυνάμεισ του κινιματοσ, ςτα πλαίςια τθσ ςυηιτθςθσ για τθν
αναςυγκρότθςθ και τθ μαηικοποίθςθ τθσ αριςτεράσ ςτα πανεπιςτιμια ςε αντικαπιταλιςτικι, ριηοςπαςτικι
κατεφκυνςθ. Μια ςυηιτθςθ που κα ζχει ςτόχο τθν επανεμφάνιςθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ , τθ μζγιςτθ δυνατι
ςυςπείρωςθ κοινωνικϊν και πολιτικϊν δυνάμεων ςτθν ΕΑΑΚ μζςω τθσ μετωπικισ τθσ πολιτικισ. Οι παραπάνω
διαδικαςίεσ δεν αναιροφν τθν αυτοτελι παρζμβαςθ και παρουςία των ςχθμάτων ςτουσ εκάςτοτε κοινωνικοφσ
χϊρουσ.

ΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΑΝΣΕΠΙΘΕ΢Η΢ – ΡΗΞΗ΢ ΚΑΙ ΑΝΑΣΡΟΠΗ΢ ΣΗ΢ ΕΠΙΘΕ΢Η΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ – Ε.Ε. – Δ.Ν.Σ –
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ

Μπροςτά ςε αυτι τθ βακιά και δομικι κρίςθ του καπιταλιςμοφ και μπροςτά ςτθν τεράςτια επίκεςθ του
κεφαλαίου, θ ανάγκθ εμφάνιςθσ ενόσ μαηικοφ, λαϊκοφ κινιματοσ αντεπίκεςθσ και ανατροπισ του ςυνόλου τθσ
πολιτικισ αυτισ, των κυρίαρχων επιταγϊν αλλά και ζμπρακτθσ αμφιςβιτθςθσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ αςτικισ τάξθσ
φαντάηει μεγαλφτερθ από ποτζ. Θ βίαιθ φτωχοποίθςθ μπορεί να φζρει βίαιθ ςτροφι ςτον ατομικό δρόμο και
ανταγωνιςμό, τισ βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ ο φαςιςμόσ ςιμερα εξαπλϊνεται δθλαδι, ςτο βακμό που οι ςυλλογικοί
αγϊνεσ δεν καταφζρουν να εγγυθκοφν τα ςυμφζροντα των κατϊτερων λαϊκϊν ςτρωμάτων. Οι αγϊνεσ του
προθγοφμενου διαςτιματοσ ζχουν αφιςει το χνάρι τουσ ςτθν εμπειρία του λαοφ και όςο θ οργι και θ αγανάκτθςθ,
ςυςςωρεφονται ςτουσ κόλπουσ του λαοφ, υπάρχει θ δυνατότθτα για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ ανατρεπτικοφ και
νικθφόρου κινιματοσ που κα αμφιςβθτιςει ζμπρακτα τθ ςτρατθγικι τθσ αςτικι τάξθσ για τθν Ελλάδα και
ταυτόχρονα κα ςυγκροτιςει προοπτικι για ζναν άλλο δρόμο. Κομβικόσ ςε αυτό το ςθμείο είναι ο ρόλοσ του
εργατικοφ κινιματοσ δεδομζνθσ και τθσ ςυνδικαλιςτικισ εριμου και θ ανάγκθ ταξικισ του αναςυγκρότθςθσ. Οι
ςυνδικαλιςτικζσ γραφειοκρατίεσ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, θ λογικι τθσ μόνιμθσ ςυνδιαλλαγισ με το κράτοσ και τθσ εργαςιακισ
ειρινθσ είναι εχκροί τθσ ταξικισ αναςυγκρότθςθσ του εργατικοφ κινιματοσ. Ραράλλθλα, φάνθκε ότι ςχζδια
περιχαράκωςθσ και ςεχταριςμοφ, δθμιουργίασ πιο ςκλθρϊν κομματικϊν μπλοκ, όπωσ το ΡΑΜΕ, δεν μποροφν να
πρωταγωνιςτιςουν ςε μια διαδικαςία κοινωνικϊν και εργατικϊν εκριξεων, ςε μια κατεφκυνςθ παρατεταμζνου
λαϊκοφ πολζμου, κακϊσ και ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ άλλου ςυςχετιςμοφ δφναμθσ ςτο εργατικό κίνθμα. Είναι λοιπόν
αναγκαίο να αναπτυχκεί ζνα αγωνιςτικό ρεφμα ςτο εςωτερικό των εργαηομζνων βαςιςμζνο ςτισ
αμεςοδθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ εντόσ των πρωτοβάκμιων ςωματείων και να εκφράςει ζνα διακριτό ςτίγμα
πραγματικισ ςφγκρουςθσ με τθν πολιτικι κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΤ, τθν εργοδοςία και τουσ μθχανιςμοφσ του κράτουσ,
ςε επίπεδο αιτθμάτων και μορφϊν πάλθσ για τθν ανατροπι τουσ.
Χρειάηεται λοιπόν, μια διαφορετικι λογικι ςτο εργατικό κίνθμα, διαχωριςμζνθ από τον εργοδοτικό ςυνδικαλιςμό,
αλλά και από τισ τάςεισ περιχαράκωςθσ και απομόνωςθσ από τισ πλατιζσ μάηεσ των εργαηομζνων, ζνα εργατικό
κίνθμα που κα μπορεί να επικοινωνεί με όλεσ εκείνεσ τισ αναδυόμενεσ εργαςιακζσ φιγοφρεσ τθσ εποχισ μασ και να
εκφράηει όλα εκείνα τα κομμάτια ακραίασ εργαςιακισ επιςφάλειασ (voucher) που πλιττουν κυρίαρχα τθ νεολαία.
Κρίςιμθσ ςθμαςίασ ηιτθμα είναι ςιμερα θ ηφμωςθ και πολιτικι κατοχφρωςθ μιασ γραμμισ αντεπίκεςθσ - επιβολισ
- πολιτικισ διεκδίκθςθσ εντόσ των εργατικϊν ςωματείων αλλά και θ κοινι δράςθ των αγωνιηόμενων δυνάμεων
γφρω από τα αιτιματα και τισ ηωτικζσ ανάγκεσ των εργαηομζνων ςε ςφνδεςθ με τουσ αναγκαίουσ πολιτικοφσ
ςτόχουσ ριξθσ και ανατροπισ (παφςθ πλθρωμϊν - διαγραφι του χρζουσ, ανυπακοι – ριξθ – ζξοδοσ από ευρϊ και
ΕΕ, ανατροπι τθσ κυβζρνθςθσ, εκνικοποίθςθ τραπεηϊν και ςτρατθγικισ ςθμαςίασ επιχειριςεων, να πλθρϊςει το
κεφάλαιο κ.λπ) και τθν ανάδειξθ ωσ «αιτία πολζμου» τθσ επικείμενθσ ψιφιςθσ του αςφαλιςτικοφ.
Σε επίπεδο κακθμερινότθτασ, θ δθμιουργία δομϊν κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςτουσ κοινωνικοφσ χϊρουσ και ςτισ
γειτονιζσ, είναι αναγκαία για τθν άμεςθ επιβίωςθ του λαοφ με αξιοπρζπεια. Ρου κα δίνει μια διζξοδο ςτον
ςυμφοιτθτι μασ, τον άνεργο, τθν οικογζνεια που δεν ζχει να ταΐςει τα παιδιά τθσ και κα ςυμβάλλει ςτθν ανάταςθ
του θκικοφ του λαοφ, που το κεφάλαιο τον κζλει υποταγμζνο κι απελπιςμζνο. Ζνα κοινωνικό δίχτυ αςφαλείασ, με
Ε ν ι α ί α _ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η _ Α ρ ι ς τ ε ρ ή _ Κ ί ν η ς η _
όρουσ ταξικισ αλλθλεγγφθσ, ανεξάρτθτο από εκκλθςίεσ, ΜΚΟ και κράτοσ, που κα μπολιάηεται με πολιτικά
χαρακτθριςτικά ςφγκρουςθσ με τισ επιταγζσ του κεφαλαίου, κα επανανοθματοδοτιςει τον δθμόςιο χϊρο και κα
αποτελεί και χϊρο πολιτικισ διαπάλθσ, για τθν αναγκαία οργάνωςθ του λαοφ.

ΜΕ ΜΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΑΡΙ΢ΣΕΡΑ, ΑΝΣΙΚΑΠΙΣΑΛΙ΢ΣΙΚΗ – ΕΠΑΝΑ΢ΣΑΣΙΚΗ – ΜΕΣΩΠΙΚΗ, ΣΩΝ ΑΝΤΠΟΧΩΡΗΣΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΑΝΑΣΡΟΠΗ΢

Θ Ε.Α.Α.Κ. ζχει ιςτορικά παίξει κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ςφγχρονθσ αντικαπιταλιςτικισ και
επαναςτατικισ αριςτεράσ, αναγκαίασ και χριςιμθσ για το λαό και τουσ αγϊνεσ του. Ρου κα είναι ανεξάρτθτθ από
τθν αςτικι πολιτικι και ιδεολογία ςε περιεχόμενο και μορφζσ και κα ςυγκροφονται ουςιαςτικά με το κεφάλαιο και
τθν πολιτικι του, τόςο ςτα άμεςα ηθτιματα όςο και με το ςτρατθγικό τθσ ςχζδιο. Θ Ε.Α.Α.Κ. δεν επιδιϊκει απλϊσ
ςφνδεςθ με το κοινωνικό υποκείμενο (τθ ςπουδάηουςα νεολαία) αλλά βακφτερθ οργανικι ςχζςθ με τα πιο
πρωτοπόρα ςτοιχεία που ρίχνονται με διάφορουσ βακμοφσ ςυνείδθςθσ ςτον αγϊνα ενάντια ςτθ διάλυςθ τθσ
δθμόςιασ δωρεάν παιδείασ, ςτισ πολιτικζσ τισ ΕΕ του ΔΝΤ, και ςε οποιαδιποτε κυβζρνθςθ κινείται ςε αυτά τα
πλαίςια.
Μια τζτοια αριςτερά δε μπορεί παρά να είναι:
Αντικαπιταλιςτικι, γιατί ςτθν εποχι τθσ βακιάσ, δομικισ κρίςθσ του καπιταλιςμοφ θ Αριςτερά χρειάηεται να ζχει
ςτρατθγικό εξοπλιςμό απζναντι ςτον αντίπαλο με όχθμα το αναγκαίο αντικαπιταλιςτικό μεταβατικό πρόγραμμα
και να προςανατολίηει το κίνθμα, βοθκϊντασ το κίνθμα να επιβάλλει άμεςα πολιτικά ριγματα που κα κλονίηουν
τθν αςτικι κυριαρχία.. Τζλοσ, μια αριςτερά πραγματικά αντικαπιταλιςτικι χρειάηεται να αντιμετωπίςει με
διαλεκτικό τρόπο το ηιτθμα τθσ εξουςίασ και του κράτουσ, οριοκετθμζνθ τόςο από τθν αναγωγι του ςε κάποιο
μακρινό μζλλον, όςο και από μια λογικι κοινοβουλευτικισ διαχείριςθσ. Εμείσ είμαςτε βακιά πειςμζνοι πωσ μόνθ
χριςιμθ για το λαό, είναι θ αριςτερά που ςυγκροφεται με τισ επιταγζσ του κεφαλαίου, που βάηει το κίνθμα ςε ρόλο
πρωταγωνιςτι, που μιλάει ζξω από το πλαίςιο και ανοίγει το δρόμο για τθν εργατικι και κοινωνικι χειραφζτθςθ.
Ρολφμορφθ – μαχθτικι, γιατί δεν καταγγζλλει αφθρθμζνα αλλά ςυγκροφεται με κάκε ςχζδιο και κάκε πυλϊνα τθσ
αςτικισ τάξθσ, ριηοςπαςτικοποιεί τουσ αγϊνεσ ςε περιεχόμενο και μορφζσ πάλθσ και δεν ενςωματϊνει τθν κρατικι
και παρακρατικι καταςτολι. Αριςτερά που κα αναγνωρίηει το κίνθμα ωσ βαςικό παράγοντα τθσ ανατροπισ. Ζνα
κίνθμα που κα βάηει με επικετικό τρόπο ςτο προςκινιο τα αιτιματά του για τισ ανάγκεσ τθσ νεολαίασ. Επιπλζον, κα
μπολιάηει το κίνθμα με λογικζσ μπλοκαρίςματοσ-ςαμποτάη όλων των λειτουργιϊν του όψεων τθσ εκπαιδευτικισ
αναδιάρκρωςθσ που ςυγκροφονται με τα ςυμφζροντα τθσ νεολαίασ και του λαοφ. Οι επικετικζσ αυτζσ μορφζσ και
λογικζσ πρζπει να δίνουν ςτο κίνθμα τθ δυνατότθτα να επιβάλλει τα αιτιματά του και όποτε ςυναντά αντίςταςθ να
αποκαλφπτει και να αναδεικνφει τθ φφςθ των κεςμϊν και των εκπροςϊπων τθσ κυρίαρχθσ πολιτικισ.
Ενωτικι – μετωπικι, γιατί ενϊνει τουσ εργαηόμενουσ και τθ νεολαία ςε ζνα ςχζδιο ριξθσ και ανατροπισ με τθν
καπιταλιςτικι βαρβαρότθτα, επιδιϊκει τθν κοινι δράςθ όλων των μαχόμενων δυνάμεων και ςυςπειρϊνει γφρω τθσ
όλεσ τισ αντιςυςτθμικζσ, ριηοςπαςτικζσ δυνάμεισ που διαφοροποιοφνται ζμπρακτα από το ρεφορμιςμό και
ρίχνονται ςτθν αναηιτθςθ ενόσ διαφορετικοφ δρόμου. Θ διαδικαςία αυτι αντικειμενικά κα περνάει μζςα από τθν
κοινι δράςθ ςτο κίνθμα, το διάλογο και τθν αντιπαράκεςθ και τθν από τα κάτω ςυςπείρωςθ του μαχόμενου
δυναμικοφ του κινιματοσ και τθσ αριςτεράσ, με ςτόχο το ριηοςπαςτικό μεταςχθματιςμό όλων των τάςεων και
αντιλιψεων. Αυτι θ αριςτερά επιμζνει ςτο δρόμο τθσ μετωπικισ ςυμπόρευςθσ των δυνάμεων που αναηθτοφν
ζναν άλλο δρόμο χωρίσ μνθμόνια, χρζοσ, ευρϊ ςε ριξθ και αποδζςμευςθ από τθν ΕΕ ςε ςφγκρουςθ με το
κεφάλαιο, ντόπιο και ξζνο, που κα αναδεικνφει ςε βαςικό φορζα τθσ ανατροπισ τον οργανωμζνο λαό. Δεν κα
αντιμετωπίηει τισ διεργαςίεσ που ιδθ ζχουν γίνει ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ ωσ μια απλι εκλογικι ι μθ ςυνεργαςία
μίασ χριςθσ. Ζνασ τζτοιοσ δρόμοσ μπορεί να ανοίξει εάν ευρφτερεσ κοινωνικζσ και πολιτικζσ δυνάμεισ προβάλλουν
ζνα πρόγραμμα με ςτόχουσ του αντικαπιταλιςτικοφ, μεταβατικοφ προγράμματοσ.

12