JOAN CARLES ALZAMORA

PROVA D'HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Consells per l’elaboració del comentari de text segons l’estructura de la prova.

La primera pregunta, de tipus pràctic, constarà de dues parts:
• A la resposta s’ha de diferenciar, doncs, clarament cadascuna de les parts.
La primera part consistirà a realitzar un comentari del text proposat. Aquest comentari ha d'incloure els
elements següents:
• La resposta és un COMENTARI DE TEXT, això vol dir, comentar el text, explicar el text, clarificar
el text, explicitar el text... NO ÉS POT DEIXAR DE BANDA EL TEXT! I per tant, s’han de fer
citacions (sempre entre cometes).
• El comentari ha d’incloure COM A MÍNIM els quatre elements detallats a continuació, és a dir,
que podem afegir elements que no hi siguin, sempre i quan els requerits apareguin clarament.
a) Contextualització del text i/o del pensament de l’autor amb el marc històric, sociocultural i filosòfic.
• Dir el nom complet de l’autor, el segle que va viure, els anys de naixement i mort –si els sabem
bé- i la corrent filosòfica o l’escola a la que pertany. Obres que va escriure, sobretot la que hem
de comentar.
• El context ha de ser:
- Històric, social i cultural: fets rellevants del moment que influeixen l’autor
- Intel·lectual o filosòfic: filòsofs precedents o coetanis seus que l’han influït, tant
positivament perquè continua la seva filosofia, com negativament perquè els critica.
b) Identificació del tema/problema/qüestió concret de què tracta el text i de la tesi sostinguda al text.
• TEMA: branca de la filosofia a la que pertany el tema del text (epistemologia, metafísica, ètica,
política, etc.)
• TESI: el que defensa al text, el que afirma o demostra al text.
c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre
aquestes.
• Es tracta de clarificar les afirmacions o negacions que apareixen el text. Si hi ha vàries idees s’ha
d’establir la relació entre elles (causa-efecte, premissa-conclusió, problema-solució, etc.)
• També podem aportar quin paper jugar dins el text cada fragment (tesi, argumentació, conclusió,
exemple, crítica, etc.)
• És important no deixar cap idea fonamental sense explicar.
• Cal citar el text com a prova de què el que diem ho tenim al text.
• Hem d’evitar, però, parafrasejar el text.

d) La segona part consistirà en una valoració crítica, emprant els coneixements de la matèria que ha
adquirit l’alumne, a favor o en contra del que diu l’autor del text o de l’actualitat d’algun aspecte central del
text.

• Es tracta de fer una valoració que no té perquè ser exclusivament personal. Es pot valorar la tesi del
text des de la perspectiva de la influència posterior que ha tingut (molta o poca), si sabem els
filòsofs que l’han seguit o els que l’han criticat, si ha creat escola, si avui en dia encara es defensa la
tesi, etc.
• També podem fer servir els descobriments de la ciència per valorar positiva o negativament la tesi
del text (des de la biologia, la física, l’astronomia, la psicologia, la pedagogia, etc.)
• Respecte de l’actualitat, podem basar-nos en la societat, la política, la moral de la nostra època per
valorar positiva o negativament la vigència de la tesi del text.
• Donar una opinió personal només serà vàlida si tenim arguments per sustentar-la, quants més
arguments millor.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.