JOAN CARLES ALZAMORA

SELECTIVITAT UIB 2017

TEMES ESSENCIALS DELS AUTORS

PLATÓ ARISTÒTIL
• Context històric, sociocultural i filosòfic. • Context històric, sociocultural i filosòfic.
• La influència dels presocràtics i el context • La influència de Plató en la filosofia
sociopolític. Els objectius de Plató. d’Aristòtil.
• La teoria de les idees: el món sensible i el • La crítica a la teoria de les idees de Plató.
món intel·ligible. El mite de la caverna. • La Física. El problema del canvi a la filosofia
L’evolució de la teoria de les idees. La presocràtica. Els canvis (o moviments)
relació entre les idees i les coses. segons Aristòtil. La potència i l’acte. La
• La teoria del coneixement: la reminiscència. teoria hilemòrfica: matèria i forma.
La dialèctica. El símil de la línia. Substància i accidents. Les quatre causes.
• La teoria de l’ànima: relació amb el món de El primer motor immòbil. La naturalesa
les idees. teleològica.
• La teoria de l’Estat: La República. Les • La metafísica: l’estudi de l’ésser. Les
classes socials i la seva relació amb les categories. Els principis de l’ésser.
parts de l’ànima. Llurs virtuts. L’educació • La cosmologia: món sublunar i supralunar,
dels governants. llurs moviments. Les esferes i el
• La cosmologia: l’origen de les coses i el geocentrisme. El primer motor.
món de les idees. El Demiürg. • La teoria de l’ànima. Diferències amb Plató.
• La teoria del coneixement: la sensació i el
pensament.
• L’ètica: les virtuts i el terme mitjà.
• La política: l’animal social. Les formes de
govern.
• La influència d’Aristòtil a la filosofia
posterior: sobretot a Tomàs d’Aquino.
RENÉ DESCARTES DAVID HUME
• Context històric, sociocultural i filosòfic. • Context històric, sociocultural i filosòfic.
• El mètode universal per totes les ciències: • Els elements de la ment: impressions i
les regles del mètode. idees.
• L’aplicació del mètode a la metafísica (o • Les lleis d’associació d’idees.
filosofia): el dubte metòdic, cogito ergo sum, • Els objectes de la raó: relacions d’idees i
el JO com a fonament de tot, demostra que qüestions de fet.
DÉU existeix i aquest assegura el MÓN. • Anàlisi de la idea de causalitat: el costum i
• Els tipus d’idees: les innates. la creença
• Les substàncies: infinita (Déu) i finites (res • Crítica a la metafísica: idees de jo, realitat i
cogitans i res extensa) Déu
• El racionalisme: la RAÓ. • Escepticisme i fenomenisme.
• L’ètica emotivista
JOAN CARLES ALZAMORA
SELECTIVITAT UIB 2017

TEMES ESSENCIALS DELS AUTORS

IMMANUEL KANT KARL MARX
• Context històric, sociocultural i filosòfic. • Context històric, sociocultural i filosòfic.
• Les influències de Hume, Newton, la • El capital: anàlisi de l'economia capitalista
revolució francesa i la Il·lustració. • Conceptes: treball, propietat privada, forces
• La Crítica de la raó pura: els tipus de judicis. productives (força del treball i mitjans de
La revolució copernicana de Kant. L'Estètica producció), producte, mercaderia, capital,
transcendental (la ciència Matemàtica): alienació...
l'espai i temps com a formes a priori, la • Els Manuscrits economicofilosòfics: quatre
intuïció. L'Analítica transcendental (la tipus d'alienació.
ciència Física): síntesi de la intuïció i les • El materialisme dialèctic i el materialisme
categories, el pensament. La Dialèctica històric:infraestructura determina
transcendental (la Metafísica no és ciència): superestructura.
reducció als grans principis: ànima, Déu i el • El manifest comunista. La lluita de classes.
món, són idees reguladores. L’abolició de la propietat privada. La
• Conceptes: noümen i fenomen, pensar i dictadura del proletariat.
conèixer, a priori i a posteriori • La relació de Marx amb els moviments
• La Crítica de la raó pràctica: l'imperatiu obrers.
categòric, postulats de la raó pràctica, la • El marxisme i el comunisme.
voluntat autònoma, el deure.
• Què puc esperar? La felicitat.
• La pau perpètua: Federació d’Estats lliures.
Republicanisme de Kant.

FRIEDRICH NIETZSCHE HANNAH ARENDT
• Context històric, sociocultural i filosòfic. • Context històric, sociocultural i filosòfic.
• Apol·lini i dionisíac: l’home tràgic anul·lat • Els orígens del totalitarisme: anàlisi de
per l’home racional. l’antisemitisme, l’imperialisme i el
• La crítica a la societat occidental. totalitarisme.
• La crítica al cristianisme i al platonisme. • Totalitarisme: l’home-massa, la ideologia i el
• El nihilisme: Déu ha mort, negació d'un altre terror, la base en les lleis, la destrucció de la
món. democràcia i la ciutadania.
• L’afirmació de la vida, del cos. • Política: pluralisme, civisme, participació.
• L'ultrahome, la transvaloració de tots els • La condició humana: el treball, l’obra i
valors, la voluntat de poder i l l'etern retorn. l’acció. La vida activa per sobre de la vida
• Moral de senyors i moral d’esclaus. contemplativa. La natalitat.
• Sobre veritat i mentida en sentit extramoral: • La banalitat del mal.
crítica a la teoria del coneixement, crítica al • La vida de la ment: el pensament, la
llenguatge, crítica a la ciència, tot és voluntat i el judici
metàfora.
• Perspectivisme i interpretació.