You are on page 1of 4

C©u 1: Hçn hîp X chøa K2O, NH4Cl, KHCO3 vµ BaCl2 cã sè mol b»ng nhau.

Cho hçn hîp X vµo n­íc (d­),


®un nãng, dung dÞch thu ®­îc chøa
A. KCl, KOH. B. KCl. C. KCl, KHCO3, BaCl2. D. KCl, KOH, BaCl2.
C©u 2: Cho hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C6H6O2. BiÕt X t¸c ®ông víi dung dÞch KOH theo tØ lÖ
mol lµ 1 : 2. Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña X lµ
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
C©u 3: Cho Ba kim lo¹i lÇn l­ît vµo c¸c dung dÞch sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. Sè
dung dÞch t¹o kÕt tña lµ
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
C©u 4: Hoµ tan hÕt cïng mét l­îng Fe trong dung dÞch H2SO4 lo·ng (1) vµ H2SO4 ®Æc nãng (2) th× thÓ tÝch khÝ
sinh ra trong cïng ®iÒu kiÖn lµ
A. (1) b»ng (2). B. (1) gÊp ®«i (2). C. (2) gÊp r­ìi (1). D. (2) gÊp ba (1).
C©u 5: Cã bao nhiªu hîp chÊt h÷u c¬ (chøa C, H, O) ph©n tö khèi lµ 60 vµ t¸c dông ®­îc víi Na kim lo¹i
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
C©u 6: Hçn hîp gåm C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. Ng­êi ta thu håi CH3COOH b»ng c¸ch dïng ho¸ chÊt
A. Na, dung dÞch H2SO4. B. Ag2O/NH3, dung dÞch H2SO4.
C. Cu(OH)2, dung dÞch NaOH. D. dung dÞch NaOH, dung dÞch H2SO4.
C©u 7: Cho s¬ ®å: R­îu  anken  polime. Cã bao nhiªu polime t¹o thµnh tõ r­îu cã c«ng thøc ph©n
tö C5H12O cã m¹ch cacbon ph©n nh¸nh:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
C©u 8: Cho c¸c chÊt: C2H6, C2H4, CH3CHO, CH3COOCH=CH2. Sè chÊt phï hîp víi chÊt X theo s¬ ®å sau:
C2H2  X  Y  CH3COOH.
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
C©u 9: C4H8O2 lµ hîp chÊt t¹p chøc r­îu - an®ehit. Sè ®ång ph©n cña nã lµ
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
C©u 10: Cho s¬ ®å: + CuO + O2 + CH3OH trïng hîp
X  Y  D  E  thuû tinh plecxiglat.
X cã c«ng thøc lµ:
A. CH3CH(CH3)CH2OH. B. CH2=C(CH3)CH2OH.
C. CH2=C(CH3)CH2CH2OH. D. CH3CH(CH3)CH2CH2OH.
C©u 11: §èt ch¸y hoµn toµn 10 ml mét este cÇn 45 ml O2 thu ®­îc V CO2 : V H2O = 4 : 3. Ng­ng tô s¶n phÈm
ch¸y thÊy thÓ tÝch gi¶m 30 ml. C¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kÞªn. C«ng thøc cña este ®ã lµ
A. C4H6O2. B. C4H6O4. C. C4H8O2 D. C8H6O4.
C©u 12: Cho mét Ýt bét s¾t vµo dung dÞch AgNO3 d­, sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm thu ®­îc dung dÞch X gåm
A. Fe(NO3)2 , H2O. B. Fe(NO3)2 , AgNO3 d­, H2O.
C. Fe(NO3)3 , AgNO3 d­, H2O. D. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 , AgNO3 d­, H2O.
C©u 13: Dung dÞch chøa c¸c ion Na , Ca , Mg , Ba2+, H+, Cl. Ph¶i dïng dung dÞch chÊt nµo sau ®©y ®Ó lo¹i
+ 2+ 2+

bá hÕt c¸c ion Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+ ra khái dung dÞch ban ®Çu?
A. K2CO3. B. NaOH. C. Na2SO4. D. AgNO3.
C©u 14: Mét hçn hîp X cã khèi l­îng m gam gåm Ba vµ Al.
Cho m gam X t¸c dông víi n­íc d­, thu ®­îc 8,96 lÝt khÝ H2.
Cho m gam X t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH)2 d­ thu ®­îc 22,4 lÝt khÝ H2. (C¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra hoµn
toµn, c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn, cho Al = 27, Ba = 137). m cã gi¸ trÞ lµ
A. 29,9 gam. B. 27,2 gam. C. 16,8 gam. D. 24,6 gam.

C©u 15: Cho c¸c c©u sau:


1- ChÊt bÐo thuéc lo¹i chÊt este.
2- T¬ nilon, t¬ capron, t¬ enang ®Òu ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng trïng ng­ng.
3- Vinyl axetat kh«ng ®iÒu chÕ ®­îc trùc tiÕp tõ axit vµ r­îu t­¬ng øng.
4- Nitro benzen ph¶n øng víi HNO3 ®Æc (xóc t¸c H2SO4 ®Æc) t¹o thµnh m-®initrobenzen.
5- Anilin ph¶n øng víi n­íc brom t¹o thµnh p-bromanilin.
Nh÷ng c©u ®óng lµ:
A. 1, 2, 4. B. 2, 3, 4. C. 1, 4, 5. D. 1, 3, 4.

M· ®Ò thi 198 1
C©u 16: Cho hçn hîp hai aminoaxit ®Òu chøa 1 nhãm amino vµ 1 nhãm cacboxyl vµo 440 ml dung dÞch HCl
1M ®­îc dung dÞch X. §Ó t¸c dông hÕt víi dung dÞch X cÇn 840 ml dung dÞch NaOH 1M. VËy khi t¹o thµnh
dung dÞch X th×
A. aminoaxit vµ HCl cïng hÕt. B. d­ aminoaxit.
C. d­ HCl. D. kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
C©u 17: Hçn hîp X gåm hai axit cacboxylic ®Òu no, m¹ch hë. Trung hoµ 0,3 mol X cÇn 500 ml dung dÞch
NaOH 1M. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 0,3 mol X thu ®­îc 11,2 lÝt CO2 (ë ®ktc). C«ng thøc cña hai axit ®ã lµ:
A. HCOOH; C2H5COOH. B. CH3COOH; C2H5COOH.
C. HCOOH; (COOH)2. D. CH3COOH; CH2(COOH)2.
C©u 18: §un 9,2 gam glixerin vµ 9 gam CH3COOH cã xóc t¸c thu ®­îc m gam s¶n phÈm h÷u c¬ E chøa mét
lo¹i nhãm chøc. BiÕt hiÖu suÊt ph¶n øng b»ng 60%. Gi¸ trÞ cña m lµ:
A. 8,76. B. 9,64. C. 7,54. D. 6,54.
C©u 19: §èt ch¸y hoµn toµn 1,44 gam hîp chÊt th¬m X thu ®­îc 2,86 gam CO2, 0,45 gam H2O vµ 0,53 gam
Na2CO3. X cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt. C«ng thøc cña X lµ
A. C6H5COONa. B. C6H5ONa. C. C6H5CH2ONa. D. C6H5CH2CH2ONa.
C©u 20: Bét nh«m dïng ®Ó chÕ t¹o hçn hîp tec mit ®Ó hµn kim lo¹i. Thµnh phÇn cña hçn hîp tec mit gåm
A. Al2O3 vµ Fe3O4. B. Al vµ Fe2O3. C. Al vµ FeO. D. Al vµ Fe3O4.
C©u 21: Cho V lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc) hÊp thô hoµn toµn vµo 200 ml dung dÞch hçn hîp KOH 1M vµ Ba(OH)2
0,75M thu ®­îc 27,58 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña V lµ (cho C = 12, O =16, Ba = 137)
A. 6,272 lÝt. B. 8,064 lÝt. C. 8,512 lÝt. D. 2,688 lÝt.
C©u 22: Cho 10 gam hçn hîp Fe, Cu (chøa 40% Fe) vµo mét l­îng H2SO4 ®Æc, ®un nãng. KÕt thóc ph¶n øng,
thu ®­îc dung dÞch X, khÝ Y vµ cßn l¹i 6,64 gam chÊt r¾n. Khèi l­îng muèi t¹o thµnh trong dung dÞch X lµ
(cho O = 16; S = 32; Fe = 56; Cu = 64)
A. 9,12 gam. B. 12,5 gam. C. 14,52 gam. D. 11,24 gam.
C©u 23: Cho 3,04 gam hçn hîp X gåm FeO, Fe3O4, Fe2O3. §Ó khö hoµn toµn hçn hîp X th× cÇn 0,1 gam
hi®ro. MÆt kh¸c, hoµ tan hçn hîp X trong H2SO4 ®Æc, nãng th× thÓ tÝch khÝ SO2 (lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt ë
®ktc) lµ (cho H = 1; O = 16; Fe = 56)
A. 112 ml. B. 224 ml. C. 336 ml. D. 448 ml.
C©u 24: Mét este cña r­îu metylic t¸c dung víi n­íc brom theo tØ lÖ sè mol lµ 1 : 1. Sau ph¶n øng thu ®­îc
s¶n phÈm trong ®ã brom chiÕm 35,1% theo khèi l­îng. Este ®ã lµ:
A. metyl propionat. B. metyl panmitat.
C. metyl oleat. D. metyl acrylat.
C©u 25: Trén dung dÞch chøa a mol NaAlO2 víi dung dÞch chøa b mol HCl. §Ó thu ®­îc kÕt tña th× cÇn cã tØ

A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4. C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.
C©u 26: Cho mét axit cacboxylic ®¬n chøc t¸c dông víi etylenglicol thu ®­îc mét este duy nhÊt. Cho 0,2
mol este nµy t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch NaOH thu ®­îc 16,4 gam muèi. Axit ®ã lµ:
A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C2H3COOH.
C©u 27: §èt ch¸y hoµn toµn 1,18 gam mét amin no ®¬n chøc Y. DÉn toµn bé khÝ sau ph¶n øng vµo b×nh
®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d­ thu ®­îc 6 gam kÕt tña. T×m c«ng thøc ph©n tö cña Y.
(Cho H = 1, C = 12, N = 14)
A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H11N.
C©u 28: Khö 1,6 gam hçn hîp hai an®ehit no b»ng khÝ H2 thu ®­îc hçn hîp hai r­îu. §un hai r­îu nµy víi
H2SO4 ®Æc ®­îc hçn hîp hai olefin lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp. §èt hai olefin nµy ®­îc 3,52 gam CO2. BiÕt c¸c ph¶n
øng x¶y ra hoµn toµn. C«ng thøc cña hai an®ehit ®ã lµ (cho H = 1; C =12; O = 16)
A. HCHO, CH3CHO. B. CH3CHO, C2H5CHO.
C. C2H5CHO, C3H7CHO. D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc.
C©u 29: Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n dung dÞch KCl, qu¸ tr×nh nµo sau ®©y x¶y ra ë cùc d­¬ng (anot)
A. ion Cl bÞ oxi ho¸. B. ion Cl bÞ khö.
+
C. ion K bÞ khö. D. ion K+ bÞ oxi ho¸.
C©u 30: §Ó lµm mÒm mét lo¹i n­íc cøng cã chøa CaCl2 vµ Mg(HCO3)2 ta cã thÓ dïng
A. Na3PO4. B. NaOH. C. NaCl. D. Ca(OH)2.
C©u 31: Hçn hîp hai chÊt h÷u c¬ t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu ®­îc hai muèi cña hai axit ®¬n chøc vµ
mét r­îu. Hai chÊt h÷u c¬ ®ã lµ
1) X, Y lµ hai este cña cïng mét r­îu.
2) X, Y lµ hai este cña cïng mét axit.
M· ®Ò thi 198 2
3) X, Y lµ mét este vµ mét axit.
4) X, Y lµ mét este vµ mét r­îu.
Nh÷ng c©u ®óng lµ
A. (1), (2). B. (2), (3). C. (3), (4). D. (1), (3).
C©u 32: §un hçn hîp gåm metanol, etanol vµ propanol-1 víi H2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é thÝch hîp tõ 140o ®Õn
180oC th× thu ®­îc bao nhiªu s¶n phÈm lµ hîp chÊt h÷u c¬?
A. 5. B. 6. C. 8. D. 9.
C©u 33: Cho c¸c chÊt: C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N. Sè ®ång ph©n cña c¸c chÊt gi¶m theo thø tù
A. C4H9Cl, C4H10, C4H10O, C4H11N. B. C4H11N, C4H9Cl, C4H10O, C4H10.
C. C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10. D. C4H11N, C4H10O, C4H10, C4H9Cl.
C©u 34: Khi vËt b»ng gang, thÐp bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸ trong kh«ng khÝ Èm, nhËn ®Þnh nµo sau ®©y ®óng?
A. Tinh thÓ s¾t lµ cùc d­¬ng, x¶y ra qu¸ tr×nh khö.
B. Tinh thÓ s¾t lµ cùc ©m, x¶y ra qu¸ tr×nh oxi ho¸.
C. Tinh thÓ cacbon lµ cùc d­¬ng, x¶y ra qu¸ tr×nh oxi ho¸.
D. Tinh thÓ cacbon lµ cùc ©m, x¶y ra qu¸ tr×nh oxi ho¸.
C©u 35: §èt ch¸y hoµn toµn a gam mét r­îu thu ®­îc 33a/23 gam CO2 vµ 18a/23 gam H2O. R­îu ®ã lµ:
A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. C3H7OH. D. C3H5(OH)3.
C©u 36: Xµ phßng ho¸ hoµn toµn 0,1 mol mét este ®¬n chøc b»ng 180 ml dung dÞch MOH 1 mol/lÝt (M lµ
kim lo¹i kiÒm). C« c¹n dung dÞch thu ®­îc chÊt r¾n A. §èt hÕt chÊt r¾n A thu ®­îc 12,42 gam M2CO3. Kim
lo¹i M lµ
A. Li. B. Na C. K. D. Rb.
C©u 37: XÐt ph¶n øng: 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2. Vai trß cña c¸c chÊt lµ:
A. Al lµ chÊt khö, nguyªn tö H trong NaOH ®ãng vai trß lµ chÊt oxi ho¸.
B. Al lµ chÊt khö, nguyªn tö O trong NaOH ®ãng vai trß lµ chÊt oxi ho¸.
C. Al lµ chÊt khö, nguyªn tö H trong H2O ®ãng vai trß lµ chÊt oxi hãa.
D. Al lµ chÊt khö, nguyªn tö H trong c¶ NaOH vµ H2O ®ãng vai trß lµ chÊt oxi ho¸.
C©u 38: Cho 20 gam S vµo mét b×nh cã dung tÝch b»ng 44,8 lÝt chøa O2 (ë ®ktc), thÓ tÝch chÊt r¾n kh«ng ®¸ng
kÓ. Nung b×nh cho ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn, ¸p suÊt trong b×nh khi trë vÒ 0oC lµ (cho S = 32)
A. 2atm. B. 2,1atm. C. 1atm. D. 1,2atm.
C©u 39: Dung dÞch muèi nµo d­íi nµo d­íi ®©y cã pH > 7?
A. NaHSO4. B. NaNO3. C. NaHCO3. D. (NH4)2SO4.
C©u 40: Hoµ tan hoµn toµn 16 gam hçn hîp Mg vµ Fe b»ng dung dÞch H2SO4 lo·ng võa ®ñ. Sau ph¶n øng thÊy
khèi l­îng dung dÞch t¨ng thªm 15,2 gam so víi ban ®Çu. Khèi l­îng muèi khan thu ®­îc khi c« c¹n dung
dÞch sau ph¶n øng lµ (cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56)
A. 53,6 gam. B. 54,4 gam. C. 92 gam D. 92,8 gam.
C©u 41: ChØ dïng thªm dung dÞch H2SO4 lo·ng, cã thÓ nhËn biÕt ®­îc bao nhiªu kim lo¹i trong sè c¸c kim
lo¹i: Mg, Al, Fe, Cu, Ba?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
C©u 42: Cho s¬ ®å ph¶n øng:
CH2=CH2 + KMnO4 + H2SO4  (COOH)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
TØ lÖ vÒ hÖ sè gi÷a chÊt khö vµ chÊt oxi ho¸ t­¬ng øng lµ:
A. 5 : 2. B. 2 : 5. C. 2 : 1. D. 1 : 2.

C©u 43: Cho 11,6 gam muèi FeCO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HNO3, ®­îc hçn hîp khÝ CO2, NO vµ
dung dÞch X. Khi thªm dung dÞch HCl (d­) vµo dung dÞch X, th× dung dÞch thu ®­îc hoµ tan tèi ®a bao nhiªu
gam bét ®ång kim lo¹i, biÕt r»ng cã khÝ NO bay ra. (Cho C = 12; O = 16; Fe = 56; Cu = 64).
A. 14,4 gam B. 7,2 gam. C. 16 gam. D. 32 gam.
C©u 44: D·y nµo sau ®©y xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn b¸n kÝnh cña c¸c ion?
A. Al3+ ; Mg2+; Na+ ; F ; O2. B. Na+; O2; Al3+ ; F; Mg2+.
C. O2; F; Na+; Mg2+; Al3+. D. F; Na+; O2; Mg2+; Al3+.
C©u 45: NhiÖt ph©n hoµn toµn Fe(NO3)2 trong kh«ng khÝ thu ®­îc s¶n phÈm gåm:
A. FeO, NO2, O2. B. Fe2O3, NO2.
C. Fe, NO2, O2. D. Fe2O3, NO2, O2.

M· ®Ò thi 198 3
C©u 46: Cã bèn hîp chÊt h÷u c¬ c«ng thøc ph©n tö lÇn l­ît lµ: CH2O, CH2O2, C2H2O3 vµ C3H4O3. Sè chÊt võa
t¸c dông víi Na, võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH, võa cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng lµ:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
C©u 47: NhiÖt ph©n hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm CaCO3 vµ Na2CO3 thu ®­îc 11,6 gam chÊt r¾n vµ 2,24
lÝt khÝ (®ktc). Khèi l­îng CaCO3 vµ Na2CO3 trong hçn hîp X lÇn l­ît lµ
(cho C = 12; O = 16; Na = 23; Ca = 40)
A. 10,0 gam vµ 6,0 gam. B. 11,0 vµ 6,0 gam.
C. 5,6 gam vµ 6,0 gam. D. 5,4 gam vµ 10,6 gam.
C©u 48: Xµ phßng ho¸ este C5H10O2 thu ®­îc mét r­îu. §un r­îu nµy víi H2SO4 ®Æc ë 170oC ®­îc hçn hîp
hai olefin. Este ®ã lµ:
A. CH3COOCH2CH2CH3. B. CH3COOCH(CH3)2.
C. HCOOCH(CH3)C2H5. D. HCOO(CH2)3CH3.
C©u 49: Cho hai muèi X, Y tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau:
X + Y  kh«ng x¶y ra ph¶n øng.
X + Cu  kh«ng x¶y ra ph¶n øng.
Y + Cu  kh«ng x¶y ra ph¶n øng.
X + Y + Cu  x¶y ra ph¶n øng.
X vµ Y lµ muèi nµo d­íi ®©y?
A. NaNO3 vµ NaHSO4. B. NaNO3 vµ NaHCO3.
C. Fe(NO3)3 vµ NaHSO4. D. Mg(NO3)2 vµ KNO3.
C©u 50: Cho dung dÞch chøa a mol Ca(HCO3)2 vµo dung dÞch chøa a mol Ca(HSO4)2. HiÖn t­îng quan s¸t
®­îc lµ
A. sñi bät khÝ vµ vÈn ®ôc. B. vÈn ®ôc.
C. sñi bät khÝ. D. vÈn ®ôc, sau ®ã trong suèt trë l¹i.
--------------------------------HÕt--------------------------------

§¸p ¸n m· 198

C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n


1 B 13 A 25 D 38 C
2 A 14 A 26 B 39 C
3 D 15 D 27 C 40 B
4 C 16 C 28 B 41 D
5 B 17 C 29 A 42 D
6 D 18 C 30 A 43 D
7 A 19 A 31 D 44 A
8 B 20 D 32 C 45 D
9 C 21 B 33 C 46 C
10 B 22 A 34 B 47 C
11 A 23 B 35 D 48 A
12 C 24 C 36 C 49 A
37 C 50 A

M· ®Ò thi 198 4