You are on page 1of 10

MODELO DE AUTORREGULACIN DE ZIMMERMAN

Curso: 3 curso EP
Contenido: B34. Clasificacin das rbores comns de Galicia.

Tarefa:
Traballaremos a clasificacin das rbores do colexio, segundo sexan caducifolias ou
perennifolias.
Para isto estruturamos a tarefa en tres fases: primeiro realizaremos unha sada ao
patio do centro educativo para observar o tipo de rbores que temos neste contexto.
Logo traballaremos as caractersticas dos mesmos para clasificalos en perennifolias
e caducifolias, e por ltimo realizaremos un folleto informativo sobre esta
clasificacin das rbores do patio para dar a coecer o noso traballo a todo o
alumnado do centro escolar.
Como introducin tarefa, o docente explicar en que consiste sinalando que esta
consta de tres actividades sucesivas e relacionadas, e cales son os obxectivos a
conseguir e os criterios a avaliar, para que o alumnado poida regular a sa conduta,
aprendizaxe e expectativas a medida que se van realizando as actividades.

1. Actividade: realizarase unha sada ao patio. O alumnado observar as


diferentes rbores e apuntar individualmente no seu caderno o que pensa
caracterstico de cada unha. En grupos de 4, farn unha foto a cada rbore coas
cmaras do colexio, para posteriormente traballar con estas imaxes.

2. Actividade: na aula, a mestra propn poer en comn os coecementos previos


do alumnado sobre as rbores que observaron no patio e introduce os conceptos de
perennifolia e caducifolia, para que o alumnado aporte ideas sobre que relacin
pensan que poden ter estes conceptos coas rbores. Con estas ideas, o docente
explicar ditos conceptos e propor establecer estratexias para a clasificacin das
rbores segundo sexan perennes ou caducas (forma do tronco, tipo de copa) A
partir desa explicacin realizarn o seu propio esquema sobre o tema.
3 Actividade: en grupos de 4, empregando as fotografas realizadas na primeira
actividade, o alumnado deber agora clasificar as imaxes das rbores en
caducifolias ou perennifolias, atendendo as anotacins individuais (pondoas en
comn) e as estratexias comentadas na 2 actividade.
Ao rematar, porase a actividade en comn en gran grupo, para compartir os
resultados da clasificacin, verbalizar que estratexias empregaron, compartir as
dificultades que puideran ter e correxir a actividade en xeral.

4 Actividade: nos mesmos grupos, realizarn un folleto (traballando tamn coa


rea de lingua galega), no que clasificarn as rbores do patio en cadufifolias ou
perennifolias atendendo as sas caractersticas (ampliando a informacin,
procurandoa en internet e facendo un tratamento da mesma para traballar a
competencia TIC). No mesmo, incluirn un mapa que o docente lle entregue, e
sinalarn en que parte do patio se atopa cada unha.
Como produto final dos folletos realizaron, faranse diferentes copias e poranse a
disposicin do alumnado do centro, para amosar o traballo realizado.

1. FASE DE PLANIFICACIN

1.1. ANLISE DA TAREFA:

Establecemento de obxectivos:

Obxectivos:
Para que o alumnado poida coecer o que se espera que consiga coa realizacin da
tarefa, o docente sinalar cales son os obxectivos que se persegue que aprendan
con esta. As, posible que o alumnado regule o seu comportamento e as sas
accins cara a consecucin dos mesmos. Neste caso dividimos os obxectivos en
nivel no nivel de competencia dos nenos, adaptndonos as sas necesidades e
capacidades.

1. Nivel de competencia baixo:


Identificar diferenzas entre unhas rbores e outras.
Distinguir as caractersticas bsicas das rbores.
2. Nivel de competencia medio:
Identificar as caractersticas propias das rbores do patio
Clasificar as rbores do patio segundo sexan caducifolias ou perennifolias.
3. Nivel de competencia alto:
Identificar os nomes das rbores do centro,
Distinguir entre rbores perennifolias ou caducifolias.

Criterios de avaliacin:
Ao igual ca cos obxectivos, o docente sinala cales son os criterios que determinan a
consecucin dos obxectivos, para que o alumnado saiba que debe saber facer e
coecer, atorregulando o seu comportamento e os seus esforzos.
1. Nivel de competencia baixo:
Coece as caractersticas bsicas das rbores da sa contorna.
Diferencia trazos entre unhas rbores e outras
2. Nivel de competencia medio:
Identifica as caractersticas propias das rbores do patio (atendendo o tronco,
forma da folla, altura)
Establece diferencias entre os tipos de rbores do patio
Clasifica as rbores do patio en caducifolias ou perennifolias

3. Nivel de competencia alto:


Identifica os nomes das rbores do centro.
capaz de establecer diferenzas entre as rbores perennes a caducifolias

Nivel de perfeccin deseado:


Este o nivel que o alumno quere alcanzar na realizacin da tarefa, e depender de
cada alumno segundo o seu propsito.
1. Nivel de competencia baixo:
Coecer que as rbores teen diferentes caractersticas.
Saber que dentro do cole poseemos unha gran variedade de rbores autctonas.
Aprender mais sobre as rbores

2. Nivel de competencia medio:


Identificar caractersticas das diferentes rbores.
Establecer comparacins entre as rboles atendiendo as sas
caractersticas.
Clasificar os tipos de rbore do patio segundo sexan perennifolias ou
caducifolias.

3. Nivel de competencia alto:


Clasificar os tipos de rbore do patio segundo sexan perennifolias ou
caducifolias.
Aprender mis sobre as rbores de Galicia e saber diferencialas polas sas
caractersticas.

Planificacin estratxica:
Este nivel consiste en elaborar un plan de accin, elixindo as estratexias
axeitadas para ter xito na tarefa.
Estratexias:
o rbores perennifolias:
Altura: media
Tronco: non rectilneo
Copa: sempre ten follas, vanse renovando durante todo o ano

o rbores caducifolias:
Altura:alto
Tronco: Recto e liso
Copa: caelle a folla nalgunha estacin do ano, habitualmente en
outono.

(Creo que hay que aadir algo ms sobre el plan que va a llevar a cabo)

1.2. CREENCIAS AUTOMOTIVADORAS:

Autoeficacia:
Desearemos unha tarefa con 4 actividades diferentes de dificultade
progreviva dende a primeira ata a ltima. As, o alumno poder ir adaptando o
nivel de esixencia a medida que avanza progresivamente a dificultade da
tarefa.
Os diferentes niveis de eficacia que o alumnado pode ter son, por exemplo,
os seguintes:
- Ao seren rbores do patio son coecidas para min e podo recoecelas con mis
facilidade.
- Ao observar as rbores visualmente e de forma vivencial, podo identificar as sas
caractersticas.
- Ao anotar no caderno as caractersticas das rbores podo recordalas.
- Ao sar ao patio, podo situar no mapa a localizacin de cada rbore (segundo cad
neno pode lverse capaz de localizar todas, unha, das...ou as que estime).
- Como xa fixemos mis actividades noutras clases de buscar informacin, sei onde
procurar informacin (internet, libros, preguntar s familias).
- Ao traballar en grupo, podo aportar os meus coecementos e ser til aportando
novas ideas.
Expectativas de resultados:
Segundo o grado de dificultade de cada unha das catro actividades, que
aumentan de dificultade progresivamente dende a 1 ata a 4.
O alumnado, ao coecer os criterios de avaliacin, poder crear unas
expectativas iniciais acerca dos seus resultados que poden ser: dende
conformarse con identificar as caractersticas de cada rbore, proponerse
saber como clasificalas segundo sexan perennifolias ou caducifolias,ata
proponerse facer un folleto explicativo no que identifique todas as rbores do
patio, as clasifique, e aumente en profundidade a informacin sobre cada
unha delas.
Un exemplo de expectativas pode ser o seguinte:
- como xa coezo os obxectivos e os criterios, teo unha idea do que debo facer.
- Podo facer ben a primeira actividade, xa que coezo o meu patio onde xogo nos
recreos, polo que podo recoecer as rbores que hai nel e recordar as sas
caractersticas.
- Podo aportar os meus coecementos xa que ao sar ao patio fxome nas
caractersticas das rbores, apuntoas e sacolles unha foto para recordalas.
- Podo ter un bo resultado na terceira actividade se xa comentamos as
caractersticas das rbores na primeira e na segunda actividade para facer agora a
sa clasificacin.
- Ao traballar en grupo podemos repartir o traballo e axudarnos coas dbidas para
alcanzar un bo resultado.
- Se xa teo estratexias para clasificar as rbores en caducifolias e perennifolias (ao
traballalas anteriormente),podo ter un bo resultado ao facer o folleto informativo,
axudado do traballo compartido dos demais compaeiros.
Valor da tarefa:
Ao partir dos coecementos previos do alumnado, facendo unha sada ao
patio para traballar coas rbores prximas a sa realidade, e poendo logo en
comn co grupo as observacins e ideas previas sobre as rbores, o alumnado
pode identificar na tarefa un sentido de vala, xa que esta lle serve para aumentar o
seu coecemento sobre as rbores do seu entorno, e explicarlle aos demais
alumnos do colexio, mediante un folleto,
Interese:
Sar da clase para facer a actividade ao aire libre supn un punto de interese
relevante para o alumnado xa que o simple feito de moverse e tomar contacto co
contido real da actividade motvaos.
Orientacins metas:
Sentirn que a tarefa ten un valor e unha finalidade dende o punto e momento no
que o valor do seu traballo ten como meta informar aos seus compaeiros. As a
meta pode ser realizar o folleto informativo sobre a clasificacin das rboles do
patio.

2. FASE DE DE EXECUCIN
2.1 Auto-observacin
Auto-monitorizacin
Para controlar o desenvolvemento da actividade que se est a desenvolver
importante que o alumno controle como est facendo a actividade. Para iso deben
de comparar o que estn facendo con criterios que permitan valorar a execucin
que estn levando acabo. Un exemplo son as seguintes:
-Entendo a diferenza entre caducifolio e perenne
-Estou observando as caractersticas das rbores e atopo diferenzas entre elas.
- Estou recoecendo as caractersticas das rbores para clasificalas segundo sexan
caducifolias ou perennes.
- Estou entendendo a explicacin da tarefa para poder realizala correctamente.

Auto-rexistro
Esta una actividade que lles permite monitorizar, analizar o que estn levando
acabo. Analizando o rexistrado o alumno pode darse conta de cousas que poderan
pasar desapercibidas:
-Apunto as caractersticas que observo.
-Comprendo as diferencias principais entre perenne e caducifolio.

2.2 Auto-control
De tipo metacognitivo
Estratexias especficas
Permtenlle ao alumno acadar os obxectivos perseguidos, neste caso son:
- Empregar as imaxes fotografiadas para recordar as sas caractersticas.
- Empregar as anotacins realizadas.
- Procurar informacin que precise.
- Consultar cos compaeiros as cuestins e dbidas que tean.

Auto-instruccins
Isto quere dicir, que o alumno emprega instruccins para si mesmo sobre a tarefa
que se est levando a cabo. Son verbalizacins que melloran a sa aprendizaxe.
- Teo que anotar de forma ordenada no caderno as caractersticas de cada rbore.
- Agora teo que fixarme no tipo de talo desta rbore para saber clasificala.
- Observo se a rbore ten follas.
- Fxome en que a foto que saque est enfocada.
Crear imaxes:
Elaboracin de imaxes mentais que organizan a informacin e axudan as a fixar a
atencin, o que favorece a aprendizaxe e a memorizacin.
Por exemplo:
- Elaborar mapas mentais relacionando a informacin traballada.
- Establecer relacins entre os coecementos previos, empregando recordos de
imaxes que coeza, e os novos traballados na clase tomando coma exemplo as
fotos realizadas.
- Organizar a clasificacin das rbores empregando cadros e esquemas.
Xestin do tempo:
Referido a como o alumnado axusta o tempo as actividades que ha de realizar,
organizando que facer e canto tempo adicarlle. Por exemplo:
- Temos que facer as fotos no tempo que nos asinou o mestre (Por exemplo: 20
minutos)
- Temos que organizar, comentar e redactar a informacin.O mestre marcounos de
tempo mximo media hora, polo que dedicaremos 5 minutos a comentala, 10
minutos a organizala e 15 minutos a redactala.
- Temos que rematar o folleto antes de que toque o timbre para o recreo, faltan 20
minutos, as que debemos rematar xa co borrador e comezar a redactar o folleto no
ordenador, para logo poder imprimilo e as xa rematar.

Control do entorno de traballo:


A relevancia deste punto recae en que un entorno axeitado para a execucin da
tarefa aquel no que se evitan os elementos distractores para iso farase o seguinte:
- Os materiais necesarios deben estar preparados antes da sesin.
- Controlar que os grupos realizados sexan heteroxneos

Busca de axuda:
Deber de procurarse que a procura de axuda sirva s como apoio a solucin dunha
dbida que tea, non en busca da solucin completa.
- Consultar dbidas cos compaeiros.
- Preguntarlle ao mestre.
- Consultar en internet.
De tipo motivacional
Incentivar o interese:
Os alumnos poden incentivar ese interese pensado o seguinte:
- Se o consigo poderei ensinarlle aos meus compaeiros o ben que traballo.
- O resto do cole aprender cousas grazas ao meu traballo.
- Se me esforzo quedar un folleto moi bonito.
Auto consecuencias:
O feito de pensar nas consecuencias aumenta a conciencia do progreso a travs de
autoeloxios ou autorrecompensas. estas estratexias, que se usan cada vez que se
alcanza un obxectivo, conseguen que o interese e a disposicin a esforzarse se
mantean altos, aumentando a posibilidade de continuar autorregulndose ou
evitando o abandono cando se presente diicultades. por iso que o rapaz pode
pensar o seguinte:
- Se traballamos ben en grupo lograremos rematar o traballo a tempo.
- Se nos queda ben o traballo, os demais compaeiros do colexio sentiranse
abraiadaos co noso esforzo.
3. FASE DE AUTORREFLEXIN
3.1 Autoxuizo
Auto-avaliacin:
Trtase da valoracin que o alumno fai do seu traballo como correcto ou incorrecto
basendose nos criterios de calidade e o nivel de perfeccionamento que se fixase o
alumno. Os criterios poden fixarse de tres maneiras: primeiro, a partir de
coecementos dos requisitos que esixe a competencia a adquirir (criterio obxectivo);
segundo, a partir dos niveis anteriores de execucin (criterio de progreso) e terceiro,
a partir da execucin dos demais (criterio de comparacin social).
As por exemplo un alumno pode sentirse satisfeito se el o nico da clase que
aprobou un exame, anda que a nota sexa menos da esperada. Cando un alumno
non ten a oportunidade de reflexionar sobre os erros e acertos, non ocorre a
autoavaliacin se non que o alumno pasa directamente a atribur xito ou fracaso.
Algunha das valoracin que fai o alumno sobre o seu propio aprendizaxe poden ser
a que se amosan a continuacin:
- Son capaz de identificar as caractersticas das rbores do patio.
- Recoezo as caractersticas das rbores do patio clasificndoas en perennes ou
caducifolias.
- Son capaz de establecer comparacins entre as rbores atendendo as sas
caractersticas.
- Podo facer unha redaccin sobre as caractersticas de cada rbore.
Atribucin causal:
As explicacins que o alumno se da a si mesmo sobre o xito ou o fracaso na
actividade. O alumno tende a facer inferencias que lle permiten atribur a
responsabilidade de resultado a distintos factores tales como o grao de habilidade,
esforzo, sorte, apoio dos demis,... As atribucins, ao ser explicacins dos xitos e
fracasos, activan emocins que afectan s expectativas e influen na motivacin para
futuras execucins da tarefa.
Algns exemplos disto son:

- Non clasifiquei correctamente as rbores polo que o folleto non saiu ben
- Non saquei ben as fotografas polo que non fun quen de relacionar os tipos de
rbores.
- Atendn as explicacins da mestra e comprendn o que teo que facer na tarefa
3.2 Autoreaccin
Autosatisfacin/afecto:
As reaccin afectivas e cognitivas que o alumno ten ante o modo en que se xuzga a
si mesmo. As actividades que xeneran afectos positivos producen maiores niveis de
motivacin para futuras execucins, mentras que as que xeneran efectos negativos
adoitan conducir a unha evitacin da actividade.
- Sentinme ben traballando en grupo?
- Sentime ben cando os meus compaeiros escoitaron as mias propostas?
- Se fago ben as actividades sentireime satisfeito co meu traballo.
- Se me gusta como me quedou, quererei ensinarllo os meus amigos e familiares.
Inferencia adaptativa/defensiva:
Cando se fai unha inferencia adaptada, a vontade para voltar a realizar a
tarefa mantense, xa que usando as mesmas estratexias ou cambindoas para ter
mellor resultado., mentres que se se fai unha inferencia defensiva, trtase de evitar
realizar a tarefa para non sufrir un novo fracaso.
Exemplos das inferencias defensivas son:

- Gustarame realizar unha actividade semellante para traballar os contidos da


clasificacin de animais.
- Gustarame facer mis actividades coma esta, sacando fotografas para recordar
mellor os conceptos traballados.
- Sera interesante sar mis veces ao patio para estudiar outros contidos como por
exemplo os alimentos
- Gustarame repetir a tarefa